(detali)

Orai Šiauliuose

howit/24408/1/1/3/?typkodu=img&keywords=" border='0' alt='' />

Konkursai

Ni­jo­lė PAKŠ­TIE­NĖ, Rad­vi­liš­kio vie­šo­sios bib­lio­te­kos Vai­kų li­te­ra­tū­ros sky­riaus ve­dė­ja
GAMINK ir balsuok
Ni­jo­lė PAKŠ­TIE­NĖ, Rad­vi­liš­kio vie­šo­sios bib­lio­te­kos Vai­kų li­te­ra­tū­ros sky­riaus ve­dė­ja
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Nuorodos

Automobilių nuoma
Pakruojo kraštas
Orai
Horoskopai
Kreditų ir paskolų palyginimas - Paskolose.lt
Plastikiniai langai ir balkonų stiklinimas
Farming simulator 2017 mods
Farming Simulator 2017
FS17 mods
Farming simulator 2017 mods
Farming simulator 17 mods
ETS2 mods
Celebrity net worth
ATS mods
ETS 2 Mods
Swrafi sesxebi - Isesxe.com
LaenudON.ee
Farming Simulator 17 Mods
SEO PASLAUGOS
Farming Simulator 2017 Mods
FS 17 mods
Farming Simulator 17 mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming Simulator 2015 Mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming simulator 2017 mods
Top Amazon Marketplaces
Universalus Meistras
www.krantas.lt
www.nmc.lt

DIENOS RECEPTAS

Receptų archyvas | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015

Mielieji skaitytojai,

Kviečiame pasidalinti savo mėgstamu receptu.

Receptą siųskite el. paštu redakcija@skrastas.lt  arba paštu P. Višinskio g. 26, Šiauliai ar užneškite į Jums artimiausią redakciją.
Būtina jūsų nuotrauka, vardas, pavardė, adresas, telefono numeris.

Visi laikraštyje išspausdinti receptai dalyvauja www.skrastas.lt konkurse "Gamink ir balsuok", kuriame kas mėnesį daugiausiai balų surinkusio recepto savininkas laimi vertingą kulinarinę knygą.


Žie­mos ko­pūs­tie­nė

Gied­rius BA­RA­NAUS­KAS, „Šiau­lių kraš­to“ fo­tog­ra­fas, da­li­ja­si sa­vo re­cep­tu. Mū­sų ko­le­ga skai­ty­to­jams siū­lo iš­si­vir­ti so­čios ko­pūs­tie­nės. „Tai idea­liau­sias val­gis žie­mą, ypač dir­bant fi­zi­nius dar­bus“, – sa­ko Gied­rius, ku­riam dar­bų ne­stin­ga nei re­dak­ci­jo­je, nei gra­ži­nant sa­vo so­dy­bą.

Rei­kės: pu­sės ki­log­ra­mo kiau­lie­nos šo­ni­nės (ga­li­te im­ti ir dau­giau, rin­ki­tės lie­ses­nius ga­ba­lus), apie ki­log­ra­mą rau­gin­tų ko­pūs­tų, bul­vių (sa­vo nuo­žiū­ra), juo­dų­jų mal­tų pi­pi­rų, ke­lių lau­rų la­pų, drus­kos.

Į puo­dą pil­ti 3 lit­rus šal­to van­dens, įber­ti pi­pi­rų, drus­kos žiups­nį, su­mes­ti lau­rų la­pus, su­dė­ti šo­ni­nės ga­ba­lus ir už­kais­ti. Kai pu­tos pa­ky­la, jas nu­grieb­ti, su­dė­ti rau­gin­tus ko­pūs­tus ir bul­ves. Jei­gu bul­vės ma­žes­nės, tai nė ne­pjaus­tau, jei­gu di­des­nės, per­pjau­nu pu­siau.

Ko­pūs­tie­nę pra­de­du vir­ti ant vi­ryk­lės, o su­dė­jęs ko­pūs­tus ir bul­ves per­ke­liu šu­tin­ti ant kros­nies – jos lieps­na švel­ni ir ko­pūs­tie­nės sko­nis tam­pa ypa­tin­gas.

Vir­da­mi ant vi­ryk­lės, šu­tin­ki­te ko­pūs­tie­nę ant silp­nos ug­nies apie po­rą va­lan­dų, kol mė­sa leng­vai at­si­skirs nuo kau­lų.

Iš­vi­ru­sią mė­są ir bul­ves iš­grieb­ki­te, val­gy­ki­te kar­tu su ko­pūs­tie­ne.

Jei­gu vi­sos ko­pūs­tie­nės iš kar­to neį­vei­kė­te – „pa­bran­din­ta“ pa­rą ir pa­šil­dy­ta ji bus dar ska­nes­nė.

Ge­ro ape­ti­to!


DIE­NOS RE­CEP­TAS

Jo­niš­kio Al­gi­man­to Rau­do­ni­kio me­no mo­kyk­los at­vi­ro jau­ni­mo cent­ro so­cia­li­nė pe­da­go­gė Ju­ven­ta JUR­GE­LIE­NĖ šau­niai dir­ba su jau­ni­mu. O vie­nas iš jos po­mė­gių yra mais­to ga­mi­ni­mas. Tad „Šiau­lių kraš­to“ skai­ty­to­jams ji siū­lo iš­si­kep­ti įda­ry­tą an­tį ar­ba pa­si­ga­min­ti su­muš­ti­nių tor­tą su la­ši­ša.

Kep­ta an­tis

Pa­tie­ka­lui rei­kės: 1 an­ties, 5 skil­te­lių čes­na­ko, 1 svo­gū­no, 1 apel­si­no, gra­na­tų sul­čių ma­ri­na­to, mė­gsta­mų prie­sko­nių, drus­kos.

Pa­ruoš­tą an­tį įtri­na­me prie­sko­niais, ka­po­tais čes­na­kais, drus­ka bei gra­na­tų ma­ri­na­tu (jo bū­na pirk­ti par­duo­tu­vė­se) ir pa­lie­ka­me ma­ri­nuo­tis per nak­tį šal­dy­tu­ve.

Ki­tą die­ną apel­si­ną ir svo­gū­ną su­pjaus­to­me į ke­tu­rias da­lis ir su­de­da­me į an­ties vi­dų. Pa­ruoš­tą an­tį ki­ša­me į ke­pi­mo ran­ko­vę ir pa­šau­na­me į iki 200 laips­nių tem­pe­ra­tū­ros įkai­tin­tą or­kai­tę. Po 20 mi­nu­čių tem­pe­ra­tū­rą su­ma­ži­na­me iki 170 laips­nių ir ke­pa­me apie 1,5 va­lan­dos. Pa­tie­kia­me su or­kai­tė­je kep­to­mis bul­vė­mis ir sa­lo­to­mis.

Su­muš­ti­nių tor­tas su la­ši­ša

Ga­mi­niui rei­kės: 1 ke­pa­lo for­mi­nės duo­nos, 230 gra­mų la­ši­šos, 450 gra­mų te­pa­mo varš­kės sū­rio „Phi­la­delp­hia“, 300 gra­mų kra­pų, svo­gū­nų laiš­kų, 5 vir­tų kiau­ši­nių, pi­pi­rų.

Pa­puo­ši­mui: sa­lo­tų la­pų, cit­ri­nų, ik­rų, la­ši­šos.

Duo­nos rie­ku­tes ap­te­pa­me varš­kės sū­riu ir su­dė­lio­ja­me į pa­si­rink­tą for­mą po 4 ar­ba 6.

La­ši­šą, kiau­ši­nius ir ža­lu­my­nus su­smul­ki­na­me ir tą mi­ši­nį de­da­me ant duo­nos, po to vėl mi­ši­nio, kol su­sluoks­niuo­ja­me tor­tą. Vir­šu­ti­nis sluoks­nis tu­ri bū­ti iš duo­nos rie­ke­lių. Ta­da ga­mi­nį už­den­gia­me mais­ti­ne plė­ve­le ir pa­sle­gia­me. Lai­ko­me per nak­tį šal­tai.

Ki­tą die­ną plė­ve­lę nui­ma­me, tor­to šo­nus ir vir­šų ap­te­pa­me varš­kės sū­riu. Puo­šia­me sa­lo­tų la­pais, cit­ri­nos grie­ži­nė­liais, ik­rais. Ska­naus!


Na­cio­na­li­nio vi­suo­me­nės svei­ka­tos cent­ro Rad­vi­liš­kio sky­riaus ve­dė­ja Lo­re­ta STIRB­LIE­NĖ, folk­lo­ro an­samb­lio „Ai­di­ja“ da­ly­vė, mėgs­ta ga­min­ti ne­su­dė­tin­gus, ta­čiau svei­kus pa­tie­ka­lus.

Už­kan­dis nuo gri­po

Leng­vas, grei­tai pa­ga­mi­na­mas už­kan­dis ir puo­de­lis karš­tos ar­ba­tos pui­kiai tiks už­su­kus drau­gams ar lau­kiant, kol bus pa­ga­min­ta va­ka­rie­nė. Šis už­kan­dis pa­dės ir imu­ni­te­tą stip­rin­ti.

Už­kan­džiui pa­ga­min­ti rei­kės: ga­ba­lė­lio fer­men­ti­nio sū­rio, po­ros skil­te­lių čes­na­ko, smul­kin­tų pet­ra­žo­lių, ma­jo­ne­zo.

Fer­men­ti­nį sū­rį su­tar­kuo­ti smul­kia trin­tu­ve, su­ber­ti su­smul­kin­tas čes­na­ko skil­te­les ir žiups­nį pjaus­ty­tų pet­ra­žo­lių, įdė­ti šaukš­tą ma­jo­ne­zo ir vis­ką ge­rai iš­mai­šy­ti. Pa­ruoš­tą ma­sę tep­ti ant mėgs­ta­mos duo­nos ar ba­to­no rie­kės, su­pjaus­ty­ti ne­di­de­liais ga­ba­lė­liais.

Rie­šu­tų sko­nio bu­ro­kė­lių sa­lo­tos

Sa­lo­toms tin­ka tik ža­lios dar­žo­vės. Joms rei­kės dvie­jų bu­ro­kė­lių, dvie­jų mor­kų, ne­di­de­lio svo­gū­no ar ga­ba­lė­lio po­ro, se­za­mų sėk­lų, ma­jo­ne­zo, šaukš­te­lio cit­ri­nos sul­čių.

Bu­ro­kė­lius ir mor­kas su­tar­kuo­ti šiau­de­liais, ber­ti smul­kin­tą svo­gū­ną, ap­šlaks­ty­ti cit­ri­nos sul­ti­mis ir įdė­ti ma­jo­ne­zo (pa­gal sko­nį). Pa­ruoš­tas sa­lo­tas pa­ska­nin­ti se­za­mų sėk­lo­mis.

Ska­naus!


Kel­mės ra­jo­no Už­ven­čio kul­tū­ros cent­ro me­no ko­lek­ty­vų va­do­vė Onu­tė GRA­NIC­KIE­NĖ mėgs­ta ga­min­ti val­gį. Be jos pa­tie­ka­lų neap­siei­na Jun­ki­lų kai­mo, ku­ria­me gy­ve­na, bend­ruo­me­nės ren­gi­niai. Ma­mos pa­ga­min­ti na­mi­nio mais­to pra­šo ir na­mo su­grį­žę jau suau­gę sū­nūs.

„Šiau­lių kraš­to“ skai­ty­to­jams po­nia Onu­tė siū­lo iš­ban­dy­ti bend­ruo­me­nės na­rių ir sū­nų la­bai mėgs­ta­mą plokš­tai­nį su gry­bų pa­da­žu.

Plokš­tai­nis su gry­bų pa­da­žu

Plokš­tai­niui ir pa­da­žui rei­kės: pu­sės krep­šio bul­vių, 200 gra­mų rū­ky­tų la­ši­nių, 3 svo­gū­nų gal­vu­čių, pu­sės lit­ro pie­no, 2 šaukš­tų mil­tų, 200–300 gra­mų gry­bų, 200 gra­mų svies­to, žiups­ne­lio drus­kos.

Nus­ku­ta­me ir su­tar­kuo­ja­me bul­ves. La­ši­nius su­pjaus­to­me spir­gu­čiais, pa­ke­pi­na­me, vė­liau į kep­tu­vę su­be­ria­me 2 su­smul­kin­tas svo­gū­no gal­vu­tes. Kai spir­gu­čiai su­tirps­ta ir svo­gū­nai su­ke­pa, į kep­tu­vę įpi­la­me apie 300 gra­mų pie­no. Pa­lau­kia­me, kol už­virs, tuo­met su­pi­la­me į du­be­nį su tar­kuo­to­mis bul­vė­mis. Užp­li­ko­me ir ge­rai iš­mai­šo­me. Jei­gu la­ši­niai ne­sū­rūs, įde­da­me dar šiek tiek drus­kos. Ma­sę su­kre­čia­me į alie­ju­mi iš­tep­tą skar­dą. Ke­pa­me apie pu­sant­ros va­lan­dos iki 200 laips­nių įkai­tin­to­je or­kai­tė­je.

Kol plokš­tai­nis ke­pa, ga­li­me pa­si­ruoš­ti pa­da­žą. At­šil­do­me už­šal­dy­tus vir­tus gry­bus. Juos su­smul­ki­na­me čes­na­kų ka­pok­le. Į kep­tu­vę de­da­me svies­to, ant jo pa­ke­pi­na­me su­smul­kin­tą svo­gū­no gal­vu­tę. Kai jie tru­pu­tį pa­ke­pa, su­be­ria­me su­smul­kin­tus gry­bus. Juos pa­ke­pi­na­me su svo­gū­nais. Bai­giant kep­ti įbe­ria­me šaukš­tą mil­tų. Iš­mai­šo­me. Vis­ką pi­la­me į puo­dą. Pras­kie­džia­me stik­li­ne pie­no. Jei­gu gry­bai ne ba­ra­vy­kai, pa­da­žą pa­gar­di­na­me maž­daug pu­se ku­be­lio gry­bų sul­ti­nio. Pa­ver­da­me, kol pa­da­žas su­tirš­tė­ja.

Pa­da­žas la­bai tin­ka prie ką tik iš­kep­to plokš­tai­nio.

Ska­naus!


Nau­jo­jo­je Ak­me­nė­je gy­ve­nan­ti Lie­tu­vos že­mės ūkio kon­sul­ta­vi­mo tar­ny­bos Ak­me­nės ra­jo­no biu­ro au­ga­li­nin­kys­tės kon­sul­tan­tė As­ta KI­MI­NIE­NĖ siū­lo or­kai­tė­je iš­si­kep­ti duo­nos, ku­rios re­cep­tą ga­vo iš ko­le­gų.

Duo­na su pa­gar­dais

Rei­kia: 2 ki­log­ra­mų mil­tų (tin­ka kvie­ti­niai ar­ba ru­gi­niai), 2 stik­li­nių li­nų sė­me­nų, 2 stik­li­nių avi­ži­nių dribs­nių, 2 stik­li­nių sau­lėg­rą­žų, sau­jos kmy­nų, sezamų sėklų, 3 šaukš­te­lių drus­kos, 300 gra­mų cuk­raus, 2 lit­rų karš­to van­dens, rau­go.

Sė­me­nis, dribs­nius, sau­lėg­rą­žas, kmy­nus, drus­ką, cuk­rų ir rau­gą su­ber­ti į du­be­nį. Įpil­ti karš­to van­dens, iš­mai­šy­ti. Su­pil­ti mil­tus. Ge­rai vis­ką iš­mai­šy­ti ir pa­dė­ti vi­są mi­ši­nį šil­tai rūg­ti 8–10 va­lan­dų.

Ke­pi­mo in­dą iš­tep­ti svies­tu, pa­bars­ty­ti dug­ną  se­za­mų sėk­lo­mis. Suk­rės­ti duo­nos teš­lą, prieš tai iš jos at­si­dė­ti rau­go ki­tam kar­tui.

Duo­ną pa­šau­ti į šal­tą or­kai­tę ir kep­ti 200 laips­nių tem­pe­ra­tū­ro­je 70 mi­nu­čių.

Ska­naus.


Jo­niš­kio tu­riz­mo ir vers­lo in­for­ma­ci­jos cent­ro di­rek­to­rė Jur­gi­ta BU­ČINS­KIE­NĖ sluoks­niuo­tą varš­kės py­ra­gą iš­ban­dė  prieš dvy­li­ka me­tų. Sko­nis ne­nu­vy­lė. Kar­tais į varš­kės įda­rą ji  įde­da šo­ko­la­do ga­ba­liu­kų, ku­rie pui­kiai tin­ka. Re­cep­tą siū­lo iš­mė­gin­ti ir „Šiau­lių kraš­to“ skai­ty­to­jams.

Sluoks­niuo­tas varš­kės py­ra­gas

Teš­lai rei­kės: 2 pa­ke­lių (po 200 gra­mų) 82 pro­cen­tų rie­bu­mo svies­to, maž­daug dvie­jų šaukš­tų ka­ka­vos (pri­klau­so nuo ka­ka­vos ko­ky­bės ir ke­pė­jo sko­nio), 2–3 šaukš­tų cuk­raus  (kie­kis irgi  priklauso nuo sal­du­mo po­rei­kio), 350–400 gra­mų mil­tų,1 šaukš­te­lio ke­pi­mo mil­te­lių, ku­riuos su­mai­šo­me su šaukš­te­liu grie­ti­nės.

Vi­sus pro­duk­tus su­mai­šo­me, iš­min­ko­me teš­lą, ku­rią pa­da­li­ja­me į du ru­tu­lius. Juos ap­vo­lio­ja­me mil­tuo­se ir de­da­me į šal­dy­tu­vą (bet ne šal­dik­lį) at­šal­dy­ti.

Varš­kės kre­mui rei­kės: apie 500–600 gra­mų varš­kės (ori­gi­na­lia­me re­cep­te re­ko­men­duo­ja­ma ma­žiau grū­dė­ta, ke­pti skir­ta varš­kė, bet Jur­gi­tos šei­mai la­biau pa­tin­ka įpras­ta 9 pro­cen­tų rie­bu­mo varš­kė), 4 kiau­ši­nių ir ar­ti­pil­nės stik­li­nės cuk­raus.

Varš­kę du­be­ny­je elekt­ri­niu mai­šy­tu­vu su­mai­šo­me su cuk­ru­mi ir try­niais, pa­bai­go­je at­sar­giai įsu­ka­me iš­plak­tus bal­ty­mus.

Or­kai­tę įkai­ti­na­me iki 180–190 laips­nių. Į ke­pi­mo for­mą įklo­ja­me ke­pi­mo po­pie­rių, ant jo per bu­ro­ki­nę tar­ką su­tar­kuo­ja­me vie­ną teš­los ru­tu­lį. Su­for­muo­ja­me ly­gų sluoks­nį ir te­pa­me varš­kės kre­mą. Ant vir­šaus už­tar­kuo­ja­me ant­rą teš­los ru­tu­lį. Ke­pa­me apie 40–45 mi­nu­tes.

Ska­naus!


Bak­la­ža­nų už­kan­dė­lė

Ilo­na PRO­KO­FI­JO­VIE­NĖ, Rad­vi­liš­kio Vin­co Ku­dir­kos pa­grin­di­nės mo­kyk­los di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­ja ug­dy­mui, „Šiau­lių kraš­to“ skai­ty­to­jams siū­lo grei­tai pa­ga­mi­na­mos už­kan­dė­lės re­cep­tą.

Rei­kės: vie­no bak­la­ža­no, dvie­jų mor­kų, dvie­jų svo­gū­nų, in­de­lio (250 gra­mų) kon­ser­vuo­tų po­mi­do­rų sa­vo­ sul­ty­se, čes­na­ko, drus­kos, pi­pi­rų, bal­za­mi­nio ac­to, alie­jaus ke­pti.

Bak­la­ža­nus su­pjaus­ty­ki­te ne­di­de­liais ga­ba­liu­kais ir dė­ki­te kep­ti į kep­tu­vė­je įkai­tin­tą alie­jų. Išs­paus­ki­te čes­na­ko skil­te­lę ir mai­šant kep­ki­te apie 4–5 mi­nu­tes. Bak­la­ža­nus su­ber­ki­te į puo­dą. Į kep­tu­vę įpil­ki­te dar šla­ke­lį alie­jaus, su­ber­ki­te smul­kiai pjaus­ty­tus svo­gū­nus ir tar­kuo­tas mor­kas. Mai­šant kep­ki­te apie 8 mi­nu­tes. Su­ber­ki­te į puo­dą. Su­pil­ki­te po­mi­do­rus. Pa­gar­din­ki­te drus­ka ir pi­pi­rais, bal­za­mi­niu ac­tu, įpil­ki­te pu­sę puo­de­lio van­dens, iš­mai­šy­ki­te ir už­deng­tą troš­kin­ki­te ant ma­žos ug­nies apie 12 mi­nu­čių.

Pa­tie­ki­te su gruz­din­ta bal­ta duo­na.

Ska­naus!


DIE­NOS RE­CEP­TAS

Jo­niš­kie­tė de­ku­pa­žo gra­žia­dar­bė Ju­ze­fa ŠU­KIE­NĖ, prieš mė­ne­sį pri­glau­du­si be na­mų li­ku­sią ke­tur­ko­ję ka­ly­tę Bruk­nę, mėgs­ta leng­vas už­kan­dė­les su avo­ka­dais. Ji sa­ko, kad avo­ka­das – veiks­min­ga prie­mo­nė ko­vo­jant su pa­di­dė­ju­siu blo­guo­ju cho­les­te­ro­liu. Jo­niš­kie­tė „Šiau­lių kraš­to“ skai­ty­to­jams siū­lo iš­mė­gin­ti du re­cep­tus.

Sa­lo­tos su avo­ka­dais

Rei­kės: 3 po­mi­do­rų, 1 pri­no­ku­sio avo­ka­do (ne­pri­no­kęs tru­pu­tį kei­čia sko­nį), pu­sės il­ga­vai­sio agur­ko, pu­sės rau­do­no­jo svo­gū­no, 2 ar­ba­ti­nių šaukš­te­lių švie­žių ka­lend­rų, 1 šaukš­to švie­žiai spaus­tų cit­ri­nos sul­čių, pu­sės ar­ba­ti­nio šaukš­te­lio drus­kos, 1 šaukš­to aly­vuo­gių alie­jaus.

Avo­ka­dą nu­lu­pa­me, išė­mę kau­liu­ką, su­pjaus­to­me ne­di­de­liais ga­ba­liu­kais. Po­mi­do­rus ir pu­se­lę agur­ko taip pat su­pjaus­to­me, su­smul­ki­na­me ka­lend­ras, svo­gū­ną pjaus­to­me plo­nais grie­ži­nė­liais.Vis­ką su­mai­šę už­pi­la­me alie­jų, cit­ri­nos sul­tis, be­ria­me drus­ką. Švel­niai su­mai­šo­me.

Avo­ka­dų ir varš­kės už­te­pė­lė

Rei­kės: avo­ka­do, pa­ke­lio lie­sos varš­kės, 1 val­go­mo­jo šaukš­to grie­ti­nės (jei­gu varš­kė sau­sa), 2 skil­te­lių čes­na­ko, tru­pu­čio drus­kos.

Nu­lup­tą avo­ka­dą su­tri­na­me ša­ku­te, su­mai­šo­me su varš­ke. Jei rei­kia, pri­de­da­me šaukš­tą grie­ti­nės, įspau­džia­me čes­na­ką, pa­bars­to­me drus­ka.

La­bai ska­nu su skru­din­ta duo­na, be to – grei­tai pa­ruo­šia­ma, pi­gu ir svei­ka.

Ska­naus!


DIE­NOS RE­CEP­TAS

Kel­miš­kė Ire­na STAM­BU­RIE­NĖ vi­są gy­ve­ni­mą dir­bo pe­da­go­gi­nį dar­bą. Ta­čiau nie­kuo­met neig­no­ra­vo įpras­tų mo­te­riš­kų dar­bų. La­bai mėgs­ta rank­dar­bius ir mais­to ga­my­bą. Ga­min­da­ma mais­tą po­nia Ire­na mėgs­ta ek­spe­ri­men­tuo­ti.

„Šiau­lių kraš­to“ skai­ty­to­jams ji siū­lo iš­ban­dy­ti po­rą re­cep­tų.

Su­muš­ti­niai su krie­nų ir avo­ka­dų kre­mu

Su­muš­ti­niams rei­kės: pran­cū­ziš­ko ba­to­no, svies­to, rū­ky­tos la­ši­šos, ža­lu­my­nų, 1 avo­ka­do, šaukš­to cit­ri­nos sul­čių, žiups­ne­lio drus­kos, 2 šaukš­tų rie­bios grie­ti­nės, 1 šaukš­te­lio krie­nų.

Pran­cū­ziš­ką ba­to­ną su­pjaus­to­me 1–1,5 cen­ti­met­ro sto­rio rie­ke­lė­mis, už­te­pa­me svies­to ir pa­skru­di­na­me or­kai­tė­je 180 laips­nių tem­pe­ra­tū­ro­je apie 3–5 mi­nu­tes.

Pa­si­ruo­šia­me kre­mą. Avo­ka­dą, cit­ri­nos sul­tis, drus­ką, grie­ti­nę ir krie­nus su­tri­na­me smul­kin­tu­vu. Gau­tą ma­sę te­pa­me ant skre­bu­čių. Ant kre­mo už­de­da­me juos­te­lė­mis su­pjaus­ty­tos la­ši­šos ir už­bars­to­me ža­lu­my­nų.

Sau­sai­nių ir mas­kar­po­nės py­ra­gas

Py­ra­gui rei­kės: 2 pa­ke­lių „Sel­gos“ sau­sai­nių, 6 kiau­ši­nių, 1 ne­pil­nos stik­li­nės cuk­raus, 1 in­de­lio (250 gra­mų) mas­kar­po­nės sū­rio, 200 gra­mų svies­to, va­ni­li­nio cuk­raus.

Smul­kiai su­tri­na­me sau­sai­nius. Į jų ma­sę su­de­da­me kam­ba­rio te­pe­ra­tū­ros svies­tą, su­mai­šo­me iki vien­ti­sos ma­sės.

Du­be­ny­je iš­su­ka­me kiau­ši­nio try­nius su cuk­ru­mi. Vė­liau su­de­da­me mas­kar­po­nės sū­rį ir per­mai­šo­me.

Ant­ra­me du­be­ny­je iš­pla­ka­me kiau­ši­nių bal­ty­mus iki stan­džių pu­tų. Su­be­ria­me va­ni­li­nį cuk­rų ir per­mai­šo­me. Su­mai­šo­me bal­ty­mų ir try­nių ma­sę.

Į ke­pi­mo skar­dą su­de­da­me sau­sai­nių ma­sę. Ant vir­šaus su­pi­la­me kiau­ši­nių ma­sę. Ke­pa­me 40 mi­nu­čių iki 160 laips­nių įkai­tin­to­je or­kai­tė­je.

Ska­naus!


Ne­kep­tas ba­na­nų ir me­duo­lių tor­tas

Kur­šė­nų (Šiau­lių r.) Vy­tau­to Vit­kaus­ko bib­lio­te­kos Vai­kų li­te­ra­tū­ros sky­riaus vy­res­nio­ji bib­lio­te­ki­nin­kė Vil­ma GRU­DŽINS­KIE­NĖ siū­lo pa­si­gamin­ti tor­tą net ne­si­dar­ba­vus prie vi­ryk­lės.

Rei­kės: 250 gra­mų me­duo­lių, 250 g grie­ti­nės (30 pro­c. rie­bu­mo), cuk­raus – pa­gal sko­nį, dvie­jų vi­du­ti­nio dy­džio ba­na­nų.

Me­duo­lius su­tru­pin­ki­te. Grie­ti­nę iš­mai­šy­ki­te su cuk­ru­mi (ka­dan­gi me­duo­liai sal­dūs, cuk­raus ga­li­te pil­ti la­bai mi­ni­ma­liai).

Į for­mos dug­ną dė­ki­te da­lį me­duo­lių tru­pi­nių, pu­sę grie­ti­nės ma­sės. Iš­dė­lio­ki­te 1 ba­na­ną, su­pjaus­ty­tą grie­ži­nė­liais. Vėl ber­ki­te tru­pi­nius, dė­ki­te grie­ti­nę, ba­na­nus, ant vir­šaus už­ber­ki­te me­duo­lių tru­pi­nius. Vir­šų at­sar­giai pa­spaus­ki­te.

Dė­ki­te į šal­dy­tu­vą ir pa­li­ki­te ke­lioms va­lan­doms ar­ba ge­riau­siai – per nak­tį.

Vir­šų ga­li­ma pa­bars­ty­ti šo­ko­la­do drož­lė­mis.

Šį tor­tą pa­ga­min­ti – grei­ta, leng­va, pa­pras­ta. O svar­biau­sia – ne­rei­kia kep­ti!

Ska­naus!


Jau­tie­nos ir aitriosios paprikos sriu­ba

Ni­jo­lė PAKŠ­TIE­NĖ, Rad­vi­liš­kio vie­šo­sios bib­lio­te­kos Vai­kų li­te­ra­tū­ros sky­riaus ve­dė­ja, sa­ko, kad jau­tie­nos ir aitriosios paprikos sriu­ba – pui­kus ir be­ne ska­niau­sias pa­tie­ka­las ašt­raus mais­to mė­gė­jams ir siū­lo pa­si­ga­min­ti šios ašt­rios sriu­bos.

Rei­kės: 500 gra­mų jau­tie­nos far­šo, 1 aitriosios paprikos (či­li pi­pi­ro), 100 gra­mų po­mi­do­rų pa­da­žo, 500 gra­mų po­mi­do­rų, 1 skil­te­lės čes­na­ko, 400 gra­mų pu­pe­lių (in­de­liuo­se), 1 pa­pri­kos, 2 ar­ba­ti­nių šaukš­te­lių aštrių prie­sko­nių, 2 ar­ba­ti­nių šaukš­te­lių drus­kos, 1 svo­gū­no, 100 gra­mų fer­men­ti­nio sū­rio.

Po­mi­do­rus nu­pli­ko­me karš­tu van­de­niu ir nu­lu­pa­me nuo jų ode­les. Po­mi­do­rus, aitriąją papriką, pa­pri­ką, čes­na­ką per­ma­la­me mės­ma­le. Jau­tie­nos far­šą, kar­tu su smul­kin­tu svo­gū­nu pa­ke­pi­na­me, kol far­šas pa­ru­duos (kep­tą far­šą ga­li­ma kar­tu su­mal­ti su ki­tais pro­duk­tais).

Į puo­dą su­pi­la­me far­šą ir su­mal­tą po­mi­do­rų ma­sę, įpi­la­me šiek tiek van­dens, jei per sau­sa, su­pi­la­me pu­pe­les, ge­rai iš­mai­šo­me. Sude­da­me po­mi­do­rų pa­da­žą. Troš­ki­nant su­be­ria­me prie­sko­nius.

Pa­tie­kiant sriu­bą tinka api­bars­ty­ti tar­kuo­tu fer­men­ti­niu sū­riu. Sriu­ba tu­ri bū­ti tirš­ta.


Šiau­lie­tė il­ga­me­tė „Šiau­lių kraš­to“ pre­nu­me­ra­to­rė Bro­nis­la­va LIN­KE­VI­ČIE­NĖ la­bai mėgs­ta „Die­nos re­cep­to“ rub­ri­ką, ne­re­tai iš­ban­do su­do­mi­nu­sius re­cep­tus. Mo­te­ris skai­ty­to­jams siū­lo sa­vo fir­mi­nio so­taus ir ska­naus pa­tie­ka­lo re­cep­tą.

Py­ra­giu­kai-ce­pe­li­nu­kai

Vir­ti­nu­kų teš­lai rei­kės: maž­daug 2,5 stik­li­nės mil­tų, pu­sės stik­li­nės van­dens, 1 kiau­ši­nio, drus­kos.

Įda­rui: po­ros di­des­nių tar­kuo­tų bul­vių, ga­ba­lė­lio mė­sos ar la­ši­nu­kų, svo­gū­nų, drus­kos, pi­pi­rų.

Kep­tu­vė­je ant rie­ba­lų pa­ke­pi­na­me ka­po­tus svo­gū­nus. Po­nia Bro­nis­la­va pa­ta­ria ne­pa­gai­lė­ti svo­gū­nų – įda­ras bus ska­nes­nis. Pa­ke­pin­tus svo­gū­nus su­kre­čia­me į tar­kius. Kep­tu­vė­je pa­ke­pi­na­me smul­kin­tą mė­są ar­ba smul­kiai pjaus­ty­tus la­ši­nu­kus be ode­lės (kas kam la­biau pa­tin­ka) ir taip pat su­kre­čia­me į tar­kius. Įda­rą pa­gar­di­na­me drus­ka ir pi­pi­rais.

Iš mil­tų, kiau­ši­nio ir van­dens su­min­ko­me teš­lą kaip kol­dū­nams. Teš­lą iš­ko­čio­ja­me ir iš­spau­džia­me stik­li­nai­te ap­skri­ti­mus. Ant kiek­vie­no ap­skri­ti­mo de­da­me šaukš­te­lį įda­ro ir už­len­kę kraš­tus ge­rai už­spau­džia­me, kad įda­ras „ne­pa­bėg­tų“.

Py­ra­giu­kus de­da­me į ver­dan­tį pa­sū­dy­tą van­de­nį. Leng­vai pa­mai­šo­me, kad ne­pri­kib­tų prie dug­no. Kai vir­ti­nu­kai iš­ky­la į pa­vir­šių, dar pa­ver­da­me apie 10 mi­nu­čių.

Pa­tie­kia­me su ke­pin­tais spir­gu­čiais ar­ba grie­ti­ne.

Ska­naus!


Si­gi­ta KRIAU­ČIŪ­NIE­NĖ, „Šiau­lių kraš­to“ skel­bi­mų ir pre­nu­me­ra­tos koor­di­na­to­rė, da­li­ja­si su skai­ty­to­jais sa­vo re­cep­tu. Ji siū­lo iš­si­kep­ti be­lia­šiu­kų. Si­gi­ta sa­ko, jog šei­mo­je tai vie­nas mėgs­ta­miau­sių val­gių, o šiuos to­to­riš­kus py­ra­gė­lius la­bai pa­pras­ta ga­min­ti.

Be­lia­šiu­kai

Teš­lai rei­kės: mil­tų, van­dens, drus­kos.

Įda­rui: mal­tos mė­sos, svo­gū­no, pi­pi­rų ir ki­tų prie­sko­nių, drus­kos – pa­gal sko­nį.

Teš­lą už­mai­šy­ti, iš­min­ky­ti ir iš­ko­čio­ti kaip vir­ti­nu­kams. Da­ry­ti del­no dy­džio pa­plo­tė­lius. Dė­ti įda­ro ir pa­plo­tė­lio kraš­tus su­len­kus už­spaus­ti.

Dė­ti į įkai­tin­tą kep­tu­vę, kep­ti alie­ju­je po ke­lias mi­nu­tes iš abie­jų pu­sių.

Val­gy­ti su sul­ti­niu.

Ska­naus!


Ža­ga­rė­je (Jo­niš­kio ra­jo­nas) gy­ve­nan­ti švie­suo­lė, bu­vu­si me­di­kė Va­le­ri­ja NOR­MAN­TIE­NĖ, kai tu­ri dau­giau na­mi­nės varš­kės, pa­si­ga­mi­na ly­dy­to te­pa­mojo sū­rio. Jo re­cep­tą siū­lo­me iš­ban­dy­ti ir „Šiau­lių kraš­to“ skai­ty­to­jams.

Vir­tas te­pa­masis sū­re­lis

Ga­mi­niui rei­kės: 0,5 ki­log­ra­mo na­mi­nės varš­kės (tin­ka ir iš par­duo­tu­vės), 0,5 lit­ro pie­no, treč­da­lio stan­dar­ti­nio pa­ke­lio svies­to, 2 kiau­ši­nių, drus­kos pa­gal sko­nį, kmy­nų, šaukš­te­lio cuk­raus (ga­li­ma ir ne­dė­ti).

Pi­la­me pie­ną į puo­dą ir kai­ti­na­me be­veik iki už­vi­ri­mo, bet neuž­ver­da­me. Ta­da į pie­ną su­tru­pi­na­me varš­kę. Iš­sis­ki­ria pa­su­kos, ku­rias per kiau­ra­sam­tį nu­sun­kia­me.

Ta­da į puo­dą de­da­me svies­tą, iš­tir­pi­na­me, su­de­da­me trau­kin­tą varš­kę, įmu­ša­me kiau­ši­nius, be­ria­me drus­kos, kmy­nus, cuk­rų ir la­bai in­ten­sy­viai su­ka­me, kad ne­pri­deg­tų prie dug­no. Kai tik ma­sė vos vos ima pu­to­ti puo­do pa­kraš­čiuo­se, nu­kai­čia­me. Ma­sę su­pils­to­me į pa­ruoš­tus in­de­lius. La­bai tin­ka su­muš­ti­niams.

Ska­naus!


Paš­vi­ti­nio (Pak­ruo­jo ra­jo­nas) se­niū­ni­jos so­cia­li­nė dar­buo­to­ja, 2016-ųjų Pak­ruo­jo ra­jo­no ap­do­va­no­ji­mų „Jau­no­sios žvaigž­du­tės“ no­mi­na­ci­jos „Me­tų pa­rei­ga“ lau­rea­tė Kris­ti­na STOČ­KŪ­NAI­TĖ da­li­ja­si įda­ry­tų varš­kės ku­ku­lių re­cep­tu. Kris­ti­na ga­ran­tuo­ja, kad jį iš­ban­džiu­sie­ji ga­mins vėl ir vėl. „Nea­be­jo­ju jų sėk­me bet ku­rios šei­mi­nin­kės vir­tu­vė­je“, – sa­ko ji.

Varš­kės ku­ku­liai su viš­tie­na

Ku­ku­lių teš­lai rei­kės: 400 gra­mų 9 pro­cen­tų rie­bu­mo varš­kės, 2 kiau­ši­nių, 3 ku­pi­nų šaukš­tų bul­vių krak­mo­lo, 3 ku­pi­nų šaukš­tų mil­tų, drus­kos pa­gal sko­nį. Pa­pil­do­mai rei­kės mil­tų  ku­ku­liams ap­vo­lio­ti, šiek tiek krak­mo­lo vi­ri­mui.

Įda­rui – 300 gra­mų vir­tos viš­tie­nos fi­lė, 2 mor­kų, 2 skil­te­lių čes­na­ko, 30 gra­mų svies­to, 50 mi­li­lit­rų grie­ti­nė­lės, drus­kos pa­gal sko­nį.

Viš­tie­nos fi­lė su­mal­ti ar­ba smul­kiai su­pjaus­ty­ti. Kep­tu­vė­je iš­ly­dy­ti svies­tą ir su­dė­ti tar­kuo­tas mor­kas. Pa­ke­pin­ti 2–5 mi­nu­tes, su­dė­ti smul­kin­tas čes­na­ko skil­te­les. Su­be­ria­ma viš­tie­na, pi­la­ma grie­ti­nė­lė, ant vi­du­ti­nio karš­tu­mo ug­nies troš­ki­na­ma 5–8 mi­nu­tes, pa­lie­ka­ma at­vės­ti.

Į varš­kę įmu­ša­mi kiau­ši­niai, su­be­ria­mi mil­tai, krak­mo­las, pa­sū­do­ma. Iš teš­los su­plo­ja­mas pa­plo­tė­lis, de­da­ma po ar­ba­ti­nį šaukš­te­lį įda­ro ir for­muo­ja­me ku­ku­lius. Prieš de­dant į puo­dą, ku­ku­lius dar ga­li­ma ap­vo­lio­ti mil­tuo­se.

Į van­de­nį, ku­ria­me virs ku­ku­liai, įbe­ria­ma drus­kos, šaukš­tas krak­mo­lo. Ku­ku­liai de­da­mi į ver­dan­tį van­de­nį, iš­ki­lę į pa­vir­šių, pa­ver­da­mi apie 8 mi­nu­tes.

Ska­naus!


Bu­vu­si il­ga­me­tė Rad­vi­liš­kio li­go­ni­nės gy­dy­to­ja Ona KRIKŠ­ČIŪ­NIE­NĖ mėgs­ta ga­min­ti ir sa­vo pa­tie­ka­lais vai­šin­ti ki­tus. Įvai­rių jos pa­ga­min­tų miš­rai­nių sko­nių iki šiol at­si­me­na bu­vę ko­le­gos. „Šiau­lių kraš­to“ skai­ty­to­jams me­di­kė siū­lo pa­si­ga­min­ti dvie­jų rū­šių sa­lo­tų.

Pu­pe­lių miš­rai­nė

Rei­kės: 100 gra­mų vir­tų pu­pe­lių, 100 gra­mų vir­tų mor­kų, sa­lie­ro gum­bo ar­ba sau­je­lės nu­vir­tų džio­vin­tų gry­bų, 1 svo­gū­no gal­vos, kra­pų, pet­ra­žo­lių (jei val­gy­to­jų dau­giau, vi­sų pro­duk­tų kie­kius pa­di­din­ti).

Svo­gū­ną su­pjaus­ty­ti ir pa­ke­pin­ti su su­smul­kin­tu salie­ru (ar­ba gry­bais). Su­mai­šy­ti su pjaus­ty­to­mis vir­to­mis mor­ko­mis ir pu­pe­lė­mis.

Vis­ką su­mai­šy­ti su pa­da­žu, ku­ris ga­mi­namas iš ne­rūgš­taus ma­jo­ne­zo (ar­ba grie­ti­nės bei ma­jo­ne­zo mi­ši­nio), šaukš­to po­mi­do­rų pa­da­žo bei žiups­ne­lio cuk­raus.

Miš­rai­nė su kon­ser­vuo­ta žu­vi­mi

Rei­kės: mėgs­ta­mos žu­vies kon­ser­vų (ge­riau­sia sa­vo­se sul­ty­se), 2 kie­tai vir­tų kiau­ši­nių, 2 vir­tų mor­kų, sa­lie­ro lap­ko­čio ar­ba pet­ra­žo­lių, 1 obuo­lio, 1 svo­gū­no gal­vos, kra­pų.

Žu­vį su­trin­ti ša­ku­te. Pu­sę jos su­dė­ti į sa­lo­ti­nę (gra­žiau į per­ma­to­mą), ant vir­šaus už­ber­ti su­ka­po­tus kiau­ši­nių bal­ty­mus, su­tar­kuo­tą obuo­lį, už­dė­ti sluoks­ne­lį ma­jo­ne­zo.

Po to su­dė­ti li­ku­sią žu­vį, pjaus­ty­tas mor­kas, smul­kiai su­pjaus­ty­tas pet­ra­žo­les ar sa­lie­rų lap­ko­čius, vėl už­dė­ti sluoks­ne­lį ma­jo­ne­zo ir api­ber­ti ka­po­tu kiau­ši­nio try­niu. Pa­puoš­ti švie­žiais kra­pais.

Ska­naus!


Ju­sai­čių sa­lo­tos

Žur­na­lis­tė Ri­ta ŽA­DEI­KY­TĖ, „Šiau­lių kraš­to“ re­dak­to­rė, skai­ty­to­jams siū­lo pa­si­ga­min­ti sa­lo­tas. Pa­ti jas ga­mi­na imp­ro­vi­zuo­da­ma pa­gal grai­kiš­kų sa­lo­tų re­cep­tą. Pas­ta­ro­sioms rei­ka­lin­gus kai ku­riuos pro­duk­tus kar­tą pa­kei­tė įpras­tais lie­tu­viš­kais ir išė­jo ori­gi­na­lus sko­nis. Pa­va­di­no sa­lo­tas pa­gal mie­lą šir­džiai Ju­sai­čių kraš­tą.

Rei­kės: varš­kės (ga­li­te keis­ti kai­miš­ku varš­kės sū­riu), li­nų sė­me­nų alie­jaus, ais­ber­go sa­lo­tų, graž­gars­tės la­pe­lių, bu­ro­kė­lių la­pe­lių, špi­na­tų la­pe­lių, aly­vuo­gių, po­mi­do­rų, rau­do­nų­jų svo­gū­nų, pet­ra­žo­lių. Ko tu­rė­sit, tas ge­rai, ko ne­tu­rė­sit – ne­trūks.

Sa­lo­tų la­pus su­plė­šy­ti, ki­tus ža­lu­my­nus su­ber­ti, su­pjaus­ty­ti po­mi­do­rus, svo­gū­nus, iš­mai­šy­ti, ta­da ant vir­šaus su­ber­ti aly­vuo­ges ir pa­tru­pin­ti varš­kės, už­pil­ti li­nų sė­me­nų alie­jaus. Už­ber­ti pet­ra­žo­lių ar kra­pų.

La­bai tin­ka val­gy­ti su kie­tai vir­tu kiau­ši­niu.

Ska­naus!


Kep­tas „tin­gi­nys“

Meš­kui­čių (Šiau­lių r.) bib­lio­te­kos vy­res­nio­ji bib­lio­te­ki­nin­kė Vil­ma BRIE­DIE­NĖ siū­lo pa­si­mė­gau­ti jos mėgs­ta­miau­siu py­ra­gu.

Rei­kės: vie­no in­de­lio kon­den­suo­to su­tirš­tin­to pie­no su cuk­ru­mi, 200 gra­mų svies­to, dvie­jų pa­ke­lių sau­sai­nių (tin­ka „Gai­de­lis"), sau­jos že­mės rie­šu­tų.

Sau­sai­nius su­tru­pin­ki­te ne­di­de­liais ga­ba­lė­liais. Rie­šu­tus dė­ki­te į smul­kin­tu­vą ir su­smul­kin­ki­te.

Rie­šu­tų ir sau­sai­nių ma­ses su­mai­šy­ki­te ir už­pil­ki­te tir­pin­tu svies­tu bei kon­den­suo­tu pie­nu.

Ke­pi­mo in­dą iš­klo­ki­te ke­pi­mo po­pie­riu­mi, dė­ki­te sau­sai­nių ma­sę. Ją tru­pu­tį pa­spaus­ki­te.

Dė­ki­te į or­kai­tę, įkai­tin­tą iki 180 laips­nių tem­pe­ra­tū­ros, ir kep­ki­te 25 mi­nu­tes. Py­ra­gas tu­ri pa­ru­duo­ti.

Ska­naus!


Ma­ka­ro­nų ir varš­kės ap­ke­pas

Mik­niū­nų (Pak­ruo­jo ra­jo­nas) bend­ruo­me­nės pir­mi­nin­kė Jo­lan­ta LE­BE­DIE­NĖ žie­mos va­ka­rais siū­lo pa­si­ga­min­ti to­kiam orui tin­ka­mą gar­dų ap­ke­pą.

Rei­kės: 200 gra­mų smul­kių ma­ka­ro­nų, 2 pa­ke­lių po 180 gra­mų varš­kės, 3 kiau­ši­nių, 2–4 šaukš­tų (pa­gal sko­nį) cuk­raus, 150 gra­mų lie­sos grie­ti­nės, sau­jos ra­zi­nų, 2 šaukš­tų džiū­vė­sė­lių, 20 gra­mų svies­to, drus­kos pa­gal sko­nį.

Ma­ka­ro­nai iš­ver­da­mi pa­sū­dy­ta­me van­de­ny­je, bet ne­per­ver­da­mi – tu­ri bū­ti kie­to­ki.

Du­be­ny­je su­mai­šo­ma varš­kė, grie­ti­nė, kiau­ši­niai, ra­zi­nos, cuk­rus ir drus­ka. Į ma­sę de­da­mi nu­koš­ti dar šil­ti ma­ka­ro­nai, ge­rai iš­mai­šo­ma.

Ke­pi­mo in­das iš­te­pa­mas svies­tu, į jį de­da­ma ap­ke­po ma­sė. Vir­šus pa­bars­to­mas džiū­vė­sė­liais, mėgs­tan­tys ga­li įber­ti ci­na­mo­no, dar kiek cuk­raus, už­dė­ti svie­sto ga­ba­lė­lių.

Ke­pa­ma apie 45 mi­nu­tes iki 180 laips­nių įkai­tin­to­je or­kai­tė­je – kol pa­tie­ka­las pa­gels ir kiek pa­kils.

Iš nu­ro­dy­to pro­duk­tų kie­kio išei­na 4–6 po­rci­jos ap­ke­po.


DIE­NOS RE­CEP­TAS

Kel­miš­kė bū­rė­ja Jad­vy­ga ŠIM­KIE­NĖ mėgs­ta svei­ką, bet grei­tai pa­ruo­šia­mą mais­tą. Mo­te­ris vi­suo­met tu­ri pro­duk­tų, iš ku­rių ga­lė­tų grei­tai pa­ruoš­ti vai­šes ne­ti­kė­tiems sve­čiams.

„Šiau­lių kraš­to“ skai­ty­to­jams ji siū­lo iš­ban­dy­ti sil­kės miš­rai­nės ir viš­tie­nos keps­nio re­cep­tus.

Sil­kės miš­rai­nė

1 po­rci­jai rei­kės: pu­sės sil­kės, 1 vi­du­ti­nio dy­džio gal­vu­tės svo­gū­no, 2 obuo­lių, 2 šaukš­tų ma­jo­ne­zo.

Perp­jo­vę sil­kę pu­siau iši­ma­me aša­kas ir nu­gar­kau­lį. Pu­se­lę smul­kiai, ku­be­liais su­pjaus­to­me. Ma­žais ku­be­liais su­pjaus­to­me svo­gū­ną ir nu­lup­tus obuo­lius. Vis­ką su­mai­šo­me, pa­ska­ni­na­me ma­jo­ne­zu. Val­go­me vie­ną ar­ba su duo­na.

Viš­tos krū­ti­nė­lės keps­nys

Keps­niui rei­kės: pu­sės viš­tos krū­ti­nė­lės, čes­na­ko, drus­kos, pi­pi­rų, prie­sko­nių, 1 kiau­ši­nio, džiū­vė­sė­lių, ke­lių šaukš­tų alie­jaus, džio­vin­tų "meš­kos" (čes­na­ki­nių) žo­le­lių (ga­li­ma ap­siei­ti ir be jų).

Ge­rai iš­mu­ša­me krū­ti­nė­lę, pa­sū­do­me, už­be­ria­me pi­pi­rų ir paukš­tie­nos prie­sko­nių, už­spau­džia­me daug čes­na­ko. Išp­la­ka­me kiau­ši­nį. Mė­są pa­vo­lio­ja­me pla­ki­ny­je, po to – džiūvė­sė­liuo­se.

Į kep­tu­vę įpi­la­me alie­jaus. Kai įkais­ta, de­da­me keps­nį ar ke­lis keps­nius. Iš­ke­pa per 10–15 mi­nu­čių. Bai­giant kep­ti už­bars­to­me džio­vin­tų čes­na­ki­nių žo­le­lių.

Val­go­me su bul­vė­mis ir mor­kų, ko­pūs­tų ar­ba miš­rio­mis sa­lo­to­mis.

Ska­naus!


Py­ra­gas su uo­gų ty­re ir varš­ke

Ža­ga­rės (Jo­niš­kio ra­jo­nas) spe­cia­lio­sios mo­kyk­los di­rek­to­rė Snie­gu­tė KU­KA­NAUS­KIE­NĖ sa­ko, kad na­muo­se re­tą sa­vait­ga­lį ne­bū­na ke­pi­nių. Ji pa­ti mėgs­ta eks­pe­ri­men­tuo­ti iš­mė­gin­da­ma įvai­rius py­ra­gų re­cep­tus. Ne­se­niai pe­da­go­gė ke­pė tru­pi­ni­nį py­ra­gą su varš­ke ir uo­gie­ne, ku­rį tru­pu­tį „pa­to­bu­li­no“, vie­to­je uo­gie­nės dė­da­ma šal­dy­tų uo­gų ty­rę, o da­lį svies­to pa­keis­da­ma tau­kais. Re­cep­tą siū­lo iš­mė­gin­ti ir „Šiau­lių kraš­to“ skai­ty­to­jams.

Py­ra­go įda­rui rei­kės: 500 gra­mų tirš­tos avie­čių uo­gie­nės ar­ba maž­daug puo­de­lio šal­dy­tų mė­ly­nių ir avie­čių, ku­rias su­tri­na­me su pu­se stik­li­nės cuk­raus, 500 gra­mų varš­kės.

Teš­lai rei­kės: 500 gra­mų mil­tų, 200 gra­mų cuk­raus, 50 gra­mų svies­to, 100 gra­mų kiau­lės tau­kų, 3 kiau­ši­nių, tar­kuo­tų 1 cit­ri­nos žie­ve­lių, 1 šaukš­te­lio ke­pi­mo mil­te­lių.

Teš­lai skir­tus ing­re­dien­tus su­de­da­me į du­be­nį, ge­rai iš­min­ko­me teš­lą ir va­lan­dai pa­lie­ka­me šal­dik­ly­je.

Šal­dy­tą teš­lą bu­ro­ki­ne tar­ka tar­kuo­ja­me į for­mą, de­da­me varš­kės ir uo­gie­nės ar­ba trin­tų uo­gų ir cuk­raus ty­rę. Ant vir­šaus už­tar­kuo­ja­me li­ku­sios teš­los da­lį.

Ke­pa­me iki 180 laips­nių įkai­tin­to­je or­kai­tė­je apie 60 mi­nu­čių.

Ska­naus!


Fi­nan­sų spe­cia­lis­tė iš Klo­vai­nių (Pak­ruo­jo ra­jo­nas) Rū­ta LA­TO­NIE­NĖ da­li­ja­si ska­nios ir uni­ver­sa­lios miš­rai­nės re­cep­tu, su­ži­no­tu iš drau­gės. Ši dar­žo­vių miš­rai­nė tin­ka prie įvai­riau­sių pa­tie­ka­lų.

Miš­rai­nė prie įvai­rių pa­tie­ka­lų

Rei­kės: 5 ki­log­ra­mų po­mi­do­rų, ki­log­ra­mo svo­gū­nų, 2–3 sal­džių­jų pa­pri­kų, 100–200 gra­mų ra­zi­nų, 100–200 gra­mų džio­vin­tų ab­ri­ko­sų, pu­sės ki­log­ra­mo cuk­raus, 3 val­go­mų­jų šaukš­tų drus­kos, stik­li­nės ac­to, 5 val­go­mų­jų šaukš­tų krak­mo­lo, gal­vu­tės čes­na­ko, pa­gal sko­nį – ait­rių­jų pa­pri­kų mil­te­lių.

Po­mi­do­rai, svo­gū­nai, pa­pri­kos su­pjaus­to­mi ga­ba­liu­kais, su­de­da­mas cuk­rus, drus­ka, ab­ri­ko­sai, ra­zi­nos ir vie­na­me puo­de pri­žiū­rint, mai­šant troš­ki­na­ma 40 mi­nu­čių. Po to su­de­da­mos smul­kin­tos ar iš­spaus­tos čes­na­ko skil­te­lės, ac­tas ir krak­mo­las. Ge­rai iš­mai­šo­ma, pa­troš­ki­na­ma dar 10 mi­nu­čių.

Miš­rai­nė su­kre­čia­ma į už­su­ka­mus stik­lai­nius, ge­riau­siai pus­lit­ri­nius – kad ati­da­ry­tų ne­rei­kė­tų il­giau lai­ky­ti.

Iš re­cep­te pa­teik­to pro­duk­tų kie­kio išei­na 10–13 stik­lai­niu­kų miš­rai­nės. Jos ne­bū­ti­na lai­ky­ti šal­dy­tu­ve – stik­lai­niu­kai ga­li sto­vė­ti ir spin­te­lė­je.

Ska­naus!


An­ta­ni­na JO­KU­BAUS­KIE­NĖ iš Šau­kė­nų (Kel­mės r.) su vy­ru sten­gia­si gy­ven­ti svei­kai. „Šiau­lių kraš­to“ skai­ty­to­jams šei­mi­nin­kė siū­lo su­si­tep­ti svei­kuo­lių su­muš­ti­nių.

Svei­kuo­lių su­muš­ti­niai

Rei­kės: po­mi­do­rų, pa­pri­kų, mor­kų (ga­li­ma ir ki­to­kių dar­žo­vių), mėgs­ta­mos žu­vies ar­ba mė­sos, prie­sko­nių, drus­kos (jei rei­kia), ža­lu­my­nų.

Su­muš­ti­nių ap­te­pė­lei rei­kia iš­vir­ti dar­žo­ves, su­trin­ti. Į gau­tą ma­sę įdė­ti mėgs­ta­mos žu­vies ar­ba mė­sos (vir­tos, rū­ky­tos ar kep­tos), jei rei­kia, pa­sū­dy­ti, įber­ti pa­tin­kan­čių prie­sko­nių, ge­rai iš­mai­šy­ti ir tep­ti ant duo­nos ar­ba ba­to­no, pa­puoš­ti ža­lu­my­nais. Po­nia An­ta­ni­na svei­kuo­lių su­muš­ti­niams ren­ka­si bal­tą duo­ną.

Ska­naus!


Gergž­de­lių kai­mo (Šiau­lių ra­jo­nas) gy­ven­to­ja Da­nu­tė KAT­KIE­NĖ sa­ko ne­ruo­šian­ti įmant­rių pa­tie­ka­lų. Net sa­vo gim­ta­die­niui. Jai pa­tin­ka šei­mo­je įpras­ti val­giai, pa­vyz­džiui, bul­vi­niai vė­da­rai. Jų re­cep­tą siū­lo „Šiau­lių kraš­to“ skai­ty­to­jams.

„Gim­ta­die­nio“ vė­da­rai

Rei­kia: 2 ki­log­ra­mų bul­vių, 2–3 svo­gū­nų, 300–400 gra­mų kiau­lie­nos la­ši­nių, 5 vie­ne­tų kiau­lių žar­nų, po tru­pu­tį juo­dų­jų pi­pi­rų, drus­kos, alie­jaus.

Bul­ves nu­sku­ta­me ir su­tar­kuo­ja­me. La­ši­nu­kus bei svo­gū­ną su­smul­ki­na­me, pa­ke­pi­na­me ir įmai­šo­me į bul­vių tar­kius. Įbe­ria­me drus­kos, mal­tų juo­dų­jų pi­pi­rų ir iš­mai­šo­me.

Žar­nas ge­rai iš­plau­na­me, šiek tiek įtri­na­me drus­ka ir į kiek­vie­ną pri­kem­ša­me bul­vių ma­sės. Pil­nų žar­nų pri­kimš­ti ne­ga­li­ma, nes kep­da­mos su­trū­ki­nės. Įda­ras tu­rė­tų užim­ti kiek dau­giau nei pu­sę žar­nos ert­mės.

Pri­kimš­tų žar­nų ga­lus už­ri­ša­me siū­lu.

Skar­dą iš­te­pa­me alie­ju­mi, ta­da su­de­da­me vė­da­rus ir įpi­la­me tru­pu­tį van­dens. Kepame 200 laips­nių tem­pe­ra­tū­ros orkaitėje.

Ke­pi­mo me­tu ret­kar­čiais vė­da­rus ap­lais­ty­ti alie­ju­mi.

Vė­da­rams or­kai­tė­je pa­ke­pus bent 10 mi­nu­čių, juos ge­rai su­ba­do­me dan­tų krapš­tu­ku tam, kad „neišsp­ro­gi­nė­tų“ bul­vių įda­ras.

Vė­da­rai iš­ke­pę ta­da, kai gra­žiai pa­ru­duo­ja pa­vir­šius.

Pa­tie­kus į sta­lą val­gį tin­ka pa­gar­din­ti grie­ti­nės, spir­gu­čių ir pie­vag­ry­bių pa­da­žu.

Ska­naus!


Jo­niš­kie­tė, Ža­ga­rės re­gio­ni­nio par­ko di­rek­ci­jos vy­riau­sio­ji kraš­tot­var­ki­nin­kė Gied­rė RAKŠTIE­NĖ sa­ko, kad daž­niau­siai ga­min­da­ma fa­nta­zuo­ja ir pro­duk­tus de­da iš akies. „Šiau­lių kraš­to“ skai­ty­to­jams ji siū­lo iš­si­kep­ti leng­vai pa­ga­mi­na­mų ban­de­lių „Ro­žy­čių“.

Ban­de­lės „Ro­žy­tės“

Rei­kės: 1 pa­ke­lio (5 la­pe­liai) šal­dy­tos sluoks­niuo­tos mie­li­nės teš­los (ga­li­ma  pa­si­da­ry­ti ir pa­tiems, bet už­truk­si­te ge­ro­kai il­giau), 1 kiau­ši­nio, 170 gra­mų cuk­raus, 80 gra­mų aguo­nų, jas ga­li­ma pa­mai­šy­ti su se­za­mų sėk­lo­mis.

