Aeroklubas apvalė griuvėsius

Vytauto RUŠKIO nuo­tr.
Ak­me­nės ae­rok­lu­bas ne­gau­na fi­nan­si­nės pa­ra­mos ba­zei at­kur­ti, to­dėl pa­jė­gė tik iš­va­ly­ti da­lį bu­vu­sio skry­džių val­dy­mo cent­ro griu­vė­sių.
Ak­me­nės gam­tos ir kul­tū­ros par­kas at­si­kra­tė ša­li­mais ke­lio smūg­so­ju­sių griu­vė­sių da­lies, kur anks­čiau vei­kė gar­saus Ak­me­nės ae­rok­lu­bo skry­džių val­dy­mo cent­ras.

Tri­jų aukš­tų pa­sta­tas ap­de­gė dau­giau kaip prieš 20 me­tų. Net­ru­kus ae­rok­lu­bo na­riai šiek tiek pa­re­mon­ta­vo, už­den­gė nau­ją sto­gą.

Ta­čiau skry­džių val­dy­mo cent­ro veik­la neat­gi­jo, jis smūk­so­jo už­kal­tais lan­gais ir du­ri­mis.

Pas­ta­tas vis iro. Įlin­kęs sto­gas šie­met su­lū­žo.

Ak­me­nės ae­rok­lu­bas, pa­sak jo va­do­vo, ne­tu­ri lė­šų re­mon­tui ar so­li­des­nei re­konst­ruk­ci­jai. Pas­ta­tas yra vals­ty­bės tur­tas. Juo pa­gal pa­nau­dą nau­do­ja­si į or­ga­ni­za­ci­ją su­si­bū­rę sklan­dy­mo mė­gė­jai.

Tur­tą ad­mi­nist­ruo­ja Kū­no kul­tū­ros ir spor­to de­par­ta­men­tas.

"De­par­ta­men­tas ne­tu­ri rea­lių in­te­re­sų Ak­me­nė­je, nes vie­tos ae­rok­lu­bas yra pri­mes­tas tvar­ky­ti, – sa­kė Ak­me­nės ae­rok­lu­bo va­do­vas Eri­kas Si­mu­tis. – Tad ak­me­niš­kių dau­gy­bė pra­šy­mų de­par­ta­men­tui skir­ti lė­šų re­mon­tui – šauks­mas ty­ruo­se".

Ma­ty­da­mi, kad vis la­biau tam­pa pa­vo­jin­gi griu­vė­siai, juos nu­griau­ti nu­spren­dė pa­tys ae­rok­lu­bo na­riai. Apie taip pra­ne­šę de­par­ta­men­tui.

Skrai­dy­mo en­tu­zias­tai taip pat sa­vo jė­go­mis ke­ti­na ant pa­lik­tų gelž­be­to­ni­nių konst­ruk­ci­jų su­mon­tuo­ti kar­ka­si­nes sie­nas ir įsi­reng­ti pa­tal­pas pa­si­ta­ri­mams, ki­tiems rei­ka­lams.

Ak­me­nės ae­rok­lu­bas įkur­tas re­mia­mas "Ak­me­nės ce­men­to" ga­myk­los. Iš­gar­sė­jo So­vie­tų Są­jun­go­je 1968 me­tais, kai klu­bo na­rė Sta­nis­lo­va Su­dei­ky­tė ta­po ab­so­liu­čia SSSR sklan­dy­mo čem­pio­ne ir pa­kvies­ta į rink­ti­nę.

Išp­lė­to­tas ne tik sklan­dy­mo spor­tas, bet ir avia­mo­de­liz­mas ir pa­ra­šiu­tiz­mas. Išug­dy­ta spor­to meist­rų. Ak­me­nė­je yra vy­kęs Lie­tu­vos sklan­dy­to­jų čem­pio­na­tas, tarp­tau­ti­nių var­žy­bų. Kles­tė­ji­mo lai­kais klu­be dir­bo apie 20 eta­ti­nių dar­buo­to­jų.

Lie­tu­vai įsto­jus į Eu­ro­pos Są­jun­gą, klu­bas iš­kel­ti aukš­tes­ni rei­ka­la­vi­mai ne­gu iki tol. Pa­sak sklan­dy­to­jų, tai neį­ma­no­ma be fi­nan­si­nės pa­gal­bos, to­dėl ma­ža vil­ties su­si­grą­žin­ti bent da­lį anks­tes­nės šlo­vės.