(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Gamink ir BALSUOK
Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

DIENOS RECEPTAS

Receptų archyvas | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016

Mielieji skaitytojai,

Kviečiame pasidalinti savo mėgstamu receptu.

Receptą siųskite el. paštu redakcija@skrastas.lt  arba paštu P. Višinskio g. 26, Šiauliai ar užneškite į Jums artimiausią redakciją.
Būtina jūsų nuotrauka, vardas, pavardė, adresas, telefono numeris.

Visi laikraštyje išspausdinti receptai dalyvauja www.skrastas.lt konkurse "Gamink ir balsuok", kuriame kas mėnesį daugiausiai balų surinkusio recepto savininkas laimi vertingą kulinarinę knygą.


DIE­NOS RE­CEP­TAS

Lie­tu­vos evan­ge­li­kų liu­te­ro­nų baž­ny­čios Al­kiš­kių pa­ra­pi­jos bend­ruo­me­nės pir­mi­nin­kė Ras­ma VA­SI­LIŪ­NIE­NĖ, gy­ve­nan­ti Pa­ša­kar­nių kai­me (Ak­me­nės ra­jo­nas), siū­lo ru­de­nį mė­gsta­mų val­gių re­cep­tus.

Mo­liū­gų sriu­ba

Pa­vir­ti kruo­pas (tin­ka ke­lių rū­šių mi­ši­nys) iki 10 mi­nu­čių. Ta­da įdė­ti ku­be­liais su­pjaus­ty­tų mo­liū­gų. Už­vi­rus dar pa­vir­ti 2-4 mi­nu­tes. Po to įpil­ti pie­no ir pa­lai­ky­ti ant ug­nies iki už­vi­ri­mo.

Įpy­lus sriu­bą į lėkš­tę įsi­dė­ti šaukš­te­lį me­daus.

Pa­sak Ras­mos, val­gis tin­ka va­ka­rie­nei ne vien dėl gar­du­mo, bet ir dėl ma­lo­naus kva­po.

Pu­pe­lių ko­šė

Per nak­tį iš­mir­ky­tas pu­pe­les iš­vir­ti. Nu­ko­šus van­de­nį, pu­pe­les tru­pu­tį pa­ke­pin­ti kep­tu­vė­je alie­juje. Ta­da įpil­ti pie­no ir vis­ką mai­šant apie po­rą mi­nu­čių kai­tin­ti ant ug­nies. To­liau in­ten­sy­viai mai­šant bei kai­ti­nant įber­ti mil­tų ir tęs­ti apie po­rą mi­nu­čių. Pas­kui vėl įpil­ti pie­no – vis te­be­mai­šant. Už­ge­sin­ti ug­nį, kai ma­sė pra­de­da vir­ti.

Nu­kai­tus įdė­ti svies­to, bū­ti­nai kai­miš­ko ar­ba 82 pro­cen­tų rie­bu­mo. Kai jis iš­tirps­ta – vis­ką su­mai­šy­ti ir tiek­ti į sta­lą.

Pa­gar­das prie bul­vi­nių bly­nų

Rei­kia po ly­giai mo­liū­go ir obuo­lių bei tru­pu­tį bruk­nių.

Į du­be­nį su tru­pu­čiu van­dens su­dė­ti pjaus­ty­tus obuo­lius, juos vir­ti iki su­minkš­tė­ji­mo. Po to su­dė­ti ku­be­liais su­pjaus­ty­tą mo­liū­gą ir to­liau vir­ti. Pa­bai­go­je prieš de­dant bruk­nes jas nu­pli­ky­ti karš­tu van­de­niu ir su­grūs­ti ir dar šiek tiek pa­vir­ti. Prieš nu­kai­čiant nuo ug­nies įdė­ti cuk­raus pa­gal sko­nį ir pa­vir­ti, kol iš­tirps.

Val­gy­ti tin­ka kaip pa­gar­dą su bul­vi­niais bly­nais.

Ska­naus.


Špi­na­tų py­ra­gas

Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės Ka­ri­nių oro pa­jė­gų Avia­ci­jos ba­zės va­das pul­ki­nin­kas lei­te­nan­tas An­ta­nas MATUTIS siū­lo pa­si­ga­min­ti špi­na­tų py­ra­gą. „Ne­su di­de­lis ku­li­na­ras, bet šis už­kan­dis la­bai ne­su­dė­tin­gas“, – sa­ko ka­ri­nin­kas.

Rei­kės: sluoks­niuo­tos be­mie­lės teš­los pa­ke­lio, 150 gra­mų fe­tos sū­rio, apie 400 gra­mų švie­žių špi­na­tų, ry­šu­lė­lio svo­gū­no laiš­kų su gal­vu­tė­mis, ne­ma­žo ry­šu­lė­lio kra­pų, 2 kiau­ši­nių (ne­vir­tų), aly­vuo­gių alie­jaus, drus­kos bei juo­dų­jų pi­pi­rų.

Įda­rui špi­na­tus su­gniau­žy­ti ran­ko­mis, su­dė­ti pjaus­ty­tus kra­pus, svo­gū­nus, su­dė­ti su­smul­kin­tą fe­tos sū­rį, įmuš­ti kiau­ši­nius ir įpil­ti tru­pu­tį alie­jaus. Vis­ką ge­rai iš­mai­šy­ti ir dė­ti ant sluoks­niuo­tos teš­los lakš­to. Vis­ką už­deng­ti ki­tu teš­los lakš­tu ir kep­ti 180–-200 laips­nių or­kai­tė­je apie 40 mi­nu­čių ar­ba kol pa­gels teš­la.

Py­ra­gas ska­nus ir at­ša­lęs.

Ska­naus!


Keps­niai „su gud­ry­be“

Iš Pak­ruo­jo ki­lu­si, ke­lio­li­ka me­tų Lon­do­ne gy­ve­nan­ti As­ta IVA­NO­VIE­NĖ šei­my­nykš­čius ir sve­čius daž­nai kvie­čia ra­gau­ti įvai­rių, sul­tin­gu­mu iš­si­ski­rian­čių keps­nių. Kraš­tie­tė „Šiau­lių kraš­to“ skai­ty­to­jams at­sklei­džia, kaip to­kius pa­ga­min­ti.

As­tos šei­mos na­riai mėgs­ta „su gud­ry­be“ pa­ruoš­tą avie­ną. Mė­są pa­kruo­jiš­kė su­pjaus­to no­ri­mo dy­džio ga­ba­liu­kais ir iš­ke­pa ant alie­jaus. Bai­giant kep­ti, ga­ba­liu­kus pa­bars­to prie­sko­niais, o drus­kos už­be­ria tik pa­čio­je pa­bai­go­je.

„Taip ga­li­ma iš­kep­ti bet ko­kią mė­są. Vi­sa gud­ry­bė – kad sū­do­ma pa­čio­je pro­ce­so pa­bai­go­je. Anks­čiau įbė­rus drus­kos, ji iš mė­sos tie­siog iš­trau­kia sul­tis. Keps­niai lie­ka sau­si, kie­to­ki“, – sa­ko A. Iva­no­vie­nė.

Prie „su gud­ry­be“ pa­ruoš­tų keps­nių kaip gar­ny­ras tin­ka vir­ti ry­žiai ir švie­žių ža­lu­my­nų sa­lo­tos, čia pat lėkš­tė­je už­pi­la­mi įvai­riais, kiek­vie­no sko­niui pri­tai­ky­tais pa­da­žais.


Po­mi­do­rai ir agur­kai dre­bu­čiuo­se

Jo­niš­kio pa­gy­ve­nu­sių žmo­nių aso­cia­ci­jos at­sto­vė Ja­ni­na JA­SIE­NĖ ru­de­nį, kaip ir dau­gu­ma šei­mi­nin­kių, pri­ruo­šia miš­rai­nių žie­mai. „Šiau­lių kraš­to“ skai­ty­to­jams ji siū­lo pa­si­ga­min­ti po­mi­do­rų ir agur­kų su že­la­ti­na.

Kon­ser­vams rei­kės: po­mi­do­rų (mė­sin­gų), ne­di­de­lių agur­kų, svo­gū­nų, čes­na­kų, kra­pų, pet­ra­žo­lių, že­la­ti­nos, drus­kos, cuk­raus, ac­to. Po­nia Ja­ni­na sa­ko, kad pro­por­ci­jų la­bai ne­žiū­ri, dar­žo­vių ima tiek, kiek at­ro­do rei­ka­lin­ga.

Po­mi­do­rus su­pjaus­to­me grie­ži­nė­liais, svo­gū­nus – žie­dais. Dviem lit­rams van­dens rei­kės ke­lių šaukš­tų že­la­ti­nos, ku­rią iš­brin­ki­na­me ir iš­tir­pi­na­me, in­dą įsta­tę kai­ti­na­mo­je vo­ne­lė­je. Su­de­da­me drus­ką, cuk­rų, ac­tą.

Išp­lau­tus stik­lai­nius sta­to­me į puo­dą ir de­da­me į juos dar­žo­ves, į tar­pus su­kai­šy­da­mi prie­sko­ni­nes žo­les – kra­pus, pet­ra­žo­les. Už­pi­la­me vis­ką ma­ri­na­tu su iš­tir­pin­ta že­la­ti­na ir puo­dą su stik­lai­niais kai­ti­na­me vo­ne­lė­je, kol stik­lai­niuo­se skys­čio tem­pe­ra­tū­ra pa­sie­kia 85 laips­nius.

Ta­da iš­jun­gia­me vy­ryk­lę, už­su­ka­me stik­lai­nių dang­te­lius. Ap­vers­tus stik­lai­nius po­nia Ja­ni­na pa­lai­ko kam­ba­rio tem­pe­ra­tū­ro­je, o po to ne­ša į rū­sį. Žie­mą vi­sa­da tiks prie mė­sos pa­tie­ka­lų.

Ska­naus!


Pli­ky­tų sau­sai­nių tor­tas

Šiau­lių ap­skri­ties vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to Do­ku­men­tų val­dy­mo po­sky­rio rašt­ve­dė Ra­sa JAKIENĖ mėgs­ta ga­min­ti sal­džius pa­tie­ka­lus. „Iš­ban­dau nau­jus re­cep­tus ir vai­ši­nu sa­vo ko­le­gas“, – sa­ko R. Ja­kie­nė.

Rei­kės: 0,5 kg pli­ky­tų sau­sai­nių, 400 g pla­ka­mos grie­ti­nė­lės, 2 šaukš­tą cuk­raus pud­ros, 2 šaukš­tų že­la­ti­nos, tru­pu­čio cit­ri­nos rūgš­ties, 1 šo­ko­la­do ply­te­lės.

Du­be­ny­je su tru­pu­čiu van­dens iš­tir­pin­ki­te že­la­ti­ną. Grie­ti­nė­lę, cuk­raus pud­rą, cit­ri­nos rūgš­te­lę ge­rai iš­pla­ki­te elekt­ri­niu plak­tu­vu, su­pil­ki­te iš­tir­pin­tą že­la­ti­ną, dar tru­pu­tį pa­mai­šy­ki­te.

Šio­je ma­sė­je ap­vo­lio­ki­te pli­ky­tus sau­sai­nius ir dė­ki­te vie­ną sluoks­nį į tor­tams ruoš­ti skir­tos išar­do­mos for­me­lės dug­ną. Ant šio sluoks­nio už­pil­ki­te šiek tiek kre­mo ir api­bars­ty­ki­te tar­kuo­tu šo­ko­la­du, šal­dy­to­mis mė­ly­nė­mis. Dė­ki­te ki­tą pli­ky­tų sau­sai­nių sluoks­nį. Vir­šų api­bars­ty­ki­te tar­kuo­tu šo­ko­la­du. Tor­tą lai­ky­ki­te šal­dy­tu­ve, kol su­stings.

Ska­naus!


Ne­tik­ras „Na­po­leo­no" tor­tas

Lie­tu­vos bib­lio­te­ki­nin­kų drau­gi­jos Šiau­lių sky­riaus pir­mi­nin­kė Jo­nė GO­RY­TĖ siū­lo pa­si­ga­min­ti ne­tik­rą „Na­po­leo­no" tor­tą su cit­ri­ni­niu kre­mu. „To­kį tor­tu­ką su ma­ma ga­mi­na­me šal­tiems ru­dens ir žie­mos va­ka­rams, ypač tin­ka Ka­lė­dų pro­ga“, – sa­ko bib­lio­te­ki­nin­kė.

Rei­kės: 8 la­pe­lių sluoks­niuo­tos be­mie­lės teš­los, cit­ri­ni­niam kre­mui: 2 cit­ri­nų, 2 kiau­ši­nių, 1 stik­li­nės cuk­raus, 60 g svies­to, 1 šaukš­te­lio va­ni­li­nio cuk­raus.

At­ši­lu­sius sluoks­niuo­tos teš­los la­pe­lius iš­ko­čio­ti, kad teš­la bū­tų plo­nes­nė ir tilp­tų į no­ri­mo skers­mens tor­to for­mą. Ga­li­ma nau­do­ti ap­va­lų dang­tį, dė­ti jį ant iš­ko­čio­tos teš­los ir api­pjau­ti ap­skri­ti­mą. At­li­ku­sią nuo ap­skri­ti­mo teš­lą taip pat iš­kep­ti – ji tiks pa­puo­ši­mui ir tru­pi­niams.

Tor­to lakš­tus po vie­ną kep­ti įkai­tu­sio­je iki 200 laips­nių or­kai­tė­je (apie 8 mi­nu­tes kiek­vie­ną). Neiš­si­gąs­ki­te, lakš­tai kep­da­mi iš­kils ir iš­si­pūs, tai ne bė­da: kai tep­si­te tor­tą, lakš­tus pa­spau­si­te ir pūs­le­lės su­trū­ki­nės.

Cit­ri­ni­niam kre­mui leng­vai iš­plak­ti kiau­ši­nius. Nuo cit­ri­nų nu­tar­kuo­ti žie­ve­lę ir iš­spaus­ti jų sul­tis. Di­des­nia­me puo­de už­vir­ti van­de­nį, į jį įdė­ti ma­žes­nį puo­dą. Į šį puo­dą su­pil­ti cit­ri­nų sul­tis su tar­kuo­to­mis žie­ve­lė­mis, cuk­rų, va­ni­li­nį cuk­rų, plak­tus kiau­ši­nius ir ga­ba­lė­liais su­pjaus­ty­tą svies­tą. Kre­mą vir­ti van­dens vo­ne­lė­je ant silp­nos ug­nies nuo­lat mai­šant: iš pra­džių, kol iš­tirps cuk­rus ir svies­tas, po to, kol kre­mas su­tirš­tės. Kre­mo jo­kiu bū­du ne­rei­kia už­vir­ti. Iš­vi­ręs cit­ri­ni­nis kre­mas tu­rė­tų bū­ti tirš­tos grie­ti­nės kon­sis­ten­ci­jos.

Iš­kep­tus tor­to lakš­tus dė­ti vie­ną ant ki­to pūs­lė­ta pu­se į apa­čią, vis pa­spaus­džiant ir kiek­vie­ną jų per­tep­ti di­de­liu šaukš­tu cit­ri­ni­nio kre­mo. Ant pa­sku­ti­nio lakš­to gau­siai tep­ti kre­mo, juo ap­tep­ti ir tor­to šo­nus. Li­ku­sius nuo ap­skri­tos for­mos iš­kep­tus teš­los ga­liu­kus su­trin­ti ko­čė­lu į tru­pi­nius, pa­lie­kant ke­lis pa­čius gra­žiau­sius pa­puo­ši­mui.

Tru­pi­niais gau­siai api­bars­ty­ti tor­to vir­šų ir šo­nus. Vir­šų puoš­ti li­ku­siais teš­los ga­liu­kais ir nu­tar­kuo­ta cit­ri­nos žie­ve­le. Ge­rai bū­tų, kad tor­tas prieš val­gant nors 2–3 va­lan­das pa­sto­vė­tų šal­dy­tu­ve, o dar ge­riau – per nak­tį.

Ska­naus!


Kok­tei­lis „Vi­ta­mi­nų bom­ba“

Ty­tu­vė­nų (Kelmės r.) re­gio­ni­nio par­ko vy­riau­sio­ji spe­cia­lis­tė (eko­lo­gė) Dei­ma PRANC­KŪ­NIE­NĖ, daž­nai be­si­lan­kan­ti miš­kuo­se, iš gam­tos do­va­no­tų gė­ry­bių pa­si­ga­mi­na ne vie­ną ska­nės­tą. „Šiau­lių kraš­to“ skai­ty­to­jams ji siū­lo su­si­plak­ti ska­nų, vi­ta­mi­nų ku­pi­ną kok­tei­lį.

Pa­tie­ka­lui rei­kės maž­daug pu­sės lit­ro uo­gų – po ly­giai vai­vo­rų, mė­ly­nių, span­guo­lių ir bruk­nių, kriau­šės, me­daus (pa­gal sko­nį), van­dens.

Uo­gas nu­plau­ti, kriau­šę nu­lup­ti, su­pjaus­ty­ti. Mi­ši­nį su­pil­ti į kok­tei­lių plak­tu­vą, įpil­ti van­dens, pa­gal sko­nį me­daus. Vis­ką ge­rai su­plak­ti ir, pa­sak Dei­mos Pranc­kū­nie­nės, mė­gau­tis tik­ra vi­ta­mi­nų bom­ba.

„La­bai ska­nu ir svei­ka at­si­gai­vin­ti, pa­si­stip­rin­ti. Žie­mai siū­lau pri­si­rink­ti šer­mukš­nių uo­gų, su­pil­ti į stik­lai­niu­ką ir už­pil­ti švie­žiu me­du­mi. Tu­rė­si­te ne ma­žiau ska­nų ir vi­ta­mi­ni­zuo­tą ska­nės­tą“, – sa­kė šei­mi­nin­kė.

Ska­naus!


Ki­niš­ka men­kė

Mo­te­rų ir vy­rų kik­bok­so tre­ne­rio Do­na­to PET­KAUS aist­ra – ska­nus mais­tas. Spor­ti­nin­kas ir pa­ts ruo­šia­si var­žy­boms, tad mais­to te­ma jam skau­di. Ta­čiau ne var­žy­bų se­zo­no me­tu Do­na­tas mė­gau­ja­si gar­džiais val­giais. Sa­vo fir­mi­niu pa­tie­ka­lu da­li­ja­si ir su mū­sų skai­ty­to­jais.

Rei­kės: 500 g men­kės fi­lė, žu­vies prie­sko­nių, stik­li­nės krak­mo­lo, 3 kiau­ši­nių bal­ty­mų, 2 skil­te­lių čes­na­ko, 1 šaukš­to me­daus, 3 šaukš­tų so­jų, 1,5 stik­li­nės gra­na­tų sul­čių, šiek tiek cit­ri­nos sul­čių.

Žu­vį su­pjaus­ty­ti ne­di­de­liais ga­ba­lė­liais, pabarstyti ­pries­ko­niais. Kiau­ši­nių bal­ty­mus iš­plak­ti. Pa­mir­ky­ti žu­vį į bal­ty­mą, pa­vo­lio­ti krak­mo­le ir dė­ti į alie­jų įkai­tin­toje kep­tu­vėje.

Kol ke­pa, į ne­di­de­lį puo­dą įpil­ti gra­na­tų sul­tis ir lauk­ti, kol už­virs. Tuo­met dė­ti smul­kiai su­pjaus­ty­tą čes­na­ką, iš­spaus­ti šiek tiek cit­ri­nos sul­čių, įpil­ti so­jų ir įdė­ti me­daus. Vis­ką ge­rai su­mai­šy­ti, įdė­ti šiek tiek krak­mo­lo, kad su­tirš­tė­tų. Kai žu­vis iš­ke­pa, ant jos su­pil­ti pa­da­žą.

Do­na­tas re­ko­men­duo­ja val­gy­ti su ry­žiais ar­ba jū­ros ko­pūs­tais.

Ska­naus!


Varš­kės ir ana­na­sų tor­tas

Šiau­lie­tė siu­vė­ja Are­ta BRAŽIENĖ šiuo me­tu au­gi­na du ma­ža­me­čius sū­nus. Ji sa­ko ne­mėgs­tan­ti už­si­bū­ti vir­tu­vė­je, iki ve­dy­bų jai tai at­ro­dė lai­ko švais­ty­mas. Lauk­da­ma­si mo­te­ris ėmė do­mė­tis re­cep­tais. Taip at­ra­do tor­to re­cep­tą, ku­rį pa­mė­go jos ar­ti­mie­ji. Ar­tė­jant šven­tėms, vis pa­klau­sia: „Ar ant sta­lo bus ta­vo fir­mi­nis tor­tas?“

Rei­kės: 600 g kre­mi­nio sū­rio (Are­ta pa­kei­čia į varš­kę), pu­sės stik­li­nės ko­ko­sų pie­no, 300 g šo­ko­la­di­nių sau­sai­nių, 1 stik­li­nės ko­ko­sų drož­lių, 3 kiau­ši­nių, 1,5 stik­li­nės cuk­raus (Are­ta nau­do­ja ru­dą­jį cuk­rų ar­ba aga­vų si­ru­pą), 450 g ana­na­sų (kon­ser­vuo­tų ar­ba švie­žių), 75 g svies­to, šiek tiek šo­ko­la­do.

Sau­sai­nius su­tru­pin­ti, su­pil­ti ly­dy­tą, tru­pu­tį at­vė­su­sį svies­tą. Ma­sę ge­rai iš­mai­šy­ti ir ja iš­klo­ti 22 cm skers­mens for­mą. Tvir­tai pri­spaus­ti, su­for­muo­ti pa­kan­ka­mai aukš­tus kraš­te­lius.

Pa­ruoš­tą for­mą pa­sta­ty­ti į šal­dy­mo ka­me­rą.

Kre­mi­nį sū­rį iš­plak­ti su cuk­ru­mi, po vie­ną įmuš­ti kiau­ši­nius ir kas­kart per­plak­ti. Su­pil­ti ko­ko­sų pie­ną, su­dė­ti ku­be­liais su­pjaus­ty­tą ana­na­są, 3/4 ko­ko­sų drož­lių ir at­sar­giai iš­mai­šy­ti.

Pa­ruoš­tą įda­rą su­pil­ti į pa­šal­dy­tą for­mą su sau­sai­nių pa­grin­du. Gra­žiai iš­ly­gin­ti.

Kep­ti 160 laips­nių įkai­tin­to­je or­kai­tė­je apie 50 mi­nu­čių. Tuo­met at­ver­ti or­kai­tės du­re­les, taip tor­tas turi šiek tiek at­vės­ti. Išt­rauk­ti, vir­šų api­pil­ti iš­tir­pin­tu šo­ko­la­du ir api­ber­ti ko­ko­sų drož­lė­mis. At­vė­sin­tą tor­tą lai­ky­ti šal­dy­tu­ve.

Pui­kus gar­dė­sis eg­zo­tiš­kų, ryš­kių sko­nių mė­gė­jams.

Ska­naus!


Kon­ser­vuo­ti gry­bai

Šau­kė­nų (Kel­mės r.) kraš­to­ty­ros mu­zie­jaus mu­zie­ji­nin­kė Ele­na BUR­DU­LIE­NĖ žie­mai vi­suo­met pri­ga­mi­na daug ir įvai­rių ru­dens gė­ry­bių at­sar­gų tiek iš lau­kų, tiek ir iš miš­kų. „Šiau­lių kraš­to“ skai­ty­to­jams ji siū­lo gry­bų re­cep­tą.

Rei­kės gry­bų (tin­ka vi­si gry­bai), svo­gū­nų gal­vu­čių, po­mi­do­rų pa­da­žo, alie­jaus, drus­kos. Vi­sų pro­duk­tų šei­mi­nin­kė ima iš akies.

Gry­bai nu­va­lo­mi, su­pjaus­to­mi ir iš­ver­da­mi. Į kep­tu­vę pi­la­mas alie­jus, su­de­da­mi su­pjaus­ty­ti svo­gū­nai, pa­ke­pi­na­ma, vė­liau su­ver­čia­mi ir gry­bai. Pas­kiau­siai pi­la­mas po­mi­do­rų pa­da­žas, vis mai­šo­ma ir ra­gau­ja­ma dar ke­lias mi­nu­tes. Jei rei­kia, įbe­ria­ma drus­kos. Šiam pa­tie­ka­lui ne­rei­kia ac­to. Karš­ta ma­sė su­kre­čia­ma į stik­lai­niu­kus. Kai at­vės­ta, ska­nės­tas lai­ko­mas šal­tai.

„Kas ne­mėgs­ta svo­gū­nų, ga­li jų ir ne­dė­ti. Gry­bai ir be svo­gū­nų pui­kiau­siai iš­si­lai­ko“, – sa­kė E. Bur­du­lie­nė.

Ska­naus!


Na­mi­niai triu­fe­liai

Tarp­tau­ti­nio vers­lo stu­den­tas Ha­rol­das MAR­GIS ku­li­na­ri­ja ėmė do­mė­tis dar paaug­lys­tė­je. Tuo­met ga­min­da­vo leng­vus de­ser­tus ir sa­lo­tas. Da­bar Ha­rol­das sa­ko ga­lin­tis pa­ga­min­ti ir kaž­ką uni­ka­laus bei su­bti­laus. Vai­ki­nui ku­li­na­ri­ja yra pui­kus lais­va­lai­kio pra­lei­di­mo bū­das. Leng­vu, pui­kaus sko­nio de­ser­tu jis da­li­ja­si ir su mū­sų skai­ty­to­jais.

Rei­kės: 500 g šo­ko­la­di­nių sau­sai­nių, 400 g kon­den­suo­to sal­din­to pie­no, 75 g svies­to, šiek tiek vaf­lių tru­pi­nių.

Sau­sai­nius su­mal­ti mės­ma­le, svies­tą iš­tir­pin­ti, vis­ką kar­tu su kon­den­suo­tu pie­nu su­dė­ti į du­be­nį ir ge­rai iš­mai­šy­ti. Iš gau­tos ma­sės su­for­muo­ti ru­tu­liu­kus ir juos ap­vo­lio­ti vaf­lių tru­pi­niuo­se. Įdė­ti į šal­dy­tu­vą ir lai­ky­ti apie 3 val., kol triu­fe­liai su­stings.

Ska­naus!


Kek­sas su ra­zi­no­mis

Šiau­lie­čio Gin­ta­ro JU­SIAUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­to, lais­va­lai­kio po­mė­gis – de­ser­tų ga­my­ba. Nors pa­tie­ka­lų ruoš­ti ne­mėgs­ta ir ne­tu­ri tam lai­ko, ta­čiau iš­ban­do vis nau­jus sal­dė­sių re­cep­tus. Vie­nu iš mėgs­ta­miau­sių da­li­ja­si ir su mū­sų skai­ty­to­jais.

Rei­kės: 5 vi­du­ti­nio dy­džio kiau­ši­nių, 300 g mil­tų, 200 g cuk­raus, 250 g ra­zi­nų, 200 g svies­to, 2 šaukš­te­lių ke­pi­mo mil­te­lių, 1 šaukš­te­lio va­ni­li­nio cuk­raus

Svies­tą at­šil­dy­ti iki kam­ba­rio tem­pe­ra­tū­ros. Kiau­ši­nius iš­plak­ti su cuk­ru­mi, su­dė­ti svies­tą. Mil­tus su­mai­šy­ti su va­ni­li­niu cuk­ru­mi ir ke­pi­mo mil­te­liais. Įmai­šy­ti į bend­rą ma­sę, išp­lak­ti iki vien­ti­su­mo.

Ra­zi­nas nu­pli­ky­ti ver­dan­čiu van­de­niu, nu­sunk­ti ir nu­sau­sin­ti, su­dė­ti į py­ra­go teš­lą. Ke­pi­mo skar­dą iš­klo­ti svies­ti­niu po­pie­riu­mi, su­pil­ti į ją teš­lą. Or­kai­tę įkai­tin­ti iki 180 laipsnių. Įkai­tin­to­je or­kai­tė­je kep­ti kek­są, kol šis pa­ru­duos. Ar py­ra­gas iš­ke­pė, ga­li­ma pa­tik­rin­ti me­di­niu pa­ga­liu­ku. Prie jo ne­tu­rė­tų lip­ti teš­la. Kek­sas ska­niau­sias at­vė­sęs, už­ge­riant pie­nu.

Ska­naus!


Įda­ry­tas kar­pis

Pak­ruo­jie­tė vers­li­nin­kė Lai­ma KANAUKIENĖ – užim­ta mo­te­ris, ta­čiau sky­ru­si lai­ko mais­to ga­mi­ni­mui, to ima­si su kū­ry­bi­niu įkvė­pi­mu. Sa­vo pa­čios su­kur­tą pa­tie­ka­lą po­nia Lai­ma siū­lo iš­ban­dy­ti ir įver­tin­ti laik­raš­čio skai­ty­to­jams.

Įda­rui rei­kės: vie­nos vi­du­ti­nio dy­džio švie­žios mor­kos, po­ros rau­gin­tų agur­kų, alie­jaus ke­pi­mui, kra­pų, ki­tų prie­sko­nių – pa­gal sko­nį. Drus­kos ga­li­ma ir ne­dė­ti – ne­mėgs­tan­tiems sū­riai jos pa­kan­ka nuo rau­gin­tų agur­kų.

Mor­ką su­tar­kuo­ti stam­bia tar­ka, agur­kus su­pjaus­ty­ti ku­be­liais ir pa­ke­pin­ti kep­tu­vė­je, kol su­minkš­tės. Pas­ka­nin­ti kra­pais ir su­kimš­ti į iš­va­ly­tą kar­pį.

Į or­kai­tę įda­ry­tą kar­pį šau­ti pri­deng­tą ke­pi­mo fo­li­ja. Kep­ti apie pus­va­lan­dį, kol su­minkš­tės žu­vis, ta­da nuim­ti fo­li­ją ir dar kep­ti apie 10 mi­nu­čių, kol jos vir­šus ims skrus­ti.

Ska­naus!


DIE­NOS RE­CEP­TAS

Šiau­lie­tis mo­ky­to­jas, skau­tas Ser­ge­jus STA­PON­KUS mo­ka įvai­riau­sių iš­ky­lų re­cep­tų. Pa­tie­ka­lai grei­tai ir leng­vai pa­ga­mi­na­mi, o ge­ra nuo­tai­ka gam­to­je – ga­ran­tuo­ta. Jei ne­tu­ri­te ga­li­my­bės kep­ti de­ser­tus ant lau­žo, Ser­žas nu­ra­mi­na: tiks ir or­kai­tė.

Skau­tiš­kas de­ser­tas

Rei­kės: ba­na­no, šo­ko­la­do.

Įp­jau­na­me ba­na­ną su žie­ve sker­sai tiek, kad į vi­dų ga­lė­tu­me įdė­ti su­lau­žy­tą ga­ba­liu­kais šo­ko­la­dą. Į vie­ną ba­na­ną su­tal­pi­na­me 4–5 ga­ba­liu­kus. Šo­ko­la­das ga­li bū­ti su rie­šu­tais, sau­sai­nu­kais, pa­bars­tu­kais.

Jei ke­pa­me lau­že, įda­ry­tą ba­na­ną įvy­nio­ja­me į fo­li­ją, jei na­mie – tie­siog de­da­me į or­kai­tę. Ke­pa­me, kol ba­na­nas su­minkš­tės ir šo­ko­la­das iš­si­ly­dis.

Kep­tas obuo­lys

Rei­kės: obuo­lio (di­des­nio), sū­re­lio.

Išp­jau­na­me, iš­grę­žia­me obuo­lio sėk­la­liz­dį. At­si­ra­du­sią tuš­tu­mą už­pil­do­me mė­gsta­mu sū­re­liu. Vy­nio­ja­me į fo­li­ją (jei na­mie – šau­na­me tie­siai į or­kai­tę) ir ke­pa­me lau­že, kol obuo­lys iš­keps.

Ska­naus!


Kep­ti cu­ki­ni­jos grie­ži­nė­liai

Jo­niš­kio neį­ga­lių­jų drau­gi­jos Ga­tau­čių sky­riaus va­do­vo pa­va­duo­to­ja, Že­mai­čių drau­gi­jos na­rė Ge­no­vai­tė MUM­GAU­DIE­NĖ kas­met priau­gi­na įvai­rių dar­žo gė­ry­bių. Šiuo me­tu mo­te­ris vis ką nors ska­naus pa­ga­mi­na iš cu­ki­ni­jų. „Šiau­lių kraš­to“ skai­ty­to­jams ji siū­lo iš­si­kep­ti cu­ki­ni­jų grie­ži­nė­lių ir juos pa­tiek­ti iš­skob­to­je cu­ki­ni­jo­je.

Pa­tei­ka­lui rei­kės: cu­ki­ni­jos, mil­tų, po­ros kiau­ši­nių, alie­jaus, pi­pi­rų, rau­do­nė­lių, ki­tų mė­gsta­mų prie­sko­nių mi­ši­nio. Po­nia Ge­no­vai­tė nau­do­ja „Ve­ge­tą“.

Cu­ki­ni­ją nu­lu­pa­me, jei­gu ji di­de­lė, iši­ma­me sėk­las. Sup­jaus­to­me grie­ži­nė­liais, pa­bars­to­me pi­pi­rais, rau­do­nė­liais, ki­tais prie­sko­niais ir pa­lie­ka­me pa­sto­vė­ti. Ta­da grie­ži­nė­lius ap­vo­lio­ja­me mil­tuo­se, kiau­ši­nio pla­ki­ny­je ir ke­pa­me kep­tu­vė­je alie­ju­je.

Kad gra­žiai at­ro­dy­tų pa­tie­kiant į sta­lą, ga­li­me grie­ži­nė­lius su­dė­ti į ki­tą iš­skap­tuo­tą cu­ki­ni­ją.

Ska­naus!


Varš­kė­čiai

Ak­me­nės ra­jo­no švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to sky­riaus vy­riau­sio­ji spe­cia­lis­tė Ni­jo­lė MOC­KU­VIE­NĖ siū­lo varš­kė­čių re­cep­tą.

Rei­ka­lin­ga: 500 gra­mų varš­kės, 2 kiau­ši­nių, 1 šaukš­te­lio so­dos, 1 šaukš­to rūg­pie­nio ar­ba tru­pu­čio cit­ri­nos sul­čių, po žiups­ne­lį drus­kos, cuk­raus, va­ni­li­nio cuk­raus ir stik­li­nę ar po­rą mil­tų.

Varš­kę iš­trin­ki­te su kiau­ši­niais, cuk­ru­mi, drus­ka ir va­ni­li­niu cuk­ru­mi. So­dą už­ge­sin­ki­te rūg­pie­ny­je ar­ba cit­ri­nos sul­ty­se ir pri­dė­ki­te.

Vis­ką ge­rai iš­mai­šy­ki­te ir dė­ki­te mil­tų tiek, kad teš­la išei­tų ko­čio­ja­ma, bet ne per kie­ta. Tiek, kad leng­vai pa­ko­čio­jus bū­tų ga­li­ma puo­de­liu iš jos iš­spaus­ti ruo­šia­mus bly­nu­kus.

Bly­nu­kai tu­ri bū­ti ne­di­de­li ir ne­sto­ri – maž­daug cen­ti­met­ro sto­rio. Kep­da­mi jie vie­no­dai iš­si­pūs.

Jei­gu mil­tų įdė­si­te dau­giau, ta­da bly­nu­kai taps kie­tes­ni.

Kep­ki­te ly­dy­ta­me svies­te Ghi ar­ba ko­ko­sų svies­te, nuo to varš­kė­čiai įgis ma­lo­nų prie­sko­nį.

Ska­naus!


Ma­ri­nuo­ti po­mi­do­riu­kai

Šiau­lių gro­žio sa­lo­no „Žan­li­sa“ sa­vi­nin­kė Ža­na LISAUSKIENĖ skai­ty­to­jams siū­lo jos šei­mos la­bai mė­gsta­mą kon­ser­vuo­tų po­mi­do­rų re­cep­tą. Paš­ne­ko­vės žo­džiais, jei ru­de­nį ne­tu­ri­te, kur pa­nau­do­ti pri­si­rpti ne­sus­pė­ju­sių po­mi­do­rų, šis re­cep­tas kaip tik.

Vie­nam lit­rui van­dens rei­kės: 40 gra­mų drus­kos, 60 gra­mų cuk­raus, 100 gra­mų ac­to. Taip pat tra­di­ci­nių prie­sko­nių – pi­pi­rų, lau­rų la­pe­lių ir kitų.

Di­des­nius po­mi­do­rus su­pjaus­ty­ti į ke­tu­rias da­lis, ma­žes­niuo­sius – pu­siau. Taip pa­ruoš­tus už­pil­ti pa­ruoš­tu už­pi­lu iš drus­kos, cuk­raus ir ac­to ir, maž­daug kas 15 mi­nu­čių vis pa­mai­šant, pa­lai­ky­ti ke­tu­rias va­lan­das.

Ne­nus­pau­džiant skys­čio, po­mi­do­rus su­dė­ti į iš­kai­tin­tus stik­lai­nius ir, leng­vai pri­suk­tais dang­te­liais su­sta­čius juos į puo­dą su ja­me įties­ta mar­le bei van­de­niu, kai­tin­ti. Už­vi­rus stik­lai­nius iki dang­te­lio ap­sė­mu­siam van­de­niui, po­mi­do­rus apie 20 mi­nu­čių dar pa­vi­rin­ti. Pas­kui išim­ti iš puo­do ir, san­da­riai už­su­kus dang­te­lius, lai­ky­ti ap­vers­tus, kol vi­sai at­šals.

Taip kon­ser­vuo­ti po­mi­do­riu­kai iš­lie­ka kie­ti ir traš­kūs lyg ko­kie agur­kė­liai. Anot po­nios Ža­nos, jie ne­pa­mai­no­mi prie mė­sos bei žu­vies pa­tie­ka­lų.


Juo­dų­jų ser­ben­tų ir varš­kės tor­tas

Šiau­lių ap­skri­ties vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to Ap­tar­na­vi­mo sky­riaus vy­res­nio­ji spe­cia­lis­tė Ra­mu­nė KRIPIENĖ mėgs­ta ga­min­ti, ypač – sal­du­my­nus: tor­tus, py­ra­gus, sau­sai­nius. Anks­čiau mo­te­ris ne­mė­go juo­dų­jų ser­ben­tų, nes ne­ži­no­jo, ką iš jų ga­li­ma pa­si­ga­min­ti. In­ter­ne­te ra­du­si pa­na­šų varš­kės ir ser­ben­tų tor­to re­cep­tą, pa­to­bu­li­no, pa­da­rė ke­lių sluoks­nių. „Pri­no­kus so­de juo­die­siems ser­ben­tams, su šei­ma mė­gau­ja­mės šiuo tor­tu“, – sa­ko R. Kri­pie­nė.

Rei­kės: 2 pa­ke­lių sau­sai­nių, 150 gra­mų svies­to, 500 gra­mų 9 pro­cen­tų varš­kės, 200 mi­li­lit­rų pla­ka­mos grie­ti­nė­lės, 1 in­de­lio sal­din­to kon­den­suo­to pie­no, juo­dų­jų ser­ben­tų ir cuk­raus, že­la­ti­nos (40–50 gra­mų), pie­no ar­ba van­dens.

Že­la­ti­ną už­pil­ti pie­nu ir pa­lik­ti brink­ti. Ser­ben­tus už­pil­ti cuk­ru­mi ir ant ma­žos ug­nies pa­vir­ti, kol iš­tirps cuk­rus. Sau­sai­nius su­mal­ti. Svies­tą iš­tir­pin­ti ir su­mai­šy­ti su mal­tais sau­sai­niais.

Ke­pi­mo for­mą iš­klo­ti ke­pi­mo po­pie­riu­mi ar plė­ve­le. Su­pil­ti sau­sai­nių ir svies­to mi­ši­nį, pa­spaus­ti ir dė­ti į šal­dy­tu­vą, kad su­sting­tų.

Varš­kę su­mai­šy­ti su kon­den­suo­tu pie­nu, kad ne­lik­tų gu­mu­liu­kų. Grie­ti­nė­lę iš­plak­ti, bet ne iki stan­džių pu­tų, ir su­mai­šy­ti su varš­ke.

Že­la­ti­ną iš­tir­pin­ti ir pa­leng­va mai­šant 2/3 įpil­ti į varš­kės ma­sę. 2/3 varš­kės ma­sės už­pil­ti ant sau­sai­nių pa­grin­do ir dė­ti į šal­dy­tu­vą. 1/3 varš­kės ma­sės su­mai­šy­ti su pu­se ser­ben­tų su cuk­ru­mi, iš­mai­šy­ti ir už­pil­ti ant tru­pu­tį su­stin­gu­sio varš­kės sluoks­nio. Li­ku­sius ser­ben­tus su­mai­šy­ti su li­ku­sia že­la­ti­na ir už­pil­ti ant tor­to.

Laikyti šal­dy­tu­ve, ge­riau­sia per nak­tį.

Ska­naus!


Troš­kin­tos viš­čiu­kų šir­de­lės

Šiau­lie­tis ka­riš­kis Al­gir­das ME­DEI­KIS daug spor­tuo­ja – bė­ga ma­ra­to­nus, da­ly­vau­ja pės­čių­jų žy­giuo­se – ir sten­gia­si svei­kai mai­tin­tis. „Ne­su gur­ma­nas. Jei­gu yra val­gyt ir val­gau. Mėgs­tu pa­pras­tus val­gius“, – sa­ko Al­gir­das ir da­li­ja­si vie­nu iš sa­vo mėgs­ta­mų pa­tie­ka­lų re­cep­tu.

Vie­nai po­rci­jai rei­kės: 150 gra­mų viš­čiu­kų šir­de­lių (ar­ba skran­du­kų), di­de­lio (ar dvie­jų ma­žes­nių) svo­gū­nų, po­ros mor­kų, po šaukš­tą po­mi­do­rų pa­da­žo ir adži­kos, alie­jaus ke­pi­mui, drus­kos, pi­pi­rų.

Nup­lau­tas viš­čiu­kų šir­de­les ar skran­du­kus su­de­da­me į kep­tu­vę, įpi­la­me van­dens, pa­bars­to­me drus­ka, pi­pi­rais ir troš­ki­na­me apie pus­va­lan­dį. Bai­gus troš­kin­ti, van­dens per­tek­lių (jei­gu jo li­ko) nu­pi­la­me.

Į ki­tą kep­tu­vę įpi­la­me alie­jaus ir pa­ke­pi­na­me tar­kuo­tas ar­ba smul­kiai pjaus­ty­tas mor­kas. Joms ap­ke­pus, su­de­da­me pjaus­ty­tus svo­gū­nus.

Al­gir­das sa­ko, kad ga­li­ma dė­ti ir ki­tų mėgs­ta­mų dar­žo­vių, bet jam ska­niau­sia su mor­ko­mis ir svo­gū­nais. Be­je, vy­ras pa­ta­ria ne­pa­gai­lė­ti dar­žo­vių. Bus ir ska­niau ir svei­kiau.

Pa­ke­pin­tas dar­žo­ves su­de­da­me ant troš­kin­tų šir­de­lių ar skran­du­kų, įde­da­me po­mi­do­rų pa­da­žo ir adži­kos, pa­mai­šo­me ir vis­ką pa­troš­ki­na­me dar maž­daug pen­kias mi­nu­tes.

Šį pa­tie­ka­lą Al­gir­das val­go su juo­da duo­na, ta­čiau ga­li­ma rink­tis ir ki­tą gar­ny­rą.

Ska­naus!


Ašt­rios kre­ve­tės

Šiau­lių ra­jo­no me­ro pa­dė­jė­ja Auš­ri­nė DUBAUSKIENĖ ga­mi­na mėgs­ta­mus, bet ne­su­dė­tin­gus pa­tie­ka­lus, ku­riems ne­rei­kia nei daug lai­ko, nei daug dar­bo. O vie­nas to­kių mėgs­ta­mų, gar­džių, svei­kų ir leng­vai pa­ga­mi­na­mų pa­tie­ka­lų – ašt­rios kre­ve­tės.

Pa­tie­ka­lui rei­kės ki­log­ra­mo kre­ve­čių (ge­riau ne­lukš­ten­tų), 4-5 čes­na­ko skil­te­lių, apie 150 mi­li­lit­rų aly­vuo­gių alie­jaus, apie treč­da­lio stik­li­nės so­jų pa­da­žo, sau­je­lės pet­ra­žo­lių, cit­ri­nos sul­čių ir 1-2 aitriųjų paprikų.

Į in­dą su at­šil­dy­to­mis kre­ve­tė­mis su­pi­la­me alie­jų, so­jų pa­da­žą, įspau­džia­me cit­ri­nos sul­čių, įde­da­me tru­pu­tį pa­ke­pin­tus čes­na­kus, su­smul­kin­tas pet­ra­žo­les ir su­smul­kin­tas aitriąsias paprikas. Pa­lie­ka­me vis­ką pa­si­ma­ri­nuo­ti apie 1-2 va­lan­das.

Pa­si­ma­ri­na­vu­sias kre­ve­tes su vi­su ma­ri­na­to mi­ši­niu pi­la­me į kep­tu­vę ir pa­ke­pi­na­me 5-6 mi­nu­tes. Kre­ve­tes pa­tei­kia­me kar­tu su ma­ri­na­tu. Gliau­do­me ir val­go­me kre­ve­tes, pa­mir­ky­da­mi jį į kre­ve­čių pa­da­žą-ma­ri­na­tą ir už­si­kąs­da­mi pran­cū­ziš­ku ba­to­nu (ba­guet­te).

Ska­naus!


Žir­nių ko­šė

Kel­mės ra­jo­ne, Lu­pi­kų kai­me, gy­ve­nan­ti vers­li­nin­kė Dai­va ŽEMECKIENĖ – ak­ty­vi bend­ruo­me­nės na­rė. Per kai­mo ar se­niū­ni­jos ren­gi­nius kar­tais ten­ka pi­giai ir ska­niai pa­mai­tin­ti ke­lias de­šim­tis ar net šim­tus žmo­nių. Ten­ka su­ktis iš pa­dė­ties, pa­nau­do­jant pi­gius pro­duk­tus.

Be­si­bai­gian­čios va­sa­ros sam­bū­riams gam­to­je po­nia Dai­va siū­lo iš­si­vir­ti žir­nių ko­šės.

Ko­šei rei­kės: 6 ki­log­ra­mų žir­nių, 2 ki­log­ra­mų la­ši­nių, 6 svo­gū­nų gal­vu­čių, drus­kos, pi­pi­rų, lau­rų la­pų, džio­vin­tų žo­le­lių ar ki­tų pa­ti­n­kan­čių prie­sko­nių.

Žir­nius iš va­ka­ro už­mer­kia­me į van­de­nį, kad iš­brink­tų. Ant lau­žo 50 lit­rų tal­pos puo­de už­vi­ri­na­me apie 20 lit­rų van­dens. Į jį su­kre­čia­me iš­brin­ku­sius žir­nius. Van­de­nį pa­sū­do­me dviem šaukš­tais drus­kos, pa­gar­di­na­me lau­rų la­pais, pip­rais ir ki­tais prie­sko­niais. Ver­da­me ant lė­tos lau­žo ug­nies apie tris va­lan­das. Iš­vi­ru­sią ko­šę pa­gar­di­na­me na­muo­se su­tir­py­tais spir­gu­čiais ir pa­ke­pin­tais svo­gū­nais. Ge­rai iš­mai­šo­me ir de­da­me į vien­kar­ti­nes lėkš­tes.

Ska­naus!


Varš­kės py­ra­gas su juo­dai­siais ser­ben­tais

Pak­ruo­jo ne­sta­cio­na­rių pa­slau­gų cent­ro di­rek­to­rė Lai­mu­tė KA­ZO­KAI­TIE­NĖ mėgs­ta šei­mi­nin­kau­ti, na­miš­kius ir bend­ra­dar­bius vai­šin­ti įdo­miais pa­tie­ka­lais. Daž­niau­siai ke­pa py­ra­gus. Vie­no, ne­se­niai iš­ban­dy­to re­cep­tu da­li­ja­si su „Šiau­lių kraš­to“ skai­ty­to­jais.

Py­ra­gui rei­kės: 200 gra­mų varš­kės, 200 gra­mų svies­to, pu­sės stik­li­nės cuk­raus, 2 stik­li­nių mil­tų, 3 kiau­ši­nių, pu­sant­ros stik­li­nės juo­dų­jų ser­ben­tų, šiek tiek va­ni­li­nio cuk­raus.

At­šal­dy­tas svies­tas su­tar­kuo­ja­mas stam­bia trin­tu­ve. Į jį su­be­ria­mas cuk­rus, mil­tai ir va­ni­li­nis cuk­rus. Ran­ko­mis su­spau­džia­ma, kol iš teš­los pa­si­da­ro tru­pi­niai. Varš­kė iš­su­ka­ma su kiau­ši­niais.

Į ke­pi­mo in­dą be­ria­ma du treč­da­liai bi­rios py­ra­go ma­sės. Pas­pau­džiant su­fo­muo­ja­mi aukš­tes­ni kraš­te­liai. Ant teš­los pi­la­ma varš­kė, ant jos su­be­ria­mi juo­die­ji ser­ben­tai. Vėl be­ria­ma py­ra­go ma­sė – ji yra ir vir­šu­ti­nis sluoks­nis.

Ke­pa­ma iki 200 laips­nių įkai­tin­to­je or­kai­tė­je 45–60 mi­nu­čių.

Skanaus!


Ry­žių om­le­tas

Taut­vy­das BA­ČIU­LIS, rad­vi­liš­kie­tis, Dra­gū­nų ba­ta­lio­no ka­rys, „Šiau­lių kraš­to“ skai­ty­to­jams siū­lo iš­si­kep­ti ska­nų om­le­tą, ku­riam rei­kės ne tik kiau­ši­nių, bet ir ry­žių.

Iš­kep­ti om­le­tui rei­kės: 200 gra­mų vir­tų ry­žių, 4 kiau­ši­nių, 1 svo­gū­no, 2 skil­te­lių čes­na­ko, 100 gra­mų kum­pio, 0,5 šaukš­te­lio drus­kos, tiek pat – mal­tų juo­dų­jų pi­pi­rų, 2 šaukš­tų svies­to, šla­ke­lio alie­jaus, 100 gra­mų fer­men­ti­nio sū­rio.

Svo­gū­ną kar­tu su čes­na­kais smul­kiai su­pjaus­ty­ki­te, kum­pį su­pjaus­ty­ki­te ku­be­liais. Kep­tu­vę įkai­tin­ki­te, įpil­ki­te šla­ke­lį alie­jaus, su­ber­ki­te svo­gū­nus, čes­na­kus ir kum­pį. Kep­ki­te, kol su­minkš­tės.

Pa­ke­pin­tą mi­ši­nį per­dė­ki­te į du­be­nį su vir­tais ry­žiais ir tar­kuo­tu sū­riu. Įmuš­ki­te kiau­ši­nius į mi­ši­nį ir vis­ką su­mai­šy­ki­te.

Kep­tu­vė­je iš­tir­pin­ki­te svies­tą, su­pil­ki­te pa­ruoš­tą mi­ši­nį ir kep­ki­te ant silp­nos ug­nies, už­den­gę dang­čiu, kol om­le­tas gra­žiai ap­skrus.

Ska­naus!


Šiurpa

Kel­mės ra­jo­ne, Ku­ke­čių se­niū­ni­jos Pa­ver­pe­nio kai­me, gy­ve­nan­tis Min­dau­gas SLA­VINS­KAS yra kai­mo tu­riz­mo so­dy­bos „Drau­gų slė­nis“ sa­vi­nin­kas. Jau­nas vers­li­nin­kas re­mia ir se­niū­ni­jos šven­tes. Prieš Žo­li­nę vy­ku­sio­je se­niū­ni­jos šven­tė­je „Pi­lia­kal­nis se­nas mums praei­tį me­na“ po­nas Min­dau­gas iš­vi­rė 100 lit­rų šiur­pos. Re­cep­tu da­li­ja­si ir su „Šiau­lių kraš­to“ skai­ty­to­jais.

100 lit­rų šiur­pos rei­kės: 2 ki­log­ra­mų bul­vių, 1 ki­log­ra­mo mor­kų, 4 ki­log­ra­mų kiau­lie­nos mė­sos, 1 ki­log­ra­mo per­li­nių kruo­pų, 1 ki­log­ra­mo žir­nių, 4 pu­sės lit­ro tal­pos stik­lai­nių ma­ri­nuo­tų pie­vag­ry­bių, 4 skar­di­nių kon­ser­vuo­tų pu­pe­lių, 2–3 ait­rių­jų pa­pri­kų, 4 lit­rų ašt­raus ke­ču­po, sau­jos pet­ra­žo­lių, kra­pų, 2 gal­vu­čių čes­na­ko.

Už­vi­ri­na­me van­de­nį. Pa­laips­niui maž­daug kas dvi­de­šimt mi­nu­čių de­da­me pro­duk­tus. Pir­miau­sia per­li­nes kruo­pas, pa­skui žir­nius, po jų – mė­są, vė­liau su­pjaus­ty­tas bul­ves ir mor­kas, dar vė­liau – gry­bus ir pu­pe­les, su­smul­kin­tas pa­pri­kas, čes­na­ką.

Šiur­pą ver­da­me ant lė­tos ug­nies, vos ru­se­nan­čio lau­žo, maž­daug tris va­lan­das, kad mė­sa, ki­ti pro­duk­tai ir prie­sko­niai ati­duo­tų vi­są sa­vo sko­nį. Bai­giant vir­ti, į sriu­bą su­be­ria­me ža­lu­my­nus.

Šiur­pa tiks gi­mi­nių ir drau­gų suė­ji­mams gam­to­je.

Ska­naus!


DIE­NOS RE­CEP­TAS

Lat­vi­jos lie­tu­vių bend­ruo­me­nės Ry­gos lie­tu­vių tau­ti­nių šo­kių ko­lek­ty­vo „Bi­jū­nas“ na­rė El­vy­ri­ja MED­NIE­CE – mei­lės emig­ran­tė. Iš­te­kė­ju­si už vy­ro, iš­vy­ko gy­ven­ti į kai­my­ni­nę ša­lį ir ten kū­rė bend­rą gy­ve­ni­mą. Mo­te­ris per tuos me­tus įpra­to ga­min­ti ir lat­viams bū­din­gus pa­tie­ka­lus, ku­rie ski­ria­si nuo įpras­tų lie­tu­viš­kų. „Šiau­lių kraš­to“ skai­ty­to­jams po­nia El­vy­ri­ja siū­lo iš­mė­gin­ti duo­nos sriu­bą ir ru­dų­jų žir­nių troš­ki­nį.