Aguo­nas su­mai­šo­me su cuk­ru­mi. Teš­lą šiek tiek at­šil­do­me. Ta­da ją pa­ko­čio­ja­me, pa­te­pa­me iš­plak­tu kiau­ši­niu ir už­be­ria­me cuk­raus ir aguo­nų mi­ši­nį (6 šaukš­te­lius vie­nam la­pe­liui). Kiek­vie­ną la­pe­lį at­ski­rai su­su­ka­me vamz­de­liu, pa­skui su­pjaus­to­me 3–3,5 cen­ti­met­ro ri­ti­nė­liais. Kiek­vie­ną ri­ti­nė­lį įpjau­na­me 3 kar­tus iš ga­lo apie 1,5 cen­ti­met­ro vis pa­su­kant.

De­da­me ri­ti­nė­lius į ke­pi­mo skar­dą su­pjaus­ty­ta da­li­mi į vir­šų bei šiek tiek pra­sklei­džia­me, kad bū­tų pa­na­šu į gė­ly­tės žie­dą.

Kep­ti rei­kia 180 laips­nių tem­pe­ra­tū­ro­je 14 mi­nu­čių.

Ska­naus!


Žyd­rū­nė PLUN­GIE­NĖ, Rad­vi­liš­kio pa­ra­pi­jos bend­ruo­me­nės so­cia­li­nių pa­slau­gų cent­ro di­rek­to­rės pa­va­duo­to­ja, praė­ju­sį sa­vait­ga­lį kar­tu su duk­ro­mis ke­pė joms pa­ti­ku­sių če­bu­re­kų. Jų re­cep­tą rad­vi­liš­kie­tė siū­lo ir „Šiau­lių kraš­to“ skai­ty­to­jams.

Mie­li­niai če­bu­re­kai

Če­bu­re­kams iš­si­kep­ti rei­kės 500 gra­mų mil­tų, 1 stik­li­nės pie­no, 2 šaukš­te­lių cuk­raus, 30 gra­mų mie­lių (švie­žių), žiups­ne­lio drus­kos, alie­jaus (vir­ti).

Įda­rui rei­kės kiau­lie­nos far­šo (apie 300 gra­mų ar kiek dau­giau), 1 ku­be­lio mė­gsta­mo sul­ti­nio, 1 svo­gū­no, prie­sko­nių, drus­kos.

Iš teš­lai skir­tų pro­duk­tų pa­da­ry­ki­te mie­li­nę teš­lą. Į pa­šil­dy­tą pie­ną su­ber­ki­te cuk­rų bei mie­les ir ge­rai iš­mai­šy­ki­te. Į du­be­nį su­pil­ki­te mil­tus, pie­no ir mie­lių mi­ši­nį, li­ku­sį pie­ną, drus­ką ir vis­ką iš­min­ky­ki­te.

Teš­los ma­sę rei­kia už­deng­ti rankš­luos­čiu ir apie pus­va­lan­dį pa­lai­ky­ti, kol pa­kils. Tuo­met vėl iš­min­ky­ti teš­lą ir vėl pa­lai­ky­ti apie pus­va­lan­dį.

Sul­ti­nio ku­be­lį iš­tir­pin­ti 5 šaukš­tuo­se šil­to vi­rin­to van­dens ir įpil­ti į far­šą. Įber­ki­te prie­sko­nių, drus­kos, smul­kiai su­pjaus­ty­to svo­gū­no ir vis­ką iš­mai­šy­ki­te.

Iš teš­los iš­ko­čio­ki­te 1 cen­ti­met­ro sto­rio lakš­tą. Išp­jau­ki­te no­ri­mo dy­džio ap­skri­ti­mą, pa­vyz­džiui, ap­link lėkš­te­lę. Į jį dė­ki­te far­šo, su­len­ki­te per­pus ir už­spaus­ki­te kraš­tus. Kep­ki­te ge­rai įkai­tin­ta­me alie­ju­je iš abie­jų pu­sių.

Ska­naus!


Šiau­lių ap­skri­ties vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to Ko­mu­ni­ka­ci­jos gru­pės vy­res­nio­ji spe­cia­lis­tė Auš­ra PLO­NY­TĖ su „Šiau­lių kraš­to“ skai­ty­to­jais da­li­ja­si sa­vo ku­li­na­ri­ne pa­tir­ti­mi.

„Ka­dan­gi ga­min­ti ne­mėgs­tu, sten­giuo­si rink­tis re­cep­tus, kur vis­kas vyk­tų la­bai grei­tai. De­vy­niais at­ve­jais iš de­šim­ties ren­kuo­si viš­tie­ną, ją la­bai pa­pras­ta ir grei­ta iš­kep­ti ar pa­troš­kin­ti“, – sa­ko po­nia Auš­ra.

Viš­tie­nos keps­ne­liai

Rei­kės: viš­tie­nos krū­ti­nė­lės, fer­men­ti­nio sū­rio, šo­ni­nės grie­ži­nė­lių, džiū­vė­sė­lių, kiau­ši­nio.

Viš­tie­nos krū­ti­nė­lės fi­lė su­pjaus­ty­ti plo­nais, ta­čiau kuo pla­tes­niais keps­ne­liais.

Pa­bars­ty­ti prie­sko­niais (tu­rint lai­ko pa­lik­ti pa­si­ma­ri­nuo­ti).

Atp­jo­vus ne­di­de­lį sū­rio ga­ba­lė­lį, jį įsuk­ti į šo­ni­nę ir vi­sa tai dė­ti į per­lenk­tą viš­tie­nos keps­ne­lį. Jį pa­mir­ky­ti į kiau­ši­nį ir pa­vo­lio­ti džiū­vė­sė­liuo­se.

Kep­ti kep­tu­vė­je, kol ap­skrus.

Man ska­niau­sia su bul­vių ko­še ir daug dar­žo­vių.

Auš­ros pa­slap­tis

Po­nia Auš­ra sa­ko, kad ke­pi­mo mai­šas – to­bu­las at­ra­di­mas.

Į jį įme­ta sau­ją džio­vin­tų obuo­liu­kų, ga­li­ma pa­pjaus­ty­ti mor­ką, ant vir­šaus už­dė­ti prie­sko­niuo­tus viš­tos krū­ti­nė­lės ga­ba­lė­lius, iš kraš­tų ga­li­ma pa­dė­lio­ti pa­pjaus­ty­tų bul­vių.

Mai­šą už­riš­ti ir kep­ti apie 40–50 mi­nu­čių (pri­klau­so nuo or­kai­tės ir viš­tos sto­rio).

Obuo­liu­kai bū­na pa­sa­kiš­ki, viš­ta taip pat.

Ska­naus!


Šau­kė­niš­kių kas­ti­nys

Šau­kė­nuo­se (Kel­mės ra­jo­nas) gy­ve­nan­ti Ja­ni­na NOR­BU­TIE­NĖ mėgs­ta ir mo­ka šei­mi­nin­kau­ti. „Šiau­lių kraš­to“ skai­ty­to­jams šei­mi­nin­kė siū­lo pa­ban­dy­ti iš­suk­ti tik­rą šau­kė­niš­kių kas­ti­nį.

Rei­kės: pu­sės lit­ro grie­ti­nės, 100 gra­mų svies­to, svo­gū­no, čes­na­ko, drus­kos, mėgs­ta­mų prie­sko­nių. Tin­ka­miau­si kas­ti­niui – na­mi­niai pro­duk­tai. Pa­sak po­nios Ja­ni­nos, vien iš pirk­ti­nių pro­duk­tų tik­ro kas­ti­nio neį­ma­no­ma iš­suk­ti.

Svies­tą pa­šil­dy­ti di­de­lia­me in­de, po tru­pu­tį dė­ti grie­ti­nę ir su­kti į vie­ną pu­sę. Į ku­rią – kaip kam pa­to­giau. Kai ma­sė tam­pa pa­na­ši į ma­nų ko­šę, be­ria­ma pa­gal sko­nį drus­kos, de­da­mi no­ri­mi prie­sko­niai: smul­kin­ti svo­gū­nai, čes­na­kai, mal­ti pi­pi­rai ir pa­na­šiai. Vis­kas ge­rai iš­mai­šo­ma. Kas­ti­nys de­da­mas į mo­li­nį in­dą. Kad bū­tų gra­žiau, ga­li­ma su­for­muo­ti, pa­vyz­džiui gė­lės žie­dą.

„Kas­ti­nio su­ki­mas – la­bai su­dė­tin­gas pro­ce­sas. Svar­biau­si yra ne pro­duk­tų kie­kiai ar san­ty­kis, o pa­jau­ti­mas, kad kas­ti­nys su­ka­mas tei­sin­gai. Jei per grei­tai su­ka­mas kas­ti­nys, jis tam­pa svies­tu, per lė­tai – iš­skys­tė­ja. Tik­ras, ge­rai iš­suk­tas kas­ti­nys – la­bai gar­dus pa­tie­ka­las. To­dėl, jei iš kar­to ir ne­pa­vyks jo pa­si­ga­min­ti, ver­ta ban­dy­ti ir dar­syk“, – sa­kė pa­ty­ru­si šei­mi­nin­kė Ja­ni­na Nor­bu­tie­nė.

Ska­naus!


Obuo­lių py­ra­gas

Kel­mės ra­jo­ne, Lyk­ši­ly­je, gy­ve­nan­ti ūki­nin­kė, tri­jų vai­kų ma­ma ir kai­mo bend­ruo­me­nės pir­mi­nin­kė Bi­ru­tė KUKANAUSKIENĖ ne­re­tai tu­ri pa­si­su­kio­ti vir­tu­vė­je. Mėgs­ta pa­pras­tus, grei­tai pa­ga­mi­na­mus pa­tie­ka­lus.

„Šiau­lių kraš­to“ skai­ty­to­jams siū­lo iš­ban­dy­ti be­ne daž­niau­siai jos ke­pa­mo obuo­lių py­ra­go, ku­rį mėgs­ta vi­si jos sve­čiai, re­cep­tą.

Py­ra­gui rei­kės: 6 kiau­ši­nių, 2 stik­li­nių mil­tų, 2 stik­li­nių cuk­raus (ga­li­ma ir ma­žiau), lėkš­tės obuo­lių.

Į du­be­nį įku­lia­me vi­sus kiau­ši­nius ir ge­rai juos iš­pla­ka­me. Ge­riau­sia plak­ti plaktuvu apie 5 mi­nu­tes. Ne­sus­to­da­mi plak­ti, po tru­pu­tį su­be­ria­me cuk­rų. Kai vis­kas ge­rai iš­si­pla­ka, po tru­pu­tį pi­la­me mil­tus. Ge­rai iš­pla­ka­me. Teš­la tu­rė­tų bū­ti ga­na tirš­ta.

Kol pla­ka­ma teš­la, nu­si­plau­na­me obuo­lius, iši­ma­me šir­de­lę ir ko­te­lį. Jei tai na­mi­niai obuo­liai, žie­vę ne­bū­ti­na nu­lup­ti. Jei pirk­ti, ge­riau nu­lup­ti. Vi­sus obuo­lius su­pjaus­to­me grie­ži­nė­liais.

Ke­pi­mo in­dą den­gia­me ke­pi­mo po­pie­riumi. Ta­da po tru­pu­tį su­pi­la­me pu­sę teš­los ma­sės, to­ly­giai iš­sklai­do­me po ke­pi­mo in­dą.

Ant ma­sės de­da­me obuo­lių grie­ži­nė­lius. Kai jau vis­kas su­dė­ta, už­pi­la­me li­ku­sia teš­los ma­se to­ly­giai, kad už­deng­tų vi­sus obuo­lius.

Ke­pi­mo in­dą de­da­me į 180 laips­nių įkai­tin­tą or­kai­tę ir ke­pa­me apie 40 mi­nu­čių. Kep­da­mas py­ra­gas pa­ky­la. Prieš ke­pi­mo pa­bai­gą gra­žiai ap­skrun­da. Ga­li­ma pa­tik­rin­ti me­di­niu smeig­tu­ku, ar iš­ke­pė.

Jei jums py­ra­gas iš­ke­pė la­bai pu­rus ir ska­nus, ži­no­ki­te, kad vis­ką at­li­ko­te tei­sin­gai.

Ska­naus!


Sil­kė su mor­ko­mis ir gry­bais

Ža­ga­rė­je gy­ve­nan­ti Ge­nu­tė VAI­DI­LAUS­KIE­NĖ sil­kę ruo­šia su mor­ko­mis, svo­gū­nais ir pie­vag­ry­biais ar­ba miš­ke rink­tais gry­bais. Re­cep­tą siū­lo iš­ban­dy­ti ir „Šiau­lių kraš­to“ skai­ty­to­jams.

Pa­tie­ka­lui rei­kės: 1 sū­dy­tos sil­kės, 2 di­de­lių svo­gū­nų ro­pu­čių, 1 ar­ba 2 vir­tų mor­kų, pie­vag­ry­bių ar­ba miš­ko gry­bų (pa­gal sko­nį), alie­jaus, pi­pi­rų, 1 šaukš­to po­mi­do­rų pa­da­žo.

Sil­kę pa­mir­ko­me, iši­ma­me kau­lą, su­pjaus­to­me ga­ba­liu­kais. Svo­gū­nus nu­lu­pa­me, su­pjaus­to­me rie­ke­lė­mis ir iš­skir­to­me žie­dais, pa­ke­pi­na­me alie­ju­je tiek, kad kan­dant ne­traš­kė­tų. Ta­da de­da­me ke­pin­ti kar­tu su­pjaus­ty­tus pie­vag­ry­bius ar­ba ki­tus gry­bus, įmai­šo­me po­mi­do­rų pa­da­žą. Su­tar­kuo­ja­me ir su­be­ria­me vir­tas mor­kas. Iš­mai­šo­me, įbe­ria­me pi­pi­rų. Pa­tie­ka­las pa­ruoš­tas.

Ska­naus!


Tra­di­ciniai kot­le­tai

Pak­ruo­jie­tė cho­reog­ra­fė, jau­ni­mo ir sen­jo­rų liau­diš­kų šo­kių ko­lek­ty­vų va­do­vė Leo­ka­di­ja JUO­DA­GAL­VIE­NĖ mėgs­ta grei­tai pa­ga­mi­na­mus tra­di­ciš­kus lie­tu­viš­kus pa­tie­ka­lus. Juos pri­si­min­ti pa­ta­ria ir „Šiau­lių kraš­to“ skai­ty­to­jams.

Kot­le­tams rei­kės: po 250 gra­mų viš­tie­nos ir ver­šie­nos (ar ki­tos mė­sos) far­šo, 2 bul­vių, kiau­ši­nio, šaukš­to grie­ti­nės, šaukš­te­lio kmy­nų, skil­te­lės čes­na­ko, pa­gal sko­nį – drus­kos ir pi­pi­rų (ar­ba mėgs­ta­mų prie­sko­nių mi­ši­nių).

Bul­vės su­tar­kuo­ja­mos smul­kia trin­tu­ve, šiek tiek nu­sun­kia­mos, su­mai­šo­mos su far­šu, kiau­ši­niu ir grie­ti­ne. Į ma­sę iš­spau­džia­mas čes­na­kas, įbe­ria­ma kmy­nų, drus­kos ir pi­pi­rų, ge­rai iš­min­ko­ma.

Ke­pa­ma alie­ju­je.

Ska­naus!


As­ta MIN­CIU­VIE­NĖ, Rad­vi­liš­kio mu­zi­kos mo­kyk­los mo­ky­to­ja, sa­ko, jog mėgs­ta šei­mi­nin­kau­ti vir­tu­vė­je. Jos ke­pa­mų sal­du­my­nų la­biau­siai iš­troš­kę anū­kai. Rad­vi­liš­kie­tė „Šiau­lių kraš­to“ skai­ty­to­jams siū­lo spran­di­nės keps­nio re­cep­tą, ku­ris yra šei­mos fir­mi­nis pa­tie­ka­las – jį ke­pė ir ma­ma, ir mo­čiu­tė.

Šven­ti­nis spran­di­nės keps­nys

Pa­tie­ka­lui pa­ga­min­ti rei­kės: kiau­lie­nos spran­di­nės (apie 1 ki­log­ra­mo), žiups­ne­lio drus­kos, pi­pi­rų, ke­lių skil­te­lių čes­na­ko, įvai­rių prie­sko­ni­nių žo­le­lių (ga­li bū­ti ir džio­vin­tas žo­le­lių mi­ši­nys), span­guo­lių uo­gie­nės ar­ba dže­mo (pa­gal sko­nį), 4–5 bul­vių (ar­ba po 1–2 pa­gal val­gan­čių­jų skai­čių), džio­vin­tų sly­vų ir ab­ri­ko­sų.

Pir­miau­sia spran­di­nę įtri­na­me iš­spaus­tais čes­na­kais, pi­pi­rais, drus­ka bei prie­sko­ni­nė­mis žo­le­lė­mis ir pa­lie­ka­me ma­ri­nuo­tis 5–6 va­lan­das ar­ba per nak­tį.

Iš­si­ma­ri­na­vu­sia­me keps­ny­je kas ke­lis cen­ti­met­rus pa­da­ro­me ne­di­de­les įpjo­vas ("ki­še­nes"), į ku­rias įde­da­me po sly­vą ar ab­ri­ko­są. Keps­nio vir­šų ap­te­pa­me span­guo­lių dže­mu ar­ba uo­gie­ne, įde­da­me į ke­pi­mo ran­ko­vę, ten pat su­de­da­me ir nu­lup­tas ne­pjaus­ty­tas bul­ves. Ke­pa­me apie pu­sant­ros va­lan­dos 200 laips­nių tem­pe­ra­tū­ros or­kai­tė­je.

Keps­nys pa­tie­kia­mas su įvai­rio­mis sa­lo­to­mis, ta­čiau la­biau­siai tin­ka rau­gin­ti agur­kai. Keps­nys ska­nus ir šal­tas.

Ska­naus!


Kel­miš­kė sen­jo­rė Ona DI­CHA­VI­ČIE­NĖ il­gą lai­ką dir­bo bib­lio­te­ki­nin­ke. Ta­čiau mo­te­ris mėgs­ta ne tik skai­ty­ti kny­gas. Nuo skai­ty­mo ati­trūks­ta vir­tu­vė­je. Tre­čio­jo am­žiaus uni­ver­si­te­te po­nia Onu­tė lan­kė Ama­tų fa­kul­te­tą, čia mo­kė­si nau­jau­sių­ rank­dar­bių tech­no­lo­gi­jų, su ki­to­mis fa­kul­te­to lan­ky­to­jo­mis kei­tė­si pa­tie­ka­lų re­cep­tais.

„Šiau­lių kraš­to“ skai­ty­to­jams po­nia Onu­tė siū­lo iš­ban­dy­ti py­ra­go su uo­gie­ne re­cep­tą.

Py­ra­gas su uo­gie­ne

Rei­kės: 0,5 lit­ro uo­gie­nės, 0,5 stik­li­nės cuk­raus, 3 nu­brauk­tų šaukš­te­lių so­dos, 2 šaukš­tų ma­jo­ne­zo, 3 kiau­ši­nių, va­ni­li­nio cuk­raus, mil­tų.

Kiau­ši­nius iš­su­ka­me su cuk­ru­mi. Į ki­tą in­dą su­de­da­me uo­gie­nę, ma­jo­ne­zą, so­dą ir mai­šo­me, kol ma­sė smar­kiai iš­pu­to­ja. Tuo­met į ją su­kre­čia­me su cuk­ru­mi iš­suk­tus kiau­ši­nius, su­mai­šo­me.

Į gau­tą ma­sę be­ria­me mil­tų ir va­ni­li­nio cuk­raus, kol su­tirš­tės. Ge­rai iš­mai­šo­me. Teš­lą de­da­me į svies­tu iš­tep­tą ke­pi­mo skar­dą ir ke­pa­me apie pus­va­lan­dį 180 laips­nių tem­pe­ra­tū­ro­je.

Ska­naus!


Lie­tu­vai pa­gra­žin­ti drau­gi­jos Jo­niš­kio sky­riaus ir Že­mai­čių kul­tū­ros drau­gi­jos ku­ni­gaikš­čio Vy­kin­to Jo­niš­kio sky­riaus na­rė Ste­fa­ni­ja DAMB­RAUS­KIE­NĖ ber­ži­nė­mis mal­ko­mis kū­re­na­mo­je kros­ny­je ke­pa gar­dų bul­vių plokš­tai­nį.

Plokš­tai­nis su kiau­lės kar­ka

Plokš­tai­niui rei­kės: ki­bi­ro bul­vių, kiau­lės spir­gų ir ly­dy­tų tau­kų, pu­sės lit­ro pie­no, ma­ri­nuo­tos be kau­lo kiau­lės kar­kos, ke­lių svo­gū­nų gal­vu­čių, drus­kos, kar­čių­jų ir kve­pian­čių­jų pi­pi­rų, mal­tų lau­rų la­pų, grie­ti­nės, čes­na­kų.

Iš va­ka­ro kiau­lės kar­ką su­pjaus­to­me ga­ba­liu­kais ir pa­ma­ri­nuo­ja­me, įtrin­da­mi drus­ka, pi­pi­rais, čes­na­ku, įpjaus­to­me svo­gū­nų ir pa­lie­ka­me per nak­tį.

Bul­ves nu­sku­ta­me ir su­tar­kuo­ja­me. Tar­kius šiek tiek nu­sun­kia­me, įbe­ria­me drus­kos, pi­pi­rų, mal­tų lau­rų la­pų, iš­mai­šo­me, kad vir­šu­je ne­bū­tų nu­si­sto­ju­sio krak­mo­lo, ir su­pi­la­me už­vi­rin­tą pie­ną.

Spir­gu­čius ir pjaus­ty­tus svo­gū­nus tru­pu­tį pa­šil­do­me, bet ne­skru­di­na­me, ir su­pi­la­me į tar­kių ma­sę. Įmai­šo­me grie­ti­nę ir su­de­da­me ma­ri­nuo­tus kar­kos ga­ba­liu­kus.

Ma­sę su­de­da­me į di­de­lę tal­pą ir ke­pa­me kros­ny­je apie 4–5 va­lan­das. Ži­no­ma, jei­gu plokš­tai­nį ga­min­si­te ma­žes­nį, rei­kės ir trum­piau kep­ti.

Ska­naus!


Pak­ruo­jie­tis Al­gir­das PI­LI­PA­VI­ČIUS da­li­ja­si sa­vo re­cep­tu. Ke­lin­tus me­tus Eu­ro­po­je už­dar­biau­jan­tis pa­kruo­jie­tis už­sie­niuo­se pa­mė­go grei­tai pa­ga­mi­na­mą mė­sos ir dar­žo­vių troš­ki­nį, ku­ris ska­nus ir švie­žias, ir pa­šil­dy­tas.

Mė­sos ir dar­žo­vių troš­ki­nys

Pro­duk­tai troš­ki­niui ima­mi iš akies – pa­gal tai, kiek po­rci­jų ke­ti­na­ma ga­min­ti. Tin­ka bet ko­kia švie­žia mė­sa, jos ga­li­ma dė­ti ir ke­lių rū­šių. Troš­ki­nio pa­grin­das – švie­ži ko­pūs­tai ir bul­vės. Rei­kės dar svo­gū­nų, čes­na­ko, mor­kų, mėgs­ta­mų pries­ko­nių, drus­kos.

Ko­pūs­tai, bul­vės su­pjaus­to­mi ir de­da­mi vir­ti į tą pa­tį puo­dą. Kol bul­vės ir ko­pūs­tai ver­da, ga­ba­liu­kais su­pjaus­to­ma mė­sa ir iš­ke­pa­ma alie­ju­je. Bai­giant kep­ti, su­de­da­mi su­pjaus­ty­ti svo­gū­nai, čes­na­kas, ga­li­ma įdė­ti ir tar­kuo­tų mor­kų. Už­be­ria­ma prie­sko­nių, drus­kos, ke­pa­ma, kol su­minkš­tės dar­žo­vės.

Iš­vi­rę ko­pūs­tai ir bul­vės nu­sun­kia­mi, į juos su­kre­čia­ma kep­ta mė­sa. Mi­ši­nys dar ke­lias mi­nu­tes troš­ki­na­mas ant silp­nos ug­nies. Mėgs­tan­tys ga­li įdė­ti po­mi­do­rų pa­da­žo.

Ska­naus!


Kruo­piuo­se (Ak­me­nės ra­jo­nas) gy­ve­nan­ti bu­vu­si pe­da­go­gė Ste­fa­ni­ja DI­MA­VI­ČIE­NĖ iš vai­kys­tės me­na mies­te­lio tur­gu­je par­da­vi­nė­tų traš­kių 'ba­ran­kų“ sko­nį. Da­bar to­kių ska­nių pre­ky­bos cent­ruo­se ne­ran­dan­ti. Jos ma­ny­mu, esan­čios per daug pa­sal­din­tos ir su įvai­riais prie­dais bei itin minkš­tos.

Se­no­vi­niai ries­tai­niai

Rei­kia: kvie­ti­nių mil­tų, van­dens, mie­lių, drus­kos.

Iš mil­tų, pri­dė­jus mie­lių, iš­mai­šo­ma teš­la, pi­lant šil­to van­dens. Pa­lauk­ti, kol teš­la pa­kils. Ta­da įbe­ria­ma dar mil­tų ir už­min­ko­ma kie­tes­nė teš­la.

Pa­da­ro­mi ries­tai­niai ir pa­de­da­mi šil­to­je vie­to­je, kad pa­kil­tų. Pa­ki­lu­sius ries­tai­nius su­dė­ti į ver­dan­tį pa­sū­dy­tą van­de­nį ir vir­ti 5–10 mi­nu­čių.

Iš­vi­ru­sius iš­grai­by­ti, su­dė­ti ant sau­sų šva­rių len­te­lių ir kep­ti ne­karš­to­je kros­ny­je ar or­kai­tė­je. Kai vie­na pu­sė gra­žiai pa­gel­to­nuo­ja, rei­kia juos ap­vers­ti ir dar pa­kep­ti.

Val­go­mi švie­ži.

Pa­s­to­vė­ju­sius ries­tai­nius no­rint at­švie­žin­ti, rei­kia su­drė­kin­ti van­de­niu, su­dė­ti ant skar­dos ir or­kai­tė­je šiek tiek pa­kep­ti.

Dar kruo­piš­kė siū­lo py­ra­go re­cep­tą, ku­ris ir­gi iš se­nes­nių lai­kų.

Šo­ko­la­di­nis py­ra­gas

Teš­lai rei­kia: 300 g mil­tų, 200 g cuk­raus„ 200 g svies­to, 2 šaukš­tų ka­ka­vos, 1 kiau­ši­nio, 1 šaukš­te­lio ke­pi­mo mil­te­lių.

Varš­kės įda­rui rei­kia: 300 g varš­kės, 100 g cuk­raus, 170 g grie­ti­nės, 50 g krak­mo­lo, 4 kiau­ši­nių, tru­pu­tį ci­na­mo­no, ci­ber­žo­lės ar ki­tų mė­gsta­mų prie­sko­nių.

Pir­miau­siai ruo­šia­ma teš­la. Du­be­ny­je svies­tą iš­tir­pin­ti. Kai jis atauš, įmuš­ti kiau­ši­nį, su­pil­ti cuk­rų ir plak­ti – kol cuk­rus iš­tirps. Su­ber­ti mil­tus, ke­pi­mo mil­te­lius, ka­ka­vą ir ge­rai iš­mai­šy­ti. Gau­tą teš­lą pa­da­lyti į dvi apy­ly­ges da­lis. Kiek­vie­ną jų su­vy­nio­ti į mai­še­lius ir įdė­ti į šal­dik­lį 1 va­lan­dai.

Įda­rui varš­kę su grie­ti­ne per­trin­ti iki vien­ti­sos ma­sės, su­dė­ti krak­mo­lą. Ats­ki­rai iš­plak­ti kiau­ši­nius su cuk­ru­mi ir su­pil­ti į varš­kę. Vis­ką ge­rai iš­mai­šy­ti.

Iš šal­dik­lio iš­trau­kus teš­lą vie­ną jos da­lį su­tar­kuo­ti stambia tar­ka į ke­pi­mo skar­dą, iš­klo­tą ke­pi­mo po­pie­riu­mi. Ant su­tar­kuo­tos teš­los vie­no­du sluoks­niu pa­skleis­ti varš­kės įda­rą. Li­ku­sią teš­lą taip pat su­tar­kuo­ti ir api­bars­ty­ti ant įda­ro.

180 laips­nių or­kai­tė­je kep­ti 45 mi­nu­tes.


Pu­din­go py­ra­gas

Da­li­ja BUT­KIE­NĖ, „Šiau­lių kraš­to“ kal­bos re­dak­to­rė, mū­sų ko­le­gė, yra pui­ki, iš­ra­din­ga šei­mi­nin­kė. Nau­ja­me­čių šven­čių sta­lui ji siū­lo iš­si­kep­ti py­ra­gą.

Teš­lai rei­kės: 100 g varš­kės, 3 šaukš­tų alie­jaus, 2 šaukš­tų pie­no, 50 g cuk­raus, 150 g mil­tų, 2 šaukš­te­lių ke­pi­mo mil­te­lių.

1 in­de­lio kon­ser­vuo­tų ana­na­sų (apie 7 grie­ži­nė­lių).

Pu­din­gui rei­kės: 2 kiau­ši­nių, 200 g grie­ti­nės, 1 cit­ri­nos su­tar­kuo­tos žie­ve­lės, 75 g cuk­raus, 50 g mil­tų, cuk­raus pud­ros pa­puo­ši­mui.

Iš teš­lai skir­tų pro­duk­tų už­min­ko­ma teš­la. Ja iš­klo­ja­ma svies­tu pa­tep­ta ke­pi­mo for­ma. Ana­na­sų žie­dai su­pjaus­to­mi ne­di­de­liais ga­ba­lė­liais ir su­be­ria­mi ant teš­los į ke­pi­mo for­mą.

Try­niai su­pla­ka­mi su cuk­ru­mi, grie­ti­ne, cit­ri­nos žie­ve­le ir mil­tais. Bal­ty­mai su­pla­ka­mi iki stan­džių pu­tų ir įmai­šo­mi į pu­din­go ma­sę. Gau­ta ma­sė su­pi­la­ma ant ana­na­sų ga­ba­lė­lių.

Py­ra­gas ke­pa­mas 200 laips­nių tem­pe­ra­tū­ros or­kai­tė­je. At­vė­sęs puo­šia­mas cuk­raus pud­ra.

Gra­žios šven­tės ir ge­rų Nau­jų­jų me­tų!


Suk­ti­nu­kai su pa­da­žu ir sa­lo­to­mis

Al­ma KU­BI­LINS­KIE­NĖ, Aukš­tel­kų (Rad­vi­liš­kio ra­jo­nas) se­niū­ni­jos se­niū­nė, sa­vo šei­mą mėgs­ta pa­le­pin­ti įvai­riais pa­tie­ka­lais. Aukš­tel­kiš­kė sa­vo pa­tie­ka­luo­se ne­ven­gia nau­do­ti daug įvai­rių dar­žo­vių, prie­sko­ni­nių žo­le­lių, ku­rių iš­siau­gi­na pa­ti. „Šiau­lių kraš­to“ skai­ty­to­jams ji siū­lo su­kti­nu­kų re­cep­tą.

Suk­ti­nu­kams rei­kės: kiau­lie­nos iš­pjo­vos, rū­ky­tos šo­ni­nės, alie­jaus ke­pi­mui, čes­na­ko, džio­vin­tų obuo­lių ir sly­vų, mor­kos, prie­sko­ni­nių žo­le­lių (ba­zi­li­ko, roz­ma­ri­no ar ki­tų) bei prie­sko­nių (pa­gal sko­nį), sul­ti­nio.

Pa­da­žui: rū­ky­tos šo­ni­nės, gal­vu­tės svo­gū­nų, grie­ti­nė­lės, drus­kos ir pi­pi­rų (pa­gal sko­nį).

Sa­lo­toms: pe­ki­ni­nio ko­pūs­to, 1 po­mi­do­ro, 1 agur­ko, pet­ra­žo­lės ša­ke­lės pa­puo­ši­mui.

Sa­lo­tų už­pi­lui: pu­sės cit­ri­nos sul­čių, 1 šaukš­to aly­vuo­gių alie­jaus, drus­kos.

Kiau­lie­nos iš­pjo­vą su­pjaus­to­me 4 cen­ti­met­rų sto­rio ga­ba­lais, ku­riuos su­pjaus­to­me maž­daug 3x3 cen­ti­met­ro dy­džio ku­be­liais.

Gau­tus ga­ba­lė­lius pa­barstome drus­ka ir pipi­rais bei ap­ke­pa­me iš vi­sų pu­sių įkai­tin­to­je kep­tu­vė­je su tru­pu­čiu alie­jaus. At­vė­su­sius ga­ba­lė­lius ap­su­ka­me plo­no­mis rū­ky­tos šo­ni­nės juos­te­lė­mis ir su­smei­gia­me me­di­niu smeig­tu­ku. Suk­ti­nu­kus de­da­me į du­be­nį troš­ki­nti, už­pi­la­me sul­ti­niu, įde­da­me čes­na­ko, džio­vin­tų obuo­lių ir sly­vų bei ki­tų dar­žo­vių, prie­sko­ni­nių žo­le­lių, no­ri­mų ir tu­ri­mų prie­sko­nių. Troš­ki­na­me or­kai­tė­je apie 30–40 mi­nu­čių.

Pa­si­ga­mi­na­me pa­da­žą: ke­lias plo­nas šo­ni­nės juos­te­les su­pjaus­to­me ku­be­liais ir pa­ke­pi­na­me (tru­pu­tį ap­ke­pu­sius ga­ba­lė­lius iši­ma­me ant po­pie­ri­nės ser­ve­tė­lės – bus pa­puo­ši­mui), įde­da­me smul­kin­to svo­gū­no ir dar pa­ke­pi­na­me. Tuo­met įpi­la­me grie­ti­nė­lės, įde­da­me drus­kos, pi­pi­rų ir už­vi­ri­na­me.

Pa­si­ga­mi­na­me sa­lo­tų: su­plė­šo­me ke­le­tą la­pų pe­ki­ni­nio ko­pūs­to, su­pjaus­to­me po­mi­do­rą ir agur­ką ku­be­liais. Vis­ką už­pi­la­me iš tru­pu­čio drus­kos, šaukš­to aly­vuo­gių alie­jaus ir pu­sės cit­ri­nos sul­čių pa­si­ga­min­tu už­pi­lu bei at­sar­giai iš­mai­šo­me.

Išt­roš­kin­tus su­kti­nu­kus de­da­me į šil­tą gi­lią lėkš­tę, už­pi­la­me pa­da­žu, api­bars­to­me pa­ke­pin­tais šo­ni­nės ga­ba­liu­kais. Sa­lo­ti­nė­je pa­tie­kia­me sa­lo­tas, pa­puoš­tas pet­ra­žo­lės ša­ke­le.

Ska­naus!


„Kiul­kiai“

Kel­miš­kis et­no­kul­tū­ros puo­se­lė­to­jas, an­samb­lio „Ra­mo­čia“ va­do­vas Val­das RUT­KŪ­NAS ga­mi­na la­bai kas­die­niš­kus pa­tie­ka­lus.

Vi­sai kas ki­ta, kai ten­ka pa­bū­ti sa­vo žmo­nos Ge­no­vai­tės, dir­ban­čios lie­tu­vių kal­bos mo­ky­to­ja, asis­ten­tu. Ji ste­bi­na se­no­vi­niais tė­vų ir sa­vo kraš­to val­gių re­cep­tais. Vie­ną to­kių sa­vo uoš­vio Ka­zio Par­ti­ko, gy­ve­nan­čio Juodk­ran­tė­je, re­cep­tų po­nas Val­das siū­lo iš­ban­dy­ti „Šiau­lių kraš­to“ skai­ty­to­jams.

„Kiul­kiams“ rei­kės: 5–6 bul­vių, 1–1,5 stik­li­nės mil­tų, žiups­ne­lio drus­kos, sau­jos džio­vin­tų ba­ra­vy­kų, 50 gra­mų svies­to, 100 gra­mų grie­ti­nės, 1 ne­ma­žos gal­vu­tės svo­gū­no.

Nus­ku­ta­me ir su­tar­kuo­ja­me bul­ves. Tar­kius su­pi­la­me ant sie­te­lio ir nu­var­vi­na­me ar­ba šiek tiek nu­spau­džia­me. Gau­tą ma­sę pa­sū­do­me. Į ją mai­šy­da­mi be­ria­me mil­tų, kol ma­sė su­tirš­tė­ja.

Už­kai­čia­me puo­dą van­dens. Kai van­duo už­ver­da, ka­bi­na­me ma­sę šaukš­tu ir kre­čia­me į ver­dan­tį van­de­nį. Ma­sės ka­bin­ti maž­daug po pu­sę šaukš­to, kad „kiul­kiai“ ne­bū­tų per­ne­lyg di­de­li. Vis pa­mai­šy­da­mi ver­da­me apie 10–15 mi­nu­čių.

Vi­sas ska­nu­mas bus ba­ra­vy­kų pa­da­že. Iš­mir­ko­me maž­daug sau­ją džio­vin­tų ba­ra­vy­kų, juos iš­ver­da­me ir su­ma­la­me. Svies­te pa­ke­pi­na­me su­smul­kin­tą svo­gū­ną. Kai svo­gū­nas ap­ke­pa, į kep­tu­vę be­ria­me mal­tus ba­ra­vy­kus, įpi­la­me ke­lis šaukš­tus skys­čio, ku­ria­me vi­rė ba­ra­vy­kai, pa­ska­ni­na­me ke­liais šaukš­tais grie­ti­nės.

"Kiul­kius" ga­li­ma val­gy­ti ir su spir­gu­čiais ar­ba grie­ti­nės ir svo­gū­nų bei svies­to pa­da­žu.

Ska­naus!


Py­ra­gas su vyš­nio­mis

Jo­niš­kio ra­jo­no neį­ga­lių­jų klu­bo Skaist­gi­rio fi­lia­lo va­do­vė, bu­vu­si pe­da­go­gė Zo­fi­ja PLI­ČAI­TĖ „Šiau­lių kraš­to“ skai­ty­to­jams siū­lo pa­ra­gau­ti py­ra­go su kon­ser­vuo­to­mis vyš­nio­mis.

Py­ra­gui rei­kės: 3 kiau­ši­nių, 0,5 in­de­lio kon­den­suo­to sal­daus pie­no, 100 gra­mų svies­to, maž­daug 5 šaukš­tų mil­tų, cit­ri­nos žie­ve­lės, kon­ser­vuo­tų vyš­nių be kau­liu­kų (tin­ka iš kom­po­to ar uo­gie­nės).

Du­be­ny­je iš­pla­ka­me kiau­ši­nius, su­pi­la­me ir iš­mai­šo­me kon­den­suo­tą pie­ną. Svies­tą iš­tir­pi­na­me ir at­vė­su­sį taip pat su­pi­la­me į du­be­nį. Įtar­kuo­ja­me cit­ri­nos žie­ve­lės, be­ria­me mil­tus ir iš­mai­šo­me. Pa­sak šei­mi­nin­kės, pen­kių šaukš­tų mil­tų ga­li bū­ti ma­žo­ka, rei­kia įver­tin­ti pa­tiems, ar teš­la ne per skys­ta ir, jei rei­kia, mil­tų dar įber­ti.

Rie­ba­lais iš­te­pa­me skar­dą, pi­la­me teš­lą ir ant vir­šaus su­de­da­me vyš­nias. Ke­pant py­ra­gui uo­gos ne­lie­ka tik pa­vir­šiu­je, jos po tru­pu­tį „skęs­ta“. Ke­pa­me or­kai­tė­je 200 laips­nių tem­pe­ra­tū­ro­je apie pus­va­lan­dį.

Ska­naus!


Emi­li­ja BRA­JINS­KIE­NĖ, „Še­du­vos“ et­nog­ra­fi­nio an­samb­lio va­do­vė, kraš­to et­nog­ra­fi­jos ži­no­vė, „Šiau­lių kraš­to“ skai­ty­to­jams siū­lo šven­tėms iš­si­kep­ti kar­ką ar kum­pį pa­gal se­no­vi­nį Še­du­vos kraš­to re­cep­tą.

Se­no­viš­kai kep­ta kar­ka ar kum­pis

Rei­kės: di­do­kos kar­kos ar ne­di­de­lio prie­ki­nio kum­pio, ke­lių nu­lup­tų gal­ve­lių svo­gū­nų.

Ma­ri­na­tui: drus­kos, lau­rų la­pų, pi­pi­rų, čes­na­ko, van­dens.

Įda­rui: rū­ky­tų la­ši­nu­kų, smul­kiai pjaus­ty­tų svo­gū­nų (1–2 gal­ve­lių), pi­pi­rų, drus­kos.

Teš­lai: ru­gi­nių ir kvie­ti­nių mil­tų duo­nai kep­ti, van­dens.

Pir­miau­sia pa­si­ga­mi­na­me ma­ri­na­tą. Jo kie­kis pri­klau­so nuo kar­kos ar prie­ki­nio kum­pio dy­džio, o ing­re­dien­tų dė­ti pa­gal sko­nį. Rei­kia, kad ma­ri­na­tas ap­sem­tų mė­są. Ja­me pa­nar­din­tą mė­są pa­lie­ka­me marinuotis12–15 va­lan­dų ar­ba bent jau per nak­tį.

Prieš pra­dė­da­mi kep­ti, pa­si­da­ro­me įda­rą kar­kai ar kum­piui pri­smaigs­ty­ti. Rū­ky­tus la­ši­nu­kus su­pjaus­to­me plo­no­mis juos­te­lė­mis ar­ba smul­kiai, su­smul­ki­na­me svo­gū­nus, pa­bars­to­me pi­pi­rais ir vis­ką ge­rai iš­mai­šo­me.

Iš ru­gi­nių ir kvie­ti­nių mil­tų duo­nai kep­ti ir van­dens už­si­min­ko­me ne­la­bai kie­tą teš­lą.

Iš­si­ma­ri­na­vu­sią kar­ką ar­ba prie­ki­nį kum­pį de­da­me ant ke­pi­mo skar­dos. Kum­py­je ar kar­ko­je pei­liu pa­da­ro­me sky­lu­tes ir į jas pri­smaigs­to­me la­ši­nu­kų įda­ro. Įda­ro ne­pa­gai­li­me lie­ses­nė­je kum­pio da­ly­je.

Taip „įda­ry­tą“ kum­pį gra­žiai ap­gau­bia­me teš­la, ku­ri ke­pant ne­leis kum­piui ar kar­kai džiū­ti. Į skar­dą įpi­la­me van­dens, įde­da­me ke­le­tą ne­pjaus­ty­tų nu­lup­tų svo­gū­nų gal­ve­lių ir pa­šau­na­me į įkai­tin­tą kros­nį ar or­kai­tę. Ke­pa­me dvi va­lan­das. Po to trum­pam iš­trau­kia­me iš kros­nies ar or­kai­tės, gra­žiai nui­ma­me duo­nos teš­los ap­val­ka­lą ir vėl pa­šau­na­me 20 mi­nu­čių at­gal, kad vir­šus gra­žiai ap­skrus­tų.

Ska­naus!


Kruo­piuo­se (Ak­me­nės ra­jo­nas) gy­ve­nan­ti Re­gi­na GE­DŽIE­NĖ au­gi­na na­mi­nius paukš­čius, tad ne­trūks­ta mė­sos įvai­riems pa­tie­ka­lams. Re­cep­tą siū­lo „Šiau­lių kraš­to“ skai­ty­to­jams.

Pa­tie­ka­lai iš an­tie­nos

Rei­kės: an­ties, mor­kų, sa­lie­rų, po­rų, pi­pi­rų ir ki­tų mėgs­ta­mų prie­sko­nių.

An­tis iš­da­ri­nė­ja­ma, nu­lu­pa­ma oda, nuo kau­lų nui­ma­ma mė­sa ir su­ma­la­ma. Į ma­sę pri­de­da­ma su­pjaus­ty­tų ir ant alie­jaus pa­troš­kin­tų mor­kų, sa­lie­rų, po­rų. Įbe­ria­ma drus­kos, pi­pi­rų ar dar ko­kių norima prie­sko­nių. Vis­kas su­mai­šo­ma. Tin­ka įmai­šy­ti ir mal­tos kiau­lie­nos.

Pa­ruoš­ta mė­sa su­su­ka­ma į mar­lę kaip vy­nio­ti­nis ir troš­ki­na­ma puo­de apie 45 mi­nu­tes. Jei se­nes­nė an­tis – il­gė­liau.

Vy­nio­ti­nis pa­sle­gia­mas nak­čiai vė­sio­je pa­tal­po­je.

Kruo­piš­kė sa­ko, jog Ka­lė­doms la­bai tin­ka far­ši­ruo­ta an­tis. Ji iš­da­ri­nė­ja­ma, iši­ma­mi kau­lai (ga­li­ma pa­lik­ti spar­ne­lius, šlau­ne­les). Ta­da į vi­dų pri­de­da­ma su­pjaus­ty­tų ir ant alie­jaus pa­troš­kin­tų mor­kų, sa­lie­rų, po­rų, įbe­ria­ma drus­kos, pi­pi­rų ir kitų prie­sko­nių.

Taip pa­ruoš­ta paukš­tie­na ki­ša­ma į ke­pi­mo ran­ko­vę ir ke­pa­ma 200 laips­nių temperatūros  or­kai­tė­je apie va­lan­dą.

Ska­naus!


Pak­ruo­jy­je vei­kian­čios in­di­vi­dua­lios įmo­nės „San­to­vi­ta“ ve­te­ri­na­ri­jos vais­ti­nės ve­dė­ja Vi­ta NOR­BU­TIE­NĖ Kū­čioms ruo­šia vi­sos šei­mos mė­gsta­mą už­kan­dį su rū­ky­ta žu­vi­mi. Šio pa­pras­to pa­tie­ka­lo siū­lo pa­si­ga­min­ti ir „Šiau­lių kraš­to“ skai­ty­to­jams.

Žu­vies už­kan­dis Kū­čioms

Rei­kės: 300 gra­mų ry­žių, vie­nos stam­bios rū­ky­tos skumb­rės (ar ki­to­kios mėgs­ta­mos rū­ky­tos žu­vies), 2 skil­te­lių čes­na­ko, ke­lių šaukš­tų mėgs­ta­mo ma­jo­ne­zo.

Ry­žiai ge­rai iš­ver­da­mi ir nu­sun­kia­mi. Žu­vis nu­kau­li­na­ma, su­pjaus­to­ma no­ri­mo dy­džio ga­ba­liu­kais. Čes­na­ko skil­te­lės su­traiš­ko­mos. Vi­si pro­duk­tai ge­rai su­mai­šo­mi su ma­jo­ne­zu.

Ska­naus!


Pak­ruo­jo Juo­zo Pa­kal­nio mu­zi­kos mo­kyk­los pe­da­go­gės Pal­my­ros JA­SI­LIO­NIE­NĖS šei­ma pa­mė­go ne­se­niai iš­ban­dy­tą pa­tie­ka­lą – troš­kin­tus ko­pūs­tus su sly­vo­mis. Kank­lia­vi­mo mo­ky­to­ja siū­lo pa­si­ga­min­ti ir „Šiau­lių kraš­to“ skai­ty­to­jams.

Troš­kin­ti ko­pūs­tai su sly­vo­mis

Rei­kės: 600 gra­mų rau­gin­tų ir 400–500 gra­mų švie­žių bal­ta­gū­žių ko­pūs­tų, 200 gra­mų švie­žios kiau­lie­nos, 2 mor­kų, 2 svo­gū­nų, 4 skil­te­lių čes­na­ko, sau­jos džio­vin­tų sly­vų, 2–3 rū­ky­tų deš­re­lių, pu­sės stik­li­nės mė­sos sul­ti­nio, šaukš­te­lio kmy­nų, 3 šaukš­tų po­mi­do­rų pa­da­žo, pa­gal sko­nį drus­kos ir mėgs­ta­mų pi­pi­rų.

Kiau­lie­na su­pjaus­to­ma ga­ba­liu­kais, ap­ke­pi­na­ma alie­ju­je. Kiek ap­ke­pus, de­da­mi su­pjaus­ty­ti svo­gū­nai, tar­kuo­tos mor­kos ir su­traiš­ky­ti čes­na­kai, už­be­ria­ma drus­kos ir pi­pi­rų. Ke­pa­ma, kol vis­kas su­minkš­tės.

Ma­sė su­kre­čia­ma į troš­kin­tu­vą, su­de­da­mi rau­gin­ti ko­pūs­tai, su­be­ria­mi kmy­nai, už­pi­la­mas sul­ti­nys. Troš­ki­na­ma, kol su­minkš­tės ko­pūs­tai. De­da­mi su­pjaus­ty­ti švie­ži ko­pūs­tai, pa­troš­ki­na­ma, kol jie su­minkš­tė­ja. Po to atei­na ei­lė rū­ky­toms deš­re­lėms ir nu­plau­toms bei ga­ba­liu­kais su­pjaus­ty­toms sly­voms. Vis­ką su­dė­jus troš­ki­na­ma, kol vi­si pro­duk­tai su­minkš­tė­ja. Pa­bai­go­je de­da­mas po­mi­do­rų pa­da­žas.

Troš­ki­nys val­go­mas su vir­to­mis bul­vė­mis.

Ska­naus!


Ka­po­tos teš­los sau­sai­niai su obuo­liais

Šiau­lie­tė Da­lia MAIŽ­VI­LIE­NĖ, bai­gu­si mais­to pa­ruo­ši­mo tech­no­lo­gi­jų stu­di­jas, yra pui­ki ku­li­na­rė. „Šiau­lių kraš­to“ skai­ty­to­jams ji siū­lo pa­si­ga­min­ti gar­džių, daug pa­stan­gų ga­my­bai ne­rei­ka­lau­jan­čių sau­sai­nius.

Rei­kės: 0,5 ki­log­ra­mo mil­tų, 200 gra­mų svies­to, 2 šaukš­tų grie­ti­nės, 1 kiau­ši­nio. Dar vie­no kiau­ši­nio pri­reiks su­for­muo­tiems sau­sai­niams ap­tep­ti.

Nu­ro­dy­tus pro­duk­tus „su­ka­po­ti“ į teš­lą. Jei teš­la ne­lim­pa, įpil­ti šiek tiek van­dens. Pa­lai­ky­ti šal­dy­tu­ve. Įp­ras­tai po­nia Da­lia teš­lą pa­ruo­šia ry­tą, o sau­sai­nius ke­pa va­ka­re.

Iš­ko­čio­tą 0,5 cen­ti­met­ro sto­rio teš­lą su­pjaus­ty­ti rom­bais.

For­muo­ti sau­sai­nu­kus: į teš­lą su­suk­ti obuo­lius, su­mai­šy­tus su cuk­ru­mi ir ci­na­mo­nu. Vir­šų pa­tep­ti kiau­ši­nio pla­ki­niu, pa­bars­ty­ti cuk­ru­mi. Kep­ti 180 laips­nių karš­čio or­kai­tė­je, kol pa­gels.

Ska­naus!


Pu­pe­lių ir džio­vin­tų obuo­lių miš­rai­nė

Kel­mės ra­jo­no Šau­kė­nų kul­tū­ros ir ama­tų cent­ro tra­di­ci­nių ama­tų koor­di­na­to­rė Al­ma MEŠ­KIE­NĖ  „Šiau­lių kraš­to“ skai­ty­to­jams siū­lo pa­si­ga­min­ti pu­pe­lių ir džio­vin­tų obuo­lių miš­rai­nės.

Pa­tie­ka­lui rei­kės: pu­pe­lių, džio­vin­tų obuo­lių, čes­na­ko, ma­jo­ne­zo, drus­kos. Kiek pro­duk­tų im­ti, pri­klau­so nuo val­gy­to­jų.

Pu­pe­les iš­mir­ky­ti ir iš­vir­ti. Džio­vin­tus obuo­lius ke­le­tą va­lan­dų pa­mir­ky­ti šal­ta­me van­de­ny­je, vė­liau stam­bo­kai su­pjaus­ty­ti ir su­dė­ti į du­be­nį su pu­pe­lė­mis. Įber­ti smul­kiai su­pjaus­ty­to čes­na­ko skil­te­lę (kas mėgs­ta ašt­riau, ga­li­ma čes­na­ko dė­ti ir dau­giau), pa­sū­dy­ti, tru­pu­tį įdė­ti ma­jo­ne­zo ir vis­ką iš­mai­šy­ti.

Pu­pe­lių ir džio­vin­tų obuo­lių miš­rai­nė – tin­ka­mas pa­tie­ka­las Kū­čių sta­lui. Ta­čiau ja gar­džiuo­tis ga­li­ma ir ne­lau­kiant šven­čių.

Ska­naus!


 

„Klec­kiu­kai“ su kep­tos sil­kės pa­da­žu

Ža­ga­rė­je (Jo­niš­kio ra­jo­nas) gy­ve­nan­ti „Šiau­lių kraš­to“ re­por­te­rė Lo­re­ta RIPS­KY­TĖ mėgs­ta leng­vus pa­tie­ka­lus iš dar­žo­vių, žu­vies, paukš­tie­nos. Ta­čiau atė­jus niū­riam žie­mos me­tui ir ad­ven­tui pri­si­me­na vai­kys­tė­je mėg­tą mo­čiu­tės ga­min­tą pa­snin­ko pa­tie­ka­lą – „klec­kiu­kus“ su ža­ri­jo­se kep­tos sil­kės pa­da­žu. Re­cep­tą žur­na­lis­tė siū­lo iš­mė­gin­ti ir „Šiau­lių kraš­to“ skai­ty­to­jams.

„Klec­kiu­kams“ rei­kės: kvie­ti­nių mil­tų, van­dens ir drus­kos.

Pa­da­žui rei­kės: sū­dy­tos iš­da­ri­nė­tos sil­kės, di­des­nės svo­gū­no ro­pu­tės, 30 pro­cen­tų rie­bu­mo grie­ti­nės ir šiek tiek skys­ti­mo, ku­ria­me virs „klec­kiu­kai“.

Nu­mir­ky­tą sil­kę įsu­ka­me į svies­ti­nį po­pie­rių ir de­da­me į kros­nį ant ža­ri­jų (ga­li­ma kep­ti ant keps­ni­nės gro­te­lių). Vis pa­var­to­me. Iš­ke­pa grei­tai, vos per ke­lias mi­nu­tes.

Nuo sil­kės nui­ma­me li­ku­sias pri­ki­bu­sio po­pie­riaus skiau­te­les, iši­ma­me pa­grin­di­nį kau­lą ir iš­ran­kio­ja­me smul­kius kau­liu­kus. Sil­kę su­tri­na­me. Svo­gū­ną nu­lu­pa­me ir smul­kiai su­pjaus­to­me, su­mai­šo­me su sil­ke. Į mi­ši­nį de­da­me grie­ti­nės, iš­mai­šo­me.

Iš mil­tų, van­dens ir drus­kos su­min­ko­me kie­to­ką teš­lą, kad ne­kib­tų prie pirš­tų. Už­ver­da­me puo­dą van­dens ir gnai­by­da­mi su­me­ta­me teš­los ga­ba­liu­kus vir­ti. Po ke­lių mi­nu­čių iš­grie­bia­me ir val­go­me „da­žy­da­mi“ pa­da­že. Jei pa­da­žas su grie­ti­ne la­bai tirš­tas, įpi­la­me skys­čio iš puo­do, ku­ria­me vi­rė „klec­kiu­kai“, kad tap­tų skys­tes­nis. Ska­naus!


Už­kan­dis „Ka­lė­dų žais­liu­kai“

Dia­na ADO­MAI­TY­TĖ, Rad­vi­liš­kio Vinco Ku­dir­kos pa­grin­di­nės mo­kyk­los sek­re­to­rė, sa­ko, jog mėgs­ta ga­min­ti, o pa­ga­min­tais pa­tie­ka­lais le­pin­ti ar­ti­muo­sius. Rad­vi­liš­kie­tė ne­ven­gia vir­tu­vė­je eks­pe­ri­men­tuo­ti. „Šiau­lių kraš­to“ skai­ty­to­jams ji siū­lo už­kan­džio re­cep­tą.

Rei­kės: 100 gra­mų sū­rio (mo­ca­re­los ar­ba fer­men­ti­nio), 200 gra­mų vir­tos viš­tie­nos fi­lė, 2 skil­te­lių čes­na­ko, 3 šaukš­tų te­pa­mo varš­kės sū­re­lio, 1 šaukš­to ka­po­tų įvai­rių ža­lu­my­nų.

Pa­puo­ši­mui: aly­vuo­gių, svo­gū­nų laiš­kų, įvai­rių ža­lu­my­nų, smul­kin­tų rie­šu­tų.

Smul­kiai su­ka­po­ti viš­tie­ną ir su­mai­šy­ti su tar­kuo­tu sū­riu, te­pa­mu varš­kės sū­re­liu, trin­tu čes­na­ku, ka­po­tais ža­lu­my­nais.

Drėg­no­mis ran­ko­mis for­muo­ti ka­muo­liu­kus ir juos ap­vo­lio­ti smul­kin­tuo­se rie­šu­tuo­se.

Ka­muo­liu­kus su­dė­ti į ža­lu­my­nais iš­klo­tą lėkš­tę ir pa­puoš­ti aly­vuo­gė­mis bei svo­gū­nų laiš­kais, kad ka­muo­liu­kai at­ro­dy­tų kaip ka­lė­di­niai žais­liu­kai. Už­kan­dė­lę dė­ti į šal­dy­tu­vą, kad su­kie­tė­tų.

Ska­naus!


Pap­ras­ti kek­siu­kai

Šiau­lie­tė Re­gi­na MA­ČIU­LY­TĖ, Šiau­lių uni­ver­si­te­to ma­gist­ran­tė, siū­lo „Šiau­lių kraš­to“ skai­ty­to­jams iš­si­kep­ti kek­siu­kų. „Re­cep­tas la­bai pa­pras­tas“, – sa­ko Re­gi­na. Kai pa­ti jį iš­ban­dė, iš­kep­ti kek­siu­kai la­bai pa­ti­ko šei­mos na­riams, drau­gams.

Rei­kės: 120 g svies­to, 2 kiau­ši­nių, 2–3 ku­pi­nų šaukš­tų cuk­raus (aš de­du ma­žiau, nes ne­mėgs­tu la­bai sal­džiai) apie 0,5 stik­li­nės pie­no, 1 ku­pi­nos stik­li­nės mil­tų, 1 ku­pi­no šaukš­te­lio ke­pi­mo mil­te­lių.

Kam­ba­rio tem­pe­ra­tū­ros svies­tą (aš daž­niau­siai iš­tir­pi­nu) iš­su­ki­te su cuk­ru­mi. Kiau­ši­nius iš­pla­ki­te, su­mai­šy­ki­te su pie­nu. Mil­tus su­mai­šy­ki­te su ke­pi­mo mil­te­liais. Pu­sę kiau­ši­nių ma­sės pil­ki­te į iš­suk­tą svies­tą ir mai­šy­da­mi su­ber­ki­te pu­sę mil­tų. Iš­mai­šę su­pil­ki­te li­ku­sį kiau­ši­nio pla­ki­nį ir li­ku­sius mil­tus. Teš­la tu­ri bū­ti grie­ti­nės tirš­tu­mo.

Pil­ki­te pa­ruoš­tą kek­siu­kų teš­lą į for­me­les. Nep­ri­pil­ki­te teš­los iki for­me­lės vir­šaus, nes kek­siu­kai iš­kils. Dė­ki­te į įkai­tin­tą iki 180–190 laips­nių or­kai­tę ir kep­ki­te juos apie 20–25 mi­nu­tes, kol pa­tik­ri­nus įsmeig­tas me­di­nis pa­ga­liu­kas ne­beap­lips teš­la.

Ska­naus!


Kel­mės ra­jo­ne, Pak­ra­žan­ty­je, gy­ve­nan­ti an­samb­lio „Si­dab­ri­nė gi­ja“ va­do­vė Ge­no­vai­tė JO­KU­BAUS­KIE­NĖ la­bai mėgs­ta gry­bau­ti. Gry­bau­to­jai bu­vo ir jos tė­vai bei se­ne­liai. To­dėl daug pa­tie­ka­lų šei­ma ruo­šia iš gry­bų ar­ba su gry­bais. Mo­ters šal­dik­ly­je vi­suo­met yra vir­tų ir svies­te ar­ba alie­ju­je su svo­gū­nais ap­ke­pin­tų vo­ve­rai­čių bei ki­to­kių gry­bų, ku­riuos pa­kan­ka pa­šil­dy­ti ir ga­li­ma val­gy­ti, kai grįž­ti išal­kęs ir nė­ra lai­ko ga­min­ti val­gio.

