(detali)

Orai Šiauliuose

howit/24408/1/1/3/?typkodu=img&keywords=" border='0' alt='' />

Konkursai

Ra­sa STE­PO­NĖ, ad­mi­nist­ra­to­rė
GAMINK IR BALSUOK
Ra­sa STE­PO­NĖ, ad­mi­nist­ra­to­rė
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Nuorodos

Pakruojo kraštas
Farming simulator 2017 mods
Farming Simulator 2017
FS17 mods
Farming simulator 2017 mods
Farming simulator 17 mods
ETS2 mods
Celebrity net worth
ATS mods
ETS 2 Mods
Swrafi sesxebi - Isesxe.com
LaenudON.ee
Farming Simulator 17 Mods
SEO PASLAUGOS
Farming Simulator 2017 Mods
FS 17 mods
Farming Simulator 17 mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming Simulator 2015 Mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming simulator 2017 mods
Top Amazon Marketplaces
Universalus Meistras
www.krantas.lt
nmc.lt
Altagis.lt

DIENOS RECEPTAS

Receptų archyvas | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016

Mielieji skaitytojai,

Kviečiame pasidalinti savo mėgstamu receptu.

Receptą siųskite el. paštu redakcija@skrastas.lt  arba paštu P. Višinskio g. 26, Šiauliai ar užneškite į Jums artimiausią redakciją.
Būtina jūsų nuotrauka, vardas, pavardė, adresas, telefono numeris.

Visi laikraštyje išspausdinti receptai dalyvauja www.skrastas.lt konkurse "Gamink ir balsuok", kuriame kas mėnesį daugiausiai balų surinkusio recepto savininkas laimi vertingą kulinarinę knygą.


Obuo­lių py­ra­gas

Šed­ba­ruo­se (Kel­mės r.) gy­ve­nan­ti ir vai­kų dar­že­lio auk­lė­to­jos pa­dė­jė­ja dir­ban­ti Gre­ta SA­MOŠ­KAI­TĖ  šei­mi­nin­kau­ti mėgs­ta. Ta­čiau tre­jų me­tu­kų duk­re­lę au­gi­nan­čiai už­siė­mu­siai ma­mai daž­nai pri­trūks­ta lai­ko įmant­riems pa­tie­ka­lams. „Šiau­lių kraš­to“ skai­ty­to­jams šed­ba­riš­kė siū­lo iš­si­kep­ti pa­pras­tą, bet tik­rai ne­pras­tą obuo­lių py­ra­gą.

Rei­kės: pen­kių kiau­ši­nių, stik­li­nės mil­tų, pu­sės stik­li­nės grie­ti­nės, tri­jų obuo­lių, stik­li­nės cuk­raus, po šaukš­te­lį va­ni­li­nio cuk­raus ir ke­pi­mo mil­te­lių.

Obuo­lius nu­lup­ti, su­pjaus­ty­ti grie­ži­nė­liais. Kiau­ši­nius ge­rai iš­trin­ti su cuk­ru­mi, su­ber­ti mil­tus, iš­mai­šy­ti. Į gau­tą ma­sę su­pil­ti su­smul­kin­tus obuo­lius, li­ku­sius pro­duk­tus ir dar kar­tą iš­mai­šy­ti.

Skar­dą pa­tep­ti svies­tu, su­pil­ti teš­lą. Kep­ti apie 30–40 mi­nu­čių 200 laips­nių karš­tu­mo or­kai­tė­je.

Dar karš­tą obuo­lių py­ra­gą api­bars­ty­ti mil­ti­niu cuk­ru­mi. Tin­ka val­gy­ti ir ką tik iš­kep­tą, ir at­vė­su­sį.

Ska­naus!


Al­gi­man­to pus­ry­čiai

Šiau­lie­tis Al­gi­man­tas SA­VIC­KIS, žur­na­lis­tas, sen­jo­ras, da­li­ja­si sa­vo pus­ry­čių re­cep­tu. Jis sa­ko, jog prieš ku­rį lai­ką vi­siš­kai at­si­sa­kė kiau­lie­nos, iš mė­sos val­go tik paukš­tie­ną, mėgs­ta žu­vį, dar­žo­ves, vai­sius. „Ir pa­ju­tau, kad pui­kiai jau­čiuo­si“, – tei­gia Al­gi­man­tas. Pus­ry­čiams jis ski­ria di­džiąją da­lį die­nos val­gio ra­cio­no.

Rei­kės: žu­vies, o prie jos gar­ny­rui – vie­no ar pu­sės obuo­lio, jei­gu di­des­nis, vie­no ar dvie­jų po­mi­do­rų, čes­na­ko skil­te­lės, svo­gū­no, ri­di­kė­lių, šaukš­to iš­lukš­ten­tų sau­lėg­rą­žų sėk­lų, alie­jaus.

Pa­si­da­ry­ki­te sa­lo­tas ir val­gy­ki­te su vir­tos ar kep­tos žu­vies ga­ba­lė­liu ir juo­da duo­na.

„Aš mėgs­tu men­kę. Per­ku ją tik švie­žią, nu­va­lau, nu­pjau­nu gal­vą ir ver­du pa­sū­dy­ta­me van­de­ny­je su pi­pi­rais apie 15–20 mi­nu­čių ar­ba ke­pu“, – sa­ko sen­jo­ras.

Ska­naus!


Kep­ta sil­kė

Pak­ruo­jie­tė žmo­nių su ne­ga­lia šei­mų klu­bo „Op­ti­mis­tai“ pir­mi­nin­kė Ge­no­vai­tė LA­GI­NAUS­KIE­NĖ sil­kę pa­ga­mi­na taip, kad ją mie­lai val­go net jos ne­mėgs­tan­tys. Vi­suo­me­ni­nin­kė da­li­ja­si re­cep­tu su „Šiau­lių kraš­to“ skai­ty­to­jais.

Rei­kės: 400 gra­mų sil­kės (ge­riau­sia kuo na­tū­ra­les­nės, su gal­vo­mis), 4 svo­gū­nų, 100 gra­mų ra­zi­nų, 2 šaukš­tų alie­jaus, šaukš­te­lio ci­na­mo­no, žiups­ne­lio cuk­raus.

Iš­da­ri­nė­tos ir ga­ba­lė­liais su­pjaus­ty­tos sil­kės sluoks­nis su­de­da­mas į gi­les­nę kep­tu­vę. Ant vir­šaus de­da­mas sluoks­nis žie­de­liais pjaus­ty­tų svo­gū­nų, ant jų – sluoks­nis ra­zi­nų. Taip su­sluoks­niuo­ja­ma vi­sa sil­kė. Vir­šu­ti­nis sluoks­nis tu­ri bū­ti svo­gū­nų ir ra­zi­nų. Ant jų be­ria­mas ci­na­mo­nas bei cuk­rus, už­pi­la­ma alie­jaus.

Kep­tu­vė už­den­gia­ma dang­čiu. Ke­pa­ma ant ne­di­de­lės ug­nies apie 30 mi­nu­čių – nea­ti­den­giant ir ne­mai­šant. Ge­riau­siai tin­ka stik­li­nis dang­tis, pro ku­rį ma­ty­ti, ka­da iš­ke­pa (pa­gels­ta) svo­gū­nai.

Val­go­ma karš­ta su bul­vė­mis, mėgs­ta­mo­mis dar­žo­vė­mis.

G. La­gi­naus­kie­nė sa­ko, kad šis pa­tie­ka­las ska­nus ir at­vė­sęs.

Ska­naus!


Šalts­riu­bė su sau­lėg­rą­žų „ke­fy­ru“

„Žo­lin­čių aka­de­mi­jos“ pre­zi­den­tė Da­nu­tė KUN­ČIE­NĖ Jo­niš­kio vi­suo­me­nės svei­ka­tos biu­re su­si­rin­ku­siems klau­sy­to­jams pa­tei­kė ne­ti­kė­tą sau­lėg­rą­žų „ke­fy­ro“ re­cep­tą. Su šiuo pro­duk­tu, ku­rį kiek­vie­nas ga­li pa­si­ga­min­ti na­muo­se, ska­ni pa­va­sa­riš­ka ar­ba va­sa­riš­ka šalts­riu­bė, ypač tin­kan­ti ve­ga­nams, ne­var­to­jan­tiems gy­vu­li­nės kil­mės pie­no pro­duk­tų. „Šiau­lių kraš­to“ skai­ty­to­jams siū­lo­me iš­mė­gin­ti re­cep­tą.

Rei­kės: rau­gin­tų bu­ro­kė­lių, svo­gū­nų laiš­kų, kra­pų, pi­pi­rų, drus­kos, 1 stik­li­nės lukš­ten­tų sau­lėg­rą­žų, cit­ri­nos sul­čių.

Il­giau­siai truks „ke­fy­ro“ ga­my­ba. Lukš­ten­tas sau­lėg­rą­žas nu­plau­na­me. Ta­da už­pi­la­me šal­tu van­de­niu ir pa­lai­ko­me 4–5 va­lan­das (iki pie­tų ar­ba nuo pie­tų iki va­ka­ro). Iš­mir­kę sėk­las su­be­ria­me į ter­be­lę (tin­ka sūr­mai­šis) ir per nak­tį pa­ka­bi­nę pa­lie­ka­me. Iki ry­to sau­lėg­rą­žos taps „gy­vos“, pra­dės brink­ti dai­gai, kai kur jie ga­li ir pra­si­kal­ti.

Ta­da sau­lėg­rą­žas kar­tu su ter­be­le po šal­to van­dens sro­ve nu­plau­na­me dar sy­kį ir be­ria­me jas į trintuvą. Pa­pil­do­me 2–3 stik­li­nė­mis van­dens, su­pla­ka­me ir tu­ri­me „ke­fy­rą“. Tik jį dar rei­kia pa­rūgš­tin­ti cit­ri­nos sul­ti­mis.

Pi­la­me „ke­fy­rą“ į du­be­nį, de­da­me tar­kuo­tus ar­ba smul­kiai pjaus­ty­tus bu­ro­kė­lius, smul­kin­tus svo­gū­nų laiš­kus, kra­pus, be­ria­me pi­pi­rų, drus­kos.

Ska­naus!


Ber­žė­nuo­se (Kel­mės r.) gy­ve­nan­ti Ona Jad­vy­ga PO­PO­VIE­NĖ – ži­no­ma rank­dar­bių meist­rė, šei­mi­nin­kė, mo­kan­ti pa­ga­min­ti ne tik ska­nių, bet ir ori­gi­na­lių pa­tie­ka­lų. „Šiau­lių kraš­to“ skai­ty­to­jams šei­mi­nin­kė siū­lo šv. Ve­ly­kų sta­lui kep­tos viš­tos re­cep­tą.

Kep­ta viš­ta „Pa­lan­gos Ju­zė“

Rei­kės: ne­di­de­lės viš­tos, viš­tie­nos prie­sko­nių, pi­pi­rų grū­de­lių, čes­na­ko, kmy­nų, drus­kos, ke­lių šaukš­tų ma­jo­ne­zo, mil­tų.

Iš­da­ri­nė­tą viš­tą ge­rai įtrin­ti mėgs­ta­mais prie­sko­niais, ap­tep­ti ma­jo­ne­zu, su­vy­nio­ti į fo­li­ją ar per­ga­men­ti­nį po­pie­rių ir iš­kep­ti or­kai­tė­je.

Ats­ki­rai iš­kep­ti iš mil­tų ir van­dens iš­min­ky­tos kie­to­kos teš­los su­for­muo­tą gal­vą su vie­to­je akių įspaus­tais pi­pi­rų grū­de­liais, plau­kus, skry­bė­lę, klum­pes, žirk­les. Kai ke­pi­niai at­vės­ta, šei­mi­nin­kė rau­do­nai, su bu­ro­kė­liais nu­da­žo klum­pes, skry­bė­lę. Kep­tą viš­tą dar pa­bars­to džiū­vė­sė­liais, „ap­ren­gia“ ir „apau­na“, iš pet­ra­žo­lių pa­da­ro ža­lią apy­kak­lę, o žirk­les pa­ki­ša po spar­nu.

„To­kia kep­ta viš­ta la­bai pa­gy­vi­na Ve­ly­kų sta­lą“, – sa­kė šei­mi­nin­kė.

Ska­naus!


Kur­šė­niš­kė (Šiau­lių r.) Mo­ni­ka JUR­GU­TIE­NĖ, dvie­jų duk­re­lių ma­ma, lau­kiant sve­čių siū­lo pa­si­ga­min­ti vie­no kąs­nio su­muš­ti­nu­kų. „Ne­rei­kia gaiš­ti daug lai­ko, ga­li­ma jais pa­puoš­ti ir Ve­ly­kų sta­lą“, – sa­ko Mo­ni­ka.

Vie­no kąs­nio su­muš­ti­nu­kai

Rei­kės: tra­pios teš­los krep­še­lių ar šaukš­te­lių, ku­rių yra par­duo­tu­vė­se (ar­ba tie­siog ga­li­te pa­si­skru­din­ti ba­to­no rie­ke­lių), 2 vir­tų kiau­ši­nių, pa­ke­lio kra­bų laz­de­lių, pa­ke­lio tar­kuo­to „Džiu­go“ sū­rio, in­de­lio juo­dųjų ar rau­do­nųjų bal­ty­mi­nių ik­rų, ma­jo­ne­zo, kra­pų.

Kiau­ši­nius, kra­bų laz­de­les su­tar­kuo­ti bu­ro­ki­ne tar­ka, su­ber­ti sū­rį, su­dė­ti ik­rus, su­mai­šy­ti su ma­jo­ne­zu. Ga­li­ma vi­sus šiuos pro­duk­tus su­smul­kin­ti ir su­plak­ti mai­šy­tu­vu, jei­gu tu­ri­te.

Išp­lak­tą įda­rą dė­ti į krep­še­lius, pa­puoš­ti kra­pais ar­ba tep­ti ant skru­din­to ba­to­no rie­ke­lių.

Iš­ban­dy­ki­te ir ki­to­kio sko­nio įda­rą. Jam rei­kės vos ke­lių ing­re­dien­tų: šal­tai rū­ky­tos la­ši­šos, varš­kės (9 pro­c. rie­bu­mo).

La­ši­šą su­smul­kin­ki­te ir su­mai­šy­ki­te su iš­trin­ta varš­ke. Ar­ba vis­ką smul­kin­ki­te ir su­pla­ki­te mai­šy­tu­vu. Dė­ki­te į krep­še­lius ar tep­ki­te ant ru­gi­nės duo­nos tra­pu­čių.

Ska­naus!


Jo­niš­kio kul­tū­ros cent­ro suau­gu­sių­jų mė­gė­jų teat­ro „Ži­bu­rys“ ir tau­ti­nių šo­kių ko­lek­ty­vo „Jie­va­ras“ na­rė Ona ZAS­TARS­KIE­NĖ sa­ko ne­la­bai mėgs­tan­ti ga­min­ti, nes vie­nai daug mais­to ne­rei­kia. Bet anū­kėms pri­ruo­šia varš­kė­tu­kų, vir­ti­nių. Sau ret­kar­čiais iš­si­ver­da sriu­bos, pa­vyz­džiui, su špi­na­tais. Siū­lo iš­mė­gin­ti re­cep­tą ir „Šiau­lių kraš­to“ skai­ty­to­jams.

Špi­na­tų sriu­ba

Sriu­bai rei­kės: 200 gra­mų špi­na­tų, 2–3 bul­vių, 1–2 mor­kų, įvai­rių prie­sko­ni­nių žo­le­lių, drus­kos, pi­pi­rų, cit­ri­nos rūgš­ties, viš­tie­nos sul­ti­nio ku­be­lio.

Į ver­dan­tį sul­ti­nį su­de­da­me su­smul­kin­tas bul­ves, mor­kas. Šioms dar­žo­vėms bai­giant vir­ti, su­de­da­me su­pjaus­ty­tus špi­na­tus, prie­sko­nius. Pa­sū­do­me, pa­rūgš­ti­na­me ir dar pa­ver­da­me maž­daug pen­kias mi­nu­tes. Sriubos skonis pri­me­na rūgš­ty­nių sriu­bą.

Ska­naus!


Pak­ruo­jie­tė li­te­ra­tė Ka­ro­li­na KAZ­LAUS­KIE­NĖ siū­lo pri­si­min­ti se­no­vi­nius de­ser­tus, ga­min­tus iš pa­pras­tų pro­duk­tų. To­kią min­tį ei­liuo­to­jai da­vė ne­ti­kė­tai su­ras­ta be­veik prieš še­šias­de­šimt me­tų iš­leis­ta kny­ga šei­mi­nin­kėms. Ji siū­lo pa­si­ga­min­ti dvie­jų rū­šių na­mi­nių sal­dai­nių.

Bul­vių sal­dai­niai

Rei­kės: 400 gra­mų bul­vių, 800 gra­mų cuk­raus, pu­sės stik­li­nės grie­ti­nė­lės, 50 gra­mų svies­to, 20 gra­mų šo­ko­la­do, tru­pu­tis cit­ri­nos rūgš­ties. Į sal­dai­nius ga­li­ma dė­ti ir mig­do­lų ar­ba va­ni­lės.

Su lu­pe­no­mis iš­vir­tos bul­vės pa­lai­ko­mos šal­tai 3 die­nas, po to nu­lu­pa­mos, su­tar­kuo­ja­mos ar­ba su­ma­la­mos mės­ma­le. Su­pi­la­mas cuk­rus, grie­ti­nė­lė, su­de­da­mas svies­tas ir mai­šant ver­da­ma, kol ma­sė pra­de­da tirš­tė­ti. Su­de­da­ma iš­tir­pin­ta cit­ri­nos rūgš­tis, ki­ti prie­dai, mai­šo­ma, kol dar la­biau su­tirš­tė­ja ir kiek at­vės­ta.

Iš­tir­pi­na­mas šo­ko­la­das. Iš bul­vių ma­sės for­muo­ja­mi ku­ku­liu­kai, pri­lai­kant pin­ce­tu, mir­ko­mi iš­tir­pin­ta­me šo­ko­la­de ir de­da­mi at­vės­ti ant rie­ba­lais iš­tep­tos len­te­lės.

Sly­vų sal­dai­niai

Rei­kės: 1 ki­log­ra­mo cuk­raus, 1 stik­li­nės van­dens, 1 cit­ri­nos, 800 gra­mų džio­vin­tų ar­ba 1,5 ki­log­ra­mo švie­žių sly­vų, vaf­lių lakš­tų.

Švie­žios sly­vos, išė­mus kau­le­lius, su­ma­la­mos mės­ma­le. Džio­vin­tos iš­mir­ko­mos ir taip pat su­ma­la­mos.

Iš cuk­raus ir van­dens iš­ver­da­mas si­ru­pas, su­de­da­mos sly­vos, iš­spaus­tos cit­ri­nos sul­tys, ver­da­ma, kol ma­sė pa­si­da­rys tirš­ta. Ji te­pa­ma ant vaf­lio lakš­to ir už­den­gia­ma ki­tu lakš­tu. At­vė­su­si su­pjaus­to­ma no­ri­mo dy­džio ga­ba­lė­liais.

Ska­naus!


Bai­so­ga­los (Rad­vi­liš­kio ra­jo­nas) bib­lio­te­kos bib­lio­te­ki­nin­kė Al­vy­da ŽIŽ­NIAUS­KIE­NĖ mėgs­ta ga­min­ti ne­su­dė­tin­gus pa­tie­ka­lus. To­kių ji siū­lo pa­si­ga­min­ti ir „Šiau­lių kraš­to“ skai­ty­to­jams.

Sil­kė su ma­jo­ne­zu

Rei­kės: sil­kės fi­lė, po­ro ar svo­gū­no, agur­ko ar po­mi­do­ro, ma­jo­ne­zo.

Sil­kės fi­lė rei­kia su­pjaus­ty­ti juos­te­lė­mis ir su­dė­ti į sil­ki­nę, ant vir­šaus žie­de­liais dė­ti su­pjaus­ty­tą po­rą (ga­li­ma ir svo­gū­ną), po to už­pil­ti ma­jo­ne­zo, už­ber­ti smul­kiai pjaus­ty­to ža­lio agur­ko ar­ba po­mi­do­ro (kas ką mėgs­ta).

Ska­niau, kai pa­sto­vi ke­lias va­lan­das.

Kep­tos duo­nos miš­rai­nė

Rei­kės: duo­nos, pu­pe­lių, svo­gū­no, ma­jo­ne­zo.

Ku­be­liais su­pjaus­ty­tą duo­ną pa­ke­pin­ti alie­ju­je (plu­te­lę nu­pjau­ti, ne­su­ke­pin­ti), iš­vir­ti mir­ky­tas pu­pe­les, įpjaus­ty­ti svo­gū­no, vis­ką su­mai­šy­ti su ma­jo­ne­zu ir drus­ka.

Grei­tai pa­ga­mi­na­mos spur­gy­tės

Joms iš­kep­ti rei­kės lit­ro ke­fy­ro, 4 šaukš­tų cuk­raus, šaukš­te­lio ke­pi­mo mil­te­lių, 4 kiau­ši­nių, mil­tų tiek, kad teš­la ne­bū­tų kie­ta, alie­jaus.

Teš­lą už­mai­šy­ti ir dė­ti šaukš­tu į įkai­tin­tą alie­jų, kad spur­gy­tės išei­tų įvai­rių for­mų.

Ska­naus!


Se­ne­lės tor­tas

Pen­kis vai­kus au­gi­nan­ti Ty­tu­vė­nų re­gio­ni­nio par­ko di­rek­ci­jos eko­lo­gė Dei­ma PRANC­KŪ­NIE­NĖ rū­pi­na­si, kad jos šei­ma val­gy­tų tik na­tū­ra­lų mais­tą, to­dėl iš na­mi­nių pro­duk­tų dau­ge­lį da­ly­kų ga­mi­na pa­ti.

„Šiau­lių kraš­to“ skai­ty­to­jams po­nia Dei­ma siū­lo iš­ban­dy­ti svei­kuo­liš­ką sa­vo mo­čiu­tės tor­tą, ku­rį mie­lai val­go jos vai­kai.

Tor­tui rei­kės: 7 kiau­ši­nių, 7 šaukš­tų cuk­raus, 7 šaukš­tų mil­tų, 1 šaukš­te­lio ke­pi­mo mil­te­lių, rau­do­nų­jų ser­ben­tų sul­čių, 3 šaukš­tų že­la­ti­nos, cit­ri­nos, va­ni­li­nio cuk­raus, 0,5 lit­ro grie­ti­nės ar­ba jo­gur­to, 50 gra­mų rie­šu­tų ir 100 gra­mų vy­nuo­gių ar ki­to­kių uo­gų.

Ats­ki­ria­me kiau­ši­nių try­nius nuo bal­ty­mų. Try­nius iš­pla­ka­me su cuk­ru­mi. Į mil­tus su­be­ria­me ke­pi­mo mil­te­lius ir be­ria­me į kiau­ši­nio try­nių ma­sę. Tuo­met iš­pla­ka­me kiau­ši­nio bal­ty­mus ir su­pi­la­me į du­be­nį su try­niais bei mil­tais. At­sar­giai, pa­ki­lo­da­mi gau­tą ma­sę, iš­mai­šo­me.

Skar­dą iš­te­pa­me kiau­lie­nos rie­ba­lais. Su­de­da­me bisk­vi­to ma­sę ir ke­pa­me 180 laips­nių tem­pe­ra­tū­ros or­kai­tė­je.

Kai bisk­vi­tas iš­ke­pa ir at­vės­ta, pa­da­li­ja­me jį į tris da­lis, kad ga­lė­tu­me pa­ska­nin­ti per­te­pi­mais.