 

Lat­viš­ka duo­nos sriu­ba

Rei­kės: juo­dos džio­vin­tos duo­nos, džio­vin­tų vai­sių (ra­zi­nų, sly­vų, ab­ri­ko­sų), plak­tos grie­ti­nė­lės.

Džio­vin­tą duo­ną iš­mir­ko­me ir su­tar­kuo­ja­me ar­ba su­tri­na­me ir ver­da­me kaip sriu­bą su daug džio­vin­tų vai­sių. Bai­giant vir­ti už­ba­li­na­me grie­ti­nė­le.

Jei kam no­ri­si sal­džiau, ga­li­ma įber­ti cuk­raus.

Ru­dų­jų žir­nių troš­ki­nys su spir­gais

Rei­kės: ru­dų­jų žir­nių, la­ši­nu­kų, svo­gū­nų, ke­fy­ro.

Ru­duo­sius žir­nius iš va­ka­ro už­mer­kia­me. Ki­tą ry­tą iš­ver­da­me. La­ši­nu­kus su­pjaus­to­me ku­be­liais ir kar­tu su su­pjaus­ty­tais svo­gū­nais pa­ke­pi­na­me. De­da­me spir­gus į žir­nius, iš­mai­šo­me ir val­go­me už­si­ger­da­mi ke­fy­ru.

Ska­naus!


Avi­ži­niai sau­sai­niai su šo­ko­la­du ir rie­šu­tais

Pak­ruo­jie­tė moks­lei­vė An­dže­li­ka MA­ZELS­KY­TĖ tarp ar­ti­mų­jų jau ži­no­ma kaip įdo­mių pa­tie­ka­lų ga­min­to­ja. Ji mėgs­ta iš­ban­dy­ti ku­li­na­ri­jos nau­jo­ves, įvai­rius re­cep­tus. Su „Šiau­lių kraš­to“ skai­ty­to­jais An­dže­li­ka da­li­ja­si pa­ti­ku­siu sau­sai­nių re­cep­tu.

Rei­kės: 100 gra­mų avi­žų dribsnių, 100 gra­mų mil­tų, kiau­ši­nio, 50 gra­mų me­daus, 50 gra­mų ko­ko­sų svies­to, po pu­sant­ro šaukš­te­lio ke­pi­mo mil­te­lių ir ci­na­mo­no, 50 gra­mų šo­ko­la­do, 50 gra­mų laz­dy­nų rie­šu­tų.

Su­mai­šy­ti avi­žų dribsnius, mil­tus, ke­pi­mo mil­te­lius, ci­na­mo­ną. Įmuš­ti kiau­ši­nį, vėl ge­rai iš­mai­šy­ti.

Ko­ko­sų svies­tą su me­du­mi iš­tir­pin­ti, su­pil­ti į sau­sai­nių ma­sę, vėl iš­mai­šy­ti. Sus­mul­kin­ti šo­ko­la­dą ir rie­šu­tus, su­dė­ti į teš­lą, ją per­mai­šy­ti.

Pa­ruoš­tą teš­los ma­sę pus­va­lan­džiui įdė­ti į šal­dy­mo ka­me­rą.

Iš šal­dy­mo ka­me­ros išė­mus, ran­ko­mis for­muo­ti no­ri­mo dy­džio sau­sai­nius ir dė­ti ant ko­ko­so svies­tu pa­tep­tos skar­dos ar­ba ke­pi­mo po­pie­riaus. Or­kai­tę įkai­tin­ti iki 180 laips­nių ir kep­ti 12 mi­nu­čių.

Ska­naus!


Die­nos re­cep­tas

Žur­na­lis­tė Vi­ta MOR­KŪ­NIE­NĖ, „Šiau­lių kraš­to“ pub­li­ka­ci­jų au­to­rė, sa­ko: „Vi­si ma­no va­sa­ros pa­bai­gos ir ru­dens re­cep­tai pra­si­de­da vie­no­dai: „Nuei­ti į miš­ką...“ Siū­lo iš­ban­dy­ti du iš jų.

Kep­tas skė­tis ar­ba Mac­re­le­pio­ta pro­ce­ra

Nuei­ti į miš­ką, nu­si­pjau­ti skė­ti­nę žvy­na­bu­dę. Rei­kės: 1 ne­di­de­lės ar­ba 2 ma­žes­nių žvy­na­bu­džių, 1 kiau­ši­nio, šiek tiek mil­tų, žiups­ne­lio drus­kos.

Pei­liu at­sar­giai nu­va­ly­ti žvy­na­bu­dės žvy­ne­lius, nu­plau­ti, nu­sau­sin­ti. Jei gry­bo skė­tis di­de­lis, per­pjau­ti pu­siau ar į ke­lias da­lis, ap­vo­lio­ti mil­tuo­se, pa­mir­ky­ti pa­sū­dy­ta­me kiau­ši­nio pla­ki­ny­je ir kep­ti įkai­tin­ta­me alie­ju­je ar­ba svies­te, kol abi pu­sės gra­žiai ap­skrus.

Jei „skė­tį“ val­gy­si­te už­si­mer­kę, ga­lė­si­te įsi­vaiz­duo­ti, kad tai ver­šie­nos keps­nys, jei kep­si­te svies­te, jau­si­te su­bti­lų rie­šu­tų po­sko­nį. Tiek­da­mi į sta­lą, ga­li­te iš­kil­min­gai pra­neš­ti, kad tai – keps­nys „Mac­re­le­pio­ta pro­ce­ra“ – taip skė­ti­nė žvy­na­bu­dė va­di­na­si lo­ty­niš­kai.

Ma­ri­nuo­tos vo­ve­rai­tės

Nuei­ti į miš­ką, pri­si­pjau­ti vo­ve­rai­čių. Nu­va­ly­ti, nu­plau­ti te­kan­čiu van­de­niu ir ap­vir­ti maž­daug 3–5 mi­nu­tes. Nu­koš­ti ir nu­tvil­ky­ti šal­tu van­de­niu. Vėl su­grą­žin­ti į puo­dą, su­dė­ti prie­sko­nius ir už­pil­ti ma­ri­na­tu, kad gry­bus šiek tiek ap­sem­tų, ir už­vir­ti. Vir­ti ne il­giau kaip 15 mi­nu­čių. Iš­pils­ty­ti į stik­lai­niu­kus, už­da­ry­ti ir pa­lik­ti žie­mo­ti.

Ma­ri­na­tui rei­kės: 1 lit­ro van­dens, 1,5 šaukš­to drus­kos, 3 šaukš­tų cuk­raus, 100 ml 9 pro­c. ac­to, kva­pių­jų ir kar­čių­jų pi­pi­rų, lau­rų la­po. Bai­giant vir­ti, ga­li­ma įpjaus­ty­ti čes­na­ko ar­ba įmes­ti ke­le­tą gvaz­di­kė­lių.


Rū­ky­ta be­bro uo­de­ga

Kel­mės ra­jo­ne, Už­ven­čio kul­tū­ros cent­re me­no va­do­vu dir­ban­tis Vi­ta­li­jus PO­PO­VAS re­tai ka­da už­sii­ma mais­to ga­mi­ni­mu. Šias pa­rei­gas pa­lie­ka žmo­nai. Ta­čiau mu­zi­kan­tas tu­ri daug ge­rų drau­gų me­džio­to­jų. Jie kar­tais pa­si­da­li­ja me­džiok­lės lai­mi­kiu. Tuo­met žvė­rie­ną ten­ka pa­čiam pa­ruoš­ti.

„Šiau­lių kraš­to“ skai­ty­to­jams po­nas Vi­ta­li­jus siū­lo iš­si­rū­ky­ti ir pa­ra­gau­ti be­bro uo­de­gos.

Rei­kės: ke­lių be­brų uo­de­gų, drus­kos, čes­na­kų, pi­pi­rų, žvė­rie­nos prie­sko­nių.

Nu­va­ly­tas be­brų uo­de­gas pa­sū­do­me, iš­tri­na­me mal­tu ar­ba trin­tu čes­na­ku, api­bars­to­me pi­pi­rais, pa­ska­ni­na­me žvė­rie­nos prie­sko­niais.

De­da­me į du­be­nį ir per nak­tį pa­lie­ka­me ma­ri­nuo­tis šal­dy­tu­ve.

Ry­tą uo­de­gas ir ma­ri­na­tą su­pi­la­me į greit­puo­dį, įpi­la­me dar šiek tiek van­dens ir ver­da­me apie 40 mi­nu­čių nuo už­vi­ri­mo.

Iš­vi­ru­sias uo­de­gas iš­grie­bia­me iš puo­do, pa­lau­kia­me, kol šiek tiek at­vės ir dar šil­tas iš­tri­na­me čes­na­kais ir pa­gar­di­na­me žvė­rie­nos prie­sko­niais bei pi­pi­rais. Pa­lai­ko­me dar pus­die­nį šal­dy­tu­ve, kad įsi­ger­tų prie­sko­niai.

Tuo­met kiek­vie­ną uo­de­gą at­ski­rai su­su­ka­me į mar­lę. De­da­me ant gro­te­lių ir 3–4 va­lan­das rū­ko­me ne­karš­tais alks­nio dū­mais. Ga­li­ma rū­ky­ti sta­ti­nė­je.

Beb­rų uo­de­gos kaip de­li­ka­te­sas tiks sve­čiams pa­vai­šin­ti, o ir pa­tiems – eg­zo­tiš­kas pa­tie­ka­las.

Ska­naus!


Ly­de­kos kot­le­tai

Jo­niš­kie­tė Al­ma GRONS­KIE­NĖ pa­sa­ko­ja, kad jos šei­mo­je yra du žve­jai – vy­ras Sau­lius ir sū­nus Mant­vy­das. Daž­nas jų lai­mi­kis – ly­de­kos, tad ant šei­mos pie­tų sta­lo ne­re­tai pui­kuo­ja­si ly­de­kos kot­le­tai. Siū­lo­me iš­mė­gin­ti jų re­cep­tą ir „Šiau­lių kraš­to“ skai­ty­to­jams.

Pa­tie­ka­lui rei­kės: ly­de­kos (maž­daug ki­log­ra­mo jau be kau­lų, gal­vos), 2–3 svo­gū­nų ro­pu­čių, 1 mor­kos, 2–3 kiau­ši­nių, 5 šaukš­tų grie­ti­nės, žu­viai skir­tų prie­sko­nių, drus­kos, pi­pi­rų, „Ve­ge­tos“, alie­jaus.

Iš­kau­lin­tą ly­de­ką du kar­tus per­ma­la­me mės­ma­le. Ant­rą kar­tą ma­lant de­da­me kar­tu alie­ju­je pa­ke­pin­tus svo­gū­nus ir mor­kas. Kiau­ši­nius iš­pla­ka­me su ke­liais šaukš­tais grie­ti­nės ir vis­ką su prie­sko­niais pi­la­me į ly­de­kos ma­sę, ge­rai iš­min­ko­me ir for­muo­ja­me kot­le­tu­kus. Ke­pa­me alie­ju­je kep­tu­vė­je. Ap­ke­pu­sius kot­le­tu­kus ke­lioms mi­nu­tėms de­da­me pa­troš­kin­ti į troš­kin­tu­vą.

Ska­naus!


Ma­ri­nos py­ra­gas

Ku­tai­sy­je (Gru­zi­ja) gy­ve­nan­čios Dva­liš­vi­li šei­mos na­mai – itin sve­tin­gi tu­ris­tams. Ma­ri­na DVA­LIŠ­VI­LI, dir­ban­ti kir­pė­ja, ke­liau­to­jus iš Šiau­lių ne tik vai­ši­no gar­džiu py­ra­gu, bet pa­si­da­li­jo ir jo re­cep­tu.

Rei­kės: 5 kiau­ši­nių, 150 g cuk­raus, 3 stik­li­nių mil­tų, 500 g ke­fy­ro ar­ba grie­ti­nės (ge­riau ke­fy­ro – Ma­ri­na įspė­ja, kad lie­tu­viš­kas pro­duk­tas skir­sis nuo gru­zi­niš­ko, to­dėl teš­lai pri­reiks ir 2 šaukš­te­lių ac­to), 1 šaukš­te­lio so­dos, va­ni­lės, obuo­lių (ar­ba per­si­kų), cuk­raus pud­ros.

Ats­kir­ti bal­ty­mus nuo try­nių. Bal­ty­mus su­plak­ti su cuk­ru­mi. Stik­li­nė­je iš­mai­šy­ti 1 šaukš­te­lį so­dos su 2 šaukš­te­liais ac­to. Vi­sus ing­re­dien­tus (try­nius, ke­fy­rą, mil­tus, va­ni­lę, nu­ge­sin­tą so­dą) iš­mai­šy­ti, at­sar­giai įmai­šy­ti su­plak­tus bal­ty­mus.

Sup­jaus­ty­ti obuo­lius ar per­si­kus. Skar­dą pa­tep­ti rie­ba­lais. Su­pil­ti teš­lą, ant vir­šaus su­dė­lio­ti vai­sių skil­te­les, kad jos teš­lo­je nu­skęs­tų. Kep­ti pus­va­lan­dį 180 laips­nių tem­pe­ra­tū­ros or­kai­tė­je. Iš­kep­tą py­ra­gą api­bars­ty­ti cuk­raus pud­ra.

„Kai iš­keps, pa­skam­bin­ki­te, at­va­žiuo­si­me“, – links­mai re­cep­to da­li­ji­mą­si už­bai­gė Ma­ri­nos vy­ras Ma­mu­ka.

Ska­naus!


Any­žių ir ro­žių ar­ba­tos

Klo­vai­nie­tė (Pakruojo r.) Jur­gi­ta VY­ČIE­NĖ va­sa­rą ver­da ar­ba­tas iš švie­žių žo­le­lių, au­gan­čių jos dar­že bei so­de, pa­gar­din­da­ma prie­sko­niais ir me­du­mi. Va­sa­riš­kų ar­ba­tų ji siū­lo iš­si­vir­ti ir „Šiau­lių kraš­to“ skai­ty­to­jams.

Karš­tą die­ną gai­vi­nan­čiai any­ži­nei ar­ba­tai rei­kės sau­je­lės any­ži­nio la­fan­to la­pų ir rau­do­nė­lio – ku­rio au­ga­lo kiek dė­ti, pri­klau­so nuo in­di­vi­dua­laus sko­nio. Ver­dant ar­ba­tos sko­nis pa­pil­do­mas, įdė­jus par­duo­tu­vė­je įsi­gy­tų gvaz­di­kė­lių bei any­žių.

Va­sa­riš­ką nuo­tai­ką su­ku­ria ro­žių ar­ba­ta. Jai rei­kės ke­lių ro­žių žied­la­pių, ke­lių se­ren­čio žie­dų, po sau­je­lę avie­čių ir juo­dų­jų ser­ben­tų la­pų.

Ar­ba­tos ver­da­mos po ke­lio­li­ka mi­nu­čių. Ska­nios ne tik karš­tos, bet ir at­šal­dy­tos.


Die­nos re­cep­tas

Šiau­lie­tė Gus­tė KAI­RY­TĖ, Vil­niaus uni­ver­si­te­to žur­na­lis­ti­kos spe­cia­ly­bės stu­den­tė, at­lie­ka pra­kti­ką „Šiau­lių kraš­te“. Gus­tė da­li­ja­si stu­den­tiš­kų pie­tų re­cep­tu.

„Pie­tūs stu­den­tiš­ki ne ko­ky­bės, o lai­ko at­žvil­giu, – sa­ko ji. – Ti­kiu, jog ir esa­mi, ir ex-stu­den­tai su­pran­ta lai­ko trū­ku­mą stu­di­jų me­tais, tad siū­lau per 20 mi­nu­čių pa­si­ga­min­ti pie­tus ir de­ser­tą po jų.“

„Dra­ko­no akis“

Rei­kės: kiau­ši­nio, rie­kės bal­tos for­mi­nės duo­nos, sau­je­lės tar­kuo­to fer­men­ti­nio sū­rio, svo­gū­no laiš­kų, kra­pų, prie­sko­nių (pa­gal sko­nį).

Pir­miau­sia iš­pjau­na­me duo­nos vi­di­nę da­lį taip, jog lik­tų tik jos „rė­mai“. Li­ku­sios duo­nos da­lies ne­pa­dė­ki­te į ša­lį – iš jos ga­li­te pa­si­kep­ti skre­bu­tį. Sus­mul­kin­ki­te svo­gū­no laiš­kus, kra­pus. Su­tar­kuo­ki­te fer­men­ti­nį sū­rį.

Įkai­ti­nę kep­tu­vę su šla­ke­liu alie­jaus, įdė­ki­te duo­ną ir šiek tiek ap­skru­din­ki­te abi jos pu­ses. Jai pa­rus­vė­jus, įmuš­ki­te kiau­ši­nį į „rė­me­lius“ ir su­ma­žin­ki­te karš­tį. Kar­tkartėmis men­te­le pa­kil­no­ki­te pa­tie­ka­lą nuo kep­tu­vės dug­no ir pa­žiū­rė­ki­te, ar kiau­ši­nis ap­ke­pęs. Už­ber­ki­te sū­rio, svo­gū­nų, kra­pų bei prie­sko­nių ir už­den­ki­te kep­tu­vės dang­tį. Po ke­lių mi­nu­čių iš­jun­ki­te ug­nį – pie­tūs pa­ruoš­ti.

„To­kį skre­bu­tį su kiau­ši­niu šei­mo­je mes va­di­na­me „Dra­ko­no aki­mi“, – sa­ko Gus­tė. – Prie jo tiks ir li­ku­sios duo­nos skre­bu­tis, pa­gar­din­tas mėgs­ta­ma už­te­pė­le.“

De­ser­ti­niai py­ra­gė­liai

Rei­kės: pa­ke­lio „Ta­ler“ pa­plo­tė­lių, 200 gra­mų mėgs­ta­mų sau­sų pus­ry­čių, aguo­nų, sau­lėg­rą­žų, džio­vin­tų span­guo­lių, in­de­lio kon­den­suo­to pie­no.

Į du­be­nį su­pil­ki­te vi­sus sau­sus pro­duk­tus, iš­sky­rus "Ta­ler" pa­plo­tė­lius. Ant jų už­pil­ki­te vi­są kon­den­suo­tą pie­ną ir ge­rai iš­mai­šy­ki­te. Šaukš­tu dė­ki­te klam­pią ma­sę ant pa­plo­tė­lių, o juos – į skar­dą, iš­klo­tą ke­pi­mo po­pie­riu­mi. Py­ra­gė­lius kep­ti 160–180 laips­nių tem­pe­ra­tū­ro­je iki 10 mi­nu­čių.

Ska­naus!


Sa­lo­tos su ar­bū­zais

Ak­me­nės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Bend­ro­jo sky­riaus spe­cia­lis­tė Edi­ta JA­SAI­TIE­NĖ siū­lo gai­vių sa­lo­tų re­cep­tą.

Rei­kės: pu­sės ne­di­de­lio ar­bū­zo, in­de­lio juo­dų­jų aly­vuo­gių, pa­ke­lio fe­tos sū­rio, o kas mėgs­ta pi­kan­tiš­kiau – tuo­met dar rei­kės pu­sės gal­vu­tės mė­ly­no­jo svo­gū­no.

Už­pi­lą pa­si­da­ry­si­te iš ke­le­to šaukš­te­lių bal­za­mi­nio ac­to, aly­vuo­gių alie­jaus bei švie­žiai mal­tų juo­dų­jų pi­pi­riu­kų.

Ar­bū­zą ir fe­tos sū­rį su­pjaus­ty­ti ku­be­liais, už­ber­ti aly­vuo­ges bei juos­te­lė­mis pjaus­ty­tus svo­gū­niu­kus. Vi­sus pro­duk­tus už­lie­ti pa­ruoš­tu už­pi­lu, pa­bars­ty­ti pi­pi­riu­kais.

Ska­naus!


Džio­vin­tų ba­ra­vy­kų ir sil­kių miš­rai­nė

Šau­kė­nuo­se (Kel­mės r.) gy­ve­nan­ti Ele­na JUŠ­KIE­NĖ mėgs­ta gry­bau­ti, iš gry­bų ga­min­ti įvai­rius pa­tie­ka­lus. „Šiau­lių kraš­to“ skai­ty­to­jams šei­mi­nin­kė siū­lo pa­si­ga­min­ti ska­nios ir so­čios gry­bų miš­rai­nės.

Rei­kia: džio­vin­tų ba­ra­vy­kų, sil­kės, ro­pu­tės svo­gū­no, alie­jaus ke­pi­mui, mėgs­ta­mo po­mi­do­rų pa­da­žo.

Švie­žius ba­ra­vy­kus kuo smul­kiau su­pjaus­ty­ti, skar­dą iš­klo­ti bal­tu po­pie­riu­mi, su­pil­ti su­smul­kin­tus ba­ra­vy­kus ir apie po­rą die­nų džio­vin­ti sau­lė­je. Taip pa­ruoš­ti ba­ra­vy­kai, su­pil­ti į stik­lai­nį, ga­li lai­ky­tis iki ki­to gry­bų der­liaus.

Prieš ga­mi­nant miš­rai­nę, džio­vin­tus ba­ra­vy­kus rei­kia už­pil­ti van­de­niu, kad su­minkš­tė­tų, iš­vir­ti. Kep­tu­vė­je, alie­ju­je pa­ke­pin­ti stam­biai su­pjaus­ty­tus svo­gū­nus, su­dė­ti iš­vir­tus ba­ra­vy­kus, po­mi­do­rų pa­da­žo. Vis­ką ge­rai iš­mai­šy­ti, pa­troš­kin­ti. Jo­kių prie­sko­nių ar drus­kos ne­rei­kia, nes, pa­sak šei­mi­nin­kės, aro­ma­to ir sko­nio ir taip už­ten­ka. Gau­tą ma­sę su­dė­ti ant iš­da­ri­nė­tos ir gaba­liu­kais su­pjaus­ty­tos sil­kės.

„Šio ne­su­dė­tin­go pa­tie­ka­lo svar­biau­sio­ji da­lis yra tin­ka­mai iš­džio­vin­ti ir su­smul­kin­ti ba­ra­vy­kai. Ki­ti gry­bai miš­rai­nei ne­tin­ka, nes, pa­vyz­džiui, rau­don­vir­šiai džiū­da­mi juo­duo­ja“, – sa­ko E. Juš­kie­nė.

Ska­naus!


Grei­tai pa­ga­mi­na­mi ce­pe­li­nai

Pak­ruo­jie­tė vi­suo­me­ni­nin­kė Al­do­na BART­KIE­NĖ da­li­ja­si sa­vo re­cep­tu ir siū­lo grei­tai iš­si­vir­ti ska­nių ce­pe­li­nų.

Rei­kės: 8 ne­vir­tų vi­du­ti­nio dy­džio bul­vių, 8 to­kio pat dy­džio vir­tų bul­vių, 2 šaukš­tų krak­mo­lo, 1 kiau­ši­nio. Po­nia Al­do­na siū­lo šiuos ce­pe­li­nus įda­ry­ti gry­bais, bet ga­li­ma įda­rą ruoš­ti ir iš varš­kės ar mė­sos far­šo su prie­sko­niais.

Vir­tos bul­vės su­tri­na­mos, ne­vir­tos su­tar­kuo­ja­mos vi­du­ti­nio stam­bu­mo dar­žo­vių trin­tu­ve. Tar­kiai nu­spau­džia­mi ran­ko­mis – ne­rei­kia jų sunk­ti mai­še­ly­je taip sau­sai, kaip įpras­tiems ce­pe­li­nams.

Vis­kas su­mai­šo­ma, ge­rai iš­min­ko­ma.

Įda­rui po­nia Al­do­na ruo­šia vir­tus gry­bus. Juos su­pjaus­to smul­kiais ga­ba­liu­kais ir pa­ska­ni­na prie­sko­nių mi­ši­niu su drus­ka.

Įda­ry­ti „grei­ti“ ce­pe­li­nai ver­da­mi apie 8–10 mi­nu­čių. Val­go­mi su grie­ti­ne ar pa­da­žu.


Kok­tei­lis „Svei­kas, ry­te!“

Edi­ta VO­VE­RY­TĖ, ge­rai ži­no­ma fo­tog­ra­fė, Lie­tu­vos fo­to­me­ni­nin­kų są­jun­gos na­rė, bai­gu­si me­no stu­di­jas Šiau­lių uni­ver­si­te­te, da­bar gy­ve­nan­ti ir ku­rian­ti Li­ver­pu­ly­je, Di­džio­jo­je Bri­ta­ni­jo­je, da­li­ja­si sa­vo svei­ko mais­to re­cep­tu

Kok­tei­liui rei­kės sau­jos la­pi­nio ko­pūs­to (ka­le) – pui­kus ge­le­žies, vi­ta­mi­no A, K, C, kal­cio šal­ti­nis. La­bai tin­ka šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­go­mis ser­gan­tie­ms. Taip pat sau­jos špi­na­tų – vi­ta­mi­nų A, C, E, B6, kal­cio, mag­nio, fos­fo­ro šal­ti­nis. Pri­no­ku­sio ne­kta­ri­no – pui­kus an­tiok­si­dan­tas, tu­rin­tis po­li­fe­no­lio, ku­ris ma­ži­na cho­les­te­ro­lio kie­kį krau­jy­je, už­ker­ta ke­lią trom­bams for­muotis, pa­ge­ri­na ar­te­ri­jų lanks­tu­mą. Šaukš­te­lio me­daus (jei no­ri­si sal­des­nio re­zul­ta­to) – apie me­daus nau­dą or­ga­niz­mui ga­li­ma ra­šy­ti la­bai daug ir pla­čiai. Pa­mi­nė­siu tik, jog tai pa­ts pui­kiau­sias an­tiok­si­dan­tas, ne­pa­mai­no­mas mū­sų imu­ni­nės sis­te­mos sar­gas, ne­tu­rin­tis nei rie­ba­lų, nei cho­les­te­ro­lio, pui­kus ener­gi­jos šal­ti­nis.

Dar rei­kės ir šaukš­te­lio ci­na­mo­no – tu­ri vi­ta­mi­nų A, B6, C, E, K; taip pat be­ga­lę mi­ne­ra­lų: kal­cio, mag­nio, fos­fo­ro, ge­le­žies, cin­ko; ami­no rūgš­čių. Ci­na­mo­nas ma­ži­na cho­les­te­ro­lio kie­kį, va­lo krau­ja­gys­les, pui­kiai tin­ka ser­gan­tiems dia­be­tu.

Ga­li­te dė­ti ir pa­si­flo­ros vai­siaus – ne­bū­ti­na, ta­čiau jis su­tei­kia gar­dų aro­ma­tą, be to, tai pui­kus an­tiok­si­dan­tas, vi­ta­mi­no A, C, ri­bof­la­vi­no (van­de­ny­je tir­pus B gru­pės vi­ta­mi­nas, bū­ti­nas ami­no­rūgš­čių ir bal­ty­mų apy­kai­tai bei ga­my­bai) šal­ti­nis.

Kok­tei­liui rei­kės ir stik­li­nės van­dens.

Vis­ką su­dė­ki­te į vaisių/daržovių trin­tu­vą ir iš­pla­ki­te.

Prieš ska­nau­jant kok­tei­lį, siū­lau iš­ger­ti stik­li­nę kambario tem­pe­ra­tū­ros van­dens; taip nu­plau­si­te va­ka­rykš­tės die­nos li­ku­čius ir šva­riai pra­dė­si­te sa­vo die­ną.

Ska­naus!


Viš­tie­nos plo­vas

Zi­ta KAT­KIE­NĖ, Res­pub­li­ki­nės Šiau­lių li­go­ni­nės at­sto­vė spau­dai, sten­gia­si ga­min­ti svei­kus, ne­ka­lo­rin­gus pa­tie­ka­lus. Su „Šiau­lių kraš­to“ skai­ty­to­jais ji da­li­ja­si mėgs­ta­mo plo­vo re­cep­tu.

Plo­vui imu 4 šaukš­tus bas­ma­ti ry­žių, 100 g viš­tie­nos krū­ti­nė­lės be ode­lės, ne­di­de­lę mor­ką, pu­sę svo­gū­no, 1 šaukš­tą alie­jaus.

Alie­ju­je ap­ke­pi­nu su­pjaus­ty­tą ku­be­liais viš­tie­ną ir su­smul­kin­tas dar­žo­ves. Ry­žius per­plau­nu šal­tu van­de­niu. Vis­ką su­de­du į puo­dą, už­pi­lu ver­dan­čiu van­de­niu ir ver­du ant ma­žos ug­nies apie 15 mi­nu­čių. Dar apie 10 mi­nu­čių pa­lai­kau ant karš­tos kait­len­tės.

La­bai ska­nu su rau­gin­tu ar ma­ri­nuo­tu agur­kė­liu.


Pu­pe­lių sa­lo­tos

Lie­tu­vos spor­to uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kas Ar­tū­ras SU­JE­TA siū­lo „Šiau­lių kraš­to“ skai­ty­to­jams, kaip pa­tiek­ti bal­ty­min­gą val­gį, ku­ris tin­ka po tre­ni­ruo­tės.

Rei­kia: 200 gra­mų vir­tų rau­do­nų­jų pu­pe­lių, 1 svo­gū­no, 3 čes­na­ko skil­te­lių, 4 šaukš­tų pa­si­rink­tos rū­šies ac­to, 2 šaukš­tų po­mi­do­rų pa­da­žo, 10 gra­mų aly­vuo­gių alie­jaus, pluoš­te­lio ša­la­vi­jų, po tru­pu­tį drus­kos, pi­pi­rų, mal­tos sal­džio­sios pa­pri­kos.

Svo­gū­nus su­pjaus­ty­ki­te žie­de­liais, čes­na­ką su­trin­ki­te ir vis­ką su­mai­šy­ki­te su vir­to­mis pu­pe­lė­mis. Po­mi­do­rų pa­da­žą su­mai­šy­ki­te su ac­tu, alie­ju­mi, prie­sko­niais, su­ber­ki­te ka­po­tus ša­la­vi­jus. Ma­ri­na­tu už­pil­ki­te pu­pe­les ir pa­lai­ky­ki­te apie va­lan­dą.

Ne ve­ge­ta­rai ga­li pri­dė­ti 150 gra­mų viš­tie­nos krū­ti­nė­lės.

Ska­naus!


Obuo­lių py­ra­gas

Kel­mės ra­jo­ne, Ky­bu­čių kai­me, gy­ve­nan­ti lie­tu­vių ir suo­mių kal­bų fi­lo­lo­gė Vi­ta­li­ja BUD­RĖ šiuo me­tu au­gi­na dvi duk­re­les ir vi­są sa­vo lai­ką ski­ria šei­mi­nin­ka­vi­mui. Jau­na ma­ma rū­pi­na­si, kad duk­ros ir vy­ras val­gy­tų tik svei­ką, eko­lo­giš­ką mais­tą, to­dėl val­gį ga­mi­na ir py­ra­gus ke­pa pa­ti, pa­si­rink­da­ma tik nau­din­gus pro­duk­tus.

„Šiau­lių kraš­to“ skai­ty­to­jams po­nia Vi­ta­li­ja siū­lo iš­ban­dy­ti jos obuo­lių py­ra­go, ke­pa­mo iš vi­so grū­do mil­tų, re­cep­tą.

Teš­lai rei­kės: 150 g bal­tų mil­tų, 200 g vi­so grū­do kvie­ti­nių mil­tų, 50 g avi­žų sė­le­nų, 160 g šal­to svies­to, 1 šaukš­to cuk­raus, žiups­ne­lio drus­kos.

Įda­rui rei­kės: 6 di­de­lių obuo­lių, 1–2 cit­ri­nų sul­čių, 2 šaukš­tų krak­mo­lo, 100 g cuk­raus, 1 šaukš­to ci­na­mo­no, 1 kiau­ši­nio ap­te­pi­mui.

Su­mai­šo­me bi­rius teš­los ing­redien­tus, į juos įtar­kuo­ja­me šal­tą svies­tą, įpi­la­me šiek tiek šal­to van­dens, kad bū­tų ga­li­ma iš­min­ky­ti teš­lą. Ge­rai iš­min­ko­me. Pa­da­li­ja­me teš­lą į dvi da­lis ir pus­va­lan­džiui įde­da­me į šal­dy­tu­vą.

Nu­lup­tus ir iš­pjaus­ty­tus obuo­lius su­smul­ki­na­me ku­be­liais, ap­šlaks­to­me cit­ri­nų sul­ti­mis. Su­mai­šo­me krak­mo­lą, cuk­rų ir ci­na­mo­ną, su­be­ria­me ant obuo­lių ir dar kar­tą vis­ką iš­mai­šo­me.

Vie­ną teš­los da­lį iš­ko­čio­ja­me ir klo­ja­me į svies­tu iš­tep­tą skar­dą, pri­spaus­da­mi ją ir prie šo­nų. Ant teš­los su­de­da­me obuo­lių ma­sę. Iš­ko­čio­ja­me ant­rą teš­los da­lį, ją už­klo­ja­me obuo­liais. Abu teš­los sluoks­nius tvir­tai su­spau­džia­me, o vir­šu­je iš­pjau­na­me du tris lan­ge­lius ga­rams išei­ti. Ap­te­pa­me vir­šų iš­plak­tu kiau­ši­niu. Ke­pa­me 180 laips­nių tem­pe­ra­tū­ro­je apie 1 va­lan­dą.

Ska­naus!


Va­sa­riš­ka sriu­ba su ba­lan­do­mis

Gė­lių ko­lek­ci­nin­kas ir se­lek­ci­nin­kas Ma­rius ALEN­ČI­KAS iš Gai­žū­nų (Pak­ruo­jo ra­jo­nas) ver­ti­na na­tū­ra­lu­mą. To­dėl ir ant sta­lo siū­lo dė­ti tai, kas au­ga šva­rio­je ap­lin­ko­je, be che­mi­ka­lų. Jis pa­brė­žia, jog ne vie­nas lie­tu­viš­kas dar­žo ir gė­ly­no au­ga­las ga­li pa­keis­ti po­pu­lia­rius mais­to pa­pil­dus.

„Ne vie­no­je so­dy­bo­je ran­da­ma pa­pras­ta ba­lan­da – vi­ta­mi­nų šal­ti­nis vi­są va­sa­rą. Jos la­pai tin­ka sa­lo­toms, sriu­boms. Ga­li­ma nau­do­ti ir de­ko­ra­ty­vi­nių, rau­do­nų­jų ar gel­to­nų­jų ba­lan­dų la­pus. Dvi­gu­ba nau­da – ir ap­lin­ką puo­šia, ir į puo­dą tin­ka“, – sa­ko gė­li­nin­kas.

Va­sa­riš­kai sriu­bai pro­duk­tų kie­kiai griež­tai ne­skai­čiuo­ja­mi. Rei­kės: tru­pu­čio kruo­pų (ry­žių, per­li­nių ar­ba kvie­ti­nių), ga­ba­lė­lio rū­ky­tų la­ši­nu­kų ar šo­ni­nės, vie­nos ar ke­lių sau­jų ba­lan­dų la­pų, ke­lių švie­žių bul­vių ir mor­kų, pluoš­te­lio svo­gū­nų laiš­kų ar svo­gū­no ro­pu­tės. Ga­li­ma dar dė­ti ir ki­to­kių dar­žo­vių – pa­gal ga­min­to­jo sko­nį.

Į van­de­nį pir­miau­siai de­da­mos vir­ti kruo­pos. Joms su­minkš­tė­jus – pjaus­to­mos bul­vės, mor­kos, be­ria­mi ba­lan­dų la­pai.

La­ši­nu­kai ar šo­ni­nė pa­ke­pi­na­mi su svo­gū­nais, su­de­da­mi bai­giant vir­ti sriu­bai.

Ska­naus!


Die­nos re­cep­tas

Da­lia VIETIENĖ, Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Kul­tū­ros sky­riaus vy­riau­sio­ji spe­cia­lis­tė, su „Šiau­lių kraš­to“ skai­ty­to­jais da­li­ja­si sa­vo šei­mos mėgs­ta­miau­sių sa­lo­tų re­cep­tais. „Sa­lo­tos ska­nios ir grei­tai pa­ruo­šia­mos, iš­ban­dy­ki­te“, – sa­ko Da­lia.

Bro­ko­lių ir span­guo­lių sa­lo­tos

Rei­kės: 1 bro­ko­lio, pa­ke­lio džio­vin­tų span­guo­lių, 1 gal­vu­tės rau­do­no­jo svo­gū­no, 2 šaukš­tų ma­jo­ne­zo, žiups­ne­lio drus­kos (pa­gal sko­nį).

Bro­ko­lius nu­plau­nu, smul­ki­nu ša­ke­lių dy­džio ga­ba­liu­kais ir su­de­du į ver­dan­tį van­de­nį. Pli­kau 2–3 mi­nu­tes. Nup­li­ky­tus bro­ko­lius su­smul­ki­nu. Į du­be­nį įde­du smul­kin­tus bro­ko­lius, span­guo­les (ne­mir­kau, bet ga­li­ma ir iš­mir­ky­ti) ir smul­kiai su­pjaus­ty­tą svo­gū­ną. Įbe­riu žiups­ne­lį drus­kos ir vis­ką su­mai­šau su ma­jo­ne­zu.

Pa­lai­kius pus­va­lan­dį (kol iš­brinks­ta span­guo­lės), ga­li­ma val­gy­ti. Bet man dar ne­pa­si­se­kė iš­lai­ky­ti sa­lo­tų pus­va­lan­džio, nes šei­my­na su­val­go tik pa­ruoš­tas. Tik­rai pa­pras­ta ir ska­nu.

Ma­ka­ro­nų ir kum­pe­lio sa­lo­tos

Rei­kės: 200 g smul­kių ma­ka­ro­nų (ry­žių pa­vi­da­lo), 100–150 g karš­tai rū­ky­to kum­pio (fi­lė), vie­no ar dvie­jų švie­žių agur­kų, pu­sės rau­do­no­sios pa­pri­kos, žiups­ne­lio drus­kos, pi­pi­rų, 2–3 šaukš­tų ma­jo­ne­zo.

Ma­ka­ro­nus iš­ver­du pa­sū­dy­ta­me van­de­ny­je ir nu­plau­nu šal­tu van­de­niu (kad ne­su­kib­tų). Kum­pį, agur­ką ir pa­pri­ką su­pjaus­tau ma­žais ku­be­liais. Vis­ką su­de­du į du­be­nį, pa­bars­tau drus­ka, pi­pi­rais, už­pi­lu ma­jo­ne­zu, iš­mai­šau.

Ska­naus!


Ag­ras­tų čes­na­ki­nė

Šiau­lių Lie­po­rių mik­ro­ra­jo­no bend­ruo­me­nės pir­mi­nin­kė El­vy­ra UŽ­KU­RAI­TIE­NĖ il­gus me­tus dir­bo mais­to pro­duk­tų in­ži­nie­re ir tech­no­lo­ge. Mo­te­ris mėgs­ta iš­ban­dy­ti įvai­rius, įdo­mes­nius re­cep­tus. „Šiau­lių kraš­to“ skai­ty­to­jams po­nia El­vy­ra siū­lo pa­si­ga­min­ti pi­kan­tiš­kos už­te­pė­lės iš šiuo me­tu so­duo­se sirps­tan­čių ag­ras­tų.

Rei­kės: 500 gra­mų ne vi­siš­kai pri­no­ku­sių ag­ras­tų, 300 gra­mų čes­na­kų skil­te­lių, 300 gra­mų kra­pų.

Ag­ras­tų uo­de­gė­les nu­ska­by­ti, uo­gas nu­plau­ti, nu­sau­sin­ti. Čes­na­kų skil­te­les iš­lukš­ten­ti. Kra­pų la­pe­lius nu­plau­ti, nu­sau­sin­ti ir smul­kiai su­pjaus­ty­ti.

Pa­ruoš­tus čes­na­kus ir ag­ras­tus su­mal­ti mės­ma­le, su­dė­ti su­smul­kin­tus kra­pus, iš­mai­šy­ti, su­dė­ti į ne­di­de­lius stik­lai­niu­kus, už­da­ry­ti dang­te­liais ir lai­ky­ti šal­dy­tu­ve.

Už­te­pė­lė tin­ka ant duo­nos su svies­tu, prie mė­sos ir ki­tų pa­tie­ka­lų.

Drus­kos į už­te­pė­lę po­nia El­vy­ra ne­pa­ta­ria dė­ti, nes ji pa­kei­čia pro­duk­to spal­vą. Už­si­ber­ti drus­kos pa­gal sko­nį re­ko­men­duo­ja prieš val­gant.

Ska­naus!


DIE­NOS RE­CEP­TAS

Ode­ta JA­SIE­NĖ, „Sod­ros“ Šiau­lių sky­riaus Pa­šal­pų ir ne­dar­bin­gu­mo kont­ro­lės sky­riaus vy­riau­sio­ji spe­cia­lis­tė, šei­mos na­rius sten­gia­si pa­le­pin­ti ska­niais ir svei­kais pa­tie­ka­lais, to­dėl, tu­rė­da­ma lai­ko, pa­ti ke­pa ir duo­ną. „Šiau­lių kraš­to“ skai­ty­to­jams ji siū­lo iš­mė­gin­ti duo­nos su avi­ži­niais dribs­niais ir nor­ve­giš­kai pa­ruoš­tos la­ši­šos re­cep­tus.

Duo­na su avi­žo­mis

Rei­kės: 1 stik­li­nės avi­ži­nių dribs­nių, 1 lit­ro van­dens, 30 gra­mų mie­lių, 3 nu­brauk­tų šaukš­tų cuk­raus, 1 šaukš­te­lio drus­kos, 1 ki­log­ra­mo aukš­čiau­sios rū­šies kvie­ti­nių mil­tų. Jei pa­tin­ka, į at­vė­sin­tą teš­lą ga­li­ma dė­ti ir kmy­nų.

Avi­ži­nius dribs­nius už­pli­ky­ti ver­dan­čiu van­de­niu ir pa­lauk­ti, kol at­vės. Po to su­dė­ti vi­sus li­ku­sius pro­duk­tus ir iš­mai­šy­ti. Už­den­gus, leis­ti 1,5 va­lan­dos kil­ti. Po to vėl iš­mai­šy­ti ir leis­ti 10–15 mi­nu­čių pa­bū­ti, kol teš­la dar kar­tą pa­kils (ga­li­ma pa­lauk­ti teš­lą jau su­py­lus į for­me­lę, ku­rio­je keps).

Kep­ti 1,1 va­lan­dos (15–20 mi­nu­čių – 200 laips­nių tem­pe­ra­tū­ro­je, o li­ku­sį lai­ką – 180 laips­nių tem­pe­ra­tū­ro­je).

La­ši­ša nor­ve­giš­kai

La­ši­šą su­pjaus­ty­ti ga­ba­lais, juos apibarstyti drus­ka ir pi­pi­rais.

Sup­jaus­ty­ti 1 po­rą, su­tar­kuo­ti dvi mor­kas. Šias dar­žo­ves ke­lias mi­nu­tes pa­ke­pin­ti svies­te. 2 šaukš­te­lius ka­rio iš­mai­šy­ti su 200 mi­li­lit­rų van­dens ir 1 ku­be­liu dar­žo­vių sul­ti­nio, už­pil­ti la­ši­šą ir 5 mi­nu­tes pa­troš­kin­ti, ta­da su­pil­ti 200 gra­mų grie­ti­nė­lės, ku­rio­je su­mai­šy­tas 1 šaukš­tas mil­tų, ir dar ke­lias mi­nu­tes troš­kin­ti. Jei la­bai tirš­ta, įpil­ti van­dens.

Ska­naus!


„Ska­nė­sis“

Per šių­me­ti­nius Že­mai­čių et­no­mu­zi­ka­vi­mo ir tra­di­ci­nių ama­tų va­sa­ros kur­sus Kel­mė­je pa­skai­tą apie Lie­tu­vos gast­ro­no­mi­nio pa­vel­do for­ma­vi­mą­si, rai­dą ir gy­vą­ją tra­di­ci­ją skai­tęs Vil­niaus uni­ver­si­te­to pro­fe­so­rius Rim­vy­das LAU­ŽI­KAS pa­tei­kė ne vie­ną ori­gi­na­lų praė­ju­sių šimt­me­čių pa­tie­ka­lų re­cep­tą, vie­ną siū­lo­me iš­ban­dy­ti ir „Šiau­lių kraš­to“ skai­ty­to­jams.

Teš­lai rei­kės: ru­gi­nių ar ru­gi­nių ir kvie­ti­nių mil­tų per pu­sę, grie­ti­nės ar­ba rūg­pie­nio.

Įda­rui: mie­ži­nių kruo­pų.

Teš­la ga­mi­na­ma iš ru­gi­nių ar­ba mai­šant ru­gi­nius ir kvie­ti­nius mil­tus per pu­sę. Mil­tai mai­šo­mi grie­ti­nė­je ar­ba rūg­pie­ny­je. Mil­tų de­da­ma tiek, kad teš­la ne­lip­tų prie ran­kų.

Iš­min­ky­ta teš­la pa­da­li­ja­ma į ne­di­de­lius, vie­no­do dy­džio ru­tu­liu­kus, ku­rių kiek­vie­nas plo­nai iš­ko­čio­ja­mas.

Tra­di­ci­nis įda­ras – ne­vir­tos smul­kios mie­ži­nės kruo­pos, pu­sę pa­ros iš­mir­ky­tos rūg­pie­ny­je, su­mai­šy­ta­me su ly­dy­tu svies­tu. Įda­ras tu­ri bū­ti stip­riai pa­sū­dy­tas. Įda­rų ga­li bū­ti įvai­rių, pa­vyz­džiui – sal­din­ta varš­kė.

Pa­sak R. Lau­ži­ko, jei iš­vir­tus "ska­nė­sius" val­gy­si­te karš­tus, ga­li­te at­lik­ti dar vie­ną pie­no „ri­tua­lą“ – maž­daug dviem mi­nu­tėms kiek­vie­ną "ska­nė­sį" pa­nar­din­ti į įkai­tin­tą grie­ti­nė­lę ar įkai­tin­to pie­no ir ly­dy­to svies­to mi­ši­nį.

Išt­rauk­ti iš svies­to "ska­nė­siai" pa­tie­kia­mi į sta­lą ir val­go­mi už­ge­riant ta pa­čia karš­ta grie­ti­nė­le ar­ba pie­nu.

Ska­naus!


DIE­NOS RE­CEP­TAS

Pak­ruo­jie­tė sen­jo­ra Ja­ni­na NA­ZA­RIE­NĖ šei­mos ar­chy­ve sau­go iš gi­mi­nai­čių pa­vel­dė­tus įvai­rių pa­tie­ka­lų re­cep­tų są­siu­vi­nius, iš­kar­pas iš se­nos pe­rio­di­kos. Po­nia Ja­ni­na pri­si­me­na, kad kai ku­riuos val­gius ga­min­da­vo jos ma­ma. Ke­liais re­cep­tais pa­kruo­jie­tė da­li­ja­si su „Šiau­lių kraš­to“ skai­ty­to­jais.

Kep­tos, sil­ke kimš­tos bul­vės

Pro­duk­tų ima­ma tiek, kiek bus val­gy­to­jų.

Ap­va­lios vi­du­ti­nio dy­džio bul­vės kruopš­čiai nu­lu­pa­mos, iš­grem­žia­mas jų vi­dus. Sil­kės (ge­riau­siai su gal­vo­mis) nu­mir­ko­mos, nu­lu­pa­mos, iši­ma­mi kau­lai ir su­pjaus­to­ma smul­kiais ga­ba­liu­kais.

Kep­tu­vė­je pa­ke­pi­na­mi svo­gū­nai. Jie su­mai­šo­mi su sil­ke, pri­de­da­ma mėgs­ta­mų prie­sko­nių, šaukš­tas svies­to. Ga­li­ma įdė­ti pet­ra­žo­lių la­pe­lių. Drus­kos ne­rei­kia – už­ten­ka sil­kės sū­ru­mo.

Mi­ši­niu pri­kimš­tos bul­vės de­da­mos į svies­tu iš­tep­tą skar­dą ir vi­du­ti­nio karš­tu­mo or­kai­tė­je ke­pa­mos, kol su­minkš­tė­ja. Ta­da į skar­dą dar įde­da­mi ke­li šaukš­tai grie­ti­nės, šau­na­ma at­gal į or­kai­tę ir kai­ti­na­ma, kol grie­ti­nė už­virs.

To­kios bul­vės pa­tie­kia­mos su švie­žiais agur­kais ar ko­pūs­tais.

Cit­ri­ni­nis py­ra­gas

Rei­kės: 400 gra­mų cuk­raus, 200 gra­mų kvie­ti­nių mil­tų, 10 kiau­ši­nių, 2 cit­ri­nų sul­čių.

Kiau­ši­nių try­niai su cuk­ru­mi iš­pla­ka­mi iki bal­tu­mo. Su­de­da­mi mil­tai. Išp­la­kus, 20 mi­nu­čių pa­lai­ko­ma šal­tai. Išp­la­ka­mi kiau­ši­nių bal­ty­mai, iš­spau­džia­mos cit­ri­nos. Į at­šal­dy­tą py­ra­go ma­sę pi­la­mos sul­tys, su­de­da­mi plak­ti bal­ty­mai, ge­rai iš­mai­šo­ma. Ma­sė su­de­da­ma į ke­pi­mo for­mą.

Vi­du­ti­nio karš­tu­mo or­kai­tė­je ke­pa­ma apie pus­va­lan­dį.

Išt­rau­kus iš or­kai­tės, py­ra­gas pa­lie­ka­mas kiek at­vės­ti.

Ska­naus!


Va­sa­riš­kas kok­tei­lis

Rad­vi­liš­kie­tė Ais­tė GAD­LIAUS­KAI­TĖ, Vil­niaus uni­ver­si­te­to žur­na­lis­ti­kos stu­den­tė, at­lie­kan­ti pra­kti­ką „Šiau­lių kraš­to“ re­dak­ci­jo­je, siū­lo pa­si­ga­min­ti gai­vų le­dų kok­tei­lį. Va­sa­rą tai ir pui­kus at­si­gai­vi­ni­mo bū­das, ir de­ser­tas.

Rei­kės: apie 50 mi­li­lit­rų grie­ti­nė­lės, tri­jų ba­na­nų, 300 mi­li­lit­rų va­ni­li­nių le­dų, šal­dy­tų uo­gų (pa­gal sko­nį).

Vis­ką pa­ruoš­ti la­bai pa­pras­ta. Į kok­tei­lių plak­tu­vą su­dė­ki­te grie­ži­nė­liais su­pjaus­ty­tus ba­na­nus ir tru­pu­tį ati­tir­pu­sias uo­gas ir iš­plak­i­te. Ta­da įpil­ki­te grie­ti­nė­lę, įdė­ki­te le­dų ir vėl vis­ką iš­pla­ki­te.

Re­ko­men­duo­ja­ma ger­ti per šiau­de­lį.

Ska­naus!


Spran­di­nės šaš­ly­kai

Kel­miš­kė In­ga PA­LU­BINS­KIE­NĖ, UAB „Šiau­lių kraš­tas“ va­dy­bi­nin­kė, siū­lo iš­ban­dy­ti jos pa­čios imp­ro­vi­zuo­jant su­kur­tą spran­di­nės šaš­ly­kų re­cep­tą. „Ka­dan­gi to­kių šaš­ly­kų sko­nis vi­siems la­bai pa­ti­ko, to­dėl da­bar taip ma­ri­nuo­ju vi­sa­da“, – sa­ko In­ga.

Rei­kės: 2 ki­log­ra­mų kiau­lie­nos spran­di­nės, 2–3 šaukš­tų „Hel­mans“ ma­jo­ne­zo, po 2 šaukš­tus alie­jaus ir grū­dė­tų gars­ty­čių, apie 2 šaukš­te­lių džio­vin­tų rau­do­nė­lių, pu­sės cit­ri­nos sul­čių, pu­sės stik­li­nės van­dens, svo­gū­no gal­vu­tės, kva­pių­jų pi­pi­rų (pa­gal sko­nį), drus­kos, tru­pu­tį mėgs­ta­mų prie­sko­nių kiau­lie­nai.

Mė­są su­pjaus­ty­ti no­ri­mo dy­džio kvad­ra­tė­liais ir su­dė­ti į in­dą. Ant mė­sos su­dė­ti vi­sus nu­ro­dy­tus ing­re­dien­tus, su­pjaus­ty­ti svo­gū­ną pus­žie­džiais ir iš­mai­šy­ti ran­ko­mis, ge­rai pa­spau­džiant mė­są. Pa­lik­ti ma­ri­nuo­tis apie pa­rą šal­dy­tu­ve.

„Iš­ke­pa la­bai minkš­ti ir sul­tin­gi šaš­ly­kai. Svar­bu ne­per­kep­ti – neiš­džio­vin­ti mė­sos“, – pa­brė­žia In­ga.

Ska­naus!


Pa­mū­šie­tiš­ki „vir­tie­niai“

Pa­mū­šio (Pak­ruo­jo ra­jo­nas) kai­mo bend­ruo­me­nės pir­mi­nin­kė Da­nu­tė GAU­BIE­NĖ „Šiau­lių kraš­to“ skai­ty­to­jams siū­lo pa­si­ga­min­ti „vir­tie­niais“ va­di­na­mų vir­ti­nių su varš­ke ir pe­let­rū­nu.

Tai – tra­di­ci­nis Pa­mū­šio apy­lin­kių pa­tie­ka­las, se­nų­jų šeimininkių pa­si­di­džia­vi­mas, per­duo­tas nū­die­nos pa­mū­šie­tėms. Po­nia Da­nu­tė pa­brė­žia, kad bū­ti­nas jų ing­re­dien­tas – nuo­šir­du­mas ir mei­lė.