Gry­bais ji ska­ni­na sil­kę ir mė­sos pa­tie­ka­lus. Gry­bai tin­ka ir mil­ti­niams pa­tie­ka­lams.

„Šiau­lių kraš­to“ skai­ty­to­jams šei­mi­nin­kė siū­lo iš­ban­dy­ti lie­ti­nius su gry­bais.

Lie­ti­niai su gry­bais

Rei­kės: 300 gra­mų mil­tų, stik­li­nės pie­no, van­dens, dvie­jų kiau­ši­nių, drus­kos, svo­gū­no, apie pu­sės lit­ro džio­vin­tų, iš­vir­tų ir su­mal­tų gry­bų įda­rui.

Džio­vin­tus gry­bus iš va­ka­ro už­mer­kia­me. Ry­tą de­da­me į ver­dan­tį van­de­nį ir ver­da­me apie 20 mi­nu­čių. Kai at­vės­ta, su­ma­la­me ir ap­ke­pi­na­me kep­tu­vė­je su svies­tu ir smul­kin­tu svo­gū­nu.

Jei­gu įda­rui nau­do­ja­mos vo­ve­rai­tės, jos bū­na iš­vir­tos, pa­ke­pin­tos svies­te, su­mal­tos ir įdė­tos į šal­dik­lį – be­lie­ka tik at­šil­dy­ti. Vo­ve­rai­tes šal­dy­ti re­ko­men­duo­ja­ma tik vir­tas, nes šal­do­mos ne­vir­tos jos su­me­dė­ja, o kar­tais ir ap­kars­ta.

Pa­ruo­šia­me lie­ti­nių teš­lą, pa­ska­nin­da­mi ją pie­nu, drus­ka ir kiau­ši­niais. Iš­ke­pa­me di­de­lius bly­nus per vi­są kep­tu­vę. Kai jie pra­vės­ta, su­de­da­me po ke­lis šaukš­tus gry­bų įda­ro, už­lanks­to­me ir pa­ke­pi­na­me svies­te.

Bly­ne­lius ga­li­ma val­gy­ti su grie­ti­ne ar ki­to­kiu mėgs­ta­mu pa­da­žu.

Ska­naus!


Šiau­lie­tė Au­gus­ti­na KAN­KA­LIE­NĖ greit­py­ra­gį ke­pa dar nuo tų lai­kų, kai vai­kai bu­vo stu­den­tai. Da­bar mo­te­ris jau tu­ri še­šis anū­kus ir še­šis proa­nū­kius, tad greit­py­ra­gį ska­nau­ja net ke­lios kar­tos.

Greit­py­ra­gis

Rei­kės: 200 gra­mų mar­ga­ri­no, stik­li­nės cuk­raus, 2 šaukš­tų grie­ti­nės, 3 kiau­ši­nių, mil­tų, va­ni­li­nio cuk­raus, so­dos, cit­ri­nos sul­čių, ra­zi­nų.

Cuk­rų iš­suk­ti su mar­ga­ri­nu, kol iš­tirps. Įmai­šy­ti grie­ti­nę, po vie­ną įkul­ti kiau­ši­nius. Vis­ką iš­suk­ti. Įber­ti va­ni­li­nio cuk­raus ir nu­brauk­tą šaukš­tą so­dos, nu­ge­sin­tos cit­ri­nos sul­ti­mis.

Su­pil­ti iš­si­jo­tus mil­tus – teš­la tu­ri bū­ti grie­ti­nės tirš­tu­mo. Įmai­šy­ti ra­zi­nų. Py­ra­gą ga­li­ma kep­ti ir dvis­pal­vį, įmai­šius ka­ka­vos.

Ska­naus!


Lie­tu­vos ak­lų­jų ir silp­na­re­gių są­jun­gos Pak­ruo­jo fi­lia­lo na­rė Ja­ni­na VA­REI­KIE­NĖ ne vie­ne­rius me­tus gar­sė­ja kaip šei­mi­nin­kė, at­ku­rian­ti se­nų­jų tra­di­ciš­kų lie­tu­viš­kų ke­pi­nių re­cep­tus ir neat­si­gi­nan­ti pra­šan­čių iš­kep­ti na­mi­nės duo­nos ar py­ra­gų. „Šiau­lių kraš­to“ skai­ty­to­jams po­nia Ja­ni­na siū­lo iš­si­kep­ti se­no­vi­nių kai­miš­kų ban­de­lių.

Kai­miš­kos ban­de­lės

Teš­lai rei­kės: 6 stik­li­nių mil­tų, 2 stik­li­nių šil­to pie­no, 50 gra­mų šla­pių mie­lių, 4 šaukš­tų alie­jaus, 5 šaukš­tų cuk­raus.

Įda­rui rei­kės: la­ši­nu­kų ar­ba varš­kės, uo­gie­nės.

Vi­si pro­duk­tai su­de­da­mi į du­be­nį ir ge­rai iš­min­ko­mi. Teš­la tu­ri bū­ti minkš­ta, to­dėl pro­duk­tų kie­kiai – apy­tiks­liai, juos ga­li­ma keis­ti pa­gal poreikį.

Teš­los kil­din­ti ne­rei­kia – ga­li­ma iš kar­to dė­ti į ją įda­rą. O įda­ras į to­kią sals­te­lė­ju­sią teš­lą tin­ka vi­soks – ir la­ši­nu­kai su prie­sko­niais, ir varš­kė ar uo­gie­nė.

Ban­de­lės de­da­mos į mil­tais pa­bars­ty­tą skar­dą ir šau­na­mos į iki 180 laips­nių įkai­tin­tą or­kai­tę. Ke­pa­ma apie pus­va­lan­dį.

Ska­naus!


Kris­ti­na NOR­KU­TĖ iš Jo­niš­kio ra­jo­no Kal­ne­lio kai­mo mėgs­ta ga­min­ti ir da­li­ja­si sa­vo re­cep­tu. Kris­ti­na siū­lo „Šiau­lių kraš­to“ skai­ty­to­jams iš­ban­dy­ti ska­nų ir leng­vai pa­ga­mi­na­mą mė­sos pa­tie­ka­lą.

Kiau­lie­na pes­to pa­da­že

Rei­kės: 0,5 kg kiau­lie­nos spran­di­nės, in­de­lio (160 g) pes­to pa­da­žo su ba­zi­li­kais, ma­ri­nuo­tų pie­va­gryb­ių, ma­ri­nuo­tų svo­gū­nė­lių, po­mi­do­rų, in­de­lio grie­ti­nės.

Sup­jaus­ty­tą ga­ba­liu­kais (kaip gu­lia­šui) spran­di­nę ap­vir­ti, po to pa­ke­pin­ti kep­tu­vė­je, kad pa­skrus­tų mė­sa. Pa­ke­pin­ti ir po­mi­do­rus (ska­niau­sia stam­biai su­pjaus­ty­tus).

Su­pil­ti į puo­dą mė­są, pes­to pa­da­žą, pie­vag­ry­bius, svo­gū­nė­lius, grie­ti­nę ir pa­ke­pin­tus po­mi­do­rus. Ke­lias mi­nu­tes pa­troš­kin­ti vis­ką mai­šant.

Ska­naus!


Ie­va VI­LEI­KY­TĖ, Rad­vi­liš­kio vi­suo­me­nės svei­ka­tos biu­ro spe­cia­lis­tė, „Šiau­lių kraš­to“ skai­ty­to­jams siū­lo pa­si­ga­min­ti jos mė­gsta­mo troš­ki­nio su sū­riu.

Dar­žo­vių troš­ki­nys su na­mi­niu sū­riu

Rei­kės: svo­gū­no, mor­kos, sal­džio­sios pa­pri­kos, ne­di­de­lės cu­ki­ni­jos, apie 300 gra­mų bal­to na­mi­nio sū­rio, alie­jaus, viš­tie­nos ar dar­žo­vių prie­sko­nių, 2–4 šaukš­tų grie­ti­nės, 2 šaukš­tų po­mi­do­rų pa­da­žo.

Įkai­tin­to­je kep­tu­vė­je su ne­di­de­liu kie­kiu alie­jaus įde­da­me žiups­ne­lį prie­sko­nių ir juos pa­ke­pi­na­me. Svo­gū­nus nu­lu­pa­me, su­pjaus­to­me smul­kiai, de­da­me į kep­tu­vę su prie­sko­niais ir pa­ke­pi­na­me. Vė­liau de­da­me tar­kuo­tą mor­ką bei ku­be­liais pjaus­ty­tą pa­pri­ką ir cu­ki­ni­ją. Ga­li­ma šiek tiek įpil­ti van­dens.

Kol dar­žo­vės troš­ki­na­si, na­mi­nį sū­rį su­pjaus­to­me di­des­niais ku­be­liais ir pa­ke­pi­na­me at­ski­ro­je kep­tu­vė­je (be alie­jaus). Bai­giant troš­kin­tis dar­žo­vėms, įde­da­me grie­ti­nės ir po­mi­do­rų pa­da­žo, pa­ke­pin­tą na­mi­nį sū­rį ir vis­ką iš­mai­šo­me.

Troš­ki­nį ska­nu va­lgy­ti vie­ną arba su ry­žiais bei lę­šiais.

Ska­naus!


Kep­tas įda­ry­tas kar­pis

Kel­mės ra­jo­no Val­pai­nių kai­mo bend­ruo­me­nės pir­mi­nin­kė Da­lia ZA­KA­RIE­NĖ  šven­čių pro­go­mis daž­nai ke­pa įda­ry­tą kar­pį. Re­cep­tą mo­te­ris siū­lo iš­ban­dy­ti ir „Šiau­lių kraš­to“ skai­ty­to­jams.

Rei­kės: maž­daug ki­log­ra­mo kar­pio, stik­li­nės kus­ku­so, smul­kin­tų mo­liū­gų sėk­lų, po­ro, įvai­rių mėgs­ta­mų prie­sko­nių (čes­na­kų, pi­pi­rų, Pro­van­so žo­le­lių, čiob­re­lių), po­ros šaukš­tų grie­ti­nės, drus­kos.

Iš­va­ly­ti žu­vį, pa­lik­ti gal­vą. Kar­pio vi­dų ir išo­rę ge­rai įtrin­ti iš įvai­rių žo­le­lių, drus­kos, čes­na­ko pa­si­da­ry­tu mi­ši­niu, pa­lik­ti pa­sto­vė­ti ke­lias va­lan­das. Kad žu­vis ge­riau pri­si­trauk­tų prie­sko­nių, po­nia Da­lia įpjau­na žu­vį ke­lio­se vie­to­se iš vi­daus, prie nu­gar­kau­lio.

Įda­rui kus­ku­sas už­pi­la­mas ver­dan­čiu van­de­niu. Kai kruo­pos su­trau­kia vi­są van­de­nį, iš­brinks­ta, tam­pa bi­rios, įpjaus­to­ma po­ro, šiek tiek čes­na­ko, įbe­ria­ma drus­kos, smul­kin­tų mo­liū­gų sėk­lų, apie po­rą šaukš­tų grie­ti­nės. Ge­rai iš­mai­šy­ta ma­se pri­kem­ša­ma žu­vis. Grie­ti­ne ga­li­ma pa­tep­ti ir kar­pio išo­rę. Kam pa­tin­ka, į ma­sę tin­ka įtar­kuo­ti ir mor­kų.

Skar­dą iš­klo­ti fo­li­ja ar­ba svies­ti­niu po­pie­riu, pa­tep­ti alie­ju­mi, su­dė­ti pa­ruoš­tą kar­pį. Kep­ti 180 laips­nių tem­pe­ra­tū­ro­je 10 mi­nu­čių už­deng­tą, dar tiek pat – at­vi­rą, kad kar­pis gra­žiai ap­skrus­tų.

Įda­ry­tas kep­tas kar­pis pa­pras­tai val­go­mas be duo­nos, bul­vių ar ki­to­kių prie­dų, tin­ka ir karš­tas, ir šal­tas.

Ska­naus!


Mo­liū­gų de­ser­tas

Pak­ruo­jie­tė Ra­sa STE­PO­NĖ, bend­ro­vės „An­tė­jos val­da“ ad­mi­nist­ra­to­rė, siū­lo „Šiau­lių kraš­to" skai­ty­to­jams pa­si­ga­min­ti mo­liū­gų de­ser­tą.

„Tai ne­pap­ras­to sko­nio de­ser­tas, jį ga­li­ma kon­ser­vuo­ti ir kaip uo­gie­nę, – sa­ko Ra­sa. – Mo­liū­gų šį ru­de­nį bu­vo daug, vi­so­kias miš­rai­nes ga­mi­nau, gi­mi­nai­tė iš Kė­dai­nių pa­siū­lė ir de­ser­tą pa­si­ga­min­ti. Vai­ši­nau sa­vo ko­le­ges, vi­soms pa­ti­ko. Mes vis iš­ban­do­me nau­jus sko­nius.“

Rei­kės: 1,5 kg mo­liū­go, 2 šaukš­te­lių cit­ri­nos rūgš­ties, 1 lit­ro van­de­ns, 0,5 kg cuk­raus, 1 pa­ke­lio va­ni­li­nio cuk­raus, 3–4 pa­ke­lių per­si­kų ar ki­to­kio sko­nio že­lės (da­riau su vyš­nių že­lė, taip pat bu­vo ska­nu).

Mo­liū­gą nu­si­lu­pa­me ir su­pjaus­to­me no­ri­mo dy­džio ga­ba­lė­liais, ati­de­da­me du­be­ny­je. Ima­me puo­dą, su­pi­la­me lit­rą van­de­ns, su­de­da­me 2 šaukš­te­lius cit­ri­nos rūgš­ties, už­ver­da­me ir iš­jun­gia­me vi­ryk­lę. Lei­džia­me atauš­ti skys­čiui. Ta­da su­ver­čia­me mo­liū­gus į puo­dą ir pa­lie­ka­me pa­rai.

Po pa­ros mo­liū­gus iši­ma­me. Į skys­tį su­be­ria­me 0,5 kg cuk­raus ir pa­ke­lį va­ni­li­nio cuk­raus. Už­ver­da­me ir su­be­ria­me mo­liū­gus į si­ru­pą. Ver­da­me 10–15 mi­nu­čių (pa­gal ga­mi­nu­sių­jų pra­kti­ką vi­riau, kol kraš­te­liai mo­liū­go ėmė skai­drė­ti). Iš­jun­gia­me vi­ryk­lę. Ta­da su­be­ria­me že­lė ir la­bai la­bai ge­rai iš­mai­šo­me. Ta­da pils­to­me į stik­lai­niu­kus ir už­da­ro­me kaip uo­gie­nę.

Sko­nis neįp­ras­tas, mo­liū­go net ne­pri­me­na. Sal­du. Prie ka­vos tik­rai tiks. Džiau­ki­tės mo­liū­go gro­žiu ir sko­niu.


DIE­NOS RE­CEP­TAS

Jo­niš­kio kul­tū­ros cent­ro folk­lo­ro ko­lek­ty­vo „Ku­pars“ me­no va­do­vė Ri­ta KIP­ŠAI­TĖ vai­kams ga­mi­na neį­mant­rius, bet so­čius pa­tie­ka­lus. Jie mėgs­ta kep­tu­vė­je kep­tą bul­vių plokš­tai­nį ir bul­ves su svo­gū­nų pa­da­žu. Re­cep­tus siū­lo­ma iš­mė­gin­ti ir „Šiau­lių kraš­to“ skai­ty­to­jams.

Vai­kiš­kas bul­vių plokš­tai­nis

Pa­tie­ka­lui rei­kės: maž­daug 200–300 gra­mų viš­tie­nos fi­lė, 4 ne­ma­žų bul­vių, 1 ne­di­de­lio sa­lie­ro gum­bo ir 1 svo­gū­no gal­vu­tės, šiek tiek alie­jaus, drus­kos, kvapių­jų pi­pi­rų. Ga­li­ma dė­ti ir ki­tų prie­sko­nių, pa­vyz­džiui, ait­rio­sios pa­pri­kos, ta­čiau Ri­tos ma­žie­ji jų ne­mėgs­ta.

Viš­tie­ną su­pjaus­to­me ma­žais ga­ba­liu­kais, su­mai­šo­me su drus­ka, pi­pi­rais ir ke­pi­na­me alie­ju­je ant ma­žos ug­nies.

Tuo tar­pu nu­lu­pa­me bul­ves, svo­gū­ną, sa­lie­rą ir vi­sus su­tar­kuoja­me stam­bia trin­tu­ve. Ta­da vi­sas dar­žo­ves de­da­me ant ke­pan­čios viš­tie­nos kep­tu­vė­je, už­den­gia­me dang­čiu ir ke­pa­me ant ma­žos ug­nies 15–20 mi­nu­čių be­veik ne­mai­šy­da­mi.

Ska­nu su grie­ti­ne ar pa­da­žu.

Bul­vės su svo­gū­nais

Pa­tie­ka­lui rei­kės: bul­vių su lu­pe­no­mis, ke­lių svo­gū­nų gal­vu­čių, drus­kos, pi­pi­rų, svies­to, pie­no, mil­tų.

Bul­ves iš­ver­da­me su lu­pe­no­mis ir at­vė­su­sias nu­lu­pa­me bei su­pjaus­to­me šiau­de­liais ar­ba rei­ke­lė­mis, – kaip pa­tin­ka.

Svo­gū­nus nu­lu­pa­me ir su­pjaus­to­me rie­ke­lė­mis bei iš­skirs­to­me žie­dais. Ta­da pa­ke­pi­na­me svies­te su pi­pi­rais, drus­ka. Dar įpi­la­me pie­no ir šiek tiek įbe­ria­me mil­tų, kad pa­da­žas tru­pu­tį su­tirš­tė­tų. Ta­da į pa­da­žą su­be­ria­me bul­ves ir dar vos vos pa­ke­pi­na­me. Ska­naus!


Kai­miš­kas me­duo­lis

Klo­vai­nių (Pak­ruo­jo ra­jo­nas) su­tri­ku­sio in­te­lek­to jau­nuo­lių cent­ro so­cia­li­nė dar­buo­to­ja Ali­na JUO­DA­GAL­VIE­NĖ siū­lo iš­si­kep­ti nuo se­nų lai­kų kai­muo­se ga­min­to me­duo­lio.

Rei­kės: 200 gra­mų tau­kų, 4–5 kiau­ši­nių, 2 stik­li­nių (400 gra­mų) cuk­raus, stik­li­nės grie­ti­nės (ga­li­ma ir ke­fy­ro), 3–4 šaukš­tų me­daus, apie 500 gra­mų mil­tų, nu­brauk­to šaukš­te­lio so­dos (ne ke­pi­mo mil­te­lių – po­nios Ali­nos nuo­mo­nė dėl to griež­ta), pa­gal sko­nį – mal­tų gvaz­di­kė­lių, ci­na­mo­no.

So­da su­mai­šo­ma su grie­ti­ne, „nu­ge­si­na­ma“. Cuk­rus iš­su­ka­mas su tau­kais, de­da­mas pa­šil­dy­tas skys­tas me­dus, grie­ti­nė su so­da. Vis­ką mai­šant, po tru­pu­tį be­ria­mi mil­tai, po vie­ną įmu­ša­mi ir iš­mai­šo­mi kiau­ši­niai, su­de­da­mi gvaz­di­kė­liai ir ci­na­mo­nas.

A. Juo­da­gal­vie­nė sako, jog ing­re­dien­tus ge­riau­siai dė­ti iš akies – me­duo­lio teš­la tu­ri bū­ti la­bai tirš­ta, ta­čiau ne kie­ta. Ji su­pi­la­ma į skar­dą, iš­klo­tą ke­pi­mo po­pie­riu­mi, ir pa­šau­na­ma į or­kai­tę, įkai­tin­tą iki 180 laips­nių. Ke­pa­ma apie 45 mi­nu­tes, tik­ri­nant, ar jau iš­ke­pė.

Ska­naus!


DIE­NOS RE­CEP­TAS

Ak­me­nės ra­jo­no li­te­ra­tų klu­bo „Žiem­ga­li­ja“ na­rė Gra­ži­na BLIN­KI­NIE­NĖ, gy­ve­nan­ti Kruo­piuo­se, siū­lo ne­tra­di­ci­nių val­gių re­cep­tų.

Ne­kep­tas obuo­lių tor­tas

Rei­kia: 1 pa­ke­lio svies­to, 1 stik­li­nės cuk­raus. 600–700 gra­mų sau­sai­nių „Gai­de­lis“ ar­ba „Sel­ga“, 10–12 di­do­kų obuo­lių, 2 šaukš­te­lių že­la­ti­nos, po tru­pu­tį ci­na­mo­no, va­ni­li­nio cuk­raus, ra­zi­nų, cit­ri­nos žie­ve­lės.

Že­la­ti­ną iš­tir­pin­ti ar­ti­pil­nė­je stik­li­nė­je van­dens.

Svies­tą su cuk­ru­mi iš­suk­ti iki pu­ru­mo.

Obuo­lius nu­lup­ti ir su­tar­kuo­ti bul­vi­ne tar­ka. Taip pat su­tar­kuo­ti sau­sai­nius, cit­ri­nos žie­ve­lę, su­dė­ti prie­sko­nius. Vis­ką su­mai­šy­ti be že­la­ti­nos, o ją įmai­šy­ti pa­skiau­siai.

Ma­sę iš­ly­gin­ti skar­do­je ir pa­dė­ti į šal­dy­tu­vą. Po 2–3 va­lan­dų ga­li­ma ska­nau­ti.

Dai­gin­tų kvie­čių pa­plo­tė­liai

Ko­kį pus­lit­rį kvie­čių grū­dų nu­plau­ti ir už­pil­ti šil­tu van­de­niu. Po pa­ros van­de­nį nu­pil­ti. Išb­rin­ku­sius kvie­čius pa­dė­ti šil­tai ir pri­deng­ti su­drėkin­tu au­di­niu. Pa­lik­ti dviem pa­roms – kol su­dygs­ta. Ta­da smul­kiai su­mal­ti. Įtar­kuo­ti 1 ne­vir­tą bul­vę ir 1 vir­tą, įmuš­ti kiau­ši­nį, įber­ti pi­pi­rų, smul­kin­to čes­na­ko, ki­tų mėgs­ta­mų prie­sko­nių. Ma­sę iš­min­ky­ti ran­ko­mis, su­drė­kin­to­mis van­de­ny­je, ir su­for­muo­ti pa­plo­tė­lius. Juos iš­kep­ti įkai­tin­to­je or­kai­tė­je. Ska­nu val­gy­ti ir su sriu­ba.


Šiau­lių Lie­po­rių gim­na­zi­jos dai­lės, brai­žy­bos ir tech­no­lo­gi­jų mo­ky­to­jas Da­rius DIR­VE­LIS tu­ri daug veik­lų ir po­mė­gių, vie­nas jų – šei­mai vir­ti gar­džią „Či­li“ sriu­bą, ku­rios re­cep­tu da­li­ja­si su „Šiau­lių kraš­to“ skai­ty­to­jais.

„Či­li“ sriu­ba

Rei­kės: 500 gra­mų jau­tie­nos far­šo, 500 gra­mų po­mi­do­rų, 2 skil­te­lių čes­na­ko, 3 sal­džių­jų pa­pri­kų, 1 ait­rio­sios rau­do­nos pa­pri­kos, prie­sko­nių, ba­zi­li­kų, sul­ti­nio ku­be­lio, 300 gra­mų (1 in­de­lio) rau­do­nų­jų kon­ser­vuo­tų pu­pe­lių, svo­gū­no.

Jau­tie­nos far­šą pa­ke­pi­na­me kep­tu­vė­je su pi­pi­rais, drus­ka ir smul­kiai pjaus­ty­tais svo­gū­nais. Kol far­šas ke­pa, po­mi­do­rus nu­pli­ko­me karš­tu van­de­niu ir nu­lu­pę ode­les su­pjaus­to­me. Sal­džią­sias pa­pri­kas ir ait­rią­ją pa­pri­ką pjaus­to­me ku­be­liais. Po­mi­do­rus, pa­pri­kas su­be­ria­me į puo­dą, įpjaus­to­me čes­na­ką ir vi­sa tai su­smul­ki­na­me trin­tu­vu ("blen­de­riu").

Į su­smul­kin­tą ma­sę su­kre­čia­me pa­ke­pin­tą jau­tie­ną ir in­de­lį rau­do­nų­jų pu­pe­lių. Ver­da­me ant ne­di­de­lės ug­nies 20 mi­nu­čių. Ver­dant be­ria­me prie­sko­nius: džio­vin­tų ar švie­žių ba­zi­li­kų, rau­do­nė­lių ir sul­ti­nio ku­be­lį. Da­rius sa­ko, kad sriu­bos sko­nis pri­klau­so nuo „bur­tų“ su prie­sko­niais.

Kam pa­tin­ka švel­nes­nis sko­nis, ga­li­ma įdė­ti cu­ki­ni­jos ga­ba­liu­kų.

Pi­la­me į du­be­nė­lį aukš­tais kraš­tais, už­tar­kuo­ja­me kie­to­jo sū­rio ir pa­ska­ni­na­me smul­kiai pjaus­ty­tais švie­žių ba­zi­li­kų la­pe­liais. Pa­sak Da­riaus, šis prie­sko­nis – bū­ti­nas.

Ska­nau­ja­me su or­kai­tė­je pa­ke­pin­to ba­to­no rie­kė­mis. Or­kai­tę įkai­ti­na­me iki 200 laips­nių. Ba­to­no rie­ke­les pa­te­pa­me aly­vuo­gių alie­ju­mi ir pa­bars­to­me rau­do­nė­liu. Pa­ke­pi­na­me, kol gra­žiai pa­skrus.

Prieš ga­mi­nant sriu­bą, Da­rius pa­ta­ria už­kąs­ti, kad sei­lės ne­te­kė­tų ir pil­vas ne­gurg­tų.

Ska­naus!


Ža­ga­rės (Joniškio r.) kul­tū­ros cent­ro ren­gi­nių or­ga­ni­za­to­rius, cho­reog­ra­fi­jos mo­ky­to­jas And­rius PET­KAUS­KAS sa­ko mėgs­tan­tis pa­pras­tą, bet ne­pras­tą ita­liš­ką vir­tu­vę. „Šiau­lių kraš­to“ skai­ty­to­jams jis siū­lo pa­si­ga­min­ti ma­ka­ro­nų su ašt­riu pa­da­žu. Šis pa­tie­ka­las yra leng­vas, nes be mė­sos, bet aitriosios paprikos, ku­rias And­rius la­bai mėgs­ta, mais­tui su­tei­kia „cha­rak­te­rį“ ir šil­do iš vi­daus. To­dėl tin­ka pa­si­mė­gau­ti ir žie­mą.

Ma­ka­ro­nai su ašt­riu pa­da­žu

Rei­kės: pu­sės pa­ke­lio ko­ky­biš­kų ma­ka­ro­nų (ge­riau ita­liš­kų), ke­lių juo­dų­jų aly­vuo­gių (jei ne­mėgs­ta­te, ga­li­te ne­dė­ti), Par­me­za­no ar­ba ki­to kie­to­jo il­gai bran­din­to sū­rio, skar­di­nės kon­ser­vuo­tų po­mi­do­rų be ode­lių (la­bai tin­ka ir švie­ži, bet tik ne iš pre­ky­bos cent­rų), ge­ro aly­vuo­gių alie­jaus, ke­lių čes­na­ko skil­te­lių pa­gal sko­nį, žiups­ne­lio džio­vin­to ar­ba švie­žio rau­do­nė­lio, pu­sės ar­ba vi­sos aitriosios paprikos (tin­ka ir džio­vin­ta), ke­lių švie­žio ba­zi­li­ko la­pe­lių, šla­ke­lio bal­za­mi­nio ac­to (tin­ka ir rau­do­no­jo vy­no ac­tas), pa­gal sko­nį šaukš­te­lio ar­ba šaukš­to cuk­raus, drus­kos, juo­dų­jų pi­pi­rų.

Kep­tu­vė­je su alie­ju­mi pa­ke­pi­na­me smul­kin­tą čes­na­ką ir smul­kin­tą aitriąją papriką. Su­pi­la­me skar­di­nę kon­ser­vuo­tų po­mi­do­rų ir juos su­mai­go­me. Įbe­ria­me rau­do­nė­lio, įpi­la­me bal­za­mi­nio ac­to, de­da­me šaukš­tą cuk­raus, šiek tiek drus­kos, pi­pi­rų, aly­vuo­ges. Pa­da­žą troš­ki­na­me ant leng­vos ug­nies, kol iš­ver­da ma­ka­ro­nai.

And­rius pa­brė­žia, jog ma­ka­ro­nų (la­biau­siai tiks spa­ge­čiai) jo­kiu bū­du ne­ga­li­ma per­vir­ti. Jie tu­ri bū­ti šiek tiek kie­to­ki.

Iš­vi­ru­sius ma­ka­ro­nus nu­ko­šia­me ir tuoj pat su­ver­čia­me į pa­da­žą. Ma­ka­ro­nų ne­ga­li­ma ir ne­rei­kia per­pil­ti šal­tu van­de­niu. Su­be­ria­me smul­kin­tus švie­žius ba­zi­li­ko la­pe­lius ir vis­ką kep­tu­vė­je su­mai­šo­me.

Įsi­dė­ję po­rci­ją į lėkš­tę, api­bars­to­me tar­kuo­tu Par­me­za­nu.


Kel­mės ra­jo­ne, Bal­de­gių kai­me, gy­ve­nan­ti Ele­na PA­LU­BINS­KIE­NĖ la­bai mėgs­ta ga­min­ti val­gius iš mil­tų. Duk­ros šei­mą ji daž­nai pa­le­pi­na eg­zo­tiš­kais se­no­vi­niais pa­tie­ka­lais, ku­riuos vir­da­vo jos ma­ma. Po­rą to­kių ga­mi­nių „Šiau­lių kraš­tą“ skai­tan­ti mo­te­ris siū­lo iš­ban­dy­ti skai­ty­to­jams.

Vir­ti­niai „ap­ga­vi­kai“

Vir­ti­niams rei­kės: pu­sės ki­log­ra­mo mil­tų, drus­kos, sam­čio bul­vių ko­šės, spir­gu­čių, svo­gū­no, mal­tų kvapių­jų pi­pi­rų.

Ge­rai iš­min­ko­me mil­tų teš­lą. Iš­ko­čio­ja­me plo­nais lakš­tais. Pa­si­ruo­šia­me įda­rą. Pas­pir­gi­na­me la­ši­nių su svo­gū­nais. Bul­vių ko­šę su­mai­šo­me su spir­gu­čiais, pa­ska­ni­na­me pi­pi­rais. Šį įda­rą de­da­me ant teš­los lakš­tų. Už­len­kia­me teš­lą, stik­li­ne ar spe­cia­lia for­me­le užspau­džia­me vir­ti­nu­ką. Už­rai­to­me jo ga­lus.

Vir­ti­nu­kus de­da­me į ver­dan­tį van­de­nį. Pa­ver­da­me apie 10–15 mi­nu­čių. Val­go­me su grie­ti­nės, svies­to ar spir­gu­čių pa­da­žu. Tik at­sar­giai, nes kaip įda­ras pa­nau­do­ta bul­vių ko­šė bū­na la­bai karš­ta.

„Ce­men­ti­niai“

Tai to­kie pa­tys vir­ti­nu­kai, tik ki­toks įda­ras. Įda­rui rei­kės: ke­lių šaukš­tų bul­vių ko­šės, ke­lių ža­lių bul­vių, 300 gra­mų vir­tos mė­sos, svo­gū­no, pi­pi­rų.

Nus­ku­ta­me ir su­tar­kuo­ja­me ke­lias ža­lias bul­ves. Išs­pau­džia­me iš jų sul­tis. Tar­kius su­mai­šo­me su vir­to­mis bul­vė­mis, pa­na­šiai kaip ruo­šia­me teš­lą ce­pe­li­nams. Pri­de­da­me vir­tos mal­tos mė­sos, svo­gū­nų, pi­pi­rų. Vis­ką su­mai­šo­me.

To­kį įda­rą de­da­me į vir­ti­nu­kus. Me­ta­me į ver­dan­tį van­de­nį. Ver­da­me apie pus­va­lan­dį. Val­go­me su mėgs­ta­mu pa­da­žu.

Ska­naus!


Šiau­lie­tis kul­tū­ris­tas Do­na­tas KUŠ­LEI­KA daug spor­tuo­ja ir svei­kai mai­ti­na­si. Kas­die­nius pa­tie­ka­lus sten­gia­si paį­vai­rin­ti, kad jie bū­tų ne tik nau­din­gi, bet ir ska­nūs. Pa­mėg­tu viš­tie­nos pa­tie­ka­lo re­cep­tu Do­na­tas da­li­ja­si su „Šiau­lių kraš­to“ skai­ty­to­jais.

Viš­tie­nos keps­ne­liai

Rei­kės: 1 ki­log­ra­mo viš­tie­nos fi­lė, 200 gra­mų po­mi­do­rų ty­rės, 100 gra­mų mo­ca­re­los sū­rio, 2 pa­pri­kų, svo­gū­no, 50 gra­mų (po­ros šaukš­te­lių) me­daus, 100 mi­li­lit­rų so­jų pa­da­žo, viš­tie­nos prie­sko­nių, 500 gra­mų mėgs­ta­mų ma­ka­ro­nų, 1 ku­be­lio viš­tie­nos sul­ti­nio.

Viš­tie­nos fi­lė su­pjaus­to­me rie­ke­lė­mis ir pa­mu­ša­me, su­de­da­me į in­dą, ku­ria­me ma­ri­nuo­si­me. Puo­de­ly­je iš­tir­pi­na­me me­dų su tru­pu­čiu van­dens (kad leng­viau me­dus iš­tirp­tų, ga­li­ma pa­šil­dy­ti mik­ro­ban­gų kros­ne­lė­je) ir su­pi­la­me ant viš­tie­nos ga­ba­lė­lių, įpi­la­me so­jų pa­da­žo, už­bars­to­me prie­sko­nių, iš­mai­šo­me, kad ma­ri­na­tas ge­rai pa­si­skirs­ty­tų ant viš­tie­nos, ir pa­lie­ka­me šal­tai ma­ri­nuo­tis per nak­tį.

Pa­si­ma­ri­na­vu­sios viš­tie­nos keps­ne­lius de­da­me į skar­dą ir pa­šau­na­me į or­kai­tę, įkai­tin­tą iki 180 laips­nių. Ke­pa­me maž­daug 20–25 mi­nu­tes.

Kol mė­sa ke­pa, in­de­ly­je su­mai­šo­me po­mi­do­rų ty­rę su su­smul­kin­to­mis pa­pri­ko­mis ir svo­gū­nais. Po maž­daug 25 mi­nu­čių iš­trau­kia­me keps­ne­lius iš or­kai­tės ir mi­ši­nio už­de­da­me ant kiek­vie­no ga­ba­lė­lio, pa­bars­to­me tar­kuo­tu sū­riu ir dar ke­pa­me maž­daug 5 mi­nu­tes.

Keps­ne­lius Do­na­tas pa­tie­kia su dar­žo­vė­mis ir ma­ka­ro­nais. Vir­da­mas ma­ka­ro­nus, juos pa­gar­di­na ku­be­liu viš­tie­nos sul­ti­nio.

Ska­naus!


Ra­sa DA­GIE­NĖ, Rad­vi­liš­kio V. Ku­dir­kos pa­grin­di­nės mo­kyk­los di­rek­to­rė, mėgs­ta ruoš­ti grei­tai pa­ga­mi­na­mą mais­tą. Šei­mai ir už­kly­du­siems sve­čiams pa­tin­ka jos ruoš­ti su­muš­ti­nu­kai. „Šiau­lių kraš­to“ skai­ty­to­jams ji siū­lo pa­si­ga­min­ti su­muš­ti­nu­kų, ku­rie ska­nūs ir karš­ti, ir šal­ti, o ska­niau­si iš­vy­ko­se su drau­gais, gam­to­je.

Su­muš­ti­niai su la­ši­nu­kais

Rei­kės: juo­dos duo­nos, la­ši­nu­kų, po­mi­do­rų pa­da­žo, ro­pi­nio svo­gū­no, fer­men­ti­nio sū­rio (Pro­duk­tų kie­kis pri­klau­so nuo no­ri­mo su­muš­ti­nių kie­kio).

Juo­dos duo­nos rie­ke­lę už­te­pa­me po­mi­do­rų pa­da­žu, už­de­da­me la­ši­nu­kų, svo­gū­nų žie­de­lius ir fer­men­ti­nį sū­rį. Ke­lioms mi­nu­tėms įde­da­me į karš­tą or­kai­tę, kad sū­ris iš­si­ly­dy­tų.

Ska­naus!


Ka­za­chiš­kas „žie­das“

Pak­ruo­jie­tė vers­li­nin­kė Li­na PET­RAI­TIE­NĖ ar­ti­muo­sius vai­ši­na ka­za­chiš­ku pa­tie­ka­lu – teš­los ir far­šo „žie­du“. Jo re­cep­tą iš Ka­zachs­ta­no at­ve­žė po­nios Li­nos bro­lie­nė ka­za­chė No­ra, at­vyks­tan­ti pa­vie­šė­ti į Pak­ruo­jį.

Teš­lai rei­kės: tri­jų stan­dar­ti­nio dy­džio puo­de­lių mil­tų, 20–50 gra­mų šil­to van­dens, dvie­jų kiau­ši­nių, drus­kos pa­gal sko­nį.

Įda­rui ima­ma be­veik ki­log­ra­mas bet ko­kio mė­sos far­šo, 3–4 svo­gū­nai, be­veik ki­log­ra­mą sve­rian­tis švie­žias ko­pūs­tas, šiek tiek drus­kos ir pi­pi­rų.

Teš­la su­min­ko­ma kaip kol­dū­nams – tu­ri bū­ti kie­to­ka.

Ko­pūs­tas ir svo­gū­nai smul­kiai su­pjaus­to­mi ir ma­la­mi bul­via­tar­ke, kol at­si­ras sul­čių. Į su­mal­tą ma­sę su­de­da­mas far­šas, drus­ka, pi­pi­rai ir ge­rai su­mai­šo­ma.

Teš­la ir įda­ras pa­da­li­ja­mi į dvi da­lis. Teš­la iš­ko­čio­ja­ma taip, kad lik­tų tik po­pie­riaus la­po sto­rio maž­daug 80 cen­ti­met­rų skers­mens lakš­tas. Ant jo plo­nai te­pa­mas įda­ras. Lakš­tas su­su­ka­mas, jo ga­lai su­jun­gia­mi, pa­da­rant „žie­dą“.

„Žie­das“ de­da­mas į ga­rų puo­dą ir ga­ruo­se troš­ki­na­mas iki 45 mi­nu­čių.

Pa­tie­kia­mas su ašt­riu po­mi­do­rų pa­da­žu.

Ska­naus!


Kot­le­tai marš­ki­nė­liuo­se

Kel­mės ra­jo­ne, Lio­lių se­niū­ni­jos Bal­de­gių kai­me, gy­ve­nan­ti Lai­ma RA­LIE­NĖ mėgs­ta šei­mi­nin­kau­ti. Dau­ge­lį pa­tie­ka­lų ji ga­mi­na iš sa­vo že­mė­je užau­gin­tų eko­lo­giš­kų dar­žo­vių bei gy­vu­lių mė­sos.

„Šiau­lių kraš­to“ skai­ty­to­jams jau­na šei­mi­nin­kė siū­lo iš­ban­dy­ti jos pa­čios su­kur­tą re­cep­tą. Pa­tie­ka­las la­bai pa­tin­ka po­nios Lai­mos sve­čiams.

Rei­kės: pu­sės ki­log­ra­mo mal­tos kiau­lie­nos, 800 gra­mų nu­ga­ri­nės, ke­lių rie­ke­lių ba­to­no, 5 kiau­ši­nių, po­mi­do­rų pa­da­žo, drus­kos, pi­pi­rų, ke­lių mor­kų, 200 gramų gry­bų, špi­na­tų, pa­tin­kan­čių žo­le­lių, pries­ko­nių.

Nu­ga­ri­nę su­pjaus­to­me plo­no­mis rie­ke­lė­mis, pa­mu­ša­me ir pa­mer­kia­me į po­mi­do­rų pa­da­žą. Pa­da­že nu­ga­ri­nė tu­rės ma­ri­nuo­tis vi­są pa­rą.

Pa­ruo­šia­me mal­tą mė­są. Į ją de­da­me ke­lias rie­ke­les van­de­niu su­šla­pin­to ba­to­no, drus­kos, pi­pi­rų, su­smul­kin­to čes­na­ko. Vis­ką su­mai­šo­me. Iš mal­tos mė­sos ran­ko­mis su­for­muo­ja­me bly­ne­lius.

Tuo­met pa­ruo­šia­me įda­rą. Mor­kas su­tar­kuo­ja­me stam­bia tar­ka, rie­ke­lė­mis su­pjaus­to­me di­de­lę svo­gū­no gal­vą. Pri­de­da­me gry­bų ir špi­na­tų. Vis­ką pa­ke­pi­na­me alie­ju­je. Kai pa­ke­pa, įda­rą pa­ka­bi­na­me kiau­ra­sam­čiu ir lei­džia­me nu­var­vė­ti rie­ba­lams. Tuo­met de­da­me į du­be­nė­lį.

Po šaukš­tą įda­ro de­da­me į kiek­vie­ną iš mė­sos su­for­muo­tą bly­ną, jį su­len­kia­me ir su­for­muo­ja­me ne­di­de­lį kot­le­tą.

Kot­le­tus ap­vy­nio­ja­me pomidorų padaže ma­ri­nuo­tais nu­ga­ri­nės la­pe­liais, su­tvir­ti­na­me per­smeig­da­mi me­di­niais dan­tų krapš­tu­kais. Ge­rai iš­vo­lio­ja­me kiau­ši­nio pla­ki­ny­je ir de­da­me į įkai­tin­tą skar­dą. Ke­pa­me 180 laips­nių tem­pe­ra­tū­ro­je apie 45–55 mi­nu­tes.

Val­go­me su bul­vė­mis ir miš­rai­ne, ko­pūs­tų, po­mi­do­rų ar agur­kų sa­lo­to­mis. La­bai ska­nu ir gra­žiai at­ro­do.

Ge­ro ape­ti­to!


Zi­ta JU­CE­VI­ČIŪ­TĖ, Šiau­lių vals­ty­binės ko­le­gi­jos stu­den­tė, ki­lu­si iš Kel­mės ra­jo­no, da­li­ja­si sa­vo re­cep­tu. Zi­ta mėgs­ta ga­min­ti, ypač įvai­rius ke­pi­nius. Ji siū­lo iš­si­kep­ti „ro­žy­čių“, ku­rios tin­ka šven­ti­niam sta­lui.

Šven­ti­nės „ro­žy­tės“

12 ro­žy­čių rei­kės: 2 šal­dy­tos sluoks­niuo­tos teš­los lakš­tų, 4 obuo­lių, 1 cit­ri­nos sul­čių, 6 šaukš­tų avie­čių ar ki­to­kios mėgs­ta­mos uo­gie­nės, ci­na­mo­no, cuk­raus pud­ros pa­puo­šti.

At­šil­dy­ti sluoks­niuo­tos teš­los lakš­tus ir iš­ko­čio­ti iš­lai­kant sta­čia­kam­pę for­mą. Vė­liau abi su­pjaus­ty­ti į 6 dalis-juosteles.

Obuo­lius per­pjau­ti per pu­sę, pa­ša­lin­ti sėk­las ir su­pjaus­ty­ti plo­no­mis skil­te­lė­mis, obuo­lio žie­ve­lę ga­li­te pa­lik­ti.

Obuo­lio skil­te­les su­dė­ki­te į du­be­nį su van­de­niu ir cit­ri­nos sul­ti­mis, kad ne­pa­keis­tų spal­vos. Dė­ki­te du­be­nį į mik­ro­ban­gų krosnelę ir pa­šil­dy­ki­te 3 mi­nu­tes, kad obuo­liai su­minkš­tė­tų.

Uo­gie­nę pa­skirs­ty­ki­te ant su­pjaus­ty­tų teš­los juos­te­lių. Nu­sau­sin­tas obuo­lių skil­te­les su­dė­ki­te vie­na ša­lia ki­tos ant vir­šu­ti­nio juos­te­lės kraš­to, pa­bars­ty­ki­te ci­na­mo­nu ir paė­mę apa­ti­nę juos­te­lės da­lį už­len­ki­te ant vir­šaus.

Vė­liau su­vy­nio­ki­te, kaip vy­nio­ja­te vy­nio­ti­nius, bet tu­ri­te taip su­vy­nio­ti, kad tilp­tų į kek­siu­kų for­me­lę. Prieš de­dant, for­me­lę rei­kia iš­tep­ti alie­ju­mi, kad „ro­žy­tė“ ne­pri­kib­tų prie for­me­lės šo­nų.

Kep­ti iki 190 laips­nių temperatūros įkai­tin­to­je or­kai­tė­je apie 40–45 mi­nu­tes. Iš­kep­tas „ro­žy­tes“ pa­bars­ty­ki­te cuk­raus pud­ra.

Ska­naus!


Dar­žo­vių ir viš­tie­nos „la­za­ni­ja“

Ind­rė GIN­KE­VI­ČIE­NĖ, Rad­vi­liš­kio kul­tū­ros cent­ro di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­ja, da­li­ja­si sa­vo šei­mos mėgs­ta­mos „la­za­ni­jos“, ku­rią ga­mi­na be la­za­ni­jos lakš­tų, re­cep­tu.

Rei­kės: 500 gra­mų viš­tie­nos fi­lė, 2 cu­ki­ni­jų, 3 po­mi­do­rų, 100 gra­mų kie­to­jo sū­rio, 50 mi­li­lit­rų grie­ti­nė­lės, šla­ke­lio alie­jaus for­mai pa­tep­ti bei viš­tie­nai pa­ma­ri­nuo­ti, drus­kos, šaukš­te­lio Pro­van­so žo­le­lių mi­ši­nio, švie­žiai grūs­tų juo­dų­jų pi­pi­rų.

Viš­tie­ną iš­mu­ša­me plo­nais lakš­tais, pa­bars­to­me drus­ka, prie­sko­niais, pi­pi­rais, pa­šlaks­to­me alie­ju­mi ir pa­lie­ka­me trum­pam ma­ri­nuo­tis, kol pa­si­ruo­ši­me ki­tus pro­duk­tus.

Cu­ki­ni­ją su­pjaus­to­me įstri­žais grie­ži­nė­liais, po­mi­do­rus – ne­sto­rais grie­ži­nė­liais. Sū­rį su­tar­kuo­ja­me.

Ke­pi­mo for­mą pa­te­pa­me alie­ju­mi, į ją sluoks­niuo­ja­me pir­miau­sia cu­ki­ni­jas, bars­to­me sū­riu, po to de­da­me po­mi­do­rus ir pa­bars­to­me sū­riu, de­da­me iš­muš­tą mė­są ir vėl sū­rį, cu­ki­ni­jas, sū­rį, ant vir­šaus de­da­me po­mi­do­rus. Už­pi­la­me grie­ti­nė­le. Šau­na­me į 175 laips­nių or­kai­tę ir ke­pa­me 30 mi­nu­čių. Po to už­bars­to­me sū­rio ir ke­pa­me dar 10 mi­nu­čių.

„Tai – la­za­ni­ja, ku­rią ga­li­ma ga­min­ti be la­za­ni­jos lakš­tų, bet be sū­rio – nie­kaip neap­siei­si­me. Ypač, jei tai kie­ta­sis sū­ris, ku­ris vi­lio­ja su­bti­liu aro­ma­tu ir švel­niu sal­džios grie­ti­nė­lės sko­niu. Ga­li­ma sluoks­niuo­ti ir su ki­to­mis dar­žo­vė­mis, ku­rių tu­ri­te na­muo­se, svar­biau­sia jas smul­kiai su­pjaus­ty­ti“, – sa­ko I. Gin­ke­vi­čie­nė.

Ska­naus!


Tar­kuo­tų obuo­lių py­ra­gas

Jo­niš­kie­tė pe­da­go­gė Auš­ra LUKŠAITĖ-LAPINSKIENĖ mėgs­ta iš­kep­ti py­ra­gą su sa­vo so­do obuo­liais. Šie­met ji iš­ban­dė re­cep­tą, pa­gal ku­rį de­da­mi tar­kuo­ti obuo­liai, o teš­lą at­sto­ja sau­sas ma­nų kruo­pų ir mil­tų mi­ši­nys. Re­cep­tą siū­lo iš­mė­gin­ti ir „Šiau­lių kraš­to“ skai­ty­to­jams.

Py­ra­gui rei­kės: maž­daug po 1,5 stik­li­nės mil­tų ir ma­nų kruo­pų, 0,5 stik­li­nės cuk­raus (taip re­ko­men­duo­ja­ma pa­gal re­cep­tą, bet ga­li­ma dė­ti ir ma­žiau, jei obuo­liai ne­la­bai rūgš­tūs), 0,5 šaukš­te­lio ke­pi­mo mil­te­lių, va­ni­li­nio cuk­raus, ci­na­mo­no pa­gal sko­nį (Auš­ra de­da jo gau­siai, nes mėgs­ta), 6–7 di­des­nių obuo­lių, apie 100 gra­mų svies­to.

Iš mil­tų, ma­nų kruo­pų, cuk­raus, ke­pi­mo mil­te­lių, va­ni­li­nio cuk­raus su­mai­šo­me sau­są mi­ši­nį.

Obuo­lius nu­lu­pa­me ir su­tar­kuo­ja­me bu­ro­ki­ne tar­ka ir su­mai­šo­me su va­ni­li­niu cuk­ru­mi bei ci­na­mo­nu. Tie­sa, ga­li­ma ci­na­mo­ną ber­ti ir tie­siai į sau­są mi­ši­nį.

Skar­dą pa­te­pa­me rie­ba­lais ir sluoks­niuo­ja­me mi­ši­nį ir tar­kuo­tus obuo­lius. Vir­šu­ti­nis tu­ri bū­ti mil­tų mi­ši­nio sluoks­nis. Ant jo už­pjaus­to­me šiek tiek svies­to, kad su­drėk­tų. Ke­pa­me iki 200 laips­nių įkai­tin­to­je or­kai­tė­je maž­daug pus­va­lan­dį, kol gra­žiai ap­skrun­da.

Ska­naus!


Kur­šė­nų Vy­tau­to Vit­kaus­ko bib­lio­te­kos Vai­kų li­te­ra­tū­ros sky­riaus vy­res­nio­ji bib­lio­te­ki­nin­kė Ka­ro­li­na JA­SIU­KE­VI­ČIŪ­TĖ siū­lo pa­si­nau­do­ti ne tik jos pa­čios, bet ir drau­gų, gi­mi­nai­čių, ko­le­gų mėgs­ta­mo pa­tie­ka­lo re­cep­tu.

Miš­rai­nė su viš­tie­na, skre­bu­čiais, po­mi­do­rais

Rei­kės: vie­no rū­ky­to viš­tie­nos ket­vir­čio, dvie­jų vi­du­ti­nio dy­džio po­mi­do­rų, vie­no in­de­lio kon­ser­vuo­tų ku­ku­rū­zų, 200 gra­mų fer­men­ti­nio sū­rio, po­ros skil­te­lių čes­na­ko, pen­kių šaukš­tų ma­jo­ne­zo, pu­sės skru­din­ti skir­to ba­to­no.

Viš­tie­ną, po­mi­do­rus, sū­rį, ba­to­ną su­pjaus­to­me ku­be­liais, ma­jo­ne­zą su­mai­šo­me su su­smul­kin­tu čes­na­ku. Ba­to­ną pa­skru­di­na­me or­kai­tė­je.

Pro­duk­tus  sluoks­niuo­da­mi be­ria­me į du­be­nį. Pra­de­da­me nuo viš­tie­nos, to­liau – po­mi­do­rai, per­te­pa­ma ma­jo­ne­zu, ki­tas sluoks­nis – ku­ku­rū­zai, sū­ris, skre­bu­čiai.

Ma­nau, kad dau­ge­lis dar tu­ri sa­vo šilt­na­miuo­se užau­gin­tų po­mi­do­rų ir no­ri juos tin­ka­mai pa­nau­do­ti.

Ge­ro ape­ti­to!


Ma­žei­ko­nių kai­me (Pak­ruo­jo ra­jo­nas) gy­ve­nan­ti El­zė RAČ­KAUS­KIE­NĖ apy­lin­kė­se gar­sė­ja sū­riais, ga­mi­na­mais pa­gal se­no­vi­nį gi­mi­nės re­cep­tą, pa­vel­dė­tą iš mo­čiu­tės bei ma­mos. Tra­di­ci­nių lie­tu­viš­kų sū­rių ma­žei­ko­nie­tė siū­lo su­si­slėg­ti ir „Šiau­lių kraš­to“ skai­ty­to­jams.

Sū­ris pa­gal se­no­vi­nį re­cep­tą

Rei­kės: 3 lit­rų ne­nug­rieb­to pie­no (lie­sas pie­nas ne­tin­ka – sū­riai bus per kie­ti), 3 lit­rų rau­gin­to ne­nug­rieb­to pie­no, kmy­nų, drus­kos.

Pie­ną už­vi­rin­ti, įbė­rus žiups­ne­lį kmy­nų. Pie­nui už­vi­rus, nu­kel­ti nuo ug­nies, įpil­ti rau­gin­to nu­grieb­to pie­no. Lė­tais ju­de­siais iš­mai­šy­ti (bet ne­plak­ti) ir pa­lik­ti 10–15 mi­nu­čių nu­si­sto­vė­ti.

Po to lė­tai pa­su­kio­ti in­dą, kad į pa­vir­šių iš­kil­tų varš­kė. Ją su­pil­ti į sūr­mai­šį, kiek nu­var­vin­ti ir dė­ti į slėg­tu­vą 4–5 va­lan­doms.

Išim­tą iš slėg­tu­vo ir mai­še­lio sū­rį pa­bars­ty­ti drus­ka, pa­dė­ti ant dro­bės ir pa­lik­ti 12 va­lan­dų su­bręs­ti, kar­tą  ki­tą ap­ver­čiant.

„Sū­ris be jo­kių mais­ti­nių prie­dų il­gai iš­lie­ka ska­nus. Il­gai lai­ko­mas jis ne­gen­da, o iš­džiūs­ta. Svar­biau­sia to­kio sū­rio „neuž­du­sin­ti“ po­lie­ti­le­ninia­me mai­še­ly­je – ge­riau­siai lai­ky­ti ant lėkš­tu­tės ar na­tū­ra­lios dro­bės“, – sa­ko E. Rač­kaus­kie­nė.

Ma­žei­ko­nie­tė yra iš­ban­džiu­si įvai­rių sū­rių ga­my­bos re­cep­tų, ta­čiau jos šei­mo­je la­biau­siai mė­gsta­mas tra­di­ci­nis.


Kel­mės ra­jo­ne, Grim­ze­lių kai­me, gy­ve­nan­ti Ste­fa GUŠ­ČI­KIE­NĖ gar­sė­ja kaip tau­pi ir pui­ki šei­mi­nin­kė. Mo­te­ris skai­to „Šiau­lių kraš­tą“ ir kau­pia vi­sus dien­raš­ty­je spaus­di­na­mus val­gių re­cep­tus. Daž­nai juos pa­nau­do­ja. Ta­čiau ne vie­ną re­cep­tą su­ku­ria ir pa­ti.

„Šiau­lių kraš­to“ skai­ty­to­jams ji siū­lo iš­ban­dy­ti po­rą se­no­vi­nių sa­vo ma­mos val­gių re­cep­tų.

Krie­nų pa­da­žas

Pa­da­žui rei­kės: 100 gra­mų tar­kuo­tų krie­nų, 4 šaukš­tų 9 pro­c. ac­to, 1 stik­li­nės žu­vies sul­ti­nio, 1 šaukš­te­lio cuk­raus, žiups­ne­lio drus­kos.

Į in­dą su­de­da­me krie­nus, už­pi­la­me karš­tu žu­vies sul­ti­niu ir už­den­gia­me. Skys­čiui at­vė­sus, įpi­la­me ac­to, su­be­ria­me cuk­rų ir drus­ką. Ge­rai iš­mai­šo­me. Ir ga­li­me val­gy­ti su mė­sa!

Viš­tie­na, kep­ta obuo­lių sul­ty­se

Pa­tie­ka­lui rei­kės: 4 viš­tie­nos šlau­ne­lių, 200 gra­mų ma­jo­ne­zo, 200 gra­mų ly­dy­to sū­rio, drus­kos, paukš­tie­nos prie­sko­nių, 1,5 stik­li­nės obuo­lių sul­čių.

Viš­tie­nos šlau­ne­les per­pjau­na­me per pu­sę. Išt­ri­na­me drus­ka ir prie­sko­niais ir pa­lie­ka­me ma­ri­nuo­tis. Po pa­ros ga­li­me kep­ti. Su­de­da­me per­pjau­tas šlau­ne­les į skar­dą. Ant kiek­vie­no ga­ba­lė­lio už­de­da­me po šaukš­te­lį ma­jo­ne­zo. Su­pi­la­me į skar­dą obuo­lių sul­čių ir ki­ša­me į įkai­tin­tą or­kai­tę. Ke­pa­me apie va­lan­dą.

Prieš bai­giant kep­ti ant kiek­vie­no ga­ba­lė­lio už­bars­to­me tar­kuo­to fer­men­ti­nio sū­rio, pa­lai­ko­me or­kai­tė­je, kol sū­ris iš­si­ly­dys. Val­go­me su vir­to­mis bul­vė­mis ir sa­lo­to­mis.

Ska­naus!


Lie­tu­vos ak­lų­jų ir silp­na­re­gių są­jun­gos Pak­ruo­jo fi­lia­lo pir­mi­nin­kė Vi­da BA­ZA­RIE­NĖ  siū­lo iš­si­kep­ti šios or­ga­ni­za­ci­jos na­rių mė­gsta­mą obuo­lių py­ra­gą. Jo re­cep­tą bend­ra­min­čiams at­ne­šė vie­na iš fi­lia­lo na­rių.

Obuo­lių py­ra­gas

Rei­kės: 1 ki­log­ra­mo obuo­lių, 3 kiau­ši­nių, 1 stik­li­nės cuk­raus, 2 stik­li­nių kvie­ti­nių ir 1 stik­li­nės ku­ku­rū­zų mil­tų, 6 šaukš­tų alie­jaus, 1 šaukš­te­lio ke­pi­mo mil­te­lių, va­ni­li­nio cuk­raus pa­gal sko­nį.

Obuo­liai nu­lu­pa­mi, su­pjaus­to­mi no­ri­mo dy­džio skil­te­lė­mis.

Vi­si pro­duk­tai su­mai­šo­mi ir la­bai ge­rai iš­min­ko­mi, kad obuo­lių skil­te­lės ap­si­vel­tų teš­la.

Po­nia Vi­da pa­brė­žia, kad teš­lą min­ky­ti rei­kia tik ran­ko­mis.

Su­for­muo­ta py­ra­go ma­sė de­da­ma į in­dą ant ke­pi­mo po­pie­riaus ir šau­na­ma į iš anks­to iki 180 laips­nių įkai­tin­tą or­kai­tę. Ke­pa­ma va­lan­dą.

Py­ra­gas val­go­mas at­vė­sęs.

Ska­naus!


Ri­ta DA­BU­ŽINS­KIE­NĖ, Šiau­lių apy­gar­dos pro­ku­ra­tū­ros Vie­šo­jo in­te­re­so gy­ni­mo sky­riaus vy­riau­sio­ji pro­ku­ro­rė, kuk­li­na­si kal­bė­da­ma apie ku­li­na­ri­ją. Sa­ko ne­san­ti vir­tu­vės vir­tuo­zė – re­cep­čiu­kų ne­ku­ria, o ieš­ko in­ter­ne­te. Vis dėlto po­nia Ri­ta pri­si­pa­žįs­ta kai ka­da su­ri­zi­kuo­jan­ti iš ras­to re­cep­to „pa­nai­kin­ti“ ne­pa­tin­kan­čius ing­ri­dien­tus ir pri­dė­ti tų, ku­riems jau­čia sim­pa­ti­ją.

Mas­kar­po­nės tor­tas, ar­ba Po­nių džiaugs­mas

Rei­kės: 400 g tra­pių sau­sai­nių, 170 g (pa­ke­lio) svies­to, 100 g rie­šu­tų, 500 g (in­de­lio) mas­kar­po­nės sū­rio, 390 g (in­de­lio) su­tirš­tin­to pie­no, 200 ml grie­ti­nė­lės, že­la­ti­nos, uo­gų pa­puo­šti.