Per­te­pi­mus ga­li­ma pa­si­ruoš­ti iš anks­to. Išb­rin­ki­na­me že­la­ti­ną ser­ben­tų sul­ty­se. Tuo­met su­mai­šo­me su lit­ru rau­do­nų­jų ser­ben­tų sul­čių. Sul­tis pa­kai­ti­na­me ir at­vė­si­na­me. Pa­lau­kia­me, kol pra­dės sting­ti.

Ki­tam per­te­pi­mo sluoks­niui pa­si­ruo­šia­me grie­ti­nę ar­ba jo­gur­tą. Išb­rin­ki­na­me šaukš­tą že­la­ti­nos. Į grie­ti­nę ar­ba jo­gur­tą įspau­džia­me cit­ri­nos sul­čių ir įbe­ria­me cuk­raus pa­gal sko­nį. Vis­ką iš­pla­ka­me ir pa­lau­kia­me. Tuo­met su­pi­la­me pa­brin­ku­sią že­la­ti­ną, pri­de­da­me va­ni­li­nio cuk­raus ir su­mai­šo­me. Pa­lau­kia­me, kol pra­dės sting­ti.

Ant vie­no bisk­vi­to lakš­to te­pa­me grie­ti­nės, ant ki­to – ser­ben­tų sul­čių kre­mą. Vir­šu­je taip pat ge­riau tin­ka ser­ben­tų sul­čių kre­mas.

Tor­tą de­da­me į šal­dy­tu­vą ir pa­lai­ko­me 8 va­lan­das, kad jis su­bręs­tų. Prieš val­gy­mą api­bars­to­me su­smul­kin­tais rie­šu­tais, pa­puo­šia­me uo­go­mis.

Ska­naus!


Duo­na be mil­tų

Iš Nau­jo­sios Ak­me­nės ki­lęs Rim­vy­das VAI­NU­TIS, da­bar įsi­kū­ręs Vil­niu­je, da­li­ja­si svei­kuo­liš­kos na­mi­nės duo­nos be rau­go re­cep­tu, ku­rį daž­nai nau­do­ja jo gim­ta­ja­me mies­te gy­ve­nan­ti ma­ma. Ji pa­si­nau­do­ja ga­li­my­be imp­ro­vi­zuo­ti, kad ke­pi­nį pa­da­ry­tų dar gar­des­nį pa­gal sa­vo sko­nį.

Tik bū­ti­na lai­ky­tis svar­biau­sio – duo­nai ne­nau­do­ti mil­tų, mie­lių ar ke­pi­mo mil­te­lių. Vi­sus ki­tus pa­nau­do­tus pro­duk­tus su­ri­ša balkš­vo­jo gys­lo­čio sėk­lų luo­be­lės.

Rei­kia: 1 puo­de­lio pa­smul­kin­tų mig­do­lų rie­šu­tų, 1 puo­de­lio sau­lėg­rą­žų, 1/3 puo­de­lio gri­kių kruo­pų, 1/3 puo­de­lio so­rų kruo­pų, 2 ir ¼ puo­de­lio avi­ži­nių dribs­nių, 1/2 puo­de­lio li­nų sė­me­nų, 1/3 puo­de­lio balkš­vo­jo gys­lo­čio sėk­lų luo­be­lių, 1/4 puo­de­lio is­pa­ni­nio ša­la­vi­jo (chia) sėk­lų, 1 šaukš­te­lio drus­kos, 2 šaukš­tų me­daus, 1/4 puo­de­lio aly­vuo­gių alie­jaus ar­ba ko­ko­sų alie­jaus, 2 puo­de­lių van­dens.

Pir­miau­sia į ke­pi­mo skar­dą su­pil­ki­te mig­do­lus, sau­lėg­rą­žas, gri­kius, so­ras ir pa­ke­pin­ki­te 180 laips­nių or­kai­tė­je apie 10 mi­nu­čių.

Tuo me­tu du­be­ny­je su­mai­šy­ki­te avi­ži­nius dribs­nius, li­nų sė­me­nis, balkš­vo­jo gys­lo­čio luo­be­les, chia sėk­las ir drus­ką.

Me­dų ir ko­ko­sų alie­jų pa­šil­dy­ki­te, kol iš­tirps.

Skar­do­je pa­ke­pin­tus pro­duk­tus su­pil­ki­te į du­be­nį su pa­ruoš­tais ing­re­dien­tais ir su­mai­šy­ki­te. Ta­da už­pil­ki­te me­dų su alie­ju­mi ir 2 stik­li­nes van­dens. Vis­ką ge­rai iš­mai­šy­ki­te šaukš­tu. Tu­ri išeiti ne skys­ta, bet ir ne sau­sa ma­sė. Jei trūks­ta lip­nu­mo, pri­pil­ki­te dar šiek tiek van­dens.

Ke­pi­mo for­mą, ku­rio­je kep­si­te duo­ną, iš­klo­ki­te ke­pi­mo po­pie­riu­mi. Su­pil­ki­te į ją gau­tą ma­sę, pri­den­ki­te rankš­luos­čiu ir pa­li­ki­te kam­ba­rio tem­pe­ra­tū­ro­je ma­žiau­siai 2 va­lan­doms, o ga­li­ma ir iki pa­ros lai­ko.

Įkai­tin­ki­te or­kai­tę iki 190 laips­nių, pa­šau­ki­te ma­sę ir kep­ki­te apie 1 va­lan­dą, tol, kol na­mi­nė duo­na gra­žiai ap­skrus, o pa­ga­liu­ku pa­ba­džius, šis iš­liks sau­sas.

Jei no­ri­te sal­des­nės duo­nos, pa­pil­dy­ki­te su­dė­tį džio­vin­to­mis span­guo­lė­mis ar ra­zi­no­mis, o avi­ži­nius dribs­nius ga­li­te pa­keis­ti bo­li­vi­nės ba­lan­dos (kinvos) dribs­niais.

Iš­kep­tą duo­ną pjaus­ty­ki­te tik vi­siš­kai at­vė­su­sią, maž­daug po 2 va­lan­dų, ir mė­gau­ki­tės.

Svei­kuo­liš­ką na­mi­nę duo­ną ga­li­te lai­ky­ti šal­dy­tu­ve iki 2 sa­vai­čių.

Rim­vy­das siū­lo svei­kuo­liš­ką duo­ną val­gy­ti tin­ka­mai. Ne­de­rė­tų nau­do­ti su­muš­ti­niui su rū­ky­ta deš­ra. Ver­čiau pa­gar­din­ti rie­ke­lę duo­nos avo­ka­do skil­te­lė­mis, šiek tiek po­mi­do­ro ar la­ši­šos ga­ba­lė­liu.


To­pi­nam­bų sa­lo­tos

Jo­niš­kie­tė As­ta NAT­RIE­NĖ pa­va­sa­rį ga­mi­na mais­tin­gas to­pi­nam­bų gum­bų sa­lo­tas, ku­rias la­bai mėgs­ta ir sū­nus Ro­ber­tas. Siū­lo­me iš­mė­gin­ti re­cep­tą „Šiau­lių kraš­to“ skai­ty­to­jams.

Sa­lo­toms rei­kės: to­pi­nam­bų gum­bų, mor­kų, garš­vų la­pe­lių. Pro­por­ci­jas de­ri­na­me pa­gal sa­vo sko­nį. Taip pat – šla­ke­lio alie­jaus, drus­kos, čes­na­ko.

Mor­kas ir to­pi­nam­bus nu­lu­pa­me, stam­biai su­tar­kuo­ja­me ar­ba su­pjaus­to­me grie­ži­nė­liais. Garš­vų la­pe­lius nu­plau­na­me ir su­smul­ki­na­me. Vis­ką su­mai­šo­me su alie­ju­mi ir drus­kos žiups­ne­liu. Ga­li­ma už­la­šin­ti ir cit­ri­nos sul­čių, dė­ti obuo­lio. Pa­sak As­tos, kai no­ri­si so­čiau, la­bai tin­ka į to­kias sa­lo­tas įber­ti mais­tin­gų sėk­lų, pa­vyz­džiui, mo­liū­gų, sau­lėg­rą­žų.

Ska­naus!


Su­muš­ti­nu­kai su dar­žo­vė­mis

Pak­ruo­jie­tė Ra­sa STE­PO­NĖ, dir­ban­ti ad­mi­nist­ra­to­re, mėgs­ta ga­min­ti ir yra iš­ra­din­ga šei­mi­nin­kė. Kar­tą jau da­ly­va­vo re­cep­tų kon­kur­se ir dabar da­li­ja­si vie­nu sa­vo re­cep­tu. Šį kar­tą siū­lo pa­si­ga­min­ti neįp­ras­tų su­muš­ti­nu­kų.

Rei­kės: juo­dos duo­nos, ža­lių mor­kų, čes­na­ko, ma­jo­ne­zo, cu­ki­ni­jos, alie­jaus cuki­ni­jai ir duo­nai kep­ti, po­mi­do­rų pa­da­žo, svo­gū­no ro­pu­tės, pet­ra­žo­lių.

Duo­nos rie­kes pjau­na­me į 3 da­lis, kad išei­tų ne­di­de­li ga­ba­lė­liai, ir ap­ke­pa­me iš abie­jų pu­sių. Mor­kas su­tar­kuo­ja­me per bu­ro­ki­nę tar­ką ar šiek tiek smul­kiau ir įspau­dę čes­na­ko mai­šo­me su ma­jo­ne­zu (čes­na­ko pa­gal sko­nį). Su­mai­šę po šaukš­te­lį de­da­me ant ap­kep­tos duo­nos.

Cu­ki­ni­ją, jei ji se­na, nu­lu­pa­me ir iš­sko­bia­me sėk­las, jei jau­na, tai pjaus­to­me ga­ba­lė­liais, kad gra­žiai at­ro­dy­tų ant duo­nos rie­ke­lės.

Gra­žiai ap­ke­pę cu­ki­ni­ją iš abie­jų pu­sių de­da­me ant mor­kų. O ant cu­ki­ni­jos – šaukš­te­lį po­mi­do­rų pa­da­žo. Tiek, kad ne­bėg­tų nuo su­muš­ti­nu­ko. Ant po­mi­do­rų pa­da­žo – pus­žie­džiais pjaus­ty­to svo­gū­niu­ko. Jei svo­gū­nai stam­būs, ga­li­me dė­ti pus­žie­džio tik da­lį. Puoš­ti kiek­vie­ną rie­ke­lę ma­ža ša­ke­le pet­ra­žo­lės.

„Su­muš­ti­nu­kai la­bai gar­dūs, vy­rai be­veik vi­sa­da cu­ki­ni­ją pa­lai­ko la­ši­nu­kų ga­ba­lė­liu, tai mie­lai ker­ta prie alaus, ir čes­na­kas la­bai tin­ka. Mo­te­rims pa­tin­ka įdo­mus sko­nis, daug dar­žo­vių, spal­vi­nė ga­ma. Kiek kar­tų ga­mi­nau, vis ne­pa­vyks­ta nu­fo­tog­ra­fuo­ti – tuoj pat dings­ta nuo sta­lo, – sa­ko po­nia Ra­sa ir lin­ki: – Ska­naus! Juk ne už kal­nų dar­žo­vių bus pil­ni dar­žai.“


So­tūs bul­vi­nu­kai

Ge­no­vai­tė ZDA­NIE­NĖ, ak­ty­vi Ku­tiš­kių kai­mo (Rad­vi­liš­kio ra­jo­nas) bend­ruo­me­nės na­rė, mėgs­ta pa­šei­mi­nin­kau­ti vir­tu­vė­je. „Šiau­lių kraš­to“ skai­ty­to­jams ji siū­lo ne­su­dė­tin­go ir so­taus pa­tie­ka­lo re­cep­tą.

Rei­kės: 3–4 bul­vių, 1 ne­di­de­lės cu­ki­ni­jos (ko­kios par­duo­da­mos pre­ky­bos cent­ruo­se), 2 kiau­ši­nių, 2 šaukš­tų mil­tų, 1 šaukš­to ma­jo­ne­zo, kep­tos vi­štie­nos ar­ba vir­tos deš­ros, prie­sko­nių, kra­pų, svo­gū­nų laiš­kų, drus­kos, pi­pi­rų.

Bul­ves ir cu­ki­ni­ją (bul­vės tu­rė­tų su­da­ry­ti apie du treč­da­lius ma­sės) rei­kia su­tar­kuo­ti stam­bia ("bu­ro­ki­ne") trin­tu­ve. Tar­kių nu­sunk­ti ne­rei­kia. Su­dė­ti plak­tus kiau­ši­nius, mil­tus, ma­jo­ne­zą.

Vis­ką ge­rai iš­mai­šius, ma­sę pa­pil­dy­ti ne­di­de­liais pjaus­ty­tos kep­tos viš­tie­nos ar­ba vir­tos deš­ros ga­ba­lė­liais. Įber­ti mėgs­ta­mų prie­sko­nių ar­ba smul­kin­tų švie­žių kra­pų bei svo­gū­no laiš­kų (pa­gal kiek­vie­no sko­nį).

Šaukš­tu dė­ti į kep­tu­vę ir kep­ti alie­ju­je ar­ba ga­li­ma ga­rin­ti virš puo­do įsta­ty­ta­me tink­le­ly­je. Nuo ma­jo­ne­zo bul­vi­nu­kai iš­si­pu­čia. Juos ska­nu val­gy­ti su mėgs­ta­mu pa­da­žu.

Ska­naus!


Kel­mės ra­jo­ne, Už­ven­čio se­niū­ni­jos Gir­ni­kų kai­me, gy­ve­nan­ti Vi­ta VA­LIE­NĖ puo­šia ap­lin­ką, da­ro įvai­rius rank­dar­bius. Mėgs­ta ir šei­mi­nin­kau­ti, ga­min­ti pa­pras­tus ir gur­ma­niš­kus val­gius. Tu­ri pri­si­kau­pu­si ke­lis są­siu­vi­nius už­si­ra­šy­tų re­cep­tų ir iš­kar­pų iš žur­na­lų bei laik­raš­čių. Ypač mėgs­ta pa­tie­ka­lus su įda­ru.

„Šiau­lių kraš­to“ skai­ty­to­jams po­nia Vi­ta siū­lo iš­ban­dy­ti vie­ną iš mėgs­ta­miau­sių sa­vo pa­tie­ka­lų.

Viš­tos krū­ti­nė­lės miš­rai­nė

Pa­tie­ka­lui rei­kės: 1 viš­tos krū­ti­nė­lės, 1 dė­žu­tės kon­ser­vuo­tų ana­na­sų, 50 gra­mų grai­kinių rie­šu­tų, 50 gra­mų ana­kar­džių rie­šu­tų, 100 gra­mų vy­nuo­gių, ke­lių šaukš­tų ma­jo­ne­zo.

Viš­tos krū­ti­nė­lę iš­ver­da­me, su­plė­šo­me ją ne­di­de­liais, maž­daug pu­pe­lės dy­džio, ga­ba­liu­kais.

Sa­lo­ti­nės dug­ną iš­te­pa­me ma­jo­ne­zu. Su­be­ria­me sluoks­nį grai­ki­nių rie­šu­tų, ant jų de­da­me sluoks­nį ana­na­sų. Tuo­met sluoks­nį viš­tos krū­ti­nė­lės, ant jos – sluoks­nį ana­kar­džių rie­šu­tų. Ant jų už­te­pa­me ma­jo­ne­zo. Miš­rai­nės vir­šų pa­puo­šia­me vy­nuo­gė­mis.

Miš­rai­nę ge­riau­sia pa­ruoš­ti iš va­ka­ro. Per nak­tį pa­lai­ky­ti už­deng­tą šal­dy­tu­ve, kad įsi­ger­tų ma­jo­ne­zas. Ry­tą ga­li­ma val­gy­ti su duo­na, ban­de­le ar ne­tgi bul­vė­mis.

Ska­naus!


Pak­ruo­jo ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos So­cia­li­nės rū­py­bos sky­riaus ve­dė­ja Dai­va RUT­KE­VI­ČIE­NĖ da­li­ja­si mėgs­ta­mo ap­ke­po re­cep­tu.

Varš­kės ap­ke­pas

Rei­kės: 2 kiau­ši­nių, 4–5 šaukš­tų ma­nų kruo­pų, treč­da­lio stik­li­nės pie­no, pa­ke­lio varš­kės, 3 šaukš­tų cuk­raus, 2 šaukš­te­lių se­za­mų sėk­lų.

Ma­nų kruo­pos už­pi­la­mos pie­nu ir pa­lie­ka­mos iš­brink­ti. Kiau­ši­nių bal­ty­mai at­ski­ria­mi nuo try­nių. Pla­kik­liu bal­ty­mai iš­pla­ka­mi iki stan­džių pu­tų. Try­niai, iš­brin­kin­tos kruo­pos, cuk­rus ir varš­kė su­de­da­mi į in­dą, la­bai ge­rai iš­tri­na­mi iki vien­ti­sos ma­sės.

Bal­ty­mų pu­tos at­sar­giai ima­mos šaukš­tu ir su­de­da­mos į varš­kės ma­sę. Vis­kas ge­rai, bet ne­sku­bant iš­mai­šo­ma, su­de­da­ma į svies­tu iš­tep­tą ke­pi­mo for­mą, api­bars­to­ma se­za­mų sėk­lo­mis.

Ap­ke­pas pa­šau­na­mas į iki 150 laips­nių įkai­tin­tą or­kai­tę. Ke­pa­ma 40 mi­nu­čių.

Val­go­mas karš­tas su le­dais.

Į ap­ke­pą ga­li­ma dė­ti ir na­mi­nės obuo­lių uo­gie­nės, mir­ky­tų ra­zi­nų ar aguo­nų – jo sko­nis ga­li bū­ti įvai­rus.

Ska­naus!


Jo­niš­kio lopšelio-darželio „Sau­lu­tė“ mu­zi­kos mo­ky­to­ja me­to­di­nin­kė Gra­ži­na PAM­PA­RIE­NĖ sy­kį iš­ban­dė ko­le­gės Li­nos Bal­čiū­nie­nės pa­siū­ly­tą pi­cos re­cep­tą, ku­ris la­bai pa­ti­ko, nes pa­tie­ka­las grei­tai pa­ga­mi­na­mas. Re­cep­tą ji siū­lo iš­mė­gin­ti ir „Šiau­lių kraš­to“ skai­ty­to­jams.

Ko­le­gės pi­ca

Pi­cai rei­kės: pu­sės lit­ro šil­to van­dens, pu­sės pa­ke­lio sau­sų mie­lių, tru­pu­čio drus­kos, 4–5 šaukš­tų aly­vuo­gių alie­jaus, mil­tų, 2–3 šaukš­tų po­mi­do­rų pa­da­žo, 2–3 skil­te­lių čes­na­ko (ga­li­ma ir svo­gū­no dė­ti), tar­kuo­to fer­me­nti­nio sū­rio ir pa­si­rink­ti­nai pa­gal sko­nį – rū­ky­tų deš­re­lių, dak­ta­riš­kos deš­ros, šo­ni­nės ar­ba vir­tos, rū­ky­tos viš­tie­nos.

Iš van­dens, mie­lių, drus­kos, alie­jaus ir mil­tų šaukš­tu iš­mai­šo­me ir su­min­ko­me teš­lą (ga­li­ma ir ran­ko­mis min­ky­ti) iki la­bai tirš­tos kon­sis­ten­ci­jos. Ke­pi­mo skar­dą iš­klo­ja­me ke­pi­mo po­pie­riu­mi, pa­te­pa­me rie­ba­lais. Teš­la iš­klo­ja­me skar­dą. Sluoks­nis tu­ri bū­ti ne­sto­ras.

Ta­da už­te­pa­me sluoks­nį po­mi­do­rų pa­da­žo, be­ria­me su­pjaus­ty­tas čes­na­ko skil­te­les ir svo­gū­ną, jei­gu pa­sta­rą­jį mėgs­ta­me. Ta­da už­bars­to­me tar­kuo­tą fer­men­ti­nį sū­rį, de­da­me pjaus­ty­tas deš­re­les, viš­tie­ną ar­ba šo­ni­nę.

Pa­ruoš­tą ga­mi­nį pa­šau­na­me į la­bai karš­tą (iki 230–250 laips­nių įkai­tin­tą) or­kai­tę ir ke­pa­me apie 20 mi­nu­čių.

Ska­naus!


Pak­ruo­jie­tė Gre­ta Kom­paus­kai­tė ke­lis mė­ne­sius stu­di­juo­da­ma  pra­lei­do Pie­tų Ko­rė­jo­je. Tarp­tau­ti­nio vers­lo stu­di­jų ma­gist­rė „Šiau­lių kraš­to“ skai­ty­to­jams siū­lo pa­si­ga­min­ti ko­rė­jie­tiš­ką pa­tie­ka­lą. Mer­gi­na įspė­ja, kad ko­rė­jie­čių val­giai – ašt­ro­ko sko­nio.

Ko­rė­jie­tiš­ka viš­tie­na

Rei­kės: pu­sės ki­log­ra­mo viš­tie­nos krū­ti­nė­lės, drus­kos, mal­tų pi­pi­rų, mal­to im­bie­ro, bul­vių ar­ba ku­ku­rū­zų krak­mo­lo.

Viš­tie­ną su­pjaus­ty­ti no­ri­mo dy­džio ga­ba­lė­liais, su­mai­šy­ti su drus­ka, pi­pi­rais, mal­tu im­bie­ru. Kiek­vie­ną ga­ba­lė­lį ap­vo­lio­ti krak­mo­le ir kep­ti įkai­tin­ta­me alie­ju­je apie 10 mi­nu­čių. Ta­da išim­ti, leis­ti at­vės­ti apie 10 mi­nu­čių ir vėl įdė­ti kep­ti apie 8–10 mi­nu­čių.

Taip pat ga­li­ma kep­ti viš­tie­ną su kau­lais, pavyzdžiui, su­smul­kin­tus spar­ne­lius.

Pa­da­žui rei­kės: 4 skil­te­lių čes­na­ko, 1–3 džio­vin­tų aitriųjų paprikų (pa­gal ašt­ru­mo po­rei­kį), 1/4 puo­de­lio so­jų pa­da­žo, pu­sės puo­de­lio sal­džia­rūgš­čio ry­tie­tiš­ko pa­da­žo, 1 šaukš­to ac­to, 1–2 šaukš­tų me­daus, tru­pu­čio alie­jaus.

Į kep­tu­vę pil­ti alie­jų (2–3 šaukš­tus), su­smul­kin­tą čes­na­ką ir aitriąsias paprikas. Mai­šy­ti ir kep­ti apie 30 se­kun­džių. Ta­da pil­ti so­jų pa­da­žą, ac­tą, sal­džia­rūgš­tį pa­da­žą, mai­šy­ti. Kai pra­dės bur­bu­liuo­ti, įdė­ti me­dų, iš­mai­šy­ti, nuim­ti nuo ug­nies, leis­ti šiek tiek at­vės­ti.

Iš­ke­pus viš­tie­nai iš nau­jo kai­tin­ti pa­da­žą, kol pra­dės bur­bu­liuo­ti, į pa­da­žą dė­ti viš­tie­nos ga­ba­liu­kus, vi­si ga­ba­liu­kai tu­ri pa­si­deng­ti pa­da­žu. Suk­rės­ti pa­tie­ka­lą į du­be­nį, ga­li­ma pa­tiek­ti su ry­žiais ir dar­žo­vė­mis. (Pie­tų Ko­rė­jo­je po­pu­lia­ru pa­tiek­ti su rau­gin­tais agur­kais, ma­ri­nuo­tais ri­di­kais.)