Pro­duk­tai „vir­tie­niams“ ima­mi iš akies: teš­lai rei­kės mil­tų, van­dens ar pie­no, tru­pu­tį alie­jaus, dus­kos, įda­rui – varš­kės, kiau­ši­nio, drus­kos, cuk­raus, pe­let­rū­no.

Teš­la min­ko­ma no­ri­mo kie­tu­mo, į mil­tus įde­dant pa­gal sko­nį drus­kos, pi­lant šil­tą van­de­nį ar­ba pie­ną ir tru­pu­tį au­ga­li­nio alie­jaus.

Į varš­kę de­da­ma pa­gal sko­nį drus­kos ir cuk­raus, įmu­ša­mas kiau­ši­nis, de­da­mas smul­kiai su­pjaus­ty­tas pe­let­rū­nas, vis­kas ge­rai su­mai­šo­ma.

Iš teš­los ran­ko­mis for­muo­ja­mi plo­ni pa­plo­tė­liai, de­da­mas įda­ras, „vir­tie­nių“ kraš­tai už­rai­to­mi. Tra­di­ci­niai pa­mū­šie­tiš­ki „vir­tie­niai“ tu­ri bū­ti di­de­li.

Ver­da­ma ke­lias mi­nu­tes, kol iš­ver­da teš­la. Val­go­ma su grie­ti­ne, svies­tu.

Ska­naus!


Šo­ko­la­di­nis py­ra­gas

Vie­nas iš mė­gsta­mų rad­vi­liš­kie­tės moks­lei­vės Jus­ti­nos ŪSAI­TĖS py­ra­gų – šo­ko­la­di­nis. Jis sal­dus, to­dėl pa­si­mė­gau­ti jo pa­kan­ka ir ne­di­de­lio ga­ba­lė­lio. Su ge­ra ka­va šis py­ra­gas – ska­nu­mė­lis.

Jus­ti­na šio py­ra­go re­cep­tą tu­ri už­si­ra­šiu­si bū­tent to­kiais pro­duk­tų kie­kiais, bet jį kep­da­ma mer­gi­na kar­tais gra­mus suap­va­li­na.

No­rin­tiems kep­ti tiks­liai pa­gal re­cep­tą, py­ra­gui rei­kės: 125 gra­mų svies­to, 125 gra­mų juo­do­jo šo­ko­la­do, 3 kiau­ši­nių, 335 gra­mų cuk­raus, 115 gra­mų kvie­ti­nių mil­tų, 30 gra­mų ka­ka­vos mil­te­lių, 2  šaukš­te­lių va­ni­li­nio cuk­raus, žiups­ne­lio drus­kos.

Svies­tą, du­be­nė­lį įsta­čius į karš­to van­dens vo­ne­lę, rei­kia iš­tir­pin­ti kar­tu su šo­ko­la­du. Ta­da į iš­tir­pu­sį šo­ko­la­do ir svies­to mi­ši­nį įmuš­ti kiau­ši­nius ir su­dė­ti cuk­rų, va­ni­li­nį cuk­rų, mil­tus, ka­ka­vą ir drus­ką.

Įkai­tin­ti or­kai­tę iki 180 laipsnių ir ke­pi­mo in­dą iš­klo­ti ke­pi­mo po­pie­riu­mi. Kep­ti 30 mi­nu­čių. Py­ra­gas ska­niau­sias ta­da, kai val­go­mas at­vė­sęs.

Ska­naus!


Uk­rai­nie­tiš­ki vir­ti­niai

Uk­rai­nie­tis Ser­ge­jus ŽI­TI­NIO­VAS iš Ma­riu­po­lio at­vy­ko į Ven­tos re­gio­ni­nio par­ko lan­ky­to­jų cent­re or­ga­ni­zuo­tą Uk­rai­nos die­ną – ku­li­na­ri­nia­me-edu­ka­ci­nia­me už­siė­mi­me ro­dė, kaip pa­ga­mi­na­mi uk­rai­nie­tiš­ki vir­ti­niai. Jų re­cep­tą siū­lo „Šiau­lių kraš­to“ skai­ty­to­jams.

Ser­ge­jus pa­brė­žė, kad jo tė­vy­nė­je va­ka­ro­ti su­si­rin­ku­sios bi­čiu­lių šei­mos apie po­rą va­lan­dų drau­ge ga­mi­na vir­ti­nius, pa­skui vai­ši­na­si. Kartu tar­pu­sa­vy­je pa­bend­rau­ja­ma.

Pri­mi­nė iš­skir­ti­nę są­ly­gą, kad teš­lą vir­ti­niams pri­va­lo iš­min­ky­ti vy­ras.

Rei­kia: 2 ki­log­ra­mų mil­tų, pu­sės lit­ro pie­no, pu­sės lit­ro ke­fy­ro, 2 šaukš­tų drus­kos, dvie­jų kiau­ši­nių, apie 0,5 ki­log­ra­mo varš­kės, 200 gra­mų svies­to.

Su­mai­šo­me pie­ną, ke­fy­rą, iš­plak­tus kiau­ši­nius ir drus­ką ir į jų mi­ši­nį lė­tai su­be­ria­me mil­tus ir min­ko­me. Min­ky­ti de­ra il­gai, tol, kol teš­la ne­be­kim­ba prie pirš­tų.

Teš­lą ma­žiau­siai pus­va­lan­džiui pa­lie­ka­me bręs­ti.

Pas­kui ji pa­da­li­ja­ma ga­ba­lais, jie su­for­muo­ja­mi deš­ros for­mos. Ta­da su­pjaus­to­ma į ma­žus ru­tu­liu­kus. Jie iš­ko­čio­ja­mi.

Į taip pa­ruoš­tą kiek­vie­ną teš­los ga­ba­lė­lį įde­da­ma varš­kės ir vi­sa ji ap­gau­bia­ma teš­la, jos kraš­tai san­da­riai su­glau­džia­mi, už­spau­džia­mi.

Vir­ti 15 mi­nu­čių.

Iš­vi­ru­sius vir­ti­nius su­dė­ti į du­be­nį ant ga­ba­lo svies­to, ku­ris pa­ma­žu iš­tirps­ta ir tam­pa pa­da­žu.

Vie­toj varš­kės ga­li­ma dė­ti ir ki­to­kį įda­rą, pa­vyz­džiui, mė­są. Kai teš­la minkš­ta, tuo­met pui­kiai „su­si­ri­ša“ kraš­tai.

Pa­da­žui ga­li­ma dar įsi­pil­ti ir grie­ti­nės.

Ska­naus!


Sal­dus obuo­lių py­ra­gas

Rad­vi­liš­kio pa­ra­pi­jos bend­ruo­me­nės So­cia­li­nių pa­slau­gų cent­ro so­cia­li­nio dar­buo­to­jo pa­dė­jė­ja Vir­gi­li­ja GAD­LIAUS­KIE­NĖ siū­lo „Šiau­lių kraš­to“ skai­ty­to­jams iš­si­kep­ti gai­vų obuo­lių py­ra­gą.

Teš­lai rei­kės: 150 gra­mų svies­to, 2 stik­li­nių mil­tų, pu­sės stik­li­nės (ne­rie­bios) grie­ti­nės, 1 šaukš­te­lio ke­pi­mo mil­te­lių.

Įda­rui rei­kės: 4–5 obuo­lių, 2 kiau­ši­nių, 1 stik­li­nės cuk­raus, 1 šaukš­te­lio va­ni­li­nio cuk­raus, 1 stik­li­nės grie­ti­nės, 2 šaukš­tų mil­tų.

Iš­tir­pin­tą svies­tą su­pil­ki­te į mil­tus su ke­pi­mo mil­te­liais, ta­da su­dė­ki­te grie­ti­nę, už­min­ky­ki­te teš­lą ir įdė­ki­te į šal­dy­tu­vą, kad tru­pu­tį su­sting­tų.

Nu­lup­ki­te obuo­lius ir su­pjaus­ty­ki­te plo­nais grie­ži­nė­liais. Ta­da su­pla­ki­te kiau­ši­nius, cuk­rų, grie­ti­nę, va­ni­li­nį cuk­rų ir mil­tus.

Teš­lą pa­skirs­ty­ki­te ant ke­pi­mo for­mos taip, kad kraš­te­liai bū­tų pa­ki­lę apie po­rą cen­ti­met­rų. Iš­dė­lio­ki­te obuo­lių grie­ži­nė­lius ir ant vir­šaus už­pil­ki­te su­plak­tą sal­dų­jį kiau­ši­nių ir grie­ti­nės mi­ši­nį.

Kep­ki­te apie 45 mi­nu­tes 180 laips­nių tem­pe­ra­tū­ro­je.

Ska­naus!


Grie­ti­ni­nis sū­ris

Kel­mės ra­jo­no Val­pai­nių kai­mo bend­ruo­me­nės pir­mi­nin­kė ir se­niū­nai­tė Da­lia ZA­KA­RIE­NĖ  iš sa­vų kar­vu­čių pie­no spau­džia įvai­riau­sius sū­rius. Ne­se­niai šei­mi­nin­kė pra­dė­jo spaus­ti ori­gi­na­lų sū­rį su grie­ti­ne. Šio sū­rio re­cep­tu po­nia Da­lia da­li­ja­si su „Šiau­lių kraš­to“ skai­ty­to­jais.

Rei­kės: 2 lit­rų sal­daus pie­no, 800 gra­mų grie­ti­nės (tin­ka ir pirk­ti­nė), 1 ar­ba dvie­jų na­mi­nių kiau­ši­nių, sau­je­lės span­guo­lių, cuk­raus (pa­gal sko­nį).

Di­de­lia­me in­de šei­mi­nin­kė už­kai­čia pie­ną. Kol šis kais­ta, grie­ti­nę iš­pla­ka su kiau­ši­niu. Jei no­ri, kad sū­ris bū­tų gel­to­nes­nis, mu­ša du kiau­ši­nius. Grie­ti­nės ir kiau­ši­nių ma­sę pa­leng­va pi­la į pie­ną, mai­šo men­te­le, kol su­si­da­ro pu­ri varš­kė.

Į pra­vė­su­sią nu­var­vė­ju­sią varš­kę be­ria­mas cuk­rus, ge­rai iš­mai­šo­ma, pa­skiau­siai su­be­ria­mos ir span­guo­lių uo­gos. Sū­ris su­kre­čia­mas į sūr­mai­šį, pa­sle­gia­mas.

„Kas ra­ga­vo, tas sū­rį gy­rė. Bet daž­nas ne­sup­ra­to, iš ko jis su­spaus­tas. Grie­ti­ni­nis sū­ris nė­ra toks kie­tas, kaip įpras­ti varš­kės sū­riai, jis la­biau pri­me­na py­ra­gų ar tor­tų per­te­pi­mą“, – sa­ko Da­lia Za­ka­rie­nė.

Nors daž­niau­siai val­pai­niš­kė spau­džia sal­dų grie­ti­ni­nį sū­rį, kar­tais pa­ga­mi­na ir sū­rų, su prie­sko­ni­nė­mis žo­le­lė­mis, čes­na­kais.

Ska­naus!


Mor­kų sū­ris

Ke­pa­lių kai­mo (Jo­niš­kio ra­jo­nas) gy­ven­to­ja Vla­dė TOM­KU­VIE­NĖ ka­dai­se se­no­je šei­mi­nin­kių kny­go­je ra­do re­cep­tą, kaip pa­ga­min­ti su­kti­nu­kus su mor­ko­mis. O vė­liau su bi­čiu­lė­mis sū­rių šven­tei su­gal­vo­jo pa­da­ry­ti imp­ro­vi­za­ci­ją: va­do­vau­da­mo­sios mi­nė­tu re­cep­tu jos pa­ruo­šė mor­kų sū­rį. Re­cep­tą siū­lo­me iš­mė­gin­ti ir „Šiau­lių kraš­to“ skai­ty­to­jams.

Mor­kų sū­riui rei­kės: 0,5 ki­log­ra­mo mor­kų, 50 gra­mų ma­nų kruo­pų, 100 mi­li­lit­rų pie­no, 60 gra­mų ly­dy­to svies­to, džiū­vė­sė­lių.

Kie­kius ati­tin­ka­mai di­di­na­me ar­ba ma­ži­na­me, atsižvelgiant, ko­kio dy­džio sū­rio no­ri­me. Pa­sak V. Tom­ku­vie­nės, ga­li­ma ir šiek tiek nu­kryp­ti nuo pro­por­ci­jų, tik sū­ris, pri­dė­jus dau­giau ma­nų kruo­pų, bus kie­tes­nis, jei dau­giau pie­no ar svies­to – minkš­tes­nis. Nei drus­kos, nei cuk­raus šei­mi­nin­kė į ga­mi­nį ne­de­da. Pa­sak jos, mor­kos sa­vai­me tu­ri sal­du­mo. O jei no­ri­ma sū­riau, la­bai de­ra koks sū­res­nis pa­da­žas, pa­vyz­džiui, su gry­bais.

Mor­kas nu­sku­ta­me ir su­tar­kuo­ja­me stam­bia trin­tu­ve. De­da­me jas į puo­dą ir pa­šu­ti­na­me, bet ne­lei­džia­me vi­sai iš­vir­ti.

Ta­da į puo­dą su­de­da­me li­ku­sius vi­sus pro­duk­tus ir pa­šu­ti­na­me vis­ką kar­tu. Pa­lie­ka­me ma­sę praauš­ti.

Ant ke­pi­mo skar­dos klo­ja­me ke­pi­mo po­pie­rių, pa­te­pa­me svies­tu ir iš ma­sės for­muo­ja­me sū­rio for­mą, api­bars­to­me džiū­vė­sė­liais. Ke­pa­me maž­daug iki 200 laips­nių tem­pe­ra­tū­ros įkai­tin­to­je or­kai­tė­je apie 10–15 mi­nu­čių.

Pas­le­gia­me, kol atauš, ir ga­li­me val­gy­ti.

Ska­naus!


DIENOS RECEPTAS

No­me­da GUL­BI­NIE­NĖ, Rad­vi­liš­kio lop­še­lio-dar­že­lio „Žvaigž­du­tė“ auk­lė­to­ja, „Šiau­lių kraš­to“ skai­ty­to­jams siū­lo iš­si­kep­ti ke­pi­nių, ku­rie pui­kiai tin­ka va­sa­ros iš­ky­loms gam­to­je.

Ki­bi­nai

Teš­lai rei­kės: 4 kiau­ši­nių, po 300 gra­mų svies­to ir grie­ti­nės, po žiups­ne­lį drus­kos ir cuk­raus, mil­tų tiek, kad teš­la ne­lip­tų prie ran­kų.

Įda­rui rei­kės: 700 gra­mų kiau­lie­nos spran­di­nės, smul­kiai pjaus­ty­tų svo­gū­nų (jų tu­rė­tų bū­ti ga­na daug), drus­kos, pi­pi­rų, lau­rŲ la­pų, 1 stik­li­nės van­dens.

Mė­są pjaus­ty­ki­te kaip spir­gu­čiams, su­mai­šy­ki­te su smul­kiai pjaus­ty­tais svo­gū­nais, prie­sko­niais, van­de­niu ir pa­li­kitE ma­ri­nuo­tis.

Mil­tus su­pil­ki­te į du­be­nį, muš­ki­te kiau­ši­nius, dė­ki­te minkš­tą svies­tą, su­pil­kitE grie­ti­nę, įber­ki­te drus­kos ir cuk­raus. Teš­lą iš­ko­čio­ki­te ir da­ry­ki­te ban­de­lių dy­džio ki­bi­nus.

Dė­kitE į mil­tais pa­bars­ty­tą skar­dą, ap­tep­ki­te kiau­ši­nio pla­ki­niu. Kep­ki­te 180 laips­nių tem­pe­ra­tū­ro­je apie 45 mi­nu­tes.

Obuo­lių py­ra­gas

Rei­kės: 3 kiau­ši­nių, 1 stik­li­nės cuk­raus, 1 stik­li­nės mil­tų, 0,5 stik­li­nės alie­jaus, 1 šaukš­te­lio ke­pi­mo mil­te­lių, 1 šaukš­te­lio va­ni­li­nio cuk­raus, 5 stik­li­nių nu­lup­tų ir su­pjaus­ty­tų obuo­lių.

Kiau­ši­nius iš­pla­ki­te su cuk­ru­mi ir va­ni­li­niu cuk­ru­mi. Su­pil­ki­te alie­jų, ber­ki­te mil­tus, ke­pi­mo mil­te­lius, vis­ką su­pla­ki­te plak­tu­vu, su­dė­ki­te obuo­lius ir ge­rai iš­mai­šy­ki­te.

Kep­ki­te apie 45 mi­nu­tes 200 laips­nių tem­pe­ra­tū­ro­je.

Ska­naus!


Vir­tas varš­kės sū­ris

Pa­mū­šio (Pak­ruo­jo ra­jo­nas) sa­vi­veik­li­nio teat­ro re­ži­sie­rė, kul­tū­ros na­mų va­do­vė Ja­ni­na GREIŠ­KA­NIE­NĖ gar­sė­ja ska­niais sū­riais. Ji do­mi­si sū­rių re­cep­tais, iš­ban­do nau­jus. Po­nios Ja­ni­nos na­muo­se „pri­gi­jo“ ir po­pu­lia­ru­mą tarp kai­my­nų pel­nė spau­do­je nu­si­žiū­rė­tas vir­to varš­kės sū­rio re­cep­tas. Juo da­li­ja­si su „Šiau­lių kraš­to“ skai­ty­to­jais.

Rei­kės: 0,5 ki­log­ra­mo varš­kės, šiek tiek pie­no, 1 kiau­ši­nio, 6 šaukš­tų grie­ti­nės, pa­gal sko­nį drus­kos, prie­sko­nių ar žiups­ne­lio kmy­nų.

Į puo­dą su­dė­ta varš­kė už­pi­la­ma pie­nu tiek, kad bū­tų ap­sem­ta. Mi­ši­nys kai­ti­na­mas, kol iš­si­ski­ria iš­rū­gos. Ta­da la­bai sau­sai nu­sun­kia­mas, vėl de­da­mas į puo­dą. Įmu­ša­mas kiau­ši­nis, su­de­da­ma grie­ti­nė, drus­ka, kmy­nai ar­ba prie­sko­niai. Nuo­lat in­ten­sy­viai mai­šant, varš­kė už­vi­ri­na­ma, pa­ver­da­ma apie 2 mi­nu­tes – kol ma­sė pa­si­da­ro pa­na­ši į ly­dy­tą sū­re­lį.

Su­pils­to­ma į for­mas, at­vė­si­na­ma ir de­da­ma į šal­dy­tu­vą. Vi­siš­kai at­vė­su­si sū­rio ma­sė iši­ma­ma iš for­mų, ap­ver­čia­ma ir pa­lie­ka­ma dar ko­kią pa­rą bręs­ti.

Ska­naus!


Va­sa­riš­kas kre­mi­nio sū­rio tor­tas

Ak­me­nės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Te­ri­to­ri­jų pla­na­vi­mo, ar­chi­tek­tū­ros ir pa­vel­do­sau­gos sky­riaus ve­dė­ja, Sa­vi­val­dy­bės vy­riau­sio­ji ar­chi­tek­tė Vi­ta MAR­TI­NAI­TIE­NĖ siū­lo va­sa­rai tin­ka­mo gar­du­my­no re­cep­tą.

Tor­to pa­grin­dui rei­kės: 225 gra­mų sau­sai­nių, 100 gra­mų svies­to, 100 gra­mų įvai­rių rie­šu­tų.

Įda­rui: 500 gra­mų kre­mi­nio sū­rio (mas­kar­po­nės), 1 in­de­lio (385 gra­mų) sal­daus kon­den­suo­to pie­no, 250 gra­mų 35 pro­cen­tų rie­bu­mo grie­ti­nė­lės, 3 šaukš­tų že­la­ti­nos, o ge­riau aga­ro – au­ga­li­nio že­la­ti­nos pa­kai­ta­lo, šiek tiek se­zo­ni­nių vai­sių ir uo­gų.

Sau­sai­nius su­smul­kin­ti į tru­pi­nius smul­kin­tu­vu. Rie­šu­tus su­smul­kin­ti stam­bes­niais ga­ba­liu­kais. Vis­ką iš­mai­šy­ti su iš­tir­pin­tu svies­tu.

Gau­tą ma­sę su­dė­ti į ke­pi­mo po­pie­riu­mi iš­klo­tą skar­dą ir ran­ko­mis su­for­muo­ti tor­to pa­grin­dą bei kraš­te­lius. Dė­ti į šal­dy­tu­vą.

Že­la­ti­ną ar­ba aga­rą už­pil­ti van­de­niu ir leis­ti iš­brink­ti.

Kre­mi­nį sū­rį (mas­kar­po­nę) ir kon­den­suo­tą pie­ną su­mai­šy­ti ir tru­pu­tį pa­šil­dy­ti ver­dan­čio van­dens vo­ne­lė­je, kad ne­lik­tų neiš­tir­pu­sių ga­ba­liu­kų.

At­šal­dy­tą grie­ti­nė­lę iš­plak­ti iki stan­džių pu­tų ir įmai­šy­ti į sū­rio ir kon­den­suo­to pie­no ma­sę.

Su­dė­ti iš­brin­ku­sią že­la­ti­ną ar­ba aga­rą ir dar kar­tą lė­tai per­mai­šy­ti.

Gau­tą ma­sę su­pil­ti į skar­dą ant sau­sai­nių ir rie­šu­tų pa­grin­do.

Tor­to vir­šų ga­li­ma pa­puoš­ti se­zo­ni­niais vai­siais ir uo­go­mis ar­ba gau­siai api­bars­ty­ti ci­na­mo­nu.

Pa­ruoš­tą tor­tą lai­ky­ti šal­dy­tu­ve, kol su­stings.

Ska­naus!


DIE­NOS RE­CEP­TAS

Gar­baus am­žiaus Kel­mės ra­jo­no Gri­nių kai­mo gy­ven­to­ja Jad­vy­ga MI­KA­LAUS­KIE­NĖ šei­mi­nin­ka­vi­mo iš­mo­ko iš sa­vo tė­ve­lio, ku­ris tar­na­vo vi­rė­ju pas po­nus ir mo­kė­jo pa­ga­min­ti įvai­riau­sių gur­ma­niš­kų val­gių, pa­ruoš­da­vo ne­tgi ža­lių­jų var­lių blauz­de­lių.

Nors po­nia Jad­vy­ga jau per­ko­pu­si sa­vo de­vy­nias­de­šimt­me­tį, ta­čiau val­gį dar ga­mi­na­ pa­ti. Po­rą pa­tie­ka­lų siū­lo iš­ban­dy­ti ir „Šiau­lių kraš­to“ skai­ty­to­jams.

Įda­ry­ti šon­kau­liu­kai

Rei­kės 1–1,5 ki­log­ra­mo kiau­lie­nos šon­kau­lių, 0,5 ki­log­ra­mo kiau­lie­nos, drus­kos, pi­pi­rų, čes­na­ko, ki­tų prie­sko­nių.

Šon­kau­liu­kus pa­da­li­ja­me po vie­ną. Pa­sū­do­me, pa­bars­to­me pi­pi­rais. Mė­są su­ma­la­me. Pri­de­da­me drus­kos, pi­pi­rų, smul­kin­to čes­na­ko, ga­li­ma žo­le­lių ar ki­to­kių pa­tin­kan­čių prie­sko­nių. Su­mai­šo­me. Atp­lė­šia­me šon­kau­liu­ką den­gian­čią plė­ve­lę ir pri­ki­ša­me mal­tos mė­sos.

Pri­kimš­tus šon­kau­liu­kus gra­žiai su­ri­kiuo­ja­me skar­do­je. Ke­pa­me or­kai­tė­je apie 30–40 mi­nu­čių 230 laips­nių tem­pe­ra­tū­ro­je.

Val­go­me su bul­vė­mis ir sa­lo­to­mis. Eg­zo­tiš­kas pa­tie­ka­las tiks ir sve­čiams.

Įda­ry­tos bul­vės

Rei­kės 15–20 bul­vių, 0,5 ki­log­ra­mo mė­sos, drus­kos, pi­pi­rų, čes­na­ko, ki­to­kių pa­tin­kan­čių prie­sko­nių.

Bul­ves nu­sku­ta­me, iš­sko­bia­me jų vi­dų, pa­lik­da­mi ne plo­nas, bet ir ne per sto­ras sie­ne­les. Mė­są ap­ver­da­me ir su­ma­la­me. Pa­sū­do­me, pri­de­da­me drus­kos, pi­pi­rų, smul­kin­to čes­na­ko, rau­do­nė­lių, ba­zi­li­kų ar ki­tų prie­sko­nių, su­mai­šo­me. Įda­ru už­pil­do­me iš­skob­tas bul­vių ert­mes.

Bul­ves de­da­me į alie­ju­mi pa­tep­tą skar­dą. Ke­pa­me or­kai­tė­je apie pus­va­lan­dį 180 laips­nių tem­pe­ra­tū­ro­je.

Ga­li­me val­gy­ti su sa­lo­to­mis ar­ba pa­tin­kan­čiu pa­da­žu.

Ska­naus!


Rie­šu­tų duo­na

Pak­ruo­jie­tė Vi­ta­li­ja PA­TA­ŠIE­NĖ da­li­ja­si įvai­rių rie­šu­tų duo­nos re­cep­tu. Pa­ti jį su­ži­no­ju­si iš­ban­dė, ir šią duo­ną pa­mė­go jos šei­ma. Po­nios Vi­ta­li­jos duk­ros, prieš­pie­čiams tin­ka­mu ska­nės­tu pa­vai­ši­nu­sios bend­ra­dar­bius, po to tu­rė­jo iš ma­mos pra­šy­ti pa­si­da­ly­ti ir jo re­cep­tu.

„Rie­šu­tų duo­na, kar­tais va­di­na­ma ak­mens am­žiaus duo­na – be gliu­te­no, be mie­lių, be rau­go, be cuk­raus, tu­ri daug vi­ta­mi­nų ir mik­roe­le­men­tų“, – ke­pi­nio pri­va­lu­mus var­di­ja V. Pa­ta­šie­nė.

Ki­log­ra­mui duo­nos rei­kės: po 100 gra­mų mig­do­lų, laz­dy­nų ir grai­kinių rie­šu­tų, lukš­ten­tų sau­lėg­rą­žų, aguo­nų (jei mėgs­ta­te), li­nų sė­me­nų, se­za­mų ir mo­liū­gų sėk­lų, 2 šaukš­te­lių drus­kos, 5 kiau­ši­nių, 100 mi­li­lit­rų li­nų sė­me­nų ar­ba aly­vuo­gių alie­jaus. Pa­gal sko­nį ga­li­ma pri­dė­ti džio­vin­tų vai­sių ir uo­gų.

Treč­da­lis rie­šu­tų ir sėk­lų su­smul­ki­na­mi. Di­des­ni rie­šu­tai taip pat kiek su­smul­ki­na­mi. Vi­si ing­re­dien­tai su­mai­šo­mi. No­rint, kad duo­na ne­bū­tų la­bai sau­sa, ga­li­ma įpil­ti šiek tiek van­dens.

Ke­pi­mo for­ma su­te­pa­ma bet ko­kiu au­ga­li­niu alie­ju­mi. Iki 160 laips­nių įkai­tin­to­je or­kai­tė­je ke­pa­ma va­lan­dą.

Ska­naus!


Na­mi­nė duo­na

Zi­niū­nų kai­mo (Jo­niš­kio ra­jo­nas) bend­ruo­me­nės „Obe­lė­lė“ na­rė Da­nu­tė ŽI­GU­LIE­NĖ daž­nai ke­pa na­mi­nę duo­ną. Mo­te­ris sa­ko, kad įpra­tus jau vi­sai ne­be­si­no­ri jos pirk­ti pre­ky­bos cent­re. Re­cep­tą iš­ban­dy­ti ji siū­lo ir „Šiau­lių kraš­to“ skai­ty­to­jams.

Duo­nai rei­kės: 1 ki­log­ra­mo ru­gi­nių ir 1 ki­log­ra­mo kvie­ti­nių mil­tų, apie 150 gra­mų cuk­raus, 2 šaukš­tų drus­kos, sau­jos kmy­nų.

Po 200 gramų kvie­ti­nių bei ru­gi­nių mil­tų už­pli­ko­me karš­tu van­de­niu bei pa­lai­ko­me ke­lias pa­ras, kad pa­si­da­ry­tų rau­gas. Kiek­vie­ną die­ną mil­tų ir van­dens pri­de­da­me, ir vėl pa­lie­ka­me. Jei ma­sė su­skys­tė­jo, jo­je su­si­da­rė oro bur­bu­liu­kų ir at­si­ra­do sals­vai rūgš­tus kva­pas, va­di­na­si, rau­gas iš­rū­go, ga­li­ma kep­ti duo­ną.

Ima­me rau­gą, su­pi­la­me li­ku­sius mil­tus, cuk­rų, kmy­nus, drus­ką, per­min­ko­me ir lei­džia­me teš­lai pa­kil­ti. Ta­da ga­li­me kep­ti.

Per­min­kę teš­lą su­for­muo­ja­me ke­pa­lus ir ke­pa­me or­kai­tė­je 2 va­lan­das 15 mi­nu­čių 180 laips­nių tem­pe­ra­tū­ro­je.

Iš­ke­pu­sią pa­te­pa­me cuk­raus ir van­dens tir­pa­lu bei už­den­gia­me mais­ti­ne plė­ve­le ir rankš­luos­čiu.

Ska­naus!


Traš­ki viš­tie­na

Šiau­lių mo­te­rų žo­lės rie­du­lio ko­man­dos „Gint­ra-Strek­tė-Uni­ver­si­te­tas“ žai­dė­ja, fut­bo­li­nin­ko Man­to Kuk­lio žmo­na ir dvie­jų vai­ku­čių ma­ma Do­vi­lė KUK­LIE­NĖ sa­ko, kad kar­tais ir tris, ir dar dau­giau kar­tų per die­ną ten­ka ten­kin­ti vai­kų už­gai­das dėl mais­to.

„Sten­gia­mės mai­tin­tis svei­kai ir ak­ty­viai leis­ti lai­ką. Man la­biau­siai pa­tin­ka ga­min­ti de­ser­tus, bet na­muo­se ma­žai kas juos val­go, to­dėl sten­giuo­si kaž­ką ska­naus pa­ga­min­ti per šven­tes ar kai lau­kia­me sve­čių. O šiaip daž­niau­siai ga­mi­name viš­tie­ną. Viš­tie­na su ma­ka­ro­nais, viš­tie­na ki­niš­kai, viš­tie­na su sa­lo­to­mis, bet tur­būt mėgs­ta­miau­sia – traš­ki viš­tie­na“, – šyp­so­si Do­vi­lė.

Rei­kės: vi­du­ti­nio dy­džio viš­tos krū­ti­nė­lės, viš­tie­nos prie­sko­nių, drus­kos, pi­pi­rų, čes­na­ko (ne­bū­ti­nai), sau­jos mil­tų, sau­jos mal­tų džiū­vė­sė­lių, su­mai­šy­tų su se­za­mų sėk­lo­mis, kiau­ši­nio, alie­jaus.

Viš­tie­ną su­pjaus­to­me il­go­mis juos­te­lė­mis ir pagardiname ­pries­ko­niais. Ga­li­ma įtrin­ti čes­na­ku. Apš­laks­to­me šiek tiek aly­vuo­gių alie­ju­mi ir lei­džia­me apie 10 mi­nu­čių pa­si­ma­ri­nuo­ti.

Pi­la­me į kep­tu­vę alie­jaus ir ge­rai įkai­ti­na­me. Ima­me po vie­ną viš­tie­nos ga­ba­liu­ką, ap­vo­lio­ja­me mil­tuo­se, mer­kia­me į kiau­ši­nio pla­ki­nį ir ap­vo­lio­ja­me džiū­vė­sė­liuo­se. Ke­pa­me ne il­giau kaip mi­nu­tę kiek­vie­ną pu­sę.

Prie traš­kios viš­tie­nos tin­ka bet koks gar­ny­ras. Ga­li­ma val­gy­ti ir vien tik pa­mir­kius į sal­džia­rūgš­tį pa­da­žą.

Ska­naus!


Tor­tas „So­džius“

Ža­rė­nuo­se (Šiau­lių r.) gy­ve­nan­ti Ju­ze­fa SKĖ­RY­TĖ mo­ka ir mėgs­ta šei­mi­nin­kau­ti: kep­ti py­ra­gus, spaus­ti sū­rius.

„Šiau­lių kraš­to“ skai­ty­to­jams šei­mi­nin­kė siū­lo iš­si­kep­ti ne­su­dė­tin­gą, bet tie­siog bur­no­je tirps­tan­tį py­ra­gą.

Rei­kės: 500 gra­mų mil­tų, 400 gra­mų me­daus, 100 gra­mų cuk­raus, 300 gra­mų ke­fy­ro, 4 kiau­ši­nių, 100 gra­mų svies­to, šaukš­to so­dos, sau­jos švie­žių ar­ba šal­dy­tų uo­gų (braš­kių ar­ba avie­čių), prie­sko­nių (gvaz­di­kė­lių, ci­na­mo­no).

Kre­mui rei­kės: 800 gra­mų grie­ti­nės, 300 gra­mų cuk­raus, 30 gra­mų že­la­ti­nos, šaukš­te­lio cit­ri­nos rūgš­ties, šla­ke­lio van­dens, tar­kuo­tos cit­ri­nos žie­ve­lės, ka­ka­vos (pa­gal sko­nį).

Me­dų pa­kai­tin­ti iki 80 laips­nių. Ki­ta­me in­de iš­tir­pin­ti svies­tą. Kiau­ši­nius, neats­ky­rus try­nio nuo bal­ty­mo, iš­trin­ti su cuk­ru­mi. Kai me­dus at­vės­ta, su­pil­ti svies­tą, ke­fy­rą, iš­plak­tus kiau­ši­nius, įber­ti gvaz­di­kė­lių ir ci­na­mo­no, ka­ka­vos.

Mil­tus su­mai­šy­ti su so­da ir bū­ti­nai per­si­jo­ti. Vis­ką ge­rai iš­mai­šy­ti iki grie­ti­nės tirš­tu­mo.

Į rie­ba­lais ge­rai iš­tep­tą skar­dą pil­ti teš­lą, iš­ly­gin­ti. Kep­ti 180 laips­nių tem­pe­ra­tū­ro­je, kol gra­žiai ap­skrus. Ke­pi­nį at­vė­sin­ti, per­pjau­ti į lakš­tus.

Lakš­tams per­tep­ti ga­mi­na­mas grie­ti­ni­nis kre­mas. Že­la­ti­na brin­ki­na­ma apie dvi va­lan­das šal­ta­me vi­rin­ta­me van­de­ny­je, vė­liau iš­tir­pi­na­ma įsta­čius į karš­to van­dens vo­ne­lę. Grie­ti­nė iš­pla­ka­ma su cuk­ru­mi, su­be­ria­ma cit­ri­nos žie­ve­lė ir rūgš­tis, su­pi­la­ma iš­tir­pin­ta že­la­ti­na. Vis­kas dar pa­pla­ka­ma, kol že­la­ti­na pra­de­da sting­ti. Į kre­mą šei­mi­nin­kė kar­tais įbe­ria ir uo­gų.

At­vė­sin­ti la­pai per­te­pa­mi grie­ti­ni­niu kre­mu. Tor­tas val­go­mas ne iš kar­to. Rei­kia pa­lai­ky­ti šal­dy­tu­ve, kad su­sting­tų.

Šį tor­tą ga­li­ma kep­ti ir ke­tur­kam­pė­se, ir ap­va­lio­se for­mo­se. O puoš­ti – pa­gal sa­vo no­rus ir fan­ta­zi­ją. J. Skė­ry­tė daž­nai tor­tą ap­te­pa šo­ko­la­di­niu kre­mu (ver­da iš ka­ka­vos, grie­ti­nės, svies­to ir cuk­raus) ar­ba tir­pin­tu šo­ko­la­du, ap­dė­lio­ja span­guo­lė­mis, pjaus­ty­tais obuo­liais.

Ska­naus!


Ry­ti­nė ko­šė

Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos Na­cio­na­li­nio vi­suo­me­nės svei­ka­tos cent­ro Šiau­lių de­par­ta­men­to Ak­me­nės sky­riaus ve­dė­ja Jo­lan­ta RA­KAUS­KIE­NĖ siū­lo grei­tai pus­ry­čiams pa­ruo­šia­mą re­cep­tą.

Ita­liš­kų kruo­pų mi­ši­nį sriu­bai su­ber­ti į du­be­nį su ver­dan­čiu pa­sū­dy­tu van­de­niu, už­deng­ti dang­čiu ir 20 mi­nu­čių vir­ti.

Pas­kui kruo­pas iš­pil­ti į kiau­ra­sam­tį ir be skys­čio su­kra­ty­ti at­gal į puo­dą.

Ta­da įmes­ti ga­ba­lą svies­to, sū­dy­tos smul­kin­tos la­ši­šos ir sau­ją špi­na­tų la­pų. Pas­ka­nin­ti drus­ka, pi­pi­riu­kais ir in­ten­sy­viai vis­ką su­mai­šy­ti.

Pa­tiek­ti dar ga­ruo­jan­tį val­gį. Ska­naus!


Se­no­viš­ki „vir­tie­niai“

Il­ga­me­tė Ro­za­li­mo mies­te­lio kul­tū­ros dar­buo­to­ja Va­le­ri­ja BUR­KE­VI­ČIE­NĖ na­miš­kiams va­sa­rą iš­ver­da se­no­viš­kų „vir­tie­nių“, ko­kius šei­my­nai ga­min­da­vo jos ma­ma.

„Tai – ma­no gim­tų­jų Dir­žių (Pak­ruo­jo r.) apy­lin­kių se­no­vi­nis va­sa­riš­kas pa­tie­ka­las. Jį žmo­nės api­bū­din­da­vo „i stiopr, i skan“. Ro­za­li­me jis ne­bu­vo ži­no­mas. Vir­tie­niai da­ro­mi stam­būs, maž­daug kumš­čio dy­džio – tai juk ne kol­dū­nai. Ma­ma juos vir­da­vo per šven­tes: per Šeš­ti­nes – še­šis, per De­vin­ti­nes – de­vy­nis, o per De­šim­ti­nę – de­šimt“, – pri­si­me­na V. Bur­ke­vi­čie­nė.

Teš­lai rei­kės: ru­dų mil­tų, van­dens ir tru­pu­čio drus­kos.

Įda­rui: varš­kės, rū­ky­tų la­ši­nu­kų, svo­gū­nų, mėgs­ta­mų prie­sko­nių.

Pro­duk­tų kie­kio po­nia Va­le­ri­ja tiks­liai ne­skai­čiuo­ja – juk ir anks­čiau šeimininkės gra­mų ne­žiū­rė­jo, iš akies nu­spręs­da­vo, kiek ko rei­kės.

Iš mil­tų, van­dens ir drus­kos už­min­ko­ma no­ri­mo kie­tu­mo teš­la.

La­ši­nu­kai ir svo­gū­nai smul­kiai su­pjaus­to­mi, pa­ke­pi­na­mi kep­tu­vė­je su prie­sko­niais ir ge­rai su­mai­šo­mi su varš­ke.

Įda­ras de­da­mas į plo­nai ran­ko­mis iš­plo­tus teš­los pa­plo­tė­lius, už­lanks­to­mi kraš­tai ir de­da­ma į ver­dan­tį pa­sū­dy­tą van­de­nį. Ver­da­ma ke­lias mi­nu­tes – kol iš­ver­da teš­la.

Val­go­ma su grie­ti­ne ar įvai­riais grie­ti­nės pa­da­žais.

Ska­naus!


Sil­kė su pie­vag­ry­biais ir kiau­ši­niais

Pa­gy­ve­nu­sių žmo­nių aso­cia­ci­jos Jo­niš­kio sky­riaus Lie­po­rų gru­pės va­do­vė Ge­no­vai­tė TRUŠ­KAUS­KAI­TĖ iš Lie­po­rų kai­mo (Jo­niš­kio r.) pri­si­pa­žįs­ta, kad sil­kę ga­lė­tų val­gy­ti kiek­vie­ną die­ną. „Šiau­lių kraš­to“ skai­ty­to­jams ji siū­lo pa­si­ga­min­ti jos su ma­ri­nuo­tais pie­vag­ry­biais ir vir­tais kiau­ši­niais.Pa­tie­ka­lui rei­kės: sil­kės fi­lė, po­ros svo­gū­nų ro­pu­čių, po­ros kiau­ši­nių, ma­ri­nuo­tų pie­vag­ry­bių, ma­jo­ne­zo. Ga­li­ma dė­ti ir prie­sko­nių, pa­vyz­džiui, pi­pi­rų, jei mėgs­ta­te ašt­riau.

Ma­ri­na­tu, ku­ria­me bu­vo gry­bu­kai, už­pi­la­me su­pjaus­ty­tus svo­gū­nus ir pa­lie­ka­me ma­ri­nuo­tis ke­lias va­lan­das. Sil­kę su­pjaus­to­me ga­ba­liu­kais, su­ka­po­ja­me kie­tai vir­tus kiau­ši­nius, pu­siau per­pjau­na­me pie­vag­ry­bių gal­vu­tes. Vis­ką su­de­da­me kar­tu su ma­ri­nuo­tais svo­gū­nais, be­ria­me pi­pi­rų (jei no­ri­me ašt­riau) ir iš­mai­šo­me su ma­jo­ne­zu. Tin­ka pus­ry­čiams su duo­na. Ska­naus!


Džiū­vė­sė­liais pa­deng­ti viš­tie­nos mal­ti­nu­kai

Šiau­lie­tė gi­dė Vi­da BU­TA­VI­ČIE­NĖ, ves­da­ma eks­kur­si­jas, pa­sa­ko­ja ne tik apie mies­to įžy­my­bes, bet ir tar­pu­ka­rio šiau­lie­čių mėg­tas pra­mo­gas. Kal­ba su­ka­si ir apie ku­li­na­ri­ją. „Šiau­lių kraš­to“ skai­ty­to­jams gi­dė siū­lo pa­si­ga­min­ti pa­tie­ka­lą iš viš­tie­nos. „Pap­ras­ta, grei­ta, ska­nu. Mal­ti­nu­kus pa­to­gu kep­ti or­kai­tė­je: ma­žiau rie­ba­lų ir vir­tu­vė­je su­gaiš­to lai­ko“, – sa­ko gi­dė.

Rei­kės: 600 gra­mų mal­tos viš­tie­nos, 100 mi­li­lit­rų pie­no, 100 gra­mų ba­to­no be plu­tos, 2 svo­gū­nų, 2 kiau­ši­nių, drus­kos, juo­dų­jų mal­tų pi­pi­rų, 70 gra­mų mal­tų džiū­vė­sė­lių.

Ba­to­ną už­pil­ki­te pie­nu ir pa­li­ki­te 20 mi­nu­čių, kad pie­nas su­si­ger­tų, ir su­mai­gy­ki­te. Svo­gū­nus su­tar­kuo­ki­te. Su­mai­šy­ki­te mal­tą viš­tie­ną, iš­brin­ku­sį ba­to­ną, svo­gū­nus, kiau­ši­nius, pa­gar­din­ki­te drus­ka, juo­dai­siais mal­tais pi­pi­rais ir ran­ko­mis su­min­ky­ki­te į vie­na­ly­tę ma­sę.

Li­ku­sius džiū­vė­sė­lius pa­ber­ki­te ant pjaus­ty­mo len­te­lės. Dė­ki­te į juos po gniu­tu­lą far­šo ir pei­liu ber­da­mi džiu­vė­sė­lius bei pa­spaus­da­mi iš vir­šaus ir šo­nų, for­muo­ki­te ova­lo for­mos mal­ti­nu­kus (0,5–0,7 cm sto­rio). Su­dė­ki­te į alie­ju­mi pa­tep­tą ke­pi­mo skar­dą.

Kep­ki­te 180 laips­nių or­kai­tė­je 10 mi­nu­čių. Ta­da kiek­vie­ną mal­ti­nu­ką grei­tai ap­vers­ki­te ir kep­ki­te dar 7 mi­nu­tes.

Prie šio ret­ro pa­tie­ka­lo ge­riau­siai tin­ka pa­pras­ti prie­dai: bul­vių ko­šė bei dar­žo­vių sa­lo­tos.

Ska­naus!


Varš­kės py­ra­gas

Jo­niš­kie­tė tau­to­dai­li­nin­kė Da­lia PET­RAI­TIE­NĖ ke­pa tie­siog bur­no­je tirps­tan­tį varš­kės py­ra­gą. Tu­ri­mą re­cep­tą ji pa­to­bu­li­no, pri­dė­da­ma juo­dų­jų ser­ben­tų uo­gie­nės ir obuo­lių bei įtar­kuo­da­ma cit­ri­nos žie­ve­lės. Siū­lo­me iš­mė­gin­ti re­cep­tą ir „Šiau­lių kraš­to“ skai­ty­to­jams.

Teš­lai rei­kės: 200 gra­mų svies­to ar­ba mar­ga­ri­no, 1 kiau­ši­nio, 5 šaukš­tų cuk­raus, 2 stik­li­nių mil­tų, 1 šaukš­te­lio ke­pi­mo mil­te­lių. Iš vi­sų pro­duk­tų su­min­ko­me teš­lą, tik kiau­ši­nį de­da­me ne vi­są, vien try­nį. Bal­ty­mą pa­lie­ka­me, jis pra­vers, ruo­šiant varš­kę.

Teš­lą įde­da­me į šal­dy­tu­vą ir pa­lie­ka­me, kol pa­ruo­ši­me varš­kę.

Varš­kės sluoks­niui rei­kės: 0,5 ki­log­ra­mo 9 pro­cen­tų rie­bu­mo varš­kės, 4 kiau­ši­nių bal­ty­mų (vie­ną jau tu­ri­me li­ku­sį nuo teš­los pro­duk­tų), 10 šaukš­tų cuk­raus, 4 šaukš­tų ma­nų kruo­pų, šiek tiek pie­no, 1 šaukš­te­lio va­ni­li­nio cuk­raus, cit­ri­nos žie­ve­lės.

Varš­kę per­tri­na­me, į ją la­bai pa­ma­žu, su­kda­mi vie­na kryp­ti­mi, įmai­šo­me iki pu­ru­mo iš­plak­tus kiau­ši­nių bal­ty­mus, su­de­da­me pie­ne 10 mi­nu­čių pa­mir­ky­tas ma­nų kruo­pas, cuk­rų, va­ni­li­nį cuk­rų, įtar­kuo­ja­me so­do­je pa­mir­ky­tą cit­ri­nos žie­ve­lę, šiek tiek įspau­džia­me ir pa­čios cit­ri­nos sul­čių.

Teš­lą iši­ma­me iš šal­dy­tu­vo, su­tar­kuo­ja­me į skar­dą ir iki 10 mi­nu­čių pa­ke­pa­me ją iki 180 laips­nių įkai­tin­to­je or­kai­tė­je.

Da­lia Pet­rai­tie­nė re­cep­tą sa­vaip pa­to­bu­li­no, nes ant pa­ke­pin­tos teš­los pir­ma de­da juo­dų­jų ser­ben­tų uo­gie­nės, o tik ta­da – pa­ruoš­tą varš­kės sluoks­nį.

Dar ji ant varš­kės už­de­da skil­te­lė­mis pjaus­ty­tų obuo­lių.

Ke­pa­ma 160 laips­nių tem­pe­ra­tū­ro­je 45 mi­nu­tes.

Ska­naus!


Pu­rus obuo­lių py­ra­gas

Kel­mės ra­jo­no Ty­tu­vė­nų apy­lin­kių se­niū­ni­jos spe­cia­lis­tė že­mės ūkiui Vil­ma ŽER­NIE­NĖ  sa­vo šei­my­ną ir sve­čius mėgs­ta pa­vai­šin­ti ne vi­sai įpras­tu obuo­lių py­ra­gu. Šiuo re­cep­tu po­nia Vil­ma da­li­ja­si su „Šiau­lių kraš­to“ skai­ty­to­jais.

Rei­kės: cuk­raus, mil­tų ir alie­jaus (vi­sų – po 8 šaukš­tus), 4 kiau­ši­nių, 1,5 šaukš­te­lio ke­pi­mo mil­te­lių, va­ni­li­nio cuk­raus, 6–8 vi­du­ti­nio dy­džio obuo­lių.

Cuk­rų iš­plak­ti su kiau­ši­niais, su­pil­ti alie­jų, su­dė­ti mil­tus. Ke­pi­mo mil­te­lius nu­ge­sin­ti 9 pro­cen­tų ac­tu, įber­ti va­ni­li­nio cuk­raus. Vis­ką su­mai­šy­ti. Nu­lup­tus ir skil­te­lė­mis su­pjaus­ty­tus obuo­lius su­dė­ti į pa­ruoš­tą ma­sę, dar kar­tą vis­ką iš­mai­šy­ti.

Kep­ti 45 mi­nu­tes 180 laips­nių tem­pe­ra­tū­ro­je. Ke­pant nea­ti­da­ri­nė­ti or­kai­tės du­re­lių, kad py­ra­gas ne­suk­ris­tų.

Iš­kep­tą py­ra­gą at­vė­sin­ti ir, jei pa­tin­ka, api­bars­ty­ti cuk­raus pud­ra.

Ska­naus!


DIE­NOS RE­CEP­TAS

Lin­ku­vie­tė Ade­lė POŠKIENĖ da­ly­vau­ja vi­suo­me­ni­nių or­ga­ni­za­ci­jų veik­lo­je, jos pil­na įvai­riuo­se ren­gi­niuo­se. Sen­jo­ra ne­pės­čia ir vir­tu­vė­je. Sa­vo re­cep­tais po­nia Ade­lė da­li­ja­si su „Šiau­lių kraš­to“ skai­ty­to­jais.

Leng­va už­kan­dė­lė

Rei­kės: 200 gra­mų juo­dos duo­nos be plu­tos, 100 gra­mų varš­kės, 80 gra­mų ra­zi­nų, 50 mi­li­lit­rų alie­jaus, 100 mi­li­lit­rų grie­ti­nė­lės, šaukš­te­lio kmy­nų.

Nup­lau­tos ra­zi­nos už­pi­la­mos karš­tu van­de­niu ir pa­lie­ka­mos iš­brink­ti. Kmy­nus nu­plau­ti ver­dan­čiu van­de­niu.

Duo­ną su­pjaus­ty­ti no­ri­mo dy­džio rie­ke­lė­mis, pa­skru­din­ti ver­dan­čia­me alie­ju­je, iš­grie­bus su­dė­ti ant ser­ve­tė­lių, kad su­ger­tų alie­jaus per­tek­lių.

Varš­kę per­trin­ti, ge­rai su­mai­šy­ti su grie­ti­nė­le, iš­brin­ku­sio­mis ra­zi­no­mis, kmy­nais.

Mi­ši­nį su­dė­ti ant skru­din­tos duo­nos rie­ke­lių.

Braš­kių ir ra­bar­ba­rų uo­gie­nė

Rei­kės: 600 gra­mų braš­kių, 400 gra­mų ra­bar­ba­rų, 500 gra­mų cuk­raus ku­be­liais, 2 šaukš­te­lių va­ni­li­nio cuk­raus.

Braš­kes su­pjaus­ty­ti į ke­tu­rias da­lis, ra­bar­ba­rus nu­lup­ti ir su­pjaus­ty­ti ga­ba­liu­kais. Su­dė­ti į puo­dą, pa­kai­tin­ti, kol pra­dės ga­ruo­ti. Mai­šant su­ber­ti cuk­rų ir va­ni­li­nį cuk­rų. Vir­ti 10–15 mi­nu­čių ant silp­nos ug­nies, kar­tais pa­mai­šant, nu­grieb­ti pu­tas.

Iš­vir­tą uo­gie­nę pa­lik­ti auš­ti apie 10 mi­nu­čių, kad į pa­vir­šių iš­kil­tų uo­gos. Su­pils­ty­ti į šva­rius pa­šil­dy­tus stik­lai­nius.

Ne­tu­rint ra­bar­ba­rų, juos ga­li­ma pa­keis­ti 2–3 cit­ri­nų sul­ti­mis. Tuo­met braš­kių rei­kės ki­log­ra­mo.

Ska­naus!


Viš­tie­na ki­niš­kai

Vi­gi­li­ja DŽE­VEČ­KIE­NĖ, Rad­vi­liš­kio mies­to se­niū­ni­jos se­niū­no pa­va­duo­to­ja, siū­lo pa­si­ga­min­ti jos šei­my­nai la­bai pa­tin­kan­tį pa­tie­ka­lą. „Ma­no mo­čiu­tė sa­ky­da­vo: „Kad ir juo­dą duo­ną val­gyt, bet sa­vo tė­viš­kėj!“. Šį kar­tą – tė­viš­kė­je pa­ga­min­ta viš­tie­na ki­niš­kai.

Rei­kės: 200–300 gra­mų viš­tie­nos fi­lė, 1 šaukš­to alie­jaus, pu­sės cu­ki­ni­jos, 1 mor­kos, 1 čes­na­ko skil­te­lės, im­bie­ro šak­nies, pu­sės svo­gū­no, po 1/3 įvai­rias­pal­vių (gel­to­nos, ža­lios, rau­do­nos) sal­džių­jų pi­pi­rų, se­za­mų sėk­lų, 1 šaukš­te­lio so­jų pa­da­žo, 3–4 šaukš­tų me­daus, 6 šaukš­te­lių po­mi­do­rų pa­da­žo, kon­ser­vuo­tų ku­ku­rū­zų.

Viš­tie­nos fi­lė, šva­riai nu­plo­vus ir nu­sau­si­nus, su­pjaus­to­me no­ri­mo dy­džio ga­ba­lė­liais. Gra­žiai ap­skru­di­na­me kep­tu­vė­je su šla­ke­liu alie­jaus ir so­jų pa­da­žu.

Kep­tu­vė­je, kurioje skru­do viš­tie­na, iš ei­lės ke­pi­na­me su­smul­kin­tas mor­kas, svo­gū­ną, im­bie­rą, čes­na­ką, sal­džiuo­sius pi­pi­rus, cu­ki­ni­ją. Dar­žo­vės ke­pi­na­mos trum­pai, kol tam­pa traš­kio­s.