Sus­mul­kin­ti rie­šu­tus, sau­sai­nius ir iš­mai­šy­ti su iš­ly­dy­tu svies­tu. Gau­tą ma­sę dė­ti į for­mą ir pus­va­lan­džiui į šal­dy­tu­vą.

Su­mai­šy­ti mas­kar­po­nę su su­tirš­tin­tu pie­nu, kad ne­lik­tų gu­mu­liu­kų. Išp­lak­ti grie­ti­nė­lę ir įmai­šy­ti į mas­kar­po­nės ir su­tirš­tin­to pie­no ma­sę.

Pa­ruoš­ti že­la­ti­ną taip kaip nu­ro­dy­ta inst­ruk­ci­jo­je, ir ją įmai­šy­ti į mas­kar­po­nės ma­sę. Vis­ką su­dė­ti į tą pa­čią for­mą ir pa­lik­ti sting­ti.

Sus­tin­gus pa­puoš­ti uo­go­mis.


Šaš­ly­kai, ma­ri­nuo­ti mi­ne­ra­li­nia­me van­de­ny­je

Šiau­lie­tė Dia­na BU­DI­NIE­NĖ mėgs­ta pa­le­pin­ti na­miš­kius pa­tie­ka­lu, ku­rį ruo­šia tiek na­muo­se, tiek gam­to­je – šaš­ly­kais, ma­ri­nuo­tais mi­ne­ra­li­nia­me van­de­ny­je.

Ko­dėl mi­ne­ra­li­nia­me? To­dėl, kad taip svei­kiau ir ska­niau! Šį sa­vait­ga­lį gra­žų ju­bi­lie­jų šven­čian­ti po­nia Dia­na taip ma­ri­nuo­tus šaš­ly­kus su mei­le ga­mins trims bran­giau­siems sa­vo vy­rams – su­tuok­ti­niui Sau­liui, ir sū­nums Man­tui bei Jus­tui. Iš­si­kep­ti šaš­ly­kų siū­lo ir „Šiau­lių kraš­to“ skai­ty­to­jus.

Rei­kės: 1 l ga­zuo­to mi­ne­ra­li­nio van­dens, 1 cit­ri­nos, prie­sko­nių šaš­ly­kams, pi­pi­rų, 2 svo­gū­nų, 1,6 kg spran­di­nės.

Mė­są su­pjaus­ty­ti vie­no­dais ku­be­liais, su­ber­ti prie­sko­nius, su­pjaus­ty­ti rie­ke­lėm cit­ri­ną, svo­gū­nus, vis­ką ge­rai iš­min­ky­ti ir su­mai­gy­ti pirš­tais. Už­pil­ti mi­ne­ra­li­niu van­de­niu. Ma­ri­nuo­ti pa­rą.

Ska­naus!


Dar­žo­vių troš­ki­nys

Jo­niš­kio is­to­ri­jos ir kul­tū­ros mu­zie­jaus mu­zie­ji­nin­kė Vi­ta VIT­KAUS­KIE­NĖ ži­no ne vie­ną se­no­vi­nį re­cep­tą. „Šiau­lių kraš­to“ skai­ty­to­jams siū­lo­me iš­si­vir­ti dar­žo­vių troš­ki­nio, ku­riam ne­rei­kia jo­kių eg­zo­ti­nių dar­žo­vių, vi­sos jos iš lie­tu­viš­ko dar­žo.

Rei­kės: pu­sės ko­pūs­to gū­žės, 1 mor­kos, 1 svo­gū­no, skil­te­lės čes­na­ko, 5 bul­vių, 200 gra­mų pu­pe­lių, 300 gra­mų viš­tie­nos, alie­jaus, drus­kos, po­mi­do­rų pa­da­žo, prie­sko­nių.

Viš­tie­ną su­pjaus­to­me ku­be­liais ir pa­ke­pi­na­me.

Į ver­dan­tį pa­sū­dy­tą van­de­nį, ku­rio rei­kia tiek, kad vos vos ap­sem­tų, de­da­me stam­biai pjaus­ty­tą ko­pūs­tą, šiau­de­liais su­tar­kuo­tą mor­ką, smul­kiai pjaus­ty­tą svo­gū­ną, su­smul­kin­tą čes­na­ką, pu­pe­les, ku­be­liais pjaus­ty­tas bul­ves. Taip pat su­kre­čia­me pa­ke­pin­tą viš­tie­ną, be­ria­me drus­kos ir prie­sko­nių pa­gal sko­nį.

Vis­ką troš­ki­na­me, kol su­minkš­tė­ja mė­sa ir dar­žo­vės (skys­čio tu­ri ne­lik­ti). Bai­giant troš­kin­ti įde­da­me po­rą šaukš­tų po­mi­do­rų pa­da­žo ir vis­ką iš­mai­šo­me. Ska­naus!


Die­nos re­cep­tas

Kel­mės ra­jo­ne, Lu­pi­kų kai­me, gy­ve­nan­ti Na­ta­li­ja AU­GUS­TIE­NĖ – uk­rai­nie­tė. To­dėl ne­re­tai šei­mą ji mėgs­ta pa­le­pin­ti ne tik lie­tu­viš­kais, bet ir uk­rai­nie­tiš­kais pa­tie­ka­lais. Su vy­ru ūki­nin­kau­jan­ti mo­te­ris daug lai­ko pra­lei­džia vir­tu­vė­je: iš eko­lo­giš­ko sa­vų kar­vių pie­no spau­džia sū­rius, ga­mi­na pus­ry­čius, pie­tus ir va­ka­rie­nę vai­kams, kon­ser­vuo­ja.

„Šiau­lių kraš­to“ skai­ty­to­jams Na­ta­li­ja siū­lo iš­ban­dy­ti po­rą jos re­cep­tų.

Uk­rai­nie­tiš­ki barš­čiai

Rei­kės: ki­log­ra­mo kiau­lie­nos kau­liu­kų, ke­lių vir­tų bu­ro­kė­lių, ke­lių bul­vių, pu­sės ko­pūs­to gal­vos, po­ros mor­kų, svo­gū­no gal­vu­tės, ke­lių skil­te­lių čes­na­ko, lau­ro la­pų, pi­pi­rų, drus­kos.

Į vie­ną puo­dą su­de­da­me kiau­lie­nos kau­liu­kus ir pa­lie­ka­me vir­ti. Už­kai­čia­me ki­tą puo­dą su pa­sū­dy­tu van­de­niu. Kai už­ver­da, su­de­da­me ku­be­liais su­pjaus­ty­tas bul­ves. Kol jos virs, su­tar­kuo­ja­me bu­ro­kė­lius, su­smul­ki­na­me ko­pūs­tą.

Sus­mul­ki­na­me mor­kas ir svo­gū­ną, pa­ke­pi­na­me ant kep­tu­vės svies­te ar­ba alie­ju­je.

Kai bul­vės bai­gia vir­ti, į puo­dą įme­ta­me ke­lias skil­te­les čes­na­ko, pi­pi­rų žir­ne­lių ir lau­ro la­pą, su­de­da­me bu­ro­kė­lius ir su­smul­kin­tą ko­pūs­tą. Pa­ver­da­me, kol ko­pūs­tai su­minkš­tės.

Į sriu­bą su­pi­la­me sul­ti­nį, ku­ria­me vi­rė mė­sos kau­liu­kai. Pa­gar­di­na­me pa­ke­pin­to­mis mor­ko­mis su svo­gū­nu.

Sal­daus pie­no sū­ris

Rei­kės: 3 lit­rų pie­no, 1 šaukš­to drus­kos, 80 gra­mų ac­to, aitriųjų paprikų, ki­tų prie­sko­nių.

Pie­ną su­pi­la­me į puo­dą. Kai už­ver­da, įpi­la­me ac­to ir su­be­ria­me drus­ką. Sut­rauk­tą varš­kę su­kre­čia­me į sūr­mai­šį, pa­gar­di­na­me prie­sko­niais. Kai iš­var­va iš­rū­gos, de­da­me į sląs­tus. Sus­lėg­tą sū­rį iš­tri­na­me spe­cia­lio­mis sū­rio žo­le­lė­mis.

Iš tri­jų lit­rų pie­no išei­na 400 gra­mų sū­rio.

Ska­naus!


Obuo­lių py­ra­gas

Ie­va ŠY­VO­KAI­TĖ, Šiau­lių vals­ty­bi­nės ko­le­gi­jos stu­den­tė, stu­di­juo­jan­ti or­ga­ni­za­ci­jos ko­mu­ni­ka­ci­jos va­dy­bą, da­li­ja­si obuo­lių py­ra­go re­cep­tu. „Šis py­ra­gas pui­kiai tiks prie ka­vos ar ar­ba­tos puo­de­lio šal­tais ru­dens va­ka­rais, – ra­šo mums Ie­va. – Obuo­lių py­ra­gas pu­rus, šil­tą sun­ku pjaus­ty­ti, o iš­lauk­ti, kol at­vės, dar sun­kiau.“

Rei­kės: 1 kg obuo­lių, 4 kiau­ši­nių, 200 g cuk­raus, 125 g mil­tų, žiups­ne­lio drus­kos, 1 šaukš­te­lio va­ni­li­nio cuk­raus, 130 ml alie­jaus, 1 šaukš­te­lio ke­pi­mo mil­te­lių, cuk­raus pud­ros pa­bars­ty­ti (kai py­ra­gas jau iš­ke­pęs), svies­to iš­tep­ti skar­dai.

Obuo­lius nu­lup­ti, išim­ti sėk­la­liz­džius ir su­pjaus­ty­ti pu­se­lė­mis. Kiek­vie­ną pu­se­lę išil­gai, ne­gi­liai su­pjaus­ty­ti.

Kiau­ši­nius su cuk­ru­mi, va­ni­li­niu cuk­ru­mi ir drus­ka iš­plak­ti iki pu­ru­mo, kol ma­sė pa­di­dė­ja ke­lis kar­tus. Su­pil­ti alie­jų ir vėl vis­ką ge­rai iš­plak­ti. Su­ber­ti mil­tus, ke­pi­mo mil­te­lius ir vėl vis­ką iš­plak­ti elekt­ri­niu plak­tu­vu.

Pil­ti teš­lą į ke­pi­mo po­pie­riu­mi iš­klo­tą for­mą. Ant vir­šaus, šiek tiek įspau­džiant, su­dė­lio­ti obuo­lius. Vis­ką pa­bars­ty­ti cuk­raus pud­ra. Kep­ti 190°C tem­pe­ra­tū­ros or­kai­tė­je apie 30–40 mi­nu­čių ar­ba, kol gra­žiai pa­ru­duos. Vi­dų pa­tik­rin­ti me­di­niu pa­ga­liu­ku (jei jis sau­sas – py­ra­gas iš­ke­pęs). Py­ra­gą rei­kė­tų pa­likti vi­siš­kai at­vės­ti ir tik ta­da ska­nau­ti.

Ska­naus!


Avi­ži­nių dribs­nių bly­ne­liai su uo­gie­ne

Ilo­na JA­NA­VI­ČIE­NĖ, Rad­vi­liš­kio pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros cent­ro bend­ro­sios pra­kti­kos slau­gy­to­ja, „Šiau­lių kraš­to“ skai­ty­to­jams siū­lo iš­si­kep­ti svei­kuo­liš­kų bly­ne­lių ir jais mė­gau­tis su ori­gi­na­laus šo­ko­la­do sko­nio uo­gie­ne.

Bly­ne­liams rei­kės: 2 stik­li­nių avi­ži­nių dribs­nių, 2 stik­li­nių pie­no, 2 pa­ke­lių varš­kės, 1 stik­li­nės mil­tų, 2 kiau­ši­nių ir pa­gal sko­nį drus­kos bei cuk­raus.

Dribs­nius rei­kė­tų už­merk­ti ir pa­lai­ky­ti pie­ne, kiau­ši­nius iš­plak­ti ir, vis­ką su­mai­šius, kep­ti svei­kuo­liš­kus bly­ne­lius.

Uo­gie­nei rei­kės: 2 ki­log­ra­mų sly­vų (jau be kau­liu­kų), 1 ki­log­ra­mo uo­gie­nėms skir­to cuk­raus, 200 gra­mų juo­do­jo šo­ko­la­do.

Išė­mus kau­liu­kus, sly­vas rei­kia su­smul­kin­ti smul­kin­tu­vu ir vir­ti su­py­lus cuk­rų. Šo­ko­la­dą rei­kė­tų iš­tir­pin­ti ver­dan­čio van­dens vo­ne­lė­je ir pa­bai­go­je su­pil­ti į ver­dan­čią ma­sę.

Ska­nių bly­ne­lių su šo­ko­la­do sko­nio uo­gie­nės pa­da­žu!


Įda­ry­ta cu­ki­ni­ja

Dai­va ŪSIE­NĖ, „Šiau­lių kraš­to“ vy­riau­sio­ji pre­nu­me­ra­tos or­ga­ni­za­to­rė, da­li­ja­si sa­vo re­cep­tu. Mū­sų skai­ty­to­jams ji siū­lo pa­si­mė­gau­ti val­giu iš cu­ki­ni­jų.

Rei­kės: cu­ki­ni­jos (nau­do­ju tik ma­žą­sias cu­ki­ni­jas, jos ska­niau­sios, o cu­ki­ni­jų rei­kės tiek, kiek bus val­gy­to­jų). Įda­rui – mal­tos mė­sy­tės ar­ba sau­jos ry­žių, jei­gu no­ri­ma ve­ge­ta­riš­ko pa­tie­ka­lo, mor­kų, svo­gū­nų, čes­na­ko, mėgs­ta­mų prie­sko­nių (la­bai tin­ka ašt­res­ni, su aitriąja paprika), drus­kos, fer­men­ti­nio sū­rio.

Cu­ki­ni­jos vi­du­riu­ką iš­skob­ti šaukš­tu. Cu­ki­ni­ją pa­drus­kin­ti ir pa­lik­ti pa­sto­vė­ti. Su­si­kau­pu­sias sul­tis prieš de­dant įda­rą rei­kės nu­pil­ti.

Kep­tu­vė­je svies­te pa­ke­pin­ti su­pjaus­ty­tas mor­kas, svo­gū­nus, čes­na­ką, prie­sko­nius (kad „pa­ža­din­tu­me“ jų sko­nį) ir iš­skob­tą cu­ki­ni­jos ma­sę.

Ap­kep­tas dar­žo­ves su­dė­ti į mal­tą mė­sy­tę ar­ba į vir­tus ry­žius. Vis­ką iš­mai­šy­ti ir dė­ti į iš­skob­tą cu­ki­ni­ją, ant vir­šaus už­tar­kuo­ti fer­men­ti­nio sū­rio.

Kep­ti or­kai­tė­je, įkai­tin­to­je iki 180–200 laips­nių, kol cu­ki­ni­ja su­minkš­tės – apie 30–40 mi­nu­čių. Vis rei­kia pa­si­žiū­rė­ti, kad cu­ki­ni­ja ne­per­kep­tų, nes ta­da iš­teš, pra­ras for­mą.

Ska­naus!


DIE­NOS RE­CEP­TAS

Lu­pi­kuo­se (Kel­mės r.) gy­ve­nan­ti Rai­mon­da KAN­ČAUS­KIE­NĖ – pro­fe­sio­na­li vi­rė­ja-kon­di­te­rė. Mo­te­ris la­bai mėgs­ta ga­min­ti įvai­rias dar­žo­vių miš­rai­nes. „Šiau­lių kraš­to“ skai­ty­to­jams po­nia Rai­mon­da siū­lo pa­tie­ka­lų iš švie­žių ko­pūs­tų.

Ko­pūs­tų miš­rai­nė

Rei­kės: ki­bi­ro pjaus­ty­tų ko­pūs­tų, pu­sės lit­ro ašt­raus po­mi­do­rų pa­da­žo, 250 gra­mų 9 pro­cen­tų ac­to, ki­log­ra­mo tar­kuo­tų mor­kų, pu­sės lit­ro sau­lėg­rą­žų alie­jaus, stik­li­nės cuk­raus, dvie­jų šaukš­tų drus­kos, pa­gal sko­nį pi­pi­rų ir lau­rų la­pe­lių.

Vi­sus pro­duk­tus su­dė­ti į puo­dą, iš­mai­šy­ti, pa­lik­ti per nak­tį, vė­liau apie pus­va­lan­dį kai­tin­ti, kol su­minkš­tės. Gau­tą ma­sę su­krės­ti į stik­lai­nius.

Ma­ri­nuo­ti ko­pūs­tai

Rei­kės: pen­kių ki­log­ra­mų ko­pūs­tų, ki­log­ra­mo mor­kų, pu­sės lit­ro 9 pro­cen­tų ac­to, 300 gra­mų drus­kos.

Ko­pūs­tus su­pjaus­ty­ti, mor­kas – su­tar­kuo­ti, su­dė­ti į puo­dą, su­pil­ti li­ku­sius pro­duk­tus, ge­rai iš­mai­šy­ti ir tris pa­ras lai­ky­ti šil­tai. Ma­sę kai­tin­ti apie pus­va­lan­dį, su­krės­ti į stik­lai­nius.

Ska­naus!


Gri­kių kruo­pų kot­le­tai

Jo­niš­kio kul­tū­ros cent­ro folk­lo­ro ko­lek­ty­vo „Ku­pars“ na­rė, svei­kuo­lė Da­nu­tė OŽA­LIE­NĖ iš įvai­rių kruo­pų ke­pa gar­džius kot­le­tus. Jų re­cep­tą siū­lo „Šiau­lių kraš­to“ skai­ty­to­jams.

Pa­tei­ka­lui rei­kės: gri­kių kruo­pų, kiau­ši­nio, tru­pu­čio ru­pių ir tru­pu­čio įpras­to ma­li­mo kvie­ti­nių mil­tų, čes­na­ko, drus­kos, pi­pi­rų ar ki­tų mė­gsta­mų prie­sko­nių.

Gri­kių kruo­pas iš va­ka­ro už­pi­la­me ver­dan­čiu van­de­niu (ap­sem­ta tu­rė­tų bū­ti per po­rą pirš­tų) ir pa­lai­ko­me per nak­tį. Čes­na­ko skil­te­les nu­lu­pa­me ir su­traiš­ko­me.

Į iš­mir­ky­tas kruo­pas įmu­ša­me kiau­ši­nį, de­da­me čes­na­ką, įmai­šo­me po tru­pu­tį mil­tų, kad ma­sė ge­rai su­kib­tų. Įbe­ria­me drus­kos, pi­pi­rų pa­gal sko­nį. For­muo­ja­me kot­le­tu­kus ir ke­pa­me kep­tu­vė­je.

To­kius kot­le­tu­kus ga­li­ma kep­ti ir iš avi­žų, ry­žių. Į juos tin­ka įdė­ti ir smul­kin­tų gry­bų.

Ska­naus!


Obuo­lių pu­tė­siai

„Užau­go pui­kus obuo­lių der­lius? Ne­ži­no­te, kur juos dė­ti? Pa­si­ga­min­ki­te obuo­lių pu­tė­sių“, – siū­lo „Šiau­lių kraš­to“ skai­ty­to­jams pe­da­go­gė iš Pak­ruo­jo Sva­jo­nė ŠNAPŠ­TIE­NĖ.

4–5 po­rci­joms pu­tė­sių rei­kės: 10 di­des­nių obuo­lių, 1–2 kiau­ši­nių bal­ty­mų, 2 ar­ba­ti­nių šaukš­te­lių va­ni­li­nio cuk­raus, 5 šaukš­tų cuk­raus ar cuk­raus pud­ros (dau­giau ar ma­žiau – pri­klau­so nuo sko­nio ir obuo­lių rūgš­tu­mo).

Obuo­lius iš­ke­pa­me or­kai­tė­je, at­vė­si­na­me. Ats­ki­ria­me sėk­la­liz­džius, ode­les, ma­sę iš­tri­na­me per sie­te­lį.

Su­de­da­me cuk­rų, va­ni­li­nį cuk­rų ir obuo­lių ty­rę iš­pla­ka­me plaktuvu (ji pa­švie­sė­ja).

Išp­la­ka­me kiau­ši­nių bal­ty­mus iki stan­džios ma­sės. Su­mai­šo­me su obuo­lių ma­se. Pu­tė­sius su­de­da­me į stik­li­nes le­dai­nes ir pa­sta­to­me į šal­dy­tu­vą bent po­rai va­lan­dų.

Ska­naus!


Bri­gi­ta PAU­LAUS­KIE­NĖ, „Šiau­lių kraš­to“ pla­tin­to­ja Rad­vi­liš­ky­je, sa­ko, kad pa­pras­to­mis die­no­mis, kai itin spar­čiai te­ka lai­kas (o jis da­bar jau bėg­te bė­ga), šei­mai ga­mi­na grei­tai ir ne­su­dė­tin­gai pa­ruo­šia­mus pa­tie­ka­lus.

„Šiau­lių kraš­to“ skai­ty­to­jams rad­vi­liš­kie­tė siū­lo jos šei­mos mėgs­ta­mus du pa­tie­ka­lus – paukš­tie­nos ir ko­šės su sa­lie­rais, nes šie­met pui­kus sa­lie­rų der­lius.

Paukš­tie­na su ry­žiais

Rei­kės: viš­tie­nos krū­ti­nė­lės, 1 svo­gū­no (ar­ba 2, jei­gu mėgs­ta­te), šaukš­to aly­vuo­gių alie­jaus, stik­li­nės ry­žių (šei­ma mėgs­ta „Bas­ma­ti"), 2,5 stik­li­nės viš­tie­nos sul­ti­nio (ar­ba van­dens ir mėgs­ta­mų prie­sko­nių, drus­kos, pi­pi­rų), cit­ri­nos sul­čių, ku­pi­no šaukš­to grie­ti­nės.

Krū­ti­nė­lę su­pjaus­to­me ku­be­liais, svo­gū­ną – ga­ba­liu­kais. Gi­lio­je kep­tu­vė­je, aly­vuo­gių alie­ju­je, ke­pa­me, kol mė­sa pa­bals, o svo­gū­nai su­minkš­tės. Ta­da ant mė­sos su­pi­la­me ry­žius ir už­pi­la­me sul­ti­niu. Ver­da­me tol, kol iš­ver­da ry­žiai.

Apš­laks­to­me cit­ri­nos sul­ti­mis, de­da­me grie­ti­nę ir ge­rai iš­mai­šo­me.

Val­go­me su po­mi­do­rų ar ki­to­mis mėgs­ta­mo­mis sa­lo­to­mis.

Bul­vių ir sa­lie­rų ko­šė

Rei­kės: 6 bul­vių, 1 sa­lie­ro gum­bo (sa­lie­ro tru­pu­tį ma­žiau nei bul­vių), ke­lių pet­ra­žo­lių ir sa­lie­rų la­pe­lių, 40 gra­mų svies­to, 2 šaukš­tų grie­ti­nės (skai­čiuo­jan­tys ka­lo­ri­jas kie­kį ga­li ma­žin­ti), žiups­ne­lio švie­žiai mal­to mus­ka­to rie­šu­to, drus­kos.

Į ver­dan­tį pa­sū­dy­tą van­de­nį su­de­da­me su­pjaus­ty­tas bul­ves ir sa­lie­rą (jį pjaus­to­me smul­kiau, nei bul­ves). Dar­žo­vės tu­ri bū­ti tik ap­sem­tos. Baig­da­mi vir­ti įde­da­me pet­ra­žo­lių ir sa­lie­rų la­pe­lių. Nuo­vi­rą nu­pi­la­me į du­be­nį, jo dar ga­li pri­reik­ti.

Į dar­žo­ves de­da­me svies­tą, grie­ti­nę, mal­to mus­ka­to rie­šu­to ir vis­ką su­tri­na­me. Jei­gu ko­šė per kie­ta, įpi­la­me nuo­vi­ro.

Ko­šė tin­ka gar­ny­rui. Ga­li­ma val­gy­ti vie­ną ar su dar­žo­vių sa­lo­to­mis.

Ska­naus!


Kel­mės ma­žo­jo teat­ro re­ži­sie­rius ir va­do­vas Al­gi­man­tas AR­MO­NAS mėgs­ta sriu­bas. Kar­tais, tu­rė­da­mas lais­vo lai­ko, ir pa­ts su­ku­ria ko­kią nors sriu­bą.

„Šiau­lių kraš­to“ skai­ty­to­jams siū­lo iš­ban­dy­ti trin­tą mo­liū­gų sriu­bą su ke­pin­to­mis sau­lėg­rą­žo­mis.

Mo­liū­gų sriu­ba su sau­lėg­rą­žo­mis

Sriu­bai rei­kės: apie ki­log­ra­mą mo­liū­go, drus­kos, pi­pi­rų, lau­rų la­pų, ke­lių šaukš­tų iš­lukš­ten­tų sau­lėg­rą­žų.

Nu­lu­pa­me mo­liū­go žie­vę, iši­ma­me minkš­ti­mą su sėk­lo­mis. Sup­jaus­to­me mo­liū­gą di­do­kais ga­ba­lė­liais. De­da­me į ver­dan­tį pa­sū­dy­tą van­de­nį, pa­gar­din­tą pi­pi­rais ir lau­rų la­pais. Ver­da­me ke­lio­li­ka mi­nu­čių, kol su­minkš­tė­ja. Tuo­met su­tri­na­me mo­liū­gus grūs­tu­vu, įde­da­me ža­lių ar­ba džio­vin­tų žo­le­lių, dar ke­lias mi­nu­tes pa­ver­da­me.

Kep­tu­vė­je įkai­ti­na­me alie­jų, su­be­ria­me ke­lis šaukš­tus iš­lukš­ten­tų sau­lėg­rą­žų. Jas pa­ke­pi­na­me.

Pi­la­me į lėkš­tes mo­liū­gų sriu­bą. Ant vir­šaus už­be­ria­me po šaukš­tą pa­ke­pin­tų sau­lėg­rą­žų.

Ska­naus!


Šiau­lie­tė krep­ši­nin­kė Ive­ta ŠAL­KAUS­KĖ, at­sto­vau­jan­ti gim­to­jo mies­to mo­te­rų krep­ši­nio ko­man­dai „Šiau­liai-Uni­ver­si­te­tas“, la­bai mėgs­ta ga­min­ti, ypač sal­du­my­nus. „Šiau­lių kraš­to“ skai­ty­to­jams Ive­ta siū­lo py­ra­go, ku­rį daž­nai ga­mi­na šven­čių ir ki­to­mis pro­go­mis, re­cep­tą.

Šo­ko­la­di­nis rie­šu­tų py­ra­gas

Rei­kės: 160 gra­mų svies­to, 220 gra­mų pie­niš­ko šo­ko­la­do (Ive­ta daž­niau­siai per­ka tri­jų sluoks­nių – bal­to­jo, pie­niš­ko ir juo­do­jo – šo­ko­la­dą), 1 stik­li­nės cuk­raus, 2 šaukš­te­lių va­ni­li­nio cuk­raus,  žiups­ne­lio drus­kos, 3 kiau­ši­nių, 1 stik­li­nės mil­tų (ar­ba tiek, kad bū­tų ge­ra teš­la kep­ti – nei per skys­ta, nei per tirš­ta), 100 gra­mų grai­ki­nių rie­šu­tų (ar­ba ki­tų, pa­gal sko­nį).

In­de iš­tir­pin­ti šo­ko­la­dą ir svies­tą ir atau­šin­ti. Į šo­ko­la­do ir svies­to ma­sę įmai­šy­ti cuk­rų, drus­ką bei va­ni­li­nį cuk­rų. Įp­lak­ti vie­ną po ki­to kiau­ši­nius. Su­ber­ti mil­tus ir pa­smul­kin­tus grai­ki­nius (ar ki­tus) rie­šu­tus. Rie­šu­tus ga­li­ma su­dė­ti į mai­še­lį ir švel­niai pa­dau­žy­ti sun­kiu daik­tu, kad su­tru­pė­tų.

Įkai­tin­ti or­kai­tę iki 180 laips­nių. Ke­pi­mo for­mos dug­ną ir šo­nus iš­tep­ti svies­tu ar alie­ju­mi, pa­bars­ty­ti ma­nais (ne­bū­ti­nai) ir su­krės­ti py­ra­go teš­lą. Kep­ti apie 45 mi­nu­tes.

Jei­gu teš­la bus per skys­ta, py­ra­gas keps la­bai il­gai, ga­li už­truk­ti va­lan­dą ar il­giau. Jei­gu teš­la bus per kie­ta, py­ra­gas bus sau­sas. Vis­kas pri­klau­sys nuo to, kiek įdė­si­te mil­tų.

Dar karš­tą py­ra­gą Ive­ta pa­ta­ria pjaus­ty­ti ga­ba­liu­kais ir pa­tiek­ti su va­ni­li­niais le­dais.

Ska­naus!


Pak­ruo­jie­tė so­di­nin­kė Jad­vy­ga ŠI­BIRKŠ­TIE­NĖ iš už­siau­gin­tų dar­žo­vių žie­mai pri­ruo­šia įvai­rių sa­lo­tų. Jų re­cep­tu pa­kruo­jie­tė da­li­ja­si su „Šiau­lių kraš­to“ skai­ty­to­jais.

Sa­lo­tos žie­mai

Rei­kės: po 2 ki­log­ra­mus po­mi­do­rų, špa­ra­gi­nių pu­pe­lių, ka­la­fio­rų, po 0,5 ki­log­ra­mo sal­džiųjų pa­prik­ų, svo­gū­nų, ke­lių skil­te­lių čes­na­ko, šiek tiek kra­pų bei pet­ra­žo­lių, drus­kos pa­gal sko­nį.

Dar­žo­vės su­pjaus­to­mos no­ri­mo dy­džio ir for­mos ga­ba­lė­liais, su­de­da­mos į troš­kin­tu­vą, pa­sū­do­mos, įpi­la­ma pu­sant­ros stik­li­nės alie­jaus ir ant ne­di­de­lės ug­nies troš­ki­na­ma, kol su­minkš­tės. Bai­giant jas troš­kin­ti su­de­da­mi po­mi­do­rai.

„Pries­ko­niai de­da­mi, kas ko­kius mėgs­ta, pa­gal sko­nį. Aš jų ne­de­du. Jei po­mi­do­rai pa­si­tai­ko sal­daus sko­nio, ga­li­ma įber­ti tru­pu­tį cit­ri­nos rūgš­ties – kad sa­lo­tos ne­bū­tų per sal­džios. Tiks­laus troš­ki­ni­mo lai­ko nė­ra – rei­kia nuo­lat pri­žiū­rė­ti ma­sę“, – sa­ko J. Ši­birkš­tie­nė.

Bai­gus troš­kin­ti, karš­tos sa­lo­tos su­kre­čia­mos į iš­kai­tin­tus stik­lai­nius ir san­da­riai už­su­ka­ma.

Ska­naus!


Svo­gū­nų žie­dai teš­lo­je

Ke­pa­lių kai­me (Jo­niš­kio ra­jo­nas) gy­ve­nan­ti Eu­ge­ni­ja STUL­GINS­KIE­NĖ sa­ko, kad leng­vą už­kan­dį prie ar­ba­tos ga­li­ma pa­si­ga­min­ti la­bai pi­giai iš svo­gū­nų ir teš­los. Šio už­kan­džio re­cep­tą ji siū­lo iš­mė­gin­ti „Šiau­lių kraš­to“ skai­ty­to­jams.

Pa­tie­ka­lui rei­kės: di­des­nių svo­gū­nų ro­pu­čių, kiau­ši­nių, krak­mo­lo, drus­kos ir prie­sko­ni­nių žo­le­lių, alie­jaus.

Svo­gū­nus nu­lu­pa­me ir su­pjau­to­me rie­ku­tė­mis. Rie­ke­les iš­skai­do­me žie­dais.

Kiau­ši­nių bal­ty­mus at­ski­ria­me ir ge­rai iš­pla­ka­me su mėgs­ta­mo­mis prie­sko­ni­nė­mis žo­le­lė­mis, kra­kmo­lu ir drus­ka. Į teš­lą mir­ko­me svo­gū­nų žie­dus ir ke­pa­me įkai­tin­ta­me alie­ju­je, kol gra­žiai pa­ru­duo­ja. Kaip už­kan­dis tin­ka ir karš­ti, ir šal­ti svo­gū­nų žie­dai.

Ska­naus!


Sly­vų py­ra­gas

Auš­ra LE­SIC­KAI­TĖ, Rad­vi­liš­kio švie­ti­mo ir spor­to pa­slau­gų cent­ro Die­nos užim­tu­mo sky­riaus so­cia­li­nė dar­buo­to­ja, kol dar yra sly­vų, „Šiau­lių kraš­to“ skai­ty­to­jams siū­lo iš­si­kep­ti jos drau­gų ir ko­le­gų ge­rai įver­tin­tą py­ra­gą.

Rei­kia: 115 gra­mų kam­ba­rio tem­pe­ra­tū­ros svies­to, 160 gra­mų cuk­raus, 160 gra­mų mil­tų, 1 šaukš­te­lio ke­pi­mo mil­te­lių, 1 šaukš­te­lio mal­to ci­na­mo­no, žiups­ne­lio drus­kos, 2 kiau­ši­nių, sly­vų, cuk­raus pud­ros.

Į du­be­nį su­pil­ti mil­tus, ke­pi­mo mil­te­lius ir juos per­si­jo­ti.

Ki­ta­me du­be­ny­je kam­ba­rio tem­pe­ra­tū­ros svies­tą iš­suk­ti su cuk­ru­mi iki pu­ru­mo, įmuš­ti kiau­ši­nius ir vėl ge­rai iš­suk­ti. Į šią ma­sę su­pil­ti per­si­jo­tus mil­tus su ke­pi­mo mil­te­liais, drus­ką, ci­na­mo­ną, vis­ką ge­rai iš­mai­šy­ti.

Gau­tą teš­lą su­pil­ti į ap­va­lią si­li­ko­ni­nę ke­pi­mo for­mą.

Sly­vas nu­plau­ti, per­pjau­ti per­pus ir, išė­mus kau­liu­kus, jas gra­žiai iš­dė­lio­ti ant teš­los.

Kep­ti iki 180 laips­nių įkai­tin­to­je or­kai­tė­je apie 40 mi­nu­čių. Ar py­ra­gas iš­ke­pęs, tik­rin­ti me­di­niu pa­ga­liu­ku – tu­ri bū­ti neap­ki­bęs teš­la.

At­vė­su­sį py­ra­gą api­bars­ty­ti cuk­raus pud­ra.

Ska­naus!


Avi­ži­niai ba­to­nė­liai

Bal­sių (Pak­ruo­jo r.) kai­mo bib­lio­te­ki­nin­kė ir vie­tos klu­bo „Švie­suo­liai“ va­do­vė Ri­ta PRIALGAUSKIENĖ pus­ry­čiams ne­re­tai ke­pa avi­ži­nius ba­to­nė­lius. Tai neu­ži­ma daug lai­ko, be to, ba­to­nė­liai pui­kiai tin­ka ir prieš­pie­čiams, kai jau yra atau­šę.

Rei­kės: 200 gra­mų avi­ži­nių dribs­nių, 2 ba­na­nų, 80 gra­mų ko­ko­sų drož­lių, 100 gra­mų džio­vin­tų span­guo­lių, 2 šaukš­te­lių mal­tų sė­me­nų, pa­gal sko­nį įvai­rių sėk­lų (sau­lėg­rą­žų, se­za­mų ar kt.)

Vi­sus pro­duk­tus su­mai­šy­ti, su­dė­ti į ke­pi­mo po­pie­riu­mi iš­klo­tą  skar­dą ir to­ly­giai pa­skirs­ty­ti, tru­pu­tį pa­spaus­ti. Kep­ti apie 20 mi­nu­čių or­kai­tė­je. At­vė­sin­ti ir su­pjaus­ty­ti.

Ska­naus!


Ož­kų pie­no sū­ris

Kel­mės ra­jo­ne, Ker­ka­siuo­se, gy­ve­nan­ti Re­gi­na KAL­VAI­TIE­NĖ ne­se­niai pra­dė­jo lai­ky­ti dvi ož­kas, iš ku­rių pie­no spau­džia gar­dų sū­rį. Re­cep­tu šei­mi­nin­kė da­li­ja­si su „Šiau­lių kraš­to“ skai­ty­to­jais.

Rei­kės: 1 lit­ro švie­žio ož­kų pie­no, 1,5 lit­ro rūg­pie­nio, po­ros skil­te­lių čes­na­ko, drus­kos (pa­gal sko­nį), varš­kės prie­sko­nių su ža­lio­mis žo­le­lė­mis.

Iš švie­žio pie­no ir rūg­pie­nio su­trau­ki­na­ma varš­kė. Į gau­tą ma­sę įbe­ria­ma drus­kos, prie­sko­nių, su­de­da­mos su­traiš­ky­tos čes­na­kų skil­te­lės. Vis­kas ge­rai iš­mai­šo­ma, su­kre­čia­ma į sūr­mai­šį ir pa­sle­gia­ma.

To­kį kvap­nų ož­kų pie­no sū­rį, pa­sak šei­mi­nin­kės, ga­li­ma val­gy­ti vie­ną, ga­li­ma pa­gar­din­ti kep­tus bak­la­ža­nus. Rei­kia bak­la­ža­nų grie­ži­nė­lius ap­vir­ti sū­ria­me van­de­ny­je, pa­kep­ti kep­tu­vė­je ant alie­jaus ir pa­bars­ty­ti tru­pin­tu ož­kų pie­no sū­riu.

Ska­naus!


To­pi­nam­bų ir po­mi­do­rų sa­lo­tos

Stu­pu­rų kai­mo (Jo­niš­kio ra­jo­nas) bend­ruo­me­nės na­rė, bu­vu­si se­niū­nė Ja­ni­na KA­DIE­NĖ sa­vo dar­že už­siau­gi­na to­pi­nam­bų. Iš jų gum­bų mo­te­ris ga­mi­na gai­vias sa­lo­tas, ku­rias siū­lo iš­mė­gin­ti ir „Šiau­lių kraš­to“ skai­ty­to­jams.

Rei­kės: 500 gra­mų to­pi­nam­bų gum­bų, 400 gra­mų po­mi­do­rų, čes­na­ko, alie­jaus, cit­ri­nos.

To­pi­nam­bų gum­bus kem­pi­nė­le nu­švei­čia­me ir pei­liu iši­ma­me aku­tes. Ta­da juos su­tar­kuo­ja­me ru­pes­ne tar­ka. Po­mi­do­rus su­pjaus­to­me skil­te­lė­mis. Po­rą čes­na­ko skil­te­lių su­traiš­ko­me ir iš jų, alie­jaus bei cit­ri­nos sul­čių su­mai­šo­me pa­da­žą, ku­rį už­pi­la­me ant sa­lo­tų.

Ska­naus!


Šiau­lių šo­kių klu­bo „Šyp­se­na“ va­do­vė ir tre­ne­rė Ne­rin­ga UN­TU­LIE­NĖ – už­siė­mu­si mo­te­ris ir sa­ko, kad mais­to ga­my­bai di­de­lės svar­bos ne­tei­kia. Ji ir jos šei­ma mėgs­ta grei­tai pa­ga­mi­na­mus pa­tie­ka­lus. „Šiau­lių kraš­to“ skai­ty­to­jams Ne­rin­ga siū­lo grei­to obuo­lių py­ra­go ir už­kan­dė­lės re­cep­tus.

Grei­tas obuo­lių py­ra­gas

Rei­kės: 3–4 obuo­lių, 3 kiau­ši­nių, 1 stik­li­nės cuk­raus, 1 šaukš­te­lio ke­pi­mo mil­te­lių, 1 stik­li­nės mil­tų.

Kiau­ši­nius iš­pla­ka­me su cuk­ru­mi. Ke­pi­mo mil­te­lius su­mai­šo­me su mil­tais ir vis­ką įmai­šo­me į kiau­ši­nių pla­ki­nį. Obuo­lius nu­lu­pa­me, su­pjaus­to­me skil­te­lė­mis ir su­de­da­me į teš­lą. Ga­li­ma įber­ti šiek tiek ci­na­mo­no, jei mėgs­ta­te. Ke­pa­ma iki 200 laipsnių tem­pe­ra­tū­ros įkai­tin­to­je or­kai­tė­je maž­daug 40 mi­nu­čių.

Leng­va už­kan­dė­lė

Rei­kės: bal­tos duo­nos, ly­dy­to te­pa­mo sū­re­lio, mo­ca­re­los sū­rio, po­mi­do­rų.

Bal­tos duo­nos ar ba­to­no rie­ke­les pa­skru­di­na­me skru­din­tu­vu ar or­kai­tė­je, už­te­pa­me ly­dy­to te­pa­mo sū­rio, už­de­da­me grie­ži­nė­lį mo­ca­re­los sū­rio, ant vir­šaus – skil­te­lę po­mi­do­ro.

Ska­naus!


Šiau­lie­tė Jur­gi­ta GED­MI­NIE­NĖ, Vy­dū­no drau­gi­jos na­rė, da­li­ja­si sa­vo šei­mos mėgs­ta­mų varš­kė­tu­kų re­cep­tu. „Tai pa­pras­tas, bet ne pra­stas pa­tie­ka­las“, – sa­ko po­nia Jur­gi­ta.

Varš­kė­tu­kai

Rei­kės: 0,5 kg varš­kės (nau­do­ju pirk­tą iš ūki­nin­kų), 2 kiau­ši­nių, šaukš­te­lio va­ni­li­nio cuk­raus, žiups­ne­lio drus­kos, pu­sės stik­li­nės mil­tų (kuo ma­žiau, tuo ska­niau).

Į varš­kę įmuš­ti kiau­ši­nius, ber­ti cuk­rų ir ge­rai iš­trin­ti iki vien­ti­sos ma­sės. Su­ber­ti mil­tus, iš­min­ky­ti la­bai minkš­tą teš­lą, kad vos ne prie ran­kų lip­tų. For­muo­ti il­gas „gy­va­tė­les“ ir  supjaus­ty­ti maž­daug cen­ti­met­ro il­gio ga­ba­liu­kais.

Varš­kė­tu­kus dė­ti į pa­sū­dy­tą ver­dan­tį van­de­nį, kai iš­kils, vir­ti apie dvi mi­nu­tes. Išg­rieb­ti kiau­ra­sam­čiu.

Val­gy­ti su grie­ti­ne ar­ba uo­gie­ne.

Su grie­ti­ne pui­kiai tiks ir pa­ke­pin­ti svo­gū­nai, pa­gar­din­ti drus­ka bei pi­pi­rais (kas ne­mėgs­ta­te sal­džiai).

Ska­naus!


Ri­ta VAI­GAUS­KIE­NĖ, Rad­vi­liš­kio švie­ti­mo ir spor­to pa­slau­gų cent­ro Suau­gu­sių­jų ir jau­ni­mo ne­for­ma­lio­jo ug­dy­mo sky­riaus ve­dė­ja, vir­tu­vė­je nė­ra re­tas sve­čias, daž­nai mėgs­ta ir paeks­pe­ri­men­tuo­ti ar pa­ga­min­ti ką nors eg­zo­tiš­ko, ta­čiau kai trūks­ta lai­ko, sten­gia­si ga­min­ti grei­tai, pi­giai ir ska­niai.

„Šiau­lių kraš­to“ skai­ty­to­jams ji siū­lo re­cep­tą grei­tai pa­ruo­šia­mo pa­tie­ka­lo, ku­rį ga­li­ma val­gy­ti tiek šil­tą, tiek at­vė­su­sį.

Pie­niš­kos deš­re­lės „ap­val­ka­le“

Rei­kės: 1 pa­ke­lio (200 gra­mų) varš­kės (rie­bu­mas nė­ra svar­bus), 1 kiau­ši­nio, žiups­ne­lio drus­kos, mil­tų tiek, kad min­kant teš­la ne­lip­tų prie ran­kų, pie­niš­kų deš­re­lių.

Iš varš­kės, kiau­ši­nio, mil­tų už­min­ko­me teš­lą. Ją iš­ko­čio­ja­me ir su­pjaus­to­me deš­re­lės plo­čio juos­te­lė­mis. Pie­niš­kas deš­re­les ap­vy­nio­ja­me teš­los juos­te­lė­mis ir var­ty­da­mi ke­pa­me kep­tu­vė­je ant silp­nos ug­nies, kol gra­žiai pa­ru­duo­ja.

Ska­naus!


Kel­mės ra­jo­no Žal­pių kai­mo bend­ruo­me­nės pir­mi­nin­kė Ali­na ŽA­LAN­DAUS­KIE­NĖ ne­se­niai pra­dė­jo ga­min­ti na­mi­nę gi­rą. Re­cep­tu ji da­li­ja­si su „Šiau­lių kraš­to“ skai­ty­to­jais.

Na­mi­nė gi­ra

Rei­kės: de­šim­ties lit­rų van­dens, pu­sės ke­pa­lo ru­gi­nės duo­nos, pu­sant­ro ki­log­ra­mo cuk­raus, pu­sės ga­ba­lė­lio „šla­pių“ mie­lių, po­ros sau­jų apy­nių spur­gų.

Van­de­nį už­kais­ti di­de­lia­me ka­ti­le. Duo­ną su­pjaus­ty­ti rie­kė­mis, pa­skru­din­ti ne­karš­to­je or­kai­tė­je apie 20–25 mi­nu­tes. Į už­vi­ru­sį van­de­nį su­dė­ti pa­skru­din­tą duo­ną, apy­nių spur­gus, pa­vir­ti apie de­šimt mi­nu­čių, nu­koš­ti.

Šei­mi­nin­kė sa­ko, jog rei­kia pa­lauk­ti, kol skys­tis at­vės maž­daug iki pa­melž­to pie­no karš­tu­mo, tik tuo­met su­pil­ti su cuk­ru­mi iš­suk­tas mie­les, ge­rai iš­mai­šy­ti ir, ap­klo­jus šil­tu au­dek­lu, pa­lik­ti per nak­tį. Maž­daug po dvie­jų die­nų gi­ra bū­na tin­ka­miau­sia ger­ti.

„Pa­gal sa­vo mo­čiu­tės re­cep­tą taip na­mi­nę gi­rą bend­ruo­me­nės šven­tėms, edu­ka­ci­niams už­siė­mi­mams ga­min­da­vo Žy­gi­man­tas Ža­lan­daus­kas. Ta­čiau da­bar vai­ki­nas iš­vy­ko stu­di­juo­ti į Kau­ną, to­dėl gi­rą aš pa­ban­džiau ga­min­ti“, – sa­kė A. Ža­lan­daus­kie­nė.

Iš nu­ro­dy­tų pro­duk­tų išei­na apie pen­ki lit­rai gė­ri­mo. Na­mi­nė gi­ra ska­niau­sia at­šal­dy­ta.

Ska­naus!


Pak­ruo­jie­tė Jus­ti­na And­re­šiū­nie­nė sa­vo šei­mą mėgs­ta pa­le­pin­ti pa­tie­ka­lu, ku­rį gi­ria ir drau­gai. Mo­te­ris re­cep­tu da­li­ja­si  su „Šiau­lių kraš­to“ skai­ty­to­jais.

Už­kan­dis su viš­tie­na

Rei­kės: tor­ti­li­jos lakš­tų, viš­tie­nos krū­ti­nė­lės, po­mi­do­rų, fer­men­ti­nio sū­rio, prie­sko­nių (drus­kos, mal­tos ait­rio­sios pa­pri­kos, pi­pi­rų, kmy­nų) pa­gal sko­nį, ke­pti – tru­pu­čio aly­vuo­gių alie­jaus. Pa­da­žui – grie­ti­nės, čes­na­ko, švie­žių (ar­ba šal­dy­tų) kra­pų, drus­kos.

Viš­tie­nos krū­ti­nė­lę iš­vir­ti pa­sū­dy­ta­me van­de­ny­je, su­pjaus­ty­ti ku­be­liais, su­mai­šy­ti su pa­si­rink­tais prie­sko­niais ir už­dė­ti ant pu­sės tor­ti­li­jos lakš­to. Ant mė­sos dė­ti ku­be­liais su­pjaus­ty­tą po­mi­do­rą, už­tar­kuo­ti sū­riu. Už­lenk­ti tor­ti­li­ją taip, kad pri­deng­tu­me įda­rą, ir dė­ti ant kep­tu­vės, įla­ši­nus ke­lis la­šus aly­vuo­gių alie­jaus.

Ke­pa­me ant leng­vos ug­nies, kol tru­pu­tė­lį ap­skrun­da abu už­kan­džio šo­nai.

Į sta­lą pa­ti­ekia­me su pa­da­žu: į grie­ti­nę įspau­džia­me čes­na­ko gal­vu­tę, de­da­me drus­kos, smul­kin­tų švie­žių kra­pų. Pa­tie­ka­las ska­nus ir karš­tas, ir atau­šęs.

Ge­ro ape­ti­to!


Lie­tu­vos li­te­ra­tū­ros ver­tė­jų są­jun­gos na­rė, jo­niš­kie­tė Dzint­ra El­ga IRBYTĖ-STANIULIENĖ ru­de­nį džiau­gia­si so­do bei dar­žo der­liu­mi ir sten­gia­si val­gy­ti kuo dau­giau švie­žių dar­žo­vių bei vai­sių. „Šiau­lių kraš­to“ skai­ty­to­jams ji siū­lo iš­mė­gin­ti mo­liū­gų ir obuo­lių sa­lo­tų.

Mo­liū­gų ir obuo­lių sa­lo­tos

Pa­tie­ka­lui rei­kės: ly­gio­mis da­li­mis mo­liū­go ir obuo­lių, sau­je­lės mo­liū­gų sėk­lų, ra­zi­nų, me­daus, ga­li­ma dė­ti ir rie­šu­tų.

Mo­liū­gą ir obuo­lius su­tar­kuo­ja­me ru­pia bu­ro­ki­ne tar­ka. Be­ria­me ra­zi­nų, mo­liū­gų sėk­lų, rie­šu­tų ir skys­to (šiek tiek pa­šil­dy­to) me­daus. Ge­riau­siai tin­ka miš­ko me­dus. Šį de­ser­tą ga­li­ma pa­gar­din­ti ir le­dais ar­ba plak­ta grie­ti­nė­le.

Ska­naus!


Mi­re­tos „Srai­gės“

Mi­re­ta BA­NAI­TIE­NĖ, Rad­vi­liš­kio ra­jo­no švie­ti­mo ir spor­to pa­slau­gų cent­ro Die­nos užim­tu­mo sky­riaus so­cia­li­nė dar­buo­to­ja, „Šiau­lių kraš­to“ skai­ty­to­jams siū­lo iš­si­kep­ti ne­tra­di­ci­nių „srai­gių“, ku­rios yra mė­gsta­mos jos šei­mo­je ir drau­gų bū­ry­je.

Joms iš­kep­ti rei­kės: 400 gra­mų varš­kės, pu­sės stik­li­nės ke­fy­ro, 2 kiau­ši­nių, pu­sės šaukš­te­lio so­dos, mil­tų, kad teš­la ne­lip­tų prie ran­kų, apie 0,5 ki­log­ra­mo mal­tos mė­sos, drus­kos, pi­pi­rų pa­gal sko­nį ar­ba no­ri­mų prie­sko­nių mė­sai, svo­gū­no (jei mėgs­ta­te) ir alie­jaus ke­pti.

Į in­dą su­de­da­me varš­kę, įmu­ša­me kiau­ši­nius, su­pi­la­me so­dą ir ke­fy­rą, vis­ką iš­mai­šo­me, ga­liau­siai su­be­ria­me mil­tus ir už­min­ko­me teš­lą.

Teš­la tu­ri ne­lip­ti prie ran­kų, bet ir ne­bū­ti kie­ta. Pa­si­ruo­šia­me far­šą – įbe­ria­me drus­kos, pi­pi­rų, su­be­ria­me smul­kiai pjaus­ty­tą svo­gū­ną.

Iš­ko­čio­ja­me apie 0,5 cen­ti­met­ro sto­rio lakš­tą, ta­da su­pjaus­to­me 3 cen­ti­met­rų plo­čio juos­te­lė­mis ir ap­su­ka­me pa­ruoš­to far­šo pail­gą „ku­ku­liu­ką“. Tu­ri ne­lik­ti tar­pe­lių, kad mė­sos sul­tys ke­pant neiš­bėg­tų.

Pa­ruoš­tas „srai­ges“ de­da­me į įkai­tu­sius rie­ba­lus ir ke­pa­me ant leng­vos ug­nies, kol gra­žiai pa­ru­duos. Ga­li­ma val­gy­ti su įvai­riais pa­da­žais, ma­ri­nuo­tais svo­gū­nais ar vie­nas. Šios „srai­gės“ ska­nios ir šal­tos.

Ska­naus!


Na­mi­bi­jos bal­to­ji ko­šė su asi­lie­na

Ze­nat­ha CO­LE­MAN, Šiau­lių „Gint­ros“ ko­man­dos fut­bo­li­nin­kė iš Na­mi­bi­jos, da­li­ja­si sa­vo ša­lies ku­li­na­ri­nio pa­vel­do pa­tie­ka­lu. Jis eg­zo­tiš­kas sa­vo pa­grin­di­niu ing­re­dien­tu – asi­lie­na, bet ją ga­li­ma keis­ti ir ki­ta mė­sa.

Rei­kės: asi­lie­nos, so­rų kruo­pų, drus­kos, svo­gū­nų, pi­pi­rų.

So­rų kruo­pas su­pil­ti į ver­dan­tį van­de­nį, įber­ti drus­kos. Lauk­ti, kol kruo­pos iš­virs. Na­mi­bi­jo­je šių kruo­pų ko­šė va­di­na­ma „bal­tą­ja ko­še“.

Ši ko­šė val­go­ma su kep­ta asi­lie­na. Jos ga­ba­liu­kus ga­li­ma kep­ti ant alie­jaus ar­ba or­kai­tė­je. Mė­sa pa­gar­di­na­ma svo­gū­nais ir pi­pi­rais. Ga­li­mi ir ki­ti prie­sko­niai pa­gal sko­nį.

Ze­nat­ha sa­ko, jog ga­li­ma keis­ti asi­lie­ną ir ki­ta mė­sa, bet tuo­met tai jau ne­bus tra­di­ci­nis Na­mi­bi­jos pa­tie­ka­las.


Na­mi­nis po­mi­do­rų pa­da­žas

Kel­mės ra­jo­no Stul­gių me­di­ci­nos punk­to bend­ruo­me­nės slau­gy­to­ja Da­nu­tė GRY­BIE­NĖ gy­ven­da­ma kai­me, už­siau­gi­na įvai­rių dar­žo­vių, iš jų pa­si­ga­mi­na pa­tie­ka­lų ir žie­mai. „Šiau­lių kraš­to“ skai­ty­to­jams po­nia Da­nu­tė siū­lo iš­ban­dy­ti na­mi­nio po­mi­do­rų pa­da­žo re­cep­tą.

Rei­kės: 3 ki­log­ra­mų po­mi­do­rų, 4 pa­pri­kų, apie 10 svo­gū­nų ro­pu­čių, dvie­jų tri­jų čes­na­ko skil­te­lių, pu­sant­ros stik­li­nės 9 pro­cen­tų ac­to ir tiek pat cuk­raus, ke­tu­rių šaukš­tų drus­kos, mėgs­ta­mų prie­sko­nių.

Ge­rai suno­ku­sius po­mi­do­rus nu­pli­ky­ti ver­dan­čiu van­de­niu, nu­lup­ti ode­les, su­smul­kin­ti. Pap­ri­kas ir svo­gū­nus su­pjaus­ty­ti. Sus­mul­kin­tas dar­žo­ves su­dė­ti į ka­ti­lą ir ant silp­nos ug­nies vir­ti iki iš­tiš. Ga­liau­siai su­dė­ti su­pjaus­ty­tas čes­na­ko skil­te­les, su­pil­ti ac­tą, su­ber­ti cuk­rų ir drus­ką.

Iš­vi­ru­sią ma­sę at­vė­sin­ti, ge­rai iš­plak­ti plak­tu­vu, įber­ti pa­gal sko­nį mal­tų pi­pi­rų, ki­to­kių mėgs­ta­mų prie­sko­nių (šei­mi­nin­kė kar­tais de­da sa­lie­rų ko­tų). Ma­sę dar kar­tą už­kai­tin­ti iki vi­ri­mo ir su­krės­ti į už­su­ka­mus stik­lai­niu­kus.

Ska­naus!


Ož­kų pie­no sū­ris

Kriu­kų kai­mo (Jo­niš­kio ra­jo­nas) gy­ven­to­ja Al­do­na PE­ČIU­KIE­NĖ, lai­kan­ti ož­ke­lę, kar­tais pa­si­ga­mi­na ož­kų pie­no sū­rio taip, kaip ją dar ma­ma ka­dai­se mo­kė. Re­cep­tą siū­lo­me iš­mė­gin­ti ir „Šiau­lių kraš­to“ skai­ty­to­jams.

Sū­riui rei­kės: 5 lit­rų rau­gin­to ož­kų pie­no ir 2 lit­rų švie­žio pie­no, drus­kos.

Rau­gin­tą pie­ną pa­kai­ti­na­me švie­žia­me pie­ne, kad su­trauk­tų į gu­mu­lus. Varš­kę su­kre­čia­me į sūr­mai­šį, ge­rai nu­spau­džia­me ir, su­spau­dę spe­cia­liais spaus­tu­vais, kad su­slėg­tų, pa­lai­ko­me per nak­tį.

Ta­da sū­rį ke­lias die­nas pa­džio­vi­na­me prie kros­nies ar ra­dia­to­riaus. Įt­ri­na­me drus­ka.

Tie­sa, ož­kų varš­kės sū­ris bū­na ga­na tra­pus.

Ska­naus!


Kur­šė­niš­kė slau­gy­to­ja Re­gi­na VI­LIŪ­NIE­NĖ da­li­ja­si grei­to pa­tie­ka­lo re­cep­tu. „Šiau­lių kraš­to“ skai­ty­to­jams siū­lo iš­ban­dy­ti gar­džią už­te­pė­lę, ku­riai pa­ga­min­ti ne­rei­kia daug lai­ko. Ir na­miš­kiai ją mėgs­ta, ir sve­čiams tin­ka pa­vai­šin­ti.

Grei­ta už­te­pė­lė

Rei­kės: vie­no in­de­lio ne­sal­džios grū­dė­tos varš­kės, 3 kra­bų laz­de­lių, vie­no vir­to kiau­ši­nio, vie­no agur­ko, ma­jo­ne­zo, ba­to­no rie­ke­lių.

Laz­de­les, kiau­ši­nį ir agur­ką su­pjaus­ty­ti smul­kiais ku­be­liais. Vis­ką su­mai­šy­ti su varš­ke ir ma­jo­ne­zu. Ma­sę tep­ti ant pa­skru­din­to ba­to­no.


Vio­le­ta JAN­KAUS­KIE­NĖ, Rad­vi­liš­kio ra­jo­no pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros cent­ro bend­ro­sios pra­kti­kos slau­gy­to­ja, „Šiau­lių kraš­to“ skai­ty­to­jams siū­lo iš­mė­gin­ti jos mėgs­ta­mų sa­lo­tų.

Lie­žu­vio sa­lo­tos

Rei­kės: 2–3 vir­tų ar­ba rū­ky­tų kiau­lės lie­žu­vių, 1 po­ro, pu­sės sa­lie­ro stie­bo, 2 di­de­lių vir­tų mor­kų, 1 rau­gin­to agur­ko, ma­jo­ne­zo, drus­kos, pi­pi­rų.

Lie­žu­vį su­pjaus­ty­ti juos­te­lė­mis, sa­lie­ro stie­bą su­tar­kuo­ti bu­ro­ki­ne trin­tu­ve, mor­kas ir agur­ką su­pjaus­ty­ti ku­be­liais, po­rą – žie­dais, pa­gal sko­nį įber­ti drus­kos ir pi­pi­rų ir vis­ką su­mai­šy­ti su ma­jo­ne­zu.

Viš­tie­nos sa­lo­tos su vai­siais

Rei­kės: 1 rū­ky­to viš­tos ket­vir­čio, 3 kon­ser­vuo­tų ana­na­sų žie­dų, 1 po­mi­do­ro, 3 ne­di­de­lių man­da­ri­nų, ma­jo­ne­zo, drus­kos, pi­pi­rų, pet­ra­žo­lių, kra­pų.

Viš­tie­ną ir ana­na­sų žie­dus su­pjaus­ty­ti ku­be­liais, nu­lup­tus man­da­ri­nus pa­da­lin­ti skil­te­lė­mis, po­mi­do­rus su­pjaus­ty­ti skil­te­lė­mis, pa­gar­din­ti drus­ka, pi­pi­rais, pet­ra­žo­lė­mis ir kra­pais ir vis­ką at­sar­giai su­mai­šy­ti su ma­jo­ne­zu.