Ska­naus!


Ri­ta VI­LI­MAI­TĖ, Rad­vi­liš­kio pa­ra­pi­jos bend­ruo­me­nės so­cia­li­nių pa­slau­gų cent­ro va­do­vė, ne­mėgs­ta il­gai gaiš­ti vir­tu­vė­je, to­dėl ir „Šiau­lių kraš­to“ skai­ty­to­jams siū­lo iš­mė­gin­ti ska­nų, grei­tą ir pa­pras­tą pa­tie­ka­lą, ku­ris la­bai tin­ka prie ka­vos ar ar­ba­tos.

Pas­ka­nin­ti ta­le­riai

Rei­kės: ta­le­rių, 100 gra­mų rie­šu­tų, 100–200 gra­mų sau­lėg­rą­žų, 100–150 gra­mų se­za­mų sėk­lų, 150 mi­li­lit­rų cuk­raus (ge­riau ru­do­jo), 50 gra­mų svies­to, apie 200 mi­li­lit­rų grie­ti­nė­lės. Ga­li­ma dė­ti su­smul­kin­tų džio­vin­tų vai­sių.

Sus­mul­ki­na­me rie­šu­tus sū­rio ma­lū­nė­liu (ge­riau nau­do­jant stam­bes­nius ašmenis, su­pi­la­me sau­lėg­rą­žas (da­lį sau­lėg­rą­žų ir­gi susmulkiname, se­za­mų sėk­las, cuk­rų, su­pi­la­me iš­ly­dy­tą svies­tą, grie­ti­nė­lę, vis­ką iš­mai­šo­me.

Ant si­li­ko­ni­nio pa­dėk­liu­ko (ar­ba ke­pi­mo popieriaus) su­dė­lio­ja­me ta­le­rius (ar­ba­ti­nius traš­ku­čius – mi­ni vafliukus), o ant jų vir­šaus šaukš­te­liu iš­dė­lio­ja­me su­mai­šy­tą­ją ma­sę. Ke­pa­me or­kai­tė­je apie 15 mi­nu­čių 190 laipsnių temperatūroje.

Ska­naus!


Bly­nai kiek­vie­nam

Šiau­lių mies­to ir ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to Kri­mi­na­li­nės po­li­ci­jos sky­riaus Ant­ro­jo po­sky­rio vir­ši­nin­kė Ra­mu­nė BER­ŽANS­KIE­NĖ da­li­ja­si pa­tie­ka­lo re­cep­tu, ku­rį pa­dik­ta­vo jos sū­nus stu­den­tas. Pa­ti pa­ban­dė: ir pa­vy­ko, ir pa­ti­ko.

Pa­rei­gū­nės žo­džiais, toks re­cep­tas la­bai pra­ver­čia ne­tu­rin­tiems daug lai­ko šei­mi­nin­kau­ti, ta­čiau no­rin­tiems svei­kai mai­tin­tis. Pa­tie­ka­las – pa­pras­tas, grei­tas ir so­tus, tin­kan­tis ir pus­ry­čiams, ir va­ka­rie­nei.

Rei­kės: 90 gra­mų varš­kės, 30 mi­li­lit­rų pie­no, 2 kiau­ši­nių, 1 ba­na­no, 10 gra­mų avi­žų kruo­pų (ne dribs­nių, nors gal ga­li­ma ir su jais).

Į in­dą su­dė­ti varš­kę, su­pil­ti pie­ną, įmuš­ti kiau­ši­nius, įdė­ti ba­na­ną ir avi­žų kruo­pas. Vis­ką su­mai­šy­ti trin­tu­vu (blen­de­riu) ir kep­ti bly­nus. Iš šios ma­sės iš­ke­pa apie 16–20 bly­nų, pri­klau­so­mai nuo to, ko­kio sto­rio bly­nus ke­pa­me.

„Šiuos bly­niu­kus mėgs­ta vi­si, kas ra­ga­vo: ir spor­tuo­jan­tys, ir ne­la­bai, ir svei­kuo­liai ir ne vi­sai“, – sa­ko po­nia Ra­mu­nė.


DIE­NOS RE­CEP­TAS

Ty­tu­vė­nų mies­to (Kel­mės r.) se­niū­no pa­va­duo­to­ja Li­na LU­KO­ŠIE­NĖ  mėgs­ta ir mo­ka šei­mi­nin­kau­ti. Po­nia Li­na sa­ko, jog šei­mos šven­ti­nį Ve­ly­kų sta­lą su­da­ro tik na­mi­niai pa­tie­ka­lai. Be tra­di­ci­nių mar­gu­čių, kas­met ant sta­lo pui­kuo­ja­si duon­ke­pės kros­ny­je kep­tas na­mi­nis kum­pis bei na­mi­nė duo­nos gi­ra. Gi­ros ir šei­mos mėgs­ta­mo tor­to re­cep­tu ji da­li­ja­si su „Šiau­lių kraš­to“ skai­ty­to­jais.

Na­mi­nės duo­nos gi­ra

De­šim­čiai lit­rų gi­ros rei­kės: ke­pa­lo juo­dos ru­gi­nės duo­nos (su­pjaus­ty­tos rie­kė­mis ir su­džio­vin­tos), dvie­jų sau­jų kmy­nų, 300 gra­mų cuk­raus (ga­li­ma dau­giau ar ma­žiau, pa­gal sko­nį), 3–4 apy­nių spur­gų  (pa­vi­ri­na­me 3 mi­nu­tes ir nau­do­ja­me tik nuo­vi­rą), pu­sės pa­ke­lio sau­sų mie­lių.

Į van­de­nį su­pi­la­me kmy­nus ir už­vi­ri­na­me. Į du­be­nį su­de­da­me duo­ną, už­pi­la­me pen­kiais lit­rais karš­to van­dens ir už­den­gę pa­lie­ka­me 3-4 val. Dar šil­tą skys­tį su iš­mir­ku­sia duo­na per­ko­šia­me per smul­kų sie­te­lį ar mar­lę. Į jį su­pi­la­me li­ku­sį van­de­nį, de­da­me 150 gra­mų cuk­raus, li­ku­sį cuk­rų pa­kai­ti­na­me iki ru­du­mo ir su­pi­la­me į ruo­šia­mą gi­rą. De­da­me mie­les, pi­la­me apy­nių nuo­vi­rą (ga­li­ma pa­ska­nin­ti ra­zi­no­mis). Pa­ruoš­tą šil­tą gi­rą už­den­gia­me ir lai­ko­me kam­ba­rio tem­pe­ra­tū­ro­je apie 12 va­lan­dų. Gi­rą at­vė­si­na­me. Lai­ko­me vė­siai, kad gi­ra ga­lė­tu­me mė­gau­tis il­giau.

„Rie­šu­čiu­kų“ tor­tas

De­ser­tui šei­mi­nin­kė daž­niau­siai ga­mi­na „Rie­šu­čiu­kų“ tor­tą.

Rei­kės: 3 kiau­ši­nių, 3 try­nių, tru­pu­čio mal­tų gvaz­di­kė­lių, mil­tų pa­gal po­rei­kį.

Kiau­ši­nius ge­rai iš­pla­ka­me, įbe­ria­me smul­kin­tų gvaz­di­kė­lių, mil­tų ir su­min­ko­me ne­la­bai kie­tą teš­lą. Pa­lai­ko­me šal­dy­tu­ve va­lan­dą. Teš­lą iš­ko­čio­ja­me, su­pjaus­to­me ma­žais ga­ba­lė­liais (kaip kū­čiu­kus). Juos iš­ver­da­me įkai­tin­tuo­se rie­ba­luo­se.

Rie­šu­čiu­kų su­ki­bi­mui iš­si­ver­da­me me­daus ma­sę iš 1 stik­li­nės cuk­raus, 3–4 šaukš­tų na­tū­ra­laus ir 3–4 šaukš­tų dirb­ti­nio me­daus. Ma­sę ver­da­me apie 10 mi­nu­čių, kad at­vė­su­si sting­tų. Dar karš­tą ma­sę su­pi­la­me ant iš­kep­tų rie­šu­čiu­kų, vis­ką de­da­me į rie­ba­lais pa­tep­tą tor­ti­nės for­mą ir pa­lie­ka­me at­vės­ti. Tor­tą pa­puo­šia­me pa­gal sa­vo fan­ta­zi­ją.

Ska­naus!


Kiau­ši­niai kek­so for­me­lė­se

Pak­ruo­jo vi­suo­me­nės svei­ka­tos biu­ro di­rek­to­rius Vid­man­tas SVE­ČIU­LIS juo­kau­ja, kad ypa­tin­gais ku­li­na­ri­niais ga­bu­mais ne­pa­si­žy­mi, bet mo­ka pa­ruoš­ti „kiau­ši­nius ki­taip“. Tai – šei­mos gal­vos šeš­ta­die­nio ry­to už­duo­tis.

Rei­kės: kiau­ši­nių, įvai­rių mė­gsta­mų ža­lu­my­nų, pie­vag­ry­bių, drus­kos ir prie­sko­nių, tru­pu­čio svies­to. Vi­si pro­duk­tai ima­mi pa­gal val­gy­to­jų skai­čių.

Daug­kar­ti­nio nau­do­ji­mo kek­siu­kų for­mos iš­te­pa­mos svies­tu, į jas pri­pjaus­to­ma pie­vag­ry­bių, ža­lu­my­nų. Ant jų įmu­ša­mas kiau­ši­nis (po vie­ną į for­me­lę), pa­bars­to­mas drus­ka ir prie­sko­niais.

Kek­siu­kų for­mos pa­šau­na­mos į or­kai­tę, įkai­tin­tą iki 100–150 laips­nių. Ke­pa­ma 5 mi­nu­tes.

„Ši­taip pa­ruoš­tų kiau­ši­nių sko­nis yra ki­toks nei įpras­tų, kep­tų kep­tu­vė­je“, – sa­ko V. Sve­čiu­lis.

Ska­naus!


Viš­tie­nos keps­ne­liai

Jo­niš­kio ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Inf­rast­ruk­tū­ros sky­riaus Vie­šo­sios tvar­kos po­sky­rio ve­dė­ja Dai­va ZI­KIE­NĖ mėgs­ta viš­tie­nos keps­ne­lius, ku­riuos ke­pa or­kai­tė­je. Re­cep­tą ji siū­lo iš­mė­gin­ti ir „Šiau­lių kraš­to“ skai­ty­to­jams.

Pa­tie­ka­lui rei­kės: pu­sės viš­tos krū­ti­nė­lės fi­lė, 1 kiau­ši­nio, 2 čes­na­ko skil­te­lių (ga­li­ma ir dau­giau pa­gal sko­nį), prie­sko­nių (drus­kos, mal­tų pi­pi­rų, ba­zi­li­kų, per­si­la­do – kla­si­ki­nio pet­ra­žo­lių, čes­na­ko ir jū­ros drus­kos de­ri­nio, ma­žo in­de­lio 35 pro­cen­tų rie­bu­mo grie­ti­nė­lės, apie 150 gra­mų mė­gsta­mo tar­kuo­to fer­men­ti­nio sū­rio, aro­ma­ti­nio alie­jaus.

Viš­tie­nos fi­lė su­pjaus­to­me ma­žais smul­kiais ga­ba­liu­kais, įmu­ša­me kiau­ši­nį, su­be­ria­me prie­sko­nius, su­de­da­me per­trin­tus čes­na­kus ir vis­ką šaukš­tu iš­mai­šo­me.

Pa­ruo­šia­me stik­li­nį in­dą kep­ti or­kai­tė­je: iš­te­pa­me jį aro­ma­ti­niu alie­ju­mi (ga­li bū­ti su roz­ma­ri­nais, čes­na­kais), for­muo­ja­me keps­ne­lius kaip kot­le­tu­kus ir de­da­me kep­ti į or­kai­tę. Ke­pa­me 15 mi­nu­čių. In­do už­deng­ti fo­li­ja ar ke­pi­mo po­pie­riu­mi ne­rei­kia.

Keps­ne­liams ke­pant pa­ruo­šia­me už­pi­lą. Tar­kuo­tą sū­rį su­mai­šo­me su grie­ti­nė­le. Už­pi­la­me mi­ši­nį ant keps­ne­lių, ku­riuos pa­šau­na­me dar 15 mi­nu­čių į 180 laips­nių tem­pe­ra­tū­ros or­kai­tę. Val­go­me su vir­tais ry­žiais ir dar­žo­vių gar­ny­ru.

Ska­naus!


Ma­ri­nuo­ti šon­kau­liu­kai

And­rius AGA­NAUS­KAS, did­me­ni­nės pre­ky­bos par­da­vi­mų va­dy­bi­nin­kas, mėgs­ta po dar­bų pa­si­su­kio­ti vir­tu­vė­je ir ar­ti­mus žmo­nes pa­le­pin­ti ska­nes­niais, ne­re­tai – ir su­dė­tin­ges­niais pa­tie­ka­lais. „Šiau­lių kraš­to“ skai­ty­to­jams jis siū­lo pa­si­ga­min­ti ne­su­dė­tin­gą, bet so­tų ir ska­nų pa­tie­ka­lą – ma­ri­nuo­tus šon­kau­liu­kus.

Rei­kės: apie 1 ki­log­ra­mą (pri­klau­so­mai nuo val­gy­to­jų skai­čiaus) kiau­lie­nos šon­kau­liu­kų, 1 svo­gū­no, 4 šaukš­tų aly­vuo­gių alie­jaus, 2 šaukš­tų me­daus, 2 šaukš­tų gars­ty­čių (ge­riau­siai tin­ka gars­ty­čios su grū­de­liais), 2 šaukš­tų mal­tos sal­džio­sios pa­pri­kos, 0,5 šaukš­te­lio uo­gi­nės pa­pri­kos prie­sko­nių, 0,5 šaukš­te­lio mal­tų juo­dų­jų pi­pi­rų, šiek tiek džio­vin­tų čiob­re­lių ir džio­vin­tų roz­ma­ri­nų, drus­kos, bul­vių, ke­lių skil­te­lių čes­na­ko.

Pa­da­žui rei­kės su­smul­kin­tą svo­gū­ną pa­ke­pin­ti alie­ju­je, kol su­minkš­tės, ta­da su­dė­ti su­smul­kin­tas čes­na­ko skil­te­les, me­dų, gars­ty­čias, drus­ką, čiob­re­lius, roz­ma­ri­ną, uo­gi­nę bei sal­džią­ją pa­pri­ką ir pi­pi­rus. No­rin­tys ašt­res­nio pa­tie­ka­lo, ga­li įpjaus­ty­ti šiek tiek aitriosios paprikos. Pa­kai­tin­ti vis­ką apie 3–5 mi­nu­tes, bet neuž­vir­ti.

Šon­kau­lius su­pjaus­ty­ti po vie­ną kau­liu­ką. Su­pil­ti karš­tą pa­da­žą ant šon­kau­liu­kų, ge­rai įtrin­ti ir pa­lik­ti ke­lio­li­kai mi­nu­čių.

Bul­ves su­pjaus­ty­ti išil­gai skil­te­lėmis.

Į ke­pi­mo ran­ko­vę (ar­ba ke­pi­mo in­dą su dang­čiu) su­dė­ti bul­vių skil­te­les ir šon­kau­liu­kus su vi­su pa­da­žu. Už­riš­ti ran­ko­vės ga­lus, ša­ku­te pa­da­ry­ti ke­lias sky­lu­tes ir šau­ti į įkai­tin­tą or­kai­tę. Kep­ti maž­daug apie 1 va­lan­dą.

Iš­ke­pu­sius su bul­vė­mis šon­kau­liu­kus ap­lie­ti skar­do­je esan­čiu pa­da­žu.

Ska­naus!


Na­mi­niai špro­tai

Ri­ma IVA­NO­VA, „Šiau­lių kraš­to“ rek­la­mos sky­riaus koor­di­na­to­rė, yra iš­ra­din­ga šei­mi­nin­kė. Ji siū­lo pa­si­ga­min­ti na­mi­nių špro­tų, ku­rių sko­nis pri­lygs­ta rū­ky­tiems špro­tams.

Rei­kės: 1 kg švie­žių stri­melių ar­ba kil­ku­čių (ga­li bū­ti ir šal­dy­tos).

Už­pi­lui: 2 sau­jų svo­gū­nų lukš­tų, 1 šaukš­to (be kau­po) drus­kos, 1 šaukš­te­lio cuk­raus (be kau­po), 0,5 stik­li­nės alie­jaus, 1 šaukš­te­lio ar­bat­žo­lių (juo­do­sios ar­ba­tos).

Ar­bat­žo­les už­pli­ky­ti 1 stik­li­ne ver­dan­čio van­dens ir pa­lik­ti pa­sto­vė­ti 15 mi­nu­čių. Svo­gū­nų lukš­tus ge­rai nu­plau­ti. Žu­vį iš­va­ly­ti, nu­pjau­ti gal­vas.

Į ke­taus puo­dą ar­ba puo­dą sto­ru dug­nu įdė­ti sau­ją svo­gū­nų lukš­tų. Su­dė­ti žu­vį, ge­riau­siai sluoks­niuo­ti sker­sai ir išil­gai. Į per­koš­tą ar­ba­tą įde­da­me drus­kos ir cuk­raus ir iš­mai­šo­me. Už­pi­la­me ar­ba­ta žu­vį. Pi­la­me alie­jų. Vis­ką už­den­gia­me ant­ra svo­gū­nų lukš­tų sau­ja.

Sta­to­me puo­dą ant ug­nies ir, kai už­virs, kai­ti­na­me ant pa­čios ma­žiau­sios ug­nies 3 va­lan­das (stri­me­les), ar­ba 2 va­lan­das (kil­kes).

Puo­das ne­tu­rė­tų bū­ti la­bai pla­tus, nes rei­kia, kad skys­tis vis­ką ap­sem­tų.

Bai­gus troš­kin­ti su­dė­ti žu­ve­les į in­dą ir už­pil­ti jas puo­de li­ku­siu skys­čiu (tik jį per­koš­ki­te). Išei­na pui­kūs na­mi­niai špro­tų kon­ser­vai.

Ska­naus!


Pak­ruo­jo se­niū­no pa­va­duo­to­ja Ni­jo­lė VĖ­TIE­NĖ – nuo­lat už­siė­mu­si, to­dėl ver­ti­na grei­tai pa­ga­mi­na­mus, bet ska­nius pa­tie­ka­lus. To­kius, kaip jos mėgs­ta­mas obuo­lių py­ra­gas, ku­rio re­cep­tu da­li­ja­si su „Šiau­lių kraš­to“ skai­ty­to­jais.

Grei­tas obuo­lių py­ra­gas

Rei­kės: pen­kių kiau­ši­nių, po stik­li­nę cuk­raus ir mil­tų, pu­sės stik­li­nės alie­jaus, pu­sant­ro ar­ba­ti­nio šaukš­te­lio ke­pi­mo mil­te­lių. Obuo­lių – pa­gal sko­nį, bet kuo jų dau­giau – tuo ska­niau.

Vis­kas, iš­sky­rus obuo­lius, su­de­da­ma į in­dą ir iš­mai­šo­ma plakikliu. Obuo­liai nu­lu­pa­mi, su­pjaus­to­mi no­ri­mo dy­džio ga­ba­liu­kais ar skil­te­lė­mis, su­de­da­mi į teš­lą.

Į ke­pi­mo in­dą su­dė­ta ma­sė šau­na­ma į or­kai­tę, įkai­tin­tą iki 180 laips­nių. Ke­pa­ma apie 20 mi­nu­čių – kol py­ra­gas pa­si­da­ro rus­vas, tik­ri­nant, ar jau iš­ke­pęs.

Ska­naus!


Kel­mės ra­jo­ne, Už­ven­ty­je, gy­ve­nan­ti Vil­ma BAŠ­KIE­NĖ pagal pro­fe­si­ją – mo­ky­to­ja, vė­liau per­si­kva­li­fi­ka­vo į so­cia­li­nes dar­buo­to­jas. Atei­ty­je mo­te­ris sva­jo­ja apie dar vie­ną pro­fe­si­ją – sa­vo so­dy­bo­je ves­ti val­gio ga­mi­ni­mo edu­ka­ci­nes pa­mo­kė­les. Dvie­jų sū­nų ma­ma la­bai mėgs­ta ga­min­ti. Suau­gu­siems sa­vo vai­kams pri­ga­mi­na mais­to ir įde­da į dė­žu­tes, kad tu­rė­tų vi­sai sa­vai­tei.

Kar­tais ji šei­mi­nin­kau­ja po­bū­viuo­se, pa­de­da kai­my­nams ir gi­mi­nėms. „Šiau­lių kraš­to“ skai­ty­to­jams po­nia Vil­ma siū­lo iš­ban­dy­ti jos ke­pa­mas ban­de­les.

Varš­kės teš­los ban­de­lės su far­šu

Ban­de­lėms rei­kės: 2 puo­de­lių mil­tų, 200 gra­mų svies­to, 200 gra­mų varš­kės, 2 šaukš­tų grie­ti­nės, žiups­ne­lio ke­pi­mo mil­te­lių, 500 gra­mų kiau­lie­nos far­šo, svo­gū­no, juo­dų­jų pi­pi­rų, drus­kos, prie­sko­nių, kiau­ši­nio.

Ant pjaus­ty­mo len­tu­tės su­be­ria­me mil­tus, pa­de­da­me svies­tą. Svies­tą ka­po­ja­me pei­liu. Smul­kūs ga­ba­lė­liai ap­si­vo­lio­ja mil­tais. Ka­po­ja­me, kol gau­na­me vien­ti­są ma­sę. Tuo­met su­de­da­me varš­kę ir grie­ti­nę, įbe­ria­me ne­pil­ną ar­ba­ti­nį šaukš­te­lį ke­pi­mo mil­te­lių ir dar šiek tiek pa­ka­po­ja­me. Tuo­met teš­lą ge­rai iš­min­ko­me. Su­de­da­me į po­lie­ti­le­no mai­še­lį ir apie po­rą va­lan­dų pa­lai­ko­me šal­dy­tu­ve.

Tuo me­tu pa­si­ruo­šia­me įda­rą. Far­šą pa­sū­do­me, pa­ska­ni­na­me su­smul­kin­tu svo­gū­nu, pi­pi­rais, jei­gu tu­ri­me – žo­le­lė­mis ar ki­tais prie­sko­niais.

Po po­ros va­lan­dų iš šal­dy­tu­vo iš­trauk­tą teš­lą iš­ko­čio­ja­me. Ant lakš­to kas ke­li cen­ti­met­rai de­da­me po šaukš­te­lį įda­ro, lakš­tą už­len­kia­me ir nu­spau­džia­me for­me­le, ban­de­lės ga­lus dar šiek tiek pa­spau­di­nė­ja­me pirš­tais, kad neiš­si­žio­tų. De­da­me į skar­dą.

Į du­be­nį su­mu­ša­me kiau­ši­nį, jį iš­pla­ka­me. Pla­ki­niu ap­te­pa­me ban­de­les. Skar­dą ki­ša­me į 200 laips­nių tem­pe­ra­tū­ro­s or­kai­tę.  Pap­ras­tai ban­de­lės iš­ke­pa per 10–15 mi­nu­čių. Tin­ka su sul­ti­niu, ka­va ir ki­tais gė­ri­mais.

Įda­rą ga­li­ma pa­da­ry­ti iš žu­vies ar­ba pa­ke­pin­tų dar­žo­vių. Jei­gu lie­ka teš­los, ga­li­ma ją su­pjaus­ty­ti juos­te­lė­mis, api­bars­ty­ti kmy­nais ir iš­kep­ti sau­sai­nių.

