Pės­čių­jų bul­va­re sto­vi di­džiu­lės ver­bos

Šiau­lių tu­riz­mo in­for­ma­ci­jos cent­ro nuo­tr.
Šiau­lių bul­va­re, va­zo­nuo­se prie Šiau­lių tu­riz­mo in­for­ma­ci­jos cent­ro, "pa­so­din­tos" ver­bos.

Prie Šiau­lių tu­riz­mo in­for­ma­ci­jos cent­ro esan­čiuo­se va­zo­nuo­se "pa­so­din­tos" trys ke­lių met­rų aukš­čio ver­bos, jas su­kū­rė Šiau­lių uni­ver­si­te­to Bo­ta­ni­kos so­do flo­ris­tės.

Na­tū­ra­lių spal­vų ver­bos su­riš­tos iš ša­ke­lių, sa­ma­nų. Va­zo­nuo­se, ša­lia ver­bų, pa­sė­ti ja­vai, ku­rie ne­tru­kus su­ža­liuos.

Ver­bos puoš bul­va­rą iki At­ve­ly­kio.