Ska­naus!


Kelmės rajone Ty­tu­vė­nų re­gio­ni­nia­me par­ke sa­va­no­ria­vu­si Če­ki­jos Brno mies­to Ma­sa­ry­ko­vo uni­ver­si­te­to stu­den­tė bū­si­ma lo­go­pe­dė Ani­ta KA­RO­VA mėgs­ta šei­mi­nin­kau­ti, ypač ga­min­ti miš­rai­nes. Kar­tais mer­gi­na pa­ti su­ku­ria ko­kią nors miš­rai­nę, o kar­tais šiek tiek pa­kei­čia jau ži­no­mų miš­rai­nių su­dė­tį ir gau­na nau­ją sko­nį.

„Šiau­lių kraš­to“ skai­ty­to­jams stu­den­tė iš Če­ki­jos siū­lo iš­ban­dy­ti bul­vių miš­rai­nę.

Bul­vių miš­rai­nė

Rei­kės: 5–6 bul­vių, 5 vi­du­ti­nio dy­džio mor­kų, 3 kiau­ši­nių, 4 ne­di­de­lių rau­gin­tų ar­ba ma­ri­nuo­tų agur­kų, ke­lių šaukš­tų ma­jo­ne­zo ar­ba stik­li­nės ne­sal­daus jo­gur­to, žiups­ne­lio drus­kos.

Bul­ves ir mor­kas iš­ver­da­me, nu­lu­pa­me ir su­pjaus­to­me ku­be­liais. Taip pat su­pjaus­to­me ir vir­tą kiau­ši­nį bei agur­kė­lius. Vis­ką pa­sū­do­me, iš­mai­šo­me ir pa­ska­ni­na­me ke­liais šaukš­tais ma­jo­ne­zo ar­ba jo­gur­to. Ši miš­rai­nė tin­ka­ma val­gy­ti vie­na ar­ba su duo­na. Ypač ska­nu su or­kai­tė­je kep­tu kar­piu.

Ge­ro ape­ti­to!


Pak­ruo­jie­tė Re­gi­na ŠLEN­DE­RIE­NĖ  iš gi­mi­nių su­si­ti­ki­mo par­si­ve­žė neįp­ras­tų, pa­da­žu pa­gar­din­tų sa­lo­tų re­cep­tą. Juo da­li­ja­si su „Šiau­lių kraš­to“ skai­ty­to­jais.

Dar­žo­vių sa­lo­tos su pi­kan­tiš­ku pa­da­žu

Sa­lo­toms rei­kės: ka­la­fio­ro (ma­žo, jei di­des­nis – už­teks žie­dy­no da­lies), agur­kų, po­mi­do­rų, sal­džių­jų pa­pri­kų, ri­di­kė­lių ar­ba bal­tų­jų ri­di­kų, kra­pų, ki­tų mėgs­ta­mų prie­sko­ni­nių žo­le­lių. Vi­si ing­re­dien­tai ima­mi pa­gal kiek­vie­nos šei­mi­nin­kės sko­nį – tiks­lių pro­por­ci­jų nė­ra.

Ka­la­fio­ro žie­dy­nas su­lau­žo­mas į kuo smul­kes­nius žie­de­lius su ko­te­liais, vi­sos ki­tos dar­žo­vės su­pjaus­to­mos no­ri­mo dy­džio ir for­mos ga­ba­liu­kais, šiau­de­liais ar pa­na­šiai.

Pa­da­žui rei­kės: cit­ri­nos (vi­sos ar­ba pu­sės, jei ga­mi­na­ma ma­žiau), ke­lių šaukš­tų me­daus, ke­lių šaukš­tų gars­ty­čių ir mėgs­ta­mo alie­jaus.

Išs­pau­džia­mos cit­ri­nos sul­tys. Me­dus pa­šil­do­mas, kol su­skys­tė­ja, ir su­pi­la­mas į cit­ri­nos sul­tis, mai­šo­ma, kol pa­si­da­ro vien­ti­sa ma­sė. Su­de­da­mos gars­ty­čios, ge­rai iš­mai­šo­ma. Pa­bai­go­je į pa­da­žą pi­la­mas alie­jus ir vėl mai­šo­ma, kol vi­si ing­re­dien­tai per­si­mai­šys.

Pa­da­žas už­pi­la­mas ant pa­ruoš­tų dar­žo­vių, vis­kas kruopš­čiai iš­mai­šo­ma. Mėgs­tan­tys sū­riau ga­li įber­ti drus­kos pa­gal sko­nį.

Sa­lo­tos tin­ka prie įvai­rių mė­sos pa­tie­ka­lų ar­ba ir kaip at­ski­ras gai­vus už­kan­dis. Ga­li­ma val­gy­ti ką tik pa­ruoš­tas, bet dar ska­nes­nės pa­si­da­ro, pa­lai­kius va­lan­dą ki­tą šal­dy­tu­ve.

„Pi­kan­tiš­ko sko­nio sa­lo­tų į gi­mi­nių šven­tę at­ve­žė se­suo iš Vil­niaus, pro­fe­sio­na­li ku­li­na­rė, pa­ti ku­rian­ti re­cep­tus ar juos mo­di­fi­kuo­jan­ti. Pa­tie­ka­las il­gai neuž­si­bu­vo ant sta­lo“, – sa­ko R. Šlen­de­rie­nė.


Kriu­kuo­se (Jo­niš­kio ra­jo­nas) gy­ve­nan­ti Ire­na VIT­KE­VI­ČIE­NĖ šven­tėms iš­ke­pa tra­pų py­ra­gą su dže­mu, ku­ris grei­tai „nyks­ta“ nuo sta­lo. Re­cep­tą siū­lo­me iš­mė­gin­ti ir „Šiau­lių kraš­to“ skai­ty­to­jams.

Py­ra­gas su juo­dų­jų ser­ben­tų dže­mu

Py­ra­gui rei­kės: po vie­ną stik­li­nę grie­ti­nės, alie­jaus ir cuk­raus, tru­pu­čio ge­ria­mo­sios so­dos, apie pu­sės ki­log­ra­mo mil­tų, maž­daug pu­sės lit­ro juo­dų­jų ser­ben­tų dže­mo.

Mil­tus, cuk­rų, grie­ti­nę ir alie­jų iš­mai­šo­me. Į ma­sę su­pi­la­me grie­ti­nė­je nu­ge­sin­tą so­dą. Kuo dau­giau bus mil­tų, tuo py­ra­gas tra­pes­nis.

Di­des­nę da­lį teš­los su­pi­la­me į ke­pi­mo po­pie­riu­mi iš­klo­tą skar­dą, tuo­met te­pa­me ser­ben­tų dže­mą. Ant vir­šaus pa­tru­pi­na­me li­ku­sios teš­los.

Py­ra­gą ke­pa­me apie 20 mi­nu­čių or­kai­tė­je, 180 laips­nių tem­pe­ra­tū­ro­je.

Ska­naus!


Pak­ruo­jie­tė „Šiau­lių kraš­to“ pla­tin­to­ja Kris­ti­na GRY­BIE­NĖ sa­vait­ga­liais šei­mai ga­mi­na ke­le­tą ypač pa­mėg­tų pa­tie­ka­lų. Su skai­ty­to­jais ji ir da­li­ja­si sa­vait­ga­lio gar­du­my­nais.

Spar­ne­liai me­daus ir so­jų pa­da­že

Rei­kės: viš­tų spar­ne­lių (no­ri­mo kie­kio), čes­na­ko, mėgs­ta­mų prie­sko­nių, drus­kos.

Pa­da­žui: 3–4 šaukš­tų so­jų pa­da­žo, pu­sės cit­ri­nos, 3–4 šaukš­tų me­daus.

Spar­ne­liai įtri­na­mi ka­po­tu čes­na­ku, drus­ka, prie­sko­niais ir pa­lie­ka­mi ma­ri­nuo­tis dvi va­lan­das.

Iš­tir­pi­na­mas me­dus, su­pi­la­mas so­jų pa­da­žas, iš­spau­džia­ma cit­ri­nos pu­se­lė, ge­rai iš­mai­šo­ma. Mi­ši­nys už­pi­la­mas ant spar­ne­lių, ge­rai įtri­na­mas. Pa­lie­ka­ma dar po­rai va­lan­dų.

Įkai­tin­to­je iki 180 laips­nių or­kai­tė­je ke­pa­ma apie va­lan­dą – kol gra­žiai ap­skrun­da.

Obuo­lių py­ra­gas

Rei­kės: 100 gra­mų cuk­raus, 6 obuo­lių, 3 kiau­ši­nių try­nių, 120 gra­mų mil­tų, 150 gra­mų svies­to, 2 šaukš­te­lių ke­pi­mo mil­te­lių.

Glais­tui: 100–120 gra­mų cuk­raus, 4 kiau­ši­nių bal­ty­mų.

Kam­ba­rio tem­pe­ra­tū­ros svies­tas iš­tri­na­mas su cuk­ru­mi, drauge su­mai­šo­mas su kiau­ši­nių try­niais. Į šią ma­sę su­pi­la­mi mil­tai, su­mai­šy­ti su ke­pi­mo mil­te­liais. Su­min­ko­ma. Teš­la plo­nai klo­ja­ma ke­pi­mo skar­do­je, pa­bars­to­ma mil­tais.

Obuo­liai su­pjaus­to­mi plo­nais grie­ži­nė­liais ir su­dė­lio­ja­mi ant teš­los. Kas mėgs­ta – ga­li ant skil­te­lių už­ber­ti ci­na­mo­no.

Iki 170–180 laips­nių įkai­tin­to­je or­kai­tė­je ke­pa­ma apie 20 mi­nu­čių. Kol py­ra­gas ke­pa, ruo­šia­mas glais­tas: kiau­ši­nių bal­ty­mai su­pla­ka­mi su cuk­ru­mi.

Glais­tas už­pi­la­mas ant bai­gian­čio kep­ti py­ra­go, dar ke­pa­ma apie 15–20 mi­nu­čių.

Toks py­ra­gas la­bai tin­ka val­gy­ti su le­dais.

Ska­naus!


Py­ra­gas „Ru­de­nė­jant“

Vil­ma SI­MAI­TIE­NĖ, Rad­vi­liš­kio mies­to kul­tū­ros cent­ro kul­tū­ros pro­jek­tų va­dy­bi­nin­kė, sa­ko, kad vir­tu­vė­je ji nė­ra re­tas sve­čias, nes šei­ma kas­kart rei­ka­lau­ja na­muo­se ga­min­to mais­to, o ge­riau­si jo de­gus­ta­to­riai – vai­kai.

„Šiau­lių kraš­to“ skai­ty­to­jams ji siū­lo iš­si­kep­ti ru­de­ni­nį py­ra­gą. „Pa­tin­ka vi­siems, kas tik jo ra­ga­vo“, – tei­gia šei­mi­nin­kė.

Rei­kės: 2 kiau­ši­nių, 1 stik­li­nės cuk­raus, 0,5 stik­li­nės alie­jaus, 1 stik­li­nės mil­tų, 0,5 stik­li­nės na­tū­ra­lios ka­ka­vos mil­te­lių, 1,5 šaukš­te­lio ke­pi­mo mil­te­lių, 1 nu­brauk­to šaukš­te­lio ci­na­mo­no, šiek tiek drus­kos, 1,5 stik­li­nės stam­biai tar­kuo­tos cu­ki­ni­jos.

Kiau­ši­nius iš­plak­ti su cuk­ru­mi, į ma­sę įplak­ti alie­jų. Su­mai­šy­ti vi­sus sau­sus pro­duk­tus (mil­tus, ka­ka­vą, ci­na­mo­ną, drus­ką ir ke­pi­mo mil­te­lius), su­dė­ti į iš­plak­tus kiau­ši­nius ir ge­rai iš­mai­šy­ti. Ga­liau­siai su­dė­ti cu­ki­ni­jas. Gau­tą ma­sę su­krės­ti į ke­pi­mo po­pie­riu­mi iš­ties­tą ne­di­de­lę ke­pi­mo for­mą. Kep­ti va­lan­dą 180 laips­nių įkai­tin­to­je or­kai­tė­je.

Pap­ras­ta, grei­ta ir la­bai ska­nu!


Bul­vi­niai bly­nai su sal­džiu pa­da­žu

Ty­tu­vė­nų re­gio­ni­nia­me par­ke (Kelmės r.) sa­va­no­ria­vu­si Var­šu­vos uni­ver­si­te­to tei­sės fa­kul­te­to stu­den­tė Joan­na ZAKR­ZENS­KA sa­ko, jog len­kiš­ka vir­tu­vė ga­na pa­na­ši į lie­tu­viš­ką. Stu­den­tai, taip pat kaip ir lie­tu­vai­čiai, no­rė­da­mi su­tau­py­ti pi­ni­gų pra­mo­gai, sten­gia­si mais­tą pa­si­ga­min­ti iš pi­ges­nių pro­duk­tų.

Joan­na „Šiau­lių kraš­to“ skai­ty­to­jams siū­lo iš­ban­dy­ti stam­biai tar­kuo­tų bul­vių bly­nus su sal­džiu pa­da­žu. Šį pa­tie­ka­lą va­ka­rais daž­niau­siai ga­mi­na­si Len­ki­jos stu­den­tai.

Bly­nams rei­kės: 10 vi­du­ti­nio dy­džio bul­vių, 1 di­de­lės svo­gū­no gal­vos, po­ros mor­kų (ga­li­ma mai­šy­ti ir su ki­to­mis dar­žo­vė­mis, pa­vyz­džiui, mo­liū­gu ar cu­ki­ni­ja), žiups­ne­lio drus­kos, žiups­ne­lio mal­tų pi­pi­rų, pu­sės stik­li­nės alie­jaus, obuo­lių, span­guo­lių ar bruk­nių dže­mo.

Nus­ku­ta­me bul­ves, su­tar­kuo­ja­me jas stam­bia trin­tu­ve. Pri­de­da­me po­rą taip pat stam­biai tar­kuo­tų mor­kų ar ki­to­kių dar­žo­vių. Sus­mul­ki­na­me svo­gū­ną. Gau­tą ma­sę pa­ska­ni­na­me drus­ka ir mal­tais pip­rais. Ga­li­ma dė­ti ir žo­le­lių ar ki­to­kių pa­tin­kan­čių prie­sko­nių.

Kep­tu­vė­je įkai­ti­na­me alie­jų. Bly­nus for­muo­ja­me kuo plo­nes­nius. Var­ty­da­mi ke­pa­me apie 10 –15 mi­nu­čių. Iš­ke­pu­sius su­de­da­me ant po­pie­ri­nės ser­ve­tė­lės, kad lik­tų ma­žiau rie­ba­lų.

Val­go­me pa­si­da­žy­da­mi į dže­mą. Vie­toj šio pa­da­žo ga­li­ma nau­do­ti grie­ti­nę ar­ba ke­ču­pą.

Ska­naus!


Cu­ki­ni­jų ir po­mi­do­rų miš­rai­nė

Pak­ruo­jie­tė for­te­pi­jo­no kla­sės mo­ky­to­ja Fi­lo­me­na BIE­LIAUS­KIE­NĖ kiek­vie­ną ru­de­nį su­kau­pia ne­men­kas so­do gė­ry­bių at­sar­gas žie­mai. Pe­da­go­gė "Šiau­lių kraš­to“ skai­ty­to­jams siū­lo pa­si­ga­min­ti kon­ser­vuo­tos miš­rai­nės.

Rei­kės: 1 di­de­lės ar­ba dvie­jų ma­žes­nių cu­ki­ni­jų, 1 ki­log­ra­mo po­mi­do­rų, 4–5 svo­gū­nų ro­pe­lių, 3–4 mor­kų, 5–6 čes­na­ko skil­te­lių, ke­le­to šaukš­tų alie­jaus, žiups­ne­lio drus­kos, cuk­raus (pa­gal sko­nį), ke­lių lau­rų la­pe­lių, kva­pių­jų pi­pi­rų, kas mėgs­ta – tru­pu­čio ait­rių­jų pa­pri­kų.

Į puo­dą įpil­ti alie­jaus ir su­dė­ti su­smul­kin­tus svo­gū­nus, smul­kiai su­pjaus­ty­tas ar­ba stam­biai su­tar­kuo­tas mor­kas, troš­kin­ti 10 mi­nu­čių. Ta­da su­dė­ti nu­lup­tus ir su­pjaus­ty­tus po­mi­do­rus, vėl troš­kin­ti 10 mi­nu­čių. Pas­kiau­siai su­dė­ti ga­ba­lė­liais su­pjaus­ty­tas cu­ki­ni­jas (jos tu­ri bū­ti nu­lup­tos, išim­tas minkš­ti­mas su sėk­lo­mis) ir vi­sus ki­tus in­gredien­tus. Dar ke­lias mi­nu­tes pa­vir­ti. Kuo ma­žiau ver­da­me, tuo traš­kes­nės ir gar­des­nės lie­ka cu­ki­ni­jos. Jei ver­dant ma­sė at­ro­do per tirš­ta, ga­li­ma įpil­ti tru­pu­tė­lį van­dens ar­ba po­mi­do­rų sul­čių.

Bai­gus vir­ti su­dė­ti į de­zin­fe­kuo­tus stik­lai­nius ir už­suk­ti me­ta­li­niais dang­te­liais. Tin­ka prie įvai­riau­sių mė­sos ar žu­vies pa­tie­ka­lų, ga­li­ma val­gy­ti ir vie­ną.

Ska­naus.


Traš­ki viš­tie­na su skru­din­to­mis bul­vė­mis

Šiau­lie­tė Ive­ta TE­RE­CHO­VA, Klai­pė­dos uni­ver­si­te­to žur­na­lis­ti­kos spe­cia­ly­bės stu­den­tė, da­li­ja­si sa­vo re­cep­tu. Ji siū­lo pa­si­ga­min­ti pa­tie­ka­lą iš viš­tie­nos.

Rei­kės: viš­tie­nos krū­ti­nė­lės, prie­sko­nių (ko­kius mėgs­ta­te), 1 kg bul­vių, ke­lių kiau­ši­nių, sau­jos kmy­nų, alie­jaus, „Mag­gi idea“ (1 pa­ke­lio), dar­žo­vių gar­ny­rui (pa­gal sko­nį), ma­jo­ne­zo, na­tū­ra­laus jo­gur­to.

Sup­jaus­ty­ti viš­tie­nos krū­ti­nė­lę ga­ba­liu­kais ar­ba juos­te­lė­mis, pa­gar­din­ti mėgs­ta­mais prie­sko­niais (ga­li­ma drus­ka, pi­pi­rais, viš­tie­nos prie­sko­niais, žo­le­lė­mis). Mė­są pa­ma­ri­nuo­ti ir ruoš­ti ke­pi­mui: su­plak­ti ke­le­tą kiau­ši­nių, juose iš­mir­ky­ti viš­tie­ną, o ta­da iš­vo­lio­ti „Mag­gi idea“ ruo­ši­nu­ke.

Pa­ruoš­tą viš­tie­ną įdė­ti į skar­dą, pa­deng­tą ke­pi­mo po­pie­riu­mi. Kep­ti tol, kol mė­sa ap­skrus.

Gar­ny­ras – or­kai­tė­je kep­tos bul­vės su kmy­nais.

Bul­ves su­smul­kin­ti, kad grei­čiau iš­kep­tų, ap­šlaks­ty­ti alie­ju­mi ir ga­na gau­siai, kad iš­mirk­tų. Į ke­pi­mo in­dą įdė­ti sau­ją kmy­nų ir ge­rai su bul­vė­mis iš­mai­šy­ti. Kep­ti 180–200 laips­nių tem­pe­ra­tū­ro­je apie va­lan­dą.

Prie gar­ny­ro pui­kiai tin­ka sa­lo­tų la­pai, po­mi­do­ro bei agur­ko skil­te­lės, pa­gar­din­tos cit­ri­nų sul­ti­mis ir pi­pi­rais.

Kad traš­ki viš­tie­na bū­tų dar gar­des­nė, ša­lia „Mag­gi idea“ yra pa­da­žiu­ko ruo­ši­nys. Jį su­ber­ti į du­be­nį, įdė­ti po­rą šaukš­tų ma­jo­ne­zo ir na­tū­ra­laus jo­gur­to. Ka­dan­gi pa­da­žas sū­ro­kas, ga­li­ma rink­tis tik grie­ti­nę.

Ska­naus!


Šiau­lie­tis Jo­nas JAN­KUS, pa­si­rin­kęs vi­rė­jo pro­fe­si­ją, mo­ko­si Šiau­lių pro­fe­si­nio ren­gi­mo cent­ro Pre­ky­bos ir vers­lo sky­riu­je. „Šiau­lių kraš­to“ skai­ty­to­jams jis siū­lo pa­si­mė­gau­ti šal­ta avo­ka­dų sriu­ba.

Trin­ta avo­ka­dų sriu­ba su pa­plo­tė­liu

Rei­kės: 2 avo­ka­dų (su­no­ku­sių), 150 gra­mų agur­kų, 1 lit­ro na­tū­ra­laus jo­gur­to, kra­pų, pet­ra­žo­lių, čes­na­ko, drus­kos pa­gal sko­nį.

Pap­lo­tė­liui: lip­nių ry­žių (su­šių ry­žiai), džiū­vė­sė­lių, ve­ge­tos, ry­žių ac­to, cuk­raus, cit­ri­nos.

Avo­ka­dus, agur­kus, jo­gur­tą, kra­pus, traiš­ky­tą čes­na­ką, pet­ra­žo­les su­de­da­me į trintuvą ir ge­rai vis­ką sutriname. Tai pa­da­rę dar kar­tą pa­tik­ri­na­me, ar nė­ra neišp­lak­tų agur­ko ar avo­ka­do li­ku­čių, įbe­ria­me šiek tiek drus­kos.

Pap­lo­tė­liui iš­ver­da­me ry­žius. Juos at­vė­si­na­me, įpi­la­me šiek tiek ry­žių ac­to, su­mai­šy­to su cuk­ru­mi ir cit­ri­nų sul­ti­mis. Iš ry­žių su­for­muo­ja­me bly­ne­lį, į vi­du­rį įbe­ria­me ve­ge­tos ir, už­len­kę kam­pus, for­muo­ja­me pa­plo­tė­lį. Pas­kui pa­plo­tė­lį apvo­lio­ja­me džiu­vė­sė­liuo­se ir ke­lias mi­nu­tes pa­ke­pa­me įkai­tin­ta­me alie­ju­je.

Ska­naus!


Jū­ra­tė BUD­REC­KIE­NĖ, Rad­vi­liš­kio ra­jo­no pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros cent­ro bend­ro­sios pra­kti­kos slau­gy­to­ja, at­sar­goms žie­mai jau pa­nau­do­jo vi­sus tu­ri­mus stik­lai­nius. Šian­dien ji ru­dens gė­ry­bių re­cep­tais da­li­ja­si ir su „Šiau­lių kraš­to“ skai­ty­to­jais.

Adži­ka

Jai rei­kės 1 ki­log­ra­mo pa­pri­kų, 2,5 ki­log­ra­mų po­mi­do­rų, po 1 ki­log­ra­mą mor­kų ir rūgš­čių obuo­lių, 300 gra­mų čes­na­kų, 2 di­de­lių aitriųjų paprikų (ne­mėgs­tan­tiems ašt­ru­mo, ga­li­ma ir ma­žiau).

Ma­ri­na­tui rei­kės po 1 stik­li­nę cuk­raus, alie­jaus ir 9 pro­cen­tų ac­to, 2 šaukš­tų drus­kos.

Vi­sas dar­žo­ves rei­kia su­mal­ti mės­ma­le ir vir­ti apie 1 va­lan­dą. Prieš bai­giant vir­ti, už­pil­ti ma­ri­na­tu ir dar pa­vi­rus 10 mi­nu­čių su­pils­ty­ti į no­ri­mo dy­džio stik­lai­nius.

Dar­žo­vių asor­ti

Į 0,7 lit­ro tal­pos stik­lai­nius ei­lė­mis su­dė­ti pjaus­ty­tas mor­kas, ant jų – grie­ži­nė­liais pjaus­ty­tus agur­kus, ant vir­šaus – pjaus­ty­tą cu­ki­ni­ją ir ke­lias skil­te­les čes­na­ko.

Iš­vir­ti ma­ri­na­tą iš 9 stik­li­nių van­dens, 2 stik­li­nių cuk­raus, 4 šaukš­tų drus­kos, pa­gal sko­nį – pi­pi­rų.

Už­pil­ti dar­žo­ves ma­ri­na­tu ir pa­ste­ri­zuo­ti stik­lai­nius 15 mi­nu­čių.


Pak­ruo­jie­tė for­te­pi­jo­no mo­ky­to­ja Rū­ta Vens­lo­vie­nė – užim­tas žmo­gus, ta­čiau sa­vo sve­čius mėgs­ta vai­šin­ti grei­tai pa­ruo­šia­mais, gar­džiais ir gra­žiai at­ro­dan­čiais už­kan­džiais. „Šiau­lių kraš­to“ skai­ty­to­jams ji siū­lo pa­ra­gau­ti jos mėgs­ta­mą pa­tie­ka­lą.

Grei­ta miš­rai­nė

Rei­kės: pu­sės vi­du­ti­niš­ko dy­džio ža­lių­jų vy­nuo­gių ke­kės, sau­jos grai­ki­nių rie­šu­tų, vie­no rū­ky­tos viš­tos ket­vir­čio, po­ros šaukš­tų ma­jo­ne­zo.

Vy­nuo­ges nu­skin­ti nuo ke­kės ir kiek­vie­ną per­pjau­ti pu­siau. Šiek tiek pa­smul­kin­ti grai­ki­nio rie­šu­to bran­duo­lius. Paukš­tie­nos ket­vir­čio mė­są (nuė­mus ode­lę) su­pjaus­ty­ti ne­di­de­liais ku­be­liais. Vis­ką su­dė­ti į du­be­nį ir pa­gar­din­ti ma­jo­ne­zu.

Ska­naus!


Kel­mės ra­jo­ne, Ty­tu­vė­nų re­gio­ni­nia­me par­ke, sa­va­no­ria­vęs če­kas Pra­hos uni­ver­si­te­to me­di­ci­nos fa­kul­te­to stu­den­tas Mi­chael VA­CHA gy­ve­na su tė­vais. Ta­čiau abu tė­vai dir­ba, o Mi­chae­lis, grį­žęs po pa­skai­tų, tu­ri pa­ts pra­si­ma­ny­ti ko­kio nors grei­tai pa­­ga­mi­na­mo val­gio. Vie­nas mėgs­ta­miau­sių vai­ki­no pa­tie­ka­lų – kol­dū­nai su vai­siais.

Juos siū­lo iš­ban­dy­ti ir „Šiau­lių kraš­to“ skai­ty­to­jams.

Kol­dū­nai su vai­siais

Kol­dū­nams rei­kės: stik­li­nės mil­tų, pu­sės ki­log­ra­mo vai­sių: braš­kių, mė­ly­nių, sly­vų ar­ba ab­ri­ko­sų, 50 gra­mų svies­to, šaukš­to cuk­raus, žiups­ne­lio drus­kos.

Mil­tus su­mai­šo­me su van­de­niu. Su­min­ko­me teš­lą. Ją iš­ko­čio­ja­me. Ant teš­los lakš­to iš­dė­lio­ja­me po vie­ną braš­kę, ab­ri­ko­są, sly­vą. Jei­gu įda­rui nau­do­ja­me mė­ly­nes, jų pa­be­ria­me po ar­ba­ti­nį šaukš­te­lį. Lakš­tą už­len­kia­me ir nu­spau­džia­me kol­dū­nų for­me­le ar­ba ma­ža stik­li­nai­te.

Su­for­muo­tus kol­dū­nus de­da­me į pa­sū­dy­tą ver­dan­tį van­de­nį. Ver­da­me apie 10 mi­nu­čių.

Pa­si­ruo­šia­me pa­da­žą. Iš­ly­do­me svies­tą ir pa­gar­di­na­me jį cuk­ru­mi. Vie­toj pa­da­žo ga­li­ma nau­do­ti ir grie­ti­nę.

Ska­naus!


„Šiau­lių kraš­to“ skai­ty­to­ja Gend­vi­lė DRĄ­SU­TY­TĖ, Kur­šė­nų Lau­ry­no Ivins­kio gim­na­zi­jos vie­nuo­lik­to­kė, da­li­ja­si sa­vo re­cep­tu. Gend­vi­lė mėgs­ta ga­min­ti sal­džius ke­pi­nius ir siū­lo iš­si­kep­ti ba­na­ni­nių kek­siu­kų.

Ba­na­ni­niai šo­ko­la­do kek­siu­kai

Rei­kės: 2 ge­rai pri­no­ku­sių ba­na­nų, 2 kiau­ši­nių, 100 gra­mų cuk­raus, 100 gra­mų šo­ko­la­do, 70 gra­mų svies­to, 60 gra­mų grie­ti­nės, 60 gra­mų mil­tų, 1 šaukš­te­lio ke­pi­mo mil­te­lių, 1 šaukš­te­lio va­ni­li­nio cuk­raus, žiups­ne­lio drus­kos.

Iš­tir­pin­ti svies­tą ir lauk­ti, kol jis at­vės. Kiau­ši­nius iš­plak­ti su cuk­ru­mi iki pu­ru­mo. Ta­da į ma­sę įmai­šy­ti va­ni­li­nį cuk­rų ir žiups­ne­lį drus­kos. Su­dė­ti grie­ti­nę, su­pil­ti svies­tą ir mil­tus su ke­pi­mo mil­te­liais. Ma­sę su­pil­ti į mai­šy­tu­vą, įdė­ti smul­kiais ga­ba­lė­liais su­lau­žy­to šo­ko­la­do ir ge­rai iš­mai­šy­ti.

Į po­pie­ri­nes for­me­les su­pil­ti teš­lą ir pa­da­lin­ti ba­na­nus į ly­gias 12 da­lių, ga­ba­lė­lius nar­din­ti į for­me­lių vi­du­rį. Rei­kia kep­ti įkai­tin­to­je or­kai­tė­je iki 190 laips­nių apie 15 mi­nu­čių, kol gra­žiai pa­ru­duos. Iš­ke­pu­sius kek­siu­kus pa­lik­ti at­vės­ti pra­ver­to­je or­kai­tė­je. At­vė­su­sius kek­siu­kus ga­li­ma pa­puoš­ti cuk­raus pud­ra ar iš­ly­dy­tu šo­ko­la­du.

Ska­naus!


Ja­ni­na STAN­KU­VIE­NĖ, bend­ro­sios pra­kti­kos slau­gy­to­ja, dir­ban­ti Rad­vi­liš­kio pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros cent­re re­gist­ra­to­re, „Šiau­lių kraš­to“ skai­ty­to­jams siū­lo po­rą ru­de­ni­nių miš­rai­nių re­cep­tų. Šios miš­rai­nės – pui­kus gar­ny­ras prie mė­sos ar žu­vies žie­mą.

Bu­ro­kė­lių ir pa­pri­kos miš­rai­nė

Rei­kės: 4 ki­log­ra­mų bu­ro­kė­lių, 0,5 ki­log­ra­mo sal­džio­sios pa­pri­kos, 0,5 ki­log­ra­mo svo­gū­nų, 0,5 lit­ro na­tū­ra­laus po­mi­do­rų pa­da­žo, alie­jaus, 2 šaukš­tų drus­kos, 1 stik­li­nės cuk­raus, 1 stik­li­nės 9 pro­cen­tų ac­to, pi­pi­rų, lau­rų la­pe­lių pa­gal sko­nį.

Nu­lup­tus ne­vir­tus bu­ro­kė­lius su­pjaus­ty­ti ku­be­liais. Smul­kiai su­pjaus­ty­ti pa­pri­ką. Svo­gū­nus iš­troš­kin­ti alie­ju­je, bai­giant jiems troš­kin­tis, su­ber­ti pa­pri­ką ir dar kar­tu pa­troš­kin­ti.

Ats­ki­ra­me in­de iš­vir­ti su­pjaus­ty­tus bu­ro­kė­lius, įpy­lus tru­pu­tį van­dens (jie ver­da be­veik sa­vo sul­ty­se, to­dėl miš­rai­nės sko­nis bū­na ki­toks nei įpras­tai), su­mai­šy­ti juos su troš­kin­tais svo­gū­nais bei pa­pri­ka, su­pil­ti po­mi­do­rų pa­da­žą, drus­ką, cuk­rų, ac­tą, prie­sko­nius.

Gau­tą ma­sę pa­kai­tin­ti ir su­pil­ti į ste­ri­lius stik­lai­nius.

Bu­ro­kė­lių ir mor­kų miš­rai­nė

Rei­kės: 3 ki­log­ra­mų vir­tų ir po to ku­be­liais pjaus­ty­tų bu­ro­kė­lių, 1,5 ki­log­ra­mo vir­tų ir ku­be­liais su­pjaus­ty­tų mor­kų, 1,5 ki­log­ra­mo svo­gū­nų, 0,5 lit­ro alie­jaus, 3 šaukš­tų cuk­raus, 2 šaukš­tų drus­kos, 1,5 šaukš­to 70 pro­cen­tų ac­to esen­ci­jos, 0,5 lit­ro na­tū­ra­laus po­mi­do­rų pa­da­žo.

Bu­ro­kė­lius ir mor­kas iš­vir­ti bei su­pjaus­ty­ti ku­be­liais. Ats­ki­rai alie­ju­je pa­troš­kin­ti svo­gū­nus, po to vis­ką su­dė­ti į vie­ną in­dą. Su­dė­ti li­ku­sius ing­re­dien­tus, su­pil­ti po­mi­do­rų pa­da­žą, pa­kai­tin­ti ir su­pil­ti į šva­rius stik­lai­nius.

Ska­naus!


Po­mi­do­rų pa­da­žas

Di­ja­na PUČ­KU­VIE­NĖ, „Šiau­lių kraš­to“ skai­ty­to­ja iš Me­di­ko­nių (Pak­ruo­jo r.), kon­ser­vuo­to­mis dar­žo­vė­mis ap­rū­pi­na ne tik šei­mą, bet ir gi­mi­nes. Jai ru­dens gė­ry­bių kau­pi­mas žie­mai – ma­lo­nus už­siė­mi­mas. Mo­te­ris ži­no ai­bes kon­ser­va­vi­mo re­cep­tų, o pa­sta­ruo­ju me­tu po­pu­lia­riau­siu ta­pu­sį po­mi­do­rų pa­da­žo re­cep­tą siū­lo iš­ban­dy­ti ir laik­raš­čio skai­ty­to­jams.

Rei­kės: 3 ki­log­ra­mų pri­no­ku­sių po­mi­do­rų, 5 šaukš­te­lių drus­kos,1 šaukš­te­lio juo­dų­jų mal­tų pi­pi­rų, 0,5 šaukš­te­lio ci­na­mo­no, 0,5 šaukš­te­lio mal­tų gvaz­di­kė­lių, 2 stik­li­nių cuk­raus, 5 di­de­lių svo­gū­nų ro­pe­lių, 1 stik­li­nės 9 pro­c. ac­to, 2–3 šaukš­tų krak­mo­lo.

Po­mi­do­rus nu­pli­ky­ti karš­tu van­de­niu, nu­lup­ti ode­les, su­pjaus­ty­ti skil­te­lė­mis. Su­dė­ti į puo­dą su smul­kiai su­pjaus­ty­tais svo­gū­nais ir li­ku­siais in­g­redien­tais (iš­sky­rus ac­tą), pa­mai­šant vir­ti 1 va­lan­dą ant silp­nos ug­nies. Bai­giant vir­ti su­pi­la­mas ac­tas ir dar pa­ver­da­ma apie 5 mi­nu­tes.

Jei ma­sė pa­si­ro­dys la­bai skys­ta, ga­li­ma verdant nu­sem­ti tru­pu­tį skys­čių, juos atau­šin­ti ir įdė­jus 2 ar 3 šaukš­tus krak­mo­lo, mai­šant su­pil­ti į ma­sę. Ji su­tirš­tės.

Bai­gus vir­ti, ne­del­siant ma­sę su­krės­ti į stik­lai­nius ir ge­rai už­da­ry­ti. Tin­ka prie įvai­rios mė­sos, žu­vies, dar­žo­vių troš­ki­nio.

Ska­naus!


Svei­kas na­mi­nis alie­jus

Ūki­nin­kas Al­gir­das LAU­RI­KIE­TIS Poš­kie­čiuo­se (Pak­ruo­jo r.) eko­lo­giš­kai ūki­nin­kau­ja ir ant­ri me­tai ne­nau­do­ja jo­kio alie­jaus iš par­duo­tu­vių – sa­vo reik­mėms iš­si­spau­džia pa­ts. Tai jis re­ko­men­duo­ja pa­da­ry­ti ir „Šiau­lių kraš­to“ skai­ty­to­jams.

Tech­no­lo­gi­ja – pa­ti pa­pras­čiau­sia: į bui­ti­nį ant sta­lo pa­sta­to­mą pre­są su­pi­la­mi alie­jin­gi grū­dai ir lai­kan­tis inst­ruk­ci­jos įjun­gia­ma spau­di­mo pro­gra­ma. Pre­so me­cha­niz­mai pa­tys at­ski­ria iš­spau­das ir alie­jų.

Išs­paus­tas alie­jus lai­ko­mas stik­li­niuo­se in­duo­se vė­sio­je tam­sio­je vie­to­je ar­ba šal­dy­tu­ve.

Po­nas Al­gir­das pa­ta­ria vie­nu kar­tu iš­si­spaus­ti tiek alie­jaus, kiek su­var­to­ja­ma per mė­ne­sį. Ka­na­pių, rap­sų, gars­ty­čių, li­nų sė­me­nų alie­jus tiek lai­ko iš­bū­na švie­žias. Alie­jus iš se­no­vi­nio au­ga­lo jud­ros švie­žias iš­si­lai­ko apie tris mė­ne­sius.

Pa­tik­rin­ti, ar sa­vos ga­my­bos pro­duk­tas dar tin­ka­mas var­to­ti, pa­pras­čiau­sia ra­gau­jant – alie­jus ne­tu­ri bū­ti ap­kar­tęs.

Na­mi­nis alie­jus de­da­mas į įvai­riau­sias sa­lo­tas, ku­rias pra­tur­ti­na vi­so­mis or­ga­niz­mui rei­ka­lin­go­mis ami­no rūgš­ti­mis.

Ke­pi­mui tin­ka­mas tik rap­sų alie­jus, ja­me esan­čios ver­tin­gos me­džia­gos kai­ti­nant iš­lie­ka.

Ūki­nin­ko nuo­mo­ne, pa­čių spaus­tas svei­kas alie­jus ga­li at­sto­ti ir mais­to pa­pil­dus – už­ten­ka kas ry­tą prieš val­gį jo iš­ger­ti šaukš­tą ar du.

„Eko­lo­giš­ko na­mi­nio alie­jaus pa­si­ga­min­ti ga­li kiek­vie­nas, no­rin­tis svei­kiau gy­ven­ti. Bui­ti­niais šal­to spau­di­mo pre­sais yra pre­kiau­ja­ma. Ko ge­ro, su­dė­tin­giau­sia nu­si­pirk­ti eko­lo­giš­kų alie­jui tin­ka­mų sėk­lų, to­kių au­gi­na­ma ma­žai. Bet spaus­ti alie­jų iš au­ga­lų, ku­riems prižiū­rėti nau­do­ja­mi che­mi­ka­lai, ne­ver­ta – pa­pras­čiau jo įsi­gy­ti par­duo­tu­vė­se“, – sa­ko eko­lo­gi­nio ūkio šei­mi­nin­kas.


Me­duo­lis su obuo­lių sul­ti­mis

Ja­nau­čiuo­se (Kel­mės ra­jo­nas) gy­ve­nan­ti Eu­ge­ni­ja ŽY­MAN­TIE­NĖ  ne vie­ne­rius me­tus sa­vo šei­my­nai ke­pa pa­pras­tą, bet la­bai ska­nų me­duo­lį su obuo­lių sul­ti­mis. Pa­tie­ka­lo re­cep­tu po­nia Eu­ge­ni­ja da­li­ja­si ir su „Šiau­lių kraš­to“ skai­ty­to­jais.

Rei­kės: stik­li­nės obuo­lių sul­čių, pu­sės stik­li­nės alie­jaus, stik­li­nės cuk­raus (jei sul­tys sal­džios, cuk­raus ga­li­ma ber­ti ir ma­žiau), apie pu­sės ki­log­ra­mo mil­tų, pu­sės šaukš­te­lio so­dos.

Į di­de­lį in­dą pir­miau­sia su­pi­la­mos sul­tys (šla­ke­lis pa­lie­ka­mas so­dai nu­ge­sin­ti), vė­liau – li­kę pro­duk­tai. Mai­šo­ma šaukš­tu, kol teš­la pa­si­da­ro pa­na­ši į tirš­tą grie­ti­nę.

Me­duo­lis ke­pa­mas 175–180 laips­nių or­kai­tė­je maž­daug pus­va­lan­dį.

Ska­naus!


Varš­kės tor­tas

Jad­vy­ga SA­VIC­KIE­NĖ, rad­vi­liš­kie­tė, „Šiau­lių kraš­to“ skai­ty­to­ja, daž­nai pa­var­to iš drau­gų, pa­žįs­ta­mų su­rink­tų bei už­ra­šy­tų re­cep­tų są­siu­vi­nį, ku­ria­me – ne­ma­žai grei­tai pa­ga­mi­na­mų pa­tie­ka­lų re­cep­tų. Vie­no to­kio pa­tie­ka­lo re­cep­tą ji siū­lo „Šiau­lių kraš­to“ skai­ty­to­jams.

Rei­kės: 600 gra­mų varš­kės, 600 gra­mų sau­sai­nių „Gai­de­lis“, 200 gra­mų svies­to, vie­nos cit­ri­nos, dvie­jų kiau­ši­nių try­nių, vie­nos stik­li­nės cuk­raus, 5 gra­mų ra­zi­nų (ga­li ir ne­bū­ti), ka­ka­vos pa­puo­ši­mui.

Varš­kę (jei kai­miš­ka ir di­de­lis ga­ba­las – pa­tar­ti­na su­tar­kuo­ti), svies­tą, cuk­rų, try­nius, smul­kiai pjaus­ty­tą cit­ri­ną su žie­ve­lė­mis bei ra­zi­nas iš­su­ka­me iki vien­ti­sos ma­sės.

Į ap­va­lią ar ke­tur­kam­pę tor­to for­mą su­de­da­me ei­lu­tę sau­sai­nių, ant jų už­de­da­me varš­kės ma­sės. Vėl de­da­me sau­sai­nius, o ant jų varš­kės ma­sę. Taip sluoks­niuo­ja­me, kol bai­gia­me varš­kės ma­sę.

Pas­ku­ti­nį varš­kės sluoks­nį api­bars­to­me sau­sai­nių tru­pi­niais. Ant jo už­de­da­me po­pie­riaus la­pą su iš­kirp­to­mis gė­lė­mis ar vie­na gė­le ir api­bars­to­me ka­ka­va. Ga­li­ma ir ki­taip pa­puo­šti, tai pri­klau­so nuo kiek­vie­no fan­ta­zi­jos.

Taip pa­ga­min­tą ir pa­puoš­tą tor­tą de­da­me į šal­dy­tu­vą ir lai­ko­me 2–3 va­lan­das, o ta­da jau ga­li­ma ska­nau­ti.


Vil­niaus uni­ver­si­te­to žur­na­lis­ti­kos stu­den­tė Eg­lė ZUB­RIŪ­TĖ, užau­gu­si Ma­ri­jam­po­lės apy­lin­kė­se, da­li­ja­si tra­di­ci­niu Su­val­ki­jos kraš­to pa­tie­ka­lu – tar­ke, ku­rią ga­min­ti mer­gi­ną iš­mo­kė mo­čiu­tė. Pa­sak Eg­lės, tai sa­vo­tiš­ka ce­pe­li­nų ar ku­ge­lio in­terp­re­ta­ci­ja, pa­tin­kan­ti kiek­vie­nam bul­vių val­gy­to­jui.

Su­val­kie­tiš­ka tar­kė

Rei­kės: 4–5 di­de­lių bul­vių, 1,5 lit­ro van­dens, 1,5 lit­ro pie­no, 100 gra­mų la­ši­nių (sū­dy­ti ar rū­ky­ti – ne­svar­bu), žiups­ne­lio drus­kos.

Pir­miau­sia bu­ro­ki­ne tar­ka su­tar­kuo­ja­me bul­ves (jei švie­žios, ga­li­ma ne­skus­ti). Ant ne­di­de­lės ug­nies kai­ti­na­me pie­ną su van­de­niu. Kai už­ver­da, su­pi­la­me bul­vių tar­kius, pa­sū­do­me, šiek tiek pa­mai­šo­me ir pa­lie­ka­me 20 mi­nu­čių vir­ti ant ne­di­de­lės ug­nies.

Kol vis­kas ver­da, kep­tu­vė­je pa­ke­pi­na­me la­ši­nu­kus. Kai bul­vių tar­kiai iš­ver­da, ant vir­šaus be­ria­me pa­ke­pin­tus la­ši­nu­kus ir val­go­me.

Ska­naus!


Pak­ruo­jie­tis Dei­vi­das KVIE­TINS­KAS, Vy­tau­to Di­džio­jo uni­ver­si­te­to vie­šo­sios ko­mu­ni­ka­ci­jos stu­den­tas, at­lie­kan­tis pra­kti­ką „Šiau­lių kraš­te“, da­li­ja­si sa­vo pa­mėg­tais karš­tų su­muš­ti­nių re­cep­tais. „Stu­di­joms ati­duo­du ne­ma­žai lai­ko, to­dėl daž­niau­siai ren­kuo­si ne­sun­kiai pa­ruo­šia­mus pa­tie­ka­lus“, – sa­ko Dei­vi­das.

Karš­ti su­muš­ti­niai su žu­vi­mi, kiau­ši­niu ir sū­riu

Rei­kės: 6–8 rie­ke­lių su­muš­ti­nių duo­nos, 200 g žu­vies, 1–2 kiau­ši­nių, kra­pų, 100 g sū­rio, pa­gal sko­nį drus­kos, pi­pi­rų (50 g svies­to ar­ba mar­ga­ri­no).

Kep­ta ar­ba vir­ta žu­vis su­smul­ki­na­ma ir su­mai­šo­ma su iš­plak­tu kiau­ši­niu, įde­da­ma smul­kiai su­pjaus­ty­tų kra­pų, drus­kos ir pi­pi­rų. Ma­sė su­de­da­ma sto­ru sluoks­niu ant iš vie­nos pu­sės ap­džio­vin­tos ar­ba rie­ba­lais ap­tep­tos duo­nos rie­ke­lės. Ant vir­šaus už­de­da­ma sū­rio (ga­li­ma tar­kuo­to). Ke­pa­ma karš­to­je or­kai­tė­je, kol su­keps kiau­ši­nis.

Karš­ti su­muš­ti­niai su gry­bais ir po­mi­do­rais

Rei­kės: 4–6 rie­kių su­muš­ti­nių duo­nos, 150–200 g gry­bų, 1 šaukš­to svies­to ar­ba mar­ga­ri­no, 1–2 šaukš­te­lių mil­tų, 1/2 stik­li­nės pie­no ar­ba grie­ti­nės, drus­kos, pi­pi­rų, 1 po­mi­do­ro, 1–2 šaukš­tų tar­kuo­to sū­rio, 1 svo­gū­no.

Gry­bai su­smul­ki­na­mi, pa­troš­ki­na­mi svies­te (ar­ba mar­ga­ri­ne), įde­da­ma mil­tų, pa­mai­šo­ma, pa­skui su­mai­šo­ma su pie­nu ar­ba grie­ti­ne ir ver­da­ma, kol pa­da­žas su­tirš­tė­ja, ta­da pa­gar­di­na­ma.

Ant kiek­vie­nos rie­kės už­te­pa­mas sto­ras sluoks­nis pa­ruoš­tų gry­bų, ant vir­šaus de­da­mas grie­ži­nė­lis po­mi­do­ro ir svo­gū­no, pa­bars­ta­ma tar­kuo­to sū­rio. Su­muš­ti­niai ke­pa­mi or­kai­tė­je, kol pa­skrun­da vir­šu­ti­nis sluoks­nis.

Ska­naus!


Ty­tu­vė­nų re­gio­ni­nia­me par­ke (Kel­mės ra­jo­nas) sa­va­no­ria­vu­si Eli­za VE­LO­NI  sa­vo gim­ti­nė­je Grai­ki­jo­je daž­nai ga­mi­na ry­žiais įda­ry­tus po­mi­do­rus bei pa­pri­kas. Ne­su­dė­tin­gą, bet ska­nų re­cep­tą mer­gi­na siū­lo iš­ban­dy­ti ir „Šiau­lių kraš­to“ skai­ty­to­jams.

Įda­ry­ti po­mi­do­rai ir pa­pri­kos

Rei­kės ke­lių po­mi­do­rų ir tiek pat pa­pri­kų, apie 200 gra­mų ry­žių, mėgs­ta­mų prie­sko­nių, tru­pu­čio svies­to, drus­kos, mal­tų juo­dųjų pi­pi­rų (ga­li­ma dė­ti ir svo­gū­no).

Ne­di­de­lia­me kie­ky­je pa­sū­dy­to van­dens apie 15–20 mi­nu­čių vir­ti ry­žius. Kam pa­tin­ka svo­gū­nas, jį rei­kia la­bai smul­kiai su­pjaus­ty­ti ir pa­ke­pin­ti svies­te, su­pil­ti į iš­vi­ru­sius ry­žius, įber­ti mal­tų juo­dųjų pi­pi­rų, ki­tų mėgs­ta­mų prie­sko­nių ir vis­ką ge­rai iš­mai­šy­ti.

Nup­jau­ti po­mi­do­rų bei pa­pri­kų vir­šū­nė­les, iš­skob­ti vi­du­rį. Juos ir­gi su­dė­ti į at­vė­su­sius ry­žius, dar kar­tą iš­mai­šy­ti. Ma­sę kimš­ti į iš­skob­tas dar­žo­ves, kep­ti ne­la­bai karš­to­je or­kai­tė­je apie 20 mi­nu­čių. Prieš ke­pi­mo pa­bai­gą ga­li­ma už­dė­ti nu­pjau­tų vir­šū­nių „ke­pu­rė­les“.

Eli­za Ve­lo­ni sa­kė, jog po­mi­do­rus ir pa­pri­kas ga­li­ma pri­kimš­ti ir ki­to­kios ma­sės, ar­ba pa­gar­din­ti, pa­vyz­džiui, tar­kuo­tu par­me­za­no sū­riu.

Pa­tie­ka­lą tin­ka val­gy­ti tiek karš­tą, tiek ir šal­tą.

Ska­naus!


„Šiau­lių kraš­to“ skai­ty­to­jas Ei­man­tas KA­TI­LIUS itin mėgs­ta ga­min­ti ir eks­pe­ri­men­tuo­ti vir­tu­vė­je, sa­vo pa­tie­ka­lais daž­niau­siai džiu­gi­na žmo­ną Re­na­tą bei sū­nų Jo­ną. Jis da­li­ja­si ne­su­dė­tin­go py­ra­go re­cep­tu ir kvie­čia vy­rus šiuo de­ser­tu pa­le­pin­ti sa­vo šei­mą.

Ne­kep­tas varš­kės py­ra­gas

Rei­kės: 500 g rie­bes­nės varš­kės, kon­den­suo­to pie­no, 250 g grie­ti­nė­lės, dvie­jų šaukš­tų že­la­ti­nos, stik­li­nės van­dens (200 ml), 500 g sau­sai­nių „Gai­de­lis“, 100 g že­mės rie­šu­tų (ne­bū­ti­nai), pa­ke­lio svies­to.

Sut­ru­pi­na­me sau­sai­nius ir su­mai­šo­me su iš­tir­pin­tu svies­tu. Sko­niui paį­vai­rin­ti ga­li­ma įmai­šy­ti kep­tu­vė­je skru­din­tų, smul­kin­tų že­mės rie­šu­tų. Pa­den­gia­me gau­ta ma­se for­mos dug­ną ir šo­nus – tai bus py­ra­go pa­grin­das. Pa­lie­ka­me šal­dy­tu­ve, kad su­sting­tų.

Kol pa­grin­das stings­ta, varš­kę per­tri­na­me per sie­te­lį, kad bū­tų pu­ri. Pert­rin­tą varš­kę su­mai­šo­me su grie­ti­nė­le, kon­den­suo­tu pie­nu ir iš­tir­pin­ta že­la­ti­na (že­la­ti­ną iš­mir­ko­me van­de­ny­je, kol su­minkš­tės, ir pa­kai­ti­na­me, kol iš­tirps, bet neuž­ver­da­me). Vis­ką iš­mai­šo­me ir su­pi­la­me į for­mą, pa­lie­ka­me šal­dy­tu­ve su­sting­ti.

Pa­gal no­rus ir vaiz­duo­tę ga­li­ma į varš­kės ma­sę įmai­šy­ti įvai­rių vai­sių (braš­kių, apel­si­nų ir t. t).

Ska­naus!


Ge­no­vai­tė VO­RIE­NĖ, Po­ciū­nė­lių (Rad­vi­liš­kio ra­jo­nas) kul­tū­ros na­mų folk­lo­ri­nio an­samb­lio „Gar­du­va“, vo­ka­li­nio an­samb­lio bei dar ke­lių ko­lek­ty­vų va­do­vė, da­li­ja­si de­ser­to re­cep­tu. Ji sa­ko, kad „Šiau­lių kraš­to“ skai­ty­to­jams siū­lo­mas de­ser­tas yra ver­ti­na­mas vi­sų, jį pa­ra­ga­vu­sių­jų, ir ga­na leng­vai pa­ga­mi­na­mas.

Ba­na­nų de­ser­tas

Rei­kės: 350 gra­mų varš­kės, 50 gra­mų grie­ti­nės, 100 gra­mų svies­to, 100 gra­mų cuk­raus, šaukš­te­lio va­ni­li­nio cuk­raus, tri­jų pri­no­ku­sių ba­na­nų, ply­te­lės šo­ko­la­do, dvie­jų šaukš­tų pie­no, ko­ko­so drož­lių – pa­puo­ši­mui.

Varš­kę, grie­ti­nę, svies­tą, cuk­rų ir va­ni­li­nį cuk­rų su­dė­ti į mai­šy­tu­vą ir ge­rai iš­suk­ti. Gau­tą ma­sę su­dė­ti ant tri­jų nu­lup­tų, ta­čiau ne­pjaus­ty­tų, ba­na­nų ir pa­dė­ti į šal­dy­tu­vą va­lan­dai.

Pri­kais­tu­vy­je iš­tir­pin­ti ply­te­lę šo­ko­la­do, įpil­ti į jį du šaukš­tus pie­no ir ge­rai iš­mai­šy­ti. Gau­tą gla­jų at­vė­sin­ti ir už­pil­ti ant iš šal­dy­tu­vo po va­lan­dos iš­trauk­to de­ser­to. Ant vir­šaus pa­bars­ty­ti ko­ko­so drož­lių.

Ska­naus!


Kek­siu­kai

Ro­za­li­mie­tė Ie­va DUM­ŠY­TĖ, stu­di­juo­jan­ti Kau­no ko­le­gi­jo­je bio­me­di­ci­nos diag­nos­ti­ką, da­li­ja­si pa­mėg­tu kek­siu­kų re­cep­tu.

Rei­kės: 226 g minkš­to svies­to, 200 g mil­tų, 3/4 šaukš­te­lio ke­pi­mo mil­te­lių, 80 g cuk­raus pud­ros, 1 šaukš­te­lio va­ni­li­nio cuk­raus, žiups­ne­lio drus­kos, 240 g kon­den­suo­to sal­din­to pie­no, 3 vi­du­ti­nių kiau­ši­nių.

Minkš­tą svies­tą iš­su­ka­me su cuk­raus pud­ra, va­ni­li­niu cuk­ru­mi ir drus­ka iki vie­na­ly­tės ma­sės (ga­li lik­ti svies­to ma­ži ga­ba­liu­kai), po to su­pi­la­me kon­den­suo­tą pie­ną ir iš­pla­ka­me iki pu­ru­mo.

Mil­tus, su­mai­šy­tus su ke­pi­mo mil­te­liais, per­si­jo­ja­me ir su­pi­la­me į svies­to ir kon­den­suo­to pie­no ma­sę. Iš­mai­šo­me. Į gau­tą ma­sę įmu­ša­me kiau­ši­nius, ne­pa­mirš­ta­me „įdė­ti“ mei­lės bei iš­plak­ti ma­sę iki pu­ru­mo.

Vis­ką su­pi­la­me į kek­siu­kų for­me­les (ypač di­de­liems sma­li­žiams pa­ta­riu į kek­siu­kus įdė­ti vai­sių ga­ba­liu­kų ar­ba mėgs­ta­mos uo­gie­nės) ir de­da­me į iki 170 laips­nių įkai­tin­tą or­kai­tę. Ke­pa­me apie 20 mi­nu­čių.

Ma­ža pa­slap­tė­lė – kek­siu­kai tam­pa dar ska­nes­ni, jei­gu ap­lie­ja­mi šo­ko­la­di­niu glais­tu, ku­rį ga­li­ma ga­min­ti, iš­tir­pin­tą šo­ko­la­dą su­mai­šius su grie­ti­nė­le. Pa­lau­ki­te, kol glais­tas su­stings, o ta­da jau mė­gau­ki­tės sa­vo re­zul­ta­tu.

Ska­naus!


Len­kiš­ki kol­dū­nai „Pie­ro­gi“

Ty­tu­vė­nų re­gio­ni­nia­me par­ke (Kel­mės ra­jo­nas) sa­va­no­ria­vu­si len­kai­tė Ewa Lu­kaws­ka  siū­lo pa­si­ga­min­ti jos gim­ti­nė­je mėgs­ta­mų kol­dū­nų, va­di­na­mų „pie­ro­gi“, su įvai­riais įda­rais.

Teš­lai rei­kia: mil­tų, pie­no, svies­to, drus­kos, kiau­ši­nių, žiups­ne­lio drus­kos. 200 gra­mų mil­tų už­ten­ka vie­no kiau­ši­nio, pu­sės stik­li­nės pie­no, ne­di­de­lio ga­ba­liu­ko svies­to.

Įda­rui tin­ka įvai­rios mė­sos far­šas, smul­kin­tos dar­žo­vės, sū­riai, net uo­gos.

Už­mai­šy­ti teš­lą iš jai skir­tų vi­sų pro­duk­tų ir ge­rai iš­min­ky­ti, da­ry­ti plo­nus teš­los bly­ne­lius. Juos for­muo­ti ga­li­ma ran­ko­mis ar­ba iš­spaus­ti, pa­vyz­džiui, ne­di­de­le stik­li­nai­te. Į bly­ne­lių vi­dų dė­ti maž­daug po šaukš­te­lį įda­ro, už­spaus­ti kraš­tus. Vir­ti pa­sū­dy­ta­me van­de­ny­je (trims stik­li­nėms van­dens – šaukš­te­lis ar pu­sant­ro šaukš­te­lio drus­kos), kol iš­kils.

Kol­dū­nai val­go­mi be pa­da­žo ar grie­ti­nės. Juos už­si­ger­ti tin­ka gi­ra, ku­rią len­kai pa­pras­tai ga­mi­na iš duo­nos, o gar­di­na me­du­mi.

Ska­naus!


Ba­na­nų py­ra­gas

Vil­niaus uni­ver­si­te­to žur­na­lis­ti­kos ba­ka­lau­ro stu­den­tė pa­kruo­jie­tė And­rė ŠNAPŠTYTĖ, at­li­ku­si pra­kti­ką „Šiau­lių kraš­te“, da­li­ja­si ne­su­dė­tin­gu, ta­čiau la­bai ska­niu mėgs­ta­mu ne­kep­tu ba­na­nų py­ra­gu.

Rei­kės: 2 pa­ke­lių šo­ko­la­di­nių me­duo­lių, 6-8 ba­na­nų, 1 ki­log­ra­mo grie­ti­nės, 1 šaukš­to že­la­ti­nos, 5 šaukš­tų cuk­raus, žiups­ne­lio va­ni­li­nio cuk­raus.

Že­la­ti­ną už­pil­ti drung­nu van­de­niu ir pa­lauk­ti, kol iš­brinks. Kol že­la­ti­na brinks­ta, kuo smul­kiau su­tru­pin­ti me­duo­lius ir grie­ži­nė­liais su­pjaus­ty­ti ba­na­nus.