Ska­naus!


Šiuo me­tu Pa­ne­vė­žy­je gy­ve­nan­ti, bet Ža­ga­rės (Jo­niš­kio ra­jo­nas) ne­pa­mirš­tan­ti ir jo­je vis ap­si­lan­kan­ti Ge­no­vai­tė KAČ­KIE­NĖ su­gal­vo­jo, kaip iš­ra­din­gai pa­nau­do­ti li­ku­sį su­džiū­vu­sį ba­to­ną ar­ba duo­ną. Taip ne­ty­čia išė­jo pui­kūs bly­nai. Re­cep­tą siū­lo­ iš­mė­gin­ti ir „Šiau­lių kraš­to“ skai­ty­to­jams.

(Ne)pa­pras­ti bly­nai su ba­to­nu

Bly­nams rei­kės: 6–7 pa­džiū­vu­sių ba­to­no ar­ba duo­nos (ga­li­ma ir abie­jų) rie­ku­čių, pie­no, 2 kiau­ši­nių, ne­men­kos svo­gū­no gal­vu­tės, čes­na­ko, ki­tų mė­gsta­mų prie­sko­nių, šaukš­to su kau­pu mil­tų, alie­jaus, deš­ros ar vir­tos mė­sos (ne­bū­ti­nai).

Ba­to­ną ir duo­ną iš­mir­ko­me pie­ne ir su­tri­na­me, su­mai­go­me, įmu­ša­me du kiau­ši­nius, de­da­me su­smul­kin­tą ku­be­liais svo­gū­ną, su­trin­tą čes­na­ką, ku­be­liais pjaus­ty­tą deš­rą ar­ba mė­są, mil­tus ir iš­su­ka­me teš­lą.

Ga­li­me dar įmai­šy­ti ir šla­ke­lį alie­jaus, bet ne­bū­ti­nai.

Ta­da įkai­ti­na­me alie­jų kep­tu­vė­je, teš­lą ka­bi­na­me šaukš­tu ir ke­pa­me kaip bly­nus. Sko­nis pa­na­šus į kot­le­tų, ne kiek­vie­nas ir at­spė­ja, iš ko jie pa­ga­min­ti.

Ska­naus!


Ing­ri­da RA­KAUS­KIE­NĖ, „Šiau­lių kraš­to“ spau­dos pla­tin­to­ja Pa­šuš­vy­je (Rad­vi­liš­kio r.), kar­tu su vy­ru mėgs­ta šei­mai ga­min­ti pa­pras­tus ir daug lai­ko ga­mi­nant nea­ti­man­čius pa­tie­ka­lus. Po­rą iš jų pa­šuš­vie­tė siū­lo pa­si­ga­min­ti ir „Šiau­lių kraš­to“ skai­ty­to­jams.

Troš­kin­ti gry­bai

Šį pa­tie­ka­lą gry­bau­ti mėgs­tan­ti Ing­ri­da ga­mi­na ga­na daž­nai. Jam pa­ga­min­ti rei­kia švie­žiai vir­tų, šal­dy­tų ar­ba sū­dy­tų (tuo­met gry­bus rei­kia nu­vir­ti) gry­bų, alie­jaus, svo­gū­no, po­mi­do­rų pa­da­žo ir pa­gal sko­nį drus­kos, pi­pi­rų, mal­tų lau­rų la­pe­lių.

Smul­kiai su­pjaus­ty­tus svo­gū­nus rei­kia pa­ke­pin­ti alie­ju­je, po to kar­tu ap­ke­pin­ti gry­bus. Į gau­tą ma­sę įpil­ti po­mi­do­rų pa­da­žo, pa­ska­nin­ti drus­ka, pi­pi­rais, lau­rų la­pe­liais ir dar tru­pu­tė­lį pa­troš­kin­ti.

Ska­niau­sia šiuos gry­bus val­gy­ti šal­tus su karš­to­mis bul­vė­mis.

Mor­kų sa­lo­tos

Šių grei­tai pa­ga­mi­na­mų sa­lo­tų daž­niau­siai ima­si Ing­ri­dos vy­ras.

Joms rei­kės su­tar­kuo­ti po­rą ža­lių mor­kų, jas su­mai­šy­ti su kon­ser­vuo­tais žir­ne­liais ar­ba vir­to­mis pu­pe­lė­mis ir vis­ką su­mai­šy­ti su grie­ti­nės ir ma­jo­ne­zo mi­ši­niu. Sa­lo­tos pa­gar­di­na­mos drus­ka ir pi­pi­rais.

Grei­ta ir ska­nu.


La­ši­šos ir bro­ko­lių gar­dė­sis

Dei­man­tė BA­ČIU­LĖ, Šiau­lių kul­tū­ros cent­ro di­rek­to­rė, da­li­ja­si sa­vo re­cep­tu.

„Mais­to ga­mi­ni­mas man nė­ra pa­ts mėgs­ta­miau­sias už­siė­mi­mas, tai grei­čiau bū­ti­ny­bė, – sa­ko Dei­man­tė. – Tad pri­zų už ku­li­na­ri­nius še­dev­rus tik­rai ne­si­ti­kiu, nors eks­pe­ri­men­ta­vi­mo die­nų pa­si­tai­ko ir gan ne­blo­gų. Sa­vo mi­ty­bos ra­cio­no neį­si­vaiz­duo­ju be mė­sos ir dar­žo­vių, ypač bul­vių pa­tie­ka­lų, ta­čiau „Šiau­lių kraš­to“ skai­ty­to­jams pa­tei­kiu žu­vies ir dar­žo­vių pa­tie­ka­lo re­cep­tą, ku­ris man vi­sa­da išei­na ir pui­kiai tin­ka sve­čiams pa­vai­šin­ti.“

Rei­kės: 750 g bro­ko­lių, 200 g la­ši­šos fi­lė, 250 g mil­tų, 2 kiau­ši­nių ir 1 kiau­ši­nio try­nio, 50 g svies­to, 100 g grie­ti­nės, 1 šaukš­te­lio ka­po­tų ba­zi­li­kų, drus­kos, taip pat 30 cm skers­mens ke­pi­mo for­mos.

Pa­sū­dy­ta­me 2 lit­rų van­de­ny­je apie 7 mi­nu­tes ver­da­mi nu­va­ly­ti bro­ko­liai, ku­rie į van­de­nį įde­da­mi jam už­vi­rus. Vė­liau su­ver­čia­mi į sie­tą ir pa­lie­ka­mi nu­var­vė­ti bei at­vės­ti.

Iš mil­tų, kiau­ši­nio try­nio, svies­to, 2–4 šaukš­tų šal­to van­dens ir pu­sės šaukš­te­lio drus­kos su­min­ko­ma teš­la. Iš­ko­čio­jus įklo­ja­ma į ke­pi­mo for­mą už­len­kiant ant jos kraš­tų.

La­ši­šos fi­lė su­pjaus­to­ma ma­žais ku­be­liais, jie su­be­ria­mi ant teš­los. Bro­ko­liai iš­dė­lio­ja­mi ant vir­šaus. Iš 2 kiau­ši­nių, 100 gra­mų grie­ti­nės, žiups­ne­lio drus­kos ir šaukš­te­lio ka­po­tų ba­zi­li­kų pa­da­ro­mas pla­ki­nys ir už­pi­la­mas ant bro­ko­lių.

Kep­ti apie 30 mi­nu­čių iki 200 laips­nių įkai­tin­to­je or­kai­tė­je.

Ska­naus!


Po­pu­lia­rus „tin­gi­nys“

Pak­ruo­jo ra­jo­no Ta­ry­bos sek­re­to­rė Re­gi­na SAM­KIE­NĖ ar­ti­muo­sius ir bend­ra­dar­bius vai­ši­na po­pu­lia­riu tin­gi­niu. Jo re­cep­tu da­li­ja­si ir su „Šiau­lių kraš­to“ skai­ty­to­jais.

Rei­kės 5-6 pa­ke­lių sau­sai­nių „Sel­ga“, pa­ke­lio ka­ka­vos mil­te­lių, 2 pa­ke­lių po 180 gra­mų svies­to, 2 in­de­lių kon­den­suo­to pie­no. Ga­li­ma dė­ti ir džio­vin­tų span­guo­lių, laz­dy­nų ar grai­kinių rie­šu­tų.

Sau­sai­niai su­tru­pi­na­mi, svies­tas, ka­ka­va ir kon­den­suo­tas pie­nas su­de­da­mi į puo­dą, su­mai­šo­mi ir kai­ti­na­mi, kol pra­de­da tirš­tė­ti.

Vi­si ing­re­dien­tai su­mai­šo­mi, tin­gi­nio ma­sė su­kre­čia­ma į for­mą ir pa­sta­to­ma šal­tai – daž­niau­siai per nak­tį. Lai­ko­ma šal­dy­tu­ve.

Ska­naus!


Varš­kės de­ser­tas su ku­ku­rū­zų dribs­niais

Ža­ga­rė­je (Jo­niš­kio ra­jo­nas) gy­ve­nan­ti Da­nu­tė ME­LE­NIE­NĖ sal­dų, šei­mos mė­gsta­mą varš­kės de­ser­tą su ku­ku­rū­zų dribs­niais pra­dė­jo ga­min­ti prieš de­šim­tį ar net dau­giau me­tų. Leng­vai pa­ga­mi­na­mo sal­dė­sio re­cep­tą ji siū­lo iš­mė­gin­ti ir „Šiau­lių kraš­to“ skai­ty­to­jams.

Rei­kės: 100 gra­mų ne­sal­džių ku­ku­rū­zų dribs­nių (sau­sų pus­ry­čių), 250 gra­mų 9 pro­cen­tų rie­bu­mo varš­kės, 100 mi­li­lit­rų grie­ti­nės, 100 mi­li­lit­rų 35 pro­cen­tų rie­bu­mo grie­ti­nė­lės, 100 gra­mų cuk­raus (mėgs­tan­tys sal­džiau ga­li dė­ti ir dau­giau), tar­kuo­tos cit­ri­nos žie­ve­lės, di­de­lės sau­jos mir­ky­tų ra­zi­nų, šaukš­te­lio va­ni­li­nio cuk­raus, 25 gra­mų že­la­ti­nos.

Varš­kę per­ma­la­me mės­ma­le ar­ba ge­rai su­tri­na­me du­be­ny­je, su­pi­la­me grie­ti­nę, cuk­rų, grie­ti­nė­lę, va­ni­li­nį cuk­rų, be­ria­me tar­kuo­tą cit­ri­nos žie­ve­lę, su­tru­pin­tus, su­smul­kin­tus dribs­nius. Vis­ką su­mai­šo­me, įbe­ria­me ra­zi­nas, su­pi­la­me iš­tir­pin­tą že­la­ti­ną ir iš­mai­šo­me.

Si­li­ko­ni­nę for­mą iš­klo­ja­me svies­ti­niu po­pie­riu­mi, su­pi­la­me vi­są ma­sę ir pa­lai­ko­me šal­dy­tu­ve per nak­tį, kad su­sting­tų. Ska­naus!


Med­kir­čių bly­nai

Pu­ši­niš­kių kai­me (Rad­vi­liš­kio ra­jo­nas) gy­ve­nan­ti Zi­ta VĖ­ŽE­VI­ČIE­NĖ sa­vo šei­mai daž­nai ke­pa so­čius bly­nus. To­kius pat bly­nus kep­da­vo jos ma­ma miš­ke dir­ban­čiam tė­čiui. So­čių­jų bly­nų re­cep­tą po­nia Zi­ta siū­lo ir „Šiau­lių kraš­to“ skai­ty­to­jams.

Pa­tie­ka­lui rei­ka­lin­gus lie­ti­nius bly­nus ga­li­ma kep­ti ir iš kvie­ti­nių, ir iš ru­gi­nių mil­tų, kaip kam ska­niau. Į mil­tus įmuš­ti kiau­ši­nį, įpil­ti pie­no, la­bai tin­ka ir mi­ne­ra­li­nis van­duo, įber­ti drus­kos ir tru­pu­tį ke­pi­mo mil­te­lių.

Pri­si­ke­pus bly­nų, da­ry­ti įda­rą. Jam rei­kės dvie­jų kiau­ši­nių (jei dau­giau val­gy­to­jų – dau­giau). Kiau­ši­nius iš­plak­ti, įber­ti drus­kos, pi­pi­rų, įpil­ti apie 1,5 stik­li­nės pie­no (kam svar­bios ka­lo­ri­jos – van­dens).

Kep­tu­vė­je į ap­ke­pin­tus su svo­gū­nu rū­ky­tus la­ši­nu­kus su­pil­ti pla­ki­nį ir kep­ti, kol gra­žiai iš­keps.

Į iš­kep­tus bly­nus įvy­nio­ti kiau­ši­nie­nę, o ke­pant li­ku­siu skys­čiu – api­pil­ti su­vy­nio­tus bly­nus ir mė­gau­tis so­čiu pa­tie­ka­lu.

Ska­naus!


Kel­miš­kė Zo­fi­ja MOC­KIE­NĖ la­bai mėgs­ta šei­mi­nin­kau­ti. Pie­tus ruo­šia ne tik sau, bet ir sū­naus šei­mai. No­rė­da­ma pa­le­pin­ti sa­vo ar­ti­muo­sius mo­te­ris pa­ti su­ku­ria įvai­riau­sių val­gių re­cep­tų. „Šiau­lių kraš­to“ skai­ty­to­jams ji siū­lo iš­ban­dy­ti po­rą nau­jes­nių sa­vo pa­tie­ka­lų.

Mal­ti­nu­kai su sū­riu

Pa­tie­ka­lui rei­kės: 1 ki­log­ra­mo mal­tos mė­sos, 2 kiau­ši­nių, 2 šaukš­tų ma­jo­ne­zo, drus­kos, pi­pi­rų, žo­le­lių ar­ba ki­to­kių prie­sko­nių, fer­men­ti­nio ar­ba mo­ca­re­los sū­rio, 1 bul­vės.

Nus­ku­ta­me ir su­tar­kuo­ja­me bul­vę, ma­sę su­de­da­me į mė­są, kad mal­ti­nu­kai bū­tų minkš­tes­ni. Su­de­da­me prie­sko­nius, įmu­ša­me po­rą kiau­ši­nių, įde­da­me du šaukš­tus ma­jo­ne­zo, su­mai­šo­me.

Sū­rį su­pjaus­to­me ne­di­de­liais kvad­ra­tė­liais. Su­for­muo­ja­me ap­va­lius kot­le­tu­kus, į jų vi­dų įspau­džia­me po kvad­ra­tė­lį sū­rio ir pa­vo­lio­ja­me džiū­vė­sė­liuo­se.

Ke­pa­me įkai­tin­ta­me alie­ju­je ar­ba kep­tu­vė­je, ku­rio­je ne­rei­kia rie­ba­lų.

Tin­ka val­gy­ti su miš­rai­ne, sa­lo­to­mis, bul­vių ko­še, rau­gin­tais ko­pūs­tais ar­ba agur­kais.

Sil­kė su sau­lėg­rą­žo­mis

Rei­kės: 0,5 ki­log­ra­mo sil­kės fi­lė, alie­jaus, sau­jos iš­lukš­ten­tų sau­lėg­rą­žų, di­de­lės gal­vu­tės svo­gū­no, ža­lu­my­nų.

Sil­kės fi­lė ga­ba­liu­kus su­pjaus­to­me juos­te­lė­mis, su­de­da­me į sil­kei skir­tą in­dą. Sus­mul­ki­na­me svo­gū­ną. Jį pa­ke­pi­na­me įkai­tin­ta­me alie­ju­je. Svo­gū­nams bai­giant kep­ti su­be­ria­me sau­lėg­rą­žas. Jas pa­ke­pi­na­me la­bai trum­pai, kol ap­gels­ta. Sau­lėg­rą­žo­mis ir svo­gū­nais pa­gar­di­na­me sil­kės ga­ba­liu­kus. Ant vir­šaus ga­li­ma už­bars­ty­ti ža­lu­my­nų. Val­go­me su duo­na ar­ba ba­to­nu.

Ska­naus!


Guos­ta­ga­lio (Pak­ruo­jo r.) bend­ruo­me­nės pir­mi­nin­kė, ku­li­na­ri­nio pa­vel­do sau­go­to­ja Vir­gi­ni­ja JO­CIE­NĖ ga­vė­nios me­tu siū­lo pri­si­min­ti tra­di­ci­nius šio me­to val­gius. Ji iki šiol na­miš­kiams ruo­šia pa­snin­ko lai­kui tin­kan­čią sil­kę – to­kią, ko­kią kaž­ka­da vai­kys­tė­je val­gy­da­vo pa­ga­min­tą ma­mos.

Tra­di­ci­nis ga­vė­nios sta­las

Vie­nam jo pa­tie­ka­lui rei­kės: sil­kės, ac­to, svo­gū­nų, pi­pi­rų, lau­rų la­pų. Ki­tam – bul­vių, rau­gin­tų ko­pūs­tų, svo­gū­no, alie­jaus.

Ga­vė­nios sil­ku­tė tu­ri bū­ti „sau­ses­nė“. Sil­kės ga­ba­liu­kai su­pjaus­to­mi. Iš ac­to, svo­gū­nų gal­vu­čių, pi­pi­rų, lau­rų la­pų pa­da­ro­mas už­pi­las, į ku­rį su­de­da­mi sil­kės ga­ba­liu­kai. Kar­tais šei­mi­nin­kė į už­pi­lą dar įtar­kuo­ja sa­lie­ro gum­bo.

Tin­ka­mas val­gis – ir su „kai­li­nu­kais“ (lu­pe­no­mis) vir­tos bul­vės. Jos pa­tie­kia­mos į sta­lą karš­tos.

Su to­kio­mis bul­vė­mis val­go­mi rau­gin­ti ko­pūs­tai, su­mai­šy­ti su pjaus­ty­to­mis svo­gū­no gal­vu­tė­mis ir tru­pu­čiu alie­jaus. Mėgs­tan­tys ašt­riau ga­li į ko­pūs­tus įber­ti pi­pi­rų, drus­kos.

„Net ir griež­tai ne­si­lai­kan­tiems pa­snin­ko svei­ka ku­rį lai­ką ne­val­gy­ti mė­sos – yra ki­tų, or­ga­niz­mui nau­din­gų ir ska­nių pa­tie­ka­lų. Dar vie­nas jų pri­va­lu­mas – ne­rei­kia il­gai už­truk­ti vir­tu­vė­je, kas svar­bu už­siė­mu­siems žmo­nėms“, – sa­ko pri­pa­žin­ta šei­mi­nin­kė.


Jo­niš­kio li­go­ni­nės Kon­sul­ta­ci­nės po­lik­li­ni­kos bend­ro­sios pra­kti­kos slau­gy­to­jos Dai­vos KRI­VIC­KIE­NĖS šven­tės neap­siei­na be jos ga­min­tų tor­tų. „Šiau­lių kraš­to“ skai­ty­to­jams ji siū­lo iš­mė­gin­ti ka­po­tos teš­los tor­to su sly­vu­kų uo­gie­ne re­cep­tą.

Tor­tas su sly­vu­kų uo­gie­ne

Tor­tui rei­kės: 7 ka­po­tos teš­los lakš­tų (jų bū­na pirk­ti, bet ga­li­ma ir iš­si­kep­ti pa­tiems), 2 pa­ke­lių svies­to, 2 in­de­lių kon­den­suo­to pie­no, cit­ri­nos sul­čių ir sly­vu­kų uo­gie­nės.

Jei­gu lakš­tus tor­tui ke­pa­me na­muo­se, rei­kės šių ing­re­dien­tų teš­lai: 1 ki­log­ra­mo mil­tų, 0,5 ki­log­ra­mo svies­to, 0,5 ki­log­ra­mo grie­ti­nės, 2 kiau­ši­nių.

Mil­tus per­si­jo­ja­me į du­be­nį. Su­de­da­me ga­ba­liu­kais pjaus­ty­tą svies­tą, su­pi­la­me grie­ti­nę bei įmu­ša­me kiau­ši­nius. Vis­ką il­gai ka­po­ja­me di­de­liu pei­liu, kol ne­lie­ka sau­sų mil­tų. Pa­ruoš­tos teš­los ga­ba­lą de­da­me į šal­dy­tu­vą ir pa­lai­ko­me ke­lias va­lan­das.

Ta­da teš­lą pa­da­li­ja­me į ly­gias da­lis (tiek, kiek rei­kės lakš­tų), iš­ko­čio­ja­me, pa­ba­do­me ša­ku­te ir ke­pa­me 10–15 mi­nu­čių iki 180–200 laips­nių tem­pe­ra­tū­ros įkai­tin­to­je or­kai­tė­je.

Pa­ruo­šia­me kre­mą. Svies­tą su kon­den­suo­tu pie­nu iš­pla­ka­me elekt­ri­niu plak­tu­vu, iš­spau­džia­me ir įmai­šo­me cit­ri­nos sul­tis. Ta­da pu­sę ma­sės su­mai­šo­me su sly­vu­kų uo­gie­ne ir pa­kai­to­mis vie­nu ir ki­tu per­te­pi­mu te­pa­me bei sluoks­niuo­ja­me teš­los lakš­tus.

Bai­gę ap­te­pa­me li­ku­siu kre­mu ir puo­šia­me pa­gal sko­nį pa­bars­tu­kais, ko­ko­sų drož­lė­mis, tin­ka vai­siai ar uo­gos.

Ska­naus!


Nau­jo­sios Ak­me­nės mu­zi­kos mo­kyk­los dai­lės mo­ky­to­ja Ri­ta AL­MA­NIS siū­lo val­gio re­cep­tą, ku­rį praė­ju­sią va­sa­rą par­si­ve­žė iš Uk­rai­nos. Ten bu­vo nu­vy­ku­si kaip sa­va­no­rė ves­ti me­no te­ra­pi­jos už­siė­mi­mus vai­kams ne­to­li fron­to li­ni­jos Ma­riu­po­lio apy­lin­kė­se.

Na­mo grį­žu­si pa­ti ne kar­tą pa­ruo­šė val­gio, nes la­bai ska­nus.

„Ok­roš­ka“

Rei­kės: pa­su­kų, agur­kų, kra­pų, vir­tų kiau­ši­nių ir bul­vių, gars­ty­čių, drus­kos, pi­pi­rų.

Į du­be­nį dau­giau­sia dė­ti agur­kų ir bul­vių, vie­ną ki­tą kiau­ši­nį, pluoš­te­lį kra­pų, po tru­pu­tį drus­kos, pi­pi­rų ir vis­ką su­mai­šy­ti kaip sa­lo­tas. Pas­kui už­pil­ti pa­su­ko­mis ir pri­dė­jus šaukš­te­lį gars­ty­čių vis­ką iš­mai­šy­ti.


Sen­jo­rė rad­vi­liš­kie­tė Bro­nis­la­va GU­SE­VA mėgs­ta vai­šin­ti sa­vo ar­ti­muo­sius. Bu­vu­si trem­ti­nė ne­se­niai šven­tė 84-ąjį gim­ta­die­nį. Šian­dien po­nia Bro­nis­la­va su „Šiau­lių kraš­to“ skai­ty­to­jais da­li­ja­si ne­tra­di­ci­nių mal­ti­nu­kų re­cep­tu.

Bro­ne­lės mal­ti­nu­kai

Rei­kės: 500 gra­mų kiau­lie­nos (ga­li­ma keis­ti ka­la­ku­tie­na, viš­tie­na) far­šo, 1 kiau­ši­nio, 5 šaukš­tų pa­vir­tų avi­ži­nių dribs­nių, di­de­lės mor­kos, čes­na­ko skil­te­lės, pi­pi­rų, šla­ke­lio pie­no ar van­dens.