Į kep­tu­vę su traš­kio­mis dar­žo­vė­mis de­da­me jau pa­skru­din­tos viš­tie­nos ga­ba­lė­lius, kad ap­si­keis­tų sko­niais.

To­liau į kep­tu­vę ke­liau­ja me­dus, po­mi­do­rų pa­da­žas, lei­džia­me pa­da­žui su­tirš­tė­ti.

Pa­bai­go­je be­ria­me kon­ser­vuo­tus ku­ku­rū­zus. Ga­li­ma ir su vi­su skys­čiu.

Pa­tie­kia­me su vir­tais ry­žiais ir pa­gar­di­na­me skru­din­tais se­za­mais.

La­bai gar­du!


Aitrioji sriu­ba

Ak­me­nės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės gy­dy­to­ja Da­lia SKET­RĖ da­li­ja­si sa­vo re­cep­tu. Ji siū­lo iš­si­vir­ti aitriosios sriu­bos.

Rei­kės: ne­rie­bios jau­tie­nos far­šo (0,5 ki­log­ra­mo), čes­na­kų (2 skil­te­lių), svo­gū­no (1 vie­ne­to), po­mi­do­rų (0,5 ki­log­ra­mo), pa­pri­kos (1 vie­ne­to), aitriojo pi­pi­ro (1 vie­ne­to), pu­pe­lių (400 gra­mų), po tru­pu­tį drus­kos, pi­pi­rų, fer­men­ti­nio sū­rio, aly­vuo­gių alie­jaus.

Po­mi­do­rus nu­pli­ky­ti karš­tu van­de­niu ir nu­lup­ti ode­lę, o ta­da su­tar­kuo­ti tar­ka ar­ba pa­da­ry­ti ty­rę plak­tu­vu.

Pap­ri­ką, aitrųjį pi­pi­rą, svo­gū­ną, čes­na­ką su­smul­kin­ki­te.

Far­šą pa­ke­pin­ki­te kar­tu su svo­gū­nais aly­vuo­gių alie­juje, kol far­šas pa­ru­duos.

Į puo­dą su­pil­ki­te far­šą, pu­pe­les, su­smul­kin­tas dar­žo­ves ir iš po­mi­do­rų gau­tą ty­rę. Įdė­ki­te drus­kos, pi­pi­rų. Jei ma­to­te, kad ma­sė per sau­sa – įpil­ki­te van­dens. Troš­kin­ki­te, kol dar­žo­vės su­minkš­tės. Jei pa­tin­ka trin­tos sriu­bos, vi­sus ing­re­dien­tus trin­ki­te plak­tu­vu.

Pa­tie­kdami sriu­bą pa­gar­din­ki­te fer­men­ti­niu sū­riu, pri­kąs­ki­te skru­din­ta duo­na su čes­na­ku.

Ska­naus!


Avo­ka­dų sa­lo­tos

Da­li­ja BUT­KIE­NĖ, „Šiau­lių kraš­to“ kal­bos re­dak­to­rė, sa­ko, jog atė­jus va­sa­rai no­ri­si kaž­ko gai­vaus, leng­vo ir pa­pras­to – kad ne­rei­kė­tų il­gai ga­min­ti. „Pa­ban­dy­ki­te pa­si­ga­min­ti la­bai pa­pras­tų avo­ka­dų sa­lo­tų“, – siū­lo Da­li­ja.

Rei­kės: 3 avo­ka­dų, 3 po­mi­do­rų, 1 rau­do­no­jo svo­gū­no gal­vu­tės, 2 čes­na­ko skil­te­lių (kas mėgs­ta), žiups­ne­lio ža­lių pet­ra­žo­lių, 1 ža­lio­sios cit­ri­nos, mal­tų pi­pi­rų, 3 šaukš­tų alie­jaus, 100 g fe­tos sū­rio, ku­ku­rū­zų traš­ku­čių (vie­toj duo­nos).

Sup­jaus­to­mi avo­ka­dai, po­mi­do­rai, pet­ra­žo­lės, smul­kiai su­pjaus­to­mi svo­gū­nai (čes­na­kai), be­ria­ma drus­kos, pi­pi­rų, spau­džia­ma cit­ri­na (per­pjo­vus per pu­sę iš­spau­džia­mos abi pu­se­lės), už­pi­la­ma alie­jaus. Ta­da įpjaus­to­mas sū­ris. Val­go­ma su ku­ku­rū­zų traš­ku­čiais.

Ska­naus!


Ban­de­lės „Ska­re­lės“

Pak­ruo­jo J. Paukš­te­lio vie­šo­sios bib­lio­te­kos di­rek­to­rė Ro­mual­da KUL­ŠY­TĖ nuo stu­den­tiš­kų me­tų ke­pa ka­po­tos teš­los ban­de­les, pra­min­tas "ska­re­lė­mis". Jų re­cep­tu da­li­ja­si ir su „Šiau­lių kraš­to“ skai­ty­to­jais.

Teš­lai rei­kės: vie­no pa­ke­lio svies­to, vie­no kiau­ši­nio, vie­nos stik­li­nės grie­ti­nės, pust­re­čios stik­li­nės mil­tų.

Įda­rui: ke­lių nu­lup­tų obuo­lių, tru­pu­čio cuk­raus, gal ir ci­na­mo­no, ap­te­pi­mui – vie­no iš­plak­to kiau­ši­nio.

Ant ko­čio­ji­mo len­tos su­pi­la­mi mil­tai, su­pjaus­to­mas svies­tas, įmu­ša­mas kiau­ši­nis, su­pi­la­ma grie­ti­nė ir di­des­niu pei­liu ka­po­ja­ma, kol ma­sė tam­pa vien­ti­sa. Teš­la pus­va­lan­džiui de­da­ma į šal­dy­tu­vą.

At­šal­dy­ta teš­la iš­ko­čio­ja­ma, su­pjaus­to­ma kvad­ra­tais. Ant kiek­vie­no kvad­ra­to de­da­ma obuo­lio skil­te­lė, ap­vo­lio­ta cuk­ru­je (ga­li­ma obuo­lius api­ber­ti ci­na­mo­nu), už­lanks­to­mi kam­pai. Gau­ta „ska­re­lė“ ap­te­pa­ma kiau­ši­nio pla­ki­niu, ga­li­ma api­bars­ty­ti cuk­ru­mi.

Ban­de­lės su­de­da­mos į skar­dą ir šau­na­mos į iki 180 laips­nių įkai­tin­tą or­kai­tę. Ke­pa­ma, kol gra­žiai pa­ru­duos.

Ska­naus!


Obuo­lių py­ra­gas

Ie­va VI­LEI­KY­TĖ, Rad­vi­liš­kio vi­suo­me­nės svei­ka­tos biu­ro spe­cia­lis­tė, „Šiau­lių kraš­to“ skai­ty­to­jams siū­lo de­ser­tui iš­si­kep­ti obuo­lių py­ra­gą.

Jam iš­si­kep­ti rei­kės: 2 stik­li­nių mil­tų, 2 stik­li­nių cuk­raus, 5 kiau­ši­nių, 4–5 obuo­lių, žiups­ne­lio ci­na­mo­no, 1 apel­si­no.

Obuo­lius nu­lup­ti ir su­pjaus­ty­ti stam­biais ga­ba­liu­kais, api­bars­ty­ti ci­na­mo­nu, šiek tiek pa­mai­šy­ti. Kiau­ši­nius iš­plak­ti su cuk­ru­mi, su­dė­ti mil­tus. Į gau­tą ma­sę įtar­kuo­ti apel­si­no žie­ve­lės, iš­spaus­ti apel­si­no sul­tis, su­dė­ti obuo­lius.

Kep­ti 180 laipsnių tem­pe­ra­tū­ro­je apie 45 mi­nu­tes.

Ska­naus!


Kep­ta kiau­lie­na

Jo­niš­ky­je gy­ve­nan­ti gra­žia­dar­bė juos­tų py­nė­ja, vė­lė­ja iš vil­nos Gra­ži­na ŠLIAU­TE­RIE­NĖ ži­no, kaip ska­niai pa­ruoš­ti kiau­lės men­tę, kar­ką ar­ba nu­ga­ri­nę. Re­cep­tą siū­lo­me iš­mė­gin­ti ir „Šiau­lių kraš­to“ skai­ty­to­jams.

Pa­tie­ka­lui rei­kės: 1 ki­log­ra­mo kiau­lie­nos men­tės, kar­kos ar­ba nu­ga­ri­nės mė­sos, 5 šaukš­tų alie­jaus, 2 skil­te­lių čes­na­ko, 3 šaukš­tų po­mi­do­rų pa­da­žo, drus­kos ir švie­žiai mal­tų pi­pi­rų.

Mė­są iš­tri­na­me drus­ka ir pi­pi­rais. Į gi­les­nę kep­tu­vę pi­la­me alie­jų, de­da­me mė­są ir ap­ke­pa­me. Ap­ke­pu­sią mė­są iši­ma­me.

Ta­da kep­tu­vė­je li­ku­sia­me skys­ty­je pa­ke­pi­na­me smul­kin­tas čes­na­ko skil­te­les, įde­da­me po­mi­do­rų pa­da­žo, įpi­la­me pu­sę stik­li­nės van­dens ir vėl įde­da­me mė­są.

Ret­kar­čiais pa­var­ty­da­mi troš­ki­na­me maž­daug pu­sant­ros va­lan­dos. Bai­gdami troš­kin­ti ga­li­me pa­gar­din­ti prie­sko­ni­nė­mis žo­le­lė­mis.

Mė­są su­pjaus­to­me rie­ke­lė­mis ir ap­šlaks­to­me kep­tu­vė­je su­si­da­riu­siu pa­da­žu. Gar­ny­rą pa­si­ren­ka­me pa­gal sa­vo no­rą.

Ska­naus!


DIENOS RECEPTAS

Rad­vi­liš­kio vai­kų lop­še­lio-dar­že­lio „Žvaigž­du­tė“ auk­lė­to­jos pa­dė­jė­ja Žy­vi­lė KMI­TIE­NĖ mėgs­ta val­gy­ti ir ga­min­ti ne­su­dė­tin­gas sa­lo­tas ir kvie­čia jų pa­si­ga­min­ti „Šiau­lių kraš­to“ skai­ty­to­jus.

Viš­tie­nos sa­lo­tos

Joms rei­kės: 1 vi­du­ti­nio dy­džio rū­ky­tos viš­tos krū­ti­nė­lės, 1 in­de­lio kon­ser­vuo­tų ku­ku­rū­zų, in­de­lio ku­be­liais pjaus­ty­tų kon­ser­vuo­tų ana­na­sų, 1 svo­gū­no, 2–3 šaukš­tų ma­jo­ne­zo, drus­kos ir pi­pi­rų – pa­gal sko­nį.

Viš­tie­ną rei­kia su­pjaus­ty­ti ku­be­liais, smul­kiai su­pjaus­ty­ti svo­gū­ną, su­dė­ti nu­sunk­tus ku­ku­rū­zus ir ana­na­sus. Sa­lo­tas pa­bars­ty­ti drus­ka, pi­pi­rais, vis­ką su­mai­šy­ti ir ska­nau­ti.

Gai­vios sa­lo­tos

Rei­kės: 200 gra­mų sa­lie­rų stie­bų, 4 mor­kų, 3 rūgš­čių obuo­lių, 100 gra­mų sau­lėg­rą­žų, 2–3 šaukš­tų ma­jo­ne­zo, drus­kos – pa­gal sko­nį.

Mor­kas, obuo­lį su­tar­kuo­ti, sa­lie­rus smul­kiai su­pjaus­ty­ti, sau­so­je kep­tu­vė­je pa­ke­pin­ti sau­lėg­rą­žas ir vis­ką su­mai­šy­ti. Įber­ti pa­gal sko­nį drus­kos, už­pil­ti ma­jo­ne­zo.

Ska­naus!


Ma­ri­nuo­tos ka­la­ku­tie­nos keps­nys

„Šiau­lių kraš­to“ žur­na­lis­tė Re­gi­na MUS­NEC­KIE­NĖ mėgs­ta ga­min­ti val­gius, ne­rei­ka­lau­jan­čius ypa­č daug dar­bo ir di­de­lių ku­li­na­ri­nių su­ge­bė­ji­mų. Skai­ty­to­jams mū­sų ko­le­gė siū­lo iš­ban­dy­ti ka­la­ku­tie­nos keps­nį, ku­ris tiks ir šei­mos pie­tums, ir sve­čiams.

Pa­tie­ka­lui rei­kės: 1–1,5 ki­log­ra­mo ka­la­ku­to kum­pio (ga­li bū­ti su kau­lu ar­ba be kau­lo), drus­kos, pi­pi­rų, čes­na­ko gal­vu­tės, gry­bų sul­ti­nio ku­be­lio, džio­vin­tų ba­zi­li­kų, mei­rū­nų, rau­do­nė­lių ar­ba džio­vin­tų prie­sko­ni­nių žo­le­lių mi­ši­nio, 2 šaukš­tų ma­jo­ne­zo, 1 ki­log­ra­mo bul­vių, 3 di­de­lių mor­kų, šaukš­to svies­to, stik­li­nės pie­no, 200 gra­mų sa­lo­tų, svo­gū­nų laiš­kų, 2 agur­kų ir 2 po­mi­do­rų, 100 gra­mų ne­rie­bios grie­ti­nės.

Ka­la­ku­tie­ną pa­sū­do­me, iš­tri­na­me su­tru­pin­tu gry­bų sul­ti­nio ku­be­liu, api­bars­to­me pi­pi­rais, mė­sos ga­ba­le pei­liu pa­da­ro­me ert­mes ir į jas pri­ki­ša­me su­smul­kin­to čes­na­ko, iš vi­sų pu­sių iš­te­pa­me ma­jo­ne­zu ir api­bars­to­me džio­vin­to­mis prie­sko­ni­nė­mis žo­le­lė­mis. De­da­me į alie­ju­mi iš­tep­tą už­den­gia­mą ke­pi­mo in­dą ir per nak­tį pa­lai­ko­me šal­dy­tu­ve.

Iki ki­tos die­nos pie­tų mė­sa bus pui­kiai pri­si­gė­ru­si prie­sko­nių. Tad be­liks šiek tiek at­šil­džius ke­pi­mo in­dą kiš­ti į or­kai­tę ir kep­ti 220 laips­nių tem­pe­ra­tū­ro­je apie po­rą va­lan­dų, nes mė­sa ne­smul­kin­ta. Jei­gu no­rim, kad keps­nys šiek tiek pa­skrus­tų, po pu­sant­ros va­lan­dos ga­li­ma nuim­ti ke­pi­mo puo­do dang­tį ir pus­va­lan­džiui nu­sta­ty­ti skru­di­ni­mo re­ži­mą.

Kol ka­la­ku­tie­na keps, nu­sku­ta­me bul­ves ir mor­kas. Iš­ver­da­me ir su­grū­da­me ko­šę. Pas­ka­ni­na­me ją svies­tu ir su­minkš­ti­na­me pie­nu. Ko­šė išeis mar­ga, gra­žios spal­vos ir švel­naus sko­nio.

Nup­lau­na­me ir su­plė­šo­me sa­lo­tas, su­pjaus­to­me svo­gū­nų laiš­kus, su­smul­ki­na­me agur­kus ir po­mi­do­rus. Sa­lo­tas pa­gar­di­na­me grie­ti­ne. Ge­rai iš­mai­šo­me.

Iš­ke­pu­sį ka­la­ku­to kum­pį pa­da­li­ja­me į po­rci­jas, de­da­me į di­de­les pie­tų lėkš­tes, pri­de­da­me ko­šės ir sa­lo­tų ir ne­ša­me į sta­lą.

Ska­naus!


Viš­tie­na ki­niš­kai

Pak­ruo­jie­tė bib­lio­te­ki­nin­kė Ge­nu­tė JUO­DY­TĖ mėgs­ta pi­kan­tiš­kus pa­tie­ka­lus, o štai pa­ra­gau­ti ki­niš­kai pa­si­ga­min­tos viš­tie­nos ji pa­ta­ria ir „Šiau­lių kraš­to“ skai­ty­to­jams. „Tik­rai la­bai gar­du“, – šyp­so­si ra­jo­no laik­raš­čio „Pak­ruo­jo kraš­tas“ re­dak­ci­nės ko­le­gi­jos na­rė.

Rei­kės: pu­sės ki­log­ra­mo viš­tie­nos fi­lė, šaukš­te­lio mėgs­ta­mų prie­sko­nių paukš­tie­nai, 2 šaukš­tų krak­mo­lo, tiek pat kvie­ti­nių mil­tų, 2 šaukš­tų me­daus, 2 šaukš­tų so­jų pa­da­žo, 3 šaukš­tų se­za­mų sėk­lų, 2 šaukš­tų cit­ri­nos sul­čių, alie­jaus (5 mi­li­lit­rų).

Viš­tie­ną su­pjaus­ty­ki­te ga­ba­liu­kais ir kar­tu su mil­tais bei krak­mo­lu su­dė­ki­te į po­lie­ti­le­no mai­še­lį. Ge­rai pa­pur­ty­ki­te, kad mė­sa ap­si­vo­lio­tų, ir kep­ki­te kep­tu­vė­je. Iš­kep­tus viš­tie­nos ga­ba­liu­kus dė­ki­te į lėkš­tę, iš­klo­tą po­pie­ri­niu rankš­luos­čiu, kad nu­te­kė­tų alie­jus.

Į kep­tu­vę pil­ki­te 2 šaukš­tus alie­jaus ir pa­ke­pin­ki­te se­za­mus. Tuo­met pil­ki­te cit­ri­nos sul­tis, so­jų pa­da­žą, dė­ki­te me­dų, ge­rai iš­mai­šy­ki­te ir, kai tik pra­dės kris­ta­li­zuo­tis, ber­ki­te viš­tie­nos ga­ba­liu­kus ir ge­rai ap­vo­lio­ki­te.

Pa­tiek­ti tin­ka su vir­tais ry­žiais ir žir­ne­liais.

Ska­naus!


Per­li­nė ko­šė

Kal­ne­lio (Jo­niš­kio ra­jo­nas) kai­mo gy­ven­to­jas, ku­li­na­ri­nio pa­vel­do puo­se­lė­to­jas Po­vi­las MI­KA­LA­JŪ­NAS per praė­ju­sią sa­vai­tę vy­ku­sią Bar­bo­ros Ža­ga­rie­tės pa­mi­nė­ji­mo šven­tę su­si­rin­ku­sius pi­lig­ri­mus vai­ši­no ko­še, ku­rią iš­vi­rė iš ke­lių rū­šių kruo­pų, bet jos pa­grin­das – per­li­nės kruo­pos. Re­cep­tą siū­lo­me iš­mė­gin­ti ir „Šiau­lių kraš­to“ skai­ty­to­jams.

Ko­šei rei­kės: dau­giau­sia per­li­nių kruo­pų, o su jo­mis įmai­šy­ti avin­žir­nių, mie­ži­nių kruo­pų, li­nų sė­me­nų. Taip pat neap­siei­si­me be svo­gū­nų, mor­kų ir la­ši­nu­kų bei prie­sko­nių, ku­rių de­da­me pa­gal sa­vo sko­nį.

Per­li­nes kruo­pas iš va­ka­ro už­mer­kia­me. Ki­tą die­ną jas ver­da­me su avin­žir­niais, mie­ži­nė­mis kruo­po­mis. Mor­kas, svo­gū­nus su­smul­ki­na­me ir pa­ke­pi­na­me su la­ši­nu­kais. Pa­ke­pi­nę vis­ką su­ver­čia­me į puo­dą ir troš­ki­na­me.

Po­vi­las Mi­ka­la­jū­nas di­de­lį puo­dą, iš ku­rio pa­mai­ti­no šim­tą žmo­nių, vi­rė 2,5 va­lan­dos.

Ska­naus!


DIE­NOS RE­CEP­TAS

Dai­va MAL­ČIAUS­KIE­NĖ, Rad­vi­liš­kio vai­kų lop­še­lio-dar­že­lio „Žvaigž­du­tė“ auk­lė­to­ja, „Šiau­lių kraš­to“ skai­ty­to­jams siū­lo iš­si­kep­ti kot­le­tų be mė­sos ir ne­tra­di­ci­nių „pirš­te­lių“.

Kra­bų laz­de­lių kot­le­tai

Jiems pa­si­ga­min­ti rei­kės: 300 gra­mų kra­bų laz­de­lių, 150 gra­mų tar­kuo­to fer­men­ti­nio sū­rio, mal­tų džiū­vė­sė­lių, 2 kiau­ši­nių.

Kra­bų laz­de­les su­mal­ti, jas su­mai­šy­ti su tar­kuo­tu sū­riu, įmuš­ti kiau­ši­nius, pa­gal sko­nį įber­ti drus­kos, pi­pi­rų.

Iš su­mai­šy­tos ma­sės for­muo­ti kot­le­tu­kus, juos ap­vo­lio­ti džiū­vė­sė­liuo­se ir kep­ti alie­ju­je, kol gra­žiai ap­skrus.

Mo­liū­gų "pirš­te­liai"

Rei­kės: 500 gra­mų mo­liū­go, 4 šaukš­tų džiū­vė­sė­lių, 1 kiau­ši­nio, ba­zi­li­kų ar­ba čiob­re­lių, drus­kos.

Į džiū­vė­sė­lius su­ber­ti prie­sko­nius ir drus­ką, kiau­ši­nį iš­plak­ti. „Pirš­te­liais“ pjaus­ty­tą mo­liū­gą pa­mir­ky­ti plak­ta­me kiau­ši­ny­je ir ap­vo­lio­ti džiū­vė­sė­liuo­se.

„Pirš­te­lius“ su­dė­ti ant ke­pi­mo po­pie­riu­mi iš­klo­tos skar­dos ir kep­ti apie 15 mi­nu­čių iki 200 laips­nių įkai­tin­to­je or­kai­tė­je.

Ska­naus!


Nau­jo­jo­je Ak­me­nė­je gy­ve­nan­tis ta­py­to­jas Ro­mas NOR­VAI­ŠAS pa­ts re­tai šei­mi­nin­kau­ja vir­tu­vė­je, tad siū­lo žmo­nos pa­tie­kia­mo ska­naus val­gio re­cep­tą.

Varš­kės ir ma­ka­ro­nų ap­ke­pas

Rei­kia: 200 gra­mų ma­ka­ro­nų, 400 gra­mų varš­kės, 3 kiau­ši­nių, 3 šaukš­tų cuk­raus, 150 mi­li­lit­rų lie­sos grie­ti­nės, sau­jos ra­zi­nų, žiups­ne­lio drus­kos, 2 šaukš­tų džiū­vė­sė­lių, 1 šaukš­to ru­do­jo cuk­raus, 20 gra­mų svies­to.

Ma­ka­ro­nus iš­vir­ki­te ne­di­de­lia­me kie­ky­je pa­sū­dy­to van­dens, bet sten­ki­tės jų ne­per­vir­ti. Du­be­ny­je su­mai­šy­ki­te kiau­ši­nius, varš­kę, grie­ti­nę, ra­zi­nas, bal­tą cuk­rų ir drus­ką. Iš­vir­tus ir nu­sunk­tus, bet dar šil­tus ma­ka­ro­nus su­mai­šy­ki­te su varš­kės ma­se ir su­dė­ki­te į svies­tu iš­tep­tą ke­pi­mo in­dą. Ant vir­šaus plo­nai už­pjaus­ty­ki­te svies­tą ir pa­bars­ty­ki­te džiū­vė­sė­liais bei ru­duo­ju cuk­ru­mi (ga­li bū­ti ir bal­tas cuk­rus).

Ap­ke­pą kep­ki­te iki 180 laips­nių tem­pe­ra­tū­ros įkai­tin­to­je or­kai­tė­je apie 45 mi­nu­tes – kol jis pa­gels ir tru­pu­tį pa­si­pūs.

Į varš­kės ma­sę įmai­šius ver­mi­še­lių ar jais pa­kei­tus pro­por­cin­gą kie­kį ma­ka­ro­nų, ap­ke­pas yra daug so­tes­nis, to­dėl pui­kiai tin­ka ir pie­tums, ir va­ka­rie­nei. Sma­li­žiai ga­li pa­si­ga­min­ti ir šiek tiek sal­des­nį ap­ke­pą. Te­rei­kia pa­gar­din­ti mėgs­ta­ma uo­gie­ne, dže­mu ar ci­na­mo­nu.

Ska­naus!


Lyk­ši­ly­je (Kel­mės r.) gy­ve­nan­ti Zi­ta LI­SEN­KO­VA nuo ma­žens pa­mė­gu­si ma­mos vir­tą „šil­ki­nę“ ko­šę. Šio pa­tie­ka­lo re­cep­tu ji da­li­ja­si ir su „Šiau­lių kraš­to“ skai­ty­to­jais.

„Šil­ki­nė“ ko­šė

Rei­kės: 1 ki­log­ra­mo skal­dy­tų žir­nių, 400 gra­mų mie­ži­nių kruo­pų, po­ros bul­vių, bry­ze­lio rū­ky­tų la­ši­nių, svo­gū­no ro­pu­tės, žiups­ne­lio drus­kos.

Iš va­ka­ro žir­nius pa­merk­ti, vė­liau vir­ti apie va­lan­dą su kruo­po­mis. (Ver­dan­čiu van­de­niu už­pil­tus žir­nius už­ten­ka pa­lai­ky­ti po­rą va­lan­dų.) Bul­ves su­tar­kuo­ti, su­vers­ti tar­kius į tą pa­tį ka­ti­lą. Vir­ti ant ne­di­de­lės ug­nies ir nuo­lat mai­šy­ti, kol tar­kiai su­minkš­tės.

Pas­kiau­siai su­pil­ti spir­gais su­pjaus­ty­tų, pa­ke­pin­tų la­ši­nu­kų, pa­gal sko­nį dar įber­ti drus­kos.

Prie „šil­ki­nės“ ko­šės ga­li­ma pa­si­da­ry­ti pa­pras­tą pa­da­žą iš spir­gų, svo­gū­no, šiek tiek mil­tų (tin­ka ir ku­ku­rū­zų mil­tai), mėgs­ta­mų prie­sko­nių ir grie­ti­nės. Ko­šę val­gy­ti ska­nu ir tik su grie­ti­ne.

„Mū­sų  la­bai gau­si šei­my­na, su vai­kais, anū­kais ir mu­mis pa­čiais su­si­da­ro 18 žmo­nių. Tuo­met ten­ka vir­ti dvi­gu­bai dau­giau ko­šės. Nė vie­nas ne­pei­kia“, – sa­kė lyk­ši­liš­kė.

„Šil­ki­nę“ ko­šę mo­te­ris virs ir vai­šins lie­pą Lyk­ši­ly­je vyk­sian­čios šven­tės da­ly­vius.

Ska­naus!


Pak­ruo­jo prieš­gais­ri­nės prie­žiū­ros po­sky­rio vir­ši­nin­kas ma­jo­ras Au­ri­mas BIČ­KA lais­va­lai­kiu ne­ven­gia vir­tu­vės ir ne kar­tą yra su­lau­kęs žmo­nos pa­gy­ri­mų, kad pui­kiai ga­mi­na. Su „Šiau­lių kraš­to“ skai­ty­to­jais pa­rei­gū­nas da­li­ja­si mėgs­ta­mų bul­vi­nių „švil­pi­kų“ re­cep­tu.

Bul­vi­niai „švil­pi­kai“

Rei­kės nuo pu­sės ki­log­ra­mo iki ki­log­ra­mo vir­tų bul­vių, 2 kiau­ši­nių, 2 stik­li­nių mil­tų, žiups­ne­lio drus­kos, žiups­ne­lio cuk­raus.

Bul­vės nu­lu­pa­mos ir iš­ver­da­mos, su­tri­na­mos, įmu­ša­mi kiau­ši­niai, su­be­ria­mi mil­tai, vis­kas iš­mai­šo­ma. For­muo­ja­mos „vir­vės“, kol ma­sė neat­vė­so. Iš­ko­čio­tos „vir­vu­tės“ su­pjaus­to­mos ly­giais ga­ba­lė­liais ir de­da­mos į svies­tu iš­tep­tą ke­pi­mo skar­dą. Or­kai­tė įkai­ti­na­ma maž­daug iki 200 laips­nių.

Su­dė­ti „švil­pi­kai“ ke­pa­mi apie 10–15 mi­nu­čių, pa­skui ap­ver­čia­mi, kad ap­skrus­tų ki­ta pu­sė.

Pa­da­žui su­mai­šo­mas svies­tas ir grie­ti­nė, ga­li­ma pa­gar­din­ti spir­gu­čiais ar­ba gry­bais.

Ska­naus!


Kriu­kų (Jo­niš­kio ra­jo­nas) šei­mi­nin­kės gar­sė­ja vir­tie­niais. Mo­ky­to­ja Da­nu­tė RU­PU­LE­VI­ČIE­NĖ juos, ga­mi­na­mus iš ru­gi­nių mil­tų, ne­re­tai iš­ver­da sve­čiams pa­vai­šin­ti. Re­cep­tą siū­lo­me iš­mė­gin­ti ir „Šiau­lių kraš­to“ skai­ty­to­jams.

Kriu­kų vir­tie­niai

Teš­lai rei­kės: ki­log­ra­mo iš­si­jo­tų ru­gi­nių mil­tų, drus­kos, van­dens.

Įda­rui: 800 gra­mų kiau­lie­nos spir­gu­čių, dvie­jų svo­gū­nų ro­pu­čių, mal­tų kve­pian­čių­jų pi­pi­rų, 1 kiau­ši­nio ar­ba džiū­vė­sė­lių (vie­to­je jų ga­li­ma dė­ti ir ku­be­liais pjaus­ty­to ir pa­skru­din­to ba­to­no).

Iš mil­tų, drus­kos, van­dens iš­min­ko­me teš­lą.

Kep­tu­vė­je pa­skru­din­tus kiau­lie­nos spir­gu­čius su svo­gū­nais su­pi­la­me į kiau­ra­sam­tį, kad nu­var­vė­tų rie­ba­lai. Ta­da for­muo­ja­me vir­tie­nius, ku­riuos už­pil­do­me spir­gu­čių įda­ru. Vir­tie­nius de­da­me į ver­dan­čio van­dens puo­dą ir ver­da­me apie 10 mi­nu­čių. Išg­rie­bę iš­vi­ru­sius vir­tie­nius dar ap­skru­di­na­me rie­ba­luo­se kep­tu­vė­je. Val­go­me su rau­gin­tais ko­pūs­tais ir grie­ti­ne.

Ska­naus!


Li­na BAŠ­KE­VI­ČIE­NĖ, Rad­vi­liš­kio sa­vi­val­dy­bės Fi­nan­sų sky­riaus vy­riau­sio­ji spe­cia­lis­tė, šei­mą pa­le­pi­na įvai­riais pa­tie­ka­lais. Du na­miš­kių mėgs­ta­mus ji siū­lo iš­mė­gin­ti ir „Šiau­lių kraš­to“ skai­ty­to­jams.

Ma­ka­ro­nų ap­ke­pas

Rei­kės: 300 gra­mų ma­ka­ro­nų ver­mi­še­lių, 500 gra­mų mal­tos mė­sos, 150 gra­mų fer­men­ti­nio sū­rio, 1 mor­kos, pu­sės pa­pri­kos, svo­gū­no gal­vu­tės, drus­kos, pi­pi­rų.

Ma­ka­ro­nus su­pil­ti į pa­sū­dy­tą ver­dan­tį van­de­nį ir, pa­vi­rus 2–3 mi­nu­tes, ug­nį iš­jung­ti, o ma­ka­ro­nus dar pa­lai­ky­ti van­de­ny­je apie 5 mi­nu­tes. Ta­da juos nu­sunk­ti.

Mal­tą mė­są su­dė­ti į kep­tu­vę ir ap­kep­ti. Ke­pant su­dė­ti su­tar­kuo­tą mor­ką, su­pjaus­ty­tą pa­pri­ką ir svo­gū­ną. Drus­kos ir pi­pi­rų įdė­ti pa­gal sko­nį.

Į ke­pi­mo for­mą dė­ti pu­sę vir­tų ma­ka­ro­nų, ta­da – pa­kep­tą mė­sy­tę ir ant vir­šaus – li­ku­sius ma­ka­ro­nus. Šaukš­tu vis­ką su­ly­gin­ti, pa­spaus­ti ir už­ber­ti tar­kuo­tą sū­rį. Ap­ke­pą dė­ti į įkai­tin­tą or­kai­tę ir kep­ti, kol iš­si­ly­dys sū­ris. Val­gy­ti su dar­žo­vė­mis. Jei mėgs­ta­te, ga­li­ma už­si­pil­ti po­mi­do­rų pa­da­žo.

Sau­sų pus­ry­čių sau­sai­nu­kai

Rei­kės: pa­pras­tų ne­sal­džių sau­sų pus­ry­čių, 500 gra­mų kon­den­suo­to pie­no, 100 gra­mų džio­vin­tų span­guo­lių, 100 gra­mų sau­lėg­rą­žų sėk­lų.

Vis­ką su­mai­šy­ti ir šaukš­tu dė­ti į skar­dą, iš­klo­tą ke­pi­mo po­pie­riu­mi. Kep­ti įkai­tin­to­je or­kai­tė­je apie 7–10 mi­nu­čių. Išė­mus leis­ti at­vės­ti.

Ska­naus!


Char­čio sriuba

Lie­tu­vos gol­bo­lo rink­ti­nės na­rys, Rio de Ža­nei­ro pa­ro­lim­pi­nių žai­dy­nių čem­pio­nas Ne­ri­jus MONT­VY­DAS gy­ve­na, spor­tuo­ja ir ma­sa­žuo­to­ju dir­ba Vil­niu­je, bet į Šiau­lių kraš­tą at­vyks­ta daž­nai, nes Jo­ne­lai­čių kai­me (Šiau­lių r.) gy­ve­na jo uoš­viai. „Šiau­lių kraš­tą“ Ne­ri­jus kas­dien skai­to in­ter­ne­tu.

Rei­kės: 1 sau­jos ry­žių, 1 gal­vu­tės (4–5 skil­te­lių) čes­na­ko, pu­sės mor­kos, vie­nos rau­do­no­sios pa­pri­kos, vie­no di­de­lio svo­gū­no, dvie­jų po­mi­do­rų, pu­sės ki­log­ra­mo jau­tie­nos, drus­kos, ba­zi­li­kų, juo­dų­jų pi­pi­rų, vie­nos ait­rio­sios pa­pri­kos.

Mė­są su­pjaus­tau ku­be­liais ir ap­ke­pu. Į ver­dan­tį van­de­nį (1,5 l) su­de­du mė­są ir ry­žius. Svo­gū­ną, mor­ką, pa­pri­ką, ait­rią­ją pa­pri­ką ir nu­lup­tus po­mi­do­rus su­pjaus­tau ku­be­liais ir 10 mi­nu­čių pa­troš­ki­nu kep­tu­vė­je sa­vo sul­ty­se.

Ta­da su­de­du dar­žo­ves į puo­dą, įbe­riu drus­kos, juo­dų­jų pi­pi­rų ir už­den­gus ver­du 20 mi­nu­čių. Jei ma­žai ašt­ru­mo, įbe­riu mal­tos ait­rio­sios pa­pri­kos.

Bai­gus vir­ti, už­be­riu ka­po­tais čes­na­kais ir smul­kin­to­mis pet­ra­žo­lė­mis su kra­pais ir ba­zi­li­kais (tin­ka ir džio­vin­ti). Už­den­gus puo­dą, pa­lai­kau 15 mi­nu­čių. Sriu­ba tu­ri bū­ti tirš­ta ir la­bai ašt­ri.

Ska­naus!


Res­pub­li­ki­nės Šiau­lių li­go­ni­nės at­sto­vė spau­dai Zi­ta KAT­KIE­NĖ da­li­ja­si sa­vo re­cep­tais. Po vie­no žur­na­lis­tams li­go­ni­nė­je at­lik­to ty­ri­mo, ku­rio me­tu bu­vo nu­sta­to­mas krau­ja­gys­lių am­žius, su­ži­no­ju­si ty­ri­mo re­zul­ta­tą ji nu­spren­dė lai­ky­tis su­ma­žin­to ka­lo­rin­gu­mo die­tos, tai pa­ta­ria ir kar­dio­lo­gai.

„Per tris mė­ne­sius pa­vy­ko nu­mes­ti 10 ki­log­ra­mų svo­rio. Pa­tie­ka­lai tin­ka­mi ne­štis į dar­bą dė­žu­tė­je, nes ne tik pa­de­da mes­ti svo­rį bei pa­lai­ky­ti no­ri­mas li­ni­jas, bet ir yra gar­dūs net ir ne­šil­dy­ti“, – sa­ko Zi­ta.

Ri­ko­tos sū­ris su prie­dais

Ri­ko­tos sū­rio Zi­ta pa­si­ga­mi­na pa­ti pa­pras­tu bū­du, nors sa­ko yra ap­ti­ku­si ir su­dė­tin­ges­nių re­cep­tų. Lit­rą ke­fy­ro, su­fa­suo­to į plas­ti­ki­nį mai­še­lį, rei­kia per nak­tį pa­lai­ky­ti šal­dy­mo ka­me­ro­je. Per nak­tį ke­fy­ras su­šą­la į le­dą. Išė­mus iš mai­še­lio, šis le­do ga­ba­las de­da­mas į kiau­ra­sam­tį. Ke­fy­ras na­tū­ra­liai at­šy­la, pa­su­kos iš­var­va ir lie­ka minkš­ta varš­kė, ku­rią dar pus­va­lan­dį rei­kia pa­lai­ky­ti šal­dy­tu­ve, kad su­sting­tų. Ri­ko­tos sū­ris tin­ka pus­ry­čiams su džio­vin­tais vai­siais ar­ba dar­žo­vė­mis su prie­sko­niais.

Pie­tums Zi­ta pa­si­ga­mi­na ri­ko­tos su­kti­nu­kų su bak­la­ža­nais, nes juos ga­li­ma val­gy­ti ne tik šil­tus, bet ir šal­tus.

Dviem po­rci­joms rei­kės: dvie­jų bak­la­ža­nų, 250 gra­mų ri­ko­tos sū­rio (toks kie­kis pa­ga­mi­na­mas iš 1 lit­ro ke­fy­ro). Ri­ko­tos sū­riui pa­gar­din­ti rei­kės šaukš­te­lio ka­pa­rė­lių, skil­te­lės čes­na­ko, sau­jos grai­ki­nių rie­šu­tų, vie­nos cit­ri­nos žie­ve­lės, po žiups­ne­lį mus­ka­to, drus­kos ir juo­dų­jų pi­pi­rų.

Bak­la­ža­ną su­pjaus­ty­ti grie­ži­nė­liais išil­gai, pa­sū­dy­ti ir trum­pai ap­kep­ti, kol su­minkš­tė­ja. Pries­ko­nius su­smul­kin­ti ir su­dė­ti į ri­ko­tos sū­rį. Pa­ga­min­tą įda­rą dė­ti ant bak­la­ža­no grie­ži­nė­lių ir su­suk­ti. Kep­ti apie 5–6 mi­nu­tes iki 200 laips­nių įkai­tin­to­je or­kai­tė­je.

Sa­lo­tos su kre­ve­tė­mis

Vie­nai po­rci­jai pa­kan­ka sau­jos la­pi­nių sa­lo­tų, vie­no po­mi­do­ro, 100 g ap­vir­tų kre­ve­čių, džio­vin­tą po­mi­do­rą alie­ju­je.

Šiuos pro­duk­tus su­mai­šau, už­be­riu tar­kuo­tu par­me­za­no sū­riu ir val­gau su ru­gi­ne duo­na.

Ska­naus!


Pie­nių žie­dų si­ru­pas

But­kiš­kė­je (Kel­mės r.) gy­ve­nan­ti žo­li­nin­kė Kris­ti­na ŠI­LINS­KIE­NĖ „Šiau­lių kraš­to“ skai­ty­to­jams siū­lo iš­si­vir­ti gar­daus ir svei­ko pie­nių žie­dų si­ru­po.

Rei­kės: pie­nių žie­dų, cuk­raus, cit­ri­nų sul­čių.

Pie­nių žie­dus rei­kia skin­ti be ko­te­lių, bet su ža­lia apa­ti­ne da­li­mi, pa­lik­ti pa­skleis­tus ant dro­bės po­rai va­lan­dų, kad iš­si­laks­ty­tų va­ba­liu­kai, jei to­kių bū­tų.

Vė­liau žie­dus su­dė­ti į puo­dą, už­pil­ti van­de­niu, kad ap­sem­tų, ir dar šiek tiek, už­vir­ti, pa­mai­šant pa­vir­ti 10–15 mi­nu­čių. Už­deng­ti dang­čiu ir pa­lik­ti pa­sto­vė­ti pa­rą.

Ki­tą die­ną vi­ra­lą nu­sunk­ti ir žie­dus ge­rai nu­spaus­ti. Į gau­tą skys­tį įdė­ti cuk­raus (1,5 da­lis skys­čio:1 da­lis cuk­raus, nors ge­ros šei­mi­nin­kės de­da iš akies). Vir­ti si­ru­pą ant ma­žos ug­nies 1–2 va­lan­das, kol nu­ga­ruos bent treč­da­lis vi­so kie­kio, nu­grai­by­ti pu­tas. Pa­bai­gus vir­ti, įpil­ti cit­ri­nų sul­čių – lit­rui maž­daug 20 mi­li­lit­rų. Rūgš­tis rei­ka­lin­ga, kad sto­vė­da­mas per žie­mą si­ru­pas ne­su­sik­ris­ta­li­zuo­tų. Si­ru­pą su­pils­ty­ti į pa­ruoš­tą stik­li­nę ta­rą, leis­ti at­vės­ti, ta­da už­suk­ti dang­te­lius.

To­kį pa­čių pa­si­ga­min­tą pie­nių žie­dų si­ru­pą ga­li­ma lai­ky­ti ir ke­le­rius me­tus, juo sal­din­ti žo­le­lių ar­ba­tas, pa­gar­din­ti bly­nus, ke­pi­nius. Si­ru­pas la­bai ska­nus, ma­lo­naus spe­ci­fi­nio kva­po.

„Ma­nęs daž­nai klau­sia, ar ne­kar­tu, juk kiaul­pie­nės la­pai kar­tūs. Už­tik­ri­nu – žie­dų si­ru­pas ne­tu­ri jo­kio kar­tu­mo.

Kiaul­pie­nių žie­dų si­ru­pas la­bai tin­ka ir pa­tin­ka vai­kams. Ge­ri­na mie­gą, virš­ki­ni­mą, stip­ri­na imu­ni­te­tą“, – sa­kė K. Ši­lins­kie­nė.

Ska­naus!


Žu­vis pi­kan­tiš­kai

Jau­niau­sia Pak­ruo­jy­je gy­dy­to­ja Mo­ni­ka KAZ­LAUS­KIE­NĖ sa­vo šei­mą mėgs­ta pa­le­pin­ti gar­džiais ir so­čiais pa­tie­ka­lais, ta­čiau vi­sa­da ati­džiai ren­ka­si pro­duk­tus, kad mais­tas ne­bū­tų rie­bus. Laik­raš­čio skai­ty­to­ja da­li­ja­si mėgs­ta­miau­sio šei­mo­je žu­vies pa­tie­ka­lo re­cep­tu.

Rei­kės: šal­dy­tos jū­rų ly­de­kos – 400 g, il­gag­rū­džių ry­žių – 60 g, pa­pri­kos (sal­džio­sios) 80 g, 2 mor­kų , 2 trum­pa­vai­sių švie­žių agur­kų, 2 šaukš­te­lių me­daus, 4 šaukš­tų po­mi­do­rų pa­da­žo.

Ne­di­de­liais ga­ba­liu­kais su­pjaus­ty­ti žu­vį, dė­ti ją į įkai­tu­sią kep­tu­vę ir ap­ke­pin­ti. Kol keps, pa­si­ruoš­ti dar­žo­ves (su­smul­kin­ti) ir dė­ti kep­ti kar­tu su žu­vi­mi. Į pa­bai­gą įdė­ti po­mi­do­rų pa­da­žo ir me­daus, vis­ką iš­mai­šy­ti. Pa­tiek­ti su bi­riai vir­tais ry­žiais. Gar­din­ti mėgs­ta­mais na­tū­ra­liais, ma­žai sūdy­tais prie­sko­niais.

Ska­naus!


Or­kai­tė­je kep­tos bul­vės su šo­ni­ne

Jo­niš­kie­tė flo­ris­tė Mar­ga­ri­ta MIZ­GI­RĖ, pa­ma­čiu­si in­ter­ne­te or­kai­tė­je su šo­ni­ne kep­tų bul­vių nuo­trau­ką, net ne­mė­gi­no re­cep­to de­ta­liai nag­ri­nė­ti. Kaip su­gal­vo­jo, taip ir pa­ga­mi­no. Bu­vo so­tu ir ska­nu. „Šiau­lių kraš­to“ skai­ty­to­jams taip pat siū­lo­me paį­vai­rin­ti pie­tų sta­lą bul­vių bei šo­ni­nės pa­tie­ka­lu.

Pa­tie­ka­lui rei­kės: di­de­lių bul­vių tiek, kad tilp­tų į skar­dą (Mar­ga­ri­ta ke­pė še­šias bul­ves), rū­ky­tos šo­ni­nės ar­ba la­ši­nu­kų, 1–2 ro­pu­čių svo­gū­nų, 1–2 po­mi­do­rų, mėgs­ta­mo fer­men­ti­nio sū­rio, drus­kos, prie­sko­nių (jei no­ri­si).

Bul­ves nu­plau­na­me (ne­lup­tas) ir pa­da­ro­me gi­lias įpjo­vas, bet taip, kad jos vi­sai ne­pers­kil­tų. Ne­pa­gai­lė­da­mi be­ria­me drus­kos ir ant bul­vių, ir į įpjo­vas.

Šo­ni­nę ar­ba la­ši­nu­kus su­pjaus­to­me rie­ke­lė­mis ir po vie­ną su­ki­ša­me į įpjo­vas. Svo­gū­nų gal­vu­tes taip pat nu­lu­pa­me ir su­pjaus­to­me rie­ke­lė­mis ir jas de­da­me į tas pa­čias įpjo­vas gre­ta šo­ni­nės. Po­mi­do­ro grie­ži­nė­lius ir­gi taip pat su­de­da­me.

Skar­dą iš­te­pa­me alie­ju­mi, iš­ri­kiuo­ja­me bul­ves ir ant vir­šaus už­de­da­me fer­men­ti­nio sū­rio rie­ke­les, už­klo­ja­me fo­li­ja.

Pa­tie­ka­lą šau­na­me į 180 laips­nių tem­pe­ra­tū­ros or­kai­tę ir ke­pa­me apie va­lan­dą. Prieš bai­giant kep­ti ke­lioms mi­nu­tėms nui­ma­me fo­li­ją ir dar pa­lai­ko­me or­kai­tė­je, kad gra­žiai ap­skrus­tų. Ska­naus!


Rai­mon­da DA­CIE­NĖ, „Ma­xi­ma LT“ kon­di­te­rė, spe­cia­li­zuo­ja­si ga­mi­nių puo­šy­bos sri­ty­je, yra „Ta­len­tų kon­kur­so-2014“ ves­tu­vių tor­tų ka­te­go­ri­jos auk­so me­da­lio lai­mė­to­ja. Ji sa­ko, kad dar­bas jai – to­ly­gus šven­tei: „Kai gra­žiai pa­puo­ši tor­tą, tai, ro­dos, šir­dis dai­nuo­ja.“ Ar­tė­jant va­sa­rai, Rai­mon­da siū­lo pa­si­ga­min­ti gai­vų ir la­bai gra­žų tor­tą „Va­sa­ros gai­va“.

Tor­tas „Va­sa­ros gai­va“

Bisk­vi­tui rei­kės: 3 kiau­ši­nių, 75 g cuk­raus, 75 g mil­tų.

Per­te­pi­mui: 100 g mėgs­ta­mos uo­gie­nės.

Kre­mui: 250 g pie­no, 5 kiau­ši­nių try­nių, 80 g cuk­raus, 15 g že­la­ti­nos, 30 g van­dens, 300 g grie­ti­nė­lės, įvai­rių uo­gų (ko­kių tu­ri­te ar mėgs­ta­te).

Ruoš­da­mi kre­mą, 40 g cuk­raus su­pil­ki­te į pie­ną ir 40 g – į kiau­ši­nių try­nius. Pie­ną su cuk­ru­mi už­vi­rin­ki­te, o try­nius su­pla­ki­te su cuk­ru­mi ir ta­da už­pil­ki­te ver­dan­čiu van­de­niu. Ma­sę tru­pu­tį pa­kai­tin­ki­te ir į ją su­pil­ki­te iš­tir­pin­tą že­la­ti­ną. Pa­lau­ki­te, kol at­vės. Ta­da iš­pla­ki­te grie­ti­nė­lę ir ją su­mai­šy­ki­te su at­vė­su­sia ma­se (pli­ky­tu kre­mu).

Pro­duk­tus, rei­ka­lin­gus bisk­vi­tui ga­minti, su­dė­ki­te į in­dą ir ge­rai iš­pla­ki­te. Ta­da teš­lą pil­ki­te į ke­pi­mo for­mą ir kep­ki­te, kol bisk­vi­tas iš­kils. Jam at­vė­sus, ant bisk­vi­to lakš­to už­tep­ki­te uo­gie­nės, su­su­ki­te jį į plo­ną ri­ti­nu­ką ir pa­lau­ki­te, kol su­stings. Ta­da ri­ti­nu­ką su­pjaus­ty­ki­te maž­daug 1–1,5 cm sto­rio grie­ži­nė­liais ir jais iš­klo­ki­te tor­to for­mos dug­ną bei šo­nus.

Į jau pa­ruoš­tą for­mą įpil­ki­te sluoks­nį kre­mo, dė­ki­te įvai­rių uo­gų ir vėl už­pil­ki­te kre­mo iki for­mos vir­šaus, o vir­šu­ti­nį sluoks­nį su­ly­gin­ki­te ir pa­li­ki­te su­sting­ti. Tor­to vir­šų gau­siai pa­puoš­ki­te uo­go­mis.

Ska­naus!


Kel­mės ra­jo­ne, Žad­vai­nių kai­me, gy­ve­nan­ti Dan­guo­lė MOC­KE­VI­ČIE­NĖ sa­vo kai­miš­kais pa­tie­ka­lais mėgs­ta pa­le­pin­ti anū­kus ir iš ko­man­di­ruo­čių už­sie­ny­je su­grįž­tan­tį vy­rą.

„Šiau­lių kraš­to“ skai­ty­to­jams ji siū­lo iš­ban­dy­ti ke­le­tą jos šei­mos la­biau­siai mėgs­ta­mų pa­tie­ka­lų.

Vė­da­rai

Rei­kės: 3 ki­log­ra­mų bul­vių, ke­lių kiau­lės žar­nų, drus­kos, 3 kiau­ši­nių, 1 lit­ro pie­no, 300 gra­mų la­ši­nių, 2 gal­vu­čių svo­gū­nų, grie­ti­nės.

Kiau­lių žar­nas iš­mir­ko­me ac­te. Su­tar­kuo­ja­me bul­ves. Tar­kius nu­spau­džia­me, kad gau­tu­me to­kią teš­lą kaip ce­pe­li­nams. Už­vi­ri­na­me pie­ną ir su­pi­la­me jį į tar­kius, be­ria­me drus­kos, iš­mai­šo­me.

La­ši­nius su­pjaus­to­me, su­smul­ki­na­me svo­gū­ną. Su­tir­pi­na­me spir­gu­čius ir pa­ke­pi­na­me svo­gū­ną. Su­pi­la­me į tar­kių ma­sę. Įmu­ša­me tris kiau­ši­nius. Ge­rai iš­mai­šo­me. Tar­kius su­ki­ša­me į žar­nas. Ga­lus per­smei­gia­me me­di­niais bam­bu­ko ieš­me­liais.

Me­di­niu krapš­tu­ku su­ba­do­me žar­nas ir ki­ša­me į or­kai­tę. Ke­pa­me 200 laips­nių tem­pe­ra­tū­ro­je apie pu­sant­ros va­lan­dos. Val­go­me su grie­ti­ne ar ki­tu pa­tin­kan­čiu pa­da­žu.

Ma­ri­nuo­ta kar­ka

Rei­kės: 1 kiau­lės kar­kos, 200 gra­mų ma­jo­ne­zo, 3 šaukš­tų gars­ty­čių, pu­sės stik­li­nės alie­jaus, šaukš­to drus­kos, 2 šaukš­te­lių pi­pi­rų, 2 gal­vu­čių čes­na­ko, 2 šaukš­tų džio­vin­tų rau­do­nė­lių, 2 šaukš­tų kmy­nų, 10 bul­vių, 3 mor­kų.

Kar­ką pa­sū­do­me, iš­tri­na­me prie­sko­niais ir žo­le­lė­mis, su­tri­na­me alie­ju­mi. Pas­kui pa­vo­lio­ja­me ma­jo­ne­ze. De­da­me į šal­dy­tu­vą ir pa­lai­ko­me maž­daug pa­rą.

Po pa­ros ki­ša­me į ke­pi­mo ran­ko­vę, su­pjaus­to­me nu­skus­tų bul­vių ir mor­kų grie­ži­nė­lių, pa­sū­do­me ir api­bars­to­me juos kmy­nais, ki­ša­me į tą pa­čią ran­ko­vę. Ke­pa­me or­kai­tė­je 250 laips­nių tem­pe­ra­tū­ro­je apie po­rą va­lan­dų.

Ge­ro ape­ti­to!


Pak­ruo­jie­tė au­tog­ra­fų ko­lek­ci­nin­kė Ge­no­vai­tė STAN­KE­VI­ČIE­NĖ daž­niau­siai ga­mi­na tra­di­ci­nius pa­tie­ka­lus, ko­kius ruoš­da­vo ir jos ma­ma, ir ki­tos gi­mi­nės mo­te­rys. Ak­ty­viai gy­ve­nan­ti sen­jo­ra vir­tu­vė­je sten­gia­si neuž­gaiš­ti – lai­ką mie­liau ski­ria sa­vo po­mė­giams. Po­nia Ge­no­vai­tė siū­lo pa­si­ga­min­ti uni­ver­sa­lios, įvai­riems pa­tie­ka­lams tin­kan­čios miš­rai­nės.