Išb­rin­ku­sią že­la­ti­ną iš­tir­pin­ti ant silp­nos ug­nies, at­vė­sin­ti ir su­pil­ti į in­dą kar­tu su grie­ti­ne, cuk­ru­mi ir va­ni­li­niu cuk­ru­mi. Ge­rai iš­mai­šy­ti.

Ap­va­lią skar­dą iš­klo­ti tru­pin­tais me­duo­liais, su­for­muo­ti py­ra­go dug­ną. Tuo­met tep­ti sluoks­nį grie­ti­nės ma­sės, ant jo iš­dė­lio­ti grie­ži­nė­liais pjaus­ty­tus ba­na­nus, pa­deng­ti juos grie­ti­nės ma­se ir vėl ber­ti sluoks­nį tru­pin­tų me­duo­lių. Taip sluoks­niuo­ti py­ra­gą iki skar­dos vir­šaus. Pas­ku­ti­nis py­ra­go sluoks­nis tu­ri bū­ti me­duo­lių tru­pi­niai.

Ba­na­nų py­ra­gą pa­lik­ti šal­dy­tu­ve apie 2 va­lan­das, kol su­stings. Ska­naus!


DIE­NOS RE­CEP­TAS

Iš Ža­ga­rės ki­lu­si vil­nie­tė Do­vi­lė LE­VINS­KAI­TĖ va­sa­rą ap­si­lan­kiu­si gim­ti­nė­je už­su­ka pas mo­čiu­tę So­fi­ją Le­vins­kie­nę, ku­rios ver­da­mas dar­žo­vių troš­ki­nys jai ska­nes­nis už bet ko­kius res­to­ra­nų pa­tie­ka­lus. Do­vi­lė da­li­ja­si ir mo­čiu­tės troš­ki­nio, ir sa­vo mėgs­ta­mos žir­nių sriu­bos re­cep­tais.

Žir­nių sriu­ba

Sriu­bai rei­kės: 2 bul­vių, 1 mor­kos, 1 di­de­lio svo­gū­no, 3 sau­jų žir­nių, po­ros lau­rų la­pe­lių, 1 viš­tie­nos sul­ti­nio ku­be­lio, 5–8 juo­dų­jų pi­pi­rų.

Žir­nius už­mer­kia­me ke­lias va­lan­das iki vi­ri­mo ar­ba pa­li­eka­me už­pil­tus van­de­niu dar iš va­ka­ro.

Už­vi­ri­na­me van­de­nį ir su­pi­la­me iš­mir­ky­tus žir­nius, de­da­me ma­žais ku­be­liais su­pjaus­ty­tas bul­ves. Mor­ką su­tar­kuo­ja­me ir ant silp­nos ug­nies pa­ke­pi­na­me alie­ju­je. Kol ji ke­pa, su­pjaus­to­me svo­gū­ną.

Pa­ke­pin­tą mor­ką su­kra­to­me į puo­dą, ten įme­ta­me ir sul­ti­nio ku­be­lį.

Kol kep­tu­vė nea­tau­šo, su­be­ria­me pjaus­ty­tą svo­gū­ną bei pa­ke­pi­na­me, kol pa­gels ir jį taip pat su­kre­čia­me į ver­dan­čios sriu­bos puo­dą.

Bai­giant vir­ti sriu­bai įde­da­me ke­lis lau­rų la­pe­lius bei juo­duo­sius pi­pi­rus.

Dar­žo­vių troš­ki­nys („ci­mė“)

Do­vi­lei nos­tal­gi­ją ke­lia šis fir­mi­nis mo­čiu­tės troš­ki­nys, ku­ris dar liau­diš­kai va­di­na­ma­se „ci­me“. Rei­kės: mor­kų, žir­nių, bul­vių, ma­nų kruo­pų, svies­to, drus­kos ir pi­pi­rų pa­gal sko­nį.

Puo­de ge­rai iš­ver­da­me dar­žo­ves, tai yra lei­džia­me joms ne­tgi šiek tiek per­vir­ti, kad vė­liau ko­šė įgau­tų rei­kia­mą kon­sis­ten­ci­ją. Su­ki­bi­mui įde­da­me ma­nų kruo­pų, ge­rai iš­mai­šo­me, o ta­da su­de­da­me svies­tą, drus­kos ir pi­pi­rų pa­gal sko­nį. Dar kar­tą vis­ką ge­rai iš­mai­šo­me ir lei­džia­me ma­nų kruo­poms iš­brink­ti. Jei vis­gi ma­to­me, kad ko­šė per­ne­lyg skys­ta – įbe­ria­me dar šiek tiek ma­nų kruo­pų.

Ska­naus!


Varš­kės py­ra­gas

Vir­gi­ni­ja ŠEP­RO­NIE­NĖ, Grin­kiš­kio (Rad­vi­liš­kio ra­jo­nas) folk­lo­ro an­samb­lio „Sar­va“ va­do­vė, „Šiau­lių kraš­to“ skai­ty­to­jams siū­lo iš­si­kep­ti jos ko­lek­ty­vo mėgs­ta­miau­sią py­ra­gą. Po­nia Vir­gi­ni­ja pa­brė­žia, jog be jo neap­siei­na nė vie­nas an­samb­lio ren­gi­nys. Tik nė kar­to jai ne­te­ko kep­ti šio py­ra­go iš par­duo­tu­vė­je pirk­tos varš­kės.

Teš­lai rei­kės: 1 kiau­ši­nio try­nio, 5 šaukš­tų cuk­raus, 10 šaukš­tų mil­tų, 1 šaukš­te­lio ke­pi­mo mil­te­lių, 150 gra­mų svies­to.

Įda­rui rei­kės: 3 pa­ke­lių varš­kės (ka­dan­gi vi­sa­da tu­riu na­mi­nės varš­kės, tai de­du žy­miai dau­giau), 8–10 šaukš­tų cuk­raus, 1–2 šaukš­tų ma­nų kruo­pų, 1 stik­li­nės ra­zi­nų, 5 kiau­ši­nių, ga­li­ma įdė­ti va­ni­li­nio cuk­raus pa­gal sko­nį.

Iš vie­no kiau­ši­nio try­nio, cuk­raus, mil­tų, ke­pi­mo mil­te­lių ir iš­tir­pin­to svies­to su­min­ky­ti teš­lą ir pa­dė­ti į ka­me­rą su­stin­gti.

Išp­lak­ti li­ku­sių ke­tu­rių kiau­ši­nių try­nius su cuk­ru­mi, ma­nų kruo­po­mis, su­dė­ti ra­zi­nas ir vi­są ma­sę ge­rai iš­mai­šy­ti. Po to iš­plak­ti vi­sų 5 kiau­ši­nių bal­ty­mus, už­pil­ti ant įda­ro ir leng­vai per­mai­šy­ti.

Tru­pi­ni­nę teš­lą pa­da­lin­ti į dvi da­lis. Ke­pi­mo skar­dą iš­klo­ti ke­pi­mo po­pie­riu­mi. Tru­pi­ni­nės teš­los da­lį su­tar­kuo­ti per vi­są skar­dą ir už­pil­ti įda­ro ma­sę. Li­ku­sią teš­los da­lį su­tar­kuo­ti ant vir­šaus ir – į or­kai­tę.

Ke­pa­me 170 laips­nių tem­pe­ra­tū­ro­je apie 40–50 mi­nu­čių.

Iš­kep­tą py­ra­gą ga­li­ma api­bars­ty­ti cuk­raus pud­ra.

Ska­naus!


Čes­na­kų pa­da­žas „All i oli“

Ty­tu­vė­nų re­gio­ni­nia­me par­ke (Kel­mės ra­jo­nas) dvi sa­vai­tes sa­va­no­ria­vęs Guil­le­mas Riv­sas TA­HER­NE­RIS iš Is­pa­ni­jos „Šiau­lių kraš­to“ skai­ty­to­jams siū­lo pa­si­ga­min­ti jo ša­ly­je mėgs­ta­mą pa­da­žą.

Rei­kės ke­le­to skil­te­lių čes­na­ko, vie­no kiau­ši­nio try­nio, apie pu­sės stik­li­nės alie­jaus, pa­gal sko­nį drus­kos, tru­pu­čio cit­ri­nos sul­čių.

Čes­na­ko skil­te­les nu­lup­ti (ga­li­ma per­pjau­ti) ir pa­gal sko­nį įbė­rus drus­kos su­grūs­ti di­des­nia­me in­de, įmuš­ti kiau­ši­nio try­nį, po tru­pu­tį pil­ti alie­jų. Lė­tai mai­šy­ti iki vien­ti­sos ma­sės. Ga­li­ma įpil­ti šla­ke­lį cit­ri­nos sul­čių.

Is­pa­nas sa­ko, jog šis čes­na­kų pa­da­žas tin­ka tiek prie mė­sos pa­tie­ka­lų, tiek ir prie bul­vių.

Ska­naus!


Tra­pūs vaf­liai

Jo­niš­kie­tė Jū­ra­tė NE­MEIK­ŠIE­NĖ sa­vo sve­čius so­dy­bo­je Ža­ga­rė­je daž­nai pa­vai­ši­na kep­tais vaf­liais, ku­rie bū­na tra­pūs ir tie­siog tirps­ta bur­no­je. Ji sa­ko, kad re­cep­tas itin pa­pras­tas, ta­čiau ne vi­siems ban­džiu­siems taip išei­na. Tur­būt sėk­mės pa­slap­tis – se­na be­veik 30 me­tų elekt­ri­nė vaf­li­nė. Re­cep­tą jo­niš­kie­tė siū­lo ir „Šiau­lių kraš­to“ skai­ty­to­jams.

Vaf­liams rei­kės: 100 gra­mų svies­to, 3 kiau­ši­nių, 0,5 stik­li­nės cuk­raus, pie­no ir mil­tų tiek, kad pa­vyk­tų už­mai­šy­ti bly­ni­nę gan skys­tą teš­lą.

Kiau­ši­nius iš­tri­na­me su cuk­ru­mi. Ta­da iš­tir­pi­na­me ir su­pi­la­me pra­vė­su­sį svies­tą. Pi­la­me pie­no ir be­ria­me mil­tus bei iš­mai­šo­me teš­lą. Ke­pa­me vaf­li­nė­je. Iš­kep­tus su­su­ka­me tū­te­le. Tin­ka ir prie ka­vos, ir prie žo­le­lių ar­ba­tos ar jo­gur­to. Su­suk­tus vaf­lius ga­li­ma pri­pil­dy­ti mė­gsta­mu įda­ru, ta­čiau jie ir taip grei­tai ding­ta nuo lėkš­tės.

Ska­naus!


Avi­ži­nių dribs­nių ko­šės bly­ne­liai

Ais­tė VIT­KAUS­KIE­NĖ, „Šiau­lių kraš­to“ pre­nu­me­ra­tos or­ga­ni­za­to­rė Pak­ruo­jo ir Rad­vi­liš­kio ra­jo­nuo­se, šei­mai kas­dien ga­mi­na švie­žią mais­tą. Mais­tui šei­ma nė­ra iš­ran­ki, ta­čiau iš va­ka­ro vi­si ap­ta­ria, ko no­rė­tų pa­ska­nau­ti ki­tą die­ną. „Šiau­lių kraš­to“ skai­ty­to­jams ji siū­lo pa­si­ga­min­ti avi­ži­nių dribs­nių ko­šės bly­ne­lių, ku­rie la­bai pa­tin­ka vai­kams.

Rei­kės: avi­ži­nių dribs­nių, 1 kiau­ši­nio, 1 svo­gū­no, 2 šaukš­tų džiū­vė­sė­lių, alie­jaus ke­pti, pa­gal sko­nį – drus­kos, juo­dų­jų ir kve­pian­čių­jų pi­pi­rų.

Van­de­ny­je iš­ver­da­me avi­ži­nių dribs­nių ko­šę ir at­vė­si­na­me.

Į at­vė­su­sią ko­šę mu­ša­me kiau­ši­nį, de­da­me juo­dų­jų ir kve­pian­čių­jų pi­pi­rų, drus­kos, smul­kiai pjaus­ty­tą svo­gū­no ro­pu­tę, po­rą šaukš­tų džiū­vė­sė­lių. Vis­ką iš­mai­šo­me ir pa­lie­ka­me trum­pam pa­sto­vė­ti. Kep­tu­vė­je įkai­ti­na­me alie­jų. Šaukš­tu de­da­me į kep­tu­vę ko­šės ir ke­pa­me bly­ne­lius, kol gra­žiai ap­skrus iš abie­jų pu­sių.

Ga­li­ma val­gy­ti ir vie­nus, ir su švie­žio­mis sa­lo­to­mis. Ge­riau­siai tin­ka su po­mi­do­rais, agur­kais ir ki­to­mis sa­lo­to­mis, už­pil­to­mis alie­ju­mi, pa­gar­din­tu pi­pi­rais.

Pa­sak po­nios Ais­tės, pir­mą kar­tą pa­ra­ga­vus, ne­la­bai pa­sa­ky­si, iš ko šie bly­ne­liai.

„No­rin­tiems mė­sos į bly­ne­lius ga­li­ma dar įmai­šy­ti tru­pu­tį viš­tie­nos far­šo. Bet va­sa­rai šis leng­vas pa­tie­ka­las tiks ir pa­tiks ir kaip šil­tas, ir kaip šal­tas už­kan­dis“, – sa­ko ji.

Ska­naus!


Rie­šu­tų svies­to sau­sai­niai

Si­gi­ta VE­GY­TĖ, Vil­niaus uni­ver­si­te­to žur­na­lis­ti­kos stu­den­tė, šiuo me­tu at­lie­kan­ti pra­kti­ką „Šiau­lių kraš­te“, da­li­ja­si grei­tai pa­ga­mi­na­mų svei­kuo­liš­kų sau­sai­nių re­cep­tu. „Sten­giuo­si vi­sa­da tu­rė­ti už­kan­džių, o ge­riau­si – leng­vai ir grei­tai pa­ga­mi­na­mi na­muo­se“, – tei­gia Si­gi­ta.

5–6 sau­sai­niams rei­kės: pri­no­ku­sio ba­na­no, pu­sės puo­de­lio džio­vin­tų span­guo­lių, 2 šaukš­tų ka­ka­vos, 2 šaukš­tų že­mės rie­šu­tų svies­to, žiups­ne­lio so­dos.

Du­be­ny­je ša­ku­te su­tri­na­me ba­na­ną, su­de­da­me li­ku­sius pro­duk­tus ir vis­ką la­bai ge­rai iš­mai­šo­me, iki lip­nios ma­sės. Iš gau­tos teš­los šla­pio­mis ran­ko­mis for­muo­ja­me sau­sai­nius, de­da­me ant ke­pi­mo skar­dos, iš­klo­tos ke­pi­mo po­pie­riu­mi.

Or­kai­tę įkai­ti­na­me iki 180 laips­nių, ke­pa­me 10–15 mi­nu­čių. Išt­rau­kus pa­lie­ka­me at­vės­ti.

Džio­vin­tas span­guo­les ga­li­ma pa­keis­ti ki­to­mis džio­vin­to­mis uo­go­mis ar rie­šu­tais.

Ska­naus!


Klo­vai­niš­kis Ro­mal­das AND­RUŠ­KE­VI­ČIUS lai­ko veis­li­nes ož­kas ir iš jų pie­no pa­si­da­ro įvai­rių sū­rių. Jų re­cep­tu ūkiš­kas vy­ras da­li­ja­si su „Šiau­lių kraš­to“ skai­ty­to­jais.

Ož­kų pie­no sū­ris

Rei­kės: 2 lit­rų švie­žio ož­kų pie­no ir tiek pat rau­gin­to, pa­gal sko­nį – kmy­nų, drus­kos, prie­sko­nių ar­ba ki­tų mėgs­ta­mų pa­gar­dų, jei­gu no­ri­ma sal­daus sū­rio.

Už­vi­rin­ti švie­žią pie­ną, į jį su­py­lus rau­gin­tą. Mi­ši­nys mai­šant kai­ti­na­mas ant silp­nos ug­nies, kol su­si­da­ro varš­kė. Ji su­kre­čia­ma į me­džia­gi­nį mai­še­lį, nu­spau­džia­mos iš­rū­gos, dar ga­li­ma pa­ka­bin­ti ku­riam lai­kui nu­var­vė­ti.

Į no­ri­mo drėg­nu­mo varš­kę pri­de­da­ma drus­kos, kmy­nų, prie­sko­nių ar­ba cuk­raus, ra­zi­nų, ki­tų mėgs­ta­mų pa­gar­dų – pa­gal tai, tra­di­ci­nis ar sal­dus sū­ris ga­mi­na­mas. Ma­sė su­kre­čia­ma į sūr­mai­šį ir 3–4 va­lan­das sle­gia­ma spaus­tu­vuo­se.

Ska­naus!


Ka­ro­li­na PO­PO­VAI­TĖ, Vil­niaus uni­ver­si­te­to žur­na­lis­ti­kos stu­den­tė, at­lie­kan­ti pra­kti­ką „Šiau­lių kraš­te“, kvie­čia pa­ra­gau­ti va­sa­riš­kai gai­vaus cit­ri­nų py­ra­go.

Py­ra­gas „Cit­ri­nu­kas“

Py­ra­go pa­grin­dui rei­kia: pa­ke­lio svies­to (180 g), 250 g mil­tų, 100 g cuk­raus.

Cit­ri­nų sluoks­niui: 2 cit­ri­nų žie­ve­lių, 4 cit­ri­nų sul­čių, 4 kiau­ši­nių, 250 g cuk­raus, 3 šaukš­tų mil­tų (apie 75 g), šaukš­te­lio ke­pi­mo mil­te­lių.

Pir­miau­sia rei­kia pa­ruoš­ti py­ra­go pa­grin­dą. Du­be­ny­je su­mai­šo­me cuk­rų ir mil­tus. Į šį mi­ši­nį įtar­kuo­ja­me (bu­ro­ki­ne tar­ka) šal­to svies­to. Ran­ko­mis mai­šo­me vi­sus pro­duk­tus, kad ma­sė pa­si­da­ry­tų pa­na­ši į drėg­nus tru­pi­nius.

Skar­dą iš­klo­ja­me ke­pi­mo po­pie­riu­mi ir į ją be­ria­me tru­pi­nių teš­lą. Vis­ką šiek tiek su­plo­ja­me, kad pa­si­da­ry­tų maž­daug 2 cen­ti­met­rų sto­rio vien­ti­sas tru­pi­nių sluoks­nis. Pag­rin­dą ke­pa­me apie 20 mi­nu­čių iki 180 laips­nių įkai­tin­to­je or­kai­tė­je, kol teš­la ap­džiū­va ir pa­si­da­ro pa­na­ši į di­de­lį sau­sai­nį.

Kol ke­pa pa­grin­das, ruo­šia­me cit­ri­ni­nį sluoks­nį. Nu­tar­kuo­ja­me dvie­jų cit­ri­nų žie­ve­les, iš ke­tu­rių iš­spau­džia­me sul­tis. Kiau­ši­nius iš­pla­ka­me su cuk­ru­mi, į pla­ki­nį įmai­šo­me iš­spaus­tų cit­ri­nų sul­tis ir žie­ve­les. Ats­ki­ra­me du­be­ny­je su­mai­šo­me mil­tus ir ke­pi­mo mil­te­lius. Kiau­ši­nių ir cit­ri­nų ma­sę lė­tai pi­la­me į mil­tus, nuo­lat ją ma­šy­da­mi (mai­šy­mas pa­dės iš­veng­ti mil­tų gu­mu­liu­kų). Teš­la tu­ri gau­tis itin skys­ta.

Iš­ke­pus pa­grin­dui, ant jo vir­šaus pi­la­me cit­ri­nų bei kiau­ši­nių mi­ši­nį ir ke­pa­me dar apie 25 mi­nu­tes, kol su­tvir­tė­ja vir­šu­ti­nis py­ra­go sluoks­nis. Iš­ke­pu­sio py­ra­go vi­du­rys ga­li bū­ti dar šiek liulan­tis, ta­čiau vės­da­mas py­ra­gas su­tvir­tės. Val­go­me, kai ke­pi­nys at­šą­la.

Ska­naus!


Šiau­lių vals­ty­bi­nės mo­kes­čių ins­pek­ci­jos Kel­mės sky­riaus ve­dė­ja Zi­ta LO­SE­VA, grį­žu­si po sun­kios dar­bo die­nos, ne­ven­gia dar­žų, kuriuose už­siau­gi­na dar­žo­vių, ir vir­tu­vės, ku­rio­je dar­žo­ves pa­ver­čia pa­tie­ka­lais. Ypač su mei­le ga­mi­na pa­tie­ka­lus lauk­da­ma vai­kų ir sve­čių. Vie­ną mėgs­ta­miau­sių pa­tie­ka­lų siū­lo iš­ban­dy­ti „Šiau­lių kraš­to“ skai­ty­to­jams.

Ma­ri­nuo­ti šon­kau­liai

Pa­tie­ka­lui rei­kės: šon­kau­lių iš­klo­ti­nės, pi­pi­rų, čes­na­ko, ba­zi­li­kų, roz­ma­ri­nų prie­sko­nių, maž­daug 10 bul­vių, ke­le­to mor­kų, šaš­ly­kų ar­ba ki­to mėgs­ta­mo pa­da­žo, rau­gin­tų agur­kų ar ki­tų dar­žo­vių sa­lo­toms.

Šon­kau­lių iš­klo­ti­nę pa­sū­do­me, iš­tri­na­me mal­tų ba­zi­li­kų, roz­ma­ri­nų, čes­na­kų ty­re, api­bars­to­me pi­pi­rais. Įp­jau­na­me kas ke­li kau­liu­kai, kad iš­ke­pę leng­viau at­si­skir­tų. De­da­me į už­da­rą in­dą ir pa­lai­ko­me dvi  tris die­nas šal­dy­tu­ve, kad iš­si­ma­ri­nuo­tų.

Prieš ke­pi­mą in­dą iši­ma­me iš šal­dy­tu­vo. Skar­dą iš­te­pa­me rie­ba­lais. Į jos dug­ną de­da­me sto­rais grie­ži­nė­liais su­pjaus­ty­tas bul­ves ir išil­gai per­pjau­tas mor­kas. Skar­dą ap­gau­bia­me fo­li­ja. Ki­ša­me į įkai­tin­tą or­kai­tę. Ke­pa­me apie 40 mi­nu­čių 200–210 laips­nių tem­pe­ra­tū­ro­je. Pa­ke­pus apie pus­va­lan­dį fo­li­ją ga­li­ma nuim­ti, kad kau­liu­kai ap­skrus­tų.

Pa­tie­ka­lą ga­li­ma val­gy­ti su rau­gin­tais agur­kais ar­ba ki­to­mis mėgs­ta­mo­mis dar­žo­vė­mis. Ga­li­ma pa­gar­din­ti šaš­ly­kų ar ki­tų mėgs­ta­mu pa­da­žu.

Ska­naus!


Šiau­lių te­ri­to­ri­nės Dar­bo bir­žos Jo­niš­kio sky­riaus vy­riau­sio­ji spe­cia­lis­tė Da­lia VYŠ­NIAUS­KIE­NĖ da­li­ja­si ser­ben­tų pa­da­žo re­cep­tu. Pa­ti šį re­cep­tą ga­vo iš drau­gės. Iš­mė­gi­nu­si šei­ma šį pa­gar­dą ga­na daž­nai val­go ir dė­ko­ja bi­čiu­lei.

Ser­ben­tų pa­da­žas

Pa­da­žui pa­ga­min­ti rei­kės: 0,5 ki­log­ra­mo rau­do­nų­jų ser­ben­tų, 200 gra­mų cuk­raus, 1 šaukš­te­lio drus­kos, 50 mi­li­lit­rų 9 pro­cen­tų ac­to, 0,5 šaukš­te­lio mal­tų gvaz­di­kė­lių, 0,25 šaukš­te­lio kve­pian­čių ir juo­dų­jų pi­pi­rų mi­ši­nio, 4 skil­te­lių čes­na­ko.

Ser­ben­tus tru­pu­tį pa­ver­da­me. Ta­da su­de­da­me vi­sus ki­tus ing­redien­tus, o smul­kin­tus čes­na­kus su­be­ria­me vė­liau­siai. Dar šiek tiek vis­ką pa­ver­da­me ir iš­pils­to­me į ma­žus stik­li­nius in­de­lius. Tin­ka prie žvė­rie­nos, paukš­tie­nos, žu­vies pa­tie­ka­lų.

Ska­naus!


Šiau­lie­tė Lau­ra BAG­DO­NAI­TĖ siū­lo pa­si­ga­min­ti gar­du­my­ną iš rie­šu­tų, ra­zi­nų ir bal­to­jo šo­ko­la­do. „Skanumynas pa­ge­rin­s nuo­tai­ką ir su­teik­s žva­lu­mo vi­sai die­nai“, – sa­ko Lau­ra.

Bal­to­jo šo­ko­la­do kvad­ra­tė­liai

Rei­kės: 100 gra­mų laz­dy­nų rie­šu­tų, 100 gra­mų ana­kar­džių rie­šu­tų, 100 gra­mų mig­do­lų rie­šu­tų, 150 gra­mų ra­zi­nų, 300 gra­mų bal­to­jo šo­ko­la­do.

Rie­šu­tus pa­ke­pi­na­me sau­so­je kep­tu­vė­je ir šiek tiek su­smul­ki­na­me. Be­ria­me pa­smul­kin­tas ra­zi­nas.

Šo­ko­la­dą iš­tir­pi­na­me, už­pi­la­me ant rie­šu­tų ir ra­zi­nų. Iš­mai­šo­me.

De­da­me plo­nu sluoks­niu į ke­pi­mo po­pie­riu­mi iš­klo­tą skar­de­lę ir sta­to­me į šal­dy­tu­vą nak­čiai.

Sup­jaus­to­me kvad­ra­tė­liais.

Ska­naus!


Gra­ži­na TA­MU­LIO­NIE­NĖ, Pa­lo­nų (Rad­vi­liš­kio ra­jo­nas) dau­gia­funk­cio cent­ro dar­že­lio auk­lė­to­ja, mies­te­lio bend­ruo­me­nės na­rė, „Šiau­lių kraš­to“ skai­ty­to­jams siū­lo ek­le­rų re­cep­tą.

Ek­le­rai su pli­ky­tu kre­mu

Teš­lai rei­kės: 1 stik­li­nės van­dens,100 gra­mų svies­to, 1 stik­li­nės mil­tų, 4 kam­ba­rio tem­pe­ra­tū­ros kiau­ši­nių, pu­sės šaukš­te­lio drus­kos.

Van­de­nį, svies­tą ir drus­ką už­vi­ri­na­me puo­de. Į šį skys­tį pi­la­me per­si­jo­tus mil­tus ir grei­tai bei ge­rai iš­mai­šo­me, kad ne­lik­tų mil­tų gu­mu­liu­kų, o teš­la at­šok­tų nuo puo­do sie­ne­lių. Ma­sę at­vė­si­na­me. Į at­vė­su­sią ma­sę mu­ša­me po vie­ną kiau­ši­nį ir šaukš­tu ar plak­tu­vu ge­rai iš­mai­šo­me. Skar­dą iš­klo­ja­me ke­pi­mo po­pie­riu­mi. Kon­di­te­ri­niu švirkš­tu (jo ne­tu­rint ga­li­ma ir šaukš­tu) da­ro­me pail­gus ar­ba ap­va­lius py­ra­gė­lius.

Skar­da su ek­le­rais de­da­ma į iki 230 laips­nių įkai­tin­tą or­kai­tę ir ke­pa­ma 10–15 mi­nu­čių. Ta­da su­ma­ži­na­me tem­pe­ra­tū­rą iki 180 laipsnių ir ke­pa­me dar 10–15 mi­nu­čių.

Ek­le­rus ke­pant svar­bu, kad iš jų išei­tų vi­sa drėg­mė, ki­taip jie su­bliūkš.

Kre­mui rei­kės: 6 kiau­ši­nių try­nių, 6 šaukš­tų cuk­raus, 6 šaukš­te­lių mil­tų, 450 mi­li­lit­rų pie­no, 6 la­šų va­ni­lės esen­ci­jos ar­ba 3 šaukš­te­lių va­ni­li­nio cuk­raus.

Pie­ną pa­kai­ti­na­me, kol jis puo­de ims kil­ti ir ta­da nui­ma­me nuo vi­ryk­lės. Ki­ta­me du­be­ny­je šiek tiek pa­pla­ka­me try­nius su cuk­ru­mi ir va­ni­lės esen­ci­ja, įmai­šo­me per­si­jo­tus mil­tus. Į kiau­ši­nių pla­ki­nį pi­la­me pie­ną, vis mai­šy­da­mi vir­tu­vi­ne šluo­te­le, kad karš­tas pie­nas ne­sut­rauk­tų kiau­ši­nių. Pie­ną su kiau­ši­niais per­pi­la­me į puo­dą ir vėl pa­sta­to­me ant vi­ryk­lės. Ant ma­žos ug­nies kai­ti­na­me nuo­la­tos mai­šydami, kol ma­sė ims tirš­tė­ti, ta­čiau ne­ga­li­ma leis­ti jai už­vir­ti.

Į iš­kep­tus py­ra­gė­lius kon­di­te­ri­niu švirkš­tu įspaus­ti kre­mo, ga­li­ma pa­gar­din­ti ir tir­pin­to šo­ko­la­do gla­ju­mi.


Ku­ke­čiuo­se (Kel­mės ra­jo­nas) gy­ve­nan­ti Ja­ni­na MEŠ­KAUS­KIE­NĖ šilt­na­my­je už­siau­gi­na ne­ma­žai po­mi­do­rų, da­lį dar­žo­vių pa­ruo­šia žie­mai. Po­mi­do­rų su ki­to­mis dar­žo­vė­mis že­la­ti­no­je re­cep­tą šei­mi­nin­kė siū­lo „Šiau­lių kraš­to“ skai­ty­to­jams.

Po­mi­do­rai že­la­ti­no­je

Rei­kės: po­mi­do­rų, agur­kų, pa­pri­kos, svo­gū­nų (šei­mi­nin­kė dar­žo­ves de­da iš akies), dvie­jų lit­rų van­dens, po 100 gra­mų že­la­ti­nos (apie 12–13 šaukš­tų) ir cuk­raus, 60–70 gra­mų drus­kos, pi­pi­rų, lau­rų la­pe­lių.

Van­de­nį už­vi­rin­ti. Pu­sė­je lit­ro van­dens iš­brin­kin­ti že­la­ti­ną. Į li­ku­sį van­de­nį su­dė­ti prie­sko­nius, cuk­rų, drus­ką ir iš­vir­ti ma­ri­na­tą. Į už­vi­ru­sį ir atau­šin­tą ma­ri­na­tą su­pil­ti že­la­ti­ną, pa­kai­tin­ti, bet neuž­vir­ti.

Į stik­lai­nius su­dė­ti su­pjaus­ty­tus po­mi­do­rus, agur­kus, svo­gū­nus, pa­pri­kas, už­pil­ti ma­ri­na­tu, už­deng­ti dang­te­liu, bet neuž­suk­ti. Stik­lai­nius su­sta­ty­ti į in­dą su van­de­niu ir kai­tin­ti, kol dar­žo­vės pa­keis spal­vą, maž­daug apie 10 mi­nu­čių.

Ska­naus!


Va­len­ti­nas CA­SU da­li­ja­si ita­liš­ku re­cep­tu. Vai­ki­no ma­ma lie­tu­vė, tė­vas – ita­las. Vil­niu­je Va­len­ti­nas bai­gė už­sie­nio lie­tu­viams skir­tą mo­kyk­lą, da­bar stu­di­juo­ja vi­rė­jo spe­cia­ly­bę Vil­niaus tu­riz­mo ir pre­ky­bos vers­lo mo­kyk­lo­je ir sva­jo­ja ati­da­ry­ti Lie­tu­vo­je sa­vo res­to­ra­ną.

Ma­ka­ro­nai su pa­da­žu „Bo­log­ne­se“

Rei­kės (5–6 po­rci­joms): 600 g ma­ka­ro­nų (for­mą iš­si­rin­ki­te pa­gal sko­nį), 300 g mal­tos jau­tie­nos, 300 g mal­tos kiau­lie­nos, 50 g sa­lie­rų stie­bų, 60 g svo­gū­nų, 50 g mor­kų, 500 g na­tū­ra­lios po­mi­do­rų ty­rės (jos su­dė­tį tu­ri su­da­ry­ti 99 pro­cen­tai po­mi­do­rų, be prie­mai­šų), 200 ml sau­so rau­do­nojo vy­no, drus­kos, pi­pi­rų, 400 g tar­kuo­to par­me­za­no sū­rio.

Pa­da­žui pa­ga­min­ti sa­lie­rų stie­bus, mor­kas ir svo­gū­nus smul­kiai su­pjaus­ty­ki­te ir ke­pin­ki­te 10 mi­nu­čių ant ma­žos ug­nies.

Į dar­žo­ves rei­kia su­dė­ti mal­tą mė­są ir vis­ką kar­tu ke­p­ti iki tol, kol iš­ga­ruos mė­sos sul­tys ir kep­tu­vė­je ne­be­liks skys­čio (iki 20 mi­nu­čių). Ta­da įpil­ti vy­no ir vėl troš­kin­ti, kol iš­ga­ruos skys­čiai ir mė­sa bus sau­sa.

Tuo­met įpil­ti po­mi­do­rų ty­rės ir troš­kin­ti vis­ką kar­tu. Kai pa­da­žas su­tirš­tės, įpil­ti stik­li­nę van­dens ir vėl troš­kin­ti, kol iš­ga­ruos van­duo. Kep­tu­vės ne­rei­kia už­deng­ti dang­čiu. Kai troš­ki­na­te pa­da­žą, kas 10–20 mi­nu­čių rei­kės įpil­ti stik­li­nę van­dens ir kar­tais vis­ką pa­mai­šy­ti. Drus­kos ir pi­pi­rų dė­ti, kiek kam pa­tin­ka.

Ska­niau­sia  „Bo­log­ne­se“ išei­na, kai il­gai troš­ki­namas pa­da­žas, jį ga­li­ma ga­min­ti iki 2 va­lan­dų, bet ga­li­ma ir trum­piau.

Kai ke­lis kar­tus įpy­lė­te van­dens ir jis ke­lis kar­tus iš­ga­ra­vo, ga­li­te vir­ti ma­ka­ro­nus.

Kai ma­ka­ro­nai iš­virs, iš­mai­šy­ki­te pa­da­žą ir ma­ka­ro­nus puo­de ar­ba kep­tu­vė­je. Su­dė­ki­te juos į lėkš­tes, už­ber­ki­te tar­kuo­to par­me­za­no sū­rio ir ga­li­ma val­gy­ti.

Ska­naus!


Klo­vai­niuo­se (Pak­ruo­jo r.) gy­ve­nan­ti gra­žios so­dy­bos šei­mi­nin­kė Ja­ni­na SA­BA­LIAUS­KIE­NĖ la­bai ver­ti­na pa­čios rink­tų žo­le­lių ar­ba­tas, da­lį au­ga­lų už­siau­gi­na ir pa­ti. „Šiau­lių kraš­to“ skai­ty­to­jams klo­vai­nie­tė siū­lo iš­si­vir­ti rau­do­nų­jų do­bi­lų ar­ba­tos, ku­rią pa­mė­go prieš ke­le­tą me­tų.

Rau­do­nų­jų do­bi­lų ar­ba­ta

Rei­kės žiups­ne­lio džio­vin­tų rau­do­nų­jų do­bi­lų la­pų ir žie­dų, sko­niui pa­pil­dy­ti – ke­lių ša­ke­lių džio­vin­tų avie­čių, tru­pu­čio džio­vin­tų juo­dų­jų ser­ben­tų la­pų.

Į už­vi­rin­tą van­de­nį su­de­da­mos vi­sos žo­le­lės, ke­lias mi­nu­tes pa­kai­ti­na­ma – kol „pri­trauks“ (van­duo pa­keis spal­vą). Ar­ba­ta pa­gar­di­na­ma tru­pu­čiu me­daus, o mėgs­tan­tys sal­džiai ga­li jo įsi­dė­ti dau­giau.

„Rau­do­nie­ji do­bi­lai tu­ri daug ver­tin­gų me­džia­gų, jų ar­ba­tą tin­ka ger­ti vi­sais me­tų lai­kais – su su­muš­ti­niais, įvai­rio­mis ban­de­lė­mis,  sau­sai­niais. O vai­ši­nant ori­gi­na­lu­mą ver­ti­nan­čius sve­čius, į ar­ba­tos puo­de­lį ga­li­ma įdė­ti ir po do­bi­lo žie­dą. Karš­ta­me van­de­ny­je jis iš­brinks­ta, iš­si­sklei­džia ir įdo­miai at­ro­do“, – sa­ko po­nia Ja­ni­na.

Ji pa­ta­ria do­bi­lus ar­ba­tai rink­ti ato­kio­se pie­vo­se, pa­miš­kė­se – to­li nuo ke­lių.


Pa­lo­nuo­se (Rad­vi­liš­kio ra­jo­nas) gy­ve­nan­ti Al­do­na SKOR­KIE­NĖ mies­te­ly­je ge­rai ži­no­ma šei­mi­nin­kė, ak­ty­vi bend­ruo­me­nės na­rė. „Šiau­lių kraš­to“ skai­ty­to­jams po­nia Al­do­na siū­lo troš­kin­tos triu­šie­nos re­cep­tą.

Troš­kin­ta triu­šie­na

Rei­kės: 1 ga­ba­lais pjaus­ty­to triu­šio, ke­lių mor­kų, bul­vių, 1 gal­vu­tės svo­gū­no, grie­ti­nės (pa­gal sko­nį).

Ma­ri­na­tui rei­kės: 4 skil­te­lių čes­na­ko, ba­zi­li­kų, 1 gal­vu­tės svo­gū­no, pi­pi­rų, drus­kos, ma­jo­ne­zo.

Pir­miau­sia pa­si­ga­mi­na­me ma­ri­na­tą. Čes­na­ko gal­vu­tes iš­spau­džia­me į in­dą, smul­kiai su­pjaus­to­me svo­gū­ną, su­de­da­me smul­kin­tus švie­žius ar džio­vin­tus ba­zi­li­kus, pi­pi­rų ir drus­kos (pa­gal sko­nį), įde­da­me ma­jo­ne­zo ir vis­ką ge­rai iš­mai­šo­me.

Triu­šie­ną iš­tri­na­me pa­si­ga­min­tu ma­ri­na­tu ir trims va­lan­doms pa­lie­ka­me ma­ri­nuo­tis šal­dy­tu­ve.

Po to triu­šie­nos ga­ba­lus ap­ke­pa­me kep­tu­vė­je, su­de­da­me į puo­dą, įpjaus­to­me mor­kų, svo­gū­no, įpi­la­me van­dens, įde­da­me drus­kos, pi­pi­rų ir troš­ki­na­me apie 30 mi­nu­čių ant silp­nos ug­nies. Po to su­de­da­me bul­ves ir dar troš­ki­na­me apie 20 mi­nu­čių. Tuo­met su­de­da­me grie­ti­nę ir dar pa­troš­ki­na­me 10–15 mi­nu­čių.

Ska­naus!


Mie­ži­nis ra­gai­šis

Vil­niu­je gy­ve­nan­ti jo­niš­kie­čių drau­gi­jos „Si­dab­ra“ va­do­vė Gied­rė LAS­TAUS­KIE­NĖ me­na ne vie­ną pa­tie­ka­lą, ku­rį vai­kys­tė­je ga­min­da­vo ma­ma. „Šiau­lių kraš­to“ skai­ty­to­jams moteris siū­lo­ pa­mė­gin­ti iš­si­kep­ti se­no­vi­nį mie­ži­nį ra­gai­šį, įda­ry­tą la­ši­nu­kais.

Ra­gai­šiui rei­kės: 1 ki­log­ra­mo stam­biai mal­tų mie­ži­nių mil­tų, 3 stik­li­nių pie­no (tin­ka ir pa­su­kos ar­ba van­duo, bet su pie­nu ra­gai­šis ska­nes­nis), 10 gra­mų mie­lių, drus­kos, cuk­raus, rū­ky­tų la­ši­nu­kų, svo­gū­nų.

Iš pa­šil­dy­to, bet ne­karš­to pie­no, mie­lių, su­mai­šy­tų su cuk­ru­mi ir tru­pu­čiu pie­no, da­lies mil­tų už­mai­šo­me teš­lą. Pa­vir­šių api­bars­to­me mil­tais ir pa­lie­ka­me per nak­tį.

Ki­tą ry­tą teš­lą ge­rai iš­pla­ka­me, su­be­ria­me li­ku­sius mil­tus, drus­ką, iš­min­ko­me ir pa­lie­ka­me pa­kil­ti.

Rū­ky­tus la­ši­nu­kus smul­kiai su­pjaus­to­me ku­be­liais. Įmai­šo­me pa­ke­pin­tų svo­gū­nų.

Teš­lai iš­ki­lus, ją de­da­me ant sta­lo ir iš­plo­ja­me plokš­čią skri­tu­lį, į ku­rio vi­du­rį su­de­da­me la­ši­nu­kus su svo­gū­nais ir su­for­muo­ja­me ap­skri­tą ke­pa­liu­ką.

Ke­pa­me or­kai­tė­je. Dar karš­tas la­bai tin­ka pus­ry­čiams, ypač su gi­lių ka­va.

Ska­naus!


„Berž­ta­lio“ žu­vie­nė

Pak­ruo­jo ra­jo­no Žei­me­lio se­niū­ni­jos žve­jų klu­bo „Berž­ta­lis“ na­rė Jū­ra­tė GUŽEVIČIENĖ da­li­ja­si re­cep­tu žu­vie­nės, ver­da­mos lau­ke ant at­vi­ros ug­nies. To­kią žu­vie­nę „Berž­ta­lio“ meš­ke­rio­to­jai ver­da ma­si­nių šven­čių da­ly­viams ir di­džiuo­ja­si, kad jos po ren­gi­nių ne­lie­ka.

8-10 lit­rų žu­vie­nei rei­kės 6 ki­log­ra­mų ly­nų, rau­džių ar ki­to­kios bal­tos žu­vies, 2 ki­log­ra­mų ry­žių, 12 lit­rų ki­bi­ro ku­be­liais su­pjaus­ty­tų bul­vių, 1 ki­log­ra­mo pa­pri­kų, 20 di­de­lių mor­kų, cit­ri­nos, ke­lių sau­jų kra­pų, pluoš­to svo­gū­nų laiš­kų, pa­gal sko­nį drus­kos ir prie­sko­nių.

Į puo­dą su­pi­la­mas ki­bi­ras van­dens, jį už­vi­ri­nus, paei­liui (pa­gal tai, kiek lai­ko ku­ris pro­duk­tas ver­da) de­da­mi ry­žiai, bul­vės, mor­kos, pa­pri­kos, drus­ka ir prie­sko­niai.

Švie­žia žu­vis nu­sku­ta­ma, iš­da­ri­nė­ja­ma, su­pjaus­to­ma no­ri­mo dy­džio ga­ba­liu­kais ir pa­šlaks­to­ma iš­spaus­to­mis cit­ri­nos sul­ti­mis (kad ne­su­by­rė­tų ver­dant). Žu­vis su­de­da­ma į puo­dą, kai ry­žiai ir dar­žo­vės jau bū­na su­minkš­tė­ję, pa­ver­da­ma dar ke­lias mi­nu­tes. Pa­tie­kiant žu­vie­nę, į in­dus de­da­ma grie­ti­nės.

„Kiek lai­ko žu­vie­nė virs, pri­klau­so nuo ug­nies kait­ru­mo – kiek­vie­ną kar­tą skir­tin­go. To­dėl puo­dą rei­kia nuo­lat pri­žiū­rė­ti, ste­bė­ti, ku­ris pro­duk­tas jau iš­vi­rė ir ka­da lai­kas dė­ti ki­tą, iš­ver­dan­tį grei­čiau“, – pa­ta­ria J. Gu­že­vi­čie­nė.

Ska­naus!


Die­nos re­cep­tas

Vil­man­tas VENC­KŪ­NAS, Vil­niaus uni­ver­si­te­te stu­di­juo­jan­tis žur­na­lis­ti­ką ir at­lie­kan­tis pra­kti­ką „Šiau­lių kraš­te“, da­li­ja­si om­le­to ir su­muš­ti­nių re­cep­tais. „Esu stu­den­tas, tad man pa­tin­ka grei­tai iš kas­die­ni­nių pro­duk­tų pa­ruo­šia­mi pa­tie­ka­lai, ku­rie yra so­tūs ir gar­dūs“, – sa­ko Vil­man­tas.

Om­le­tas su ba­to­nu

Rei­kės: 2 kiau­ši­nių, 4 rie­ke­lių ba­to­no, ne­di­de­lės sau­jos špi­na­tų, ket­vir­ta­da­lio pa­pri­kos, pu­sės po­mi­do­ro, 2 pie­niš­kų deš­re­lių, žiups­ne­lio džio­vin­tų ba­zi­li­kų, drus­kos.

Kep­tu­vė­je ant svies­to trum­pai pa­ke­pa­me špi­na­tus.

Išp­la­ka­me kiau­ši­nius. Ku­be­liais su­pjaus­to­me po­mi­do­rą, pa­pri­ką ir deš­re­les. Su­be­ria­me į kiau­ši­nių pla­ki­nį, su­de­da­me ir ap­ke­pin­tus špi­na­tus. Įbe­ria­me drus­kos ir ba­zi­li­kų. Vis­ką ge­rai iš­mai­šo­me.

Ta­da į šią ma­sę pra­de­da­me tru­pin­ti ba­to­no rie­ke­les. Sut­ru­pi­nę vie­ną rie­ke­lę vis­ką iš­mai­šo­me. Tą pa­tį kar­to­ja­me su li­ku­sio­mis rie­ke­lė­mis. Ba­to­nas pa­de­da „su­kli­juo­ti“ vis­ką į vie­ną tirš­tą ma­sę.

Kep­tu­vė­je iš­ly­do­me dar šiek tiek svies­to, su­ver­čia­me om­le­to ma­sę, iš­ly­gi­na­me ją ša­ku­te ar šaukš­tu, kad su­for­muo­tu­me bly­ną. Ant vi­du­ti­nės ug­nies ap­ke­pa­me vie­ną pu­sę, kai pa­skrun­da ap­ver­čia­me, kad ap­skrus­tų ir ki­ta.

Karš­ti su­muš­ti­niai su kiau­ši­niu

Rei­kės: 2 kiau­ši­nių, 2 rie­ke­lių su­muš­ti­nių duo­nos, 150 gra­mų karš­tai rū­ky­tos nu­ga­ri­nės, 80 gra­mų fer­men­ti­nio sū­rio, 1 ma­ri­nuo­to agur­ko, 1 svo­gū­no gal­vu­tės.

Išp­la­ka­me kiau­ši­nius. Ta­da su­tar­kuo­ja­me nu­ga­ri­nės fi­lė ir sū­rį. Sup­jaus­to­me ku­be­liais agur­ką ir svo­gū­ną. Vis­ką su­de­da­me į kiau­ši­nių pla­ki­nį ir ge­rai iš­mai­šo­me.

Į kep­tu­vę įpi­la­me šla­ke­lį alie­jaus, de­da­me su­muš­ti­nių duo­ną, o ant jos – už­te­pė­lės ma­sę. Ant ne­di­de­lės ug­nies už­den­gę dang­čiu ke­pa­me. Kai duo­nos apa­čia ap­skrun­da, ap­ver­čia­me ir ke­pa­me dar 3–5 mi­nu­tes.

Ska­naus!


Bisk­vi­ti­nis py­ra­gas su vyš­nio­mis

Jur­dai­čių kai­mo (Jo­niš­kio ra­jo­nas) bend­ruo­me­nės pir­mi­nin­kė, Jo­no Avy­žiaus vie­šo­sios bib­lio­te­kos fi­lia­lo bib­lio­te­ki­nin­kė Dia­na UŽ­KU­RAI­TIE­NĖ va­sa­rą ke­pa py­ra­gus ir tor­tus su uo­go­mis. „Šiau­lių kraš­to“ skai­ty­to­jams ji siū­lo iš­mė­gin­ti bisk­vi­ti­nio py­ra­go su vyš­nio­mis re­cep­tą.

Bisk­vi­tui rei­kės: 8 kiau­ši­nių, 8 šaukš­tų cuk­raus, 8 šaukš­tų mil­tų ir nuo 2 iki 4 ar­ba­ti­nių šaukš­te­lių ka­ka­vos (pri­klau­so­mai nuo to, ar no­ri­te la­bai tam­saus bisk­vi­to, ar švie­ses­nio).

Kiau­ši­nių bal­ty­mus at­ski­ria­me nuo try­nių ir iš­pla­ka­me iki stan­džių pu­tų, ku­rios, net ap­ver­tus du­be­nį, ne­kris­tų lauk. Try­nius iš­tri­na­me su cuk­ru­mi ir po tru­pu­tį įmai­šo­me mil­tus su ka­ka­va bei iš­plak­tus bal­ty­mus.

Ke­pa­me maž­daug pus­va­lan­dį 180 laips­nių or­kai­tė­je. Iš­kep­tą bisk­vi­to lakš­tą Dia­na siū­lu per­pjau­na išil­gai, pa­da­lin­da­ma į du plo­nus lakš­tus. Aiš­ku, lakš­tus ga­li­ma kep­ti ir at­ski­rai po vie­ną.

Per­te­pi­mui rei­kės: 1 lit­ro vyš­nių sko­nio jo­gur­to, 1 stik­li­nės cuk­raus, nuo 4 iki 6 šaukš­tų že­la­ti­nos (pri­klau­so nuo to, ar la­bai daug uo­gų dė­si­te, ar ma­žiau), lit­ro iš­gliau­dy­tų vyš­nių.

Į jo­gur­tą su­be­ria­me uo­gas ir su­pi­la­me van­de­ny­je iš­brin­kin­tą že­la­ti­ną.

Pa­ruoš­tu per­te­pi­mu už­pi­la­me pir­mą bisk­vi­to sluoks­nį, ta­da de­da­me ant­rą sluoks­nį ir vėl už­pi­la­me jo­gur­ti­nį per­te­pi­mą. Pa­puo­šia­me li­ku­sio­mis uo­go­mis.

D. Už­ku­rai­tie­nė sa­ko, kad daž­nai bisk­vi­tą, prieš už­pil­da­ma per­te­pi­mu, su­drė­ki­na si­ru­pu, ku­rį ga­mi­na iš žo­le­lių ar­ba­tos ir cuk­raus.

Tor­tą šal­dy­tu­ve pa­lai­ko­me po­rą va­lan­dų, kad su­sting­tų. Ska­naus!


DIE­NOS RE­CEP­TAS

Kel­mės ra­jo­ne, Pet­ra­liš­kė­je, gy­ve­nan­ti Si­mo­na ŠALTYTĖ kar­tu su ma­ma dar­buo­ja­si jos įkur­to­je įmo­nė­je „Šal­si­ma“.

Pak­ra­žan­čio se­niū­ni­jos Ūpai­nių kai­me vy­ku­sio­je Lau­ko die­no­je, kurioje bu­vo pri­sta­to­mas mė­si­nių gal­vi­jų li­mu­zi­nų ūkis, Si­mo­na sve­čius vai­ši­no li­mu­zi­nų mė­sos troš­ki­niu. Jį siū­lo iš­ban­dy­ti ir „Šiau­lių kraš­to“ skai­ty­to­jams.

Limuzinų mėsos troškinys

Troš­ki­niui rei­kės: nuo 600 gra­mų iki 1 ki­log­ra­mo (pri­klau­so­mai nuo šei­mos dy­džio) li­mu­zi­no mė­sos, drus­kos, pi­pi­rų, čes­na­ko, ke­lių šaukš­tų aly­vuo­gių alie­jaus, ke­lių šaukš­tų po­mi­do­rų pa­da­žo, 200 gra­mų ry­žių, įvai­rių dar­žo­vių: cu­ki­ni­jos, briu­se­linio ko­pūs­to, žie­di­nio ko­pūs­to, pa­pri­kos, bro­ko­lio, mor­kų, pu­pe­lių, aitriųjų paprikų, ga­li­ma ir ki­to­kių.

Li­mu­zi­no mė­są su­pjaus­to­me ne­di­de­liais ga­ba­liu­kais, pa­sū­do­me, įtri­na­me pi­pi­rų, pa­ska­ni­na­me čes­na­ku ir ki­to­kiais drus­kos ne­tu­rin­čiais prie­sko­niais, ga­li­ma žo­le­lė­mis, pa­šlaks­to­me alie­ju­mi. Pa­lai­ko­me ke­lias va­lan­das. Tuo­met ke­pa­me kon­vek­ci­nė­je kros­ne­lė­je apie 35–40 mi­nu­čių.

Dar­žo­ves su­smul­ki­na­me ir ap­ver­da­me pa­sū­dy­ta­me van­de­ny­je. Išg­rie­bia­me ir de­da­me į troš­ki­ni­mui skir­tą puo­dą, čia su­de­da­me ir ap­ke­pin­tą mė­są. Įpi­la­me šiek tiek alie­jaus. Pat­roš­ki­na­me. Pas­ka­ni­na­me po­mi­do­rų pa­da­žu.

Na­mų są­ly­go­mis troš­ki­nį ga­li­ma ruoš­ti mė­są iš­ke­pant ran­ko­vė­je ar­ba ke­pi­mo mai­še­ly­je.

Ska­naus!


Rad­vi­liš­kie­tė mo­ky­to­ja Bro­nis­la­va STE­PO­NAI­TIE­NĖ, ta­pu­si sen­jo­re, tu­ri dau­giau lai­ko ku­li­na­ri­nėms idė­joms įgy­ven­din­ti.

Vie­nas iš mėgs­ta­mų pe­da­go­gės pa­tie­ka­lų – įvai­rios sa­lo­tos, ku­rio­mis ji vai­ši­na ir drau­ges, ir ar­ti­muo­sius. Jų pa­si­ga­min­ti siū­lo ir „Šiau­lių kraš­to“ skai­ty­to­jams. Gra­mais mo­te­ris nie­ko ne­sve­ria – ing­re­dien­tus de­da iš akies.

Viš­tie­nos sa­lo­tos

Rei­kės: apie 500 gra­mų viš­tie­nos fi­lė, po­ros ge­rų sau­jų vy­nuo­gių be sėk­le­lių, pu­sės vi­du­ti­nio dy­džio Pe­ki­no ko­pūs­to, ma­jo­ne­zo, juo­dų­jų pi­pi­rų.

Viš­tie­ną pa­pries­ko­niuo­ti no­ri­mais prie­sko­niais ir iš­kep­ti. Iš­kep­tą mė­są su­pjaus­ty­ti ne­di­de­liais ku­be­liais. Kiek­vie­ną vy­nuo­gės uo­gą su­pjaus­ty­ti į ke­tu­rias da­lis. Pe­ki­no ko­pūs­tą su­pjaus­ty­ti smul­kiai, ne­de­dant ties la­po pa­grin­du esan­čios bal­to­sios da­lies.

Sa­lo­tas pa­gar­din­ti ma­jo­ne­zu ir pi­pi­rais. Drus­kos dė­ti ne­bū­ti­na, ka­dan­gi sū­ru­mo pa­kan­ka iš ma­jo­ne­zo bei  viš­tie­nos prie­ko­nių.

Žie­di­nių ko­pūs­tų sa­lo­tos

Rei­kės: 1 vi­du­ti­nio dy­džio žie­di­nio ko­pūs­to, 2 vi­du­ti­nio dy­džio mor­kų, pu­sės stik­li­nės pa­ke­pin­tų lukš­ten­tų sau­lėg­rą­žų, pu­sės stik­li­nės auk­si­nių ra­zi­nų, ma­jo­ne­zo.

Ra­zi­nas už­pil­ti karš­tu van­de­niu ir jas pa­brin­kin­ti. Žie­di­nius ko­pūs­tus kuo smul­kiau su­smul­kin­ti žie­dy­nė­liais. Mor­kas su­tar­kuo­ti stam­bia (bu­ro­ki­ne) trin­tu­ve. Su­dė­ti vi­sus ing­re­dien­tus ir už­pil­ti pa­gal sko­nį ma­jo­ne­zo.

Su­mai­šy­ti – ir ska­naus!


To­mas VAL­KAUS­KAS, Vil­niaus uni­ver­si­te­to žur­na­lis­ti­kos spe­cia­ly­bės stu­den­tas, „Šiau­lių kraš­te“ at­lie­kan­tis pra­kti­ką, da­li­ja­si sa­vo re­cep­tu. Siū­lo pa­si­ga­min­ti ma­ka­ro­nų su tu­nu. Šio pa­tie­ka­lo re­cep­tą su­ži­no­jo iš drau­go ita­lo, iš­ban­dė, pa­ti­ko, pa­vai­ši­na šiais ska­niais ma­ka­ro­nais ir drau­gus.

Ma­ka­ro­nai su tu­nu

Rei­kės: 300 gra­mų ma­ka­ro­nų (pa­tar­ti­na spi­ra­lių for­mos, bet ga­li­ma rink­tis pa­gal sko­nį), kon­ser­vuo­to tu­no (už­teks 160 g ar­ba 200 g), po­mi­do­rų pa­stos (250 g), juo­dųjų aly­vuo­gių be kau­liu­kų, ba­zi­li­kų la­pe­lių, 1 svo­gū­no (ga­li­ma ir ne­dė­ti), 3 skil­te­lių čes­na­ko, tar­kuo­to kie­to sū­rio.

Su­dė­jus į pa­sū­dy­tą ver­dan­tį van­de­nį, ma­ka­ro­nus vir­ti 7–9 mi­nu­tes.

Kol ver­da ma­ka­ro­nai, pa­ruoš­ti tu­no ir po­mi­do­rų pa­da­žą.

Į kep­tu­vę su­dė­ti tu­ną, su­pil­ti po­mi­do­rų pa­stą, vi­sa tai troš­kin­ti ant ma­žos ug­nies, vis pa­mai­šy­ti. Po ke­lių mi­nu­čių su­ber­ti su­smul­kin­tą ku­be­liais svo­gū­ną (jei­gu nu­sprę­si­te jo dė­ti) ir su­smul­kin­tas ar su­tar­kuo­tas čes­na­ko skil­te­les. Dar tru­pu­tį vis­ką pa­troš­kin­ti.

Įdė­ti ma­ka­ro­nus į lėkš­tę, ant vir­šaus už­pil­ti tu­no ir po­mi­do­rų pa­da­žą, ba­zi­li­kų la­pe­lių ne­pjaus­ty­ti, už­dė­ti ant ma­ka­ro­nų, už­teks 4–6 la­pe­lių, ba­zi­li­kai de­da­mi dėl kva­po. Pa­puoš­ti vis­ką juo­dosio­mis aly­vuo­gė­mis ir už­ber­ti tar­kuo­to sū­rio (ma­ka­ro­nai tu­ri bū­ti karš­ti, kad sū­ris iš­si­ly­dy­tų).

Ska­naus!


Pak­ruo­jo sa­vi­val­dy­bės Kul­tū­ros, pa­vel­do­sau­gos ir vie­šų­jų ry­šių kul­tū­ros pa­vel­do vy­riau­sia­sis spe­cia­lis­tas Min­dau­gas VE­LIU­LIS iš ke­lio­nės po Ai­ri­ją par­si­ve­žė to­je ša­ly­je po­pu­lia­raus pa­tie­ka­lo re­cep­tą.

Ai­riš­kas „ki­šas“

„Ki­šui“ rei­kės: sluoks­niuo­tos be­mie­lės teš­los, viš­tie­nos ar­ba ka­la­ku­tie­nos, bro­ko­lių, žie­di­nių ko­pūs­tų, špi­na­tų, kiau­ši­nių, pie­no bei mėgs­ta­mų prie­sko­nių ir drus­kos. Vi­si pro­duk­tai ima­mi iš akies, tiks­lių pro­por­ci­jų Min­dau­gas ne­si­lai­ko.

Ke­pi­mo in­das iš­klo­ja­mas teš­la, už­len­kiant maž­daug 3 cen­ti­met­rų aukš­čio kraš­tus. Paukš­tie­na su­pjaus­to­ma ga­ba­lė­liais, su­de­da­ma sluoks­niu ant teš­los. Ant mė­sos de­da­mas sluoks­nis su­pjaus­ty­tų dar­žo­vių. Pa­ruo­šia­mas kiau­ši­nių ir pie­no pla­ki­nys (du treč­da­liai kiau­ši­nių, treč­da­lis – pie­no) su drus­ka ir prie­sko­niais, už­pi­la­mas ant mė­sos bei dar­žo­vių.