Far­šą trin­tu­vu iš­suk­ti, dė­ti kiau­ši­nį, pil­ti pie­ną, smul­kiai tar­kuo­tą ža­lią mor­ką ir vi­sus li­ku­sius pro­duk­tus.

For­muo­ti ne­di­de­lius mal­ti­nu­kus ir, ap­vo­lio­jus džiū­vė­sė­liuo­se, kep­ti.

Vie­toj mor­kos ga­li­ma dė­ti su­smul­kin­tų ir alie­ju­je pa­troš­kin­tų ža­lių ko­pūs­tų.

Ska­naus!


Avin­žir­nių kek­siu­kai

Šiau­lių ra­jo­ne, Ver­bū­nų kai­me, gy­ve­nan­tis Ar­tū­ras NAR­MON­TAS mėgs­ta ga­min­ti svei­kuo­liš­kus pa­tie­ka­lus. Vie­no jų re­cep­tą siū­lo iš­ban­dy­ti „Šiau­lių kraš­to“ skai­ty­to­jams.

Rei­kės: po­pie­ri­nių kek­siu­kų for­me­lių, 200 gra­mų avin­žir­nių, svo­gū­no, ke­lių skil­te­lių čes­na­ko, pu­sės šaukš­te­lio ait­rio­sios pa­pri­kos mil­te­lių, sau­jos ža­lu­my­nų – pet­ra­žo­lių, svo­gū­nų laiš­kų, 2 šaukš­tų mil­tų, 1 kiau­ši­nio, drus­kos bei pi­pi­rų.

Avin­žir­nius už­mer­kia­me 3–4 va­lan­doms. Kai jie iš­mirks­ta, su­ma­la­me mės­ma­le. Į gau­tą ma­sę mu­ša­me kiau­ši­nį, su­be­ria­me su­smul­kin­tą svo­gū­ną, čes­na­ką, ža­lu­my­nus, vi­sus prie­sko­nius ir ge­rai iš­mai­šo­me.

De­da­me į kek­siu­kų for­me­les ir ke­pa­me 180 laips­nių or­kai­tė­je 30–35 mi­nu­tes.

Val­go­me su grai­kiš­ku jo­gur­tu.

Ska­naus!


Lie­tu­viš­ka la­za­ni­ja

Rad­vi­liš­kie­tis Au­ri­mas PIŠTIKAS mėgs­ta ga­min­ti įvai­rius pa­tie­ka­lus, ta­čiau dau­giau­siai pa­gy­rų drau­gai vi­sa­da ski­ria jo pa­ga­min­tai la­za­ni­jai. Jos re­cep­tą vy­ras su­si­ra­do in­ter­ne­te. Šiek tiek pa­to­bu­li­nęs pa­tie­ka­lą sa­vaip, ki­to to­kio ska­nu­my­no Au­ri­mas sa­ko taip ir ne­be­su­ra­dęs.

Rei­kės: dė­žu­tės la­za­ni­jos lakš­tų, ke­le­to svo­gū­nų, pun­de­lio mor­kų (kuo dau­giau, tuo gar­džiau), 700-800 gra­mų far­šo, pi­pi­rų pa­gal sko­nį, fer­men­ti­nio sū­rio ir bal­to­jo pa­da­žo su čes­na­kais. Jei mėgs­ta­te kon­ser­vuo­tus ana­na­sus, ga­li­ma ir jų.

Su­tar­kuo­tas mor­kas pa­troš­kin­ti su far­šu ir svo­gū­nais, pa­gar­din­ti pi­pi­rais ir drus­ka.

La­za­ni­jos lakš­tus pa­mir­ky­ti van­de­ny­je. Ke­pi­mo for­mą pa­tep­ti alie­ju­mi ir iš­dė­lio­ti pa­grin­dą – la­za­ni­jos lakš­tus. Ant jų pil­ti bal­tą­jį pa­da­žą, pa­skui – mor­kų, svo­gū­nų ir far­šo troš­ki­nį. Už­ber­ti šiek tiek fer­men­ti­nio sū­rio.

Ant­ras la­za­ni­jos sluoks­nis dė­lio­ja­mas ana­lo­giš­ka se­ka, tre­čias – taip pat. Taip – kol su­nau­do­ja­mi vi­si lakš­tai. Jei la­za­ni­ja – su ana­na­sais, už­dė­ti ir jų.

Vir­šu­ti­niam la­za­ni­jos sluoks­niui tu­rė­tų lik­ti dau­giau­siai sū­rio.

Kep­ti 200 laips­nių karš­tu­mo or­kai­tė­je, kol ap­skrus.


Če­bu­re­kai su mė­sa

Gai­liuo­se (Kel­mės r.) gy­ve­nan­ti Ire­na KA­VA­LIAUS­KIE­NĖ ne vie­ne­rius me­tus yra dir­bu­si ka­vi­nė­se, val­gyk­lo­se, šei­mi­nin­ka­vu­si ves­tu­vė­se ir ki­to­kiuo­se po­bū­viuo­se, to­dėl mo­ka daug įvai­rių pa­tie­ka­lų. „Šiau­lių kraš­to“ skai­ty­to­jams šei­mi­nin­kė siū­lo pa­si­ga­min­ti če­bu­re­kų.

Teš­lai rei­kės po 100 gra­mų varš­kės ir ke­fy­ro, po šaukš­te­lį so­dos ir drus­kos, šaukš­to cuk­raus, dvie­jų kiau­ši­nių, mil­tų.

Varš­kę ge­rai iš­trin­ti. Į ke­fy­rą su­ber­ti so­dą, iš­mai­šy­ti. Vi­sus pro­duk­tus (iš­sky­rus mil­tus) su­dė­ti į vie­ną in­dą, iš­plak­ti iki pu­ru­mo. Vė­liau ber­ti mil­tus ir min­ky­ti iki vi­du­ti­nio kie­tu­mo teš­los. Šei­mi­nin­kė teš­lą pa­lie­ka šal­dy­tu­ve ma­žiau­siai pus­die­niui, o ge­riau­siai – ir vi­sai nak­čiai.

Įda­rui bet ko­kią švie­žią mė­są šiek tiek ap­vir­ti, su­mal­ti, pa­gar­din­ti mėgs­ta­mais prie­sko­niais, įpil­ti šiek tiek sul­ti­nio, ku­ria­me mė­sa vi­rė.

Teš­lą ge­rai iš­ko­čio­ti, iš­spaus­ti no­ri­mo dy­džio ap­skri­ti­mus, įdė­ti įda­ro, su­lenk­ti per pu­sę. Kraš­tus rei­kia ge­rai už­spaus­ti pirš­tais ir ša­ku­te.

Če­bu­re­kus po­nia Ire­na ver­da alie­ju­je, gi­lio­je kep­tu­vė­je.

Ska­naus!


Žie­mos ko­pūs­tie­nė

Gied­rius BA­RA­NAUS­KAS, „Šiau­lių kraš­to“ fo­tog­ra­fas, da­li­ja­si sa­vo re­cep­tu. Mū­sų ko­le­ga skai­ty­to­jams siū­lo iš­si­vir­ti so­čios ko­pūs­tie­nės. „Tai idea­liau­sias val­gis žie­mą, ypač dir­bant fi­zi­nius dar­bus“, – sa­ko Gied­rius, ku­riam dar­bų ne­stin­ga nei re­dak­ci­jo­je, nei gra­ži­nant sa­vo so­dy­bą.

Rei­kės: pu­sės ki­log­ra­mo kiau­lie­nos šo­ni­nės (ga­li­te im­ti ir dau­giau, rin­ki­tės lie­ses­nius ga­ba­lus), apie ki­log­ra­mą rau­gin­tų ko­pūs­tų, bul­vių (sa­vo nuo­žiū­ra), juo­dų­jų mal­tų pi­pi­rų, ke­lių lau­rų la­pų, drus­kos.

Į puo­dą pil­ti 3 lit­rus šal­to van­dens, įber­ti pi­pi­rų, drus­kos žiups­nį, su­mes­ti lau­rų la­pus, su­dė­ti šo­ni­nės ga­ba­lus ir už­kais­ti. Kai pu­tos pa­ky­la, jas nu­grieb­ti, su­dė­ti rau­gin­tus ko­pūs­tus ir bul­ves. Jei­gu bul­vės ma­žes­nės, tai nė ne­pjaus­tau, jei­gu di­des­nės, per­pjau­nu pu­siau.

Ko­pūs­tie­nę pra­de­du vir­ti ant vi­ryk­lės, o su­dė­jęs ko­pūs­tus ir bul­ves per­ke­liu šu­tin­ti ant kros­nies – jos lieps­na švel­ni ir ko­pūs­tie­nės sko­nis tam­pa ypa­tin­gas.

Vir­da­mi ant vi­ryk­lės, šu­tin­ki­te ko­pūs­tie­nę ant silp­nos ug­nies apie po­rą va­lan­dų, kol mė­sa leng­vai at­si­skirs nuo kau­lų.

Iš­vi­ru­sią mė­są ir bul­ves iš­grieb­ki­te, val­gy­ki­te kar­tu su ko­pūs­tie­ne.

Jei­gu vi­sos ko­pūs­tie­nės iš kar­to neį­vei­kė­te – „pa­bran­din­ta“ pa­rą ir pa­šil­dy­ta ji bus dar ska­nes­nė.

Ge­ro ape­ti­to!


DIE­NOS RE­CEP­TAS

Jo­niš­kio Al­gi­man­to Rau­do­ni­kio me­no mo­kyk­los at­vi­ro jau­ni­mo cent­ro so­cia­li­nė pe­da­go­gė Ju­ven­ta JUR­GE­LIE­NĖ šau­niai dir­ba su jau­ni­mu. O vie­nas iš jos po­mė­gių yra mais­to ga­mi­ni­mas. Tad „Šiau­lių kraš­to“ skai­ty­to­jams ji siū­lo iš­si­kep­ti įda­ry­tą an­tį ar­ba pa­si­ga­min­ti su­muš­ti­nių tor­tą su la­ši­ša.

Kep­ta an­tis

Pa­tie­ka­lui rei­kės: 1 an­ties, 5 skil­te­lių čes­na­ko, 1 svo­gū­no, 1 apel­si­no, gra­na­tų sul­čių ma­ri­na­to, mė­gsta­mų prie­sko­nių, drus­kos.

Pa­ruoš­tą an­tį įtri­na­me prie­sko­niais, ka­po­tais čes­na­kais, drus­ka bei gra­na­tų ma­ri­na­tu (jo bū­na pirk­ti par­duo­tu­vė­se) ir pa­lie­ka­me ma­ri­nuo­tis per nak­tį šal­dy­tu­ve.

Ki­tą die­ną apel­si­ną ir svo­gū­ną su­pjaus­to­me į ke­tu­rias da­lis ir su­de­da­me į an­ties vi­dų. Pa­ruoš­tą an­tį ki­ša­me į ke­pi­mo ran­ko­vę ir pa­šau­na­me į iki 200 laips­nių tem­pe­ra­tū­ros įkai­tin­tą or­kai­tę. Po 20 mi­nu­čių tem­pe­ra­tū­rą su­ma­ži­na­me iki 170 laips­nių ir ke­pa­me apie 1,5 va­lan­dos. Pa­tie­kia­me su or­kai­tė­je kep­to­mis bul­vė­mis ir sa­lo­to­mis.

Su­muš­ti­nių tor­tas su la­ši­ša

Ga­mi­niui rei­kės: 1 ke­pa­lo for­mi­nės duo­nos, 230 gra­mų la­ši­šos, 450 gra­mų te­pa­mo varš­kės sū­rio „Phi­la­delp­hia“, 300 gra­mų kra­pų, svo­gū­nų laiš­kų, 5 vir­tų kiau­ši­nių, pi­pi­rų.

Pa­puo­ši­mui: sa­lo­tų la­pų, cit­ri­nų, ik­rų, la­ši­šos.

Duo­nos rie­ku­tes ap­te­pa­me varš­kės sū­riu ir su­dė­lio­ja­me į pa­si­rink­tą for­mą po 4 ar­ba 6.

La­ši­šą, kiau­ši­nius ir ža­lu­my­nus su­smul­ki­na­me ir tą mi­ši­nį de­da­me ant duo­nos, po to vėl mi­ši­nio, kol su­sluoks­niuo­ja­me tor­tą. Vir­šu­ti­nis sluoks­nis tu­ri bū­ti iš duo­nos rie­ke­lių. Ta­da ga­mi­nį už­den­gia­me mais­ti­ne plė­ve­le ir pa­sle­gia­me. Lai­ko­me per nak­tį šal­tai.

Ki­tą die­ną plė­ve­lę nui­ma­me, tor­to šo­nus ir vir­šų ap­te­pa­me varš­kės sū­riu. Puo­šia­me sa­lo­tų la­pais, cit­ri­nos grie­ži­nė­liais, ik­rais. Ska­naus!


Na­cio­na­li­nio vi­suo­me­nės svei­ka­tos cent­ro Rad­vi­liš­kio sky­riaus ve­dė­ja Lo­re­ta STIRB­LIE­NĖ, folk­lo­ro an­samb­lio „Ai­di­ja“ da­ly­vė, mėgs­ta ga­min­ti ne­su­dė­tin­gus, ta­čiau svei­kus pa­tie­ka­lus.

Už­kan­dis nuo gri­po

Leng­vas, grei­tai pa­ga­mi­na­mas už­kan­dis ir puo­de­lis karš­tos ar­ba­tos pui­kiai tiks už­su­kus drau­gams ar lau­kiant, kol bus pa­ga­min­ta va­ka­rie­nė. Šis už­kan­dis pa­dės ir imu­ni­te­tą stip­rin­ti.

Už­kan­džiui pa­ga­min­ti rei­kės: ga­ba­lė­lio fer­men­ti­nio sū­rio, po­ros skil­te­lių čes­na­ko, smul­kin­tų pet­ra­žo­lių, ma­jo­ne­zo.

Fer­men­ti­nį sū­rį su­tar­kuo­ti smul­kia trin­tu­ve, su­ber­ti su­smul­kin­tas čes­na­ko skil­te­les ir žiups­nį pjaus­ty­tų pet­ra­žo­lių, įdė­ti šaukš­tą ma­jo­ne­zo ir vis­ką ge­rai iš­mai­šy­ti. Pa­ruoš­tą ma­sę tep­ti ant mėgs­ta­mos duo­nos ar ba­to­no rie­kės, su­pjaus­ty­ti ne­di­de­liais ga­ba­lė­liais.

Rie­šu­tų sko­nio bu­ro­kė­lių sa­lo­tos

Sa­lo­toms tin­ka tik ža­lios dar­žo­vės. Joms rei­kės dvie­jų bu­ro­kė­lių, dvie­jų mor­kų, ne­di­de­lio svo­gū­no ar ga­ba­lė­lio po­ro, se­za­mų sėk­lų, ma­jo­ne­zo, šaukš­te­lio cit­ri­nos sul­čių.

Bu­ro­kė­lius ir mor­kas su­tar­kuo­ti šiau­de­liais, ber­ti smul­kin­tą svo­gū­ną, ap­šlaks­ty­ti cit­ri­nos sul­ti­mis ir įdė­ti ma­jo­ne­zo (pa­gal sko­nį). Pa­ruoš­tas sa­lo­tas pa­ska­nin­ti se­za­mų sėk­lo­mis.

Ska­naus!


Kel­mės ra­jo­no Už­ven­čio kul­tū­ros cent­ro me­no ko­lek­ty­vų va­do­vė Onu­tė GRA­NIC­KIE­NĖ mėgs­ta ga­min­ti val­gį. Be jos pa­tie­ka­lų neap­siei­na Jun­ki­lų kai­mo, ku­ria­me gy­ve­na, bend­ruo­me­nės ren­gi­niai. Ma­mos pa­ga­min­ti na­mi­nio mais­to pra­šo ir na­mo su­grį­žę jau suau­gę sū­nūs.

„Šiau­lių kraš­to“ skai­ty­to­jams po­nia Onu­tė siū­lo iš­ban­dy­ti bend­ruo­me­nės na­rių ir sū­nų la­bai mėgs­ta­mą plokš­tai­nį su gry­bų pa­da­žu.

Plokš­tai­nis su gry­bų pa­da­žu

Plokš­tai­niui ir pa­da­žui rei­kės: pu­sės krep­šio bul­vių, 200 gra­mų rū­ky­tų la­ši­nių, 3 svo­gū­nų gal­vu­čių, pu­sės lit­ro pie­no, 2 šaukš­tų mil­tų, 200–300 gra­mų gry­bų, 200 gra­mų svies­to, žiups­ne­lio drus­kos.

Nus­ku­ta­me ir su­tar­kuo­ja­me bul­ves. La­ši­nius su­pjaus­to­me spir­gu­čiais, pa­ke­pi­na­me, vė­liau į kep­tu­vę su­be­ria­me 2 su­smul­kin­tas svo­gū­no gal­vu­tes. Kai spir­gu­čiai su­tirps­ta ir svo­gū­nai su­ke­pa, į kep­tu­vę įpi­la­me apie 300 gra­mų pie­no. Pa­lau­kia­me, kol už­virs, tuo­met su­pi­la­me į du­be­nį su tar­kuo­to­mis bul­vė­mis. Užp­li­ko­me ir ge­rai iš­mai­šo­me. Jei­gu la­ši­niai ne­sū­rūs, įde­da­me dar šiek tiek drus­kos. Ma­sę su­kre­čia­me į alie­ju­mi iš­tep­tą skar­dą. Ke­pa­me apie pu­sant­ros va­lan­dos iki 200 laips­nių įkai­tin­to­je or­kai­tė­je.

Kol plokš­tai­nis ke­pa, ga­li­me pa­si­ruoš­ti pa­da­žą. At­šil­do­me už­šal­dy­tus vir­tus gry­bus. Juos su­smul­ki­na­me čes­na­kų ka­pok­le. Į kep­tu­vę de­da­me svies­to, ant jo pa­ke­pi­na­me su­smul­kin­tą svo­gū­no gal­vu­tę. Kai jie tru­pu­tį pa­ke­pa, su­be­ria­me su­smul­kin­tus gry­bus. Juos pa­ke­pi­na­me su svo­gū­nais. Bai­giant kep­ti įbe­ria­me šaukš­tą mil­tų. Iš­mai­šo­me. Vis­ką pi­la­me į puo­dą. Pras­kie­džia­me stik­li­ne pie­no. Jei­gu gry­bai ne ba­ra­vy­kai, pa­da­žą pa­gar­di­na­me maž­daug pu­se ku­be­lio gry­bų sul­ti­nio. Pa­ver­da­me, kol pa­da­žas su­tirš­tė­ja.

Pa­da­žas la­bai tin­ka prie ką tik iš­kep­to plokš­tai­nio.

Ska­naus!


Nau­jo­jo­je Ak­me­nė­je gy­ve­nan­ti Lie­tu­vos že­mės ūkio kon­sul­ta­vi­mo tar­ny­bos Ak­me­nės ra­jo­no biu­ro au­ga­li­nin­kys­tės kon­sul­tan­tė As­ta KI­MI­NIE­NĖ siū­lo or­kai­tė­je iš­si­kep­ti duo­nos, ku­rios re­cep­tą ga­vo iš ko­le­gų.

Duo­na su pa­gar­dais

Rei­kia: 2 ki­log­ra­mų mil­tų (tin­ka kvie­ti­niai ar­ba ru­gi­niai), 2 stik­li­nių li­nų sė­me­nų, 2 stik­li­nių avi­ži­nių dribs­nių, 2 stik­li­nių sau­lėg­rą­žų, sau­jos kmy­nų, sezamų sėklų, 3 šaukš­te­lių drus­kos, 300 gra­mų cuk­raus, 2 lit­rų karš­to van­dens, rau­go.

Sė­me­nis, dribs­nius, sau­lėg­rą­žas, kmy­nus, drus­ką, cuk­rų ir rau­gą su­ber­ti į du­be­nį. Įpil­ti karš­to van­dens, iš­mai­šy­ti. Su­pil­ti mil­tus. Ge­rai vis­ką iš­mai­šy­ti ir pa­dė­ti vi­są mi­ši­nį šil­tai rūg­ti 8–10 va­lan­dų.

Ke­pi­mo in­dą iš­tep­ti svies­tu, pa­bars­ty­ti dug­ną  se­za­mų sėk­lo­mis. Suk­rės­ti duo­nos teš­lą, prieš tai iš jos at­si­dė­ti rau­go ki­tam kar­tui.

Duo­ną pa­šau­ti į šal­tą or­kai­tę ir kep­ti 200 laips­nių tem­pe­ra­tū­ro­je 70 mi­nu­čių.

Ska­naus.


Jo­niš­kio tu­riz­mo ir vers­lo in­for­ma­ci­jos cent­ro di­rek­to­rė Jur­gi­ta BU­ČINS­KIE­NĖ sluoks­niuo­tą varš­kės py­ra­gą iš­ban­dė  prieš dvy­li­ka me­tų. Sko­nis ne­nu­vy­lė. Kar­tais į varš­kės įda­rą ji  įde­da šo­ko­la­do ga­ba­liu­kų, ku­rie pui­kiai tin­ka. Re­cep­tą siū­lo iš­mė­gin­ti ir „Šiau­lių kraš­to“ skai­ty­to­jams.

Sluoks­niuo­tas varš­kės py­ra­gas

Teš­lai rei­kės: 2 pa­ke­lių (po 200 gra­mų) 82 pro­cen­tų rie­bu­mo svies­to, maž­daug dvie­jų šaukš­tų ka­ka­vos (pri­klau­so nuo ka­ka­vos ko­ky­bės ir ke­pė­jo sko­nio), 2–3 šaukš­tų cuk­raus  (kie­kis irgi  priklauso nuo sal­du­mo po­rei­kio), 350–400 gra­mų mil­tų,1 šaukš­te­lio ke­pi­mo mil­te­lių, ku­riuos su­mai­šo­me su šaukš­te­liu grie­ti­nės.

Vi­sus pro­duk­tus su­mai­šo­me, iš­min­ko­me teš­lą, ku­rią pa­da­li­ja­me į du ru­tu­lius. Juos ap­vo­lio­ja­me mil­tuo­se ir de­da­me į šal­dy­tu­vą (bet ne šal­dik­lį) at­šal­dy­ti.

Varš­kės kre­mui rei­kės: apie 500–600 gra­mų varš­kės (ori­gi­na­lia­me re­cep­te re­ko­men­duo­ja­ma ma­žiau grū­dė­ta, ke­pti skir­ta varš­kė, bet Jur­gi­tos šei­mai la­biau pa­tin­ka įpras­ta 9 pro­cen­tų rie­bu­mo varš­kė), 4 kiau­ši­nių ir ar­ti­pil­nės stik­li­nės cuk­raus.

Varš­kę du­be­ny­je elekt­ri­niu mai­šy­tu­vu su­mai­šo­me su cuk­ru­mi ir try­niais, pa­bai­go­je at­sar­giai įsu­ka­me iš­plak­tus bal­ty­mus.

Or­kai­tę įkai­ti­na­me iki 180–190 laips­nių. Į ke­pi­mo for­mą įklo­ja­me ke­pi­mo po­pie­rių, ant jo per bu­ro­ki­nę tar­ką su­tar­kuo­ja­me vie­ną teš­los ru­tu­lį. Su­for­muo­ja­me ly­gų sluoks­nį ir te­pa­me varš­kės kre­mą. Ant vir­šaus už­tar­kuo­ja­me ant­rą teš­los ru­tu­lį. Ke­pa­me apie 40–45 mi­nu­tes.