Uni­ver­sa­li miš­rai­nė

Rei­kės: mor­kų, svo­gū­nų, mėgs­ta­mo alie­jaus, po­mi­do­rų pa­da­žo, pa­gal sko­nį – drus­kos ir no­ri­mų prie­sko­nių. Vi­si pro­duk­tai ima­mi iš akies.

Mor­kos su­tar­kuo­ja­mos stam­bia trin­tu­ve ir iš­ke­pa­mos alie­ju­je. Svo­gū­nai ga­na stam­biai su­pjaus­to­mi ir ke­pa­mi alie­ju­je, kol su­minkš­tės. Su­mai­šo­mi su mor­ko­mis, įbe­ria­ma drus­kos, prie­sko­nių, pa­gal sko­nį de­da­ma po­mi­do­rų pa­da­žo, ge­rai iš­mai­šo­ma. Mi­ši­nys dar ke­lias mi­nu­tes pa­troš­ki­na­mas gi­lio­je kep­tu­vė­je, karš­tas su­kre­čia­mas į už­su­ka­mus stik­lai­nius.

„Ši miš­rai­nė tin­ka ir su žu­vi­mi, ir su ki­tais pa­tie­ka­lais. Į ją įmai­šius ga­ba­liu­kais su­pjaus­ty­tos sil­kės fi­lė, tu­rė­si­me sil­kės už­kan­dį. Miš­rai­ne ga­li­ma pa­pil­dy­ti ir ver­da­mą sriu­bą – už­teks į puo­dą įdė­ti vie­ną ki­tą jos šaukš­tą, ir sriu­bos sko­nis pa­si­keis“, – sa­ko po­nia Ge­no­vai­tė.


Jo­niš­kio is­to­ri­jos ir kul­tū­ros mu­zie­jaus mu­zie­ji­nin­kė Li­na VAI­TE­KŪ­NIE­NĖ, su­da­riu­si kas­met lei­džia­mą ka­len­do­rių „Nau­ji gas­pa­do­riai – švie­ži ka­len­do­riai“, su­rin­ko įvai­rių se­no­vi­nių ir tra­di­ci­nių re­cep­tų. „Šiau­lių kra­što“ skai­ty­to­jams siū­lo­me po­rą jų iš­mė­gin­ti.

Mor­kų kot­le­tai

Pa­tie­ka­lui rei­kės: 300 gra­mų mor­kų, 0,5 stik­li­nės ma­nų kruo­pų, 1 šaukš­te­lio krak­mo­lo, 1 šaukš­to kvie­ti­nių mil­tų, prie­sko­nių.

Mo­rkas su­tar­kuo­ja­me, su­mai­šo­me su kruo­po­mis, miltais, krak­mo­lu ir prie­sko­niais ir pa­lie­ka­me 20 mi­nu­čių. Ta­da lip­do­me kot­le­tus ir ke­pa­me be rie­ba­lų tef­lo­ni­nė­je kep­tu­vė­je. Tin­ka su grie­ti­ne ar ki­tu mė­gsta­mu pa­da­žu.

Ska­naus!

Mo­liū­gų sėk­lų už­te­pė­lė

Reiėks: 1 šaukš­to mo­liū­gų sėk­lų alie­jaus, 1 šaukš­to mal­tų mo­liū­gų sėk­lų, sau­jos švie­žių dil­gė­lių la­pe­lių, 2 šaukš­tų tar­kuo­to kie­to­jo sū­rio, 2 šaukš­te­lių cit­ri­nos sul­čių, 2 skil­te­lių čes­na­ko, drus­kos, mal­tų pi­pi­rų.

Dil­gė­les nu­pli­ko­me ver­dan­čiu van­de­niu. Vi­sus ing­redien­tus su­tri­na­me elekt­ri­niu trin­tu­vu iki vien­ti­sos kre­mi­nės masės. Jei rei­kia, tirš­tu­mą pa­re­gu­liuo­ja­me mo­liū­gų ar­ba aly­vuo­gių alie­ju­mi. Pa­gal sko­nį pa­gar­di­na­me drus­ka, mal­tais pi­pi­rais ir ma­sę su­kre­čia­me į pa­ruoš­tus in­de­lius. Lai­ko­me šal­dy­tu­ve. Val­go­me su tra­pu­čiais, skre­bu­čiais, tin­ka pa­gar­din­ti ma­ka­ro­nų pa­tie­ka­lus.


Rad­vi­liš­kie­tė Vil­ma GED­MI­NIE­NĖ, bend­ro­vės „Gliu­kol­ve­tas“ va­dy­bi­nin­kė, mėgs­ta su­kio­tis vir­tu­vė­je ir iš­ban­dy­ti vis nau­jus pa­tie­ka­lų re­cep­tus, jais daž­nai nu­ste­bin­da­ma ar­ti­muo­sius ir drau­gus. Po­rą mėgs­ta­mų pa­tie­ka­lų re­cep­tų ji siū­lo iš­mė­gin­ti ir „Šiau­lių kraš­to“ skai­ty­to­jams.

Ki­bi­nai

Jų teš­lai rei­kės: 200 gra­mų svies­to ar­ba mar­ga­ri­no, 200 gra­mų grie­ti­nės, 2 kiau­ši­nių, tru­pu­čio cuk­raus ir drus­kos, mil­tų (tiek, kad teš­la ne­bū­tų per daug kie­ta).

Įda­rui rei­kės: 0,5 ki­log­ra­mo mėgs­ta­mo far­šo, 0,5 stik­li­nės van­dens, 1 kiau­ši­nio, 2–3 šaukš­tų alie­jaus, prie­sko­nių (be­ne la­biau­siai tin­ka prie­sko­nių mi­ši­nys „Per­si­la­das").

Kiau­ši­nius ir grie­ti­nę iš­plak­ti, svies­tą iš­tir­pin­ti, at­vė­sin­ti ir su­pil­ti į pla­ki­nį, su­ber­ti prie­sko­nius, pil­ti mil­tus ir iš­min­ky­ti teš­lą. Ją pus­va­lan­džiui įdė­ti į šal­dy­tu­vą, o per tą lai­ką pa­si­ruoš­ti įda­rą, ku­riam su­mai­šy­ti vi­sus nu­ro­dy­tus ing­re­dien­tus.

Iš iš­ko­čio­tos teš­los iš­spaus­ti maž­daug 10 cen­ti­met­rų ap­skri­ti­mus, dė­ti įda­rą, už­spaus­ti kraš­tus. Ki­bi­nus pa­tep­ti kiau­ši­nio pla­ki­niu, kad jie gra­žiai ap­skrus­tų. Kep­ti 160–180 laips­nių įkai­tin­to­je or­kai­tė­je apie 30 mi­nu­čių.

Pa­na­ko­ta

Rei­kės: 12 gra­mų že­la­ti­nos, 400 gra­mų 35 pro­cen­tų grie­ti­nė­lės, 200 gra­mų pie­no, 3 šaukš­tų cuk­raus, 0,5 šaukš­te­lio va­ni­lės.

Že­la­ti­ną iš­tir­pin­ti ma­ža­me kie­ky­je van­dens. Grie­ti­nė­lę, pie­ną, cuk­rų ir va­ni­lę su­pil­ti į puo­dą ir už­vi­rin­ti. Tru­pu­tį at­vė­sin­ti ir į ma­sę su­pil­ti iš­tir­pin­tą že­la­ti­ną. Ge­rai iš­mai­šy­ti.

Gau­tą ma­sę su­pils­ty­ti į stik­li­nai­tes ar le­dai­nes, dė­ti į šal­dy­tu­vą, kol pa­na­ko­ta su­stings. Ją pa­puoš­ti švie­žio­mis uo­go­mis ar rūgš­tes­ne uo­gie­ne.

Ska­naus!


Įda­ry­ta viš­tie­na

Kel­miš­kė Jur­ga PE­LE­NIE­NĖ mo­ka vi­sus mo­te­riš­kus bui­ties dar­bus: mez­ga, ne­ria, siu­va, ve­lia iš vil­nos, pie­šia ir ska­niai ga­mi­na. Jos vy­ras ir duk­ros nie­kuo­met ne­no­ri pra­leis­ti pie­tų, ku­riuos ji pa­ga­mi­na.

Jur­ga vi­suo­met sten­gia­si, kad pa­tie­ka­las bū­tų įdo­mes­nis ir ska­nes­nis.

„Šiau­lių kraš­to“ skai­ty­to­jams J. Pe­le­nie­nė siū­lo iš­ban­dy­ti jos šei­mos mėgs­ta­mą karš­tą pa­tie­ka­lą.

Pa­tie­ka­lui rei­kės: 1 kg viš­tos krū­ti­nė­les, 5 mor­kų, 5 svo­gū­no gal­vu­čių, 100 gra­mų fer­men­ti­nio sū­rio, 200 gra­mų gry­bų, 3 šaukš­tų ma­jo­ne­zo, 2 kiau­ši­nių, stik­li­nės alie­jaus, stik­li­nės grie­ti­nė­lės, 2 šaukš­tų svies­to, pi­pi­rų, prie­sko­ninių žo­le­lių.

Krū­ti­nė­lės mė­są leng­vai pa­mu­ša­me, pa­sū­do­me, pa­bars­to­me pi­pi­rais ir prie­sko­ni­nė­mis žo­le­lė­mis.

Pa­si­ruo­šia­me įda­rą. Nus­ku­ta­me ir su­tar­kuo­ja­me mor­kas. Nu­lu­pa­me ir su­smul­ki­na­me svo­gū­nus. Sup­jaus­to­me gry­bus. Vis­ką de­da­me į kep­tu­vę su įkai­tin­tu alie­ju­mi, šiek tiek pa­sū­do­me ir pa­ke­pi­na­me. Ant pa­ke­pu­sių dar­žo­vių už­bars­to­me tar­kuo­to fer­men­ti­nio sū­rio, už­de­da­me ma­jo­ne­zo. Vis­ką su­mai­šo­me.

Įda­rą de­da­me ant muš­tos mė­sos ga­ba­liu­kų ir su­su­ka­me. Suk­ti­nu­kus pa­vo­lio­ja­me į džiū­vė­sė­lius, po to – į kiau­ši­nio pla­ki­nį. Su­de­da­me į alie­ju­mi iš­tep­tą skar­dą ir ke­pa­me apie 40 mi­nu­čių 250 laips­nių tem­pe­ra­tū­ro­je.

Kol su­kti­nu­kai ke­pa, pa­si­ruo­šia­me pa­da­žą. Į puo­dą su­pi­la­me grie­ti­nė­lę, įde­da­me svies­to, pa­mai­šo­me, kol už­virs. Pa­da­žą ga­li­ma už­pil­ti ant su­kti­nu­kų dar bai­giant kep­ti ar­ba į lėkš­tę.

Suk­ti­nu­kus val­go­me su karš­to­mis bul­vė­mis, vir­to­mis ar­ba kep­to­mis to­je pa­čio­je or­kai­tė­je ir ža­lio­mis sa­lo­to­mis ar­ba rau­gin­tais ko­pūs­tais, agur­kais ir panašiai.


Spa­ge­čiai su far­šu ir dar­žo­vė­mis

Paeg­le­sių kai­me (Ak­me­nės r.) gy­ve­nan­ti Lau­ra GRA­MAN­TĖ mėgs­ta ir mo­ka gar­džiai ga­min­ti. „Šiau­lių kraš­tui“ ji siū­lo pa­si­ga­min­ti vy­ro Ry­čio mėgs­ta­miau­sią pa­tie­ka­lą.

Rei­kės: 500 gra­mų spa­ge­čių, 500 gra­mų kiau­lie­nos far­šo, 1 di­de­lio svo­gū­no, 2 di­de­lių mor­kų, 0,5 lit­ro kon­ser­vuo­tų ža­lių­jų žir­ne­lių, 200–300 gra­mų fer­men­ti­nio sū­rio, 300 gra­mų po­mi­do­rų pa­da­žo, prie­sko­nių ir alie­jaus.

Smul­kiai su­pjaus­to­me svo­gū­ną. Stambiai su­tar­kuo­ja­me mor­kas.

Pa­ruoš­tas mor­kas ir svo­gū­ną su­mai­šo­me su far­šu, įde­da­me prie­sko­nių bei drus­kos pa­gal sko­nį.

Į įkai­tin­tą kep­tu­vė­je alie­jų de­da­me far­šo ir dar­žo­vių mi­ši­nį.

Ke­pi­mo pro­ce­sui įpu­sė­jus, už­kai­čia­me di­des­nį puo­dą van­dens spa­ge­čiams bei įde­da­me drus­kos pa­gal sko­nį.

Į ver­dan­tį van­de­nį su­de­da­me spa­ge­čius ir ver­da­me 10–15 mi­nu­čių.

Iš­ke­pus faršo ir daržovių mi­ši­niui, su­pi­la­me po­mi­do­rų pa­da­žą, iš­mai­šo­me jį ir tar­kuo­ja­me fer­men­ti­nį sū­rį. Iš­tir­pus sū­riui, su­pi­la­me nu­sunk­tus žir­ne­lius. Vis­ką su­mai­šo­me, pa­lie­ka­me ant silp­nos ug­nies 2–3 mi­nu­tėms ir iš­jun­gia­me vi­ryk­lę.

Kiau­ra­sam­čiu nu­sun­kia­me spa­ge­čius, su­pi­la­me juos at­gal į puo­dą ir ant vir­šaus pi­la­me vi­są kep­tu­vė­je pa­ga­min­tą tu­ri­nį. Su­mai­šo­me.

Ska­naus!


Obuo­lių py­ra­gas ma­mai

Šiau­lie­tė Ži­vi­lė VA­LIU­ŠAI­TY­TĖ mėgs­ta, kai jos na­muo­se kve­pia py­ra­gai. Juos daž­niau­siai ke­pa ma­ma, bet Mo­ti­nos die­ną py­ra­gą sa­vo ma­mai ke­pa Ži­vi­lė. Ne­su­dė­tin­gą ke­pi­nį mer­gi­na siū­lo iš­ban­dy­ti ne tik mo­te­rims, bet ir vy­rams. „Tik­rai pa­vyks“, – drą­si­na „Šiau­lių kraš­to“ skai­ty­to­ja.

Rei­kės: 250 gra­mų svies­to, 10 šaukš­tų mil­tų, 4–5 obuo­lių, 1 stik­li­nės cuk­raus, žiups­ne­lio ci­na­mo­no.

Svies­tą, cuk­rų ir mil­tus su­min­ko­me. Dė­ti dau­giau mil­tų ne­re­ko­men­duo­ja­ma – teš­la ga­li ne­su­lip­ti. Ji tu­ri bū­ti la­bai minkš­ta.

Obuo­lius nu­lu­pa­me, su­tar­kuo­ja­me stam­bia tar­ka. De­da­me tru­pu­tį cuk­raus ir ci­na­mo­no. Pa­lie­ka­me šiek tiek pa­sto­vė­ti.

Į ke­pi­mo for­mą de­da­me di­des­nią­ją da­lį teš­los – su­for­muo­ja­me tar­si du­be­nį. Į jį su­de­da­me pa­ruoš­tą obuo­lių ma­sę. Ant jos ta pa­čia tar­ka ­tar­kuo­ja­me li­ku­sią teš­lą, kad ji pa­deng­tų obuo­lių ma­sės pa­vir­šių.

Ke­pa­me 1 va­lan­dą iki 180 laips­nių įkai­tin­to­je or­kai­tė­je.

Ska­naus!


Kre­mi­nis rie­šu­tų kok­tei­lis pus­ry­čiams

Ga­tau­čių (Jo­niš­kio ra­jo­nas) Mar­cės Ka­ti­liū­tės pa­grin­di­nės mo­kyk­los ma­te­ma­ti­kos mo­ky­to­ja Vio­le­ta ŽE­MEC­KIE­NĖ mėgs­ta ruoš­ti svei­ką mais­tą. „Šiau­lių kraš­to“ skai­ty­to­jams ji siū­lo iš­mė­gin­ti so­tų, mais­tin­gą ir gai­vų kok­tei­lį pus­ry­čiams.

Kok­tei­liui rei­kės: 2 šaukš­tų smul­kin­tų mig­do­lų, 2 šaukš­tų 2 pro­cen­tų rie­bu­mo pie­no, 3 šaukš­tų lie­so jo­gur­to, 1 ne­di­de­lio ba­na­no, 3 le­do ga­ba­liu­kų, 1 šaukš­te­lio sė­me­nų, šiek tiek va­ni­lės ekst­rak­to ir ci­na­mo­no.

Mig­do­lus, pie­ną, jo­gur­tą, ba­na­ną su­pla­ka­me su le­do ga­ba­liu­kais. Įmai­šo­me sė­me­nis, va­ni­lės ekst­rak­tą ir ci­na­mo­ną.

Šių pro­duk­tų ga­li­ma ir ne­plak­ti, bet pa­si­da­ry­ti tie­siog ba­na­nų sa­lo­tas su jo­gur­tu. Pie­no ir le­do ga­ba­liu­kų ne­be­rei­kia.

Ska­naus!


Tor­tas su kon­den­suo­tu pie­nu

Pak­ruo­jo vi­suo­me­nės svei­ka­tos biu­ro svei­ka­tos ste­bė­se­nos spe­cia­lis­tė Lai­ma MIE­ŽIE­NĖ na­miš­kius bei sve­čius vai­ši­na na­mi­niu tor­tu, ku­rį api­bū­di­na „pa­pras­ta, leng­va ir ska­nu!“ Jo re­cep­tu me­di­kė da­li­ja­si su „Šiau­lių kraš­to“ skai­ty­to­jais.

Lakš­tams rei­kės: 1 in­de­lio sal­daus kon­den­suo­to pie­no, 1 kiau­ši­nio, 50 gra­mų kon­di­te­ri­nių rie­ba­lų ar­ba svies­to, šaukš­te­lio ke­pi­mo mil­te­lių, 2 šaukš­tų mal­tos pu­pe­lių ka­vos, apie 5 šaukš­tų mil­tų (teš­lai įmai­šy­ti iki tirš­tos ma­sės).

Per­te­pi­mui rei­kės: 500 mi­li­lit­rų 30 pro­c. rie­bu­mo grie­ti­nės, 0,5 stik­li­nės cuk­raus, mė­gsta­mų kva­pų esen­ci­jos ar­ba cit­ri­nos žie­ve­lės, ar­ba cit­ri­nos sul­čių, smul­kin­tų mė­gsta­mų rie­šu­tų sau­jos, 1,5 šaukš­to že­la­ti­nos, juo­do­jo šo­ko­la­do ply­te­lės (šo­ko­la­dą ga­li­ma pa­si­ga­min­ti, su­mai­šius po 2 šaukš­tus ka­ka­vos, cuk­raus, svies­to ir pie­no).

Že­la­ti­ną iš­brin­ki­na­me.

Grie­ti­nę iš­su­ka­me su cuk­ru­mi, kol iš­tirps cuk­rus, su­de­da­me kva­pų esen­ci­ją ar­ba įtar­kuo­ja­me cit­ri­nos žie­ve­lę (ar­ba įspau­džia­me cit­ri­nos sul­čių) pa­gal sko­nį. Su­pi­la­me iš­brin­kin­tą že­la­ti­ną ir pa­lau­kia­me, kol vi­sa ma­sė pra­dės sting­ti.

Kon­den­suo­tą pie­ną iš­su­ka­me su kiau­ši­niu, su­pi­la­me iš­tir­pin­tą svies­tą, su­de­da­me ke­pi­mo mil­te­lius. Gau­tą ma­sę pa­da­li­ja­me į 2 da­lis. Į vie­ną da­lį de­da­me tik mil­tus, o į ki­tą – mil­tus ir mal­tą ka­vą. Išeis dvi po­rci­jos tirš­tos teš­los. Skar­dą pa­te­pa­me svies­tu ir ke­pa­me apie 10 mi­nu­čių vie­ną, pa­skui ki­tą lakš­tą.

Kiek­vie­ną iš­kep­tą ir pra­vė­su­sį lakš­tą ho­ri­zon­ta­liai da­li­ja­me pu­siau, per­te­pa­me ap­stin­gu­sia per­te­pi­mo ma­se, vir­šų ap­te­pa­me šo­ko­la­du ir api­bars­to­me smul­kin­tais rie­šu­tais. Prieš pa­tie­kiant apie 2 va­lan­das lai­ko­me šal­dy­tu­ve.

Ska­naus!


Al­vi­das UR­NIE­ŽIUS, bend­ro­vės „Šiau­lių kraš­tas“ vy­riau­sia­sis bu­hal­te­ris, da­li­ja­si sa­vo re­cep­tu. Skai­ty­to­jams jis siū­lo pa­si­ga­min­ti sa­vait­ga­lio pus­ry­čius.

Sa­vait­ga­lio pus­ry­čiai

Rei­kės: 4 kie­tai vir­tų kiau­ši­nių, 2 di­de­lių svo­gū­nų, žir­ne­lių, kra­pų, pi­pi­rų, drus­kos, šaukš­to ma­jo­ne­zo, duo­nos.

Svies­te pa­ke­pin­ti su­pjaus­ty­tus svo­gū­nus. Į juos su­ber­ti su­pjaus­ty­tus kiau­ši­nius, žir­ne­lius, įdė­ti pi­pi­rų, drus­kos, šaukš­tą ma­jo­ne­zo, iš­mai­šy­ti. Tep­ti ant juo­dos duo­nos rie­kės, pa­gar­din­ti kra­pais.

Ska­naus prie ry­to ka­vos!


Šiau­lių Didžd­va­rio gim­na­zi­jos ma­te­ma­ti­kos mo­ky­to­jas eks­per­tas, švie­ti­mo kon­sul­tan­tas (mo­ky­to­jų pra­kti­nės veik­los ver­tin­to­jas) Vin­cas TA­MA­ŠAUS­KAS sa­ko, kad nė vie­na jų šei­mos šven­tė ne­praei­na be sil­kės pa­tie­ka­lų, o mėgs­ta­miau­sia – sil­kė su sau­lėg­rą­žo­mis. La­bai pa­ti­ko ir ne­se­niai iš­ban­dy­tos bro­ko­lių sa­lo­tos. Mėgs­ta­mų pa­tie­ka­lų re­cep­tais ma­te­ma­ti­kas da­li­ja­si su „Šiau­lių kraš­to“ skai­ty­to­jais.

Sil­kė su sau­lėg­rą­žo­mis

Rei­kės: 1 sil­kės, 2–3 svo­gū­nų (pa­gal sko­nį), 2 sau­jų gliau­dy­tų sau­lėg­rą­žų.

Iš sil­kės iši­ma­me kau­lus, su­pjaus­to­me ma­žais kvad­ra­tė­liais, su­de­da­me į du­be­nė­lį. Svo­gū­nus su­pjaus­to­me pus­žie­džiais ir pa­ke­pi­na­me alie­ju­je, kol su­minkš­tės. Sau­lėg­rą­žas pa­ke­pi­na­me sau­so­je kep­tu­vė­je (tik ne­su­de­gin­ki­te) ir su­mai­šo­me su svo­gū­nais. Kai at­vės­ta, su­kre­čia­me ant sil­kių. Ant vir­šaus už­de­da­me ma­jo­ne­zo. Ga­li­ma pa­puoš­ti ža­lu­my­nais ar vir­tu kiau­ši­nio try­niu.

Bro­ko­lių sa­lo­tos

Rei­kės: 1 di­de­lio bro­ko­lio, 1 rau­do­no­jo svo­gū­no, 2 sau­jų džio­vin­tų span­guo­lių, 1 sau­jos gliau­dy­tų sau­lėg­rą­žų (ga­li­ma ir dau­giau, jei­gu pa­tin­ka), 1 sau­jos gliau­dy­tų mo­liū­gų sėk­lų, ma­jo­ne­zo ir grai­kiš­ko jo­gur­to.

Bro­ko­lius su­pjaus­to­me ne­di­de­liais ga­ba­lė­liais ir už­pi­la­me ver­dan­čiu van­de­niu, pa­lai­ko­me 10 mi­nu­čių ir nu­pi­la­me. Ant bro­ko­lių be­ria­me span­guo­lių, svo­gū­ną, su­pjaus­ty­tą ku­be­liais ar­ba pus­žie­džiais. Sau­lėg­rą­žų ir mo­liū­gų sėk­las pa­ke­pi­na­me sau­so­je kep­tu­vė­je (at­ski­rai) ir su­be­ria­me ant bro­ko­lių.

De­da­me tru­pu­tį ma­jo­ne­zo, su­mai­šy­to su grai­kiš­ku jo­gur­tu (ga­li­ma dė­ti tik jo­gur­to), ir iš­mai­šome sa­lo­tas.

Ga­li­ma iš kar­to val­gy­ti, bet il­giau pa­sto­vė­ju­sios yra ska­nes­nės. Jo­gur­tas su­si­ge­ria, jei­gu rei­kia, ga­li­ma jo pa­pil­dy­ti.

Ska­naus!


Jo­niš­kio kul­tū­ros cent­ro Mal­de­nių sky­riaus ren­gi­nių re­ži­sie­rė, li­te­ra­tė Emi­li­ja KVE­DA­RIE­NĖ – pui­ki sū­rių ga­min­to­ja. Mo­te­ris juos ga­mi­na įvai­rius: su kmy­nais, žo­le­lė­mis, prie­sko­niais. „Šiau­lių kraš­to“ skai­ty­to­jams siū­lo­ pa­mė­gin­ti su­slėg­ti įpras­tą bal­tą varš­kės sū­rį.

Sal­daus pie­no sū­ris

Rei­kės: 6 lit­rų švie­žio pie­no, 1 lit­ro rūgš­čių iš­rū­gų, 1 šaukš­te­lio drus­kos, kmy­nų pa­gal sko­nį.

Puo­dą su­drė­ki­na­me van­de­niu, kad ne­svil­tų. Pi­la­me švie­žią pie­ną ir puo­dą už­kai­čia­me. Kai­ti­na­me, kol ima kil­ti pu­ta. Ta­da puo­dą nu­ke­lia­me nuo ug­nies ir mai­šy­da­mi jį su­pi­la­me iš­rū­gas. Pie­ną tu­ri su­trauk­ti į varš­kę.

Gau­tą varš­kę su­kre­čia­me į kiau­ra­sam­tį, iš­klo­tą au­di­niu, nu­var­vi­na­me ir iš­kra­to­me į du­be­nį. Pa­lie­ka­me tru­pu­tį pra­vės­ti. Ta­da su­be­ria­me drus­ką, kmy­nus ir ge­rai iš­min­ko­me. Gau­tą ma­sę su­kra­to­me į drėg­ną sūr­mai­šį ir pa­sle­gia­me slėg­tu­vu. Maž­daug po va­lan­dos sū­rį iši­ma­me iš slėg­tu­vo ir su vi­su sūr­mai­čiu de­da­me į šal­dy­tu­vą maž­daug va­lan­dai. At­šal­dy­tą sū­rį bus leng­viau išim­ti iš sūr­mai­čio.

Ska­naus!


Na­mi­niai če­na­kai

Ar­tū­ras JA­CE­VI­ČIUS, bend­ro­vės „Pak­ruo­jo au­tot­rans­por­tas“ va­dy­bi­nin­kas, mėgs­ta ga­min­ti ir dar­bų vir­tu­vė­je neat­si­sa­ko. „Šiau­lių kraš­to“ skai­ty­to­jams jis siū­lo sa­vo mėgs­ta­mo val­gio re­cep­tą.

Vie­nai po­rci­jai rei­kės: vie­nos vi­du­ti­nio dy­džio bul­vės, svo­gū­no ro­pu­tės, skil­te­lės čes­na­ko, po­ros šon­kau­liu­kų, rau­do­no­sios sal­džio­sios pa­pri­kos, pa­gal sko­nį drus­kos, lau­rų la­pe­lio, ke­lių juo­dų­jų pi­pi­rų, sul­ti­nio ku­be­lio.

Če­na­kai ga­mi­na­mi mo­li­nia­me (tal­pa 300-500 ml) in­de­ly­je.

Ku­be­liais su­pjaus­to­ma bul­vė ir de­da­ma į in­do dug­ną. Ant vir­šaus su­de­da­mi su­smul­kin­ti šon­kau­liu­kai.

Smul­kiai su­pjaus­to­mas svo­gū­nas ir už­be­ria­mas ant šon­kau­liu­kų.

Ku­be­liais su­pjaus­to­ma pu­sė sal­džio­sios pa­pri­kos ir įde­da­ma į in­dą.

Su­de­da­mi prie­sko­niai, drus­ka, ket­vir­ta­da­lis sul­ti­nio ku­be­lio.

Vis­kas už­pi­la­ma šal­tu van­de­niu, kad ap­sem­tų pro­duk­tus (bū­tų apie 1 cen­ti­met­rą virš jų).

In­das už­den­gia­mas dang­te­liu ir įde­da­mas į or­kai­tę. Ke­pa­ma apie 1 va­lan­dą maž­daug 200 laips­nių tem­pe­ra­tū­ro­je.

Ska­naus!


Bi­čių pro­duk­tai imu­ni­te­tui stip­rin­ti

Ak­me­nės ra­jo­no Sau­no­rių pir­ma­me kai­me ūki­nin­kau­jan­tis Egi­di­jus KI­MI­NAS nė­ra iš­ran­kus val­giams, pa­ts jų ne­ruo­šia, tin­ka na­miš­kių bet ko­kie pa­ga­min­ti pa­tie­ka­lai.

Kaip pa­ts sa­kė, te­mo­ka ap­do­ro­ti bi­čių pro­duk­tus, nes jas mėgs­ta, pri­žiū­ri. Tai pa­nau­do­ja imu­ni­te­tui stip­rin­ti.

„Tuo­met or­ga­niz­mas ge­riau įvei­kia ir dėl mais­to ga­lin­čias kil­ti pro­ble­mas“, – sa­kė Egi­di­jus.

Iš rė­me­lių iš­pjau­nu vaš­ką su bi­čių duo­ne­le, de­du į šal­dik­lį. Ki­tą die­ną su­tri­nu tarp ran­kų, su­smul­ki­nu ir vėl de­du į šal­dik­lį. Dar ki­tą die­ną si­jo­ju per sie­te­lį, kad pa­ša­lin­čiau vi­sus ma­žus ga­ba­liu­kus. Di­des­nius ga­ba­liu­kus su­tri­nu ran­ko­mis. Vi­są iš­va­ly­tą bi­čių duo­ne­lę džio­vi­nu ant pe­čiaus apie sa­vai­tę. Kai ji tam­pa sau­sa, su­mai­šau su me­du­mi.

Var­to­ju po pu­sę šaukš­te­lio kiek­vie­ną ry­tą po pus­ry­čių. Iš tik­rų­jų ge­riau tiktų var­to­ti prieš pus­ry­čius. Aš taip ne­ga­liu, nes man ky­la rūgš­tis, to­dėl var­to­ju po valgio.


Obuo­lių py­ra­gas

Šed­ba­ruo­se (Kel­mės r.) gy­ve­nan­ti ir vai­kų dar­že­lio auk­lė­to­jos pa­dė­jė­ja dir­ban­ti Gre­ta SA­MOŠ­KAI­TĖ  šei­mi­nin­kau­ti mėgs­ta. Ta­čiau tre­jų me­tu­kų duk­re­lę au­gi­nan­čiai už­siė­mu­siai ma­mai daž­nai pri­trūks­ta lai­ko įmant­riems pa­tie­ka­lams. „Šiau­lių kraš­to“ skai­ty­to­jams šed­ba­riš­kė siū­lo iš­si­kep­ti pa­pras­tą, bet tik­rai ne­pras­tą obuo­lių py­ra­gą.

Rei­kės: pen­kių kiau­ši­nių, stik­li­nės mil­tų, pu­sės stik­li­nės grie­ti­nės, tri­jų obuo­lių, stik­li­nės cuk­raus, po šaukš­te­lį va­ni­li­nio cuk­raus ir ke­pi­mo mil­te­lių.

Obuo­lius nu­lup­ti, su­pjaus­ty­ti grie­ži­nė­liais. Kiau­ši­nius ge­rai iš­trin­ti su cuk­ru­mi, su­ber­ti mil­tus, iš­mai­šy­ti. Į gau­tą ma­sę su­pil­ti su­smul­kin­tus obuo­lius, li­ku­sius pro­duk­tus ir dar kar­tą iš­mai­šy­ti.

Skar­dą pa­tep­ti svies­tu, su­pil­ti teš­lą. Kep­ti apie 30–40 mi­nu­čių 200 laips­nių karš­tu­mo or­kai­tė­je.

Dar karš­tą obuo­lių py­ra­gą api­bars­ty­ti mil­ti­niu cuk­ru­mi. Tin­ka val­gy­ti ir ką tik iš­kep­tą, ir at­vė­su­sį.

Ska­naus!


Al­gi­man­to pus­ry­čiai

Šiau­lie­tis Al­gi­man­tas SA­VIC­KIS, žur­na­lis­tas, sen­jo­ras, da­li­ja­si sa­vo pus­ry­čių re­cep­tu. Jis sa­ko, jog prieš ku­rį lai­ką vi­siš­kai at­si­sa­kė kiau­lie­nos, iš mė­sos val­go tik paukš­tie­ną, mėgs­ta žu­vį, dar­žo­ves, vai­sius. „Ir pa­ju­tau, kad pui­kiai jau­čiuo­si“, – tei­gia Al­gi­man­tas. Pus­ry­čiams jis ski­ria di­džiąją da­lį die­nos val­gio ra­cio­no.

Rei­kės: žu­vies, o prie jos gar­ny­rui – vie­no ar pu­sės obuo­lio, jei­gu di­des­nis, vie­no ar dvie­jų po­mi­do­rų, čes­na­ko skil­te­lės, svo­gū­no, ri­di­kė­lių, šaukš­to iš­lukš­ten­tų sau­lėg­rą­žų sėk­lų, alie­jaus.

Pa­si­da­ry­ki­te sa­lo­tas ir val­gy­ki­te su vir­tos ar kep­tos žu­vies ga­ba­lė­liu ir juo­da duo­na.

„Aš mėgs­tu men­kę. Per­ku ją tik švie­žią, nu­va­lau, nu­pjau­nu gal­vą ir ver­du pa­sū­dy­ta­me van­de­ny­je su pi­pi­rais apie 15–20 mi­nu­čių ar­ba ke­pu“, – sa­ko sen­jo­ras.

Ska­naus!


Kep­ta sil­kė

Pak­ruo­jie­tė žmo­nių su ne­ga­lia šei­mų klu­bo „Op­ti­mis­tai“ pir­mi­nin­kė Ge­no­vai­tė LA­GI­NAUS­KIE­NĖ sil­kę pa­ga­mi­na taip, kad ją mie­lai val­go net jos ne­mėgs­tan­tys. Vi­suo­me­ni­nin­kė da­li­ja­si re­cep­tu su „Šiau­lių kraš­to“ skai­ty­to­jais.

Rei­kės: 400 gra­mų sil­kės (ge­riau­sia kuo na­tū­ra­les­nės, su gal­vo­mis), 4 svo­gū­nų, 100 gra­mų ra­zi­nų, 2 šaukš­tų alie­jaus, šaukš­te­lio ci­na­mo­no, žiups­ne­lio cuk­raus.

Iš­da­ri­nė­tos ir ga­ba­lė­liais su­pjaus­ty­tos sil­kės sluoks­nis su­de­da­mas į gi­les­nę kep­tu­vę. Ant vir­šaus de­da­mas sluoks­nis žie­de­liais pjaus­ty­tų svo­gū­nų, ant jų – sluoks­nis ra­zi­nų. Taip su­sluoks­niuo­ja­ma vi­sa sil­kė. Vir­šu­ti­nis sluoks­nis tu­ri bū­ti svo­gū­nų ir ra­zi­nų. Ant jų be­ria­mas ci­na­mo­nas bei cuk­rus, už­pi­la­ma alie­jaus.

Kep­tu­vė už­den­gia­ma dang­čiu. Ke­pa­ma ant ne­di­de­lės ug­nies apie 30 mi­nu­čių – nea­ti­den­giant ir ne­mai­šant. Ge­riau­siai tin­ka stik­li­nis dang­tis, pro ku­rį ma­ty­ti, ka­da iš­ke­pa (pa­gels­ta) svo­gū­nai.

Val­go­ma karš­ta su bul­vė­mis, mėgs­ta­mo­mis dar­žo­vė­mis.

G. La­gi­naus­kie­nė sa­ko, kad šis pa­tie­ka­las ska­nus ir at­vė­sęs.

Ska­naus!


Šalts­riu­bė su sau­lėg­rą­žų „ke­fy­ru“

„Žo­lin­čių aka­de­mi­jos“ pre­zi­den­tė Da­nu­tė KUN­ČIE­NĖ Jo­niš­kio vi­suo­me­nės svei­ka­tos biu­re su­si­rin­ku­siems klau­sy­to­jams pa­tei­kė ne­ti­kė­tą sau­lėg­rą­žų „ke­fy­ro“ re­cep­tą. Su šiuo pro­duk­tu, ku­rį kiek­vie­nas ga­li pa­si­ga­min­ti na­muo­se, ska­ni pa­va­sa­riš­ka ar­ba va­sa­riš­ka šalts­riu­bė, ypač tin­kan­ti ve­ga­nams, ne­var­to­jan­tiems gy­vu­li­nės kil­mės pie­no pro­duk­tų. „Šiau­lių kraš­to“ skai­ty­to­jams siū­lo­me iš­mė­gin­ti re­cep­tą.

Rei­kės: rau­gin­tų bu­ro­kė­lių, svo­gū­nų laiš­kų, kra­pų, pi­pi­rų, drus­kos, 1 stik­li­nės lukš­ten­tų sau­lėg­rą­žų, cit­ri­nos sul­čių.

Il­giau­siai truks „ke­fy­ro“ ga­my­ba. Lukš­ten­tas sau­lėg­rą­žas nu­plau­na­me. Ta­da už­pi­la­me šal­tu van­de­niu ir pa­lai­ko­me 4–5 va­lan­das (iki pie­tų ar­ba nuo pie­tų iki va­ka­ro). Iš­mir­kę sėk­las su­be­ria­me į ter­be­lę (tin­ka sūr­mai­šis) ir per nak­tį pa­ka­bi­nę pa­lie­ka­me. Iki ry­to sau­lėg­rą­žos taps „gy­vos“, pra­dės brink­ti dai­gai, kai kur jie ga­li ir pra­si­kal­ti.

Ta­da sau­lėg­rą­žas kar­tu su ter­be­le po šal­to van­dens sro­ve nu­plau­na­me dar sy­kį ir be­ria­me jas į trintuvą. Pa­pil­do­me 2–3 stik­li­nė­mis van­dens, su­pla­ka­me ir tu­ri­me „ke­fy­rą“. Tik jį dar rei­kia pa­rūgš­tin­ti cit­ri­nos sul­ti­mis.

Pi­la­me „ke­fy­rą“ į du­be­nį, de­da­me tar­kuo­tus ar­ba smul­kiai pjaus­ty­tus bu­ro­kė­lius, smul­kin­tus svo­gū­nų laiš­kus, kra­pus, be­ria­me pi­pi­rų, drus­kos.

Ska­naus!


Ber­žė­nuo­se (Kel­mės r.) gy­ve­nan­ti Ona Jad­vy­ga PO­PO­VIE­NĖ – ži­no­ma rank­dar­bių meist­rė, šei­mi­nin­kė, mo­kan­ti pa­ga­min­ti ne tik ska­nių, bet ir ori­gi­na­lių pa­tie­ka­lų. „Šiau­lių kraš­to“ skai­ty­to­jams šei­mi­nin­kė siū­lo šv. Ve­ly­kų sta­lui kep­tos viš­tos re­cep­tą.

Kep­ta viš­ta „Pa­lan­gos Ju­zė“

Rei­kės: ne­di­de­lės viš­tos, viš­tie­nos prie­sko­nių, pi­pi­rų grū­de­lių, čes­na­ko, kmy­nų, drus­kos, ke­lių šaukš­tų ma­jo­ne­zo, mil­tų.

Iš­da­ri­nė­tą viš­tą ge­rai įtrin­ti mėgs­ta­mais prie­sko­niais, ap­tep­ti ma­jo­ne­zu, su­vy­nio­ti į fo­li­ją ar per­ga­men­ti­nį po­pie­rių ir iš­kep­ti or­kai­tė­je.

Ats­ki­rai iš­kep­ti iš mil­tų ir van­dens iš­min­ky­tos kie­to­kos teš­los su­for­muo­tą gal­vą su vie­to­je akių įspaus­tais pi­pi­rų grū­de­liais, plau­kus, skry­bė­lę, klum­pes, žirk­les. Kai ke­pi­niai at­vės­ta, šei­mi­nin­kė rau­do­nai, su bu­ro­kė­liais nu­da­žo klum­pes, skry­bė­lę. Kep­tą viš­tą dar pa­bars­to džiū­vė­sė­liais, „ap­ren­gia“ ir „apau­na“, iš pet­ra­žo­lių pa­da­ro ža­lią apy­kak­lę, o žirk­les pa­ki­ša po spar­nu.

„To­kia kep­ta viš­ta la­bai pa­gy­vi­na Ve­ly­kų sta­lą“, – sa­kė šei­mi­nin­kė.

Ska­naus!


Kur­šė­niš­kė (Šiau­lių r.) Mo­ni­ka JUR­GU­TIE­NĖ, dvie­jų duk­re­lių ma­ma, lau­kiant sve­čių siū­lo pa­si­ga­min­ti vie­no kąs­nio su­muš­ti­nu­kų. „Ne­rei­kia gaiš­ti daug lai­ko, ga­li­ma jais pa­puoš­ti ir Ve­ly­kų sta­lą“, – sa­ko Mo­ni­ka.

Vie­no kąs­nio su­muš­ti­nu­kai

Rei­kės: tra­pios teš­los krep­še­lių ar šaukš­te­lių, ku­rių yra par­duo­tu­vė­se (ar­ba tie­siog ga­li­te pa­si­skru­din­ti ba­to­no rie­ke­lių), 2 vir­tų kiau­ši­nių, pa­ke­lio kra­bų laz­de­lių, pa­ke­lio tar­kuo­to „Džiu­go“ sū­rio, in­de­lio juo­dųjų ar rau­do­nųjų bal­ty­mi­nių ik­rų, ma­jo­ne­zo, kra­pų.

Kiau­ši­nius, kra­bų laz­de­les su­tar­kuo­ti bu­ro­ki­ne tar­ka, su­ber­ti sū­rį, su­dė­ti ik­rus, su­mai­šy­ti su ma­jo­ne­zu. Ga­li­ma vi­sus šiuos pro­duk­tus su­smul­kin­ti ir su­plak­ti mai­šy­tu­vu, jei­gu tu­ri­te.

Išp­lak­tą įda­rą dė­ti į krep­še­lius, pa­puoš­ti kra­pais ar­ba tep­ti ant skru­din­to ba­to­no rie­ke­lių.

Iš­ban­dy­ki­te ir ki­to­kio sko­nio įda­rą. Jam rei­kės vos ke­lių ing­re­dien­tų: šal­tai rū­ky­tos la­ši­šos, varš­kės (9 pro­c. rie­bu­mo).

La­ši­šą su­smul­kin­ki­te ir su­mai­šy­ki­te su iš­trin­ta varš­ke. Ar­ba vis­ką smul­kin­ki­te ir su­pla­ki­te mai­šy­tu­vu. Dė­ki­te į krep­še­lius ar tep­ki­te ant ru­gi­nės duo­nos tra­pu­čių.

Ska­naus!


Jo­niš­kio kul­tū­ros cent­ro suau­gu­sių­jų mė­gė­jų teat­ro „Ži­bu­rys“ ir tau­ti­nių šo­kių ko­lek­ty­vo „Jie­va­ras“ na­rė Ona ZAS­TARS­KIE­NĖ sa­ko ne­la­bai mėgs­tan­ti ga­min­ti, nes vie­nai daug mais­to ne­rei­kia. Bet anū­kėms pri­ruo­šia varš­kė­tu­kų, vir­ti­nių. Sau ret­kar­čiais iš­si­ver­da sriu­bos, pa­vyz­džiui, su špi­na­tais. Siū­lo iš­mė­gin­ti re­cep­tą ir „Šiau­lių kraš­to“ skai­ty­to­jams.

Špi­na­tų sriu­ba

Sriu­bai rei­kės: 200 gra­mų špi­na­tų, 2–3 bul­vių, 1–2 mor­kų, įvai­rių prie­sko­ni­nių žo­le­lių, drus­kos, pi­pi­rų, cit­ri­nos rūgš­ties, viš­tie­nos sul­ti­nio ku­be­lio.

Į ver­dan­tį sul­ti­nį su­de­da­me su­smul­kin­tas bul­ves, mor­kas. Šioms dar­žo­vėms bai­giant vir­ti, su­de­da­me su­pjaus­ty­tus špi­na­tus, prie­sko­nius. Pa­sū­do­me, pa­rūgš­ti­na­me ir dar pa­ver­da­me maž­daug pen­kias mi­nu­tes. Sriubos skonis pri­me­na rūgš­ty­nių sriu­bą.

Ska­naus!


Pak­ruo­jie­tė li­te­ra­tė Ka­ro­li­na KAZ­LAUS­KIE­NĖ siū­lo pri­si­min­ti se­no­vi­nius de­ser­tus, ga­min­tus iš pa­pras­tų pro­duk­tų. To­kią min­tį ei­liuo­to­jai da­vė ne­ti­kė­tai su­ras­ta be­veik prieš še­šias­de­šimt me­tų iš­leis­ta kny­ga šei­mi­nin­kėms. Ji siū­lo pa­si­ga­min­ti dvie­jų rū­šių na­mi­nių sal­dai­nių.

Bul­vių sal­dai­niai

Rei­kės: 400 gra­mų bul­vių, 800 gra­mų cuk­raus, pu­sės stik­li­nės grie­ti­nė­lės, 50 gra­mų svies­to, 20 gra­mų šo­ko­la­do, tru­pu­tis cit­ri­nos rūgš­ties. Į sal­dai­nius ga­li­ma dė­ti ir mig­do­lų ar­ba va­ni­lės.

Su lu­pe­no­mis iš­vir­tos bul­vės pa­lai­ko­mos šal­tai 3 die­nas, po to nu­lu­pa­mos, su­tar­kuo­ja­mos ar­ba su­ma­la­mos mės­ma­le. Su­pi­la­mas cuk­rus, grie­ti­nė­lė, su­de­da­mas svies­tas ir mai­šant ver­da­ma, kol ma­sė pra­de­da tirš­tė­ti. Su­de­da­ma iš­tir­pin­ta cit­ri­nos rūgš­tis, ki­ti prie­dai, mai­šo­ma, kol dar la­biau su­tirš­tė­ja ir kiek at­vės­ta.

Iš­tir­pi­na­mas šo­ko­la­das. Iš bul­vių ma­sės for­muo­ja­mi ku­ku­liu­kai, pri­lai­kant pin­ce­tu, mir­ko­mi iš­tir­pin­ta­me šo­ko­la­de ir de­da­mi at­vės­ti ant rie­ba­lais iš­tep­tos len­te­lės.

Sly­vų sal­dai­niai

Rei­kės: 1 ki­log­ra­mo cuk­raus, 1 stik­li­nės van­dens, 1 cit­ri­nos, 800 gra­mų džio­vin­tų ar­ba 1,5 ki­log­ra­mo švie­žių sly­vų, vaf­lių lakš­tų.

Švie­žios sly­vos, išė­mus kau­le­lius, su­ma­la­mos mės­ma­le. Džio­vin­tos iš­mir­ko­mos ir taip pat su­ma­la­mos.

Iš cuk­raus ir van­dens iš­ver­da­mas si­ru­pas, su­de­da­mos sly­vos, iš­spaus­tos cit­ri­nos sul­tys, ver­da­ma, kol ma­sė pa­si­da­rys tirš­ta. Ji te­pa­ma ant vaf­lio lakš­to ir už­den­gia­ma ki­tu lakš­tu. At­vė­su­si su­pjaus­to­ma no­ri­mo dy­džio ga­ba­lė­liais.

Ska­naus!


Bai­so­ga­los (Rad­vi­liš­kio ra­jo­nas) bib­lio­te­kos bib­lio­te­ki­nin­kė Al­vy­da ŽIŽ­NIAUS­KIE­NĖ mėgs­ta ga­min­ti ne­su­dė­tin­gus pa­tie­ka­lus. To­kių ji siū­lo pa­si­ga­min­ti ir „Šiau­lių kraš­to“ skai­ty­to­jams.

Sil­kė su ma­jo­ne­zu

Rei­kės: sil­kės fi­lė, po­ro ar svo­gū­no, agur­ko ar po­mi­do­ro, ma­jo­ne­zo.

Sil­kės fi­lė rei­kia su­pjaus­ty­ti juos­te­lė­mis ir su­dė­ti į sil­ki­nę, ant vir­šaus žie­de­liais dė­ti su­pjaus­ty­tą po­rą (ga­li­ma ir svo­gū­ną), po to už­pil­ti ma­jo­ne­zo, už­ber­ti smul­kiai pjaus­ty­to ža­lio agur­ko ar­ba po­mi­do­ro (kas ką mėgs­ta).

Ska­niau, kai pa­sto­vi ke­lias va­lan­das.

Kep­tos duo­nos miš­rai­nė

Rei­kės: duo­nos, pu­pe­lių, svo­gū­no, ma­jo­ne­zo.

Ku­be­liais su­pjaus­ty­tą duo­ną pa­ke­pin­ti alie­ju­je (plu­te­lę nu­pjau­ti, ne­su­ke­pin­ti), iš­vir­ti mir­ky­tas pu­pe­les, įpjaus­ty­ti svo­gū­no, vis­ką su­mai­šy­ti su ma­jo­ne­zu ir drus­ka.

Grei­tai pa­ga­mi­na­mos spur­gy­tės

Joms iš­kep­ti rei­kės lit­ro ke­fy­ro, 4 šaukš­tų cuk­raus, šaukš­te­lio ke­pi­mo mil­te­lių, 4 kiau­ši­nių, mil­tų tiek, kad teš­la ne­bū­tų kie­ta, alie­jaus.

Teš­lą už­mai­šy­ti ir dė­ti šaukš­tu į įkai­tin­tą alie­jų, kad spur­gy­tės išei­tų įvai­rių for­mų.

Ska­naus!


Se­ne­lės tor­tas

Pen­kis vai­kus au­gi­nan­ti Ty­tu­vė­nų re­gio­ni­nio par­ko di­rek­ci­jos eko­lo­gė Dei­ma PRANC­KŪ­NIE­NĖ rū­pi­na­si, kad jos šei­ma val­gy­tų tik na­tū­ra­lų mais­tą, to­dėl iš na­mi­nių pro­duk­tų dau­ge­lį da­ly­kų ga­mi­na pa­ti.

„Šiau­lių kraš­to“ skai­ty­to­jams po­nia Dei­ma siū­lo iš­ban­dy­ti svei­kuo­liš­ką sa­vo mo­čiu­tės tor­tą, ku­rį mie­lai val­go jos vai­kai.

Tor­tui rei­kės: 7 kiau­ši­nių, 7 šaukš­tų cuk­raus, 7 šaukš­tų mil­tų, 1 šaukš­te­lio ke­pi­mo mil­te­lių, rau­do­nų­jų ser­ben­tų sul­čių, 3 šaukš­tų že­la­ti­nos, cit­ri­nos, va­ni­li­nio cuk­raus, 0,5 lit­ro grie­ti­nės ar­ba jo­gur­to, 50 gra­mų rie­šu­tų ir 100 gra­mų vy­nuo­gių ar ki­to­kių uo­gų.

Ats­ki­ria­me kiau­ši­nių try­nius nuo bal­ty­mų. Try­nius iš­pla­ka­me su cuk­ru­mi. Į mil­tus su­be­ria­me ke­pi­mo mil­te­lius ir be­ria­me į kiau­ši­nio try­nių ma­sę. Tuo­met iš­pla­ka­me kiau­ši­nio bal­ty­mus ir su­pi­la­me į du­be­nį su try­niais bei mil­tais. At­sar­giai, pa­ki­lo­da­mi gau­tą ma­sę, iš­mai­šo­me.

Skar­dą iš­te­pa­me kiau­lie­nos rie­ba­lais. Su­de­da­me bisk­vi­to ma­sę ir ke­pa­me 180 laips­nių tem­pe­ra­tū­ros or­kai­tė­je.

Kai bisk­vi­tas iš­ke­pa ir at­vės­ta, pa­da­li­ja­me jį į tris da­lis, kad ga­lė­tu­me pa­ska­nin­ti per­te­pi­mais.

Per­te­pi­mus ga­li­ma pa­si­ruoš­ti iš anks­to. Išb­rin­ki­na­me že­la­ti­ną ser­ben­tų sul­ty­se. Tuo­met su­mai­šo­me su lit­ru rau­do­nų­jų ser­ben­tų sul­čių. Sul­tis pa­kai­ti­na­me ir at­vė­si­na­me. Pa­lau­kia­me, kol pra­dės sting­ti.

Ki­tam per­te­pi­mo sluoks­niui pa­si­ruo­šia­me grie­ti­nę ar­ba jo­gur­tą. Išb­rin­ki­na­me šaukš­tą že­la­ti­nos. Į grie­ti­nę ar­ba jo­gur­tą įspau­džia­me cit­ri­nos sul­čių ir įbe­ria­me cuk­raus pa­gal sko­nį. Vis­ką iš­pla­ka­me ir pa­lau­kia­me. Tuo­met su­pi­la­me pa­brin­ku­sią že­la­ti­ną, pri­de­da­me va­ni­li­nio cuk­raus ir su­mai­šo­me. Pa­lau­kia­me, kol pra­dės sting­ti.

Ant vie­no bisk­vi­to lakš­to te­pa­me grie­ti­nės, ant ki­to – ser­ben­tų sul­čių kre­mą. Vir­šu­je taip pat ge­riau tin­ka ser­ben­tų sul­čių kre­mas.