„Sluoks­niuo­ti mė­są ir dar­žo­ves griež­tai ne­rei­ka­lau­ja­ma, ga­li­ma juos su­mai­šy­ti – kaip kam ska­niau. Ir dar­žo­ves kiek­vie­nas ga­li dė­ti sa­vo nuo­žiū­ra, keis­ti, tik at­si­žvelg­ti į jų ke­pi­mo lai­ką. Tik ne­re­ko­men­duo­ja­ma dė­ti bul­vių, ne­de­ran­čių su teš­la“, – sa­ko M. Ve­liu­lis.

Ke­pi­nys pa­šau­na­mas į iki 170 laips­nių įkai­tin­tą or­kai­tę. Ke­pa­ma apie 40–50 mi­nu­čių.

M. Ve­liu­lis pa­ta­ria „ki­šo“ ne­da­ry­ti per­ne­lyg sto­ro – jis ne­tu­rė­tų bū­ti sto­res­nis nei vie­na ant ki­tos su­dė­tos 2-3 pi­cos. Per sto­ras ke­pi­nys bus ne toks ska­nus.

Ska­naus!


Ru­diš­kių kai­mo (Jo­niš­kio ra­jo­nas) bend­ruo­me­nės pir­mi­nin­kė ir Jo­niš­kio kul­tū­ros cent­ro Ru­diš­kių sky­riaus ren­gi­nių or­ga­ni­za­to­rė Ele­na KAR­NI­ŠAUS­KIE­NĖ „Šiau­lių kraš­to“ skai­ty­to­jams siū­lo iš­mė­gin­ti sil­kės su ma­ri­nuo­tais pie­vag­ry­biais miš­rai­nę.

Sil­kė su ma­ri­nuo­tais pie­vag­ry­biais

Miš­rai­nei rei­kės: sil­kės fi­lė, kon­ser­vuo­tų žir­ne­lių, po­ros svo­gū­no ro­pu­čių, pie­vag­ry­bių, 2–3 kiau­ši­nių, ma­jo­ne­zo, pi­pi­rų.

Pie­vag­ry­bius pa­ma­ri­nuo­ja­me ma­ri­na­te iš cuk­raus, drus­kos, ac­to, lau­rų la­pų, pi­pi­rų. Ma­ri­na­tą už­ver­da­me ir ja­me pus­die­nį gry­bus pa­lai­ko­me.

Sup­jaus­to­me svo­gū­nus. Kiau­ši­nius iš­ver­da­me ir at­ski­ria­me tik bal­ty­mus (try­nių miš­rai­nei ne­nau­do­si­me), ku­riuos su­smul­ki­na­me, sil­kę su­pjaus­to­me ga­ba­liu­kais.

Vis­ką de­da­me į vie­ną in­dą, pa­bars­to­me pi­pi­rais, iš­mai­šo­me su ma­jo­ne­zu.

Ska­naus!


Da­nu­tė RA­ŽINS­KIE­NĖ, Rad­vi­liš­kio li­go­ni­nės Priė­mi­mo-sku­bio­sios pa­gal­bos sky­riaus slau­gy­to­ja, na­miš­kius daž­nai nu­ste­bi­na vis nau­ju pa­tie­ka­lu. Imp­ro­vi­zuo­ti ga­min­da­ma mėgs­tan­ti me­di­kė sa­vo imp­ro­vi­za­ci­jo­mis pa­si­da­li­ja ir su ko­le­go­mis.

„Šiau­lių kraš­to“ skai­ty­to­jams rad­vi­liš­kie­tė siū­lo pa­si­ga­min­ti sa­lo­tų.

Pi­kan­tiš­kos sa­lo­tos

Joms pa­si­ga­min­ti rei­kės: 200 gra­mų karš­tai rū­ky­tos kiau­lie­nos fi­lė, in­de­lio ne­vir­tų, jau­nų, smul­kių pie­vag­ry­bių, ne­ma­žo žiups­nio kra­pų, 1 šaukš­to alie­jaus, 2 šaukš­tų lie­so ma­jo­ne­zo.

Kiau­lie­nos fi­lė su­pjaus­ty­ti ma­žais ku­be­liais. Ne­vir­tus pie­vag­ry­bius su­pjaus­ty­ti smul­kio­mis juos­te­lė­mis, prieš tai nu­lu­pus nuo gal­vu­čių ode­lę ir pa­ša­li­nus ko­te­lius.

Pie­vag­ry­bius su­dė­ti ant pjaus­ty­tos kiau­lie­nos.

Alie­jų, ma­jo­ne­zą su­mai­šy­ti su su­smul­kin­tais kra­pais ir vis­ką per­mai­šy­ti. Sū­dy­ti ne­rei­kia, nes pa­pras­tai fi­lė bū­na sū­ro­ka.

Val­gy­ti su duo­na ar ba­to­nu.

Gry­bau­to­jų sa­lo­tos

Rei­kės: 1 vi­du­ti­nio švie­žio agur­ko, 1 ar 2 vi­du­ti­nio dy­džio po­mi­do­rų, ke­lių svo­gū­nų laiš­kų, pa­gal sko­nį kra­pų, 0,5 lit­ro vir­tų gry­bų, 2 šaukš­tų grie­ti­nės, žiups­ne­lio drus­kos.

Agur­ką ir po­mi­do­rus su­pjaus­ty­ti ku­be­liais, su­pjaus­ty­ti svo­gū­no laiš­kus ir kra­pus ir vis­ką su­pil­ti ant vir­tų, nu­sau­sin­tų ir at­šal­dy­tų gry­bų. Pa­gal sko­nį įber­ti drus­kos, su­dė­ti grie­ti­nę ir iš­mai­šy­ti.

Val­gy­ti su vir­to­mis bul­vė­mis ar duo­na.

Ska­naus!


Kep­tų bul­vy­čių pu­se­lės

Pak­ruo­jo au­to­mo­bi­lių spor­to klu­bo at­sto­vė Vai­da ŠEI­ŽĖ „Šiau­lių kraš­to“ skai­ty­to­jams siū­lo pa­ska­nau­ti įda­ry­tų kep­tų bul­vy­čių. Pa­tie­ka­lui ypač tiks švie­žios bul­vės.

Rei­kės: vi­du­ti­nio dy­džio bul­vių, drus­kos, pi­pi­rų, ita­liš­ko pen­kių prie­sko­ni­nių žo­le­lių mi­ši­nio, kam­ba­rio tem­pe­ra­tū­ros svies­to, sū­dy­tos la­ši­šos, kas­ti­nio.

Bul­ves ge­rai nu­plau­na­me ir ap­ver­da­me pa­sū­dy­ta­me van­de­ny­je. Jos tu­ri bū­ti minkš­tos, bet ne­per­vir­tos. Bul­ves šiek tiek atau­ši­na­me. Kam­ba­rio tem­pe­ra­tū­ros svies­tą su­mai­šo­me su žo­le­lė­mis, pi­pi­rais ir su­te­pa­me bul­ves.

De­da­me į įkai­tin­tą iki 200 tem­pe­ra­tū­ros or­kai­tę ir ke­pa­me maž­daug 20 mi­nu­čių. Dar karš­tas per­pjau­na­me pu­siau, iš­skap­tuo­ja­me ne­di­de­lę duo­bu­tę, de­da­me į vi­dų kas­ti­nio ir ga­ba­liu­ką la­ši­šos.

Ska­naus!


Ant ža­ri­jų kep­ta švie­žia žu­vis

Kel­mės J. Grai­čiū­no gim­na­zi­jos is­to­ri­jos mo­ky­to­jas ir ra­jo­no Ta­ry­bos na­rys Egi­di­jus ŪKSAS per va­sa­ros ato­sto­gas ne­ven­gia vir­tu­vės – pa­ts ga­mi­na val­gį vai­kams, nes žmo­nos ato­sto­gos trum­pes­nės.

„Šiau­lių kraš­to“ skai­ty­to­jams po­nas Egi­di­jus siū­lo iš­ban­dy­ti eg­zo­tiš­ką poil­sio val­gį – ant ža­ri­jų kep­tą žu­vį. Ją ga­li­ma kep­ti ir gam­to­je, prie upės ar eže­ro, ir sa­vo na­mų kie­me.

Rei­kės: ke­le­to švie­žių žu­vų – kuo­jų, eše­rių, kar­šių ar ko­kių ki­to­kių, šiek tiek aly­vuo­gių alie­jaus, drus­kos, prie­sko­nių – svo­gū­nų laiš­kų, kra­pų, čiob­re­lių ar ki­to­kių žo­le­lių.

Žu­vis iš­va­lo­me, iš­plau­na­me vi­dų, ge­rai nu­sau­si­na­me po­pie­ri­niu rankš­luos­čiu. Vir­šu­ti­nę da­lį iš­te­pa­me ne­di­de­liu kie­kiu aly­vuo­gių alie­jaus, tuo­met žu­vis bū­na sul­tin­ges­nė, ne­pri­de­ga.

Į žu­vies vi­dų įkem­ša­me su­pjaus­ty­tų svo­gū­nų laiš­kų, kra­pų ir čiob­re­lių mi­ši­nio. Apš­laks­to­me cit­ri­nų sul­ti­mis.

Kiek­vie­ną žu­ve­lę su­su­ka­me į fo­li­jos ga­ba­lė­lį. Pa­lie­ka­me va­lan­dai ma­ri­nuo­tis.

Tuo me­tu už­ku­ria­me lau­žą, pa­si­ruo­šia­me ža­ri­jų. Su­suk­tas į fo­li­ją žu­vis de­da­me ant ža­ri­jų. Ke­pa­me apie 15 mi­nu­čių. Iš­vy­nio­ja­me iš fo­li­jos ir val­go­me.

Prie žu­vies ly­giai to­kiu pat bū­du, įvy­nio­jus į fo­li­ją, ga­li­ma iš­si­kep­ti ir gar­ny­ro: svo­gū­nų, pa­pri­kų, cu­ki­ni­jų ar ki­to­kių dar­žo­vių.

Ska­naus!


Varš­kės ir braš­kių py­ra­gas sma­li­žiams

Kris­ti­na VA­SI­LIAUS­KIE­NĖ, Kal­ne­lio Gra­žio­nių (Rad­vi­liš­kio ra­jo­nas) vai­kų die­nos cent­ro „Ežiu­kai“ va­do­vė, pa­tie­ka­lus ga­mi­na ne tik šei­mai, bet ir ver­da, ke­pa kar­tu su Die­nos cent­ro vai­kais.

Kol te­be­noks­ta braš­kės, „Šiau­lių kraš­to“ skai­ty­to­jams po­nia Kris­ti­na siū­lo iš­si­kep­ti gar­daus py­ra­go su šio­mis kvap­io­mis uo­go­mis.

Py­ra­go pa­grin­dui rei­kės: 4 kiau­ši­nių, 60 gra­mų kvie­ti­nių mil­tų, 60 gra­mų bul­vių krak­mo­lo, 0,5 šaukš­te­lio ke­pi­mo mil­te­lių, 180 gra­mų cuk­raus.

Vi­du­ri­niam py­ra­go sluoks­niui pri­reiks: 500 gra­mų braš­kių, 40 gra­mų cuk­raus, 200 gra­mų varš­kės, 250 gra­mų 35 pro­cen­tų rie­bu­mo pla­ka­mo­sios grie­ti­nė­lės, 0,5 šaukš­te­lio va­ni­li­nio cuk­raus.

Py­ra­go pa­vir­šiui rei­kės: 300 gra­mų braš­kių, 250 gra­mų pla­ka­mo­sios grie­ti­nė­lės, 100 gra­mų cuk­raus.

Kiau­ši­nių try­nius at­ski­ria­me nuo bal­ty­mų. Try­nius iš­pla­ka­me su cuk­ru­mi, stan­džiai iš­pla­ka­me bal­ty­mus. Su­mai­šo­me mil­tus, krak­mo­lą ir ke­pi­mo mil­te­lius ir juos įmai­šo­me į iš­plak­tų try­nių ir bal­ty­mų ma­sę.

Gau­tą teš­lą de­da­me į svies­tu pa­tep­tą for­mą ir ke­pa­me apie 30 mi­nu­čių iki 180 laips­nių įkai­tin­to­je or­kai­tė­je.

Pra­vė­su­sį pa­grin­dą per­pjau­na­me pu­siau išil­gai. Sus­mul­ki­na­me braš­kes ir su­mai­šo­me jas su cuk­ru­mi. Išp­la­ka­me grie­ti­nė­lę su va­ni­li­niu cuk­ru­mi ir su­mai­šo­me su varš­ke.

Ant per­jau­to bisk­vi­to de­da­me varš­kės ir braš­kių ma­sę, už­den­gia­me ki­ta bisk­vi­to da­li­mi.

Vir­šu­ti­niam py­ra­go sluoks­niui su cuk­ru­mi iš­plak­tą grie­ti­nė­lę de­da­me ant pa­ga­min­to py­ra­go ir puo­šia­me pu­siau per­jau­to­mis braš­kė­mis. Bū­tų ge­rai py­ra­gą pa­lai­ky­ti šal­dy­tu­ve per nak­tį.

O ta­da jau sma­li­žiau­ti. Ska­naus!


Už­te­pė­lė su tu­nu

Skaist­gi­rio (Jo­niš­kio ra­jo­nas) mo­te­rų drau­gi­jos „Vers­mė“ na­rė Ire­na JA­RIE­NĖ Rei­bi­niuo­se vy­ku­sio­je ama­tų šven­tė­je da­ly­vius vai­ši­no su­muš­ti­niais su tu­no už­te­pė­le. „Šiau­lių kraš­to“ skai­ty­to­jams ji siū­lo iš­mė­gin­ti šį re­cep­tą.

Už­te­pė­lei rei­kės: fer­men­ti­nio sū­rio, kon­ser­vuo­to tu­no, čes­na­ko, vir­tų kiau­ši­nių, ma­jo­ne­zo ir prie­sko­nių.

Kie­tai vir­tus kiau­ši­nius su­ka­po­ja­me, fer­men­ti­nį sū­rį su­tar­kuo­ja­me. Čes­na­ką su­smul­ki­na­me. De­da­me vi­sus ing­re­dien­tus į du­be­nį, be­ria­me prie­sko­nių ir iš­mai­šo­me su ma­jo­ne­zu.

Už­te­pė­lė tin­ka ir su ba­to­nu, ir su duo­na. Ska­naus!


Rau­do­no­jo Kry­žiaus drau­gi­jo­je be­si­dar­buo­jan­ti kur­šė­niš­kė Na­ta­li­ja TA­MO­ŠE­VI­ČIE­NĖ va­sa­ros neį­si­vaiz­duo­ja be šaš­ly­kų. Sa­vo mėgs­ta­miau­siu re­cep­tu ji pa­si­da­li­jo su skai­ty­to­jais.

Va­sa­ros šaš­ly­kai

Rei­kės: 500 gra­mų kiau­lie­nos iš­pjo­vos, po vie­ną di­de­lį svo­gū­ną ir di­de­lį obuo­lį, 150 g šo­ni­nės rie­ke­lė­mis, 150 g džio­vin­tų sly­vų be kau­liu­kų, tri­jų šaukš­tų alie­jaus, po vie­ną šaukš­te­lį cit­ri­nos sul­čių, drus­kos, gars­ty­čių, me­daus, po pu­sę šaukš­te­lio pi­pi­rų ir mal­tų sal­džių­jų pa­pri­kų, žiups­ne­lio ci­na­mo­no.

Mė­są su­pjaus­ty­ti ga­ba­liu­kais,  ap­tep­ti alie­jaus, drus­kos, pi­pi­rų, pa­pri­kų mil­te­lių, gars­ty­čių, me­daus bei ci­na­mo­no mi­ši­niu ir šiek tiek pa­lai­ky­ti.

Nu­lup­tą svo­gū­ną per­pjau­ti į ke­tu­rias da­lis. Obuo­lį nu­plau­ti, nu­lup­ti, per­pjau­ti pu­siau, iš­pjau­ti sėk­la­liz­dį ir kiek­vie­ną pu­se­lę pa­da­lin­ti į ke­tu­rias da­lis.

Ma­ri­nuo­tą mė­są, svo­gū­ną, obuo­lį, šo­ni­nę ir sly­vas paei­liui su­ver­ti ant ke­tu­rių ieš­mų.

Šaš­ly­kus dė­ti ant įkai­tin­tų gro­te­lių. Gro­te­les įtvir­tin­ti to­liau nuo ug­nies, kad mė­sos pa­vir­šius neiš­kep­tų grei­čiau nei vi­dus.

Ska­naus!


Šiau­lių apy­lin­kės teis­mo Bau­džia­mų­jų by­lų sky­riaus vy­res­nio­ji spe­cia­lis­tė Auš­ra BI­TĖ­NĖ skai­ty­to­jams siū­lo svei­kuo­liš­ką ska­nės­tą.

„Šiuo me­tu ban­dau svei­kai mai­tin­tis ir iš­ban­dau nau­jus svei­kes­nius re­cep­tus. Ka­dan­gi la­bai mėgs­tu sal­du­my­nus, o jie neįei­na į ma­no svei­kos mi­ty­bos są­ra­šą, pra­dė­jau ieš­ko­ti, kas ga­lė­tų pa­keis­ti šo­ko­la­dus, py­ra­gė­lius“, – sa­ko po­nia Auš­ra.

Ji svei­kuo­lių par­duo­tu­vė­je at­ra­do dai­gin­tų gri­kių ba­to­nė­lius. „La­bai jie man pa­ti­ko, ta­čiau bran­giai kai­nuo­ja, to­dėl su­gal­vo­jau pa­ti jų pa­si­ga­min­ti ir ne­tgi pa­to­bu­lin­ti“, – tei­gia šiau­lie­tė.

Svei­kuo­liš­ki dai­gin­tų gri­kių ka­muo­liu­kai

Rei­kės: 50–70 gra­mų ko­ko­sų drož­lių, pu­sės (100 gra­mų) stik­li­nės mig­do­lų ar ki­tų mė­gsta­mų rie­šu­tų, pu­sės (apie 100 gra­mų) stik­li­nės dai­gin­tų gri­kių (ga­li­ma įsi­gy­ti svei­kuo­lių par­duo­tu­vė­je ar­ba pa­čiam su­si­dai­gin­ti), 20–25 da­tu­lių, 1–2 šaukš­te­lių me­daus (jei trūks­ta sal­du­mo), 5–6 šaukš­te­lių ka­ka­vos mil­te­lių, 3 šaukš­te­lių ko­ko­sų alie­jaus ir tiek pat ci­na­mo­no.

Da­tu­les už­pi­la­me karš­tu van­de­niu ir pa­lie­ka­me iš­brink­ti (apie 20 mi­nu­čių). Gri­kius su­ma­la­me iki mil­tų kon­sis­ten­ci­jos mais­to smul­kin­tu­vu S rai­dės for­mos, ar ran­ki­niu smul­kin­tu­vu. Mig­do­lus pa­ke­pi­na­me kep­tu­vė­je, at­vė­si­na­me ir po to juos smul­kiai su­ka­po­ja­me pei­liu ar smul­kin­tu­vu.

Į mais­to smul­kin­tu­vą su­de­da­me šiuos kom­po­nen­tus: su­mal­tus gri­kius, su­ka­po­tus mig­do­lus, ko­ko­sų alie­jų, ka­ka­vos mil­te­lius, ci­na­mo­ną ir su­ma­la­me.

Su­de­da­me da­tu­les ir dar kar­tą vis­ką per­ma­la­me. Jei trūks­ta sal­du­mo, įdė­ki­me me­daus.

For­muo­ja­me no­ri­mos for­mos ru­tu­liu­kus ir ap­vo­lio­ja­me ko­ko­sų drož­lė­se.

Ga­li­ma iš kar­to val­gy­ti, jei for­ma tvir­tai lai­ko­si, ar­ba pa­lai­ky­ti šal­dy­tu­ve apie 30 mi­nu­čių.

Lai­ky­ti šal­dy­tu­ve ga­li­ma iki dvie­jų sa­vai­čių.


Kel­mės ra­jo­ne, Ma­nei­kių kai­me, gy­ve­nan­tis ūki­nin­kas Rai­mon­das Ar­ba­čaus­kas lai­ko bū­rį avių. Avie­na – pui­kios vai­šės sve­čiams. Ir ūki­nin­ko šei­mai, ir jo sve­čiams la­biau­siai pa­tin­ka ant ža­ri­jų kep­ta avie­nos nu­ga­ri­nė su šon­kau­liais.

Šį keps­nį po­no Rai­mon­do šei­ma siū­lo iš­ban­dy­ti ir „Šiau­lių kraš­to“ skai­ty­to­jams.

Avie­nos keps­nys ant ža­ri­jų

Keps­niui 4 žmo­nėms rei­kės: 1 ki­log­ra­mo avie­nos nu­ga­ri­nės su šon­kau­liais, drus­kos, pi­pi­rų, čes­na­ko, mė­tų, čiob­re­lių ar ki­tų žo­le­lių, 100 gra­mų alie­jaus, dar­žo­vių.

Avie­nos nu­ga­ri­nę su­ka­po­ja­me ar­ba su­pjaus­to­me ne­di­de­liais ga­ba­liu­kais. Kiek­vie­nas ga­ba­liu­kas tu­rė­tų bū­ti ir su šon­kau­liais. Ga­ba­liu­kus pa­sū­do­me žiups­ne­liu drus­kos, pa­ska­ni­na­me pi­pi­rais, ke­lio­mis su­smul­kin­to­mis čes­na­ko skil­te­lė­mis, api­bars­to­me čiob­re­liais, mė­tų la­pe­liais. Ga­li­ma nau­do­ti ir mei­rū­no, rau­do­nė­lį ar ki­tų žo­le­lių, pri­klau­so­mai nuo nuo to, ką mėgs­ta­te.

Mė­są ap­šlaks­to­me maž­daug 100 gra­mų alie­jaus – į ją la­biau įsi­ge­ria prie­sko­niai, be to, mė­sa ne to­kia sau­sa.

Keps­nius su prie­sko­niais de­da­me į san­da­rų in­dą ir pa­lie­ka­me pa­rai ar il­ges­niam lai­kui, kad ma­ri­nuo­tų­si. Vė­ses­niu me­tu ga­li­ma ma­ri­nuo­ti vė­ses­nė­je pa­tal­po­je, va­sa­rą rei­kė­tų lai­ky­ti šal­dy­tu­ve.

Ma­ri­nuo­tą avie­ną ke­pa­me ant ža­ri­jų. Lau­žą iš­kū­re­na­me  taip pat kaip šaš­ly­kams. Ge­riau­siai tin­ka sa­vos, na­muo­se pa­si­ruoš­tos, mal­kos. Tuo­met mė­sa įgau­na ypa­tin­gą kva­pą. Kai su­si­da­ro ža­ri­jos, avie­ną ke­pa­me ant gro­te­lių. Ga­li­ma šiek tiek pa­ke­pin­ti ir pa­pri­kos. Ji tiks prie avie­nos keps­nio.

Keps­nys val­go­mas su švie­žio­mis dar­žo­vė­mis. Ga­li­ma su rau­gin­tu agur­ku.

Ska­naus!


Šiau­lie­tė au­to­mo­bi­lių spor­to en­tu­zias­tė Bi­ru­tė VAIŠ­VI­LAI­TĖ sa­ko, jog da­ly­vau­jant var­žy­bo­se nė­ra lai­ko su­ktis prie puo­dų. „Bū­nant tra­so­je no­ri­si kaž­ko leng­vo ir svei­ko. „Šiau­lių kraš­to“ skai­ty­to­jus kvie­čiu iš­ban­dy­ti ma­no mėgs­ta­miau­sią, gai­vų ir so­tų pa­tie­ka­lą – azar­tiš­kų mer­gi­nų sa­lo­tas“, – ra­šo spor­ti­nin­kė.

Azar­tiš­kų mer­gi­nų sa­lo­tos

Rei­kės: mėgs­ta­mų sa­lo­tų la­pų, po­mi­do­rų, agur­ko, ga­ba­lė­lio kie­to­jo sū­rio, 100–200 g viš­tie­nos fi­lė, 2 šaukš­tų aly­vuo­gių alie­jaus, tiek pat skys­to me­daus, 2 šaukš­tų cit­ri­nos sul­čių ir mėgs­ta­mų prie­sko­nių (pi­pi­rų, „Pro­van­so“ žo­le­lių, drus­kos, žiups­ne­lio mėgs­ta­mų sėk­lų (lukš­ten­tų sau­lėg­rą­žų, mo­liū­gų), duo­nos skre­bu­čių (per­ka­me ar­ba pa­si­ruo­šia­me pa­tys: bal­tą for­mi­nę duo­ną su­pjaus­to­me kvad­ra­tė­liais ir ap­skru­di­na­me or­kai­tė­je ap­šlaks­čius aly­vuo­gių alie­ju­mi ir api­bars­čius „Pro­van­so“ ar ki­tais prie­sko­niais). Vie­to­je skre­bu­čių tin­ka ban­de­lė ar ki­to­kia mėgs­ta­ma duo­ne­lė.

Sa­lo­tas, agur­kus, po­mi­do­rus su­pjaus­to­me ga­ba­lė­liais. Vis­ką su­de­da­me į lėkš­tę. Kep­ti pa­ruo­šia­me viš­tie­nos fi­lė, api­bars­to­me prie­sko­niais, pa­sū­do­me.

Ruo­šia­me pa­da­žą: į du­be­nė­lį su­pi­la­me alie­jų, me­dų, cit­ri­nų sul­tis, pa­gar­di­na­me drus­ka ir prie­sko­niais. Su­mai­šo­me ir ra­gau­ja­me, tu­ri bū­ti nei per sal­du, nei per sū­ru, nei per rūgš­tu. Jei ko trūks­ta, pa­pil­do­me. Iš­ke­pa­me viš­tie­nos fi­lė (kep­tu­vė­je ar ant gro­te­lių). Ant su­dė­tų lėkš­tė­je dar­žo­vių pi­la­me sėk­las, skre­bu­čius, tar­kuo­tą sū­rį, pa­si­ruoš­tą pa­da­žą ir de­da­me karš­tą iš­kep­tą viš­tie­ną.

Ruo­šdami šias sa­lo­tas ne­bi­jo­ki­te imp­ro­vi­zuo­ti ir pri­tai­ky­ti sau, nau­do­ki­te mėgs­ta­mus prie­sko­nius ir at­ras­ki­te nau­jus sko­nius.

Ska­naus!


Pa­dir­vo­nių kai­mo (Jo­niš­kio ra­jo­nas) gy­ven­to­ja li­te­ra­tė Re­gi­na BRIE­DY­TĖ pri­si­me­na vai­kys­tė­je šei­mo­je ga­min­tą ir mėg­tą va­sa­ros pa­tie­ka­lą – šal­ti­barš­čius su sil­ke. Re­cep­tą ji siū­lo iš­mė­gin­ti ir „Šiau­lių kraš­to“ skai­ty­to­jams.

Šal­ti­barš­čiai su sil­ke

Pa­tie­ka­lui rei­kės: sū­dy­tos sil­kės, svo­gū­nų (ga­li bū­ti ro­pu­tės, bet va­sa­rą tin­ka ir laiš­kai), ma­ri­nuo­tų bu­ro­kė­lių, rūg­pie­nio, drus­kos, kra­pų, grie­ti­nės, ke­lių kiau­ši­nių.

Sil­kė su­vy­nio­ja­ma į po­pie­rių ir iš­ke­pa­ma ant ža­ri­jų kros­ny­je ar­ba lau­že. Ta­da vi­sa „mė­sa“ nui­ma­ma, iš­ren­ka­mi kau­lai, ji su­tri­na­ma su smul­kin­tais svo­gū­nais.

Kiau­ši­nius kie­tai iš­ver­da­me, nu­lu­pa­me, su­pjaus­to­me per­pus ar smul­kiau.

Į du­be­nį pi­la­me rūg­pie­nį, su­de­da­me bu­ro­kė­lius, smul­kin­tus kra­pus, kiau­ši­nius, sil­kę su svo­gū­nais, drus­kos, jei rei­kia, grie­ti­nės, ir iš­mai­šo­me. Pa­tie­ka­las tu­ri sa­vi­tą sko­nį, la­bai tin­ka karš­tą die­ną. Ska­naus!


Troš­kin­ta žu­vis

Moc­kai­čiuo­se (Kel­mės r.) gy­ve­nan­ti ir mo­ky­to­jau­jan­ti An­ta­ni­na VAL­ČIU­KIE­NĖ mėgs­ta ga­min­ti ne­su­dė­tin­gus pa­tie­ka­lus. „Šiau­lių kraš­to“ skai­ty­to­jams po­nia An­ta­ni­na siū­lo su dar­žo­vė­mis iš­si­troš­kin­ti žu­vį.

Pa­tie­ka­lui rei­kės: šal­dy­tos žu­vies (pa­gal po­rei­kį), svo­gū­nų ro­pu­čių, ke­lių mor­kų, juo­dų­jų mal­tų pi­pi­rų, drus­kos, ki­tų mėgs­ta­mų prie­sko­nių, šiek tiek alie­jaus, šaukš­to ac­to ar­ba žiups­ne­lio cit­ri­nos rūgš­te­lės.

Svo­gū­nų ro­pu­tes su­pjaus­ty­ti grie­ži­nė­liais, mor­kas su­tar­kuo­ti stam­bia tar­ka. Sus­mul­kin­tas dar­žo­ves at­ski­rai šiek tiek pa­ke­pin­ti alie­ju­je.

Į puo­dą de­da­ma žu­vis, ant jos – svo­gū­nai, ant svo­gū­nų – mor­kos. Taip sluoks­niuo­ja­ma, kol su­de­da­mi vi­si pro­duk­tai. Dar už­pi­la­ma alie­jaus, van­dens, už­be­ria­ma drus­kos, juo­dų­jų mal­tų pi­pi­rų.

Kad pra­nyk­tų spe­ci­fi­nis žu­vies kva­pas, šei­mi­nin­kė įpi­la šaukš­tą ac­to ar­ba įbe­ria žiups­ne­lį cit­ri­nos rūgš­te­lės. Nuo už­vi­ri­mo ant ne­di­de­lės ug­nies troš­ki­na­ma apie 20–30 mi­nu­čių.

„Troš­kin­ti tin­ka­ma bet ko­kia žu­vis, kad tik kau­lų bū­tų ma­žai. Man ska­ni skumb­rė. Troš­kin­tą žu­vį daž­niau­siai val­go­me su at­ski­rai vir­to­mis bul­vė­mis“, – sa­kė po­nia An­ta­ni­na.

Ska­naus!


Uz­be­kiš­kas plo­vas

Me­džio dro­žė­jas Egi­di­jus IM­PO­LIS iš Ro­za­li­mo (Pak­ruo­jo r.) nuo tar­ny­bos ka­riuo­me­nė­je lai­kų at­me­na vi­rė­jo iš­duo­tą uz­be­kiš­ko plo­vo re­cep­tą. Vy­ras ne­re­tai šiuo pa­tie­ka­lu vai­ši­na šei­mą ar drau­gus, to­dėl jo pa­ska­nau­ti siū­lo ir „Šiau­lių kraš­to“ skai­ty­to­jams.

Rei­kės: pu­sės ki­log­ra­mo ne­di­de­liais ga­ba­liu­kais su­pjaus­ty­tos kiau­lie­nos spran­di­nės, apie 300 gra­mų ry­žių, tri­jų svo­gū­no ro­pe­lių, tri­jų vi­du­ti­nio dy­džio mor­kų, alie­jaus kep­ti, po­mi­do­rų ar­ba 3 šaukš­tų po­mi­do­rų pa­da­žo, mėgs­ta­mų mė­sos prie­sko­nių, drus­kos – pa­gal sko­nį.

Mė­są su­dė­ti į įkai­tin­tą alie­jų kep­tu­vė­je ir ant ne­stip­rios ug­nies iš­kep­ti nuo­lat pa­mai­šant ir pa­var­tant. Ap­ke­pu­sią su­dė­ti į di­de­lį puo­dą. Ta­da į įkai­tin­tą alie­jų su­dė­ti stam­bia tar­ka su­tar­kuo­tas mor­kas, ap­ke­pin­ti. Joms bai­giant su­minkš­tė­ti, su­dė­ti svo­gū­nus ir ke­pin­ti, kol šie su­minkš­tės.

Su­pil­ti kep­tu­vės tu­ri­nį į puo­dą ant mė­sos, su­dė­ti prie­sko­nius, pjaus­ty­tus po­mi­do­rus ar­ba maž­daug tris šaukš­tus po­mi­do­rų pa­da­žo, pa­sū­dy­ti ir už­pil­ti van­dens, kad ap­sem­tų, iš­mai­šy­ti. Ant vir­šaus su­pil­ti ry­žius ir pa­skleis­ti to­ly­giai pa­vir­šiu­mi.

Už­deng­ti puo­dą ir ant lė­tos ug­nies vir­ti. Ry­žiai minkš­tės, van­dens puo­de ma­žės, to­dėl nuo­lat teks van­dens pa­pil­dy­ti, jį pi­lant per sam­tį, kad neišp­lau­tų ry­žiuo­se duo­be­lės.

Kad puo­das ne­pris­vil­tų, ga­li­ma at­sar­giai men­te­le pa­ju­din­ti troš­ki­nį po ry­žiais ir kai­tin­ti, kol ry­žiai ga­ruo­se vi­siš­kai taps minkš­ti.

Pa­tiek­ti plo­vą rei­kia ge­rai su­mai­šius.

Ska­naus!


Įda­ry­ta ly­de­ka

Mal­de­nių kai­mo (Jo­niš­kio ra­jo­nas) bend­ruo­me­nės na­rė Ire­na BER­TA­ŠIE­NĖ į ra­jo­no ama­tų šven­tę at­si­ve­žė įda­ry­tą ly­de­ką, ku­rią su­žve­jo­jo jos bro­lis. „Šiau­lių kraš­to“ skai­ty­to­jams šei­mi­nin­kė siū­lo iš­mė­gin­ti re­cep­tą.

Pa­tie­ka­lui rei­kės: ne­di­de­lės ly­de­kos, šaukš­to svies­to, 50–100 mi­li­lit­rų grie­ti­nė­lės, šaukš­to su kau­pu ry­žių, ke­lių mor­kų ir svo­gū­nų, šaukš­to krak­mo­lo, žu­vų prie­sko­nių ar­ba – drus­kos ir pi­pi­rų.

Ly­de­ką gra­žiai iš­da­ri­nė­ja­me, ne­nup­jau­da­mi gal­vos ir pa­lik­da­mi odą. Iši­ma­me kau­lus ir „mė­są“. Išim­tą da­lį su­ma­la­me.

Mor­kas nu­sku­ta­me, su­tar­kuo­ja­me, smul­kiai su­pjaus­to­me svo­gū­nus ir kar­tu su mor­ko­mis pa­ke­pi­na­me svies­te.

Ry­žius iš­ver­da­me. Vi­sus mi­nė­tus ing­re­dien­tus su­mai­šo­me, pri­dė­da­mi krak­mo­lo, grie­ti­nė­lės bei prie­sko­nių ir gra­žiai su­ki­ša­me į žu­vies odą, už­siu­va­me, kad nei­šir­tų.

Ke­pa­me 180 laips­nių tem­pe­ra­tū­ro­je maž­daug 30 mi­nu­čių. Puo­šia­me cit­ri­nos grie­ži­nė­liais, pet­ra­žo­lė­mis, įvai­rio­mis dar­žo­vė­mis.

Ska­naus!


Mas­kar­po­nės sū­rio tor­tas su braš­kė­mis

Rad­vi­liš­kie­tė Kris­ti­na SE­REI­KAI­TĖ, Kro­ku­vos (Lenkija) ki­no fes­ti­va­ly­je pel­niu­si ge­riau­sios ope­ra­to­rės no­mi­na­ci­ją, pra­si­dė­jus braš­kių se­zo­nui „Šiau­lių kraš­to“ skai­ty­to­jams siū­lo pa­si­ga­min­ti tor­tą su braš­kė­mis.

Šis tor­tas-py­ra­gas la­bai pa­tin­ka jos šei­mai, ypač – duk­ry­tei Ber­na­de­tai. Kris­ti­nai pa­tin­ka tai, kad šio tor­to ne­rei­kia kep­ti.

Py­ra­go pa­dui rei­kės: 2 pa­ke­lių (360 gra­mų) sau­sai­nių (iš „Gai­de­lio“ ar „Sel­gos“ se­ri­jos), 150 gra­mų svies­to.

Sū­rio ma­sei rei­kės: 500 gra­mų mas­kar­po­nės sū­rio, 1 in­de­lio (400 gra­mų) kon­den­suo­to sal­din­to pie­no, 200 gra­mų 35 pro­cen­tų rie­bu­mo grie­ti­nė­lės, 3 šaukš­tų že­la­ti­nos, 15 šaukš­tų van­dens (že­la­ti­nai iš­brink­ti).

Že­la­ti­ną rei­kia už­pil­ti šal­tu van­de­niu ir leis­ti iš­brink­ti.

Sau­sai­nius elekt­ri­niu mai­šy­tu­vu su­trin­ti į mil­tus. Į juos su­pil­ti iš­tir­pin­tą svies­tą, ge­rai iš­mai­šy­ti. Tuo­met im­ti tor­to for­mą su iši­ma­mu dug­nu ir į jos dug­ną su­dė­ti sau­sai­nių ma­sę bei su­for­muo­ti bū­si­mo py­ra­go pa­dą.

Vis­ką ge­rai su­pre­suo­ti, įdė­ti for­mą į šal­dy­tu­vą ir im­tis sū­rio ma­sės ga­my­bos.

Pa­šil­dy­ti iš­brin­ku­sią že­la­ti­ną. Kai ji vi­sa iš­tirps­ta, pa­dė­ti ją į ša­lį ir leis­ti at­vės­ti. Į di­des­nį du­be­nį su­krės­ti mas­kar­po­nės sū­rį, su­pil­ti kon­den­suo­tą pie­ną ir vis­ką ge­rai iš­mai­šy­ti. Iki kre­mo kon­sis­ten­ci­jos iš­plak­ti grie­ti­nė­lę ir ją įmai­šy­ti į sū­rio ma­sę. Ga­liau­siai su­pil­ti at­vė­su­sią že­la­ti­ną ir vis­ką ge­rai iš­mai­šy­ti.

Sū­rio ma­sę to­ly­giai pa­skleis­ti ant py­ra­go pa­do ir įdė­ti į šal­dy­tu­vą ko­kioms 3 va­lan­doms.

Prieš pa­tiek­da­mi šį sū­rio py­ra­gą ant sta­lo, pa­puoš­ki­te jį švie­žio­mis braš­kė­mis.

Ska­naus!


Na­mi­niai sau­sai­niai

Bu­la­vė­nuo­se (Kel­mės ra­jo­nas) gy­ve­nan­ti Bi­ru­tė MA­ŽU­LIE­NĖ sten­gia­si pa­gal ga­li­my­bes val­gy­ti svei­ką, na­muo­se pa­ga­min­tą mais­tą. Il­gus me­tus kep­da­vo na­mi­nę duo­ną, py­ra­gus. Da­bar duo­ną ke­pa B. Ma­žu­lie­nės duk­ra, o ji pa­ti na­miš­kius ir sve­čius pra­džiu­gi­na na­mi­niais sau­sai­niais.

Sau­sai­nių teš­lai rei­kės dvie­jų kiau­ši­nių, maž­daug 200 gra­mų svies­to, ar­ba­ti­nio šaukš­te­lio so­dos, pa­gal sko­nį cuk­raus, mil­tų.

Svies­tas iš­ly­do­mas, į jį su­pi­la­mi su cuk­ru­mi iš­trin­ti kiau­ši­niai, rūgš­čia grie­ti­ne nu­ge­sin­ta so­da. Mil­tų be­ria­ma po tru­pu­tį ir min­ko­ma tol, kol pa­sie­kia­mas rei­ka­lin­gas sau­sai­niams teš­los kie­tu­mas. Sau­sai­nius ga­li­ma pa­da­ry­ti įvai­riau­sių for­mų. Ke­pa­ma apie 15–20 mi­nu­čių, kol sau­sai­niai gra­žiai pa­ru­duo­ja.

B. Ma­žu­lie­nė sa­kė, jog sau­sai­niams nau­do­ja tik na­mi­nį svies­tą ir pa­čių au­gi­na­mų viš­tų kiau­ši­nius, o ke­pa kai­miš­kos kros­nies or­kai­tė­je.

Ska­naus !


Me­duo­lis be me­daus

Stun­gių kai­mo (Jo­niš­kio ra­jo­nas) gy­ven­to­ja Ve­ra BYČIUTĖ-VITKIENĖ pui­kiai me­na sa­vo gi­mi­nės mė­gsta­mo me­duo­lio, ku­ria­me nė­ra nė kruo­pe­lės me­daus, re­cep­tą. Šis ke­pi­nys – neį­mant­rus, bet gar­dus, il­gai ne­gen­dan­tis, tin­ka ir sa­vam žmo­gui, ir sve­čiui pa­vai­šin­ti. Re­cep­tą siū­lo iš­mė­gin­ti ir „Šiau­lių kraš­to“ skai­ty­to­jams.

Me­duo­liui rei­kės: 5 kiau­ši­nių, 3,5 stik­li­nės cuk­raus, 200 gra­mų mar­ga­ri­no, 1 šaukš­to alie­jaus, 450 gra­mų mil­tų, 1,5 šaukš­te­lio ge­ria­mo­sios so­dos, šaukš­te­lio prie­sko­nių – gvaz­di­kė­lių, ci­na­mo­no.

Mar­ga­ri­ną iš­tir­pi­na­me. 2 stik­li­nes cuk­raus iš­tri­na­me su kiau­ši­niais, su­mai­šo­me su mar­ga­ri­nu. Be­ria­me mil­tus, su­mai­šy­tus su so­da, prie­sko­nius, alie­jų ir vis­ką iš­su­ka­me. Teš­la tu­ri bū­ti vos vos kie­tes­nė ne­gu bly­nams.

1,5 stik­li­nės cuk­raus kai­ti­na­me kep­tu­vė­je, kol iš­tir­pęs pa­si­da­ro kaip me­daus skys­tis. Ta­da pi­la­me pu­sę stik­li­nės van­dens ir iš­mai­šę su­pi­la­me į teš­lą.

Ke­pa­me maž­daug pu­sę va­lan­dos 150 laips­nių tem­pe­ra­tū­ro­je.

Ska­naus!


Ci­bu­ly­nė

Pak­ruo­jie­tis pe­da­go­gas, kraš­to­ty­ri­nin­kas, „At­ža­ly­no"gim­na­zi­jos mu­zie­jaus pri­žiū­rė­to­jas Vi­du­tis SKIR­MAN­TAS ži­no įvai­rių re­gio­nų val­gių re­cep­tų. Su „Šiau­lių kraš­to“ skai­ty­to­jais mo­ky­to­jas da­li­ja­si bet ku­riuo me­tų lai­ku tin­kan­čios že­mai­tiš­kos ci­bu­ly­nės re­cep­tu.

Rei­kės: sil­kės, vi­rin­to šal­to van­dens, svo­gū­nų, žiups­ne­lio mal­tų kar­čių­jų pi­pi­rų, 9 pro­cen­tų ac­to, bul­vių. Pro­duk­tų ima­ma iš akies, pa­gal val­gy­to­jų skai­čių.

Iš­da­ri­nė­tą sil­kę su­vy­nio­ti į po­pie­rių ir iš­kep­ti ža­ri­jo­se, o blo­giau­siu at­ve­ju – sau­so­je kep­tu­vė­je. Iš­rink­ti aša­kas, su­pjaus­ty­ti ga­ba­liu­kais.

Svo­gū­nus su­pjaus­ty­ti grie­ži­nė­liais.

Vi­si pro­duk­tai su­de­da­mi į van­de­nį, įbe­ria­ma pi­pi­rų, pa­gal sko­nį įpi­la­ma ac­to, iš­mai­šo­ma.

Ge­rai nu­plau­tos bul­vės iš­ver­da­mos su lu­pe­no­mis, su ci­bu­ly­ne val­go­mos karš­tos.

Ska­naus!


DIE­NOS RE­CEP­TAS

Dan­guo­lė DA­BA­ŠINS­KIE­NĖ, rad­vi­liš­kie­tė sen­jo­rė, bu­vu­si mo­ky­to­ja, o da­bar – Tre­čio­jo am­žiaus uni­ver­si­te­to (TAU) klau­sy­to­ja, prieš 55-erius me­tus bai­gu­si V. Val­siū­nie­nės vi­du­ri­nę mo­kyk­lą (da­bar – Liz­dei­kos gim­na­zi­ja) pri­si­me­na, kad bai­gia­mo­sio­se kla­sė­se na­mų ruo­šos pa­mo­kas dės­tė vy­res­nė am­žiu­mi mo­ky­to­ja, ku­rios spe­cia­ly­bė bu­vo su­si­ju­si su že­mės ūkiu.

„Ji mus mo­kė ku­li­na­ri­jos pa­slap­čių ir eti­kos bei es­te­ti­kos. Ve­dė­me re­cep­tų są­siu­vi­nius, ku­rie tar­nau­ja ir da­bar“, – sa­ko sen­jo­ra, ku­ri „Šiau­lių kraš­to“ skai­ty­to­jams siū­lo pa­čius pi­giau­sius to me­to re­cep­tus.

Pi­giau­sias tor­tas

Rei­kės: 1 in­de­lio sal­daus kon­den­suo­to pie­no, 1 kiau­ši­nio, 1 šaukš­to iš­tir­pin­to svies­to, 1 stik­li­nės mil­tų, 1 šaukš­to rūgš­čios grie­ti­nės, 1 šaukš­te­lio so­dos.

Vi­sus pro­duk­tus su­de­da­me ei­lės tvar­ka į in­dą ir ge­rai iš­mai­šo­me. Teš­lą ga­li­ma pa­da­lin­ti į dvi da­lis. Į vie­ną iš jų įde­da­me ka­ka­vos, o į ki­tą įbe­ria­me aguo­nų. Abi teš­los da­lis at­ski­rai ke­pa­me ap­va­lio­je for­mo­je apie 35 mi­nu­tes ge­rai įkai­tin­to­je or­kai­tė­je. Iš­kep­tas da­lis per­pjau­na­me per pu­sę ir sluoks­niuo­da­mi tor­tą per­te­pa­me tuo, ką tu­ri­me: šo­ko­la­du, grie­ti­nės kre­mu ar uo­gie­ne. Tor­to vir­šų api­bars­to­me tru­pi­niais ir pa­puo­šia­me kaip pa­tin­ka.

Duo­nos pa­da­žas

Rei­kės: bal­tos su­džiū­vu­sios duo­nos rie­kių, pie­no (šių pro­duk­tų nau­do­ti tiek, kiek pa­da­žo no­rė­si­te), drus­kos, svies­to, grie­ti­nė­lės, prie­sko­nių – pi­pi­rų, gvaz­di­kė­lių, mal­tų mus­ka­to rie­šu­tų.

Su­džiū­vu­sias bal­tos duo­nos rie­kes ver­da­me pie­ne 10 mi­nu­čių, kol pa­si­da­rys ty­rė. Tuo­met įde­da­me drus­kos, pi­pi­rų, mus­ka­to rie­šu­to, ke­le­tą gvaz­di­kė­lių. Iš­mai­šo­me ir dar ke­le­tą mi­nu­čių pa­vi­ri­na­me. Tuo­met ją per­ko­šia­me, įde­da­me svies­to ir jei tu­ri­me – šaukš­tą grie­ti­nė­lės. Dar sy­kį pa­kai­ti­na­me ir ga­li­me nau­do­ti. Tin­ka prie kep­tos paukš­tie­nos.

Ska­naus!


Ak­me­nės ra­jo­no Pa­pi­lės pa­gy­ve­nu­sių žmo­nių klu­bo „At­gai­va“ na­rė Zi­ta KA­SI­LIAUS­KIE­NĖ siū­lo iš­si­kep­ti ra­bar­ba­rų py­ra­gą, ne­nau­do­jant jo­kių teš­los kil­di­ni­mo prie­mo­nių.

Ra­bar­ba­rų py­ra­gas

Rei­kia: 5 kiau­ši­nių, 5 šaukš­tų mil­tų, 10 šaukš­tų cuk­raus ir pa­gal sko­nį ra­bar­ba­rų.

Du­be­ny­je la­bai ge­rai iš­plak­ti kiau­ši­nius kar­tu su cuk­ru­mi – kad ma­sė tap­tų iš­si­pū­tu­si. Pas­kui į ją įber­ti mil­tus ir iš­mai­šy­ti.

Nu­lup­tus ir smul­kiai su­pjaus­ty­tus ra­bar­ba­rus iš­mai­šy­ti ma­sė­je. Ją pil­ti į skar­dą, iš­klo­tą ke­pi­mo po­pie­riu­mi.

Kep­ti ne ma­žiau kaip 20 mi­nu­čių 180 laips­nių karš­čio or­kai­tė­je.

Pa­sak po­nios Zi­tos, py­ra­gas la­bai ge­rai iš­ky­la, jei pa­kan­ka­mai iš­pla­ka­mi kiau­ši­niai ir ne­pa­dau­gi­na­ma mil­tų.

Ska­naus!


Kel­mės ra­jo­no Gri­nių kai­mo bib­lio­te­kos vy­res­nio­ji bib­lio­te­ki­nin­kė Edi­ta LAU­RI­NA­VI­ČIE­NĖ  vir­tu­vė­je ne­mėgs­ta il­gai su­kio­tis, to­dėl ga­mi­na grei­tai pa­ruo­šia­mus, so­čius ir ska­nius pa­tie­ka­lus. Sa­vo fir­mi­niu pa­tie­ka­lu – kep­ta kiau­lie­nos spran­di­ne – po­nia Edi­ta da­li­ja­si su „Šiau­lių kraš­to“ skai­ty­to­jais.

Kep­ta kiau­lie­nos spran­di­nė

Rei­kės: ga­ba­lo švie­žios kiau­lie­nos spran­di­nės, ke­lių čes­na­ko skil­te­lių, po­ros šaukš­tų gars­ty­čių, pa­gal sko­nį drus­kos, pi­pi­rų, ba­zi­li­kų.

Kiau­lie­nos spran­di­nė iš­tri­na­ma drus­ka, mal­tais pi­pi­rais ir smul­kin­tais čes­na­kais, ba­zi­li­kais, vir­šus ap­te­pa­mas gars­ty­čio­mis ir ma­žiau­siai 2–3 va­lan­doms, o ge­riau­siai – per vi­są nak­tį, pa­lie­ka­ma ma­ri­nuo­tis.

Spran­di­nė ki­ša­ma į ke­pi­mo ran­ko­vę ir apie pu­sant­ros va­lan­dos ke­pa­ma 220 laips­nių tem­pe­ra­tū­ros or­kai­tė­je.

Pa­sak po­nios Edi­tos, jei no­ri­ma keps­nį ska­nau­ti grei­čiau, spran­di­nę prieš ke­pi­mą reik­tų per­pjau­ti. Tuo­met keps­nys iš­kep­tų maž­daug per va­lan­dą. Keps­nys la­bai ska­nus tiek karš­tas, tiek ir šal­tas. Šei­mi­nin­kė kar­tu su ke­pa­ma spran­di­ne į skar­dą de­da ir bul­vių, api­bars­ty­tų įvai­riais prie­sko­niais, drus­ka.

Prie kep­tos spran­di­nės pa­ruo­šia pa­pras­tų, bet la­bai gai­vių agur­kų sa­lo­tų. Agur­kus su­pjaus­to grie­ži­nė­liais, pri­de­da smul­kin­tų čes­na­kų laiš­kų, įbe­ria drus­kos, pi­pi­rų, už­pi­la šiek tiek aly­vuo­gių alie­jaus ir vis­ką ge­rai iš­mai­šo. Be alie­jaus taip pa­ruoš­tus agur­kus ga­li­ma lai­ky­ti šal­dy­tu­ve.

Ska­naus!


Pak­ruo­jie­tė Do­li­ja KUB­LIC­KIE­NĖ na­miš­kius ne­re­tai pa­le­pi­na ypač gar­džiais če­bu­re­kais. Jie ypa­tin­gi, nes atau­šę – dar ska­nes­ni. Po­nia Do­li­ja siū­lo to­kių če­bu­re­kų pa­si­ga­min­ti ir „Šiau­lių kraš­to“ skai­ty­to­jams.

Če­bu­re­kai su varš­ke

Teš­lai rei­kės: pu­sės ki­log­ra­mo varš­kės, 3 kiau­ši­nių, ge­ros mo­te­riš­kos sau­jos mil­tų, žiups­ne­lio drus­kos, jei varš­kė ne­rūgš­ti – žiups­ne­lio ke­pi­mo mil­te­lių.

Įda­rą ga­li­ma rink­tis: tra­di­ci­nį – švie­žios mė­sos far­šą ar pa­ke­pin­tą su prie­sko­niais, vir­tos ir su­mal­tos mė­sos ar pa­gar­din­tos gry­bais.

Varš­kę per­trin­ti stam­bia tar­ka, su­dė­ti kiau­ši­nius, tru­pu­tė­lį drus­kos ir vis­ką ge­rai iš­min­ky­ti. Ta­da dė­ti mil­tus ir vėl ge­rai iš­min­ky­ti.

Teš­lą iš­ko­čio­ti 7 mi­li­met­rų sto­rio lakš­tais. Sul­ti­nio puo­de­liu iš­spaus­ti bly­ne­lius. Ant bly­ne­lių dė­ti įpras­tai pa­ruoš­tą far­šą (ga­li­ma dė­ti vir­tą smul­kin­tą mė­są, ap­ke­pin­tą su prie­sko­niais ar gry­bais). Bly­ne­lius per­len­kus, kraš­te­lius už­lanks­ty­ti.

Vir­ti alie­ju­je ar ki­to­kiuo­se rie­ba­luo­se.

Ska­naus!


FI­LI­PI­NIE­TIŠ­KA KIAU­LIE­NA BAR­BE­KIU

Kiau­li­nin­kys­tės komp­lek­sus Lie­tu­vo­je val­dan­ti „Ida­vang“ ypa­tin­gą dė­me­sį ski­ria pro­duk­ci­jos, gu­lan­čios ant kiau­lie­nos pir­kė­jų sta­lo, ko­ky­bei už­tik­rin­ti. „Ida­vang“ spe­cia­lis­tų tei­gi­mu, tik iš ge­riau­sio­mis sa­vy­bė­mis pa­si­žy­min­čios mė­sos ga­li bū­ti pa­ga­min­ti ska­niau­si kiau­lie­nos pa­tie­ka­lai, to­kie kaip šis bar­be­kiu, ku­ris pa­gar­dins kiek­vie­ną iš­ky­lą.

4 po­rci­joms rei­kės:

1 kg kiau­lie­nos kum­pio, su­pjaus­ty­to stam­biais ga­ba­liu­kais

1 puo­de­lio so­jų pa­da­žo

1 čes­na­ko gal­vos (nu­lup­ta ir su­trin­ta)

1 svo­gū­no gal­vos (nu­lup­ta ir su­trin­ta)

2 cit­ri­nų (tar­kuo­ta žie­ve­lė ir iš­spaus­tos sul­tys)

½ skar­di­nės ar­ba 160 ml li­mo­na­do „7 UP“

1 žiups­ne­lio juo­dų­jų pi­pi­rų

5 šaukš­te­lių ru­do­jo cuk­raus

1 šaukš­te­lio svie­so (ke­pi­mui)

1 šaukš­to alie­jaus (ke­pi­mui)

2 šaukš­te­lių po­mi­do­rų pa­stos ir ½ ba­na­no (kar­tu su­dė­jus gau­na­me azi­jie­tiš­ką „ba­na­nų ke­ču­pą")

Ant silp­nos ug­nies svies­te su alie­ju­mi iš­tir­pin­ki­te cuk­rų ir pa­ke­pin­ki­te jau su­trin­tus čes­na­kus ir svo­gū­nus. Pil­ki­te so­jas ir li­mo­na­dą. Įtar­kuo­ki­te cit­ri­nos žie­ve­lę ir iš­spaus­ki­te sul­tis. Leis­ki­te pa­da­žui už­vir­ti. Jam už­vi­rus, dė­ki­te po­mi­do­rų pa­stą ir trin­tą ba­na­ną. Kai­tin­da­mi ant silp­nos ug­nies lau­ki­te, kol ma­ri­na­tas įgaus rie­bios grie­ti­nė­lės kon­sis­ten­ci­ją.

Kiau­lie­nos kum­pį su­pjaus­ty­ki­te stam­biais ku­be­liais, už­pil­ki­te šil­tu ma­ri­na­tu ir pa­li­ki­te ma­ri­nuo­tis bent 1 va­lan­dą. Ge­riau­sias re­zul­ta­tas pa­sie­kia­mas pa­li­kus per naktį.

Kiau­lie­ną kep­ki­te ant ge­rai įkai­tin­tų ža­ri­jų, su­vė­rę ant ieš­mų, po ke­lias mi­nu­tes iš vi­sų pu­sių. Ne­var­ty­ki­te per daug – taip mė­sa iš­liks sul­tin­ga.

Dau­giau kiau­lie­nos re­cep­tų – kny­go­je „Kiau­lie­na: gar­džiau­si pa­sau­lio vir­tu­vių pa­tie­ka­lai“, ku­ri pa­sie­kia­ma ne­mo­ka­mai ad­re­su in­ter­ne­te: ida­vang.lt/knyga  


Ža­ga­rė­je (Jo­niš­kio ra­jo­nas) ap­si­lan­kęs ir apie žo­ly­nus pa­skai­tą ve­dęs „Žo­lin­čių aka­de­mi­jos“ vi­cep­re­zi­den­tas Ma­rius LA­SINS­KAS pa­si­da­li­jo ke­liais svei­kuo­liškų val­gių re­cep­tais. Juos siū­lo­me iš­ban­dy­ti „Šiau­lių kraš­to“ skai­ty­to­jams.

Sau­lėg­rą­žų chal­va su dil­gė­lė­mis

Rei­kės: po ly­giai sau­lėg­rą­žų ir di­lgė­lių sėk­lų, ku­rias su­ren­ka­me nu­žy­dė­jus au­ga­lui, ir me­daus pa­gal sko­nį.

Sau­lėg­rą­žas ir dil­gė­lių sėk­las su­ma­la­me ka­va­ma­le, įde­da­me me­daus ir su­mai­šo­me. Tin­ka or­ga­niz­mui stip­rin­ti.

Šį re­cep­tą, pa­sak M. La­sins­ko, jis su­ži­no­jo iš „Žo­lin­čių aka­de­mi­jos“ pre­zi­den­tės Da­nu­tės Kun­čie­nės.

Kiaul­pie­nių ko­te­lių „ma­ka­ro­nai“

Rei­kės: pie­nių ko­te­lių, me­daus ir rau­gin­tų ko­pūs­tų ra­sa­lo.

Ko­te­lius nu­plau­na­me ir su­pjaus­to­me ke­lių cen­ti­met­rų il­gio „ma­ka­ro­nais“. Už­pi­la­me ko­pūs­tų ra­sa­lu, įde­da­me me­daus. Pa­lai­ko­me apie va­lan­dą, kol išei­na kar­tu­mas, ir jau ga­li­me val­gy­ti „ma­ka­ro­nus“. Stip­ri­na krau­ją.

Ska­naus!


„Uo­ge­lės bruk­ne­lės“ tor­tas

Liud­mi­la STAN­KIE­NĖ, na­mų šei­mi­nin­kė iš Po­le­kė­lės (Rad­vi­liš­kio ra­jo­nas), gar­sė­ja sa­vo ku­li­na­ri­niais su­ge­bė­ji­mais. Rad­vi­liš­ky­je su­reng­ta­me „Kny­gų ker­mo­šiu­je“ Ty­ru­lių bib­lio­te­kos kie­me­lio lan­ky­to­jus vai­ši­no sa­vo vai­kys­tės troš­ki­niu, obuo­lių py­ra­gu ir že­lės tor­tu. Jo re­cep­tą mo­te­ris ir siū­lo „Šiau­lių kraš­to“ skai­ty­to­jams.

Rei­kės: 1 lit­ro grie­ti­nės (25–30 pro­cen­tų rie­bu­mo, jei rie­bes­nė – ne­tin­ka), 250 gra­mų cuk­raus, 3 šaukš­tų že­la­ti­nos, 3 pa­ke­lių spal­vo­tos že­lės, 1 pa­ke­lio va­ni­lės.