Ska­naus!


Bak­la­ža­nų už­kan­dė­lė

Ilo­na PRO­KO­FI­JO­VIE­NĖ, Rad­vi­liš­kio Vin­co Ku­dir­kos pa­grin­di­nės mo­kyk­los di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­ja ug­dy­mui, „Šiau­lių kraš­to“ skai­ty­to­jams siū­lo grei­tai pa­ga­mi­na­mos už­kan­dė­lės re­cep­tą.

Rei­kės: vie­no bak­la­ža­no, dvie­jų mor­kų, dvie­jų svo­gū­nų, in­de­lio (250 gra­mų) kon­ser­vuo­tų po­mi­do­rų sa­vo­ sul­ty­se, čes­na­ko, drus­kos, pi­pi­rų, bal­za­mi­nio ac­to, alie­jaus ke­pti.

Bak­la­ža­nus su­pjaus­ty­ki­te ne­di­de­liais ga­ba­liu­kais ir dė­ki­te kep­ti į kep­tu­vė­je įkai­tin­tą alie­jų. Išs­paus­ki­te čes­na­ko skil­te­lę ir mai­šant kep­ki­te apie 4–5 mi­nu­tes. Bak­la­ža­nus su­ber­ki­te į puo­dą. Į kep­tu­vę įpil­ki­te dar šla­ke­lį alie­jaus, su­ber­ki­te smul­kiai pjaus­ty­tus svo­gū­nus ir tar­kuo­tas mor­kas. Mai­šant kep­ki­te apie 8 mi­nu­tes. Su­ber­ki­te į puo­dą. Su­pil­ki­te po­mi­do­rus. Pa­gar­din­ki­te drus­ka ir pi­pi­rais, bal­za­mi­niu ac­tu, įpil­ki­te pu­sę puo­de­lio van­dens, iš­mai­šy­ki­te ir už­deng­tą troš­kin­ki­te ant ma­žos ug­nies apie 12 mi­nu­čių.

Pa­tie­ki­te su gruz­din­ta bal­ta duo­na.

Ska­naus!


DIE­NOS RE­CEP­TAS

Jo­niš­kie­tė de­ku­pa­žo gra­žia­dar­bė Ju­ze­fa ŠU­KIE­NĖ, prieš mė­ne­sį pri­glau­du­si be na­mų li­ku­sią ke­tur­ko­ję ka­ly­tę Bruk­nę, mėgs­ta leng­vas už­kan­dė­les su avo­ka­dais. Ji sa­ko, kad avo­ka­das – veiks­min­ga prie­mo­nė ko­vo­jant su pa­di­dė­ju­siu blo­guo­ju cho­les­te­ro­liu. Jo­niš­kie­tė „Šiau­lių kraš­to“ skai­ty­to­jams siū­lo iš­mė­gin­ti du re­cep­tus.

Sa­lo­tos su avo­ka­dais

Rei­kės: 3 po­mi­do­rų, 1 pri­no­ku­sio avo­ka­do (ne­pri­no­kęs tru­pu­tį kei­čia sko­nį), pu­sės il­ga­vai­sio agur­ko, pu­sės rau­do­no­jo svo­gū­no, 2 ar­ba­ti­nių šaukš­te­lių švie­žių ka­lend­rų, 1 šaukš­to švie­žiai spaus­tų cit­ri­nos sul­čių, pu­sės ar­ba­ti­nio šaukš­te­lio drus­kos, 1 šaukš­to aly­vuo­gių alie­jaus.

Avo­ka­dą nu­lu­pa­me, išė­mę kau­liu­ką, su­pjaus­to­me ne­di­de­liais ga­ba­liu­kais. Po­mi­do­rus ir pu­se­lę agur­ko taip pat su­pjaus­to­me, su­smul­ki­na­me ka­lend­ras, svo­gū­ną pjaus­to­me plo­nais grie­ži­nė­liais.Vis­ką su­mai­šę už­pi­la­me alie­jų, cit­ri­nos sul­tis, be­ria­me drus­ką. Švel­niai su­mai­šo­me.

Avo­ka­dų ir varš­kės už­te­pė­lė

Rei­kės: avo­ka­do, pa­ke­lio lie­sos varš­kės, 1 val­go­mo­jo šaukš­to grie­ti­nės (jei­gu varš­kė sau­sa), 2 skil­te­lių čes­na­ko, tru­pu­čio drus­kos.

Nu­lup­tą avo­ka­dą su­tri­na­me ša­ku­te, su­mai­šo­me su varš­ke. Jei rei­kia, pri­de­da­me šaukš­tą grie­ti­nės, įspau­džia­me čes­na­ką, pa­bars­to­me drus­ka.

La­bai ska­nu su skru­din­ta duo­na, be to – grei­tai pa­ruo­šia­ma, pi­gu ir svei­ka.

Ska­naus!


DIE­NOS RE­CEP­TAS

Kel­miš­kė Ire­na STAM­BU­RIE­NĖ vi­są gy­ve­ni­mą dir­bo pe­da­go­gi­nį dar­bą. Ta­čiau nie­kuo­met neig­no­ra­vo įpras­tų mo­te­riš­kų dar­bų. La­bai mėgs­ta rank­dar­bius ir mais­to ga­my­bą. Ga­min­da­ma mais­tą po­nia Ire­na mėgs­ta ek­spe­ri­men­tuo­ti.

„Šiau­lių kraš­to“ skai­ty­to­jams ji siū­lo iš­ban­dy­ti po­rą re­cep­tų.

Su­muš­ti­niai su krie­nų ir avo­ka­dų kre­mu

Su­muš­ti­niams rei­kės: pran­cū­ziš­ko ba­to­no, svies­to, rū­ky­tos la­ši­šos, ža­lu­my­nų, 1 avo­ka­do, šaukš­to cit­ri­nos sul­čių, žiups­ne­lio drus­kos, 2 šaukš­tų rie­bios grie­ti­nės, 1 šaukš­te­lio krie­nų.

Pran­cū­ziš­ką ba­to­ną su­pjaus­to­me 1–1,5 cen­ti­met­ro sto­rio rie­ke­lė­mis, už­te­pa­me svies­to ir pa­skru­di­na­me or­kai­tė­je 180 laips­nių tem­pe­ra­tū­ro­je apie 3–5 mi­nu­tes.

Pa­si­ruo­šia­me kre­mą. Avo­ka­dą, cit­ri­nos sul­tis, drus­ką, grie­ti­nę ir krie­nus su­tri­na­me smul­kin­tu­vu. Gau­tą ma­sę te­pa­me ant skre­bu­čių. Ant kre­mo už­de­da­me juos­te­lė­mis su­pjaus­ty­tos la­ši­šos ir už­bars­to­me ža­lu­my­nų.

Sau­sai­nių ir mas­kar­po­nės py­ra­gas

Py­ra­gui rei­kės: 2 pa­ke­lių „Sel­gos“ sau­sai­nių, 6 kiau­ši­nių, 1 ne­pil­nos stik­li­nės cuk­raus, 1 in­de­lio (250 gra­mų) mas­kar­po­nės sū­rio, 200 gra­mų svies­to, va­ni­li­nio cuk­raus.

Smul­kiai su­tri­na­me sau­sai­nius. Į jų ma­sę su­de­da­me kam­ba­rio te­pe­ra­tū­ros svies­tą, su­mai­šo­me iki vien­ti­sos ma­sės.

Du­be­ny­je iš­su­ka­me kiau­ši­nio try­nius su cuk­ru­mi. Vė­liau su­de­da­me mas­kar­po­nės sū­rį ir per­mai­šo­me.

Ant­ra­me du­be­ny­je iš­pla­ka­me kiau­ši­nių bal­ty­mus iki stan­džių pu­tų. Su­be­ria­me va­ni­li­nį cuk­rų ir per­mai­šo­me. Su­mai­šo­me bal­ty­mų ir try­nių ma­sę.

Į ke­pi­mo skar­dą su­de­da­me sau­sai­nių ma­sę. Ant vir­šaus su­pi­la­me kiau­ši­nių ma­sę. Ke­pa­me 40 mi­nu­čių iki 160 laips­nių įkai­tin­to­je or­kai­tė­je.

Ska­naus!


Ne­kep­tas ba­na­nų ir me­duo­lių tor­tas

Kur­šė­nų (Šiau­lių r.) Vy­tau­to Vit­kaus­ko bib­lio­te­kos Vai­kų li­te­ra­tū­ros sky­riaus vy­res­nio­ji bib­lio­te­ki­nin­kė Vil­ma GRU­DŽINS­KIE­NĖ siū­lo pa­si­gamin­ti tor­tą net ne­si­dar­ba­vus prie vi­ryk­lės.

Rei­kės: 250 gra­mų me­duo­lių, 250 g grie­ti­nės (30 pro­c. rie­bu­mo), cuk­raus – pa­gal sko­nį, dvie­jų vi­du­ti­nio dy­džio ba­na­nų.

Me­duo­lius su­tru­pin­ki­te. Grie­ti­nę iš­mai­šy­ki­te su cuk­ru­mi (ka­dan­gi me­duo­liai sal­dūs, cuk­raus ga­li­te pil­ti la­bai mi­ni­ma­liai).

Į for­mos dug­ną dė­ki­te da­lį me­duo­lių tru­pi­nių, pu­sę grie­ti­nės ma­sės. Iš­dė­lio­ki­te 1 ba­na­ną, su­pjaus­ty­tą grie­ži­nė­liais. Vėl ber­ki­te tru­pi­nius, dė­ki­te grie­ti­nę, ba­na­nus, ant vir­šaus už­ber­ki­te me­duo­lių tru­pi­nius. Vir­šų at­sar­giai pa­spaus­ki­te.

Dė­ki­te į šal­dy­tu­vą ir pa­li­ki­te ke­lioms va­lan­doms ar­ba ge­riau­siai – per nak­tį.

Vir­šų ga­li­ma pa­bars­ty­ti šo­ko­la­do drož­lė­mis.

Šį tor­tą pa­ga­min­ti – grei­ta, leng­va, pa­pras­ta. O svar­biau­sia – ne­rei­kia kep­ti!

Ska­naus!


Jau­tie­nos ir aitriosios paprikos sriu­ba

Ni­jo­lė PAKŠ­TIE­NĖ, Rad­vi­liš­kio vie­šo­sios bib­lio­te­kos Vai­kų li­te­ra­tū­ros sky­riaus ve­dė­ja, sa­ko, kad jau­tie­nos ir aitriosios paprikos sriu­ba – pui­kus ir be­ne ska­niau­sias pa­tie­ka­las ašt­raus mais­to mė­gė­jams ir siū­lo pa­si­ga­min­ti šios ašt­rios sriu­bos.

Rei­kės: 500 gra­mų jau­tie­nos far­šo, 1 aitriosios paprikos (či­li pi­pi­ro), 100 gra­mų po­mi­do­rų pa­da­žo, 500 gra­mų po­mi­do­rų, 1 skil­te­lės čes­na­ko, 400 gra­mų pu­pe­lių (in­de­liuo­se), 1 pa­pri­kos, 2 ar­ba­ti­nių šaukš­te­lių aštrių prie­sko­nių, 2 ar­ba­ti­nių šaukš­te­lių drus­kos, 1 svo­gū­no, 100 gra­mų fer­men­ti­nio sū­rio.

Po­mi­do­rus nu­pli­ko­me karš­tu van­de­niu ir nu­lu­pa­me nuo jų ode­les. Po­mi­do­rus, aitriąją papriką, pa­pri­ką, čes­na­ką per­ma­la­me mės­ma­le. Jau­tie­nos far­šą, kar­tu su smul­kin­tu svo­gū­nu pa­ke­pi­na­me, kol far­šas pa­ru­duos (kep­tą far­šą ga­li­ma kar­tu su­mal­ti su ki­tais pro­duk­tais).

Į puo­dą su­pi­la­me far­šą ir su­mal­tą po­mi­do­rų ma­sę, įpi­la­me šiek tiek van­dens, jei per sau­sa, su­pi­la­me pu­pe­les, ge­rai iš­mai­šo­me. Sude­da­me po­mi­do­rų pa­da­žą. Troš­ki­nant su­be­ria­me prie­sko­nius.

Pa­tie­kiant sriu­bą tinka api­bars­ty­ti tar­kuo­tu fer­men­ti­niu sū­riu. Sriu­ba tu­ri bū­ti tirš­ta.


Šiau­lie­tė il­ga­me­tė „Šiau­lių kraš­to“ pre­nu­me­ra­to­rė Bro­nis­la­va LIN­KE­VI­ČIE­NĖ la­bai mėgs­ta „Die­nos re­cep­to“ rub­ri­ką, ne­re­tai iš­ban­do su­do­mi­nu­sius re­cep­tus. Mo­te­ris skai­ty­to­jams siū­lo sa­vo fir­mi­nio so­taus ir ska­naus pa­tie­ka­lo re­cep­tą.

Py­ra­giu­kai-ce­pe­li­nu­kai

Vir­ti­nu­kų teš­lai rei­kės: maž­daug 2,5 stik­li­nės mil­tų, pu­sės stik­li­nės van­dens, 1 kiau­ši­nio, drus­kos.

Įda­rui: po­ros di­des­nių tar­kuo­tų bul­vių, ga­ba­lė­lio mė­sos ar la­ši­nu­kų, svo­gū­nų, drus­kos, pi­pi­rų.

Kep­tu­vė­je ant rie­ba­lų pa­ke­pi­na­me ka­po­tus svo­gū­nus. Po­nia Bro­nis­la­va pa­ta­ria ne­pa­gai­lė­ti svo­gū­nų – įda­ras bus ska­nes­nis. Pa­ke­pin­tus svo­gū­nus su­kre­čia­me į tar­kius. Kep­tu­vė­je pa­ke­pi­na­me smul­kin­tą mė­są ar­ba smul­kiai pjaus­ty­tus la­ši­nu­kus be ode­lės (kas kam la­biau pa­tin­ka) ir taip pat su­kre­čia­me į tar­kius. Įda­rą pa­gar­di­na­me drus­ka ir pi­pi­rais.

Iš mil­tų, kiau­ši­nio ir van­dens su­min­ko­me teš­lą kaip kol­dū­nams. Teš­lą iš­ko­čio­ja­me ir iš­spau­džia­me stik­li­nai­te ap­skri­ti­mus. Ant kiek­vie­no ap­skri­ti­mo de­da­me šaukš­te­lį įda­ro ir už­len­kę kraš­tus ge­rai už­spau­džia­me, kad įda­ras „ne­pa­bėg­tų“.

Py­ra­giu­kus de­da­me į ver­dan­tį pa­sū­dy­tą van­de­nį. Leng­vai pa­mai­šo­me, kad ne­pri­kib­tų prie dug­no. Kai vir­ti­nu­kai iš­ky­la į pa­vir­šių, dar pa­ver­da­me apie 10 mi­nu­čių.

Pa­tie­kia­me su ke­pin­tais spir­gu­čiais ar­ba grie­ti­ne.

Ska­naus!


Si­gi­ta KRIAU­ČIŪ­NIE­NĖ, „Šiau­lių kraš­to“ skel­bi­mų ir pre­nu­me­ra­tos koor­di­na­to­rė, da­li­ja­si su skai­ty­to­jais sa­vo re­cep­tu. Ji siū­lo iš­si­kep­ti be­lia­šiu­kų. Si­gi­ta sa­ko, jog šei­mo­je tai vie­nas mėgs­ta­miau­sių val­gių, o šiuos to­to­riš­kus py­ra­gė­lius la­bai pa­pras­ta ga­min­ti.

Be­lia­šiu­kai

Teš­lai rei­kės: mil­tų, van­dens, drus­kos.

Įda­rui: mal­tos mė­sos, svo­gū­no, pi­pi­rų ir ki­tų prie­sko­nių, drus­kos – pa­gal sko­nį.

Teš­lą už­mai­šy­ti, iš­min­ky­ti ir iš­ko­čio­ti kaip vir­ti­nu­kams. Da­ry­ti del­no dy­džio pa­plo­tė­lius. Dė­ti įda­ro ir pa­plo­tė­lio kraš­tus su­len­kus už­spaus­ti.

Dė­ti į įkai­tin­tą kep­tu­vę, kep­ti alie­ju­je po ke­lias mi­nu­tes iš abie­jų pu­sių.

Val­gy­ti su sul­ti­niu.

Ska­naus!


Ža­ga­rė­je (Jo­niš­kio ra­jo­nas) gy­ve­nan­ti švie­suo­lė, bu­vu­si me­di­kė Va­le­ri­ja NOR­MAN­TIE­NĖ, kai tu­ri dau­giau na­mi­nės varš­kės, pa­si­ga­mi­na ly­dy­to te­pa­mojo sū­rio. Jo re­cep­tą siū­lo­me iš­ban­dy­ti ir „Šiau­lių kraš­to“ skai­ty­to­jams.

Vir­tas te­pa­masis sū­re­lis

Ga­mi­niui rei­kės: 0,5 ki­log­ra­mo na­mi­nės varš­kės (tin­ka ir iš par­duo­tu­vės), 0,5 lit­ro pie­no, treč­da­lio stan­dar­ti­nio pa­ke­lio svies­to, 2 kiau­ši­nių, drus­kos pa­gal sko­nį, kmy­nų, šaukš­te­lio cuk­raus (ga­li­ma ir ne­dė­ti).

Pi­la­me pie­ną į puo­dą ir kai­ti­na­me be­veik iki už­vi­ri­mo, bet neuž­ver­da­me. Ta­da į pie­ną su­tru­pi­na­me varš­kę. Iš­sis­ki­ria pa­su­kos, ku­rias per kiau­ra­sam­tį nu­sun­kia­me.

Ta­da į puo­dą de­da­me svies­tą, iš­tir­pi­na­me, su­de­da­me trau­kin­tą varš­kę, įmu­ša­me kiau­ši­nius, be­ria­me drus­kos, kmy­nus, cuk­rų ir la­bai in­ten­sy­viai su­ka­me, kad ne­pri­deg­tų prie dug­no. Kai tik ma­sė vos vos ima pu­to­ti puo­do pa­kraš­čiuo­se, nu­kai­čia­me. Ma­sę su­pils­to­me į pa­ruoš­tus in­de­lius. La­bai tin­ka su­muš­ti­niams.

Ska­naus!


Paš­vi­ti­nio (Pak­ruo­jo ra­jo­nas) se­niū­ni­jos so­cia­li­nė dar­buo­to­ja, 2016-ųjų Pak­ruo­jo ra­jo­no ap­do­va­no­ji­mų „Jau­no­sios žvaigž­du­tės“ no­mi­na­ci­jos „Me­tų pa­rei­ga“ lau­rea­tė Kris­ti­na STOČ­KŪ­NAI­TĖ da­li­ja­si įda­ry­tų varš­kės ku­ku­lių re­cep­tu. Kris­ti­na ga­ran­tuo­ja, kad jį iš­ban­džiu­sie­ji ga­mins vėl ir vėl. „Nea­be­jo­ju jų sėk­me bet ku­rios šei­mi­nin­kės vir­tu­vė­je“, – sa­ko ji.

Varš­kės ku­ku­liai su viš­tie­na

Ku­ku­lių teš­lai rei­kės: 400 gra­mų 9 pro­cen­tų rie­bu­mo varš­kės, 2 kiau­ši­nių, 3 ku­pi­nų šaukš­tų bul­vių krak­mo­lo, 3 ku­pi­nų šaukš­tų mil­tų, drus­kos pa­gal sko­nį. Pa­pil­do­mai rei­kės mil­tų  ku­ku­liams ap­vo­lio­ti, šiek tiek krak­mo­lo vi­ri­mui.

Įda­rui – 300 gra­mų vir­tos viš­tie­nos fi­lė, 2 mor­kų, 2 skil­te­lių čes­na­ko, 30 gra­mų svies­to, 50 mi­li­lit­rų grie­ti­nė­lės, drus­kos pa­gal sko­nį.

Viš­tie­nos fi­lė su­mal­ti ar­ba smul­kiai su­pjaus­ty­ti. Kep­tu­vė­je iš­ly­dy­ti svies­tą ir su­dė­ti tar­kuo­tas mor­kas. Pa­ke­pin­ti 2–5 mi­nu­tes, su­dė­ti smul­kin­tas čes­na­ko skil­te­les. Su­be­ria­ma viš­tie­na, pi­la­ma grie­ti­nė­lė, ant vi­du­ti­nio karš­tu­mo ug­nies troš­ki­na­ma 5–8 mi­nu­tes, pa­lie­ka­ma at­vės­ti.

Į varš­kę įmu­ša­mi kiau­ši­niai, su­be­ria­mi mil­tai, krak­mo­las, pa­sū­do­ma. Iš teš­los su­plo­ja­mas pa­plo­tė­lis, de­da­ma po ar­ba­ti­nį šaukš­te­lį įda­ro ir for­muo­ja­me ku­ku­lius. Prieš de­dant į puo­dą, ku­ku­lius dar ga­li­ma ap­vo­lio­ti mil­tuo­se.

Į van­de­nį, ku­ria­me virs ku­ku­liai, įbe­ria­ma drus­kos, šaukš­tas krak­mo­lo. Ku­ku­liai de­da­mi į ver­dan­tį van­de­nį, iš­ki­lę į pa­vir­šių, pa­ver­da­mi apie 8 mi­nu­tes.

Ska­naus!


Bu­vu­si il­ga­me­tė Rad­vi­liš­kio li­go­ni­nės gy­dy­to­ja Ona KRIKŠ­ČIŪ­NIE­NĖ mėgs­ta ga­min­ti ir sa­vo pa­tie­ka­lais vai­šin­ti ki­tus. Įvai­rių jos pa­ga­min­tų miš­rai­nių sko­nių iki šiol at­si­me­na bu­vę ko­le­gos. „Šiau­lių kraš­to“ skai­ty­to­jams me­di­kė siū­lo pa­si­ga­min­ti dvie­jų rū­šių sa­lo­tų.

Pu­pe­lių miš­rai­nė

Rei­kės: 100 gra­mų vir­tų pu­pe­lių, 100 gra­mų vir­tų mor­kų, sa­lie­ro gum­bo ar­ba sau­je­lės nu­vir­tų džio­vin­tų gry­bų, 1 svo­gū­no gal­vos, kra­pų, pet­ra­žo­lių (jei val­gy­to­jų dau­giau, vi­sų pro­duk­tų kie­kius pa­di­din­ti).

Svo­gū­ną su­pjaus­ty­ti ir pa­ke­pin­ti su su­smul­kin­tu salie­ru (ar­ba gry­bais). Su­mai­šy­ti su pjaus­ty­to­mis vir­to­mis mor­ko­mis ir pu­pe­lė­mis.

Vis­ką su­mai­šy­ti su pa­da­žu, ku­ris ga­mi­namas iš ne­rūgš­taus ma­jo­ne­zo (ar­ba grie­ti­nės bei ma­jo­ne­zo mi­ši­nio), šaukš­to po­mi­do­rų pa­da­žo bei žiups­ne­lio cuk­raus.

Miš­rai­nė su kon­ser­vuo­ta žu­vi­mi

Rei­kės: mėgs­ta­mos žu­vies kon­ser­vų (ge­riau­sia sa­vo­se sul­ty­se), 2 kie­tai vir­tų kiau­ši­nių, 2 vir­tų mor­kų, sa­lie­ro lap­ko­čio ar­ba pet­ra­žo­lių, 1 obuo­lio, 1 svo­gū­no gal­vos, kra­pų.