Tor­tą de­da­me į šal­dy­tu­vą ir pa­lai­ko­me 8 va­lan­das, kad jis su­bręs­tų. Prieš val­gy­mą api­bars­to­me su­smul­kin­tais rie­šu­tais, pa­puo­šia­me uo­go­mis.

Ska­naus!


Duo­na be mil­tų

Iš Nau­jo­sios Ak­me­nės ki­lęs Rim­vy­das VAI­NU­TIS, da­bar įsi­kū­ręs Vil­niu­je, da­li­ja­si svei­kuo­liš­kos na­mi­nės duo­nos be rau­go re­cep­tu, ku­rį daž­nai nau­do­ja jo gim­ta­ja­me mies­te gy­ve­nan­ti ma­ma. Ji pa­si­nau­do­ja ga­li­my­be imp­ro­vi­zuo­ti, kad ke­pi­nį pa­da­ry­tų dar gar­des­nį pa­gal sa­vo sko­nį.

Tik bū­ti­na lai­ky­tis svar­biau­sio – duo­nai ne­nau­do­ti mil­tų, mie­lių ar ke­pi­mo mil­te­lių. Vi­sus ki­tus pa­nau­do­tus pro­duk­tus su­ri­ša balkš­vo­jo gys­lo­čio sėk­lų luo­be­lės.

Rei­kia: 1 puo­de­lio pa­smul­kin­tų mig­do­lų rie­šu­tų, 1 puo­de­lio sau­lėg­rą­žų, 1/3 puo­de­lio gri­kių kruo­pų, 1/3 puo­de­lio so­rų kruo­pų, 2 ir ¼ puo­de­lio avi­ži­nių dribs­nių, 1/2 puo­de­lio li­nų sė­me­nų, 1/3 puo­de­lio balkš­vo­jo gys­lo­čio sėk­lų luo­be­lių, 1/4 puo­de­lio is­pa­ni­nio ša­la­vi­jo (chia) sėk­lų, 1 šaukš­te­lio drus­kos, 2 šaukš­tų me­daus, 1/4 puo­de­lio aly­vuo­gių alie­jaus ar­ba ko­ko­sų alie­jaus, 2 puo­de­lių van­dens.

Pir­miau­sia į ke­pi­mo skar­dą su­pil­ki­te mig­do­lus, sau­lėg­rą­žas, gri­kius, so­ras ir pa­ke­pin­ki­te 180 laips­nių or­kai­tė­je apie 10 mi­nu­čių.

Tuo me­tu du­be­ny­je su­mai­šy­ki­te avi­ži­nius dribs­nius, li­nų sė­me­nis, balkš­vo­jo gys­lo­čio luo­be­les, chia sėk­las ir drus­ką.

Me­dų ir ko­ko­sų alie­jų pa­šil­dy­ki­te, kol iš­tirps.

Skar­do­je pa­ke­pin­tus pro­duk­tus su­pil­ki­te į du­be­nį su pa­ruoš­tais ing­re­dien­tais ir su­mai­šy­ki­te. Ta­da už­pil­ki­te me­dų su alie­ju­mi ir 2 stik­li­nes van­dens. Vis­ką ge­rai iš­mai­šy­ki­te šaukš­tu. Tu­ri išeiti ne skys­ta, bet ir ne sau­sa ma­sė. Jei trūks­ta lip­nu­mo, pri­pil­ki­te dar šiek tiek van­dens.

Ke­pi­mo for­mą, ku­rio­je kep­si­te duo­ną, iš­klo­ki­te ke­pi­mo po­pie­riu­mi. Su­pil­ki­te į ją gau­tą ma­sę, pri­den­ki­te rankš­luos­čiu ir pa­li­ki­te kam­ba­rio tem­pe­ra­tū­ro­je ma­žiau­siai 2 va­lan­doms, o ga­li­ma ir iki pa­ros lai­ko.

Įkai­tin­ki­te or­kai­tę iki 190 laips­nių, pa­šau­ki­te ma­sę ir kep­ki­te apie 1 va­lan­dą, tol, kol na­mi­nė duo­na gra­žiai ap­skrus, o pa­ga­liu­ku pa­ba­džius, šis iš­liks sau­sas.

Jei no­ri­te sal­des­nės duo­nos, pa­pil­dy­ki­te su­dė­tį džio­vin­to­mis span­guo­lė­mis ar ra­zi­no­mis, o avi­ži­nius dribs­nius ga­li­te pa­keis­ti bo­li­vi­nės ba­lan­dos (kinvos) dribs­niais.

Iš­kep­tą duo­ną pjaus­ty­ki­te tik vi­siš­kai at­vė­su­sią, maž­daug po 2 va­lan­dų, ir mė­gau­ki­tės.

Svei­kuo­liš­ką na­mi­nę duo­ną ga­li­te lai­ky­ti šal­dy­tu­ve iki 2 sa­vai­čių.

Rim­vy­das siū­lo svei­kuo­liš­ką duo­ną val­gy­ti tin­ka­mai. Ne­de­rė­tų nau­do­ti su­muš­ti­niui su rū­ky­ta deš­ra. Ver­čiau pa­gar­din­ti rie­ke­lę duo­nos avo­ka­do skil­te­lė­mis, šiek tiek po­mi­do­ro ar la­ši­šos ga­ba­lė­liu.


To­pi­nam­bų sa­lo­tos

Jo­niš­kie­tė As­ta NAT­RIE­NĖ pa­va­sa­rį ga­mi­na mais­tin­gas to­pi­nam­bų gum­bų sa­lo­tas, ku­rias la­bai mėgs­ta ir sū­nus Ro­ber­tas. Siū­lo­me iš­mė­gin­ti re­cep­tą „Šiau­lių kraš­to“ skai­ty­to­jams.

Sa­lo­toms rei­kės: to­pi­nam­bų gum­bų, mor­kų, garš­vų la­pe­lių. Pro­por­ci­jas de­ri­na­me pa­gal sa­vo sko­nį. Taip pat – šla­ke­lio alie­jaus, drus­kos, čes­na­ko.

Mor­kas ir to­pi­nam­bus nu­lu­pa­me, stam­biai su­tar­kuo­ja­me ar­ba su­pjaus­to­me grie­ži­nė­liais. Garš­vų la­pe­lius nu­plau­na­me ir su­smul­ki­na­me. Vis­ką su­mai­šo­me su alie­ju­mi ir drus­kos žiups­ne­liu. Ga­li­ma už­la­šin­ti ir cit­ri­nos sul­čių, dė­ti obuo­lio. Pa­sak As­tos, kai no­ri­si so­čiau, la­bai tin­ka į to­kias sa­lo­tas įber­ti mais­tin­gų sėk­lų, pa­vyz­džiui, mo­liū­gų, sau­lėg­rą­žų.

Ska­naus!


Su­muš­ti­nu­kai su dar­žo­vė­mis

Pak­ruo­jie­tė Ra­sa STE­PO­NĖ, dir­ban­ti ad­mi­nist­ra­to­re, mėgs­ta ga­min­ti ir yra iš­ra­din­ga šei­mi­nin­kė. Kar­tą jau da­ly­va­vo re­cep­tų kon­kur­se ir dabar da­li­ja­si vie­nu sa­vo re­cep­tu. Šį kar­tą siū­lo pa­si­ga­min­ti neįp­ras­tų su­muš­ti­nu­kų.

Rei­kės: juo­dos duo­nos, ža­lių mor­kų, čes­na­ko, ma­jo­ne­zo, cu­ki­ni­jos, alie­jaus cuki­ni­jai ir duo­nai kep­ti, po­mi­do­rų pa­da­žo, svo­gū­no ro­pu­tės, pet­ra­žo­lių.

Duo­nos rie­kes pjau­na­me į 3 da­lis, kad išei­tų ne­di­de­li ga­ba­lė­liai, ir ap­ke­pa­me iš abie­jų pu­sių. Mor­kas su­tar­kuo­ja­me per bu­ro­ki­nę tar­ką ar šiek tiek smul­kiau ir įspau­dę čes­na­ko mai­šo­me su ma­jo­ne­zu (čes­na­ko pa­gal sko­nį). Su­mai­šę po šaukš­te­lį de­da­me ant ap­kep­tos duo­nos.

Cu­ki­ni­ją, jei ji se­na, nu­lu­pa­me ir iš­sko­bia­me sėk­las, jei jau­na, tai pjaus­to­me ga­ba­lė­liais, kad gra­žiai at­ro­dy­tų ant duo­nos rie­ke­lės.

Gra­žiai ap­ke­pę cu­ki­ni­ją iš abie­jų pu­sių de­da­me ant mor­kų. O ant cu­ki­ni­jos – šaukš­te­lį po­mi­do­rų pa­da­žo. Tiek, kad ne­bėg­tų nuo su­muš­ti­nu­ko. Ant po­mi­do­rų pa­da­žo – pus­žie­džiais pjaus­ty­to svo­gū­niu­ko. Jei svo­gū­nai stam­būs, ga­li­me dė­ti pus­žie­džio tik da­lį. Puoš­ti kiek­vie­ną rie­ke­lę ma­ža ša­ke­le pet­ra­žo­lės.

„Su­muš­ti­nu­kai la­bai gar­dūs, vy­rai be­veik vi­sa­da cu­ki­ni­ją pa­lai­ko la­ši­nu­kų ga­ba­lė­liu, tai mie­lai ker­ta prie alaus, ir čes­na­kas la­bai tin­ka. Mo­te­rims pa­tin­ka įdo­mus sko­nis, daug dar­žo­vių, spal­vi­nė ga­ma. Kiek kar­tų ga­mi­nau, vis ne­pa­vyks­ta nu­fo­tog­ra­fuo­ti – tuoj pat dings­ta nuo sta­lo, – sa­ko po­nia Ra­sa ir lin­ki: – Ska­naus! Juk ne už kal­nų dar­žo­vių bus pil­ni dar­žai.“


So­tūs bul­vi­nu­kai

Ge­no­vai­tė ZDA­NIE­NĖ, ak­ty­vi Ku­tiš­kių kai­mo (Rad­vi­liš­kio ra­jo­nas) bend­ruo­me­nės na­rė, mėgs­ta pa­šei­mi­nin­kau­ti vir­tu­vė­je. „Šiau­lių kraš­to“ skai­ty­to­jams ji siū­lo ne­su­dė­tin­go ir so­taus pa­tie­ka­lo re­cep­tą.

Rei­kės: 3–4 bul­vių, 1 ne­di­de­lės cu­ki­ni­jos (ko­kios par­duo­da­mos pre­ky­bos cent­ruo­se), 2 kiau­ši­nių, 2 šaukš­tų mil­tų, 1 šaukš­to ma­jo­ne­zo, kep­tos vi­štie­nos ar­ba vir­tos deš­ros, prie­sko­nių, kra­pų, svo­gū­nų laiš­kų, drus­kos, pi­pi­rų.

Bul­ves ir cu­ki­ni­ją (bul­vės tu­rė­tų su­da­ry­ti apie du treč­da­lius ma­sės) rei­kia su­tar­kuo­ti stam­bia ("bu­ro­ki­ne") trin­tu­ve. Tar­kių nu­sunk­ti ne­rei­kia. Su­dė­ti plak­tus kiau­ši­nius, mil­tus, ma­jo­ne­zą.

Vis­ką ge­rai iš­mai­šius, ma­sę pa­pil­dy­ti ne­di­de­liais pjaus­ty­tos kep­tos viš­tie­nos ar­ba vir­tos deš­ros ga­ba­lė­liais. Įber­ti mėgs­ta­mų prie­sko­nių ar­ba smul­kin­tų švie­žių kra­pų bei svo­gū­no laiš­kų (pa­gal kiek­vie­no sko­nį).

Šaukš­tu dė­ti į kep­tu­vę ir kep­ti alie­ju­je ar­ba ga­li­ma ga­rin­ti virš puo­do įsta­ty­ta­me tink­le­ly­je. Nuo ma­jo­ne­zo bul­vi­nu­kai iš­si­pu­čia. Juos ska­nu val­gy­ti su mėgs­ta­mu pa­da­žu.

Ska­naus!


Kel­mės ra­jo­ne, Už­ven­čio se­niū­ni­jos Gir­ni­kų kai­me, gy­ve­nan­ti Vi­ta VA­LIE­NĖ puo­šia ap­lin­ką, da­ro įvai­rius rank­dar­bius. Mėgs­ta ir šei­mi­nin­kau­ti, ga­min­ti pa­pras­tus ir gur­ma­niš­kus val­gius. Tu­ri pri­si­kau­pu­si ke­lis są­siu­vi­nius už­si­ra­šy­tų re­cep­tų ir iš­kar­pų iš žur­na­lų bei laik­raš­čių. Ypač mėgs­ta pa­tie­ka­lus su įda­ru.

„Šiau­lių kraš­to“ skai­ty­to­jams po­nia Vi­ta siū­lo iš­ban­dy­ti vie­ną iš mėgs­ta­miau­sių sa­vo pa­tie­ka­lų.

Viš­tos krū­ti­nė­lės miš­rai­nė

Pa­tie­ka­lui rei­kės: 1 viš­tos krū­ti­nė­lės, 1 dė­žu­tės kon­ser­vuo­tų ana­na­sų, 50 gra­mų grai­kinių rie­šu­tų, 50 gra­mų ana­kar­džių rie­šu­tų, 100 gra­mų vy­nuo­gių, ke­lių šaukš­tų ma­jo­ne­zo.

Viš­tos krū­ti­nė­lę iš­ver­da­me, su­plė­šo­me ją ne­di­de­liais, maž­daug pu­pe­lės dy­džio, ga­ba­liu­kais.

Sa­lo­ti­nės dug­ną iš­te­pa­me ma­jo­ne­zu. Su­be­ria­me sluoks­nį grai­ki­nių rie­šu­tų, ant jų de­da­me sluoks­nį ana­na­sų. Tuo­met sluoks­nį viš­tos krū­ti­nė­lės, ant jos – sluoks­nį ana­kar­džių rie­šu­tų. Ant jų už­te­pa­me ma­jo­ne­zo. Miš­rai­nės vir­šų pa­puo­šia­me vy­nuo­gė­mis.

Miš­rai­nę ge­riau­sia pa­ruoš­ti iš va­ka­ro. Per nak­tį pa­lai­ky­ti už­deng­tą šal­dy­tu­ve, kad įsi­ger­tų ma­jo­ne­zas. Ry­tą ga­li­ma val­gy­ti su duo­na, ban­de­le ar ne­tgi bul­vė­mis.

Ska­naus!


Pak­ruo­jo ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos So­cia­li­nės rū­py­bos sky­riaus ve­dė­ja Dai­va RUT­KE­VI­ČIE­NĖ da­li­ja­si mėgs­ta­mo ap­ke­po re­cep­tu.

Varš­kės ap­ke­pas

Rei­kės: 2 kiau­ši­nių, 4–5 šaukš­tų ma­nų kruo­pų, treč­da­lio stik­li­nės pie­no, pa­ke­lio varš­kės, 3 šaukš­tų cuk­raus, 2 šaukš­te­lių se­za­mų sėk­lų.

Ma­nų kruo­pos už­pi­la­mos pie­nu ir pa­lie­ka­mos iš­brink­ti. Kiau­ši­nių bal­ty­mai at­ski­ria­mi nuo try­nių. Pla­kik­liu bal­ty­mai iš­pla­ka­mi iki stan­džių pu­tų. Try­niai, iš­brin­kin­tos kruo­pos, cuk­rus ir varš­kė su­de­da­mi į in­dą, la­bai ge­rai iš­tri­na­mi iki vien­ti­sos ma­sės.

Bal­ty­mų pu­tos at­sar­giai ima­mos šaukš­tu ir su­de­da­mos į varš­kės ma­sę. Vis­kas ge­rai, bet ne­sku­bant iš­mai­šo­ma, su­de­da­ma į svies­tu iš­tep­tą ke­pi­mo for­mą, api­bars­to­ma se­za­mų sėk­lo­mis.

Ap­ke­pas pa­šau­na­mas į iki 150 laips­nių įkai­tin­tą or­kai­tę. Ke­pa­ma 40 mi­nu­čių.

Val­go­mas karš­tas su le­dais.

Į ap­ke­pą ga­li­ma dė­ti ir na­mi­nės obuo­lių uo­gie­nės, mir­ky­tų ra­zi­nų ar aguo­nų – jo sko­nis ga­li bū­ti įvai­rus.

Ska­naus!


Jo­niš­kio lopšelio-darželio „Sau­lu­tė“ mu­zi­kos mo­ky­to­ja me­to­di­nin­kė Gra­ži­na PAM­PA­RIE­NĖ sy­kį iš­ban­dė ko­le­gės Li­nos Bal­čiū­nie­nės pa­siū­ly­tą pi­cos re­cep­tą, ku­ris la­bai pa­ti­ko, nes pa­tie­ka­las grei­tai pa­ga­mi­na­mas. Re­cep­tą ji siū­lo iš­mė­gin­ti ir „Šiau­lių kraš­to“ skai­ty­to­jams.

Ko­le­gės pi­ca

Pi­cai rei­kės: pu­sės lit­ro šil­to van­dens, pu­sės pa­ke­lio sau­sų mie­lių, tru­pu­čio drus­kos, 4–5 šaukš­tų aly­vuo­gių alie­jaus, mil­tų, 2–3 šaukš­tų po­mi­do­rų pa­da­žo, 2–3 skil­te­lių čes­na­ko (ga­li­ma ir svo­gū­no dė­ti), tar­kuo­to fer­me­nti­nio sū­rio ir pa­si­rink­ti­nai pa­gal sko­nį – rū­ky­tų deš­re­lių, dak­ta­riš­kos deš­ros, šo­ni­nės ar­ba vir­tos, rū­ky­tos viš­tie­nos.

Iš van­dens, mie­lių, drus­kos, alie­jaus ir mil­tų šaukš­tu iš­mai­šo­me ir su­min­ko­me teš­lą (ga­li­ma ir ran­ko­mis min­ky­ti) iki la­bai tirš­tos kon­sis­ten­ci­jos. Ke­pi­mo skar­dą iš­klo­ja­me ke­pi­mo po­pie­riu­mi, pa­te­pa­me rie­ba­lais. Teš­la iš­klo­ja­me skar­dą. Sluoks­nis tu­ri bū­ti ne­sto­ras.

Ta­da už­te­pa­me sluoks­nį po­mi­do­rų pa­da­žo, be­ria­me su­pjaus­ty­tas čes­na­ko skil­te­les ir svo­gū­ną, jei­gu pa­sta­rą­jį mėgs­ta­me. Ta­da už­bars­to­me tar­kuo­tą fer­men­ti­nį sū­rį, de­da­me pjaus­ty­tas deš­re­les, viš­tie­ną ar­ba šo­ni­nę.

Pa­ruoš­tą ga­mi­nį pa­šau­na­me į la­bai karš­tą (iki 230–250 laips­nių įkai­tin­tą) or­kai­tę ir ke­pa­me apie 20 mi­nu­čių.

Ska­naus!


Pak­ruo­jie­tė Gre­ta Kom­paus­kai­tė ke­lis mė­ne­sius stu­di­juo­da­ma  pra­lei­do Pie­tų Ko­rė­jo­je. Tarp­tau­ti­nio vers­lo stu­di­jų ma­gist­rė „Šiau­lių kraš­to“ skai­ty­to­jams siū­lo pa­si­ga­min­ti ko­rė­jie­tiš­ką pa­tie­ka­lą. Mer­gi­na įspė­ja, kad ko­rė­jie­čių val­giai – ašt­ro­ko sko­nio.

Ko­rė­jie­tiš­ka viš­tie­na

Rei­kės: pu­sės ki­log­ra­mo viš­tie­nos krū­ti­nė­lės, drus­kos, mal­tų pi­pi­rų, mal­to im­bie­ro, bul­vių ar­ba ku­ku­rū­zų krak­mo­lo.

Viš­tie­ną su­pjaus­ty­ti no­ri­mo dy­džio ga­ba­lė­liais, su­mai­šy­ti su drus­ka, pi­pi­rais, mal­tu im­bie­ru. Kiek­vie­ną ga­ba­lė­lį ap­vo­lio­ti krak­mo­le ir kep­ti įkai­tin­ta­me alie­ju­je apie 10 mi­nu­čių. Ta­da išim­ti, leis­ti at­vės­ti apie 10 mi­nu­čių ir vėl įdė­ti kep­ti apie 8–10 mi­nu­čių.

Taip pat ga­li­ma kep­ti viš­tie­ną su kau­lais, pavyzdžiui, su­smul­kin­tus spar­ne­lius.

Pa­da­žui rei­kės: 4 skil­te­lių čes­na­ko, 1–3 džio­vin­tų aitriųjų paprikų (pa­gal ašt­ru­mo po­rei­kį), 1/4 puo­de­lio so­jų pa­da­žo, pu­sės puo­de­lio sal­džia­rūgš­čio ry­tie­tiš­ko pa­da­žo, 1 šaukš­to ac­to, 1–2 šaukš­tų me­daus, tru­pu­čio alie­jaus.

Į kep­tu­vę pil­ti alie­jų (2–3 šaukš­tus), su­smul­kin­tą čes­na­ką ir aitriąsias paprikas. Mai­šy­ti ir kep­ti apie 30 se­kun­džių. Ta­da pil­ti so­jų pa­da­žą, ac­tą, sal­džia­rūgš­tį pa­da­žą, mai­šy­ti. Kai pra­dės bur­bu­liuo­ti, įdė­ti me­dų, iš­mai­šy­ti, nuim­ti nuo ug­nies, leis­ti šiek tiek at­vės­ti.

Iš­ke­pus viš­tie­nai iš nau­jo kai­tin­ti pa­da­žą, kol pra­dės bur­bu­liuo­ti, į pa­da­žą dė­ti viš­tie­nos ga­ba­liu­kus, vi­si ga­ba­liu­kai tu­ri pa­si­deng­ti pa­da­žu. Suk­rės­ti pa­tie­ka­lą į du­be­nį, ga­li­ma pa­tiek­ti su ry­žiais ir dar­žo­vė­mis. (Pie­tų Ko­rė­jo­je po­pu­lia­ru pa­tiek­ti su rau­gin­tais agur­kais, ma­ri­nuo­tais ri­di­kais.)

Ska­naus!


Ri­ta VI­LI­MAI­TĖ, Rad­vi­liš­kio pa­ra­pi­jos bend­ruo­me­nės so­cia­li­nių pa­slau­gų cent­ro va­do­vė, ne­mėgs­ta il­gai gaiš­ti vir­tu­vė­je, to­dėl ir „Šiau­lių kraš­to“ skai­ty­to­jams siū­lo iš­mė­gin­ti ska­nų, grei­tą ir pa­pras­tą pa­tie­ka­lą, ku­ris la­bai tin­ka prie ka­vos ar ar­ba­tos.

Pas­ka­nin­ti ta­le­riai

Rei­kės: ta­le­rių, 100 gra­mų rie­šu­tų, 100–200 gra­mų sau­lėg­rą­žų, 100–150 gra­mų se­za­mų sėk­lų, 150 mi­li­lit­rų cuk­raus (ge­riau ru­do­jo), 50 gra­mų svies­to, apie 200 mi­li­lit­rų grie­ti­nė­lės. Ga­li­ma dė­ti su­smul­kin­tų džio­vin­tų vai­sių.

Sus­mul­ki­na­me rie­šu­tus sū­rio ma­lū­nė­liu (ge­riau nau­do­jant stam­bes­nius ašmenis, su­pi­la­me sau­lėg­rą­žas (da­lį sau­lėg­rą­žų ir­gi susmulkiname, se­za­mų sėk­las, cuk­rų, su­pi­la­me iš­ly­dy­tą svies­tą, grie­ti­nė­lę, vis­ką iš­mai­šo­me.

Ant si­li­ko­ni­nio pa­dėk­liu­ko (ar­ba ke­pi­mo popieriaus) su­dė­lio­ja­me ta­le­rius (ar­ba­ti­nius traš­ku­čius – mi­ni vafliukus), o ant jų vir­šaus šaukš­te­liu iš­dė­lio­ja­me su­mai­šy­tą­ją ma­sę. Ke­pa­me or­kai­tė­je apie 15 mi­nu­čių 190 laipsnių temperatūroje.

Ska­naus!


Bly­nai kiek­vie­nam

Šiau­lių mies­to ir ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to Kri­mi­na­li­nės po­li­ci­jos sky­riaus Ant­ro­jo po­sky­rio vir­ši­nin­kė Ra­mu­nė BER­ŽANS­KIE­NĖ da­li­ja­si pa­tie­ka­lo re­cep­tu, ku­rį pa­dik­ta­vo jos sū­nus stu­den­tas. Pa­ti pa­ban­dė: ir pa­vy­ko, ir pa­ti­ko.

Pa­rei­gū­nės žo­džiais, toks re­cep­tas la­bai pra­ver­čia ne­tu­rin­tiems daug lai­ko šei­mi­nin­kau­ti, ta­čiau no­rin­tiems svei­kai mai­tin­tis. Pa­tie­ka­las – pa­pras­tas, grei­tas ir so­tus, tin­kan­tis ir pus­ry­čiams, ir va­ka­rie­nei.

Rei­kės: 90 gra­mų varš­kės, 30 mi­li­lit­rų pie­no, 2 kiau­ši­nių, 1 ba­na­no, 10 gra­mų avi­žų kruo­pų (ne dribs­nių, nors gal ga­li­ma ir su jais).

Į in­dą su­dė­ti varš­kę, su­pil­ti pie­ną, įmuš­ti kiau­ši­nius, įdė­ti ba­na­ną ir avi­žų kruo­pas. Vis­ką su­mai­šy­ti trin­tu­vu (blen­de­riu) ir kep­ti bly­nus. Iš šios ma­sės iš­ke­pa apie 16–20 bly­nų, pri­klau­so­mai nuo to, ko­kio sto­rio bly­nus ke­pa­me.

„Šiuos bly­niu­kus mėgs­ta vi­si, kas ra­ga­vo: ir spor­tuo­jan­tys, ir ne­la­bai, ir svei­kuo­liai ir ne vi­sai“, – sa­ko po­nia Ra­mu­nė.


DIE­NOS RE­CEP­TAS

Ty­tu­vė­nų mies­to (Kel­mės r.) se­niū­no pa­va­duo­to­ja Li­na LU­KO­ŠIE­NĖ  mėgs­ta ir mo­ka šei­mi­nin­kau­ti. Po­nia Li­na sa­ko, jog šei­mos šven­ti­nį Ve­ly­kų sta­lą su­da­ro tik na­mi­niai pa­tie­ka­lai. Be tra­di­ci­nių mar­gu­čių, kas­met ant sta­lo pui­kuo­ja­si duon­ke­pės kros­ny­je kep­tas na­mi­nis kum­pis bei na­mi­nė duo­nos gi­ra. Gi­ros ir šei­mos mėgs­ta­mo tor­to re­cep­tu ji da­li­ja­si su „Šiau­lių kraš­to“ skai­ty­to­jais.

Na­mi­nės duo­nos gi­ra

De­šim­čiai lit­rų gi­ros rei­kės: ke­pa­lo juo­dos ru­gi­nės duo­nos (su­pjaus­ty­tos rie­kė­mis ir su­džio­vin­tos), dvie­jų sau­jų kmy­nų, 300 gra­mų cuk­raus (ga­li­ma dau­giau ar ma­žiau, pa­gal sko­nį), 3–4 apy­nių spur­gų  (pa­vi­ri­na­me 3 mi­nu­tes ir nau­do­ja­me tik nuo­vi­rą), pu­sės pa­ke­lio sau­sų mie­lių.

Į van­de­nį su­pi­la­me kmy­nus ir už­vi­ri­na­me. Į du­be­nį su­de­da­me duo­ną, už­pi­la­me pen­kiais lit­rais karš­to van­dens ir už­den­gę pa­lie­ka­me 3-4 val. Dar šil­tą skys­tį su iš­mir­ku­sia duo­na per­ko­šia­me per smul­kų sie­te­lį ar mar­lę. Į jį su­pi­la­me li­ku­sį van­de­nį, de­da­me 150 gra­mų cuk­raus, li­ku­sį cuk­rų pa­kai­ti­na­me iki ru­du­mo ir su­pi­la­me į ruo­šia­mą gi­rą. De­da­me mie­les, pi­la­me apy­nių nuo­vi­rą (ga­li­ma pa­ska­nin­ti ra­zi­no­mis). Pa­ruoš­tą šil­tą gi­rą už­den­gia­me ir lai­ko­me kam­ba­rio tem­pe­ra­tū­ro­je apie 12 va­lan­dų. Gi­rą at­vė­si­na­me. Lai­ko­me vė­siai, kad gi­ra ga­lė­tu­me mė­gau­tis il­giau.

„Rie­šu­čiu­kų“ tor­tas

De­ser­tui šei­mi­nin­kė daž­niau­siai ga­mi­na „Rie­šu­čiu­kų“ tor­tą.

Rei­kės: 3 kiau­ši­nių, 3 try­nių, tru­pu­čio mal­tų gvaz­di­kė­lių, mil­tų pa­gal po­rei­kį.

Kiau­ši­nius ge­rai iš­pla­ka­me, įbe­ria­me smul­kin­tų gvaz­di­kė­lių, mil­tų ir su­min­ko­me ne­la­bai kie­tą teš­lą. Pa­lai­ko­me šal­dy­tu­ve va­lan­dą. Teš­lą iš­ko­čio­ja­me, su­pjaus­to­me ma­žais ga­ba­lė­liais (kaip kū­čiu­kus). Juos iš­ver­da­me įkai­tin­tuo­se rie­ba­luo­se.

Rie­šu­čiu­kų su­ki­bi­mui iš­si­ver­da­me me­daus ma­sę iš 1 stik­li­nės cuk­raus, 3–4 šaukš­tų na­tū­ra­laus ir 3–4 šaukš­tų dirb­ti­nio me­daus. Ma­sę ver­da­me apie 10 mi­nu­čių, kad at­vė­su­si sting­tų. Dar karš­tą ma­sę su­pi­la­me ant iš­kep­tų rie­šu­čiu­kų, vis­ką de­da­me į rie­ba­lais pa­tep­tą tor­ti­nės for­mą ir pa­lie­ka­me at­vės­ti. Tor­tą pa­puo­šia­me pa­gal sa­vo fan­ta­zi­ją.

Ska­naus!


Kiau­ši­niai kek­so for­me­lė­se

Pak­ruo­jo vi­suo­me­nės svei­ka­tos biu­ro di­rek­to­rius Vid­man­tas SVE­ČIU­LIS juo­kau­ja, kad ypa­tin­gais ku­li­na­ri­niais ga­bu­mais ne­pa­si­žy­mi, bet mo­ka pa­ruoš­ti „kiau­ši­nius ki­taip“. Tai – šei­mos gal­vos šeš­ta­die­nio ry­to už­duo­tis.

Rei­kės: kiau­ši­nių, įvai­rių mė­gsta­mų ža­lu­my­nų, pie­vag­ry­bių, drus­kos ir prie­sko­nių, tru­pu­čio svies­to. Vi­si pro­duk­tai ima­mi pa­gal val­gy­to­jų skai­čių.

Daug­kar­ti­nio nau­do­ji­mo kek­siu­kų for­mos iš­te­pa­mos svies­tu, į jas pri­pjaus­to­ma pie­vag­ry­bių, ža­lu­my­nų. Ant jų įmu­ša­mas kiau­ši­nis (po vie­ną į for­me­lę), pa­bars­to­mas drus­ka ir prie­sko­niais.

Kek­siu­kų for­mos pa­šau­na­mos į or­kai­tę, įkai­tin­tą iki 100–150 laips­nių. Ke­pa­ma 5 mi­nu­tes.

„Ši­taip pa­ruoš­tų kiau­ši­nių sko­nis yra ki­toks nei įpras­tų, kep­tų kep­tu­vė­je“, – sa­ko V. Sve­čiu­lis.

Ska­naus!


Viš­tie­nos keps­ne­liai

Jo­niš­kio ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Inf­rast­ruk­tū­ros sky­riaus Vie­šo­sios tvar­kos po­sky­rio ve­dė­ja Dai­va ZI­KIE­NĖ mėgs­ta viš­tie­nos keps­ne­lius, ku­riuos ke­pa or­kai­tė­je. Re­cep­tą ji siū­lo iš­mė­gin­ti ir „Šiau­lių kraš­to“ skai­ty­to­jams.

Pa­tie­ka­lui rei­kės: pu­sės viš­tos krū­ti­nė­lės fi­lė, 1 kiau­ši­nio, 2 čes­na­ko skil­te­lių (ga­li­ma ir dau­giau pa­gal sko­nį), prie­sko­nių (drus­kos, mal­tų pi­pi­rų, ba­zi­li­kų, per­si­la­do – kla­si­ki­nio pet­ra­žo­lių, čes­na­ko ir jū­ros drus­kos de­ri­nio, ma­žo in­de­lio 35 pro­cen­tų rie­bu­mo grie­ti­nė­lės, apie 150 gra­mų mė­gsta­mo tar­kuo­to fer­men­ti­nio sū­rio, aro­ma­ti­nio alie­jaus.

Viš­tie­nos fi­lė su­pjaus­to­me ma­žais smul­kiais ga­ba­liu­kais, įmu­ša­me kiau­ši­nį, su­be­ria­me prie­sko­nius, su­de­da­me per­trin­tus čes­na­kus ir vis­ką šaukš­tu iš­mai­šo­me.

Pa­ruo­šia­me stik­li­nį in­dą kep­ti or­kai­tė­je: iš­te­pa­me jį aro­ma­ti­niu alie­ju­mi (ga­li bū­ti su roz­ma­ri­nais, čes­na­kais), for­muo­ja­me keps­ne­lius kaip kot­le­tu­kus ir de­da­me kep­ti į or­kai­tę. Ke­pa­me 15 mi­nu­čių. In­do už­deng­ti fo­li­ja ar ke­pi­mo po­pie­riu­mi ne­rei­kia.

Keps­ne­liams ke­pant pa­ruo­šia­me už­pi­lą. Tar­kuo­tą sū­rį su­mai­šo­me su grie­ti­nė­le. Už­pi­la­me mi­ši­nį ant keps­ne­lių, ku­riuos pa­šau­na­me dar 15 mi­nu­čių į 180 laips­nių tem­pe­ra­tū­ros or­kai­tę. Val­go­me su vir­tais ry­žiais ir dar­žo­vių gar­ny­ru.

Ska­naus!


Ma­ri­nuo­ti šon­kau­liu­kai

And­rius AGA­NAUS­KAS, did­me­ni­nės pre­ky­bos par­da­vi­mų va­dy­bi­nin­kas, mėgs­ta po dar­bų pa­si­su­kio­ti vir­tu­vė­je ir ar­ti­mus žmo­nes pa­le­pin­ti ska­nes­niais, ne­re­tai – ir su­dė­tin­ges­niais pa­tie­ka­lais. „Šiau­lių kraš­to“ skai­ty­to­jams jis siū­lo pa­si­ga­min­ti ne­su­dė­tin­gą, bet so­tų ir ska­nų pa­tie­ka­lą – ma­ri­nuo­tus šon­kau­liu­kus.

Rei­kės: apie 1 ki­log­ra­mą (pri­klau­so­mai nuo val­gy­to­jų skai­čiaus) kiau­lie­nos šon­kau­liu­kų, 1 svo­gū­no, 4 šaukš­tų aly­vuo­gių alie­jaus, 2 šaukš­tų me­daus, 2 šaukš­tų gars­ty­čių (ge­riau­siai tin­ka gars­ty­čios su grū­de­liais), 2 šaukš­tų mal­tos sal­džio­sios pa­pri­kos, 0,5 šaukš­te­lio uo­gi­nės pa­pri­kos prie­sko­nių, 0,5 šaukš­te­lio mal­tų juo­dų­jų pi­pi­rų, šiek tiek džio­vin­tų čiob­re­lių ir džio­vin­tų roz­ma­ri­nų, drus­kos, bul­vių, ke­lių skil­te­lių čes­na­ko.

Pa­da­žui rei­kės su­smul­kin­tą svo­gū­ną pa­ke­pin­ti alie­ju­je, kol su­minkš­tės, ta­da su­dė­ti su­smul­kin­tas čes­na­ko skil­te­les, me­dų, gars­ty­čias, drus­ką, čiob­re­lius, roz­ma­ri­ną, uo­gi­nę bei sal­džią­ją pa­pri­ką ir pi­pi­rus. No­rin­tys ašt­res­nio pa­tie­ka­lo, ga­li įpjaus­ty­ti šiek tiek aitriosios paprikos. Pa­kai­tin­ti vis­ką apie 3–5 mi­nu­tes, bet neuž­vir­ti.

Šon­kau­lius su­pjaus­ty­ti po vie­ną kau­liu­ką. Su­pil­ti karš­tą pa­da­žą ant šon­kau­liu­kų, ge­rai įtrin­ti ir pa­lik­ti ke­lio­li­kai mi­nu­čių.

Bul­ves su­pjaus­ty­ti išil­gai skil­te­lėmis.

Į ke­pi­mo ran­ko­vę (ar­ba ke­pi­mo in­dą su dang­čiu) su­dė­ti bul­vių skil­te­les ir šon­kau­liu­kus su vi­su pa­da­žu. Už­riš­ti ran­ko­vės ga­lus, ša­ku­te pa­da­ry­ti ke­lias sky­lu­tes ir šau­ti į įkai­tin­tą or­kai­tę. Kep­ti maž­daug apie 1 va­lan­dą.

Iš­ke­pu­sius su bul­vė­mis šon­kau­liu­kus ap­lie­ti skar­do­je esan­čiu pa­da­žu.

Ska­naus!


Na­mi­niai špro­tai

Ri­ma IVA­NO­VA, „Šiau­lių kraš­to“ rek­la­mos sky­riaus koor­di­na­to­rė, yra iš­ra­din­ga šei­mi­nin­kė. Ji siū­lo pa­si­ga­min­ti na­mi­nių špro­tų, ku­rių sko­nis pri­lygs­ta rū­ky­tiems špro­tams.

Rei­kės: 1 kg švie­žių stri­melių ar­ba kil­ku­čių (ga­li bū­ti ir šal­dy­tos).

Už­pi­lui: 2 sau­jų svo­gū­nų lukš­tų, 1 šaukš­to (be kau­po) drus­kos, 1 šaukš­te­lio cuk­raus (be kau­po), 0,5 stik­li­nės alie­jaus, 1 šaukš­te­lio ar­bat­žo­lių (juo­do­sios ar­ba­tos).

Ar­bat­žo­les už­pli­ky­ti 1 stik­li­ne ver­dan­čio van­dens ir pa­lik­ti pa­sto­vė­ti 15 mi­nu­čių. Svo­gū­nų lukš­tus ge­rai nu­plau­ti. Žu­vį iš­va­ly­ti, nu­pjau­ti gal­vas.

Į ke­taus puo­dą ar­ba puo­dą sto­ru dug­nu įdė­ti sau­ją svo­gū­nų lukš­tų. Su­dė­ti žu­vį, ge­riau­siai sluoks­niuo­ti sker­sai ir išil­gai. Į per­koš­tą ar­ba­tą įde­da­me drus­kos ir cuk­raus ir iš­mai­šo­me. Už­pi­la­me ar­ba­ta žu­vį. Pi­la­me alie­jų. Vis­ką už­den­gia­me ant­ra svo­gū­nų lukš­tų sau­ja.

Sta­to­me puo­dą ant ug­nies ir, kai už­virs, kai­ti­na­me ant pa­čios ma­žiau­sios ug­nies 3 va­lan­das (stri­me­les), ar­ba 2 va­lan­das (kil­kes).

Puo­das ne­tu­rė­tų bū­ti la­bai pla­tus, nes rei­kia, kad skys­tis vis­ką ap­sem­tų.

Bai­gus troš­kin­ti su­dė­ti žu­ve­les į in­dą ir už­pil­ti jas puo­de li­ku­siu skys­čiu (tik jį per­koš­ki­te). Išei­na pui­kūs na­mi­niai špro­tų kon­ser­vai.

Ska­naus!


Pak­ruo­jo se­niū­no pa­va­duo­to­ja Ni­jo­lė VĖ­TIE­NĖ – nuo­lat už­siė­mu­si, to­dėl ver­ti­na grei­tai pa­ga­mi­na­mus, bet ska­nius pa­tie­ka­lus. To­kius, kaip jos mėgs­ta­mas obuo­lių py­ra­gas, ku­rio re­cep­tu da­li­ja­si su „Šiau­lių kraš­to“ skai­ty­to­jais.

Grei­tas obuo­lių py­ra­gas

Rei­kės: pen­kių kiau­ši­nių, po stik­li­nę cuk­raus ir mil­tų, pu­sės stik­li­nės alie­jaus, pu­sant­ro ar­ba­ti­nio šaukš­te­lio ke­pi­mo mil­te­lių. Obuo­lių – pa­gal sko­nį, bet kuo jų dau­giau – tuo ska­niau.

Vis­kas, iš­sky­rus obuo­lius, su­de­da­ma į in­dą ir iš­mai­šo­ma plakikliu. Obuo­liai nu­lu­pa­mi, su­pjaus­to­mi no­ri­mo dy­džio ga­ba­liu­kais ar skil­te­lė­mis, su­de­da­mi į teš­lą.

Į ke­pi­mo in­dą su­dė­ta ma­sė šau­na­ma į or­kai­tę, įkai­tin­tą iki 180 laips­nių. Ke­pa­ma apie 20 mi­nu­čių – kol py­ra­gas pa­si­da­ro rus­vas, tik­ri­nant, ar jau iš­ke­pęs.

Ska­naus!


Kel­mės ra­jo­ne, Už­ven­ty­je, gy­ve­nan­ti Vil­ma BAŠ­KIE­NĖ pagal pro­fe­si­ją – mo­ky­to­ja, vė­liau per­si­kva­li­fi­ka­vo į so­cia­li­nes dar­buo­to­jas. Atei­ty­je mo­te­ris sva­jo­ja apie dar vie­ną pro­fe­si­ją – sa­vo so­dy­bo­je ves­ti val­gio ga­mi­ni­mo edu­ka­ci­nes pa­mo­kė­les. Dvie­jų sū­nų ma­ma la­bai mėgs­ta ga­min­ti. Suau­gu­siems sa­vo vai­kams pri­ga­mi­na mais­to ir įde­da į dė­žu­tes, kad tu­rė­tų vi­sai sa­vai­tei.

Kar­tais ji šei­mi­nin­kau­ja po­bū­viuo­se, pa­de­da kai­my­nams ir gi­mi­nėms. „Šiau­lių kraš­to“ skai­ty­to­jams po­nia Vil­ma siū­lo iš­ban­dy­ti jos ke­pa­mas ban­de­les.

Varš­kės teš­los ban­de­lės su far­šu

Ban­de­lėms rei­kės: 2 puo­de­lių mil­tų, 200 gra­mų svies­to, 200 gra­mų varš­kės, 2 šaukš­tų grie­ti­nės, žiups­ne­lio ke­pi­mo mil­te­lių, 500 gra­mų kiau­lie­nos far­šo, svo­gū­no, juo­dų­jų pi­pi­rų, drus­kos, prie­sko­nių, kiau­ši­nio.

Ant pjaus­ty­mo len­tu­tės su­be­ria­me mil­tus, pa­de­da­me svies­tą. Svies­tą ka­po­ja­me pei­liu. Smul­kūs ga­ba­lė­liai ap­si­vo­lio­ja mil­tais. Ka­po­ja­me, kol gau­na­me vien­ti­są ma­sę. Tuo­met su­de­da­me varš­kę ir grie­ti­nę, įbe­ria­me ne­pil­ną ar­ba­ti­nį šaukš­te­lį ke­pi­mo mil­te­lių ir dar šiek tiek pa­ka­po­ja­me. Tuo­met teš­lą ge­rai iš­min­ko­me. Su­de­da­me į po­lie­ti­le­no mai­še­lį ir apie po­rą va­lan­dų pa­lai­ko­me šal­dy­tu­ve.

Tuo me­tu pa­si­ruo­šia­me įda­rą. Far­šą pa­sū­do­me, pa­ska­ni­na­me su­smul­kin­tu svo­gū­nu, pi­pi­rais, jei­gu tu­ri­me – žo­le­lė­mis ar ki­tais prie­sko­niais.

Po po­ros va­lan­dų iš šal­dy­tu­vo iš­trauk­tą teš­lą iš­ko­čio­ja­me. Ant lakš­to kas ke­li cen­ti­met­rai de­da­me po šaukš­te­lį įda­ro, lakš­tą už­len­kia­me ir nu­spau­džia­me for­me­le, ban­de­lės ga­lus dar šiek tiek pa­spau­di­nė­ja­me pirš­tais, kad neiš­si­žio­tų. De­da­me į skar­dą.

Į du­be­nį su­mu­ša­me kiau­ši­nį, jį iš­pla­ka­me. Pla­ki­niu ap­te­pa­me ban­de­les. Skar­dą ki­ša­me į 200 laips­nių tem­pe­ra­tū­ro­s or­kai­tę.  Pap­ras­tai ban­de­lės iš­ke­pa per 10–15 mi­nu­čių. Tin­ka su sul­ti­niu, ka­va ir ki­tais gė­ri­mais.

Įda­rą ga­li­ma pa­da­ry­ti iš žu­vies ar­ba pa­ke­pin­tų dar­žo­vių. Jei­gu lie­ka teš­los, ga­li­ma ją su­pjaus­ty­ti juos­te­lė­mis, api­bars­ty­ti kmy­nais ir iš­kep­ti sau­sai­nių.

Ska­naus!


Šiuo me­tu Pa­ne­vė­žy­je gy­ve­nan­ti, bet Ža­ga­rės (Jo­niš­kio ra­jo­nas) ne­pa­mirš­tan­ti ir jo­je vis ap­si­lan­kan­ti Ge­no­vai­tė KAČ­KIE­NĖ su­gal­vo­jo, kaip iš­ra­din­gai pa­nau­do­ti li­ku­sį su­džiū­vu­sį ba­to­ną ar­ba duo­ną. Taip ne­ty­čia išė­jo pui­kūs bly­nai. Re­cep­tą siū­lo­ iš­mė­gin­ti ir „Šiau­lių kraš­to“ skai­ty­to­jams.

(Ne)pa­pras­ti bly­nai su ba­to­nu

Bly­nams rei­kės: 6–7 pa­džiū­vu­sių ba­to­no ar­ba duo­nos (ga­li­ma ir abie­jų) rie­ku­čių, pie­no, 2 kiau­ši­nių, ne­men­kos svo­gū­no gal­vu­tės, čes­na­ko, ki­tų mė­gsta­mų prie­sko­nių, šaukš­to su kau­pu mil­tų, alie­jaus, deš­ros ar vir­tos mė­sos (ne­bū­ti­nai).

Ba­to­ną ir duo­ną iš­mir­ko­me pie­ne ir su­tri­na­me, su­mai­go­me, įmu­ša­me du kiau­ši­nius, de­da­me su­smul­kin­tą ku­be­liais svo­gū­ną, su­trin­tą čes­na­ką, ku­be­liais pjaus­ty­tą deš­rą ar­ba mė­są, mil­tus ir iš­su­ka­me teš­lą.

Ga­li­me dar įmai­šy­ti ir šla­ke­lį alie­jaus, bet ne­bū­ti­nai.

Ta­da įkai­ti­na­me alie­jų kep­tu­vė­je, teš­lą ka­bi­na­me šaukš­tu ir ke­pa­me kaip bly­nus. Sko­nis pa­na­šus į kot­le­tų, ne kiek­vie­nas ir at­spė­ja, iš ko jie pa­ga­min­ti.

Ska­naus!


Ing­ri­da RA­KAUS­KIE­NĖ, „Šiau­lių kraš­to“ spau­dos pla­tin­to­ja Pa­šuš­vy­je (Rad­vi­liš­kio r.), kar­tu su vy­ru mėgs­ta šei­mai ga­min­ti pa­pras­tus ir daug lai­ko ga­mi­nant nea­ti­man­čius pa­tie­ka­lus. Po­rą iš jų pa­šuš­vie­tė siū­lo pa­si­ga­min­ti ir „Šiau­lių kraš­to“ skai­ty­to­jams.

Troš­kin­ti gry­bai

Šį pa­tie­ka­lą gry­bau­ti mėgs­tan­ti Ing­ri­da ga­mi­na ga­na daž­nai. Jam pa­ga­min­ti rei­kia švie­žiai vir­tų, šal­dy­tų ar­ba sū­dy­tų (tuo­met gry­bus rei­kia nu­vir­ti) gry­bų, alie­jaus, svo­gū­no, po­mi­do­rų pa­da­žo ir pa­gal sko­nį drus­kos, pi­pi­rų, mal­tų lau­rų la­pe­lių.

Smul­kiai su­pjaus­ty­tus svo­gū­nus rei­kia pa­ke­pin­ti alie­ju­je, po to kar­tu ap­ke­pin­ti gry­bus. Į gau­tą ma­sę įpil­ti po­mi­do­rų pa­da­žo, pa­ska­nin­ti drus­ka, pi­pi­rais, lau­rų la­pe­liais ir dar tru­pu­tė­lį pa­troš­kin­ti.

Ska­niau­sia šiuos gry­bus val­gy­ti šal­tus su karš­to­mis bul­vė­mis.

Mor­kų sa­lo­tos

Šių grei­tai pa­ga­mi­na­mų sa­lo­tų daž­niau­siai ima­si Ing­ri­dos vy­ras.

Joms rei­kės su­tar­kuo­ti po­rą ža­lių mor­kų, jas su­mai­šy­ti su kon­ser­vuo­tais žir­ne­liais ar­ba vir­to­mis pu­pe­lė­mis ir vis­ką su­mai­šy­ti su grie­ti­nės ir ma­jo­ne­zo mi­ši­niu. Sa­lo­tos pa­gar­di­na­mos drus­ka ir pi­pi­rais.

Grei­ta ir ska­nu.


La­ši­šos ir bro­ko­lių gar­dė­sis

Dei­man­tė BA­ČIU­LĖ, Šiau­lių kul­tū­ros cent­ro di­rek­to­rė, da­li­ja­si sa­vo re­cep­tu.

„Mais­to ga­mi­ni­mas man nė­ra pa­ts mėgs­ta­miau­sias už­siė­mi­mas, tai grei­čiau bū­ti­ny­bė, – sa­ko Dei­man­tė. – Tad pri­zų už ku­li­na­ri­nius še­dev­rus tik­rai ne­si­ti­kiu, nors eks­pe­ri­men­ta­vi­mo die­nų pa­si­tai­ko ir gan ne­blo­gų. Sa­vo mi­ty­bos ra­cio­no neį­si­vaiz­duo­ju be mė­sos ir dar­žo­vių, ypač bul­vių pa­tie­ka­lų, ta­čiau „Šiau­lių kraš­to“ skai­ty­to­jams pa­tei­kiu žu­vies ir dar­žo­vių pa­tie­ka­lo re­cep­tą, ku­ris man vi­sa­da išei­na ir pui­kiai tin­ka sve­čiams pa­vai­šin­ti.“

Rei­kės: 750 g bro­ko­lių, 200 g la­ši­šos fi­lė, 250 g mil­tų, 2 kiau­ši­nių ir 1 kiau­ši­nio try­nio, 50 g svies­to, 100 g grie­ti­nės, 1 šaukš­te­lio ka­po­tų ba­zi­li­kų, drus­kos, taip pat 30 cm skers­mens ke­pi­mo for­mos.

Pa­sū­dy­ta­me 2 lit­rų van­de­ny­je apie 7 mi­nu­tes ver­da­mi nu­va­ly­ti bro­ko­liai, ku­rie į van­de­nį įde­da­mi jam už­vi­rus. Vė­liau su­ver­čia­mi į sie­tą ir pa­lie­ka­mi nu­var­vė­ti bei at­vės­ti.

Iš mil­tų, kiau­ši­nio try­nio, svies­to, 2–4 šaukš­tų šal­to van­dens ir pu­sės šaukš­te­lio drus­kos su­min­ko­ma teš­la. Iš­ko­čio­jus įklo­ja­ma į ke­pi­mo for­mą už­len­kiant ant jos kraš­tų.

La­ši­šos fi­lė su­pjaus­to­ma ma­žais ku­be­liais, jie su­be­ria­mi ant teš­los. Bro­ko­liai iš­dė­lio­ja­mi ant vir­šaus. Iš 2 kiau­ši­nių, 100 gra­mų grie­ti­nės, žiups­ne­lio drus­kos ir šaukš­te­lio ka­po­tų ba­zi­li­kų pa­da­ro­mas pla­ki­nys ir už­pi­la­mas ant bro­ko­lių.

Kep­ti apie 30 mi­nu­čių iki 200 laips­nių įkai­tin­to­je or­kai­tė­je.

Ska­naus!


Po­pu­lia­rus „tin­gi­nys“

Pak­ruo­jo ra­jo­no Ta­ry­bos sek­re­to­rė Re­gi­na SAM­KIE­NĖ ar­ti­muo­sius ir bend­ra­dar­bius vai­ši­na po­pu­lia­riu tin­gi­niu. Jo re­cep­tu da­li­ja­si ir su „Šiau­lių kraš­to“ skai­ty­to­jais.

Rei­kės 5-6 pa­ke­lių sau­sai­nių „Sel­ga“, pa­ke­lio ka­ka­vos mil­te­lių, 2 pa­ke­lių po 180 gra­mų svies­to, 2 in­de­lių kon­den­suo­to pie­no. Ga­li­ma dė­ti ir džio­vin­tų span­guo­lių, laz­dy­nų ar grai­kinių rie­šu­tų.

Sau­sai­niai su­tru­pi­na­mi, svies­tas, ka­ka­va ir kon­den­suo­tas pie­nas su­de­da­mi į puo­dą, su­mai­šo­mi ir kai­ti­na­mi, kol pra­de­da tirš­tė­ti.

Vi­si ing­re­dien­tai su­mai­šo­mi, tin­gi­nio ma­sė su­kre­čia­ma į for­mą ir pa­sta­to­ma šal­tai – daž­niau­siai per nak­tį. Lai­ko­ma šal­dy­tu­ve.

Ska­naus!