Pir­miau­sia at­ski­ruo­se in­duo­se pa­gal inst­ruk­ci­ją ant pa­ke­lių pa­ga­mi­na­me skir­tin­gų spal­vų že­lę. Sus­tin­gu­sią su­pjaus­to­me kvad­ra­tė­liais.

3 šaukš­tus že­la­ti­nos už­pi­la­me ne­pil­na stik­li­ne vi­rin­to šal­to van­dens ir pa­lie­ka­me iš­brink­ti. Kai iš­brinks­ta, pa­šil­do­me, kad iš­tirp­tų.

Grie­ti­nę su cuk­ru­mi ir va­ni­le iš­pla­ka­me, su­pi­la­me iš­tir­pin­tą že­la­ti­ną ir ge­rai iš­mai­šo­me. Su­pi­la­me gau­tą ma­sę į for­mą, lei­džia­me ne­daug pa­sting­ti ir ant vir­šaus pa­skirs­to­me spal­vo­tus že­lės ga­ba­lė­lius.

Ska­naus!


„Zos­tė“

Pak­ruo­jo suau­gu­sių­jų ir jau­ni­mo švie­ti­mo cent­ro me­to­di­nin­kė Gre­ta JA­SIŪ­NIE­NĖ la­bai mėgs­ta lie­tu­viš­kus pa­tie­ka­lus.

„Ypač tuos, su ku­riais užau­gau. To­dėl ir da­bar siū­lau sa­vo mo­čiu­tės ir ma­mos pa­tro­vą, ku­rią va­di­na­me „Zos­te“ – ke­pin­tų la­ši­nu­kų su svo­gū­nais ir bal­to pa­da­žo mi­ši­nį“, – sa­ko mo­te­ris.

Rei­kės: 200 gra­mų rū­ky­tų la­ši­nu­kų, 2 di­de­lių svo­gū­nų, 2 stik­li­nių pie­no, 2 šaukš­tų mil­tų.

Po­nia Gre­ta smul­kiai su­pjaus­to la­ši­nu­kus bei svo­gū­nus ir pa­ke­pi­na juos kep­tu­vė­je. Pas­kui mo­te­ris pie­ne iš­mai­šo mil­tus ir su­pi­la į kep­tu­vę. Pa­ma­žu kai­ti­na, kol mi­ši­nys už­ver­da ir su­tirš­tė­ja. Vis­kas, be­lie­ka ska­nau­ti.

Anot po­nios Gre­tos, „Zos­tė“ val­go­ma su agur­kais ir vir­to­mis švie­žio­mis bul­vė­mis.

Ska­naus!


Py­ra­gas su že­lė ir uo­go­mis

Už­ven­čio se­niū­ni­jos Mau­džio­rų kai­me (Kel­mės r.) gy­ve­nan­ti Zi­ta SMAI­DŽIŪ­NIE­NĖ nuo vai­kys­tės iš te­tų ir mo­ky­to­jų gir­dė­jo, jog mer­gai­tė tu­ri vis­ką mo­kė­ti. To­dėl mo­kė­si verp­ti, aus­ti, siū­ti, ner­ti, megz­ti ir šei­mi­nin­kau­ti. Kai­mo mo­te­ris, jos nuo­mo­ne, pri­va­lo mo­kė­ti dau­giau vir­tu­vės gud­ry­bių ne­gu mies­tie­tė, nes val­gį ne­re­tai ga­mi­na iš sa­vų pro­duk­tų, ku­riuos rei­kia tin­ka­mai ap­do­ro­ti.

„Šiau­lių kraš­to“ skai­ty­to­jams Z. Smai­džiū­nie­nė siū­lo iš­si­kep­ti py­ra­gą su že­lė ir uo­go­mis.

Py­ra­gui rei­kės: 3 kiau­ši­nių, 1 stik­li­nės alie­jaus, pu­sės stik­li­nės cuk­raus, apie pu­sant­ros stik­li­nės mil­tų, ke­pi­mo mil­te­lių, pa­ke­lio že­lė, maž­daug pu­sės lit­ro šal­dy­tų uo­gų.

Išp­la­ka­me kiau­ši­nius. Į pla­ki­nį įbe­ria­me cuk­raus, dar pa­pla­ka­me. Su­mai­šo­me su alie­ju­mi. Į mil­tus įbe­ria­me po­rą šaukš­te­lių ke­pi­mo mil­te­lių. Be­ria­me mil­tus į kiau­ši­nių ir alie­jaus mi­ši­nį, kol pa­si­da­rys šiek tiek tirš­tes­nė ne­gu bly­nų ma­sė. Ge­rai iš­mai­šo­me. Teš­lą su­kre­čia­me į for­mą vi­di­nė­je pu­sė­je į vir­šų gaub­tu dug­nu.

Ke­pa­me or­kai­tė­je 180 laips­nių tem­pe­ra­tū­ro­je apie pus­va­lan­dį.

Kai py­ra­gas iš­ke­pa, iš­ver­čia­me jį iš for­mos. Dėl dug­no iš­si­gau­bi­mo, py­ra­gas išei­na įdu­bęs.

Už­vi­ri­na­me van­dens. Į stik­lai­nį su­be­ria­me že­lė, ge­rai iš­mai­šo­me.

Į py­ra­go įdu­bą de­da­me šal­dy­tas uo­gas ir už­pi­la­me karš­ta že­lė. Uo­gos kaip mat at­si­lei­džia, o že­lė nuo šal­tų uo­gų per ke­lias mi­nu­tes su­stings­ta.

Maž­daug po de­šim­ties mi­nu­čių py­ra­gą jau ga­li­ma val­gy­ti pa­tiems ir vai­šin­ti sve­čius.

Ska­naus!


Su­muš­ti­niai su la­ši­ša

Si­mo­na Kve­de­ry­tė, „Šiau­lių kraš­to“ žur­na­lis­tė, da­li­ja­si leng­vų, va­sa­riš­kų su­muš­ti­nių su la­ši­ša re­cep­tu.

Rei­kės: ne­di­de­lių bal­tos duo­nos ban­de­lių, ly­dy­to varš­kės sū­rio, rū­ky­tos la­ši­šos, rau­do­nų­jų svo­gū­nų, rau­do­nų­jų ko­pūs­tų, drus­kos, pi­pi­rų.

Ban­de­les pjau­na­me pu­siau. Ant vie­nos pu­sės te­pa­me ly­dy­to varš­kės sū­rio. Smul­kiai su­pjaus­to­me la­ši­šą. Jos ga­ba­lė­lius de­da­me ant su­muš­ti­nio. Ant vir­šaus be­ria­me tru­pu­tį smul­kin­to svo­gū­no. Ga­liau­siai su­tar­kuo­ja­me ar­ba smul­kio­mis juos­te­lė­mis su­pjaus­to­me ko­pūs­tą – de­da­me ant su­muš­ti­nio. Jį pa­ska­ni­na­me drus­ka ir pi­pi­rais.

Ska­naus!


Ant lau­žo vir­ta žu­vie­nė

Žvel­gai­čių kai­mo (Jo­niš­kio ra­jo­nas) gy­ven­to­ja Ja­ni­na LAP­KU­TĖ šil­tuo­ju me­tų lai­ku eks­pe­ri­men­tuo­da­ma mėgs­ta mais­tą ga­min­ti puo­de ant lau­žo. Ne­se­niai ji vi­rė žu­vie­nę iš upė­ta­kio. Re­cep­tą mo­te­ris siū­lo iš­mė­gin­ti ir „Šiau­lių kraš­to“ skai­ty­to­jams.

Pa­tie­ka­lui rei­kės: upė­ta­kio rin­ki­nio (par­duo­tu­vė­se pa­pras­tai bū­na su­pa­kuo­ta gal­va ir nuo­pjo­vos), kruo­pų (ry­žių, per­li­nių, tri­jų grū­dų ar ki­to­kių), mor­kų, bul­vių, svo­gū­nų, čes­na­ko, drus­kos, lau­rų la­pų, prie­sko­ni­nių žo­le­lių – kra­pų, pet­ra­žo­lių ir ki­tų pa­gal sko­nį. Žvel­gai­tiš­kė į žu­vie­nę bė­rė ir prie­sko­nių mi­ši­nio, įsi­gy­to pre­ky­bos cent­re.

Pir­miau­sia žu­vį pa­ver­da­me apie de­šimt mi­nu­čių, kad pa­si­ga­min­tų sul­ti­nys ir ją iš­grie­bia­me, iš­ren­ka­me kau­liu­kus.

Ta­da į sul­ti­nį be­ria­me kruo­pas, kiek pa­vi­rus de­da­me pjaus­ty­tas bul­ves ir mor­kas. Dar po maž­daug 10 mi­nu­čių su­be­ria­me smul­kiai pjaus­ty­tą svo­gū­ną ir smul­kin­tą čes­na­ką. Vė­liau­siai de­da­mos prie­sko­ni­nės žo­lės ir žu­vis.

Ja­ni­na Lap­ku­tė rie­ba­lų į šią sriu­bą ne­dė­jo, nes jų pa­ka­ko iš pa­čios žu­vies. No­rin­tys, ži­no­ma, žu­vie­nę ga­li pa­gar­din­ti grie­ti­ne ar­ba po­mi­do­rų pa­da­žu.

Ska­naus!


Ja­nė STAN­KIE­NĖ – sen­jo­rė, ak­ty­vi Skė­mių kai­mo (Rad­vi­liš­kio r.) bend­ruo­me­nės na­rė, vais­ta­žo­lių ir prie­sko­ni­nių au­ga­lų ži­no­vė. „Šiau­lių kraš­to“ skai­ty­to­jams po­nia Ja­nė siū­lo grei­tai pa­ga­mi­na­mų pa­tie­ka­lų re­cep­tų.

Sriu­ba „Barz­dap­li­kė“

Rei­kės: rū­ky­tos šo­ni­nės, švie­žio ko­pūs­to, mor­kų, bul­vių, svo­gū­nų laiš­kų, kra­pų, grie­ti­nė­lės. Kie­kiai pri­klau­so nuo to, kiek bus val­gy­to­jų.

Už­kai­čia­me puo­dą su van­de­niu ir įde­da­me 2–3 pirš­to sto­ru­mo rū­ky­tos šo­ni­nės ga­ba­liu­kus. Šo­ni­nės ga­ba­liu­kai tu­ri pa­vir­ti 10 mi­nu­čių, tuo­met de­da­me švie­žių dar­žo­vių: smul­kiai pjaus­ty­to ko­pūs­to, tar­kuo­tų mor­kų ir smul­kiai pjaus­ty­tų bul­vių. Ver­da­me 20 mi­nu­čių.

Bai­giant vir­ti, įbe­ria­me pjaus­ty­tų svo­gū­nų laiš­kų, kra­pų. Sriu­bą ba­li­na­me grie­ti­nė­le (ir jos ne­pa­gai­li­me). Tiems, kam ne­pa­tin­ka rū­ky­ti la­ši­nu­kai, juos ga­li pa­keis­ti ga­ba­lė­liu svies­to.

Varš­kės už­te­pė­lė

Rei­kės: varš­kės, agur­ko, po­ros skil­te­lių čes­na­ko, kra­pų, drus­kos, ke­fy­ro ar­ba rūg­pie­nio.

Į varš­kę su­tar­kuo­ja­me agur­ką, įspau­džia­me po­rą skil­te­lių čes­na­ko, įbe­ria­me smul­kin­tų kra­pų, drus­kos, įpi­la­me šiek tiek ke­fy­ro ar rūg­pie­nio ir vis­ką ge­rai iš­mai­šo­me. Val­go­me su karš­to­mis bul­vė­mis.


Pak­ruo­jie­tis tau­to­dai­li­nin­kas, me­džio meist­ras Eu­ge­ni­jus RIM­DŽIUS nė­ra di­de­lis vir­tu­vės en­tu­zias­tas, ta­čiau val­gy­ti ga­min­ti mo­ka. Na­miš­kius me­ni­nin­kas kar­tais pa­vai­ši­na ne vi­sai tra­di­ci­niais ce­pe­li­nais, ku­rių re­cep­tu da­li­ja­si su „Šiau­lių kraš­to“ skai­ty­to­jais.

Ne vi­sai tra­di­ci­niai ce­pe­li­nai

Pen­kio­li­ka bul­vių su­tar­kuo­ja­ma, nu­sun­kia­mas skys­tis. Jis pa­lie­ka­mas, kol nu­si­stos krak­mo­las. Trys bul­vės iš­ver­da­mos ir su­tri­na­mos. Nu­sis­to­jęs krak­mo­las de­da­mas į tar­kuo­tų bul­vių ma­sę, su­de­da­mos vir­tos su­trin­tos bul­vės, įbe­ria­ma drus­kos ir ge­rai iš­min­ko­ma.

Į švie­žią far­šą su­de­da­mi prie­sko­niai, drus­ka, su­mai­šo­ma. Įmu­ša­mas kiau­ši­nio try­nys, ma­sė dar per­min­ko­ma.

Su­for­muo­ti ce­pe­li­nai ver­da­mi 30–40 mi­nu­čių.

Nuo tra­di­ci­nių ce­pe­li­nų po­no Eu­ge­ni­jaus ga­mi­na­mie­ji ir ski­ria­si tuo, kad į įda­rą de­da­mas kiau­ši­nio try­nys. Tau­to­dai­li­nin­kas me­na, kad to­kius ce­pe­li­nus vir­da­vo jo ma­ma.

Ska­naus!


Bud­rai­čiuo­se (Kel­mės ra­jo­nas) gy­ve­nan­ti ir ūki­nin­kau­jan­ti Re­na­ta ŠIM­KIE­NĖ mėgs­ta ir mo­ka ga­min­ti įvai­rius pa­tie­ka­lus. „Šiau­lių kraš­to“ skai­ty­to­jams mo­te­ris siū­lo iš­si­kep­ti gar­džių kek­siu­kų.

Pa­gar­din­ti kek­siu­kai

Rei­kės: ke­tu­rių kiau­ši­nių, po 250 gra­mų cuk­raus, mar­ga­ri­no, mil­tų, šaukš­te­lio ke­pi­mo mil­te­lių, va­ni­li­nio cuk­raus (pa­gal sko­nį), sau­je­lės ke­pin­tų sau­lėg­rą­žų, ga­ba­lė­liais su­pjaus­ty­to šo­ko­la­do.

Kiau­ši­nius iš­trin­ti su cuk­ru­mi, mar­ga­ri­ną iš­tir­pin­ti vo­ne­lė­je, at­vė­sin­ti, su­ber­ti mil­tus, ke­pi­mo mil­te­lius, va­ni­li­nį cuk­rų, ge­rai iš­mai­šy­ti. Pas­kiau­siai su­ber­ti ke­pin­tas sau­lėg­rą­žas ir ga­ba­lė­liais su­pjaus­ty­tą šo­ko­la­dą, dar kar­tą iš­mai­šy­ti.

Į kiek­vie­ną kek­siu­ko for­me­lę dė­ti po šaukš­tą ma­sės. Kep­ti 180 laips­nių tem­pe­ra­tū­ros or­kai­tė­je apie 20–25 mi­nu­tes. Iš mi­nė­to kie­kio ma­sės iš­ke­pa 24 kek­siu­kai.

Ska­naus!


Kriu­kų (Jo­niš­kio ra­jo­nas) pa­grin­di­nės mo­kyk­los mo­ki­nė Eve­li­na UŽ­KU­RAI­TY­TĖ, šiais me­tais užė­musi ant­rąją vie­tą ša­lies et­no­kul­tū­ri­nio pro­jek­to „Tar­mių lo­by­nai“ Aukš­tai­ti­jos re­gio­no kon­kur­se, ne­re­tai na­miš­kius pa­le­pi­na sa­vo ke­pi­niais. Kar­tais sal­du­my­nus ga­mi­na ir mo­kyk­lo­je su bend­ra­moks­liais. „Šiau­lių kraš­to“ skai­ty­to­jams Eve­li­na siū­lo iš­si­kep­ti lie­ti­nių bly­nų su ba­na­nais ir šo­ko­la­di­niu pa­da­žu.

Bly­ne­liai su ba­na­nais ir šo­ko­la­di­niu pa­da­žu

Lie­ti­niams rei­kės: 400 mi­lit­rų so­jų pie­no, 200 gra­mų mil­tų, 3 kiau­ši­nių, 50 gra­mų ku­ku­rū­zų krak­mo­lo, 50 mi­li­lit­rų aly­vuo­gių alie­jaus, 1 šaukš­to cuk­raus, žiups­ne­lio drus­kos.

Įda­rui: 2 ba­na­nų, 1 šaukš­to cit­ri­nų sul­čių.

Pa­da­žui: 100 mi­li­lit­rų grie­ti­nė­lės, 100 gra­mų juo­do­jo šo­ko­la­do, 2 šaukš­tų skys­to me­daus.

Kiau­ši­nius iš­pla­ka­me su so­jų pie­nu, cuk­ru­mi ir drus­ka. Su­be­ria­me mil­tus, krak­mo­lą, alie­jų ir dar sy­kį vis­ką ge­rai iš­pla­ka­me. Teš­lą pa­lie­ka­me pa­sto­vė­ti 15 mi­nu­čių. Ta­da ne­svy­lan­čio­je kep­tu­vė­je ke­pa­me lie­ti­nius.

Ba­na­nus su­pjaus­to­me grie­ži­nė­liais, pa­šlaks­to­me cit­ri­nų sul­ti­mis. Karš­to van­dens vo­ne­lė­je iš­ly­do­me juo­dą­jį šo­ko­la­dą, su­pi­la­me į jį me­dų, grie­ti­nė­lę ir mai­šo­me, kol bus vien­ti­sa ma­sė. Ant lie­ti­nių iš­dė­lio­ja­me ba­na­nus. Ta­da juos per­len­kia­me per pu­sę ir pa­tie­kia­me su šo­ko­la­di­niu pa­da­žu.

Ska­naus!


Ak­me­nės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Bend­ro­jo sky­riaus sek­re­to­rė-re­fe­ren­tė Ing­ri­da NOR­BU­TAI­TĖ, gy­ve­nan­ti Kruo­piuo­se, mėgs­ta ga­min­ti ir ra­gau­ti nau­jus pa­tie­ka­lus. Ji sa­vo iš­kep­tais py­ra­gais ar nau­jo­mis miš­rai­nė­mis mie­lai vai­ši­na šei­mos na­rius, drau­gus. Kaip pa­ti sa­ko, tu­ri silp­ny­bę – neat­sis­pi­ria kon­di­te­ri­niams ga­mi­niams.

„Šiau­lių kraš­to“ skai­ty­to­jams Ing­ri­da siū­lo iš­ban­dy­ti gai­vų ir pa­va­sa­riu kve­pian­tį ra­bar­ba­rų py­ra­gą.

Ra­bar­ba­rų py­ra­gas

Rei­kės (ke­pant 21 cen­ti­met­ro skers­mens ap­va­lio­je skar­do­je): 3 kiau­ši­nių, 1 stik­li­nės mil­tų, 1 ne­pil­nos stik­li­nės cuk­raus, pu­sės šaukš­te­lio „nu­ge­sin­tos“ so­dos, 1 šaukš­te­lio va­ni­li­nio cuk­raus, apie 400 gra­mų ra­bar­ba­rų.

Kiau­ši­nius iš­pla­ki­te su cuk­ru­mi, po to pa­laips­niui su­ber­ki­te per­si­jo­tus mil­tus, va­ni­li­nį cuk­rų, su­dė­ki­te „nu­ge­sin­tą“ so­dą („ge­si­nu“ ac­tu) ir vis­ką iš­mai­šy­ki­te iki vien­ti­sos ma­sės.

Ra­bar­ba­rus nu­lup­ki­te ir su­pjaus­ty­ki­te ku­be­liais.

Ke­pi­mo for­mą iš­klo­ki­te ke­pi­mo po­pie­riu­mi ar­ba iš­tep­ki­te svies­tu. Su­pil­ki­te pu­sę pa­ruoš­tos ma­sės, su­ber­ki­te ra­bar­ba­rus ir už­pil­ki­te li­ku­sia ma­se.

Iki 180 laips­nių įkai­tin­to­je or­kai­tė­je kep­ti 25 mi­nu­tes. Ar iš­ke­pė pa­tik­ri­na­me, į py­ra­go vi­du­rį įsmei­gę ir iš­trau­kę me­di­nį pa­ga­liu­ką – jis tu­ri bū­ti sau­sas.

Karš­tą py­ra­gą val­gy­ki­te su va­ni­li­niais le­dais.

Ska­naus!


Re­gi­na JUK­NIE­NĖ, Rad­vi­liš­kio vie­šo­sios bib­lio­te­kos Še­du­vos fi­lia­lo vy­res­nio­ji bib­lio­te­ki­nin­kė, va­kar Rad­vi­liš­ky­je vy­ku­sia­me „Kny­gų ker­mo­šiu­je“ bib­lio­te­kos kie­me­lio sve­čius vai­ši­no sa­vo „fir­mi­niais“ su­muš­ti­nu­kais ir pa­gal pa­žįs­ta­mos re­cep­tą pa­ga­min­ta gi­ra.

„Fir­mi­niai“ su­muš­ti­nu­kai

Rei­kės: duo­nos ar­ba ba­to­no, alie­jaus ke­pi­mui.

Už­te­pui rei­kės: fer­men­ti­nio sū­rio, ke­lių kie­tai vir­tų kiau­ši­nių, ke­lių čes­na­ko skil­te­lių, ma­jo­ne­zo (pro­duk­tų kie­kis pri­klau­so nuo to, kiek sve­čių ar drau­gų no­rė­si­te pa­vai­šin­ti).

Duo­nos ar ba­to­no rie­ke­les su­pjaus­to­me per pu­sę (di­des­nes duo­nos rie­ke­les ga­li­ma pa­da­ly­ti ir į tris da­lis) ir ap­ke­pi­na­me alie­ju­je.

Kol rie­ke­lės vės­ta, pa­si­ga­mi­na­me už­te­pą. Į in­dą su­tar­kuo­ja­me fer­men­ti­nį sū­rį, su­tar­kuo­ja­me ar smul­kiai su­pjaus­to­me kie­tai vir­tus kiau­ši­nius, su­de­da­me su­smul­kin­tas čes­na­ko skil­te­les ir įde­da­me ke­le­tą šaukš­tų ma­jo­ne­zo. Vis­ką ge­rai iš­mai­šo­me. Už­te­pą te­pa­me ant pa­skru­din­tų duo­nos ar ba­to­no rie­ke­lių ir vai­ši­na­me sve­čius.

Gi­ra

Rei­kės: dvie­jų tri­lit­ri­nių stik­lai­nių obuo­lių sul­čių, pu­sės ki­log­ra­mo cuk­raus, pen­kių šaukš­tų ka­vos, tru­pu­čio ra­zi­nų, mie­lių.

Vi­sus ing­re­dien­tus su­pi­la­me į vie­ną di­de­lį in­dą, vis­ką ge­rai iš­mai­šo­me, su­de­da­me obuo­lių sul­ty­se iš­tir­pin­tas mie­les ir pa­rau­gia­me po­rą die­nų, o po to ga­li­me ger­ti.

Ska­naus!


Paukš­tie­na plu­te­lė­je

Kel­mės ra­jo­ne, Šed­ba­rų kai­me, gy­ve­nan­ti Liu­ci­ja KELP­ŠIE­NĖ dir­ba me­di­ci­nos punk­te slau­gy­to­ja. Kar­tais kiau­rą pa­rą yra rei­ka­lin­ga žmo­nėms. To­dėl su­ktis vir­tu­vė­je ma­žo­ka lai­ko. Ta­čiau kai su­va­žiuo­ja vai­kai su šei­mo­mis, kar­tais per šven­tes prie sta­lo sė­da po 17–20 žmo­nių. Po­nia Liu­ci­ja lau­kia­mus sa­vo sve­čius sten­gia­si nu­ste­bin­ti ko­kiu nors ska­niu, nau­ju pa­tie­ka­lu.

„Šiau­lių kraš­to“ skai­ty­to­jams L. Kelp­šie­nė siū­lo iš­ban­dy­ti vie­ną iš mėgs­ta­miau­sių jos ir vy­ro Vir­gi­ni­jaus bei jų sve­čių pa­tie­ka­lų – paukš­tie­ną plu­te­lė­je.

Rei­kės: viš­tos šlaune­lių, fi­lė ar­ba spar­ne­lių, drus­kos, pi­pi­rų, mil­tų, ait­rio­sios ir sal­džio­sios pa­pri­kos mil­te­lių, čes­na­ko. Kie­kiai pri­klau­so nuo to, kiek po­rci­jų no­ri­ma pa­ruoš­ti.

Viš­tie­ną pa­smul­ki­na­me. Fi­lė su­pjaus­to­me ne­di­de­liais ga­ba­liu­kais, šlaune­les ar spar­ne­lius per­ker­ta­me per­pus.

Sus­mul­kin­tą mė­są pa­sū­do­me, pa­ska­ni­na­me pjaus­ty­tais ar­ba traiš­ky­tais čes­na­kais, pi­pi­rais ir ki­tais pa­tin­kan­čiais prie­sko­niais. Apie po­rą va­lan­dų pa­lai­ko­me, kad įsi­ger­tų prie­sko­niai. Tuo­met de­da­me į du­be­nį ir už­pi­la­me rau­gin­to­mis pa­su­ko­mis – mė­są tu­ri ap­sem­ti. Kad paukš­tie­na ge­rai iš­si­ma­ri­nuo­tų, po­rą die­nų lai­ko­me šal­dy­tu­ve.

Prieš kep­da­mi mė­są pa­vo­lio­ja­me į mil­tus, su­mai­šy­tus su žiups­ne­liu drus­kos, šaukš­te­liu sal­džio­sios ir pu­se šaukš­te­lio ait­rio­sios pa­pri­kos mil­te­lių.

Tuo­met de­da­me į kep­tu­vę su įkai­tin­tu, ver­dan­čiu alie­ju­mi. Pa­ke­pa­me apie 7 mi­nu­tes. Ap­ver­čia­me ki­tą pu­sę. Pa­ke­pa­me dar 7 mi­nu­tes.

Paukš­tie­ną val­go­me su bul­vė­mis, bul­vių ko­še ir sa­lo­to­mis, ar­ba tik su sa­lo­to­mis.

Iš­rū­go­se ma­ri­nuo­ta mė­sa – la­bai minkš­ta, o plu­te­lė pa­de­da jai iš­lik­ti la­bai sul­tin­gai, net ir ke­lias die­nas iš­kep­tą pa­lai­kius šal­dy­tu­ve.

Ska­naus!


DIE­NOS RE­CEP­TAS

Šiau­lių te­ri­to­ri­nės dar­bo bir­žos Jo­niš­kio sky­riaus ve­dė­ja Rai­mun­da Eu­ge­ni­ja FAL­KAUS­KIE­NĖ – ne tik ge­ra spe­cia­lis­tė, bet ir iš­ra­din­ga šei­mi­nin­kė, mėgs­tan­ti iš­ban­dy­ti ne­tra­di­ci­nius pa­tie­ka­lus. Ypač – su jū­ros gė­ry­bė­mis. „Šiau­lių kraš­to“ skai­ty­to­jams ji siū­lo iš­si­kep­ti skumb­rę su ma­ka­ro­nais ar­ba pa­si­ga­min­ti gai­vių sa­lo­tų su kre­ve­tė­mis.

Skumb­rė su ma­ka­ro­nais

Rei­kės: skumb­rės fi­lė, spa­ge­čių, fer­men­ti­nio sū­rio, cit­ri­nos, džiū­vė­sė­lių, svies­to, alie­jaus, pi­pi­rų, drus­kos, dvie­jų šaukš­tų po­mi­do­rų pa­da­žo.

Skumb­rės fi­lė su­pjaus­to­me ga­ba­liu­kais. Žu­vį pa­sū­do­me, pa­bars­to­me pi­pi­rais, ap­šlaks­to­me iš­spaus­to­mis cit­ri­nos sul­ti­mis. Ant žu­vies de­da­me sluoks­nį ap­vir­tų ma­ka­ro­nų ir už­pi­la­me stik­li­ne van­dens, iš­mai­šy­to su po­ra šaukš­tų po­mi­do­rų pa­da­žo. Vis­ką api­bars­to­me džiū­vė­sė­liais ir tar­kuo­tu sū­riu. Ant vir­šaus už­de­da­me tru­pu­tį svies­to. Ke­pa­me vi­du­ti­nio karš­tu­mo or­kai­tė­je 20–30 mi­nu­čių.

Gai­vios sa­lo­tos su kre­ve­tė­mis

Rei­kės: ais­ber­go sa­lo­tų, džio­vin­tų po­mi­do­rų alie­ju­je, kre­ve­čių.

Sa­lo­tas su­pjaus­to­me, su­de­da­me juos­te­lė­mis su­smul­kin­tus džio­vin­tus po­mi­do­rus, iš­vir­tas kre­ve­tes. Vis­ką už­pi­la­me alie­ju­mi, ku­ria­me bu­vo džio­vin­ti po­mi­do­rai, ir iš­mai­šo­me. Jo­kių prie­sko­nių dė­ti ne­rei­kia, jų pa­kan­ka iš alie­jaus.

Ska­naus!


Pa­va­sa­ri­nių gry­bų sriu­ba

Ūde­kie­tė Pra­nė ŽU­KAUS­KIE­NĖ, „Šiau­lių kraš­to“ pla­ti­ni­mo tar­ny­bos dar­buo­to­ja, skai­ty­to­jus ra­gi­na su­skub­ti pa­ra­gau­ti pa­va­sa­ri­nių gry­bų, Pak­ruo­jo kraš­te va­di­na­mų avi­žė­lė­mis, sriu­bos.

Rei­kės: po­ros vi­du­ti­nio dy­džio bul­vių, mor­kos, sau­jos ap­vir­tų avi­žė­lių, svo­gū­no ro­pe­lės, ga­ba­lė­lio rū­ky­tų la­ši­nu­kų, po­ros stik­li­nių lie­so pie­no, drus­kos, prie­sko­nių pa­gal sko­nį.

Bul­ves, su­pjaus­ty­tas ku­be­liais, su­tar­kuo­tas stam­bia tar­ka mor­kas ir avi­žė­les su­dė­ti į puo­dą, už­pil­ti van­dens, kad ap­sem­tų, pa­sū­dy­ti ir vir­ti, kol dar­žo­vės su­minkš­tės.

Kol daržovės ir grybai ver­da, su­pjaus­ty­ti la­ši­nu­kus ir pa­ke­pin­ti kep­tu­vė­je su smul­kiai su­pjaus­ty­tu svo­gū­nu. Kai svo­gū­nai pa­gels, kep­tu­vės tu­ri­nį su­pil­ti į ver­dan­čią sriu­bą (jei rei­kia, pa­pil­dy­ti tru­pu­čiu van­dens), su­dė­ti mėgs­ta­mus sriu­boms prie­sko­nius, su­pil­ti pie­ną ir už­vi­rin­ti.

So­tu ir ska­nu!


Tu­no py­ra­gas

„Šiau­lių kraš­to“ skai­ty­to­ja Mar­ti­na DYG­LĖ pie­tums ar­ba va­ka­rie­nei siū­lo iš­si­kep­ti tu­no py­ra­gą. „Jis la­bai ska­nus – vy­ras su­val­gė ap­si­lai­žy­da­mas, ka­tė Gi­lė ėmė la­biau murk­ti, ap­link ko­jas trin­tis, o pa­si­da­li­nus py­ra­go nuo­trau­ka feis­bu­ke, se­sė ir drau­gai ėmė pra­šy­ti re­cep­to“, – sa­ko Mar­ti­na.

Teš­lai rei­kia: 100 g svies­to ar­ba mar­ga­ri­no, 180 g kvie­ti­nių mil­tų, 1/4 šaukš­te­lio drus­kos, 3 šaukš­tų šal­to van­dens.

Įda­rui: 1 di­de­lio svo­gū­no, 1 dė­žu­tės (185 g) kon­ser­vuo­tų tu­nų sa­vo sul­ty­se, 300 g tar­kuo­to fer­men­ti­nio sū­rio, 4 kiau­ši­nių, 150 ml 35 pro­c. grie­ti­nėlės, 3 po­mi­do­rų, sau­je­lės ba­zi­li­kų ar ki­tų ža­lu­my­nų, drus­kos, juo­dų­jų pi­pi­rų. Taip pat ga­li­ma dė­ti mor­kos, aly­vuo­gių, sau­lė­je džio­vin­tų po­mi­do­rų, ge­rai tin­ka vir­tas kiau­ši­nis.

Teš­lą pa­ga­min­ti ne­su­dė­tin­ga – mil­tus su­mai­šy­ti su drus­ka, kam­ba­rio tem­pe­ra­tū­ros svies­tu ir van­de­niu. Iš­min­ky­ti ir dė­ti į šal­dy­tu­vą, kol bus pa­ruoš­tas įda­ras.

Svo­gū­ną smul­kiai su­pjaus­ty­ti ir pa­ke­pin­ti su smul­kin­tais ža­lu­my­nais. Tin­ka pa­ke­pin­ti su mor­ka, pa­pri­ka. Kiau­ši­nius pla­kik­liu iš­plak­ti su grie­ti­nė­le. Fer­men­ti­nį sū­rį su­tar­kuo­ti.

Iš šal­dy­tu­vo išim­ti teš­lą, ja iš­klo­ti ke­pi­mo po­pie­riu­mi iš­ties­tą 22–24 cm skers­mens ke­pi­mo in­dą. Ant teš­los su­dė­ti pa­ke­pin­tus svo­gū­nus, tu­ną, aly­vuo­ges, pa­bars­ty­ti tar­kuo­tu fer­men­ti­niu sū­riu, už­pil­ti kiau­ši­nių ir grie­ti­nė­lės pla­ki­niu. Ant vir­šaus už­dė­ti plo­nais grie­ži­nė­liais pjaus­ty­tus po­mi­do­rus, pa­bars­ty­ti drus­ka, pi­pi­rais.

Kep­ti iki 200 C tem­pe­ra­tū­ros įkai­tin­to­je or­kai­tė­je apie 30 mi­nu­čių.

Ska­naus!


Pak­ruo­jo kraš­to mu­zie­jaus „Žiem­ga­la“ ve­dė­ja Dai­va SKRUPS­KE­LY­TĖ prieš ku­rį lai­ką ke­liau­da­ma po Es­ti­ją pa­ra­ga­vo keis­tos, bet ska­nios šal­tos sriu­bos.  Po­nia Dai­va siū­lo jos pa­si­ga­min­ti ir „Šiau­lių kraš­to“ skai­ty­to­jams.

Keis­ta es­tų sriu­ba

Rei­kės: apie 100 gra­mų vir­tos pie­niš­kos (pa­vyz­džiui, „dak­ta­riš­kos") deš­ros, ne­men­kos sau­jos svo­gū­nų laiš­kų, dvie­jų rau­gin­tų ir vie­no švie­žio agur­ko, sau­jos rau­gin­tų ko­pūs­tų ir sam­te­lio jų sul­čių, vi­rin­to ir at­šal­dy­to van­dens,  po­ros šaukš­tų grie­ti­nės, drus­kos, žiups­ne­lio mal­tų pi­pi­rų.

Smul­kiai su­pjaus­to­mi svo­gū­nų laiš­kai, deš­ra ir agur­kai – ku­be­liais, su­de­da­mi rau­gin­ti ko­pūs­tai, su­pi­la­mas jų skys­tis, už­pi­la­ma van­de­niu, pa­sū­do­ma, pa­ska­ni­na­ma pi­pi­rais, už­ba­li­na­ma grie­ti­ne.

Ska­naus!


Kel­mės ra­jo­no Lu­pi­kų kai­mo bend­ruo­me­nės pir­mi­nin­kė Ju­li­ja VAL­ČIU­KIE­NĖ gy­ve­na vie­na, to­dėl vir­tu­vė mo­ters la­bai neiš­var­gi­na. Dau­giau dar­bo, kai atei­na sve­čių, at­va­žiuo­ja vai­kai ir anū­kai. Jiems po­nia Ju­li­ja pa­ga­mi­na ska­nių sriu­bų, ant­rųjų pa­tie­ka­lų ir de­ser­to. „Šiau­lių kraš­to“ skai­ty­to­jams siū­lo iš­ban­dy­ti vie­ną iš pa­pras­čiau­sių sa­vo de­ser­tų – obuo­lių py­ra­gą.

Pu­rus obuo­lių py­ra­gas

Py­ra­gui rei­kės: 2 stik­li­nių mil­tų, 2 stik­li­nių cuk­raus, 6 kiau­ši­nių, 2 šaukš­te­lių ke­pi­mo mil­te­lių, šiek tiek ci­na­mo­no, maž­daug lit­ro tal­pos du­be­nė­lio su­pjaus­ty­tų obuo­lių.

Su­mu­ša­me kiau­ši­nius, try­nius at­skir­da­mi nuo bal­ty­mo. Try­nius su­mai­šo­me su cuk­ru­mi ir iš­pla­ka­me. Į juos su­be­ria­me mil­tus, su­mai­šy­tus su ke­pi­mo mil­te­liais, ir ge­rai iš­mai­šo­me.

Ats­ki­rai iš­pla­ka­me bal­ty­mus. Pla­ki­nį su­pi­la­me į teš­lą.

Nu­lu­pa­me ke­le­tą obuo­lių. Juos su­pjaus­to­me kvad­ra­tė­liais ar­ba skil­te­lė­mis. La­bai ne­smul­ki­na­me. Obuo­lių tu­rė­tų bū­ti ne­ma­žas, bent jau lit­ro ar pu­sant­ro lit­ro tal­pos, du­be­nė­lis. Juos su­be­ria­me į teš­lą ir vėl ge­rai iš­mai­šo­me.

Teš­lą de­da­me į skar­dą, pa­tep­tą alie­ju­mi. Pa­vir­šių api­bars­to­me ci­na­mo­nu. Ke­pa­me 180 laips­nių karš­čio or­kai­tė­je apie 40 mi­nu­čių. Iš­kep­tą py­ra­gą at­vė­si­na­me. Val­go­me su ka­va ar­ba ar­ba­ta.

Ska­naus!


Ele­na BIČ­KAUS­KIE­NĖ, sen­jo­ra še­du­vė, „Še­du­vos sva­jok­lių“ klu­bo na­rė, su „Šiau­lių kraš­to“ skai­ty­to­jais da­li­ja­si sa­vo ma­mos re­cep­tu.

Cit­ri­ni­nis py­ra­gas

Rei­kės: 2 cit­ri­nų, 1,5–2 stik­li­nių cuk­raus, 50 gra­mų mie­lių, pu­sės stik­li­nės pie­no, 300 gra­mų mar­ga­ri­no, 3 kiau­ši­nių, mil­tų, ko­ko­so drož­lių.

Įda­rui: 2 cit­ri­nas pa­mer­kia­me pus­va­lan­džiui į van­de­nį su so­da. Išt­rau­kę, cit­ri­nas su žie­ve de­da­me į puo­dą, už­pi­la­me šal­tu van­de­niu ir ver­da­me 20 mi­nu­čių. Išt­rau­kę cit­ri­nas iš puo­do tru­pu­tį at­vė­si­na­me, iši­ma­me sėk­las ir su­ma­la­me su vi­sa žie­ve. Li­ku­sį cuk­rų į mal­tas cit­ri­nas su­pi­la­me prieš pat te­pant įda­rą ir ge­rai iš­mai­šo­me.

Išt­ri­na­me mie­les su šaukš­tu cuk­raus, įpi­la­me pa­šil­dy­to pie­no, iš­mai­šo­me. Iš­ly­do­me mar­ga­ri­ną. At­šal­džius, į jį su­pi­la­me mie­les. Įde­da­me 2 kiau­ši­nius, mil­tų ir už­min­ko­me, kaip py­ra­gui, minkš­tą teš­lą. Pa­da­li­ja­me teš­lą pu­siau ir de­da­me į šal­dy­tu­vą va­lan­dai.

Vie­ną da­lį teš­los iš­ko­čio­ja­me pa­gal skar­dos for­mą, už­len­kia­me kraš­te­lius, su­pi­la­me įda­rą, ant vir­šaus de­da­me iš­ko­čio­tą li­ku­sią teš­los da­lį. Ap­te­pa­me py­ra­gą plak­tu kiau­ši­niu, api­bars­to­me ko­ko­so drož­lė­mis.

Or­kai­tę įkai­ti­na­me iki 180 laips­nių ir ke­pa­me 30 mi­nu­čių, kol pa­ru­duo­ja.

Ska­naus!


Šiau­lie­tė, „Zum­ba Fit­ness“ tre­ne­rė Jus­tė Dam­bins­kai­tė siū­lo iš­mė­gin­ti gai­vias sa­lo­tas. Mer­gi­na sa­ko, kad svei­kas, leng­vas ir va­sa­riš­kas pa­tie­ka­las pui­kiai tiks ak­ty­viai spor­tuo­jan­tiems ar skai­čiuo­jan­tiems ka­lo­ri­jas!

Gai­vios sa­lo­tos

Rei­kės: 150 gra­mų rū­ky­tos la­ši­šos, dvie­jų vi­du­ti­nio dy­džio po­mi­do­rų, vie­no di­de­lio rau­do­no svo­gū­no, vie­no avo­ka­do, cit­ri­nos, drus­kos, pi­pi­rų.

La­ši­šą ir dar­žo­ves su­pjaus­ty­ti ku­be­liais. Ant sa­lo­tų iš­spaus­ti cit­ri­nos sul­čių, pa­gal sko­nį įber­ti drus­kos ir pi­pi­rų.

Ska­naus!


Ža­ga­rės (Jo­niš­kio ra­jo­nas) bend­ruo­me­nės „Vei­dė“ pir­mi­nin­kė, Ža­ga­rės kul­tū­ros cent­ro ren­gi­nių or­ga­ni­za­to­rė Dia­na SI­ČIO­VIE­NĖ mėgs­ta ga­min­da­ma imp­ro­vi­zuo­ti. „Šiau­lių kraš­to“ skai­ty­to­jams ji siū­lo iš­mė­gin­ti dvie­jų rū­šių  viš­tie­nos keps­ne­lių.

Viš­tie­nos keps­ne­liai su ke­fy­ru

Pa­tie­ka­lui rei­kės: dvie­jų viš­tie­nos krū­ti­nė­lių ar­ba tri­jų viš­tos šlau­ne­lių fi­lė (be odos), 150 gra­mų fer­men­ti­nio sū­rio, 2 kiau­ši­nių, 100 gra­mų ke­fy­ro, 100 gra­mų mil­tų, mėgs­ta­mų ža­lu­my­nų (pet­ra­žo­lių, kra­pų, svo­gū­nų laiš­kų), prie­sko­nių.

Viš­tie­ną su­pjaus­to­me vie­no cen­ti­met­ro kvad­ra­ti­niais ga­ba­liu­kais, taip pat su­smul­ki­na­me ir sū­rį.

Kiau­ši­nius su­mai­šo­me su ke­fy­ru ir mil­tais. Į gau­tą ma­sę de­da­me ža­lu­my­nus ir viš­tie­ną su sū­riu, pa­gar­di­na­me prie­sko­niais. Di­de­liu šaukš­tu for­muo­ja­me keps­ne­lius ir ke­pa­me įkai­tin­ta­me alie­ju­je ant vi­du­ti­nės ug­nies, kol gra­žiai ap­skrus, ap­vers­da­mi abi pu­ses. Ska­nu su su gar­ny­ru ir dar­žo­vė­mis.

Šo­ni­ne įda­ry­tas viš­tie­nos keps­nys

Rei­kės: viš­tie­nos krū­ti­nė­lės, karš­to rū­ky­mo šo­ni­nės ar­ba kum­pio, fer­men­ti­nio sū­rio (jį ga­li­ma pa­keis­ti pie­vag­ry­biais), mil­tų, 1 kiau­ši­nio, ne­sal­džių sau­sų pus­ry­čių ar­ba smul­kin­tų bul­vių traš­ku­čių, prie­sko­nių.

Viš­tos krū­ti­nė­lę su­pjaus­to­me kaip keps­niui, leng­vai iš­mu­ša­me, įtri­na­me prie­sko­niais. Ant keps­nio klo­ja­me lakš­tą šo­ni­nės ar­ba kum­pio, už­de­da­me sū­rio ar­ba svies­te leng­vai pa­ke­pin­tų pie­vag­ry­bių. Ge­rai su­vy­nio­ja­me, pa­vo­lio­ja­me mil­tuo­se, ta­da – kiau­ši­nio pla­ki­ny­je ir ne­sal­džiuo­se sau­suo­se pus­ry­čiuo­se ar­ba bul­vių traš­ku­čiuo­se. Ke­pa­me kep­tu­vė­je alie­ju­je. Prie keps­nio tiks pa­da­žas iš tri­jų šaukš­tų ma­jo­ne­zo, šaukš­te­lio krie­nų ir smul­kiai tar­kuo­to švie­žaus agur­ko.

Ska­naus!


Žu­vis sū­rio plu­te­lė­je

Mil­da JA­GU­ČANS­KIE­NĖ, Radviliškio rajono Še­du­vos pa­gy­ve­nu­sių žmo­nių klu­bo „Še­du­vos sva­jok­liai“ pir­mi­nin­kė – ak­ty­vi vi­suo­me­ni­nin­kė, ra­šo ei­lė­raš­čius, iš vil­nos da­ro įvai­rius pa­puo­ša­lus.

Še­du­vė mėgs­ta ga­min­ti, vai­ši­na sa­vo vai­kus, ar­ti­muo­sius ir drau­gus. Vie­nu iš sa­vo mėgs­ta­mų pa­tie­ka­lų re­cep­tu ji da­li­ja­si su „Šiau­lių kraš­to“ skai­ty­to­jais.

Rei­kės: 800 gra­mų bet ko­kios žu­vies fi­lė, svo­gū­no, 200 gra­mų kie­to fer­men­ti­nio sū­rio, 2 šaukš­tų mil­tų, 2 kiau­ši­nių, 2 šaukš­tų ma­jo­ne­zo, drus­kos, pi­pi­rų, ba­zi­li­kų, alie­jaus kep­ti.

Žu­vį su­pjaus­ty­ti ga­ba­liu­kais ir pa­bars­ty­ti prie­sko­niais.

Sū­rį stam­biai su­tar­kuo­ti ir su­ber­ti į mil­tus, iš­mai­šy­tus su kiau­ši­niais, ma­jo­ne­zu, smul­kiai pjaus­ty­tu svo­gū­nu bei prie­sko­niais. Vis­ką dar sy­kį ge­rai iš­mai­šy­ti, kad gau­tų­si tirš­to­ka teš­la bly­nams.

Žu­vies ga­ba­liu­kus ap­vo­lio­ti tirš­to­je teš­lo­je ir kep­ti įkai­tin­ta­me alie­ju­je, kol at­si­ras gra­ži raus­va plu­te­lė.

Val­gy­ti su bet ko­kio­mis jums pa­tin­kan­čio­mis dar­žo­vė­mis.

Ska­naus!


Ma­ka­ro­nų ap­ke­pas

Kel­mės ra­jo­ne, Va­ši­lė­nų kai­me, gy­ve­nan­ti Jo­lan­ta BUKAUSKIENĖ rū­pi­na­si pie­no ūkiu, to­dėl vir­tu­vė­je pa­si­su­ki­nė­ti lie­ka ma­žai lai­ko. Ta­čiau sa­vait­ga­liais, kai po dar­bų Pa­lan­go­je grįž­ta vy­ras ir stu­den­tai vai­kai, mo­te­ris sten­gia­si nu­ste­bin­ti ko­kiu nors nau­ju pa­tie­ka­lu.

Po­nia Jo­lan­ta siū­lo iš­ban­dy­ti vie­ną iš mėgs­ta­miau­sių jos šei­mos pa­tie­ka­lų – ma­ka­ro­nų ap­ke­pą.

Ap­ke­pui rei­kės: ke­lio­li­kos ar ke­lių de­šim­čių (atsižvelgiant į šei­mos dy­dį ir ape­ti­tą) ma­ka­ro­nų vamz­de­lių su di­de­lė­mis kiau­ry­mė­mis, 300–400 gra­mų kiau­lie­nos far­šo, 1 kiau­ši­nio, šaukš­to ma­jo­ne­zo, drus­kos, prie­sko­nių, čes­na­ko, svo­gū­no, ke­lių šaukš­tų grie­ti­nės, po­ros šaukš­tų svies­to, ne­di­de­lio ga­ba­lė­lio fer­men­ti­nio sū­rio, viš­tie­nos sul­ti­nio ku­be­lio, dar­žo­vių sa­lo­toms.

Į far­šą de­da­me drus­kos, čes­na­ko, svo­gū­no, pi­pi­rų, ki­to­kių mėgs­ta­mų prie­sko­nių, pa­ska­ni­na­me šaukš­tu ma­jo­ne­zo. Vis­ką ge­rai su­mai­šo­me.

Pa­ruoš­tą far­šą su­ki­ša­me į ma­ka­ro­nų vamz­de­lius. Vamz­de­lius de­da­me į gi­les­nę skar­dą. Jų rei­kės tiek, kad skar­dą už­pil­dy­tu­me. Jei­gu ga­mi­na­me ma­žiau po­rci­jų, pa­tar­ti­na kep­ti ma­žes­nėje skar­doje.

Du­be­nė­lyje pa­ruo­šia­me sul­ti­nį. Į karš­tą vi­rin­tą van­de­nį de­da­me viš­tie­nos sul­ti­nio ku­be­lį, šiek tiek drus­kos, džio­vin­tų ar ža­lių žo­le­lių prie­sko­nių. Sul­ti­nį su­pi­la­me ant ma­ka­ro­nų. Jo tu­rė­tų bū­ti tiek, kad vos ap­sem­tų ma­ka­ro­nus, ta­čiau ne per daug.

Skar­dą su ma­ka­ro­nais už­den­gia­me fo­li­ja ir ki­ša­me į or­kai­tę. Ke­pa­me 200 laips­nių tem­pe­ra­tū­ro­je apie 20 mi­nu­čių.

Tuo tar­pu pa­si­ruo­šia­me bal­tą pa­da­žą. Į puo­dą ar­ba kep­tu­vę de­da­me po­rą šaukš­tų svies­to, 3–4 šaukš­tus grie­ti­nės, žiups­ne­lį drus­kos. Į pie­ną iš­mai­šo­me šaukš­tą mil­tų. Kai svies­to ir grie­ti­nės pa­da­žas už­ver­da, jį pa­tirš­ti­na­me su pie­nu su­mai­šy­tais mil­tais ir dar ke­lias mi­nu­tes pa­ver­da­me.

Pa­da­žą su­pi­la­me ant bai­gian­čių troš­kin­tis ma­ka­ro­nų. Ant vir­šaus už­tar­kuo­ja­me fer­men­ti­nio sū­rio. Pa­ke­pa­me dar apie 7 mi­nu­tes, jau neuž­den­gę skar­dos fo­li­ja.

Sup­jaus­to­me po­mi­do­rų, agur­kų, svo­gū­nų laiš­kų, su­mai­šo­me su grie­ti­ne. Pas­ka­ni­na­me tru­pu­čiu drus­kos. Su šio­mis sa­lo­to­mis val­go­me pa­tie­ka­lą.

Ska­naus!


Mor­kų kek­siu­kai

Pak­ruo­jo kai­me gy­ve­nan­ti tau­to­dai­li­nin­kė Ro­žė DŽIAU­GIE­NĖ ži­no­ma ne tik kaip ta­py­to­ja, bet ir kaip ak­ty­vi vi­suo­me­ni­nin­kė, svei­kuo­lė. Ve­ge­ta­riš­kai be­si­mai­ti­nan­ti pa­kruo­jie­tė įdo­mių re­cep­tų ran­da įvai­riuo­se šal­ti­niuo­se, o sa­vo at­ra­di­mais ne­gai­lė­da­ma da­li­ja­si su vi­sais. Svei­kuo­lių šven­tei pri­sta­ty­tų mor­kų kek­siu­kų re­cep­tą po­nia Ro­žė siū­lo iš­ban­dy­ti ir „Šiau­lių kraš­to“ skai­ty­to­jams.

Rei­kės: 300 gra­mų mor­kų, po 200 gra­mų mil­tų, me­daus ir mėgs­ta­mo alie­jaus, po 100 gra­mų avi­ži­nių dribs­nių ir ra­zi­nų ar­ba viks­vuo­lių rie­šu­tų, šaukš­te­lio ke­pi­mo mil­te­lių.

Mor­kos nu­lu­pa­mos, su­tar­kuo­ja­mos smul­kia trin­tu­ve. Alie­jus su­mai­šo­mas su me­du­mi. Mil­tai ge­rai su­mai­šo­mi su ke­pi­mo mil­te­liais ir avi­ži­niais dribs­niais. Vi­si ing­re­dien­tai su­mai­šo­mi. Ma­sė su­kre­čia­ma į for­me­les ir iš anks­to įkai­tin­to­je or­kai­tė­je ke­pa­ma apie 15 mi­nu­čių.

Ska­naus!


Dil­gė­lių ir vir­tų bul­vių ku­ku­lai­čiai

Jo­niš­kio li­te­ra­tų klu­bo „Aud­ru­vė“ na­rė An­ge­lė AN­TA­NAI­TIE­NĖ pa­va­sa­ri­nes žo­le­les mie­lai de­da į pa­tie­ka­lus. „Šiau­lių kraš­to“ skai­ty­to­jams ji siū­lo iš­si­vir­ti bul­vių ku­ku­lai­čių su dil­gė­lė­mis, ku­rios yra pui­kus ge­le­žies ir vi­ta­mi­nų šal­ti­nis.

Pa­tie­ka­lui rei­kės: 250 gra­mų dil­gė­lių, 500 gra­mų vir­tų bul­vių, 2–3 šaukš­tų mil­tų, 1–2 kiau­ši­nių, drus­kos.

Pa­da­žui: pa­va­sa­ri­nių žo­le­lių – garš­vų, bui­lių, kiaul­pie­nių, lau­ki­nio čes­na­ko, kra­pų ir svies­to.

Dil­gė­les nu­plau­na­me ir nu­pli­ko­me karš­tu van­de­niu. Ta­da jas kar­tu su bul­vė­mis su­ma­la­me. Be­ria­me mil­tus, įmu­ša­me kiau­ši­nius, ge­rai iš­mai­šo­me.

Da­ro­me no­ri­mo dy­džio ku­ku­lai­čius, ku­riuos de­da­me į pa­sū­dy­tą ver­dan­tį van­de­nį. Ver­da­me, kol iš­kils į pa­vir­šių.

Garš­vas, bui­lius, kiaul­pie­nes, lau­ki­nį čes­na­ką ir kra­pus nu­plau­na­me, su­smul­ki­na­me ir pa­troš­ki­na­me ly­dy­ta­me svies­te. Už­pi­la­me ant iš­grieb­tų ku­ku­lai­čių. Ku­ku­lai­čiams ga­li­ma pa­si­ga­min­ti ir ki­to­kį pa­da­žą, pa­gal sa­vo sko­nį, ar­ba – val­gy­ti su grie­ti­ne.

Ska­naus!


In­diš­ka sa­mo­sa

Nau­jo­sios Ak­me­nės UAB „Kny­ga plius“ di­rek­to­rė Dai­va LIZ­DE­NIE­NĖ siū­lo re­cep­tą val­gio, ku­rį mėgs­ta ga­min­ti jos duk­ra. To­dėl, kad ska­nu, pi­gu ir grei­tai.

Įda­rui reikės: mor­kų, ko­pūs­to, drus­kos, prie­sko­nių, svies­to.

Iš pra­džių ga­li­ma pa­si­ruoš­ti įda­rą. Su­tar­kuo­tas mor­kas pa­ke­pin­ti ant svies­to, įdė­ti drus­kos, prie­sko­nių. Po to su­dė­ti smul­kin­tus ža­lius ko­pūs­tus ir vis­ką pa­ke­pin­ti mai­šant. Pa­lik­ti vės­ti.

Teš­los mink­lei rei­kia: 2,5 puo­de­lio mil­tų, 70 gra­mų alie­jaus (ma­žiau nei pu­sės puo­de­lio), ci­ber­žo­lės mil­te­lių (nu­spal­vin­ti mil­tams), puo­de­lio ke­fy­ro, po žiups­ne­lį drus­kos ir už­ge­sin­tos so­dos.

Už­mai­šy­ti teš­lą ir min­ky­ti tol, kol ne­be­lips prie ran­kų. Teš­lą da­lin­ti į 8 da­lis. Kiek­vie­ną iš­ko­čio­ti ir su­dė­ti įda­rą, už­lenk­ti kraš­tus.

Kep­ti ant svies­ti­nio po­pie­riaus 200 laips­nių tem­pe­ra­tū­ro­je 20 mi­nu­čių.

Ska­nūs ir šal­ti.


Mar­ty­na JAS­NAUS­KAI­TĖ, Skė­mių (Rad­vi­liš­kio ra­jo­nas) se­niū­nė, gi­mu­si ir au­gu­si Jo­niš­ky­je, sa­ko esan­ti veik­li ir daž­niau­siai la­bai už­siė­mu­si, to­dėl mėgs­ta grei­tai pa­ruo­šia­mą, bet la­bai ska­nų mais­tą. Vie­nas to­kių – če­bu­re­kai, ku­rių re­cep­tą jai per­da­vė ma­ma. Juo mer­gi­na da­li­ja­si su „Šiau­lių kraš­to“ skai­ty­to­jais.

Če­bu­re­kai

Teš­lai rei­kės: 2 pa­ke­lių 9 pro­cen­tų rie­bu­mo varš­kės, 2 kiau­ši­nių, žiups­ne­lio drus­kos, mil­tų teš­lai iš­min­ky­ti.

Įda­rui rei­kės: apie 500 gra­mų far­šo (kiau­lie­nos ar jau­tie­nos pa­si­rink­ti­nai), drus­kos ir prie­sko­nių pa­gal sko­nį.

Ša­ku­te su­trin­ki­te varš­kę, įmai­šy­ki­te kiau­ši­nius, drus­ką, ber­ki­te mil­tus ir min­ky­ki­te teš­lą. Teš­la tu­ri ne­lip­ti prie ran­kų. Kad bū­tų pa­pras­čiau iš­gau­ti če­bu­re­kui rei­ka­lin­gą for­mą, teš­lą ga­li­ma iš­ko­čio­ti ir iš­pjau­ti ap­skri­ti­mo for­mos teš­los ga­ba­lė­lius. Jei ne­tu­ri­te ko­čė­lo, teš­lą ga­li­ma iš­min­ky­ti ir su­si­skirs­ty­ti ga­ba­liu­kais, kaip tai da­ro­me ga­min­da­mi vir­ti­nius.

Pa­si­ruoš­ki­te far­šą. Im­ki­te teš­los ap­skri­ti­mus, į jų vi­du­rį gau­siai pri­dė­ki­te far­šo, už­len­ki­te ir kraš­te­lį už­spaus­ki­te ša­ku­te. Kep­ki­te ge­rai įkai­tin­ta­me alie­ju­je, kol gra­žiai ap­skrus.

Ska­naus!


Pak­ruo­jie­tė ar­chi­tek­tė Gi­tu­tė La­pins­kie­nė sa­ko, jog val­gį ga­mi­na, kai tu­ri kam. Ta­čiau ga­mi­na ska­niai ir su mei­le. „Šiau­lių kraš­to“ skai­ty­to­jus ji kvie­čia pa­si­ga­min­ti pu­rių kot­le­tų su dribs­niais. Jos mėgs­ta­miau­si – su gri­kių dribs­niais. Jie su­tei­kia kot­le­tams pu­ru­mo.

Pu­rūs kot­le­tai

Rei­kia: 500 gra­mų smul­kin­tos viš­tie­nos, vie­no kiau­ši­nio, pu­sės stik­li­nės gri­kių dribs­nių, pu­sės stik­li­nės pie­no, vie­nos svo­gū­no gal­vu­tės, dvie­jų čes­na­ko skil­te­lių, prie­sko­nių – pi­pi­rų, drus­kos, alie­jaus ke­pi­mui.

Kiau­ši­nį iš­plak­ti su pie­nu ir už­pil­ti gri­kių dribs­nius, pa­lik­ti maž­daug pus­va­lan­džiui. Svo­gū­ną ir čes­na­ką su­smul­kin­ti, su­mai­šy­ti su mė­sa. Į iš­brin­ku­sius dribs­nius su­dė­ti mė­są, pri­dė­ti prie­sko­nių pa­gal sko­nį. Vis­ką ge­rai iš­mai­šy­ti ir for­muo­ti kot­le­tus. Į įkai­tin­tą alie­ju­mi kep­tu­vę  dė­ti kot­le­tus ir kep­ti iš abie­jų pu­sių.

Ska­naus!

keywords=" border='0' alt='' />