Žu­vį su­trin­ti ša­ku­te. Pu­sę jos su­dė­ti į sa­lo­ti­nę (gra­žiau į per­ma­to­mą), ant vir­šaus už­ber­ti su­ka­po­tus kiau­ši­nių bal­ty­mus, su­tar­kuo­tą obuo­lį, už­dė­ti sluoks­ne­lį ma­jo­ne­zo.

Po to su­dė­ti li­ku­sią žu­vį, pjaus­ty­tas mor­kas, smul­kiai su­pjaus­ty­tas pet­ra­žo­les ar sa­lie­rų lap­ko­čius, vėl už­dė­ti sluoks­ne­lį ma­jo­ne­zo ir api­ber­ti ka­po­tu kiau­ši­nio try­niu. Pa­puoš­ti švie­žiais kra­pais.

Ska­naus!


Ju­sai­čių sa­lo­tos

Žur­na­lis­tė Ri­ta ŽA­DEI­KY­TĖ, „Šiau­lių kraš­to“ re­dak­to­rė, skai­ty­to­jams siū­lo pa­si­ga­min­ti sa­lo­tas. Pa­ti jas ga­mi­na imp­ro­vi­zuo­da­ma pa­gal grai­kiš­kų sa­lo­tų re­cep­tą. Pas­ta­ro­sioms rei­ka­lin­gus kai ku­riuos pro­duk­tus kar­tą pa­kei­tė įpras­tais lie­tu­viš­kais ir išė­jo ori­gi­na­lus sko­nis. Pa­va­di­no sa­lo­tas pa­gal mie­lą šir­džiai Ju­sai­čių kraš­tą.

Rei­kės: varš­kės (ga­li­te keis­ti kai­miš­ku varš­kės sū­riu), li­nų sė­me­nų alie­jaus, ais­ber­go sa­lo­tų, graž­gars­tės la­pe­lių, bu­ro­kė­lių la­pe­lių, špi­na­tų la­pe­lių, aly­vuo­gių, po­mi­do­rų, rau­do­nų­jų svo­gū­nų, pet­ra­žo­lių. Ko tu­rė­sit, tas ge­rai, ko ne­tu­rė­sit – ne­trūks.

Sa­lo­tų la­pus su­plė­šy­ti, ki­tus ža­lu­my­nus su­ber­ti, su­pjaus­ty­ti po­mi­do­rus, svo­gū­nus, iš­mai­šy­ti, ta­da ant vir­šaus su­ber­ti aly­vuo­ges ir pa­tru­pin­ti varš­kės, už­pil­ti li­nų sė­me­nų alie­jaus. Už­ber­ti pet­ra­žo­lių ar kra­pų.

La­bai tin­ka val­gy­ti su kie­tai vir­tu kiau­ši­niu.

Ska­naus!


Kep­tas „tin­gi­nys“

Meš­kui­čių (Šiau­lių r.) bib­lio­te­kos vy­res­nio­ji bib­lio­te­ki­nin­kė Vil­ma BRIE­DIE­NĖ siū­lo pa­si­mė­gau­ti jos mėgs­ta­miau­siu py­ra­gu.

Rei­kės: vie­no in­de­lio kon­den­suo­to su­tirš­tin­to pie­no su cuk­ru­mi, 200 gra­mų svies­to, dvie­jų pa­ke­lių sau­sai­nių (tin­ka „Gai­de­lis"), sau­jos že­mės rie­šu­tų.

Sau­sai­nius su­tru­pin­ki­te ne­di­de­liais ga­ba­lė­liais. Rie­šu­tus dė­ki­te į smul­kin­tu­vą ir su­smul­kin­ki­te.

Rie­šu­tų ir sau­sai­nių ma­ses su­mai­šy­ki­te ir už­pil­ki­te tir­pin­tu svies­tu bei kon­den­suo­tu pie­nu.

Ke­pi­mo in­dą iš­klo­ki­te ke­pi­mo po­pie­riu­mi, dė­ki­te sau­sai­nių ma­sę. Ją tru­pu­tį pa­spaus­ki­te.

Dė­ki­te į or­kai­tę, įkai­tin­tą iki 180 laips­nių tem­pe­ra­tū­ros, ir kep­ki­te 25 mi­nu­tes. Py­ra­gas tu­ri pa­ru­duo­ti.

Ska­naus!


Ma­ka­ro­nų ir varš­kės ap­ke­pas

Mik­niū­nų (Pak­ruo­jo ra­jo­nas) bend­ruo­me­nės pir­mi­nin­kė Jo­lan­ta LE­BE­DIE­NĖ žie­mos va­ka­rais siū­lo pa­si­ga­min­ti to­kiam orui tin­ka­mą gar­dų ap­ke­pą.

Rei­kės: 200 gra­mų smul­kių ma­ka­ro­nų, 2 pa­ke­lių po 180 gra­mų varš­kės, 3 kiau­ši­nių, 2–4 šaukš­tų (pa­gal sko­nį) cuk­raus, 150 gra­mų lie­sos grie­ti­nės, sau­jos ra­zi­nų, 2 šaukš­tų džiū­vė­sė­lių, 20 gra­mų svies­to, drus­kos pa­gal sko­nį.

Ma­ka­ro­nai iš­ver­da­mi pa­sū­dy­ta­me van­de­ny­je, bet ne­per­ver­da­mi – tu­ri bū­ti kie­to­ki.

Du­be­ny­je su­mai­šo­ma varš­kė, grie­ti­nė, kiau­ši­niai, ra­zi­nos, cuk­rus ir drus­ka. Į ma­sę de­da­mi nu­koš­ti dar šil­ti ma­ka­ro­nai, ge­rai iš­mai­šo­ma.

Ke­pi­mo in­das iš­te­pa­mas svies­tu, į jį de­da­ma ap­ke­po ma­sė. Vir­šus pa­bars­to­mas džiū­vė­sė­liais, mėgs­tan­tys ga­li įber­ti ci­na­mo­no, dar kiek cuk­raus, už­dė­ti svie­sto ga­ba­lė­lių.

Ke­pa­ma apie 45 mi­nu­tes iki 180 laips­nių įkai­tin­to­je or­kai­tė­je – kol pa­tie­ka­las pa­gels ir kiek pa­kils.

Iš nu­ro­dy­to pro­duk­tų kie­kio išei­na 4–6 po­rci­jos ap­ke­po.


DIE­NOS RE­CEP­TAS

Kel­miš­kė bū­rė­ja Jad­vy­ga ŠIM­KIE­NĖ mėgs­ta svei­ką, bet grei­tai pa­ruo­šia­mą mais­tą. Mo­te­ris vi­suo­met tu­ri pro­duk­tų, iš ku­rių ga­lė­tų grei­tai pa­ruoš­ti vai­šes ne­ti­kė­tiems sve­čiams.

„Šiau­lių kraš­to“ skai­ty­to­jams ji siū­lo iš­ban­dy­ti sil­kės miš­rai­nės ir viš­tie­nos keps­nio re­cep­tus.

Sil­kės miš­rai­nė

1 po­rci­jai rei­kės: pu­sės sil­kės, 1 vi­du­ti­nio dy­džio gal­vu­tės svo­gū­no, 2 obuo­lių, 2 šaukš­tų ma­jo­ne­zo.

Perp­jo­vę sil­kę pu­siau iši­ma­me aša­kas ir nu­gar­kau­lį. Pu­se­lę smul­kiai, ku­be­liais su­pjaus­to­me. Ma­žais ku­be­liais su­pjaus­to­me svo­gū­ną ir nu­lup­tus obuo­lius. Vis­ką su­mai­šo­me, pa­ska­ni­na­me ma­jo­ne­zu. Val­go­me vie­ną ar­ba su duo­na.

Viš­tos krū­ti­nė­lės keps­nys

Keps­niui rei­kės: pu­sės viš­tos krū­ti­nė­lės, čes­na­ko, drus­kos, pi­pi­rų, prie­sko­nių, 1 kiau­ši­nio, džiū­vė­sė­lių, ke­lių šaukš­tų alie­jaus, džio­vin­tų "meš­kos" (čes­na­ki­nių) žo­le­lių (ga­li­ma ap­siei­ti ir be jų).

Ge­rai iš­mu­ša­me krū­ti­nė­lę, pa­sū­do­me, už­be­ria­me pi­pi­rų ir paukš­tie­nos prie­sko­nių, už­spau­džia­me daug čes­na­ko. Išp­la­ka­me kiau­ši­nį. Mė­są pa­vo­lio­ja­me pla­ki­ny­je, po to – džiūvė­sė­liuo­se.

Į kep­tu­vę įpi­la­me alie­jaus. Kai įkais­ta, de­da­me keps­nį ar ke­lis keps­nius. Iš­ke­pa per 10–15 mi­nu­čių. Bai­giant kep­ti už­bars­to­me džio­vin­tų čes­na­ki­nių žo­le­lių.

Val­go­me su bul­vė­mis ir mor­kų, ko­pūs­tų ar­ba miš­rio­mis sa­lo­to­mis.

Ska­naus!


Py­ra­gas su uo­gų ty­re ir varš­ke

Ža­ga­rės (Jo­niš­kio ra­jo­nas) spe­cia­lio­sios mo­kyk­los di­rek­to­rė Snie­gu­tė KU­KA­NAUS­KIE­NĖ sa­ko, kad na­muo­se re­tą sa­vait­ga­lį ne­bū­na ke­pi­nių. Ji pa­ti mėgs­ta eks­pe­ri­men­tuo­ti iš­mė­gin­da­ma įvai­rius py­ra­gų re­cep­tus. Ne­se­niai pe­da­go­gė ke­pė tru­pi­ni­nį py­ra­gą su varš­ke ir uo­gie­ne, ku­rį tru­pu­tį „pa­to­bu­li­no“, vie­to­je uo­gie­nės dė­da­ma šal­dy­tų uo­gų ty­rę, o da­lį svies­to pa­keis­da­ma tau­kais. Re­cep­tą siū­lo iš­mė­gin­ti ir „Šiau­lių kraš­to“ skai­ty­to­jams.

Py­ra­go įda­rui rei­kės: 500 gra­mų tirš­tos avie­čių uo­gie­nės ar­ba maž­daug puo­de­lio šal­dy­tų mė­ly­nių ir avie­čių, ku­rias su­tri­na­me su pu­se stik­li­nės cuk­raus, 500 gra­mų varš­kės.

Teš­lai rei­kės: 500 gra­mų mil­tų, 200 gra­mų cuk­raus, 50 gra­mų svies­to, 100 gra­mų kiau­lės tau­kų, 3 kiau­ši­nių, tar­kuo­tų 1 cit­ri­nos žie­ve­lių, 1 šaukš­te­lio ke­pi­mo mil­te­lių.

Teš­lai skir­tus ing­re­dien­tus su­de­da­me į du­be­nį, ge­rai iš­min­ko­me teš­lą ir va­lan­dai pa­lie­ka­me šal­dik­ly­je.

Šal­dy­tą teš­lą bu­ro­ki­ne tar­ka tar­kuo­ja­me į for­mą, de­da­me varš­kės ir uo­gie­nės ar­ba trin­tų uo­gų ir cuk­raus ty­rę. Ant vir­šaus už­tar­kuo­ja­me li­ku­sios teš­los da­lį.

Ke­pa­me iki 180 laips­nių įkai­tin­to­je or­kai­tė­je apie 60 mi­nu­čių.

Ska­naus!


Fi­nan­sų spe­cia­lis­tė iš Klo­vai­nių (Pak­ruo­jo ra­jo­nas) Rū­ta LA­TO­NIE­NĖ da­li­ja­si ska­nios ir uni­ver­sa­lios miš­rai­nės re­cep­tu, su­ži­no­tu iš drau­gės. Ši dar­žo­vių miš­rai­nė tin­ka prie įvai­riau­sių pa­tie­ka­lų.

Miš­rai­nė prie įvai­rių pa­tie­ka­lų

Rei­kės: 5 ki­log­ra­mų po­mi­do­rų, ki­log­ra­mo svo­gū­nų, 2–3 sal­džių­jų pa­pri­kų, 100–200 gra­mų ra­zi­nų, 100–200 gra­mų džio­vin­tų ab­ri­ko­sų, pu­sės ki­log­ra­mo cuk­raus, 3 val­go­mų­jų šaukš­tų drus­kos, stik­li­nės ac­to, 5 val­go­mų­jų šaukš­tų krak­mo­lo, gal­vu­tės čes­na­ko, pa­gal sko­nį – ait­rių­jų pa­pri­kų mil­te­lių.

Po­mi­do­rai, svo­gū­nai, pa­pri­kos su­pjaus­to­mi ga­ba­liu­kais, su­de­da­mas cuk­rus, drus­ka, ab­ri­ko­sai, ra­zi­nos ir vie­na­me puo­de pri­žiū­rint, mai­šant troš­ki­na­ma 40 mi­nu­čių. Po to su­de­da­mos smul­kin­tos ar iš­spaus­tos čes­na­ko skil­te­lės, ac­tas ir krak­mo­las. Ge­rai iš­mai­šo­ma, pa­troš­ki­na­ma dar 10 mi­nu­čių.

Miš­rai­nė su­kre­čia­ma į už­su­ka­mus stik­lai­nius, ge­riau­siai pus­lit­ri­nius – kad ati­da­ry­tų ne­rei­kė­tų il­giau lai­ky­ti.

Iš re­cep­te pa­teik­to pro­duk­tų kie­kio išei­na 10–13 stik­lai­niu­kų miš­rai­nės. Jos ne­bū­ti­na lai­ky­ti šal­dy­tu­ve – stik­lai­niu­kai ga­li sto­vė­ti ir spin­te­lė­je.

Ska­naus!


An­ta­ni­na JO­KU­BAUS­KIE­NĖ iš Šau­kė­nų (Kel­mės r.) su vy­ru sten­gia­si gy­ven­ti svei­kai. „Šiau­lių kraš­to“ skai­ty­to­jams šei­mi­nin­kė siū­lo su­si­tep­ti svei­kuo­lių su­muš­ti­nių.

Svei­kuo­lių su­muš­ti­niai

Rei­kės: po­mi­do­rų, pa­pri­kų, mor­kų (ga­li­ma ir ki­to­kių dar­žo­vių), mėgs­ta­mos žu­vies ar­ba mė­sos, prie­sko­nių, drus­kos (jei rei­kia), ža­lu­my­nų.

Su­muš­ti­nių ap­te­pė­lei rei­kia iš­vir­ti dar­žo­ves, su­trin­ti. Į gau­tą ma­sę įdė­ti mėgs­ta­mos žu­vies ar­ba mė­sos (vir­tos, rū­ky­tos ar kep­tos), jei rei­kia, pa­sū­dy­ti, įber­ti pa­tin­kan­čių prie­sko­nių, ge­rai iš­mai­šy­ti ir tep­ti ant duo­nos ar­ba ba­to­no, pa­puoš­ti ža­lu­my­nais. Po­nia An­ta­ni­na svei­kuo­lių su­muš­ti­niams ren­ka­si bal­tą duo­ną.

Ska­naus!


Gergž­de­lių kai­mo (Šiau­lių ra­jo­nas) gy­ven­to­ja Da­nu­tė KAT­KIE­NĖ sa­ko ne­ruo­šian­ti įmant­rių pa­tie­ka­lų. Net sa­vo gim­ta­die­niui. Jai pa­tin­ka šei­mo­je įpras­ti val­giai, pa­vyz­džiui, bul­vi­niai vė­da­rai. Jų re­cep­tą siū­lo „Šiau­lių kraš­to“ skai­ty­to­jams.

„Gim­ta­die­nio“ vė­da­rai

Rei­kia: 2 ki­log­ra­mų bul­vių, 2–3 svo­gū­nų, 300–400 gra­mų kiau­lie­nos la­ši­nių, 5 vie­ne­tų kiau­lių žar­nų, po tru­pu­tį juo­dų­jų pi­pi­rų, drus­kos, alie­jaus.

Bul­ves nu­sku­ta­me ir su­tar­kuo­ja­me. La­ši­nu­kus bei svo­gū­ną su­smul­ki­na­me, pa­ke­pi­na­me ir įmai­šo­me į bul­vių tar­kius. Įbe­ria­me drus­kos, mal­tų juo­dų­jų pi­pi­rų ir iš­mai­šo­me.

Žar­nas ge­rai iš­plau­na­me, šiek tiek įtri­na­me drus­ka ir į kiek­vie­ną pri­kem­ša­me bul­vių ma­sės. Pil­nų žar­nų pri­kimš­ti ne­ga­li­ma, nes kep­da­mos su­trū­ki­nės. Įda­ras tu­rė­tų užim­ti kiek dau­giau nei pu­sę žar­nos ert­mės.

Pri­kimš­tų žar­nų ga­lus už­ri­ša­me siū­lu.

Skar­dą iš­te­pa­me alie­ju­mi, ta­da su­de­da­me vė­da­rus ir įpi­la­me tru­pu­tį van­dens. Kepame 200 laips­nių tem­pe­ra­tū­ros orkaitėje.

Ke­pi­mo me­tu ret­kar­čiais vė­da­rus ap­lais­ty­ti alie­ju­mi.

Vė­da­rams or­kai­tė­je pa­ke­pus bent 10 mi­nu­čių, juos ge­rai su­ba­do­me dan­tų krapš­tu­ku tam, kad „neišsp­ro­gi­nė­tų“ bul­vių įda­ras.

Vė­da­rai iš­ke­pę ta­da, kai gra­žiai pa­ru­duo­ja pa­vir­šius.

Pa­tie­kus į sta­lą val­gį tin­ka pa­gar­din­ti grie­ti­nės, spir­gu­čių ir pie­vag­ry­bių pa­da­žu.

Ska­naus!


Jo­niš­kie­tė, Ža­ga­rės re­gio­ni­nio par­ko di­rek­ci­jos vy­riau­sio­ji kraš­tot­var­ki­nin­kė Gied­rė RAKŠTIE­NĖ sa­ko, kad daž­niau­siai ga­min­da­ma fa­nta­zuo­ja ir pro­duk­tus de­da iš akies. „Šiau­lių kraš­to“ skai­ty­to­jams ji siū­lo iš­si­kep­ti leng­vai pa­ga­mi­na­mų ban­de­lių „Ro­žy­čių“.

Ban­de­lės „Ro­žy­tės“

Rei­kės: 1 pa­ke­lio (5 la­pe­liai) šal­dy­tos sluoks­niuo­tos mie­li­nės teš­los (ga­li­ma  pa­si­da­ry­ti ir pa­tiems, bet už­truk­si­te ge­ro­kai il­giau), 1 kiau­ši­nio, 170 gra­mų cuk­raus, 80 gra­mų aguo­nų, jas ga­li­ma pa­mai­šy­ti su se­za­mų sėk­lo­mis.

Aguo­nas su­mai­šo­me su cuk­ru­mi. Teš­lą šiek tiek at­šil­do­me. Ta­da ją pa­ko­čio­ja­me, pa­te­pa­me iš­plak­tu kiau­ši­niu ir už­be­ria­me cuk­raus ir aguo­nų mi­ši­nį (6 šaukš­te­lius vie­nam la­pe­liui). Kiek­vie­ną la­pe­lį at­ski­rai su­su­ka­me vamz­de­liu, pa­skui su­pjaus­to­me 3–3,5 cen­ti­met­ro ri­ti­nė­liais. Kiek­vie­ną ri­ti­nė­lį įpjau­na­me 3 kar­tus iš ga­lo apie 1,5 cen­ti­met­ro vis pa­su­kant.

De­da­me ri­ti­nė­lius į ke­pi­mo skar­dą su­pjaus­ty­ta da­li­mi į vir­šų bei šiek tiek pra­sklei­džia­me, kad bū­tų pa­na­šu į gė­ly­tės žie­dą.

Kep­ti rei­kia 180 laips­nių tem­pe­ra­tū­ro­je 14 mi­nu­čių.

Ska­naus!


Žyd­rū­nė PLUN­GIE­NĖ, Rad­vi­liš­kio pa­ra­pi­jos bend­ruo­me­nės so­cia­li­nių pa­slau­gų cent­ro di­rek­to­rės pa­va­duo­to­ja, praė­ju­sį sa­vait­ga­lį kar­tu su duk­ro­mis ke­pė joms pa­ti­ku­sių če­bu­re­kų. Jų re­cep­tą rad­vi­liš­kie­tė siū­lo ir „Šiau­lių kraš­to“ skai­ty­to­jams.

Mie­li­niai če­bu­re­kai

Če­bu­re­kams iš­si­kep­ti rei­kės 500 gra­mų mil­tų, 1 stik­li­nės pie­no, 2 šaukš­te­lių cuk­raus, 30 gra­mų mie­lių (švie­žių), žiups­ne­lio drus­kos, alie­jaus (vir­ti).

Įda­rui rei­kės kiau­lie­nos far­šo (apie 300 gra­mų ar kiek dau­giau), 1 ku­be­lio mė­gsta­mo sul­ti­nio, 1 svo­gū­no, prie­sko­nių, drus­kos.

Iš teš­lai skir­tų pro­duk­tų pa­da­ry­ki­te mie­li­nę teš­lą. Į pa­šil­dy­tą pie­ną su­ber­ki­te cuk­rų bei mie­les ir ge­rai iš­mai­šy­ki­te. Į du­be­nį su­pil­ki­te mil­tus, pie­no ir mie­lių mi­ši­nį, li­ku­sį pie­ną, drus­ką ir vis­ką iš­min­ky­ki­te.

Teš­los ma­sę rei­kia už­deng­ti rankš­luos­čiu ir apie pus­va­lan­dį pa­lai­ky­ti, kol pa­kils. Tuo­met vėl iš­min­ky­ti teš­lą ir vėl pa­lai­ky­ti apie pus­va­lan­dį.

Sul­ti­nio ku­be­lį iš­tir­pin­ti 5 šaukš­tuo­se šil­to vi­rin­to van­dens ir įpil­ti į far­šą. Įber­ki­te prie­sko­nių, drus­kos, smul­kiai su­pjaus­ty­to svo­gū­no ir vis­ką iš­mai­šy­ki­te.

Iš teš­los iš­ko­čio­ki­te 1 cen­ti­met­ro sto­rio lakš­tą. Išp­jau­ki­te no­ri­mo dy­džio ap­skri­ti­mą, pa­vyz­džiui, ap­link lėkš­te­lę. Į jį dė­ki­te far­šo, su­len­ki­te per­pus ir už­spaus­ki­te kraš­tus. Kep­ki­te ge­rai įkai­tin­ta­me alie­ju­je iš abie­jų pu­sių.

Ska­naus!


Šiau­lių ap­skri­ties vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to Ko­mu­ni­ka­ci­jos gru­pės vy­res­nio­ji spe­cia­lis­tė Auš­ra PLO­NY­TĖ su „Šiau­lių kraš­to“ skai­ty­to­jais da­li­ja­si sa­vo ku­li­na­ri­ne pa­tir­ti­mi.

„Ka­dan­gi ga­min­ti ne­mėgs­tu, sten­giuo­si rink­tis re­cep­tus, kur vis­kas vyk­tų la­bai grei­tai. De­vy­niais at­ve­jais iš de­šim­ties ren­kuo­si viš­tie­ną, ją la­bai pa­pras­ta ir grei­ta iš­kep­ti ar pa­troš­kin­ti“, – sa­ko po­nia Auš­ra.

Viš­tie­nos keps­ne­liai

Rei­kės: viš­tie­nos krū­ti­nė­lės, fer­men­ti­nio sū­rio, šo­ni­nės grie­ži­nė­lių, džiū­vė­sė­lių, kiau­ši­nio.

Viš­tie­nos krū­ti­nė­lės fi­lė su­pjaus­ty­ti plo­nais, ta­čiau kuo pla­tes­niais keps­ne­liais.