Varš­kės de­ser­tas su ku­ku­rū­zų dribs­niais

Ža­ga­rė­je (Jo­niš­kio ra­jo­nas) gy­ve­nan­ti Da­nu­tė ME­LE­NIE­NĖ sal­dų, šei­mos mė­gsta­mą varš­kės de­ser­tą su ku­ku­rū­zų dribs­niais pra­dė­jo ga­min­ti prieš de­šim­tį ar net dau­giau me­tų. Leng­vai pa­ga­mi­na­mo sal­dė­sio re­cep­tą ji siū­lo iš­mė­gin­ti ir „Šiau­lių kraš­to“ skai­ty­to­jams.

Rei­kės: 100 gra­mų ne­sal­džių ku­ku­rū­zų dribs­nių (sau­sų pus­ry­čių), 250 gra­mų 9 pro­cen­tų rie­bu­mo varš­kės, 100 mi­li­lit­rų grie­ti­nės, 100 mi­li­lit­rų 35 pro­cen­tų rie­bu­mo grie­ti­nė­lės, 100 gra­mų cuk­raus (mėgs­tan­tys sal­džiau ga­li dė­ti ir dau­giau), tar­kuo­tos cit­ri­nos žie­ve­lės, di­de­lės sau­jos mir­ky­tų ra­zi­nų, šaukš­te­lio va­ni­li­nio cuk­raus, 25 gra­mų že­la­ti­nos.

Varš­kę per­ma­la­me mės­ma­le ar­ba ge­rai su­tri­na­me du­be­ny­je, su­pi­la­me grie­ti­nę, cuk­rų, grie­ti­nė­lę, va­ni­li­nį cuk­rų, be­ria­me tar­kuo­tą cit­ri­nos žie­ve­lę, su­tru­pin­tus, su­smul­kin­tus dribs­nius. Vis­ką su­mai­šo­me, įbe­ria­me ra­zi­nas, su­pi­la­me iš­tir­pin­tą že­la­ti­ną ir iš­mai­šo­me.

Si­li­ko­ni­nę for­mą iš­klo­ja­me svies­ti­niu po­pie­riu­mi, su­pi­la­me vi­są ma­sę ir pa­lai­ko­me šal­dy­tu­ve per nak­tį, kad su­sting­tų. Ska­naus!


Med­kir­čių bly­nai

Pu­ši­niš­kių kai­me (Rad­vi­liš­kio ra­jo­nas) gy­ve­nan­ti Zi­ta VĖ­ŽE­VI­ČIE­NĖ sa­vo šei­mai daž­nai ke­pa so­čius bly­nus. To­kius pat bly­nus kep­da­vo jos ma­ma miš­ke dir­ban­čiam tė­čiui. So­čių­jų bly­nų re­cep­tą po­nia Zi­ta siū­lo ir „Šiau­lių kraš­to“ skai­ty­to­jams.

Pa­tie­ka­lui rei­ka­lin­gus lie­ti­nius bly­nus ga­li­ma kep­ti ir iš kvie­ti­nių, ir iš ru­gi­nių mil­tų, kaip kam ska­niau. Į mil­tus įmuš­ti kiau­ši­nį, įpil­ti pie­no, la­bai tin­ka ir mi­ne­ra­li­nis van­duo, įber­ti drus­kos ir tru­pu­tį ke­pi­mo mil­te­lių.

Pri­si­ke­pus bly­nų, da­ry­ti įda­rą. Jam rei­kės dvie­jų kiau­ši­nių (jei dau­giau val­gy­to­jų – dau­giau). Kiau­ši­nius iš­plak­ti, įber­ti drus­kos, pi­pi­rų, įpil­ti apie 1,5 stik­li­nės pie­no (kam svar­bios ka­lo­ri­jos – van­dens).

Kep­tu­vė­je į ap­ke­pin­tus su svo­gū­nu rū­ky­tus la­ši­nu­kus su­pil­ti pla­ki­nį ir kep­ti, kol gra­žiai iš­keps.

Į iš­kep­tus bly­nus įvy­nio­ti kiau­ši­nie­nę, o ke­pant li­ku­siu skys­čiu – api­pil­ti su­vy­nio­tus bly­nus ir mė­gau­tis so­čiu pa­tie­ka­lu.

Ska­naus!


Kel­miš­kė Zo­fi­ja MOC­KIE­NĖ la­bai mėgs­ta šei­mi­nin­kau­ti. Pie­tus ruo­šia ne tik sau, bet ir sū­naus šei­mai. No­rė­da­ma pa­le­pin­ti sa­vo ar­ti­muo­sius mo­te­ris pa­ti su­ku­ria įvai­riau­sių val­gių re­cep­tų. „Šiau­lių kraš­to“ skai­ty­to­jams ji siū­lo iš­ban­dy­ti po­rą nau­jes­nių sa­vo pa­tie­ka­lų.

Mal­ti­nu­kai su sū­riu

Pa­tie­ka­lui rei­kės: 1 ki­log­ra­mo mal­tos mė­sos, 2 kiau­ši­nių, 2 šaukš­tų ma­jo­ne­zo, drus­kos, pi­pi­rų, žo­le­lių ar­ba ki­to­kių prie­sko­nių, fer­men­ti­nio ar­ba mo­ca­re­los sū­rio, 1 bul­vės.

Nus­ku­ta­me ir su­tar­kuo­ja­me bul­vę, ma­sę su­de­da­me į mė­są, kad mal­ti­nu­kai bū­tų minkš­tes­ni. Su­de­da­me prie­sko­nius, įmu­ša­me po­rą kiau­ši­nių, įde­da­me du šaukš­tus ma­jo­ne­zo, su­mai­šo­me.

Sū­rį su­pjaus­to­me ne­di­de­liais kvad­ra­tė­liais. Su­for­muo­ja­me ap­va­lius kot­le­tu­kus, į jų vi­dų įspau­džia­me po kvad­ra­tė­lį sū­rio ir pa­vo­lio­ja­me džiū­vė­sė­liuo­se.

Ke­pa­me įkai­tin­ta­me alie­ju­je ar­ba kep­tu­vė­je, ku­rio­je ne­rei­kia rie­ba­lų.

Tin­ka val­gy­ti su miš­rai­ne, sa­lo­to­mis, bul­vių ko­še, rau­gin­tais ko­pūs­tais ar­ba agur­kais.

Sil­kė su sau­lėg­rą­žo­mis

Rei­kės: 0,5 ki­log­ra­mo sil­kės fi­lė, alie­jaus, sau­jos iš­lukš­ten­tų sau­lėg­rą­žų, di­de­lės gal­vu­tės svo­gū­no, ža­lu­my­nų.

Sil­kės fi­lė ga­ba­liu­kus su­pjaus­to­me juos­te­lė­mis, su­de­da­me į sil­kei skir­tą in­dą. Sus­mul­ki­na­me svo­gū­ną. Jį pa­ke­pi­na­me įkai­tin­ta­me alie­ju­je. Svo­gū­nams bai­giant kep­ti su­be­ria­me sau­lėg­rą­žas. Jas pa­ke­pi­na­me la­bai trum­pai, kol ap­gels­ta. Sau­lėg­rą­žo­mis ir svo­gū­nais pa­gar­di­na­me sil­kės ga­ba­liu­kus. Ant vir­šaus ga­li­ma už­bars­ty­ti ža­lu­my­nų. Val­go­me su duo­na ar­ba ba­to­nu.

Ska­naus!


Guos­ta­ga­lio (Pak­ruo­jo r.) bend­ruo­me­nės pir­mi­nin­kė, ku­li­na­ri­nio pa­vel­do sau­go­to­ja Vir­gi­ni­ja JO­CIE­NĖ ga­vė­nios me­tu siū­lo pri­si­min­ti tra­di­ci­nius šio me­to val­gius. Ji iki šiol na­miš­kiams ruo­šia pa­snin­ko lai­kui tin­kan­čią sil­kę – to­kią, ko­kią kaž­ka­da vai­kys­tė­je val­gy­da­vo pa­ga­min­tą ma­mos.

Tra­di­ci­nis ga­vė­nios sta­las

Vie­nam jo pa­tie­ka­lui rei­kės: sil­kės, ac­to, svo­gū­nų, pi­pi­rų, lau­rų la­pų. Ki­tam – bul­vių, rau­gin­tų ko­pūs­tų, svo­gū­no, alie­jaus.

Ga­vė­nios sil­ku­tė tu­ri bū­ti „sau­ses­nė“. Sil­kės ga­ba­liu­kai su­pjaus­to­mi. Iš ac­to, svo­gū­nų gal­vu­čių, pi­pi­rų, lau­rų la­pų pa­da­ro­mas už­pi­las, į ku­rį su­de­da­mi sil­kės ga­ba­liu­kai. Kar­tais šei­mi­nin­kė į už­pi­lą dar įtar­kuo­ja sa­lie­ro gum­bo.

Tin­ka­mas val­gis – ir su „kai­li­nu­kais“ (lu­pe­no­mis) vir­tos bul­vės. Jos pa­tie­kia­mos į sta­lą karš­tos.

Su to­kio­mis bul­vė­mis val­go­mi rau­gin­ti ko­pūs­tai, su­mai­šy­ti su pjaus­ty­to­mis svo­gū­no gal­vu­tė­mis ir tru­pu­čiu alie­jaus. Mėgs­tan­tys ašt­riau ga­li į ko­pūs­tus įber­ti pi­pi­rų, drus­kos.

„Net ir griež­tai ne­si­lai­kan­tiems pa­snin­ko svei­ka ku­rį lai­ką ne­val­gy­ti mė­sos – yra ki­tų, or­ga­niz­mui nau­din­gų ir ska­nių pa­tie­ka­lų. Dar vie­nas jų pri­va­lu­mas – ne­rei­kia il­gai už­truk­ti vir­tu­vė­je, kas svar­bu už­siė­mu­siems žmo­nėms“, – sa­ko pri­pa­žin­ta šei­mi­nin­kė.


Jo­niš­kio li­go­ni­nės Kon­sul­ta­ci­nės po­lik­li­ni­kos bend­ro­sios pra­kti­kos slau­gy­to­jos Dai­vos KRI­VIC­KIE­NĖS šven­tės neap­siei­na be jos ga­min­tų tor­tų. „Šiau­lių kraš­to“ skai­ty­to­jams ji siū­lo iš­mė­gin­ti ka­po­tos teš­los tor­to su sly­vu­kų uo­gie­ne re­cep­tą.

Tor­tas su sly­vu­kų uo­gie­ne

Tor­tui rei­kės: 7 ka­po­tos teš­los lakš­tų (jų bū­na pirk­ti, bet ga­li­ma ir iš­si­kep­ti pa­tiems), 2 pa­ke­lių svies­to, 2 in­de­lių kon­den­suo­to pie­no, cit­ri­nos sul­čių ir sly­vu­kų uo­gie­nės.

Jei­gu lakš­tus tor­tui ke­pa­me na­muo­se, rei­kės šių ing­re­dien­tų teš­lai: 1 ki­log­ra­mo mil­tų, 0,5 ki­log­ra­mo svies­to, 0,5 ki­log­ra­mo grie­ti­nės, 2 kiau­ši­nių.

Mil­tus per­si­jo­ja­me į du­be­nį. Su­de­da­me ga­ba­liu­kais pjaus­ty­tą svies­tą, su­pi­la­me grie­ti­nę bei įmu­ša­me kiau­ši­nius. Vis­ką il­gai ka­po­ja­me di­de­liu pei­liu, kol ne­lie­ka sau­sų mil­tų. Pa­ruoš­tos teš­los ga­ba­lą de­da­me į šal­dy­tu­vą ir pa­lai­ko­me ke­lias va­lan­das.

Ta­da teš­lą pa­da­li­ja­me į ly­gias da­lis (tiek, kiek rei­kės lakš­tų), iš­ko­čio­ja­me, pa­ba­do­me ša­ku­te ir ke­pa­me 10–15 mi­nu­čių iki 180–200 laips­nių tem­pe­ra­tū­ros įkai­tin­to­je or­kai­tė­je.

Pa­ruo­šia­me kre­mą. Svies­tą su kon­den­suo­tu pie­nu iš­pla­ka­me elekt­ri­niu plak­tu­vu, iš­spau­džia­me ir įmai­šo­me cit­ri­nos sul­tis. Ta­da pu­sę ma­sės su­mai­šo­me su sly­vu­kų uo­gie­ne ir pa­kai­to­mis vie­nu ir ki­tu per­te­pi­mu te­pa­me bei sluoks­niuo­ja­me teš­los lakš­tus.

Bai­gę ap­te­pa­me li­ku­siu kre­mu ir puo­šia­me pa­gal sko­nį pa­bars­tu­kais, ko­ko­sų drož­lė­mis, tin­ka vai­siai ar uo­gos.

Ska­naus!


Nau­jo­sios Ak­me­nės mu­zi­kos mo­kyk­los dai­lės mo­ky­to­ja Ri­ta AL­MA­NIS siū­lo val­gio re­cep­tą, ku­rį praė­ju­sią va­sa­rą par­si­ve­žė iš Uk­rai­nos. Ten bu­vo nu­vy­ku­si kaip sa­va­no­rė ves­ti me­no te­ra­pi­jos už­siė­mi­mus vai­kams ne­to­li fron­to li­ni­jos Ma­riu­po­lio apy­lin­kė­se.

Na­mo grį­žu­si pa­ti ne kar­tą pa­ruo­šė val­gio, nes la­bai ska­nus.

„Ok­roš­ka“

Rei­kės: pa­su­kų, agur­kų, kra­pų, vir­tų kiau­ši­nių ir bul­vių, gars­ty­čių, drus­kos, pi­pi­rų.

Į du­be­nį dau­giau­sia dė­ti agur­kų ir bul­vių, vie­ną ki­tą kiau­ši­nį, pluoš­te­lį kra­pų, po tru­pu­tį drus­kos, pi­pi­rų ir vis­ką su­mai­šy­ti kaip sa­lo­tas. Pas­kui už­pil­ti pa­su­ko­mis ir pri­dė­jus šaukš­te­lį gars­ty­čių vis­ką iš­mai­šy­ti.


Sen­jo­rė rad­vi­liš­kie­tė Bro­nis­la­va GU­SE­VA mėgs­ta vai­šin­ti sa­vo ar­ti­muo­sius. Bu­vu­si trem­ti­nė ne­se­niai šven­tė 84-ąjį gim­ta­die­nį. Šian­dien po­nia Bro­nis­la­va su „Šiau­lių kraš­to“ skai­ty­to­jais da­li­ja­si ne­tra­di­ci­nių mal­ti­nu­kų re­cep­tu.

Bro­ne­lės mal­ti­nu­kai

Rei­kės: 500 gra­mų kiau­lie­nos (ga­li­ma keis­ti ka­la­ku­tie­na, viš­tie­na) far­šo, 1 kiau­ši­nio, 5 šaukš­tų pa­vir­tų avi­ži­nių dribs­nių, di­de­lės mor­kos, čes­na­ko skil­te­lės, pi­pi­rų, šla­ke­lio pie­no ar van­dens.

Far­šą trin­tu­vu iš­suk­ti, dė­ti kiau­ši­nį, pil­ti pie­ną, smul­kiai tar­kuo­tą ža­lią mor­ką ir vi­sus li­ku­sius pro­duk­tus.

For­muo­ti ne­di­de­lius mal­ti­nu­kus ir, ap­vo­lio­jus džiū­vė­sė­liuo­se, kep­ti.

Vie­toj mor­kos ga­li­ma dė­ti su­smul­kin­tų ir alie­ju­je pa­troš­kin­tų ža­lių ko­pūs­tų.

Ska­naus!


Avin­žir­nių kek­siu­kai

Šiau­lių ra­jo­ne, Ver­bū­nų kai­me, gy­ve­nan­tis Ar­tū­ras NAR­MON­TAS mėgs­ta ga­min­ti svei­kuo­liš­kus pa­tie­ka­lus. Vie­no jų re­cep­tą siū­lo iš­ban­dy­ti „Šiau­lių kraš­to“ skai­ty­to­jams.

Rei­kės: po­pie­ri­nių kek­siu­kų for­me­lių, 200 gra­mų avin­žir­nių, svo­gū­no, ke­lių skil­te­lių čes­na­ko, pu­sės šaukš­te­lio ait­rio­sios pa­pri­kos mil­te­lių, sau­jos ža­lu­my­nų – pet­ra­žo­lių, svo­gū­nų laiš­kų, 2 šaukš­tų mil­tų, 1 kiau­ši­nio, drus­kos bei pi­pi­rų.

Avin­žir­nius už­mer­kia­me 3–4 va­lan­doms. Kai jie iš­mirks­ta, su­ma­la­me mės­ma­le. Į gau­tą ma­sę mu­ša­me kiau­ši­nį, su­be­ria­me su­smul­kin­tą svo­gū­ną, čes­na­ką, ža­lu­my­nus, vi­sus prie­sko­nius ir ge­rai iš­mai­šo­me.

De­da­me į kek­siu­kų for­me­les ir ke­pa­me 180 laips­nių or­kai­tė­je 30–35 mi­nu­tes.

Val­go­me su grai­kiš­ku jo­gur­tu.

Ska­naus!


Lie­tu­viš­ka la­za­ni­ja

Rad­vi­liš­kie­tis Au­ri­mas PIŠTIKAS mėgs­ta ga­min­ti įvai­rius pa­tie­ka­lus, ta­čiau dau­giau­siai pa­gy­rų drau­gai vi­sa­da ski­ria jo pa­ga­min­tai la­za­ni­jai. Jos re­cep­tą vy­ras su­si­ra­do in­ter­ne­te. Šiek tiek pa­to­bu­li­nęs pa­tie­ka­lą sa­vaip, ki­to to­kio ska­nu­my­no Au­ri­mas sa­ko taip ir ne­be­su­ra­dęs.

Rei­kės: dė­žu­tės la­za­ni­jos lakš­tų, ke­le­to svo­gū­nų, pun­de­lio mor­kų (kuo dau­giau, tuo gar­džiau), 700-800 gra­mų far­šo, pi­pi­rų pa­gal sko­nį, fer­men­ti­nio sū­rio ir bal­to­jo pa­da­žo su čes­na­kais. Jei mėgs­ta­te kon­ser­vuo­tus ana­na­sus, ga­li­ma ir jų.

Su­tar­kuo­tas mor­kas pa­troš­kin­ti su far­šu ir svo­gū­nais, pa­gar­din­ti pi­pi­rais ir drus­ka.

La­za­ni­jos lakš­tus pa­mir­ky­ti van­de­ny­je. Ke­pi­mo for­mą pa­tep­ti alie­ju­mi ir iš­dė­lio­ti pa­grin­dą – la­za­ni­jos lakš­tus. Ant jų pil­ti bal­tą­jį pa­da­žą, pa­skui – mor­kų, svo­gū­nų ir far­šo troš­ki­nį. Už­ber­ti šiek tiek fer­men­ti­nio sū­rio.

Ant­ras la­za­ni­jos sluoks­nis dė­lio­ja­mas ana­lo­giš­ka se­ka, tre­čias – taip pat. Taip – kol su­nau­do­ja­mi vi­si lakš­tai. Jei la­za­ni­ja – su ana­na­sais, už­dė­ti ir jų.

Vir­šu­ti­niam la­za­ni­jos sluoks­niui tu­rė­tų lik­ti dau­giau­siai sū­rio.

Kep­ti 200 laips­nių karš­tu­mo or­kai­tė­je, kol ap­skrus.


Če­bu­re­kai su mė­sa

Gai­liuo­se (Kel­mės r.) gy­ve­nan­ti Ire­na KA­VA­LIAUS­KIE­NĖ ne vie­ne­rius me­tus yra dir­bu­si ka­vi­nė­se, val­gyk­lo­se, šei­mi­nin­ka­vu­si ves­tu­vė­se ir ki­to­kiuo­se po­bū­viuo­se, to­dėl mo­ka daug įvai­rių pa­tie­ka­lų. „Šiau­lių kraš­to“ skai­ty­to­jams šei­mi­nin­kė siū­lo pa­si­ga­min­ti če­bu­re­kų.

Teš­lai rei­kės po 100 gra­mų varš­kės ir ke­fy­ro, po šaukš­te­lį so­dos ir drus­kos, šaukš­to cuk­raus, dvie­jų kiau­ši­nių, mil­tų.

Varš­kę ge­rai iš­trin­ti. Į ke­fy­rą su­ber­ti so­dą, iš­mai­šy­ti. Vi­sus pro­duk­tus (iš­sky­rus mil­tus) su­dė­ti į vie­ną in­dą, iš­plak­ti iki pu­ru­mo. Vė­liau ber­ti mil­tus ir min­ky­ti iki vi­du­ti­nio kie­tu­mo teš­los. Šei­mi­nin­kė teš­lą pa­lie­ka šal­dy­tu­ve ma­žiau­siai pus­die­niui, o ge­riau­siai – ir vi­sai nak­čiai.

Įda­rui bet ko­kią švie­žią mė­są šiek tiek ap­vir­ti, su­mal­ti, pa­gar­din­ti mėgs­ta­mais prie­sko­niais, įpil­ti šiek tiek sul­ti­nio, ku­ria­me mė­sa vi­rė.

Teš­lą ge­rai iš­ko­čio­ti, iš­spaus­ti no­ri­mo dy­džio ap­skri­ti­mus, įdė­ti įda­ro, su­lenk­ti per pu­sę. Kraš­tus rei­kia ge­rai už­spaus­ti pirš­tais ir ša­ku­te.

Če­bu­re­kus po­nia Ire­na ver­da alie­ju­je, gi­lio­je kep­tu­vė­je.

Ska­naus!


Žie­mos ko­pūs­tie­nė

Gied­rius BA­RA­NAUS­KAS, „Šiau­lių kraš­to“ fo­tog­ra­fas, da­li­ja­si sa­vo re­cep­tu. Mū­sų ko­le­ga skai­ty­to­jams siū­lo iš­si­vir­ti so­čios ko­pūs­tie­nės. „Tai idea­liau­sias val­gis žie­mą, ypač dir­bant fi­zi­nius dar­bus“, – sa­ko Gied­rius, ku­riam dar­bų ne­stin­ga nei re­dak­ci­jo­je, nei gra­ži­nant sa­vo so­dy­bą.

Rei­kės: pu­sės ki­log­ra­mo kiau­lie­nos šo­ni­nės (ga­li­te im­ti ir dau­giau, rin­ki­tės lie­ses­nius ga­ba­lus), apie ki­log­ra­mą rau­gin­tų ko­pūs­tų, bul­vių (sa­vo nuo­žiū­ra), juo­dų­jų mal­tų pi­pi­rų, ke­lių lau­rų la­pų, drus­kos.

Į puo­dą pil­ti 3 lit­rus šal­to van­dens, įber­ti pi­pi­rų, drus­kos žiups­nį, su­mes­ti lau­rų la­pus, su­dė­ti šo­ni­nės ga­ba­lus ir už­kais­ti. Kai pu­tos pa­ky­la, jas nu­grieb­ti, su­dė­ti rau­gin­tus ko­pūs­tus ir bul­ves. Jei­gu bul­vės ma­žes­nės, tai nė ne­pjaus­tau, jei­gu di­des­nės, per­pjau­nu pu­siau.

Ko­pūs­tie­nę pra­de­du vir­ti ant vi­ryk­lės, o su­dė­jęs ko­pūs­tus ir bul­ves per­ke­liu šu­tin­ti ant kros­nies – jos lieps­na švel­ni ir ko­pūs­tie­nės sko­nis tam­pa ypa­tin­gas.

Vir­da­mi ant vi­ryk­lės, šu­tin­ki­te ko­pūs­tie­nę ant silp­nos ug­nies apie po­rą va­lan­dų, kol mė­sa leng­vai at­si­skirs nuo kau­lų.

Iš­vi­ru­sią mė­są ir bul­ves iš­grieb­ki­te, val­gy­ki­te kar­tu su ko­pūs­tie­ne.

Jei­gu vi­sos ko­pūs­tie­nės iš kar­to neį­vei­kė­te – „pa­bran­din­ta“ pa­rą ir pa­šil­dy­ta ji bus dar ska­nes­nė.

Ge­ro ape­ti­to!


DIE­NOS RE­CEP­TAS

Jo­niš­kio Al­gi­man­to Rau­do­ni­kio me­no mo­kyk­los at­vi­ro jau­ni­mo cent­ro so­cia­li­nė pe­da­go­gė Ju­ven­ta JUR­GE­LIE­NĖ šau­niai dir­ba su jau­ni­mu. O vie­nas iš jos po­mė­gių yra mais­to ga­mi­ni­mas. Tad „Šiau­lių kraš­to“ skai­ty­to­jams ji siū­lo iš­si­kep­ti įda­ry­tą an­tį ar­ba pa­si­ga­min­ti su­muš­ti­nių tor­tą su la­ši­ša.

Kep­ta an­tis

Pa­tie­ka­lui rei­kės: 1 an­ties, 5 skil­te­lių čes­na­ko, 1 svo­gū­no, 1 apel­si­no, gra­na­tų sul­čių ma­ri­na­to, mė­gsta­mų prie­sko­nių, drus­kos.

Pa­ruoš­tą an­tį įtri­na­me prie­sko­niais, ka­po­tais čes­na­kais, drus­ka bei gra­na­tų ma­ri­na­tu (jo bū­na pirk­ti par­duo­tu­vė­se) ir pa­lie­ka­me ma­ri­nuo­tis per nak­tį šal­dy­tu­ve.

Ki­tą die­ną apel­si­ną ir svo­gū­ną su­pjaus­to­me į ke­tu­rias da­lis ir su­de­da­me į an­ties vi­dų. Pa­ruoš­tą an­tį ki­ša­me į ke­pi­mo ran­ko­vę ir pa­šau­na­me į iki 200 laips­nių tem­pe­ra­tū­ros įkai­tin­tą or­kai­tę. Po 20 mi­nu­čių tem­pe­ra­tū­rą su­ma­ži­na­me iki 170 laips­nių ir ke­pa­me apie 1,5 va­lan­dos. Pa­tie­kia­me su or­kai­tė­je kep­to­mis bul­vė­mis ir sa­lo­to­mis.

Su­muš­ti­nių tor­tas su la­ši­ša

Ga­mi­niui rei­kės: 1 ke­pa­lo for­mi­nės duo­nos, 230 gra­mų la­ši­šos, 450 gra­mų te­pa­mo varš­kės sū­rio „Phi­la­delp­hia“, 300 gra­mų kra­pų, svo­gū­nų laiš­kų, 5 vir­tų kiau­ši­nių, pi­pi­rų.

Pa­puo­ši­mui: sa­lo­tų la­pų, cit­ri­nų, ik­rų, la­ši­šos.

Duo­nos rie­ku­tes ap­te­pa­me varš­kės sū­riu ir su­dė­lio­ja­me į pa­si­rink­tą for­mą po 4 ar­ba 6.

La­ši­šą, kiau­ši­nius ir ža­lu­my­nus su­smul­ki­na­me ir tą mi­ši­nį de­da­me ant duo­nos, po to vėl mi­ši­nio, kol su­sluoks­niuo­ja­me tor­tą. Vir­šu­ti­nis sluoks­nis tu­ri bū­ti iš duo­nos rie­ke­lių. Ta­da ga­mi­nį už­den­gia­me mais­ti­ne plė­ve­le ir pa­sle­gia­me. Lai­ko­me per nak­tį šal­tai.

Ki­tą die­ną plė­ve­lę nui­ma­me, tor­to šo­nus ir vir­šų ap­te­pa­me varš­kės sū­riu. Puo­šia­me sa­lo­tų la­pais, cit­ri­nos grie­ži­nė­liais, ik­rais. Ska­naus!


Na­cio­na­li­nio vi­suo­me­nės svei­ka­tos cent­ro Rad­vi­liš­kio sky­riaus ve­dė­ja Lo­re­ta STIRB­LIE­NĖ, folk­lo­ro an­samb­lio „Ai­di­ja“ da­ly­vė, mėgs­ta ga­min­ti ne­su­dė­tin­gus, ta­čiau svei­kus pa­tie­ka­lus.

Už­kan­dis nuo gri­po

Leng­vas, grei­tai pa­ga­mi­na­mas už­kan­dis ir puo­de­lis karš­tos ar­ba­tos pui­kiai tiks už­su­kus drau­gams ar lau­kiant, kol bus pa­ga­min­ta va­ka­rie­nė. Šis už­kan­dis pa­dės ir imu­ni­te­tą stip­rin­ti.

Už­kan­džiui pa­ga­min­ti rei­kės: ga­ba­lė­lio fer­men­ti­nio sū­rio, po­ros skil­te­lių čes­na­ko, smul­kin­tų pet­ra­žo­lių, ma­jo­ne­zo.

Fer­men­ti­nį sū­rį su­tar­kuo­ti smul­kia trin­tu­ve, su­ber­ti su­smul­kin­tas čes­na­ko skil­te­les ir žiups­nį pjaus­ty­tų pet­ra­žo­lių, įdė­ti šaukš­tą ma­jo­ne­zo ir vis­ką ge­rai iš­mai­šy­ti. Pa­ruoš­tą ma­sę tep­ti ant mėgs­ta­mos duo­nos ar ba­to­no rie­kės, su­pjaus­ty­ti ne­di­de­liais ga­ba­lė­liais.

Rie­šu­tų sko­nio bu­ro­kė­lių sa­lo­tos

Sa­lo­toms tin­ka tik ža­lios dar­žo­vės. Joms rei­kės dvie­jų bu­ro­kė­lių, dvie­jų mor­kų, ne­di­de­lio svo­gū­no ar ga­ba­lė­lio po­ro, se­za­mų sėk­lų, ma­jo­ne­zo, šaukš­te­lio cit­ri­nos sul­čių.

Bu­ro­kė­lius ir mor­kas su­tar­kuo­ti šiau­de­liais, ber­ti smul­kin­tą svo­gū­ną, ap­šlaks­ty­ti cit­ri­nos sul­ti­mis ir įdė­ti ma­jo­ne­zo (pa­gal sko­nį). Pa­ruoš­tas sa­lo­tas pa­ska­nin­ti se­za­mų sėk­lo­mis.

Ska­naus!


Kel­mės ra­jo­no Už­ven­čio kul­tū­ros cent­ro me­no ko­lek­ty­vų va­do­vė Onu­tė GRA­NIC­KIE­NĖ mėgs­ta ga­min­ti val­gį. Be jos pa­tie­ka­lų neap­siei­na Jun­ki­lų kai­mo, ku­ria­me gy­ve­na, bend­ruo­me­nės ren­gi­niai. Ma­mos pa­ga­min­ti na­mi­nio mais­to pra­šo ir na­mo su­grį­žę jau suau­gę sū­nūs.

„Šiau­lių kraš­to“ skai­ty­to­jams po­nia Onu­tė siū­lo iš­ban­dy­ti bend­ruo­me­nės na­rių ir sū­nų la­bai mėgs­ta­mą plokš­tai­nį su gry­bų pa­da­žu.

Plokš­tai­nis su gry­bų pa­da­žu

Plokš­tai­niui ir pa­da­žui rei­kės: pu­sės krep­šio bul­vių, 200 gra­mų rū­ky­tų la­ši­nių, 3 svo­gū­nų gal­vu­čių, pu­sės lit­ro pie­no, 2 šaukš­tų mil­tų, 200–300 gra­mų gry­bų, 200 gra­mų svies­to, žiups­ne­lio drus­kos.

Nus­ku­ta­me ir su­tar­kuo­ja­me bul­ves. La­ši­nius su­pjaus­to­me spir­gu­čiais, pa­ke­pi­na­me, vė­liau į kep­tu­vę su­be­ria­me 2 su­smul­kin­tas svo­gū­no gal­vu­tes. Kai spir­gu­čiai su­tirps­ta ir svo­gū­nai su­ke­pa, į kep­tu­vę įpi­la­me apie 300 gra­mų pie­no. Pa­lau­kia­me, kol už­virs, tuo­met su­pi­la­me į du­be­nį su tar­kuo­to­mis bul­vė­mis. Užp­li­ko­me ir ge­rai iš­mai­šo­me. Jei­gu la­ši­niai ne­sū­rūs, įde­da­me dar šiek tiek drus­kos. Ma­sę su­kre­čia­me į alie­ju­mi iš­tep­tą skar­dą. Ke­pa­me apie pu­sant­ros va­lan­dos iki 200 laips­nių įkai­tin­to­je or­kai­tė­je.

Kol plokš­tai­nis ke­pa, ga­li­me pa­si­ruoš­ti pa­da­žą. At­šil­do­me už­šal­dy­tus vir­tus gry­bus. Juos su­smul­ki­na­me čes­na­kų ka­pok­le. Į kep­tu­vę de­da­me svies­to, ant jo pa­ke­pi­na­me su­smul­kin­tą svo­gū­no gal­vu­tę. Kai jie tru­pu­tį pa­ke­pa, su­be­ria­me su­smul­kin­tus gry­bus. Juos pa­ke­pi­na­me su svo­gū­nais. Bai­giant kep­ti įbe­ria­me šaukš­tą mil­tų. Iš­mai­šo­me. Vis­ką pi­la­me į puo­dą. Pras­kie­džia­me stik­li­ne pie­no. Jei­gu gry­bai ne ba­ra­vy­kai, pa­da­žą pa­gar­di­na­me maž­daug pu­se ku­be­lio gry­bų sul­ti­nio. Pa­ver­da­me, kol pa­da­žas su­tirš­tė­ja.

Pa­da­žas la­bai tin­ka prie ką tik iš­kep­to plokš­tai­nio.

Ska­naus!


Nau­jo­jo­je Ak­me­nė­je gy­ve­nan­ti Lie­tu­vos že­mės ūkio kon­sul­ta­vi­mo tar­ny­bos Ak­me­nės ra­jo­no biu­ro au­ga­li­nin­kys­tės kon­sul­tan­tė As­ta KI­MI­NIE­NĖ siū­lo or­kai­tė­je iš­si­kep­ti duo­nos, ku­rios re­cep­tą ga­vo iš ko­le­gų.

Duo­na su pa­gar­dais

Rei­kia: 2 ki­log­ra­mų mil­tų (tin­ka kvie­ti­niai ar­ba ru­gi­niai), 2 stik­li­nių li­nų sė­me­nų, 2 stik­li­nių avi­ži­nių dribs­nių, 2 stik­li­nių sau­lėg­rą­žų, sau­jos kmy­nų, sezamų sėklų, 3 šaukš­te­lių drus­kos, 300 gra­mų cuk­raus, 2 lit­rų karš­to van­dens, rau­go.

Sė­me­nis, dribs­nius, sau­lėg­rą­žas, kmy­nus, drus­ką, cuk­rų ir rau­gą su­ber­ti į du­be­nį. Įpil­ti karš­to van­dens, iš­mai­šy­ti. Su­pil­ti mil­tus. Ge­rai vis­ką iš­mai­šy­ti ir pa­dė­ti vi­są mi­ši­nį šil­tai rūg­ti 8–10 va­lan­dų.

Ke­pi­mo in­dą iš­tep­ti svies­tu, pa­bars­ty­ti dug­ną  se­za­mų sėk­lo­mis. Suk­rės­ti duo­nos teš­lą, prieš tai iš jos at­si­dė­ti rau­go ki­tam kar­tui.

Duo­ną pa­šau­ti į šal­tą or­kai­tę ir kep­ti 200 laips­nių tem­pe­ra­tū­ro­je 70 mi­nu­čių.

Ska­naus.


Jo­niš­kio tu­riz­mo ir vers­lo in­for­ma­ci­jos cent­ro di­rek­to­rė Jur­gi­ta BU­ČINS­KIE­NĖ sluoks­niuo­tą varš­kės py­ra­gą iš­ban­dė  prieš dvy­li­ka me­tų. Sko­nis ne­nu­vy­lė. Kar­tais į varš­kės įda­rą ji  įde­da šo­ko­la­do ga­ba­liu­kų, ku­rie pui­kiai tin­ka. Re­cep­tą siū­lo iš­mė­gin­ti ir „Šiau­lių kraš­to“ skai­ty­to­jams.

Sluoks­niuo­tas varš­kės py­ra­gas

Teš­lai rei­kės: 2 pa­ke­lių (po 200 gra­mų) 82 pro­cen­tų rie­bu­mo svies­to, maž­daug dvie­jų šaukš­tų ka­ka­vos (pri­klau­so nuo ka­ka­vos ko­ky­bės ir ke­pė­jo sko­nio), 2–3 šaukš­tų cuk­raus  (kie­kis irgi  priklauso nuo sal­du­mo po­rei­kio), 350–400 gra­mų mil­tų,1 šaukš­te­lio ke­pi­mo mil­te­lių, ku­riuos su­mai­šo­me su šaukš­te­liu grie­ti­nės.

Vi­sus pro­duk­tus su­mai­šo­me, iš­min­ko­me teš­lą, ku­rią pa­da­li­ja­me į du ru­tu­lius. Juos ap­vo­lio­ja­me mil­tuo­se ir de­da­me į šal­dy­tu­vą (bet ne šal­dik­lį) at­šal­dy­ti.

Varš­kės kre­mui rei­kės: apie 500–600 gra­mų varš­kės (ori­gi­na­lia­me re­cep­te re­ko­men­duo­ja­ma ma­žiau grū­dė­ta, ke­pti skir­ta varš­kė, bet Jur­gi­tos šei­mai la­biau pa­tin­ka įpras­ta 9 pro­cen­tų rie­bu­mo varš­kė), 4 kiau­ši­nių ir ar­ti­pil­nės stik­li­nės cuk­raus.

Varš­kę du­be­ny­je elekt­ri­niu mai­šy­tu­vu su­mai­šo­me su cuk­ru­mi ir try­niais, pa­bai­go­je at­sar­giai įsu­ka­me iš­plak­tus bal­ty­mus.

Or­kai­tę įkai­ti­na­me iki 180–190 laips­nių. Į ke­pi­mo for­mą įklo­ja­me ke­pi­mo po­pie­rių, ant jo per bu­ro­ki­nę tar­ką su­tar­kuo­ja­me vie­ną teš­los ru­tu­lį. Su­for­muo­ja­me ly­gų sluoks­nį ir te­pa­me varš­kės kre­mą. Ant vir­šaus už­tar­kuo­ja­me ant­rą teš­los ru­tu­lį. Ke­pa­me apie 40–45 mi­nu­tes.

Ska­naus!


Bak­la­ža­nų už­kan­dė­lė

Ilo­na PRO­KO­FI­JO­VIE­NĖ, Rad­vi­liš­kio Vin­co Ku­dir­kos pa­grin­di­nės mo­kyk­los di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­ja ug­dy­mui, „Šiau­lių kraš­to“ skai­ty­to­jams siū­lo grei­tai pa­ga­mi­na­mos už­kan­dė­lės re­cep­tą.

Rei­kės: vie­no bak­la­ža­no, dvie­jų mor­kų, dvie­jų svo­gū­nų, in­de­lio (250 gra­mų) kon­ser­vuo­tų po­mi­do­rų sa­vo­ sul­ty­se, čes­na­ko, drus­kos, pi­pi­rų, bal­za­mi­nio ac­to, alie­jaus ke­pti.

Bak­la­ža­nus su­pjaus­ty­ki­te ne­di­de­liais ga­ba­liu­kais ir dė­ki­te kep­ti į kep­tu­vė­je įkai­tin­tą alie­jų. Išs­paus­ki­te čes­na­ko skil­te­lę ir mai­šant kep­ki­te apie 4–5 mi­nu­tes. Bak­la­ža­nus su­ber­ki­te į puo­dą. Į kep­tu­vę įpil­ki­te dar šla­ke­lį alie­jaus, su­ber­ki­te smul­kiai pjaus­ty­tus svo­gū­nus ir tar­kuo­tas mor­kas. Mai­šant kep­ki­te apie 8 mi­nu­tes. Su­ber­ki­te į puo­dą. Su­pil­ki­te po­mi­do­rus. Pa­gar­din­ki­te drus­ka ir pi­pi­rais, bal­za­mi­niu ac­tu, įpil­ki­te pu­sę puo­de­lio van­dens, iš­mai­šy­ki­te ir už­deng­tą troš­kin­ki­te ant ma­žos ug­nies apie 12 mi­nu­čių.

Pa­tie­ki­te su gruz­din­ta bal­ta duo­na.

Ska­naus!


DIE­NOS RE­CEP­TAS

Jo­niš­kie­tė de­ku­pa­žo gra­žia­dar­bė Ju­ze­fa ŠU­KIE­NĖ, prieš mė­ne­sį pri­glau­du­si be na­mų li­ku­sią ke­tur­ko­ję ka­ly­tę Bruk­nę, mėgs­ta leng­vas už­kan­dė­les su avo­ka­dais. Ji sa­ko, kad avo­ka­das – veiks­min­ga prie­mo­nė ko­vo­jant su pa­di­dė­ju­siu blo­guo­ju cho­les­te­ro­liu. Jo­niš­kie­tė „Šiau­lių kraš­to“ skai­ty­to­jams siū­lo iš­mė­gin­ti du re­cep­tus.

Sa­lo­tos su avo­ka­dais

Rei­kės: 3 po­mi­do­rų, 1 pri­no­ku­sio avo­ka­do (ne­pri­no­kęs tru­pu­tį kei­čia sko­nį), pu­sės il­ga­vai­sio agur­ko, pu­sės rau­do­no­jo svo­gū­no, 2 ar­ba­ti­nių šaukš­te­lių švie­žių ka­lend­rų, 1 šaukš­to švie­žiai spaus­tų cit­ri­nos sul­čių, pu­sės ar­ba­ti­nio šaukš­te­lio drus­kos, 1 šaukš­to aly­vuo­gių alie­jaus.

Avo­ka­dą nu­lu­pa­me, išė­mę kau­liu­ką, su­pjaus­to­me ne­di­de­liais ga­ba­liu­kais. Po­mi­do­rus ir pu­se­lę agur­ko taip pat su­pjaus­to­me, su­smul­ki­na­me ka­lend­ras, svo­gū­ną pjaus­to­me plo­nais grie­ži­nė­liais.Vis­ką su­mai­šę už­pi­la­me alie­jų, cit­ri­nos sul­tis, be­ria­me drus­ką. Švel­niai su­mai­šo­me.

Avo­ka­dų ir varš­kės už­te­pė­lė

Rei­kės: avo­ka­do, pa­ke­lio lie­sos varš­kės, 1 val­go­mo­jo šaukš­to grie­ti­nės (jei­gu varš­kė sau­sa), 2 skil­te­lių čes­na­ko, tru­pu­čio drus­kos.

Nu­lup­tą avo­ka­dą su­tri­na­me ša­ku­te, su­mai­šo­me su varš­ke. Jei rei­kia, pri­de­da­me šaukš­tą grie­ti­nės, įspau­džia­me čes­na­ką, pa­bars­to­me drus­ka.

La­bai ska­nu su skru­din­ta duo­na, be to – grei­tai pa­ruo­šia­ma, pi­gu ir svei­ka.

Ska­naus!


DIE­NOS RE­CEP­TAS

Kel­miš­kė Ire­na STAM­BU­RIE­NĖ vi­są gy­ve­ni­mą dir­bo pe­da­go­gi­nį dar­bą. Ta­čiau nie­kuo­met neig­no­ra­vo įpras­tų mo­te­riš­kų dar­bų. La­bai mėgs­ta rank­dar­bius ir mais­to ga­my­bą. Ga­min­da­ma mais­tą po­nia Ire­na mėgs­ta ek­spe­ri­men­tuo­ti.

„Šiau­lių kraš­to“ skai­ty­to­jams ji siū­lo iš­ban­dy­ti po­rą re­cep­tų.

Su­muš­ti­niai su krie­nų ir avo­ka­dų kre­mu

Su­muš­ti­niams rei­kės: pran­cū­ziš­ko ba­to­no, svies­to, rū­ky­tos la­ši­šos, ža­lu­my­nų, 1 avo­ka­do, šaukš­to cit­ri­nos sul­čių, žiups­ne­lio drus­kos, 2 šaukš­tų rie­bios grie­ti­nės, 1 šaukš­te­lio krie­nų.

Pran­cū­ziš­ką ba­to­ną su­pjaus­to­me 1–1,5 cen­ti­met­ro sto­rio rie­ke­lė­mis, už­te­pa­me svies­to ir pa­skru­di­na­me or­kai­tė­je 180 laips­nių tem­pe­ra­tū­ro­je apie 3–5 mi­nu­tes.

Pa­si­ruo­šia­me kre­mą. Avo­ka­dą, cit­ri­nos sul­tis, drus­ką, grie­ti­nę ir krie­nus su­tri­na­me smul­kin­tu­vu. Gau­tą ma­sę te­pa­me ant skre­bu­čių. Ant kre­mo už­de­da­me juos­te­lė­mis su­pjaus­ty­tos la­ši­šos ir už­bars­to­me ža­lu­my­nų.

Sau­sai­nių ir mas­kar­po­nės py­ra­gas

Py­ra­gui rei­kės: 2 pa­ke­lių „Sel­gos“ sau­sai­nių, 6 kiau­ši­nių, 1 ne­pil­nos stik­li­nės cuk­raus, 1 in­de­lio (250 gra­mų) mas­kar­po­nės sū­rio, 200 gra­mų svies­to, va­ni­li­nio cuk­raus.

Smul­kiai su­tri­na­me sau­sai­nius. Į jų ma­sę su­de­da­me kam­ba­rio te­pe­ra­tū­ros svies­tą, su­mai­šo­me iki vien­ti­sos ma­sės.

Du­be­ny­je iš­su­ka­me kiau­ši­nio try­nius su cuk­ru­mi. Vė­liau su­de­da­me mas­kar­po­nės sū­rį ir per­mai­šo­me.

Ant­ra­me du­be­ny­je iš­pla­ka­me kiau­ši­nių bal­ty­mus iki stan­džių pu­tų. Su­be­ria­me va­ni­li­nį cuk­rų ir per­mai­šo­me. Su­mai­šo­me bal­ty­mų ir try­nių ma­sę.

Į ke­pi­mo skar­dą su­de­da­me sau­sai­nių ma­sę. Ant vir­šaus su­pi­la­me kiau­ši­nių ma­sę. Ke­pa­me 40 mi­nu­čių iki 160 laips­nių įkai­tin­to­je or­kai­tė­je.

Ska­naus!


Ne­kep­tas ba­na­nų ir me­duo­lių tor­tas

Kur­šė­nų (Šiau­lių r.) Vy­tau­to Vit­kaus­ko bib­lio­te­kos Vai­kų li­te­ra­tū­ros sky­riaus vy­res­nio­ji bib­lio­te­ki­nin­kė Vil­ma GRU­DŽINS­KIE­NĖ siū­lo pa­si­gamin­ti tor­tą net ne­si­dar­ba­vus prie vi­ryk­lės.

Rei­kės: 250 gra­mų me­duo­lių, 250 g grie­ti­nės (30 pro­c. rie­bu­mo), cuk­raus – pa­gal sko­nį, dvie­jų vi­du­ti­nio dy­džio ba­na­nų.

Me­duo­lius su­tru­pin­ki­te. Grie­ti­nę iš­mai­šy­ki­te su cuk­ru­mi (ka­dan­gi me­duo­liai sal­dūs, cuk­raus ga­li­te pil­ti la­bai mi­ni­ma­liai).

Į for­mos dug­ną dė­ki­te da­lį me­duo­lių tru­pi­nių, pu­sę grie­ti­nės ma­sės. Iš­dė­lio­ki­te 1 ba­na­ną, su­pjaus­ty­tą grie­ži­nė­liais. Vėl ber­ki­te tru­pi­nius, dė­ki­te grie­ti­nę, ba­na­nus, ant vir­šaus už­ber­ki­te me­duo­lių tru­pi­nius. Vir­šų at­sar­giai pa­spaus­ki­te.

Dė­ki­te į šal­dy­tu­vą ir pa­li­ki­te ke­lioms va­lan­doms ar­ba ge­riau­siai – per nak­tį.

Vir­šų ga­li­ma pa­bars­ty­ti šo­ko­la­do drož­lė­mis.

Šį tor­tą pa­ga­min­ti – grei­ta, leng­va, pa­pras­ta. O svar­biau­sia – ne­rei­kia kep­ti!

Ska­naus!


Jau­tie­nos ir aitriosios paprikos sriu­ba

Ni­jo­lė PAKŠ­TIE­NĖ, Rad­vi­liš­kio vie­šo­sios bib­lio­te­kos Vai­kų li­te­ra­tū­ros sky­riaus ve­dė­ja, sa­ko, kad jau­tie­nos ir aitriosios paprikos sriu­ba – pui­kus ir be­ne ska­niau­sias pa­tie­ka­las ašt­raus mais­to mė­gė­jams ir siū­lo pa­si­ga­min­ti šios ašt­rios sriu­bos.

Rei­kės: 500 gra­mų jau­tie­nos far­šo, 1 aitriosios paprikos (či­li pi­pi­ro), 100 gra­mų po­mi­do­rų pa­da­žo, 500 gra­mų po­mi­do­rų, 1 skil­te­lės čes­na­ko, 400 gra­mų pu­pe­lių (in­de­liuo­se), 1 pa­pri­kos, 2 ar­ba­ti­nių šaukš­te­lių aštrių prie­sko­nių, 2 ar­ba­ti­nių šaukš­te­lių drus­kos, 1 svo­gū­no, 100 gra­mų fer­men­ti­nio sū­rio.

Po­mi­do­rus nu­pli­ko­me karš­tu van­de­niu ir nu­lu­pa­me nuo jų ode­les. Po­mi­do­rus, aitriąją papriką, pa­pri­ką, čes­na­ką per­ma­la­me mės­ma­le. Jau­tie­nos far­šą, kar­tu su smul­kin­tu svo­gū­nu pa­ke­pi­na­me, kol far­šas pa­ru­duos (kep­tą far­šą ga­li­ma kar­tu su­mal­ti su ki­tais pro­duk­tais).

Į puo­dą su­pi­la­me far­šą ir su­mal­tą po­mi­do­rų ma­sę, įpi­la­me šiek tiek van­dens, jei per sau­sa, su­pi­la­me pu­pe­les, ge­rai iš­mai­šo­me. Sude­da­me po­mi­do­rų pa­da­žą. Troš­ki­nant su­be­ria­me prie­sko­nius.

Pa­tie­kiant sriu­bą tinka api­bars­ty­ti tar­kuo­tu fer­men­ti­niu sū­riu. Sriu­ba tu­ri bū­ti tirš­ta.


Šiau­lie­tė il­ga­me­tė „Šiau­lių kraš­to“ pre­nu­me­ra­to­rė Bro­nis­la­va LIN­KE­VI­ČIE­NĖ la­bai mėgs­ta „Die­nos re­cep­to“ rub­ri­ką, ne­re­tai iš­ban­do su­do­mi­nu­sius re­cep­tus. Mo­te­ris skai­ty­to­jams siū­lo sa­vo fir­mi­nio so­taus ir ska­naus pa­tie­ka­lo re­cep­tą.

Py­ra­giu­kai-ce­pe­li­nu­kai

Vir­ti­nu­kų teš­lai rei­kės: maž­daug 2,5 stik­li­nės mil­tų, pu­sės stik­li­nės van­dens, 1 kiau­ši­nio, drus­kos.

Įda­rui: po­ros di­des­nių tar­kuo­tų bul­vių, ga­ba­lė­lio mė­sos ar la­ši­nu­kų, svo­gū­nų, drus­kos, pi­pi­rų.

Kep­tu­vė­je ant rie­ba­lų pa­ke­pi­na­me ka­po­tus svo­gū­nus. Po­nia Bro­nis­la­va pa­ta­ria ne­pa­gai­lė­ti svo­gū­nų – įda­ras bus ska­nes­nis. Pa­ke­pin­tus svo­gū­nus su­kre­čia­me į tar­kius. Kep­tu­vė­je pa­ke­pi­na­me smul­kin­tą mė­są ar­ba smul­kiai pjaus­ty­tus la­ši­nu­kus be ode­lės (kas kam la­biau pa­tin­ka) ir taip pat su­kre­čia­me į tar­kius. Įda­rą pa­gar­di­na­me drus­ka ir pi­pi­rais.

Iš mil­tų, kiau­ši­nio ir van­dens su­min­ko­me teš­lą kaip kol­dū­nams. Teš­lą iš­ko­čio­ja­me ir iš­spau­džia­me stik­li­nai­te ap­skri­ti­mus. Ant kiek­vie­no ap­skri­ti­mo de­da­me šaukš­te­lį įda­ro ir už­len­kę kraš­tus ge­rai už­spau­džia­me, kad įda­ras „ne­pa­bėg­tų“.

Py­ra­giu­kus de­da­me į ver­dan­tį pa­sū­dy­tą van­de­nį. Leng­vai pa­mai­šo­me, kad ne­pri­kib­tų prie dug­no. Kai vir­ti­nu­kai iš­ky­la į pa­vir­šių, dar pa­ver­da­me apie 10 mi­nu­čių.

Pa­tie­kia­me su ke­pin­tais spir­gu­čiais ar­ba grie­ti­ne.

Ska­naus!


Si­gi­ta KRIAU­ČIŪ­NIE­NĖ, „Šiau­lių kraš­to“ skel­bi­mų ir pre­nu­me­ra­tos koor­di­na­to­rė, da­li­ja­si su skai­ty­to­jais sa­vo re­cep­tu. Ji siū­lo iš­si­kep­ti be­lia­šiu­kų. Si­gi­ta sa­ko, jog šei­mo­je tai vie­nas mėgs­ta­miau­sių val­gių, o šiuos to­to­riš­kus py­ra­gė­lius la­bai pa­pras­ta ga­min­ti.

Be­lia­šiu­kai

Teš­lai rei­kės: mil­tų, van­dens, drus­kos.

Įda­rui: mal­tos mė­sos, svo­gū­no, pi­pi­rų ir ki­tų prie­sko­nių, drus­kos – pa­gal sko­nį.

Teš­lą už­mai­šy­ti, iš­min­ky­ti ir iš­ko­čio­ti kaip vir­ti­nu­kams. Da­ry­ti del­no dy­džio pa­plo­tė­lius. Dė­ti įda­ro ir pa­plo­tė­lio kraš­tus su­len­kus už­spaus­ti.

Dė­ti į įkai­tin­tą kep­tu­vę, kep­ti alie­ju­je po ke­lias mi­nu­tes iš abie­jų pu­sių.