Pa­bars­ty­ti prie­sko­niais (tu­rint lai­ko pa­lik­ti pa­si­ma­ri­nuo­ti).

Atp­jo­vus ne­di­de­lį sū­rio ga­ba­lė­lį, jį įsuk­ti į šo­ni­nę ir vi­sa tai dė­ti į per­lenk­tą viš­tie­nos keps­ne­lį. Jį pa­mir­ky­ti į kiau­ši­nį ir pa­vo­lio­ti džiū­vė­sė­liuo­se.

Kep­ti kep­tu­vė­je, kol ap­skrus.

Man ska­niau­sia su bul­vių ko­še ir daug dar­žo­vių.

Auš­ros pa­slap­tis

Po­nia Auš­ra sa­ko, kad ke­pi­mo mai­šas – to­bu­las at­ra­di­mas.

Į jį įme­ta sau­ją džio­vin­tų obuo­liu­kų, ga­li­ma pa­pjaus­ty­ti mor­ką, ant vir­šaus už­dė­ti prie­sko­niuo­tus viš­tos krū­ti­nė­lės ga­ba­lė­lius, iš kraš­tų ga­li­ma pa­dė­lio­ti pa­pjaus­ty­tų bul­vių.

Mai­šą už­riš­ti ir kep­ti apie 40–50 mi­nu­čių (pri­klau­so nuo or­kai­tės ir viš­tos sto­rio).

Obuo­liu­kai bū­na pa­sa­kiš­ki, viš­ta taip pat.

Ska­naus!


Šau­kė­niš­kių kas­ti­nys

Šau­kė­nuo­se (Kel­mės ra­jo­nas) gy­ve­nan­ti Ja­ni­na NOR­BU­TIE­NĖ mėgs­ta ir mo­ka šei­mi­nin­kau­ti. „Šiau­lių kraš­to“ skai­ty­to­jams šei­mi­nin­kė siū­lo pa­ban­dy­ti iš­suk­ti tik­rą šau­kė­niš­kių kas­ti­nį.

Rei­kės: pu­sės lit­ro grie­ti­nės, 100 gra­mų svies­to, svo­gū­no, čes­na­ko, drus­kos, mėgs­ta­mų prie­sko­nių. Tin­ka­miau­si kas­ti­niui – na­mi­niai pro­duk­tai. Pa­sak po­nios Ja­ni­nos, vien iš pirk­ti­nių pro­duk­tų tik­ro kas­ti­nio neį­ma­no­ma iš­suk­ti.

Svies­tą pa­šil­dy­ti di­de­lia­me in­de, po tru­pu­tį dė­ti grie­ti­nę ir su­kti į vie­ną pu­sę. Į ku­rią – kaip kam pa­to­giau. Kai ma­sė tam­pa pa­na­ši į ma­nų ko­šę, be­ria­ma pa­gal sko­nį drus­kos, de­da­mi no­ri­mi prie­sko­niai: smul­kin­ti svo­gū­nai, čes­na­kai, mal­ti pi­pi­rai ir pa­na­šiai. Vis­kas ge­rai iš­mai­šo­ma. Kas­ti­nys de­da­mas į mo­li­nį in­dą. Kad bū­tų gra­žiau, ga­li­ma su­for­muo­ti, pa­vyz­džiui gė­lės žie­dą.

„Kas­ti­nio su­ki­mas – la­bai su­dė­tin­gas pro­ce­sas. Svar­biau­si yra ne pro­duk­tų kie­kiai ar san­ty­kis, o pa­jau­ti­mas, kad kas­ti­nys su­ka­mas tei­sin­gai. Jei per grei­tai su­ka­mas kas­ti­nys, jis tam­pa svies­tu, per lė­tai – iš­skys­tė­ja. Tik­ras, ge­rai iš­suk­tas kas­ti­nys – la­bai gar­dus pa­tie­ka­las. To­dėl, jei iš kar­to ir ne­pa­vyks jo pa­si­ga­min­ti, ver­ta ban­dy­ti ir dar­syk“, – sa­kė pa­ty­ru­si šei­mi­nin­kė Ja­ni­na Nor­bu­tie­nė.

Ska­naus!


Obuo­lių py­ra­gas

Kel­mės ra­jo­ne, Lyk­ši­ly­je, gy­ve­nan­ti ūki­nin­kė, tri­jų vai­kų ma­ma ir kai­mo bend­ruo­me­nės pir­mi­nin­kė Bi­ru­tė KUKANAUSKIENĖ ne­re­tai tu­ri pa­si­su­kio­ti vir­tu­vė­je. Mėgs­ta pa­pras­tus, grei­tai pa­ga­mi­na­mus pa­tie­ka­lus.

„Šiau­lių kraš­to“ skai­ty­to­jams siū­lo iš­ban­dy­ti be­ne daž­niau­siai jos ke­pa­mo obuo­lių py­ra­go, ku­rį mėgs­ta vi­si jos sve­čiai, re­cep­tą.

Py­ra­gui rei­kės: 6 kiau­ši­nių, 2 stik­li­nių mil­tų, 2 stik­li­nių cuk­raus (ga­li­ma ir ma­žiau), lėkš­tės obuo­lių.

Į du­be­nį įku­lia­me vi­sus kiau­ši­nius ir ge­rai juos iš­pla­ka­me. Ge­riau­sia plak­ti plaktuvu apie 5 mi­nu­tes. Ne­sus­to­da­mi plak­ti, po tru­pu­tį su­be­ria­me cuk­rų. Kai vis­kas ge­rai iš­si­pla­ka, po tru­pu­tį pi­la­me mil­tus. Ge­rai iš­pla­ka­me. Teš­la tu­rė­tų bū­ti ga­na tirš­ta.

Kol pla­ka­ma teš­la, nu­si­plau­na­me obuo­lius, iši­ma­me šir­de­lę ir ko­te­lį. Jei tai na­mi­niai obuo­liai, žie­vę ne­bū­ti­na nu­lup­ti. Jei pirk­ti, ge­riau nu­lup­ti. Vi­sus obuo­lius su­pjaus­to­me grie­ži­nė­liais.

Ke­pi­mo in­dą den­gia­me ke­pi­mo po­pie­riumi. Ta­da po tru­pu­tį su­pi­la­me pu­sę teš­los ma­sės, to­ly­giai iš­sklai­do­me po ke­pi­mo in­dą.

Ant ma­sės de­da­me obuo­lių grie­ži­nė­lius. Kai jau vis­kas su­dė­ta, už­pi­la­me li­ku­sia teš­los ma­se to­ly­giai, kad už­deng­tų vi­sus obuo­lius.

Ke­pi­mo in­dą de­da­me į 180 laips­nių įkai­tin­tą or­kai­tę ir ke­pa­me apie 40 mi­nu­čių. Kep­da­mas py­ra­gas pa­ky­la. Prieš ke­pi­mo pa­bai­gą gra­žiai ap­skrun­da. Ga­li­ma pa­tik­rin­ti me­di­niu smeig­tu­ku, ar iš­ke­pė.

Jei jums py­ra­gas iš­ke­pė la­bai pu­rus ir ska­nus, ži­no­ki­te, kad vis­ką at­li­ko­te tei­sin­gai.

Ska­naus!


Sil­kė su mor­ko­mis ir gry­bais

Ža­ga­rė­je gy­ve­nan­ti Ge­nu­tė VAI­DI­LAUS­KIE­NĖ sil­kę ruo­šia su mor­ko­mis, svo­gū­nais ir pie­vag­ry­biais ar­ba miš­ke rink­tais gry­bais. Re­cep­tą siū­lo iš­ban­dy­ti ir „Šiau­lių kraš­to“ skai­ty­to­jams.

Pa­tie­ka­lui rei­kės: 1 sū­dy­tos sil­kės, 2 di­de­lių svo­gū­nų ro­pu­čių, 1 ar­ba 2 vir­tų mor­kų, pie­vag­ry­bių ar­ba miš­ko gry­bų (pa­gal sko­nį), alie­jaus, pi­pi­rų, 1 šaukš­to po­mi­do­rų pa­da­žo.

Sil­kę pa­mir­ko­me, iši­ma­me kau­lą, su­pjaus­to­me ga­ba­liu­kais. Svo­gū­nus nu­lu­pa­me, su­pjaus­to­me rie­ke­lė­mis ir iš­skir­to­me žie­dais, pa­ke­pi­na­me alie­ju­je tiek, kad kan­dant ne­traš­kė­tų. Ta­da de­da­me ke­pin­ti kar­tu su­pjaus­ty­tus pie­vag­ry­bius ar­ba ki­tus gry­bus, įmai­šo­me po­mi­do­rų pa­da­žą. Su­tar­kuo­ja­me ir su­be­ria­me vir­tas mor­kas. Iš­mai­šo­me, įbe­ria­me pi­pi­rų. Pa­tie­ka­las pa­ruoš­tas.

Ska­naus!


Tra­di­ciniai kot­le­tai

Pak­ruo­jie­tė cho­reog­ra­fė, jau­ni­mo ir sen­jo­rų liau­diš­kų šo­kių ko­lek­ty­vų va­do­vė Leo­ka­di­ja JUO­DA­GAL­VIE­NĖ mėgs­ta grei­tai pa­ga­mi­na­mus tra­di­ciš­kus lie­tu­viš­kus pa­tie­ka­lus. Juos pri­si­min­ti pa­ta­ria ir „Šiau­lių kraš­to“ skai­ty­to­jams.

Kot­le­tams rei­kės: po 250 gra­mų viš­tie­nos ir ver­šie­nos (ar ki­tos mė­sos) far­šo, 2 bul­vių, kiau­ši­nio, šaukš­to grie­ti­nės, šaukš­te­lio kmy­nų, skil­te­lės čes­na­ko, pa­gal sko­nį – drus­kos ir pi­pi­rų (ar­ba mėgs­ta­mų prie­sko­nių mi­ši­nių).

Bul­vės su­tar­kuo­ja­mos smul­kia trin­tu­ve, šiek tiek nu­sun­kia­mos, su­mai­šo­mos su far­šu, kiau­ši­niu ir grie­ti­ne. Į ma­sę iš­spau­džia­mas čes­na­kas, įbe­ria­ma kmy­nų, drus­kos ir pi­pi­rų, ge­rai iš­min­ko­ma.

Ke­pa­ma alie­ju­je.

Ska­naus!


As­ta MIN­CIU­VIE­NĖ, Rad­vi­liš­kio mu­zi­kos mo­kyk­los mo­ky­to­ja, sa­ko, jog mėgs­ta šei­mi­nin­kau­ti vir­tu­vė­je. Jos ke­pa­mų sal­du­my­nų la­biau­siai iš­troš­kę anū­kai. Rad­vi­liš­kie­tė „Šiau­lių kraš­to“ skai­ty­to­jams siū­lo spran­di­nės keps­nio re­cep­tą, ku­ris yra šei­mos fir­mi­nis pa­tie­ka­las – jį ke­pė ir ma­ma, ir mo­čiu­tė.

Šven­ti­nis spran­di­nės keps­nys

Pa­tie­ka­lui pa­ga­min­ti rei­kės: kiau­lie­nos spran­di­nės (apie 1 ki­log­ra­mo), žiups­ne­lio drus­kos, pi­pi­rų, ke­lių skil­te­lių čes­na­ko, įvai­rių prie­sko­ni­nių žo­le­lių (ga­li bū­ti ir džio­vin­tas žo­le­lių mi­ši­nys), span­guo­lių uo­gie­nės ar­ba dže­mo (pa­gal sko­nį), 4–5 bul­vių (ar­ba po 1–2 pa­gal val­gan­čių­jų skai­čių), džio­vin­tų sly­vų ir ab­ri­ko­sų.

Pir­miau­sia spran­di­nę įtri­na­me iš­spaus­tais čes­na­kais, pi­pi­rais, drus­ka bei prie­sko­ni­nė­mis žo­le­lė­mis ir pa­lie­ka­me ma­ri­nuo­tis 5–6 va­lan­das ar­ba per nak­tį.

Iš­si­ma­ri­na­vu­sia­me keps­ny­je kas ke­lis cen­ti­met­rus pa­da­ro­me ne­di­de­les įpjo­vas ("ki­še­nes"), į ku­rias įde­da­me po sly­vą ar ab­ri­ko­są. Keps­nio vir­šų ap­te­pa­me span­guo­lių dže­mu ar­ba uo­gie­ne, įde­da­me į ke­pi­mo ran­ko­vę, ten pat su­de­da­me ir nu­lup­tas ne­pjaus­ty­tas bul­ves. Ke­pa­me apie pu­sant­ros va­lan­dos 200 laips­nių tem­pe­ra­tū­ros or­kai­tė­je.

Keps­nys pa­tie­kia­mas su įvai­rio­mis sa­lo­to­mis, ta­čiau la­biau­siai tin­ka rau­gin­ti agur­kai. Keps­nys ska­nus ir šal­tas.

Ska­naus!


Kel­miš­kė sen­jo­rė Ona DI­CHA­VI­ČIE­NĖ il­gą lai­ką dir­bo bib­lio­te­ki­nin­ke. Ta­čiau mo­te­ris mėgs­ta ne tik skai­ty­ti kny­gas. Nuo skai­ty­mo ati­trūks­ta vir­tu­vė­je. Tre­čio­jo am­žiaus uni­ver­si­te­te po­nia Onu­tė lan­kė Ama­tų fa­kul­te­tą, čia mo­kė­si nau­jau­sių­ rank­dar­bių tech­no­lo­gi­jų, su ki­to­mis fa­kul­te­to lan­ky­to­jo­mis kei­tė­si pa­tie­ka­lų re­cep­tais.

„Šiau­lių kraš­to“ skai­ty­to­jams po­nia Onu­tė siū­lo iš­ban­dy­ti py­ra­go su uo­gie­ne re­cep­tą.

Py­ra­gas su uo­gie­ne

Rei­kės: 0,5 lit­ro uo­gie­nės, 0,5 stik­li­nės cuk­raus, 3 nu­brauk­tų šaukš­te­lių so­dos, 2 šaukš­tų ma­jo­ne­zo, 3 kiau­ši­nių, va­ni­li­nio cuk­raus, mil­tų.

Kiau­ši­nius iš­su­ka­me su cuk­ru­mi. Į ki­tą in­dą su­de­da­me uo­gie­nę, ma­jo­ne­zą, so­dą ir mai­šo­me, kol ma­sė smar­kiai iš­pu­to­ja. Tuo­met į ją su­kre­čia­me su cuk­ru­mi iš­suk­tus kiau­ši­nius, su­mai­šo­me.

Į gau­tą ma­sę be­ria­me mil­tų ir va­ni­li­nio cuk­raus, kol su­tirš­tės. Ge­rai iš­mai­šo­me. Teš­lą de­da­me į svies­tu iš­tep­tą ke­pi­mo skar­dą ir ke­pa­me apie pus­va­lan­dį 180 laips­nių tem­pe­ra­tū­ro­je.

Ska­naus!


Lie­tu­vai pa­gra­žin­ti drau­gi­jos Jo­niš­kio sky­riaus ir Že­mai­čių kul­tū­ros drau­gi­jos ku­ni­gaikš­čio Vy­kin­to Jo­niš­kio sky­riaus na­rė Ste­fa­ni­ja DAMB­RAUS­KIE­NĖ ber­ži­nė­mis mal­ko­mis kū­re­na­mo­je kros­ny­je ke­pa gar­dų bul­vių plokš­tai­nį.

Plokš­tai­nis su kiau­lės kar­ka

Plokš­tai­niui rei­kės: ki­bi­ro bul­vių, kiau­lės spir­gų ir ly­dy­tų tau­kų, pu­sės lit­ro pie­no, ma­ri­nuo­tos be kau­lo kiau­lės kar­kos, ke­lių svo­gū­nų gal­vu­čių, drus­kos, kar­čių­jų ir kve­pian­čių­jų pi­pi­rų, mal­tų lau­rų la­pų, grie­ti­nės, čes­na­kų.

Iš va­ka­ro kiau­lės kar­ką su­pjaus­to­me ga­ba­liu­kais ir pa­ma­ri­nuo­ja­me, įtrin­da­mi drus­ka, pi­pi­rais, čes­na­ku, įpjaus­to­me svo­gū­nų ir pa­lie­ka­me per nak­tį.

Bul­ves nu­sku­ta­me ir su­tar­kuo­ja­me. Tar­kius šiek tiek nu­sun­kia­me, įbe­ria­me drus­kos, pi­pi­rų, mal­tų lau­rų la­pų, iš­mai­šo­me, kad vir­šu­je ne­bū­tų nu­si­sto­ju­sio krak­mo­lo, ir su­pi­la­me už­vi­rin­tą pie­ną.

Spir­gu­čius ir pjaus­ty­tus svo­gū­nus tru­pu­tį pa­šil­do­me, bet ne­skru­di­na­me, ir su­pi­la­me į tar­kių ma­sę. Įmai­šo­me grie­ti­nę ir su­de­da­me ma­ri­nuo­tus kar­kos ga­ba­liu­kus.

Ma­sę su­de­da­me į di­de­lę tal­pą ir ke­pa­me kros­ny­je apie 4–5 va­lan­das. Ži­no­ma, jei­gu plokš­tai­nį ga­min­si­te ma­žes­nį, rei­kės ir trum­piau kep­ti.

Ska­naus!


Pak­ruo­jie­tis Al­gir­das PI­LI­PA­VI­ČIUS da­li­ja­si sa­vo re­cep­tu. Ke­lin­tus me­tus Eu­ro­po­je už­dar­biau­jan­tis pa­kruo­jie­tis už­sie­niuo­se pa­mė­go grei­tai pa­ga­mi­na­mą mė­sos ir dar­žo­vių troš­ki­nį, ku­ris ska­nus ir švie­žias, ir pa­šil­dy­tas.

Mė­sos ir dar­žo­vių troš­ki­nys

Pro­duk­tai troš­ki­niui ima­mi iš akies – pa­gal tai, kiek po­rci­jų ke­ti­na­ma ga­min­ti. Tin­ka bet ko­kia švie­žia mė­sa, jos ga­li­ma dė­ti ir ke­lių rū­šių. Troš­ki­nio pa­grin­das – švie­ži ko­pūs­tai ir bul­vės. Rei­kės dar svo­gū­nų, čes­na­ko, mor­kų, mėgs­ta­mų pries­ko­nių, drus­kos.

Ko­pūs­tai, bul­vės su­pjaus­to­mi ir de­da­mi vir­ti į tą pa­tį puo­dą. Kol bul­vės ir ko­pūs­tai ver­da, ga­ba­liu­kais su­pjaus­to­ma mė­sa ir iš­ke­pa­ma alie­ju­je. Bai­giant kep­ti, su­de­da­mi su­pjaus­ty­ti svo­gū­nai, čes­na­kas, ga­li­ma įdė­ti ir tar­kuo­tų mor­kų. Už­be­ria­ma prie­sko­nių, drus­kos, ke­pa­ma, kol su­minkš­tės dar­žo­vės.

Iš­vi­rę ko­pūs­tai ir bul­vės nu­sun­kia­mi, į juos su­kre­čia­ma kep­ta mė­sa. Mi­ši­nys dar ke­lias mi­nu­tes troš­ki­na­mas ant silp­nos ug­nies. Mėgs­tan­tys ga­li įdė­ti po­mi­do­rų pa­da­žo.

Ska­naus!


Kruo­piuo­se (Ak­me­nės ra­jo­nas) gy­ve­nan­ti bu­vu­si pe­da­go­gė Ste­fa­ni­ja DI­MA­VI­ČIE­NĖ iš vai­kys­tės me­na mies­te­lio tur­gu­je par­da­vi­nė­tų traš­kių 'ba­ran­kų“ sko­nį. Da­bar to­kių ska­nių pre­ky­bos cent­ruo­se ne­ran­dan­ti. Jos ma­ny­mu, esan­čios per daug pa­sal­din­tos ir su įvai­riais prie­dais bei itin minkš­tos.

Se­no­vi­niai ries­tai­niai

Rei­kia: kvie­ti­nių mil­tų, van­dens, mie­lių, drus­kos.

Iš mil­tų, pri­dė­jus mie­lių, iš­mai­šo­ma teš­la, pi­lant šil­to van­dens. Pa­lauk­ti, kol teš­la pa­kils. Ta­da įbe­ria­ma dar mil­tų ir už­min­ko­ma kie­tes­nė teš­la.

Pa­da­ro­mi ries­tai­niai ir pa­de­da­mi šil­to­je vie­to­je, kad pa­kil­tų. Pa­ki­lu­sius ries­tai­nius su­dė­ti į ver­dan­tį pa­sū­dy­tą van­de­nį ir vir­ti 5–10 mi­nu­čių.

Iš­vi­ru­sius iš­grai­by­ti, su­dė­ti ant sau­sų šva­rių len­te­lių ir kep­ti ne­karš­to­je kros­ny­je ar or­kai­tė­je. Kai vie­na pu­sė gra­žiai pa­gel­to­nuo­ja, rei­kia juos ap­vers­ti ir dar pa­kep­ti.

Val­go­mi švie­ži.

Pa­s­to­vė­ju­sius ries­tai­nius no­rint at­švie­žin­ti, rei­kia su­drė­kin­ti van­de­niu, su­dė­ti ant skar­dos ir or­kai­tė­je šiek tiek pa­kep­ti.

Dar kruo­piš­kė siū­lo py­ra­go re­cep­tą, ku­ris ir­gi iš se­nes­nių lai­kų.

Šo­ko­la­di­nis py­ra­gas

Teš­lai rei­kia: 300 g mil­tų, 200 g cuk­raus„ 200 g svies­to, 2 šaukš­tų ka­ka­vos, 1 kiau­ši­nio, 1 šaukš­te­lio ke­pi­mo mil­te­lių.

Varš­kės įda­rui rei­kia: 300 g varš­kės, 100 g cuk­raus, 170 g grie­ti­nės, 50 g krak­mo­lo, 4 kiau­ši­nių, tru­pu­tį ci­na­mo­no, ci­ber­žo­lės ar ki­tų mė­gsta­mų prie­sko­nių.

Pir­miau­siai ruo­šia­ma teš­la. Du­be­ny­je svies­tą iš­tir­pin­ti. Kai jis atauš, įmuš­ti kiau­ši­nį, su­pil­ti cuk­rų ir plak­ti – kol cuk­rus iš­tirps. Su­ber­ti mil­tus, ke­pi­mo mil­te­lius, ka­ka­vą ir ge­rai iš­mai­šy­ti. Gau­tą teš­lą pa­da­lyti į dvi apy­ly­ges da­lis. Kiek­vie­ną jų su­vy­nio­ti į mai­še­lius ir įdė­ti į šal­dik­lį 1 va­lan­dai.

Įda­rui varš­kę su grie­ti­ne per­trin­ti iki vien­ti­sos ma­sės, su­dė­ti krak­mo­lą. Ats­ki­rai iš­plak­ti kiau­ši­nius su cuk­ru­mi ir su­pil­ti į varš­kę. Vis­ką ge­rai iš­mai­šy­ti.

Iš šal­dik­lio iš­trau­kus teš­lą vie­ną jos da­lį su­tar­kuo­ti stambia tar­ka į ke­pi­mo skar­dą, iš­klo­tą ke­pi­mo po­pie­riu­mi. Ant su­tar­kuo­tos teš­los vie­no­du sluoks­niu pa­skleis­ti varš­kės įda­rą. Li­ku­sią teš­lą taip pat su­tar­kuo­ti ir api­bars­ty­ti ant įda­ro.

180 laips­nių or­kai­tė­je kep­ti 45 mi­nu­tes.


keywords=" border='0' alt='' />