Val­gy­ti su sul­ti­niu.

Ska­naus!


Ža­ga­rė­je (Jo­niš­kio ra­jo­nas) gy­ve­nan­ti švie­suo­lė, bu­vu­si me­di­kė Va­le­ri­ja NOR­MAN­TIE­NĖ, kai tu­ri dau­giau na­mi­nės varš­kės, pa­si­ga­mi­na ly­dy­to te­pa­mojo sū­rio. Jo re­cep­tą siū­lo­me iš­ban­dy­ti ir „Šiau­lių kraš­to“ skai­ty­to­jams.

Vir­tas te­pa­masis sū­re­lis

Ga­mi­niui rei­kės: 0,5 ki­log­ra­mo na­mi­nės varš­kės (tin­ka ir iš par­duo­tu­vės), 0,5 lit­ro pie­no, treč­da­lio stan­dar­ti­nio pa­ke­lio svies­to, 2 kiau­ši­nių, drus­kos pa­gal sko­nį, kmy­nų, šaukš­te­lio cuk­raus (ga­li­ma ir ne­dė­ti).

Pi­la­me pie­ną į puo­dą ir kai­ti­na­me be­veik iki už­vi­ri­mo, bet neuž­ver­da­me. Ta­da į pie­ną su­tru­pi­na­me varš­kę. Iš­sis­ki­ria pa­su­kos, ku­rias per kiau­ra­sam­tį nu­sun­kia­me.

Ta­da į puo­dą de­da­me svies­tą, iš­tir­pi­na­me, su­de­da­me trau­kin­tą varš­kę, įmu­ša­me kiau­ši­nius, be­ria­me drus­kos, kmy­nus, cuk­rų ir la­bai in­ten­sy­viai su­ka­me, kad ne­pri­deg­tų prie dug­no. Kai tik ma­sė vos vos ima pu­to­ti puo­do pa­kraš­čiuo­se, nu­kai­čia­me. Ma­sę su­pils­to­me į pa­ruoš­tus in­de­lius. La­bai tin­ka su­muš­ti­niams.

Ska­naus!


Paš­vi­ti­nio (Pak­ruo­jo ra­jo­nas) se­niū­ni­jos so­cia­li­nė dar­buo­to­ja, 2016-ųjų Pak­ruo­jo ra­jo­no ap­do­va­no­ji­mų „Jau­no­sios žvaigž­du­tės“ no­mi­na­ci­jos „Me­tų pa­rei­ga“ lau­rea­tė Kris­ti­na STOČ­KŪ­NAI­TĖ da­li­ja­si įda­ry­tų varš­kės ku­ku­lių re­cep­tu. Kris­ti­na ga­ran­tuo­ja, kad jį iš­ban­džiu­sie­ji ga­mins vėl ir vėl. „Nea­be­jo­ju jų sėk­me bet ku­rios šei­mi­nin­kės vir­tu­vė­je“, – sa­ko ji.

Varš­kės ku­ku­liai su viš­tie­na

Ku­ku­lių teš­lai rei­kės: 400 gra­mų 9 pro­cen­tų rie­bu­mo varš­kės, 2 kiau­ši­nių, 3 ku­pi­nų šaukš­tų bul­vių krak­mo­lo, 3 ku­pi­nų šaukš­tų mil­tų, drus­kos pa­gal sko­nį. Pa­pil­do­mai rei­kės mil­tų  ku­ku­liams ap­vo­lio­ti, šiek tiek krak­mo­lo vi­ri­mui.

Įda­rui – 300 gra­mų vir­tos viš­tie­nos fi­lė, 2 mor­kų, 2 skil­te­lių čes­na­ko, 30 gra­mų svies­to, 50 mi­li­lit­rų grie­ti­nė­lės, drus­kos pa­gal sko­nį.

Viš­tie­nos fi­lė su­mal­ti ar­ba smul­kiai su­pjaus­ty­ti. Kep­tu­vė­je iš­ly­dy­ti svies­tą ir su­dė­ti tar­kuo­tas mor­kas. Pa­ke­pin­ti 2–5 mi­nu­tes, su­dė­ti smul­kin­tas čes­na­ko skil­te­les. Su­be­ria­ma viš­tie­na, pi­la­ma grie­ti­nė­lė, ant vi­du­ti­nio karš­tu­mo ug­nies troš­ki­na­ma 5–8 mi­nu­tes, pa­lie­ka­ma at­vės­ti.

Į varš­kę įmu­ša­mi kiau­ši­niai, su­be­ria­mi mil­tai, krak­mo­las, pa­sū­do­ma. Iš teš­los su­plo­ja­mas pa­plo­tė­lis, de­da­ma po ar­ba­ti­nį šaukš­te­lį įda­ro ir for­muo­ja­me ku­ku­lius. Prieš de­dant į puo­dą, ku­ku­lius dar ga­li­ma ap­vo­lio­ti mil­tuo­se.

Į van­de­nį, ku­ria­me virs ku­ku­liai, įbe­ria­ma drus­kos, šaukš­tas krak­mo­lo. Ku­ku­liai de­da­mi į ver­dan­tį van­de­nį, iš­ki­lę į pa­vir­šių, pa­ver­da­mi apie 8 mi­nu­tes.

Ska­naus!


Bu­vu­si il­ga­me­tė Rad­vi­liš­kio li­go­ni­nės gy­dy­to­ja Ona KRIKŠ­ČIŪ­NIE­NĖ mėgs­ta ga­min­ti ir sa­vo pa­tie­ka­lais vai­šin­ti ki­tus. Įvai­rių jos pa­ga­min­tų miš­rai­nių sko­nių iki šiol at­si­me­na bu­vę ko­le­gos. „Šiau­lių kraš­to“ skai­ty­to­jams me­di­kė siū­lo pa­si­ga­min­ti dvie­jų rū­šių sa­lo­tų.

Pu­pe­lių miš­rai­nė

Rei­kės: 100 gra­mų vir­tų pu­pe­lių, 100 gra­mų vir­tų mor­kų, sa­lie­ro gum­bo ar­ba sau­je­lės nu­vir­tų džio­vin­tų gry­bų, 1 svo­gū­no gal­vos, kra­pų, pet­ra­žo­lių (jei val­gy­to­jų dau­giau, vi­sų pro­duk­tų kie­kius pa­di­din­ti).

Svo­gū­ną su­pjaus­ty­ti ir pa­ke­pin­ti su su­smul­kin­tu salie­ru (ar­ba gry­bais). Su­mai­šy­ti su pjaus­ty­to­mis vir­to­mis mor­ko­mis ir pu­pe­lė­mis.

Vis­ką su­mai­šy­ti su pa­da­žu, ku­ris ga­mi­namas iš ne­rūgš­taus ma­jo­ne­zo (ar­ba grie­ti­nės bei ma­jo­ne­zo mi­ši­nio), šaukš­to po­mi­do­rų pa­da­žo bei žiups­ne­lio cuk­raus.

Miš­rai­nė su kon­ser­vuo­ta žu­vi­mi

Rei­kės: mėgs­ta­mos žu­vies kon­ser­vų (ge­riau­sia sa­vo­se sul­ty­se), 2 kie­tai vir­tų kiau­ši­nių, 2 vir­tų mor­kų, sa­lie­ro lap­ko­čio ar­ba pet­ra­žo­lių, 1 obuo­lio, 1 svo­gū­no gal­vos, kra­pų.

Žu­vį su­trin­ti ša­ku­te. Pu­sę jos su­dė­ti į sa­lo­ti­nę (gra­žiau į per­ma­to­mą), ant vir­šaus už­ber­ti su­ka­po­tus kiau­ši­nių bal­ty­mus, su­tar­kuo­tą obuo­lį, už­dė­ti sluoks­ne­lį ma­jo­ne­zo.

Po to su­dė­ti li­ku­sią žu­vį, pjaus­ty­tas mor­kas, smul­kiai su­pjaus­ty­tas pet­ra­žo­les ar sa­lie­rų lap­ko­čius, vėl už­dė­ti sluoks­ne­lį ma­jo­ne­zo ir api­ber­ti ka­po­tu kiau­ši­nio try­niu. Pa­puoš­ti švie­žiais kra­pais.

Ska­naus!


Ju­sai­čių sa­lo­tos

Žur­na­lis­tė Ri­ta ŽA­DEI­KY­TĖ, „Šiau­lių kraš­to“ re­dak­to­rė, skai­ty­to­jams siū­lo pa­si­ga­min­ti sa­lo­tas. Pa­ti jas ga­mi­na imp­ro­vi­zuo­da­ma pa­gal grai­kiš­kų sa­lo­tų re­cep­tą. Pas­ta­ro­sioms rei­ka­lin­gus kai ku­riuos pro­duk­tus kar­tą pa­kei­tė įpras­tais lie­tu­viš­kais ir išė­jo ori­gi­na­lus sko­nis. Pa­va­di­no sa­lo­tas pa­gal mie­lą šir­džiai Ju­sai­čių kraš­tą.

Rei­kės: varš­kės (ga­li­te keis­ti kai­miš­ku varš­kės sū­riu), li­nų sė­me­nų alie­jaus, ais­ber­go sa­lo­tų, graž­gars­tės la­pe­lių, bu­ro­kė­lių la­pe­lių, špi­na­tų la­pe­lių, aly­vuo­gių, po­mi­do­rų, rau­do­nų­jų svo­gū­nų, pet­ra­žo­lių. Ko tu­rė­sit, tas ge­rai, ko ne­tu­rė­sit – ne­trūks.

Sa­lo­tų la­pus su­plė­šy­ti, ki­tus ža­lu­my­nus su­ber­ti, su­pjaus­ty­ti po­mi­do­rus, svo­gū­nus, iš­mai­šy­ti, ta­da ant vir­šaus su­ber­ti aly­vuo­ges ir pa­tru­pin­ti varš­kės, už­pil­ti li­nų sė­me­nų alie­jaus. Už­ber­ti pet­ra­žo­lių ar kra­pų.

La­bai tin­ka val­gy­ti su kie­tai vir­tu kiau­ši­niu.

Ska­naus!


Kep­tas „tin­gi­nys“

Meš­kui­čių (Šiau­lių r.) bib­lio­te­kos vy­res­nio­ji bib­lio­te­ki­nin­kė Vil­ma BRIE­DIE­NĖ siū­lo pa­si­mė­gau­ti jos mėgs­ta­miau­siu py­ra­gu.

Rei­kės: vie­no in­de­lio kon­den­suo­to su­tirš­tin­to pie­no su cuk­ru­mi, 200 gra­mų svies­to, dvie­jų pa­ke­lių sau­sai­nių (tin­ka „Gai­de­lis"), sau­jos že­mės rie­šu­tų.

Sau­sai­nius su­tru­pin­ki­te ne­di­de­liais ga­ba­lė­liais. Rie­šu­tus dė­ki­te į smul­kin­tu­vą ir su­smul­kin­ki­te.

Rie­šu­tų ir sau­sai­nių ma­ses su­mai­šy­ki­te ir už­pil­ki­te tir­pin­tu svies­tu bei kon­den­suo­tu pie­nu.

Ke­pi­mo in­dą iš­klo­ki­te ke­pi­mo po­pie­riu­mi, dė­ki­te sau­sai­nių ma­sę. Ją tru­pu­tį pa­spaus­ki­te.

Dė­ki­te į or­kai­tę, įkai­tin­tą iki 180 laips­nių tem­pe­ra­tū­ros, ir kep­ki­te 25 mi­nu­tes. Py­ra­gas tu­ri pa­ru­duo­ti.

Ska­naus!


Ma­ka­ro­nų ir varš­kės ap­ke­pas

Mik­niū­nų (Pak­ruo­jo ra­jo­nas) bend­ruo­me­nės pir­mi­nin­kė Jo­lan­ta LE­BE­DIE­NĖ žie­mos va­ka­rais siū­lo pa­si­ga­min­ti to­kiam orui tin­ka­mą gar­dų ap­ke­pą.

Rei­kės: 200 gra­mų smul­kių ma­ka­ro­nų, 2 pa­ke­lių po 180 gra­mų varš­kės, 3 kiau­ši­nių, 2–4 šaukš­tų (pa­gal sko­nį) cuk­raus, 150 gra­mų lie­sos grie­ti­nės, sau­jos ra­zi­nų, 2 šaukš­tų džiū­vė­sė­lių, 20 gra­mų svies­to, drus­kos pa­gal sko­nį.

Ma­ka­ro­nai iš­ver­da­mi pa­sū­dy­ta­me van­de­ny­je, bet ne­per­ver­da­mi – tu­ri bū­ti kie­to­ki.

Du­be­ny­je su­mai­šo­ma varš­kė, grie­ti­nė, kiau­ši­niai, ra­zi­nos, cuk­rus ir drus­ka. Į ma­sę de­da­mi nu­koš­ti dar šil­ti ma­ka­ro­nai, ge­rai iš­mai­šo­ma.

Ke­pi­mo in­das iš­te­pa­mas svies­tu, į jį de­da­ma ap­ke­po ma­sė. Vir­šus pa­bars­to­mas džiū­vė­sė­liais, mėgs­tan­tys ga­li įber­ti ci­na­mo­no, dar kiek cuk­raus, už­dė­ti svie­sto ga­ba­lė­lių.

Ke­pa­ma apie 45 mi­nu­tes iki 180 laips­nių įkai­tin­to­je or­kai­tė­je – kol pa­tie­ka­las pa­gels ir kiek pa­kils.

Iš nu­ro­dy­to pro­duk­tų kie­kio išei­na 4–6 po­rci­jos ap­ke­po.


DIE­NOS RE­CEP­TAS

Kel­miš­kė bū­rė­ja Jad­vy­ga ŠIM­KIE­NĖ mėgs­ta svei­ką, bet grei­tai pa­ruo­šia­mą mais­tą. Mo­te­ris vi­suo­met tu­ri pro­duk­tų, iš ku­rių ga­lė­tų grei­tai pa­ruoš­ti vai­šes ne­ti­kė­tiems sve­čiams.

„Šiau­lių kraš­to“ skai­ty­to­jams ji siū­lo iš­ban­dy­ti sil­kės miš­rai­nės ir viš­tie­nos keps­nio re­cep­tus.

Sil­kės miš­rai­nė

1 po­rci­jai rei­kės: pu­sės sil­kės, 1 vi­du­ti­nio dy­džio gal­vu­tės svo­gū­no, 2 obuo­lių, 2 šaukš­tų ma­jo­ne­zo.

Perp­jo­vę sil­kę pu­siau iši­ma­me aša­kas ir nu­gar­kau­lį. Pu­se­lę smul­kiai, ku­be­liais su­pjaus­to­me. Ma­žais ku­be­liais su­pjaus­to­me svo­gū­ną ir nu­lup­tus obuo­lius. Vis­ką su­mai­šo­me, pa­ska­ni­na­me ma­jo­ne­zu. Val­go­me vie­ną ar­ba su duo­na.

Viš­tos krū­ti­nė­lės keps­nys

Keps­niui rei­kės: pu­sės viš­tos krū­ti­nė­lės, čes­na­ko, drus­kos, pi­pi­rų, prie­sko­nių, 1 kiau­ši­nio, džiū­vė­sė­lių, ke­lių šaukš­tų alie­jaus, džio­vin­tų "meš­kos" (čes­na­ki­nių) žo­le­lių (ga­li­ma ap­siei­ti ir be jų).

Ge­rai iš­mu­ša­me krū­ti­nė­lę, pa­sū­do­me, už­be­ria­me pi­pi­rų ir paukš­tie­nos prie­sko­nių, už­spau­džia­me daug čes­na­ko. Išp­la­ka­me kiau­ši­nį. Mė­są pa­vo­lio­ja­me pla­ki­ny­je, po to – džiūvė­sė­liuo­se.

Į kep­tu­vę įpi­la­me alie­jaus. Kai įkais­ta, de­da­me keps­nį ar ke­lis keps­nius. Iš­ke­pa per 10–15 mi­nu­čių. Bai­giant kep­ti už­bars­to­me džio­vin­tų čes­na­ki­nių žo­le­lių.

Val­go­me su bul­vė­mis ir mor­kų, ko­pūs­tų ar­ba miš­rio­mis sa­lo­to­mis.

Ska­naus!


Py­ra­gas su uo­gų ty­re ir varš­ke

Ža­ga­rės (Jo­niš­kio ra­jo­nas) spe­cia­lio­sios mo­kyk­los di­rek­to­rė Snie­gu­tė KU­KA­NAUS­KIE­NĖ sa­ko, kad na­muo­se re­tą sa­vait­ga­lį ne­bū­na ke­pi­nių. Ji pa­ti mėgs­ta eks­pe­ri­men­tuo­ti iš­mė­gin­da­ma įvai­rius py­ra­gų re­cep­tus. Ne­se­niai pe­da­go­gė ke­pė tru­pi­ni­nį py­ra­gą su varš­ke ir uo­gie­ne, ku­rį tru­pu­tį „pa­to­bu­li­no“, vie­to­je uo­gie­nės dė­da­ma šal­dy­tų uo­gų ty­rę, o da­lį svies­to pa­keis­da­ma tau­kais. Re­cep­tą siū­lo iš­mė­gin­ti ir „Šiau­lių kraš­to“ skai­ty­to­jams.

Py­ra­go įda­rui rei­kės: 500 gra­mų tirš­tos avie­čių uo­gie­nės ar­ba maž­daug puo­de­lio šal­dy­tų mė­ly­nių ir avie­čių, ku­rias su­tri­na­me su pu­se stik­li­nės cuk­raus, 500 gra­mų varš­kės.

Teš­lai rei­kės: 500 gra­mų mil­tų, 200 gra­mų cuk­raus, 50 gra­mų svies­to, 100 gra­mų kiau­lės tau­kų, 3 kiau­ši­nių, tar­kuo­tų 1 cit­ri­nos žie­ve­lių, 1 šaukš­te­lio ke­pi­mo mil­te­lių.

Teš­lai skir­tus ing­re­dien­tus su­de­da­me į du­be­nį, ge­rai iš­min­ko­me teš­lą ir va­lan­dai pa­lie­ka­me šal­dik­ly­je.

Šal­dy­tą teš­lą bu­ro­ki­ne tar­ka tar­kuo­ja­me į for­mą, de­da­me varš­kės ir uo­gie­nės ar­ba trin­tų uo­gų ir cuk­raus ty­rę. Ant vir­šaus už­tar­kuo­ja­me li­ku­sios teš­los da­lį.

Ke­pa­me iki 180 laips­nių įkai­tin­to­je or­kai­tė­je apie 60 mi­nu­čių.

Ska­naus!


Fi­nan­sų spe­cia­lis­tė iš Klo­vai­nių (Pak­ruo­jo ra­jo­nas) Rū­ta LA­TO­NIE­NĖ da­li­ja­si ska­nios ir uni­ver­sa­lios miš­rai­nės re­cep­tu, su­ži­no­tu iš drau­gės. Ši dar­žo­vių miš­rai­nė tin­ka prie įvai­riau­sių pa­tie­ka­lų.

Miš­rai­nė prie įvai­rių pa­tie­ka­lų

Rei­kės: 5 ki­log­ra­mų po­mi­do­rų, ki­log­ra­mo svo­gū­nų, 2–3 sal­džių­jų pa­pri­kų, 100–200 gra­mų ra­zi­nų, 100–200 gra­mų džio­vin­tų ab­ri­ko­sų, pu­sės ki­log­ra­mo cuk­raus, 3 val­go­mų­jų šaukš­tų drus­kos, stik­li­nės ac­to, 5 val­go­mų­jų šaukš­tų krak­mo­lo, gal­vu­tės čes­na­ko, pa­gal sko­nį – ait­rių­jų pa­pri­kų mil­te­lių.

Po­mi­do­rai, svo­gū­nai, pa­pri­kos su­pjaus­to­mi ga­ba­liu­kais, su­de­da­mas cuk­rus, drus­ka, ab­ri­ko­sai, ra­zi­nos ir vie­na­me puo­de pri­žiū­rint, mai­šant troš­ki­na­ma 40 mi­nu­čių. Po to su­de­da­mos smul­kin­tos ar iš­spaus­tos čes­na­ko skil­te­lės, ac­tas ir krak­mo­las. Ge­rai iš­mai­šo­ma, pa­troš­ki­na­ma dar 10 mi­nu­čių.

Miš­rai­nė su­kre­čia­ma į už­su­ka­mus stik­lai­nius, ge­riau­siai pus­lit­ri­nius – kad ati­da­ry­tų ne­rei­kė­tų il­giau lai­ky­ti.

Iš re­cep­te pa­teik­to pro­duk­tų kie­kio išei­na 10–13 stik­lai­niu­kų miš­rai­nės. Jos ne­bū­ti­na lai­ky­ti šal­dy­tu­ve – stik­lai­niu­kai ga­li sto­vė­ti ir spin­te­lė­je.

Ska­naus!


An­ta­ni­na JO­KU­BAUS­KIE­NĖ iš Šau­kė­nų (Kel­mės r.) su vy­ru sten­gia­si gy­ven­ti svei­kai. „Šiau­lių kraš­to“ skai­ty­to­jams šei­mi­nin­kė siū­lo su­si­tep­ti svei­kuo­lių su­muš­ti­nių.

Svei­kuo­lių su­muš­ti­niai

Rei­kės: po­mi­do­rų, pa­pri­kų, mor­kų (ga­li­ma ir ki­to­kių dar­žo­vių), mėgs­ta­mos žu­vies ar­ba mė­sos, prie­sko­nių, drus­kos (jei rei­kia), ža­lu­my­nų.

Su­muš­ti­nių ap­te­pė­lei rei­kia iš­vir­ti dar­žo­ves, su­trin­ti. Į gau­tą ma­sę įdė­ti mėgs­ta­mos žu­vies ar­ba mė­sos (vir­tos, rū­ky­tos ar kep­tos), jei rei­kia, pa­sū­dy­ti, įber­ti pa­tin­kan­čių prie­sko­nių, ge­rai iš­mai­šy­ti ir tep­ti ant duo­nos ar­ba ba­to­no, pa­puoš­ti ža­lu­my­nais. Po­nia An­ta­ni­na svei­kuo­lių su­muš­ti­niams ren­ka­si bal­tą duo­ną.

Ska­naus!


Gergž­de­lių kai­mo (Šiau­lių ra­jo­nas) gy­ven­to­ja Da­nu­tė KAT­KIE­NĖ sa­ko ne­ruo­šian­ti įmant­rių pa­tie­ka­lų. Net sa­vo gim­ta­die­niui. Jai pa­tin­ka šei­mo­je įpras­ti val­giai, pa­vyz­džiui, bul­vi­niai vė­da­rai. Jų re­cep­tą siū­lo „Šiau­lių kraš­to“ skai­ty­to­jams.

„Gim­ta­die­nio“ vė­da­rai

Rei­kia: 2 ki­log­ra­mų bul­vių, 2–3 svo­gū­nų, 300–400 gra­mų kiau­lie­nos la­ši­nių, 5 vie­ne­tų kiau­lių žar­nų, po tru­pu­tį juo­dų­jų pi­pi­rų, drus­kos, alie­jaus.

Bul­ves nu­sku­ta­me ir su­tar­kuo­ja­me. La­ši­nu­kus bei svo­gū­ną su­smul­ki­na­me, pa­ke­pi­na­me ir įmai­šo­me į bul­vių tar­kius. Įbe­ria­me drus­kos, mal­tų juo­dų­jų pi­pi­rų ir iš­mai­šo­me.

Žar­nas ge­rai iš­plau­na­me, šiek tiek įtri­na­me drus­ka ir į kiek­vie­ną pri­kem­ša­me bul­vių ma­sės. Pil­nų žar­nų pri­kimš­ti ne­ga­li­ma, nes kep­da­mos su­trū­ki­nės. Įda­ras tu­rė­tų užim­ti kiek dau­giau nei pu­sę žar­nos ert­mės.

Pri­kimš­tų žar­nų ga­lus už­ri­ša­me siū­lu.

Skar­dą iš­te­pa­me alie­ju­mi, ta­da su­de­da­me vė­da­rus ir įpi­la­me tru­pu­tį van­dens. Kepame 200 laips­nių tem­pe­ra­tū­ros orkaitėje.

Ke­pi­mo me­tu ret­kar­čiais vė­da­rus ap­lais­ty­ti alie­ju­mi.

Vė­da­rams or­kai­tė­je pa­ke­pus bent 10 mi­nu­čių, juos ge­rai su­ba­do­me dan­tų krapš­tu­ku tam, kad „neišsp­ro­gi­nė­tų“ bul­vių įda­ras.

Vė­da­rai iš­ke­pę ta­da, kai gra­žiai pa­ru­duo­ja pa­vir­šius.

Pa­tie­kus į sta­lą val­gį tin­ka pa­gar­din­ti grie­ti­nės, spir­gu­čių ir pie­vag­ry­bių pa­da­žu.

Ska­naus!


Jo­niš­kie­tė, Ža­ga­rės re­gio­ni­nio par­ko di­rek­ci­jos vy­riau­sio­ji kraš­tot­var­ki­nin­kė Gied­rė RAKŠTIE­NĖ sa­ko, kad daž­niau­siai ga­min­da­ma fa­nta­zuo­ja ir pro­duk­tus de­da iš akies. „Šiau­lių kraš­to“ skai­ty­to­jams ji siū­lo iš­si­kep­ti leng­vai pa­ga­mi­na­mų ban­de­lių „Ro­žy­čių“.

Ban­de­lės „Ro­žy­tės“

Rei­kės: 1 pa­ke­lio (5 la­pe­liai) šal­dy­tos sluoks­niuo­tos mie­li­nės teš­los (ga­li­ma  pa­si­da­ry­ti ir pa­tiems, bet už­truk­si­te ge­ro­kai il­giau), 1 kiau­ši­nio, 170 gra­mų cuk­raus, 80 gra­mų aguo­nų, jas ga­li­ma pa­mai­šy­ti su se­za­mų sėk­lo­mis.

Aguo­nas su­mai­šo­me su cuk­ru­mi. Teš­lą šiek tiek at­šil­do­me. Ta­da ją pa­ko­čio­ja­me, pa­te­pa­me iš­plak­tu kiau­ši­niu ir už­be­ria­me cuk­raus ir aguo­nų mi­ši­nį (6 šaukš­te­lius vie­nam la­pe­liui). Kiek­vie­ną la­pe­lį at­ski­rai su­su­ka­me vamz­de­liu, pa­skui su­pjaus­to­me 3–3,5 cen­ti­met­ro ri­ti­nė­liais. Kiek­vie­ną ri­ti­nė­lį įpjau­na­me 3 kar­tus iš ga­lo apie 1,5 cen­ti­met­ro vis pa­su­kant.

De­da­me ri­ti­nė­lius į ke­pi­mo skar­dą su­pjaus­ty­ta da­li­mi į vir­šų bei šiek tiek pra­sklei­džia­me, kad bū­tų pa­na­šu į gė­ly­tės žie­dą.

Kep­ti rei­kia 180 laips­nių tem­pe­ra­tū­ro­je 14 mi­nu­čių.

Ska­naus!


Žyd­rū­nė PLUN­GIE­NĖ, Rad­vi­liš­kio pa­ra­pi­jos bend­ruo­me­nės so­cia­li­nių pa­slau­gų cent­ro di­rek­to­rės pa­va­duo­to­ja, praė­ju­sį sa­vait­ga­lį kar­tu su duk­ro­mis ke­pė joms pa­ti­ku­sių če­bu­re­kų. Jų re­cep­tą rad­vi­liš­kie­tė siū­lo ir „Šiau­lių kraš­to“ skai­ty­to­jams.

Mie­li­niai če­bu­re­kai

Če­bu­re­kams iš­si­kep­ti rei­kės 500 gra­mų mil­tų, 1 stik­li­nės pie­no, 2 šaukš­te­lių cuk­raus, 30 gra­mų mie­lių (švie­žių), žiups­ne­lio drus­kos, alie­jaus (vir­ti).

Įda­rui rei­kės kiau­lie­nos far­šo (apie 300 gra­mų ar kiek dau­giau), 1 ku­be­lio mė­gsta­mo sul­ti­nio, 1 svo­gū­no, prie­sko­nių, drus­kos.

Iš teš­lai skir­tų pro­duk­tų pa­da­ry­ki­te mie­li­nę teš­lą. Į pa­šil­dy­tą pie­ną su­ber­ki­te cuk­rų bei mie­les ir ge­rai iš­mai­šy­ki­te. Į du­be­nį su­pil­ki­te mil­tus, pie­no ir mie­lių mi­ši­nį, li­ku­sį pie­ną, drus­ką ir vis­ką iš­min­ky­ki­te.

Teš­los ma­sę rei­kia už­deng­ti rankš­luos­čiu ir apie pus­va­lan­dį pa­lai­ky­ti, kol pa­kils. Tuo­met vėl iš­min­ky­ti teš­lą ir vėl pa­lai­ky­ti apie pus­va­lan­dį.

Sul­ti­nio ku­be­lį iš­tir­pin­ti 5 šaukš­tuo­se šil­to vi­rin­to van­dens ir įpil­ti į far­šą. Įber­ki­te prie­sko­nių, drus­kos, smul­kiai su­pjaus­ty­to svo­gū­no ir vis­ką iš­mai­šy­ki­te.

Iš teš­los iš­ko­čio­ki­te 1 cen­ti­met­ro sto­rio lakš­tą. Išp­jau­ki­te no­ri­mo dy­džio ap­skri­ti­mą, pa­vyz­džiui, ap­link lėkš­te­lę. Į jį dė­ki­te far­šo, su­len­ki­te per­pus ir už­spaus­ki­te kraš­tus. Kep­ki­te ge­rai įkai­tin­ta­me alie­ju­je iš abie­jų pu­sių.

Ska­naus!


Šiau­lių ap­skri­ties vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to Ko­mu­ni­ka­ci­jos gru­pės vy­res­nio­ji spe­cia­lis­tė Auš­ra PLO­NY­TĖ su „Šiau­lių kraš­to“ skai­ty­to­jais da­li­ja­si sa­vo ku­li­na­ri­ne pa­tir­ti­mi.

„Ka­dan­gi ga­min­ti ne­mėgs­tu, sten­giuo­si rink­tis re­cep­tus, kur vis­kas vyk­tų la­bai grei­tai. De­vy­niais at­ve­jais iš de­šim­ties ren­kuo­si viš­tie­ną, ją la­bai pa­pras­ta ir grei­ta iš­kep­ti ar pa­troš­kin­ti“, – sa­ko po­nia Auš­ra.

Viš­tie­nos keps­ne­liai

Rei­kės: viš­tie­nos krū­ti­nė­lės, fer­men­ti­nio sū­rio, šo­ni­nės grie­ži­nė­lių, džiū­vė­sė­lių, kiau­ši­nio.

Viš­tie­nos krū­ti­nė­lės fi­lė su­pjaus­ty­ti plo­nais, ta­čiau kuo pla­tes­niais keps­ne­liais.

Pa­bars­ty­ti prie­sko­niais (tu­rint lai­ko pa­lik­ti pa­si­ma­ri­nuo­ti).

Atp­jo­vus ne­di­de­lį sū­rio ga­ba­lė­lį, jį įsuk­ti į šo­ni­nę ir vi­sa tai dė­ti į per­lenk­tą viš­tie­nos keps­ne­lį. Jį pa­mir­ky­ti į kiau­ši­nį ir pa­vo­lio­ti džiū­vė­sė­liuo­se.

Kep­ti kep­tu­vė­je, kol ap­skrus.

Man ska­niau­sia su bul­vių ko­še ir daug dar­žo­vių.

Auš­ros pa­slap­tis

Po­nia Auš­ra sa­ko, kad ke­pi­mo mai­šas – to­bu­las at­ra­di­mas.

Į jį įme­ta sau­ją džio­vin­tų obuo­liu­kų, ga­li­ma pa­pjaus­ty­ti mor­ką, ant vir­šaus už­dė­ti prie­sko­niuo­tus viš­tos krū­ti­nė­lės ga­ba­lė­lius, iš kraš­tų ga­li­ma pa­dė­lio­ti pa­pjaus­ty­tų bul­vių.

Mai­šą už­riš­ti ir kep­ti apie 40–50 mi­nu­čių (pri­klau­so nuo or­kai­tės ir viš­tos sto­rio).

Obuo­liu­kai bū­na pa­sa­kiš­ki, viš­ta taip pat.

Ska­naus!


Šau­kė­niš­kių kas­ti­nys

Šau­kė­nuo­se (Kel­mės ra­jo­nas) gy­ve­nan­ti Ja­ni­na NOR­BU­TIE­NĖ mėgs­ta ir mo­ka šei­mi­nin­kau­ti. „Šiau­lių kraš­to“ skai­ty­to­jams šei­mi­nin­kė siū­lo pa­ban­dy­ti iš­suk­ti tik­rą šau­kė­niš­kių kas­ti­nį.

Rei­kės: pu­sės lit­ro grie­ti­nės, 100 gra­mų svies­to, svo­gū­no, čes­na­ko, drus­kos, mėgs­ta­mų prie­sko­nių. Tin­ka­miau­si kas­ti­niui – na­mi­niai pro­duk­tai. Pa­sak po­nios Ja­ni­nos, vien iš pirk­ti­nių pro­duk­tų tik­ro kas­ti­nio neį­ma­no­ma iš­suk­ti.

Svies­tą pa­šil­dy­ti di­de­lia­me in­de, po tru­pu­tį dė­ti grie­ti­nę ir su­kti į vie­ną pu­sę. Į ku­rią – kaip kam pa­to­giau. Kai ma­sė tam­pa pa­na­ši į ma­nų ko­šę, be­ria­ma pa­gal sko­nį drus­kos, de­da­mi no­ri­mi prie­sko­niai: smul­kin­ti svo­gū­nai, čes­na­kai, mal­ti pi­pi­rai ir pa­na­šiai. Vis­kas ge­rai iš­mai­šo­ma. Kas­ti­nys de­da­mas į mo­li­nį in­dą. Kad bū­tų gra­žiau, ga­li­ma su­for­muo­ti, pa­vyz­džiui gė­lės žie­dą.

„Kas­ti­nio su­ki­mas – la­bai su­dė­tin­gas pro­ce­sas. Svar­biau­si yra ne pro­duk­tų kie­kiai ar san­ty­kis, o pa­jau­ti­mas, kad kas­ti­nys su­ka­mas tei­sin­gai. Jei per grei­tai su­ka­mas kas­ti­nys, jis tam­pa svies­tu, per lė­tai – iš­skys­tė­ja. Tik­ras, ge­rai iš­suk­tas kas­ti­nys – la­bai gar­dus pa­tie­ka­las. To­dėl, jei iš kar­to ir ne­pa­vyks jo pa­si­ga­min­ti, ver­ta ban­dy­ti ir dar­syk“, – sa­kė pa­ty­ru­si šei­mi­nin­kė Ja­ni­na Nor­bu­tie­nė.

Ska­naus!


Obuo­lių py­ra­gas

Kel­mės ra­jo­ne, Lyk­ši­ly­je, gy­ve­nan­ti ūki­nin­kė, tri­jų vai­kų ma­ma ir kai­mo bend­ruo­me­nės pir­mi­nin­kė Bi­ru­tė KUKANAUSKIENĖ ne­re­tai tu­ri pa­si­su­kio­ti vir­tu­vė­je. Mėgs­ta pa­pras­tus, grei­tai pa­ga­mi­na­mus pa­tie­ka­lus.

„Šiau­lių kraš­to“ skai­ty­to­jams siū­lo iš­ban­dy­ti be­ne daž­niau­siai jos ke­pa­mo obuo­lių py­ra­go, ku­rį mėgs­ta vi­si jos sve­čiai, re­cep­tą.

Py­ra­gui rei­kės: 6 kiau­ši­nių, 2 stik­li­nių mil­tų, 2 stik­li­nių cuk­raus (ga­li­ma ir ma­žiau), lėkš­tės obuo­lių.

Į du­be­nį įku­lia­me vi­sus kiau­ši­nius ir ge­rai juos iš­pla­ka­me. Ge­riau­sia plak­ti plaktuvu apie 5 mi­nu­tes. Ne­sus­to­da­mi plak­ti, po tru­pu­tį su­be­ria­me cuk­rų. Kai vis­kas ge­rai iš­si­pla­ka, po tru­pu­tį pi­la­me mil­tus. Ge­rai iš­pla­ka­me. Teš­la tu­rė­tų bū­ti ga­na tirš­ta.

Kol pla­ka­ma teš­la, nu­si­plau­na­me obuo­lius, iši­ma­me šir­de­lę ir ko­te­lį. Jei tai na­mi­niai obuo­liai, žie­vę ne­bū­ti­na nu­lup­ti. Jei pirk­ti, ge­riau nu­lup­ti. Vi­sus obuo­lius su­pjaus­to­me grie­ži­nė­liais.

Ke­pi­mo in­dą den­gia­me ke­pi­mo po­pie­riumi. Ta­da po tru­pu­tį su­pi­la­me pu­sę teš­los ma­sės, to­ly­giai iš­sklai­do­me po ke­pi­mo in­dą.

Ant ma­sės de­da­me obuo­lių grie­ži­nė­lius. Kai jau vis­kas su­dė­ta, už­pi­la­me li­ku­sia teš­los ma­se to­ly­giai, kad už­deng­tų vi­sus obuo­lius.

Ke­pi­mo in­dą de­da­me į 180 laips­nių įkai­tin­tą or­kai­tę ir ke­pa­me apie 40 mi­nu­čių. Kep­da­mas py­ra­gas pa­ky­la. Prieš ke­pi­mo pa­bai­gą gra­žiai ap­skrun­da. Ga­li­ma pa­tik­rin­ti me­di­niu smeig­tu­ku, ar iš­ke­pė.

Jei jums py­ra­gas iš­ke­pė la­bai pu­rus ir ska­nus, ži­no­ki­te, kad vis­ką at­li­ko­te tei­sin­gai.

Ska­naus!


Sil­kė su mor­ko­mis ir gry­bais

Ža­ga­rė­je gy­ve­nan­ti Ge­nu­tė VAI­DI­LAUS­KIE­NĖ sil­kę ruo­šia su mor­ko­mis, svo­gū­nais ir pie­vag­ry­biais ar­ba miš­ke rink­tais gry­bais. Re­cep­tą siū­lo iš­ban­dy­ti ir „Šiau­lių kraš­to“ skai­ty­to­jams.

Pa­tie­ka­lui rei­kės: 1 sū­dy­tos sil­kės, 2 di­de­lių svo­gū­nų ro­pu­čių, 1 ar­ba 2 vir­tų mor­kų, pie­vag­ry­bių ar­ba miš­ko gry­bų (pa­gal sko­nį), alie­jaus, pi­pi­rų, 1 šaukš­to po­mi­do­rų pa­da­žo.

Sil­kę pa­mir­ko­me, iši­ma­me kau­lą, su­pjaus­to­me ga­ba­liu­kais. Svo­gū­nus nu­lu­pa­me, su­pjaus­to­me rie­ke­lė­mis ir iš­skir­to­me žie­dais, pa­ke­pi­na­me alie­ju­je tiek, kad kan­dant ne­traš­kė­tų. Ta­da de­da­me ke­pin­ti kar­tu su­pjaus­ty­tus pie­vag­ry­bius ar­ba ki­tus gry­bus, įmai­šo­me po­mi­do­rų pa­da­žą. Su­tar­kuo­ja­me ir su­be­ria­me vir­tas mor­kas. Iš­mai­šo­me, įbe­ria­me pi­pi­rų. Pa­tie­ka­las pa­ruoš­tas.

Ska­naus!


Tra­di­ciniai kot­le­tai

Pak­ruo­jie­tė cho­reog­ra­fė, jau­ni­mo ir sen­jo­rų liau­diš­kų šo­kių ko­lek­ty­vų va­do­vė Leo­ka­di­ja JUO­DA­GAL­VIE­NĖ mėgs­ta grei­tai pa­ga­mi­na­mus tra­di­ciš­kus lie­tu­viš­kus pa­tie­ka­lus. Juos pri­si­min­ti pa­ta­ria ir „Šiau­lių kraš­to“ skai­ty­to­jams.

Kot­le­tams rei­kės: po 250 gra­mų viš­tie­nos ir ver­šie­nos (ar ki­tos mė­sos) far­šo, 2 bul­vių, kiau­ši­nio, šaukš­to grie­ti­nės, šaukš­te­lio kmy­nų, skil­te­lės čes­na­ko, pa­gal sko­nį – drus­kos ir pi­pi­rų (ar­ba mėgs­ta­mų prie­sko­nių mi­ši­nių).

Bul­vės su­tar­kuo­ja­mos smul­kia trin­tu­ve, šiek tiek nu­sun­kia­mos, su­mai­šo­mos su far­šu, kiau­ši­niu ir grie­ti­ne. Į ma­sę iš­spau­džia­mas čes­na­kas, įbe­ria­ma kmy­nų, drus­kos ir pi­pi­rų, ge­rai iš­min­ko­ma.

Ke­pa­ma alie­ju­je.

Ska­naus!


As­ta MIN­CIU­VIE­NĖ, Rad­vi­liš­kio mu­zi­kos mo­kyk­los mo­ky­to­ja, sa­ko, jog mėgs­ta šei­mi­nin­kau­ti vir­tu­vė­je. Jos ke­pa­mų sal­du­my­nų la­biau­siai iš­troš­kę anū­kai. Rad­vi­liš­kie­tė „Šiau­lių kraš­to“ skai­ty­to­jams siū­lo spran­di­nės keps­nio re­cep­tą, ku­ris yra šei­mos fir­mi­nis pa­tie­ka­las – jį ke­pė ir ma­ma, ir mo­čiu­tė.

Šven­ti­nis spran­di­nės keps­nys

Pa­tie­ka­lui pa­ga­min­ti rei­kės: kiau­lie­nos spran­di­nės (apie 1 ki­log­ra­mo), žiups­ne­lio drus­kos, pi­pi­rų, ke­lių skil­te­lių čes­na­ko, įvai­rių prie­sko­ni­nių žo­le­lių (ga­li bū­ti ir džio­vin­tas žo­le­lių mi­ši­nys), span­guo­lių uo­gie­nės ar­ba dže­mo (pa­gal sko­nį), 4–5 bul­vių (ar­ba po 1–2 pa­gal val­gan­čių­jų skai­čių), džio­vin­tų sly­vų ir ab­ri­ko­sų.

Pir­miau­sia spran­di­nę įtri­na­me iš­spaus­tais čes­na­kais, pi­pi­rais, drus­ka bei prie­sko­ni­nė­mis žo­le­lė­mis ir pa­lie­ka­me ma­ri­nuo­tis 5–6 va­lan­das ar­ba per nak­tį.

Iš­si­ma­ri­na­vu­sia­me keps­ny­je kas ke­lis cen­ti­met­rus pa­da­ro­me ne­di­de­les įpjo­vas ("ki­še­nes"), į ku­rias įde­da­me po sly­vą ar ab­ri­ko­są. Keps­nio vir­šų ap­te­pa­me span­guo­lių dže­mu ar­ba uo­gie­ne, įde­da­me į ke­pi­mo ran­ko­vę, ten pat su­de­da­me ir nu­lup­tas ne­pjaus­ty­tas bul­ves. Ke­pa­me apie pu­sant­ros va­lan­dos 200 laips­nių tem­pe­ra­tū­ros or­kai­tė­je.

Keps­nys pa­tie­kia­mas su įvai­rio­mis sa­lo­to­mis, ta­čiau la­biau­siai tin­ka rau­gin­ti agur­kai. Keps­nys ska­nus ir šal­tas.

Ska­naus!


Kel­miš­kė sen­jo­rė Ona DI­CHA­VI­ČIE­NĖ il­gą lai­ką dir­bo bib­lio­te­ki­nin­ke. Ta­čiau mo­te­ris mėgs­ta ne tik skai­ty­ti kny­gas. Nuo skai­ty­mo ati­trūks­ta vir­tu­vė­je. Tre­čio­jo am­žiaus uni­ver­si­te­te po­nia Onu­tė lan­kė Ama­tų fa­kul­te­tą, čia mo­kė­si nau­jau­sių­ rank­dar­bių tech­no­lo­gi­jų, su ki­to­mis fa­kul­te­to lan­ky­to­jo­mis kei­tė­si pa­tie­ka­lų re­cep­tais.

„Šiau­lių kraš­to“ skai­ty­to­jams po­nia Onu­tė siū­lo iš­ban­dy­ti py­ra­go su uo­gie­ne re­cep­tą.

Py­ra­gas su uo­gie­ne

Rei­kės: 0,5 lit­ro uo­gie­nės, 0,5 stik­li­nės cuk­raus, 3 nu­brauk­tų šaukš­te­lių so­dos, 2 šaukš­tų ma­jo­ne­zo, 3 kiau­ši­nių, va­ni­li­nio cuk­raus, mil­tų.

Kiau­ši­nius iš­su­ka­me su cuk­ru­mi. Į ki­tą in­dą su­de­da­me uo­gie­nę, ma­jo­ne­zą, so­dą ir mai­šo­me, kol ma­sė smar­kiai iš­pu­to­ja. Tuo­met į ją su­kre­čia­me su cuk­ru­mi iš­suk­tus kiau­ši­nius, su­mai­šo­me.

Į gau­tą ma­sę be­ria­me mil­tų ir va­ni­li­nio cuk­raus, kol su­tirš­tės. Ge­rai iš­mai­šo­me. Teš­lą de­da­me į svies­tu iš­tep­tą ke­pi­mo skar­dą ir ke­pa­me apie pus­va­lan­dį 180 laips­nių tem­pe­ra­tū­ro­je.

Ska­naus!


Lie­tu­vai pa­gra­žin­ti drau­gi­jos Jo­niš­kio sky­riaus ir Že­mai­čių kul­tū­ros drau­gi­jos ku­ni­gaikš­čio Vy­kin­to Jo­niš­kio sky­riaus na­rė Ste­fa­ni­ja DAMB­RAUS­KIE­NĖ ber­ži­nė­mis mal­ko­mis kū­re­na­mo­je kros­ny­je ke­pa gar­dų bul­vių plokš­tai­nį.

Plokš­tai­nis su kiau­lės kar­ka

Plokš­tai­niui rei­kės: ki­bi­ro bul­vių, kiau­lės spir­gų ir ly­dy­tų tau­kų, pu­sės lit­ro pie­no, ma­ri­nuo­tos be kau­lo kiau­lės kar­kos, ke­lių svo­gū­nų gal­vu­čių, drus­kos, kar­čių­jų ir kve­pian­čių­jų pi­pi­rų, mal­tų lau­rų la­pų, grie­ti­nės, čes­na­kų.

Iš va­ka­ro kiau­lės kar­ką su­pjaus­to­me ga­ba­liu­kais ir pa­ma­ri­nuo­ja­me, įtrin­da­mi drus­ka, pi­pi­rais, čes­na­ku, įpjaus­to­me svo­gū­nų ir pa­lie­ka­me per nak­tį.

Bul­ves nu­sku­ta­me ir su­tar­kuo­ja­me. Tar­kius šiek tiek nu­sun­kia­me, įbe­ria­me drus­kos, pi­pi­rų, mal­tų lau­rų la­pų, iš­mai­šo­me, kad vir­šu­je ne­bū­tų nu­si­sto­ju­sio krak­mo­lo, ir su­pi­la­me už­vi­rin­tą pie­ną.

Spir­gu­čius ir pjaus­ty­tus svo­gū­nus tru­pu­tį pa­šil­do­me, bet ne­skru­di­na­me, ir su­pi­la­me į tar­kių ma­sę. Įmai­šo­me grie­ti­nę ir su­de­da­me ma­ri­nuo­tus kar­kos ga­ba­liu­kus.

Ma­sę su­de­da­me į di­de­lę tal­pą ir ke­pa­me kros­ny­je apie 4–5 va­lan­das. Ži­no­ma, jei­gu plokš­tai­nį ga­min­si­te ma­žes­nį, rei­kės ir trum­piau kep­ti.

Ska­naus!


Pak­ruo­jie­tis Al­gir­das PI­LI­PA­VI­ČIUS da­li­ja­si sa­vo re­cep­tu. Ke­lin­tus me­tus Eu­ro­po­je už­dar­biau­jan­tis pa­kruo­jie­tis už­sie­niuo­se pa­mė­go grei­tai pa­ga­mi­na­mą mė­sos ir dar­žo­vių troš­ki­nį, ku­ris ska­nus ir švie­žias, ir pa­šil­dy­tas.

Mė­sos ir dar­žo­vių troš­ki­nys

Pro­duk­tai troš­ki­niui ima­mi iš akies – pa­gal tai, kiek po­rci­jų ke­ti­na­ma ga­min­ti. Tin­ka bet ko­kia švie­žia mė­sa, jos ga­li­ma dė­ti ir ke­lių rū­šių. Troš­ki­nio pa­grin­das – švie­ži ko­pūs­tai ir bul­vės. Rei­kės dar svo­gū­nų, čes­na­ko, mor­kų, mėgs­ta­mų pries­ko­nių, drus­kos.

Ko­pūs­tai, bul­vės su­pjaus­to­mi ir de­da­mi vir­ti į tą pa­tį puo­dą. Kol bul­vės ir ko­pūs­tai ver­da, ga­ba­liu­kais su­pjaus­to­ma mė­sa ir iš­ke­pa­ma alie­ju­je. Bai­giant kep­ti, su­de­da­mi su­pjaus­ty­ti svo­gū­nai, čes­na­kas, ga­li­ma įdė­ti ir tar­kuo­tų mor­kų. Už­be­ria­ma prie­sko­nių, drus­kos, ke­pa­ma, kol su­minkš­tės dar­žo­vės.

Iš­vi­rę ko­pūs­tai ir bul­vės nu­sun­kia­mi, į juos su­kre­čia­ma kep­ta mė­sa. Mi­ši­nys dar ke­lias mi­nu­tes troš­ki­na­mas ant silp­nos ug­nies. Mėgs­tan­tys ga­li įdė­ti po­mi­do­rų pa­da­žo.

Ska­naus!


Kruo­piuo­se (Ak­me­nės ra­jo­nas) gy­ve­nan­ti bu­vu­si pe­da­go­gė Ste­fa­ni­ja DI­MA­VI­ČIE­NĖ iš vai­kys­tės me­na mies­te­lio tur­gu­je par­da­vi­nė­tų traš­kių 'ba­ran­kų“ sko­nį. Da­bar to­kių ska­nių pre­ky­bos cent­ruo­se ne­ran­dan­ti. Jos ma­ny­mu, esan­čios per daug pa­sal­din­tos ir su įvai­riais prie­dais bei itin minkš­tos.

Se­no­vi­niai ries­tai­niai

Rei­kia: kvie­ti­nių mil­tų, van­dens, mie­lių, drus­kos.

Iš mil­tų, pri­dė­jus mie­lių, iš­mai­šo­ma teš­la, pi­lant šil­to van­dens. Pa­lauk­ti, kol teš­la pa­kils. Ta­da įbe­ria­ma dar mil­tų ir už­min­ko­ma kie­tes­nė teš­la.

Pa­da­ro­mi ries­tai­niai ir pa­de­da­mi šil­to­je vie­to­je, kad pa­kil­tų. Pa­ki­lu­sius ries­tai­nius su­dė­ti į ver­dan­tį pa­sū­dy­tą van­de­nį ir vir­ti 5–10 mi­nu­čių.

Iš­vi­ru­sius iš­grai­by­ti, su­dė­ti ant sau­sų šva­rių len­te­lių ir kep­ti ne­karš­to­je kros­ny­je ar or­kai­tė­je. Kai vie­na pu­sė gra­žiai pa­gel­to­nuo­ja, rei­kia juos ap­vers­ti ir dar pa­kep­ti.

Val­go­mi švie­ži.

Pa­s­to­vė­ju­sius ries­tai­nius no­rint at­švie­žin­ti, rei­kia su­drė­kin­ti van­de­niu, su­dė­ti ant skar­dos ir or­kai­tė­je šiek tiek pa­kep­ti.

Dar kruo­piš­kė siū­lo py­ra­go re­cep­tą, ku­ris ir­gi iš se­nes­nių lai­kų.

Šo­ko­la­di­nis py­ra­gas

Teš­lai rei­kia: 300 g mil­tų, 200 g cuk­raus„ 200 g svies­to, 2 šaukš­tų ka­ka­vos, 1 kiau­ši­nio, 1 šaukš­te­lio ke­pi­mo mil­te­lių.

Varš­kės įda­rui rei­kia: 300 g varš­kės, 100 g cuk­raus, 170 g grie­ti­nės, 50 g krak­mo­lo, 4 kiau­ši­nių, tru­pu­tį ci­na­mo­no, ci­ber­žo­lės ar ki­tų mė­gsta­mų prie­sko­nių.

Pir­miau­siai ruo­šia­ma teš­la. Du­be­ny­je svies­tą iš­tir­pin­ti. Kai jis atauš, įmuš­ti kiau­ši­nį, su­pil­ti cuk­rų ir plak­ti – kol cuk­rus iš­tirps. Su­ber­ti mil­tus, ke­pi­mo mil­te­lius, ka­ka­vą ir ge­rai iš­mai­šy­ti. Gau­tą teš­lą pa­da­lyti į dvi apy­ly­ges da­lis. Kiek­vie­ną jų su­vy­nio­ti į mai­še­lius ir įdė­ti į šal­dik­lį 1 va­lan­dai.

Įda­rui varš­kę su grie­ti­ne per­trin­ti iki vien­ti­sos ma­sės, su­dė­ti krak­mo­lą. Ats­ki­rai iš­plak­ti kiau­ši­nius su cuk­ru­mi ir su­pil­ti į varš­kę. Vis­ką ge­rai iš­mai­šy­ti.

Iš šal­dik­lio iš­trau­kus teš­lą vie­ną jos da­lį su­tar­kuo­ti stambia tar­ka į ke­pi­mo skar­dą, iš­klo­tą ke­pi­mo po­pie­riu­mi. Ant su­tar­kuo­tos teš­los vie­no­du sluoks­niu pa­skleis­ti varš­kės įda­rą. Li­ku­sią teš­lą taip pat su­tar­kuo­ti ir api­bars­ty­ti ant įda­ro.

180 laips­nių or­kai­tė­je kep­ti 45 mi­nu­tes.