Vilijai Blinkevičiūtei – vėl atsakingos pareigos Europos Parlamente

Vi­li­ja Blin­ke­vi­čiū­tė: "Nea­be­jo­ju, kad užim­tu­mas ir so­cia­li­niai rei­ka­lai bus šio Eu­ro­pos Par­la­men­to prio­ri­te­tas".
Lie­pos pra­džio­je dar­bą pra­dė­ju­sia­me nau­ja­ja­me Eu­ro­pos Par­la­men­te Lie­tu­vos at­sto­vei Vi­li­jai Blin­ke­vi­čiū­tei vėl pa­ti­kė­tos at­sa­kin­gos pa­rei­gos – ji iš­rink­ta Užim­tu­mo ir so­cia­li­nių rei­ka­lų ko­mi­te­to pir­mą­ja vi­ce­pir­mi­nin­ke. Tai aukš­čiau­sios pa­rei­gos, šio­je ka­den­ci­jo­je te­ku­sios Lie­tu­vo­je iš­rink­tiems eu­ro­par­la­men­ta­rams. Da­lį praė­ju­sios ka­den­ci­jos V. Blin­ke­vi­čiū­tė va­do­va­vo Mo­te­rų tei­sių ir ly­čių ly­gy­bės ko­mi­te­tui.

Po­kal­bis su Eu­ro­pos Par­la­men­to so­cia­lis­tų ir de­mok­ra­tų pa­žan­gio­jo al­jan­so frak­ci­jos na­re Vi­li­ja BLIN­KE­VI­ČIŪ­TE.

Ger­bia­ma Vi­li­ja, ir vėl – at­sa­kin­gos pa­rei­gos ir nau­ji iš­šū­kiai?

Iš tie­sų, Užim­tu­mo ir so­cia­li­nių rei­ka­lų ko­mi­te­to pir­mo­sios vi­ce­pir­mi­nin­kės pa­rei­gos – aukš­tas dar­bo Eu­ro­pos Par­la­men­te įver­ti­ni­mas ir di­de­lė at­sa­ko­my­bė.

Šis ko­mi­te­tas, ku­ria­me dir­ba 55 tik­rie­ji ir 52 pa­kai­ti­niai na­riai, yra vie­nas svar­biau­sių iš dvi­de­šim­ties ko­mi­te­tų. Jis at­sa­ko už Eu­ro­pos užim­tu­mo stra­te­gi­ją, Eu­ro­pos so­cia­li­nių tei­sių rams­čio įgy­ven­di­ni­mą, ko­vą su skur­du ir so­cia­li­ne at­skir­ti­mi, Eu­ro­pos so­cia­li­nį fon­dą, dar­buo­to­jų so­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo są­ly­gų ge­ri­ni­mą, so­cia­li­nį dia­lo­gą ir ki­tas kiek­vie­nam žmo­gui svar­bias sri­tis.

Pa­vyz­džiui, la­bai svar­bu, kad vi­so­je Eu­ro­pos Są­jun­go­je mi­ni­ma­lios pa­ja­mos bū­tų to­kios, ku­rios už­tik­rin­tų ga­li­my­bę žmo­nėms pa­kil­ti virš skur­do ri­bos. Tai bus vie­na iš ma­no dar­bo kryp­čių. Ir nea­be­jo­ju, kad užim­tu­mas ir so­cia­li­niai rei­ka­lai bus šio Eu­ro­pos Par­la­men­to prio­ri­te­tas.

Ko­kia atei­tis lau­kia Vai­kų ga­ran­ti­jų ini­cia­ty­vos, prie ku­rios daug pri­si­dė­jo­te?

Ti­kiu, kad ją pa­vyks įgy­ven­din­ti. 2021-2027 m. ES biu­dže­te Vai­kų ga­ran­ti­jų ini­cia­ty­vai nu­ma­ty­ta skir­ti be­veik 6 mi­li­jar­dus eu­rų. Taip pat bū­ti­na stip­rin­ti Jau­ni­mo ga­ran­ti­jų ini­cia­ty­vą. To­kia aiš­ki ma­no po­zi­ci­ja.

Iš vi­so dirb­siu 3 ko­mi­te­tuo­se: Užim­tu­mo ir so­cia­li­nių rei­ka­lų, Mo­te­rų tei­sių ir ly­čių ly­gy­bės, Kul­tū­ros ir švie­ti­mo ko­mi­te­tuo­se. Dar­bas šiuo­se ko­mi­te­tuo­se tie­sio­giai su­si­jęs su vai­kų, jau­ni­mo, šei­mos rei­ka­lais.

Praė­ju­sią ka­den­ci­ją iš 11 Lie­tu­vos at­sto­vų Eu­ro­pos Par­la­men­te bu­vo­te ak­ty­viau­sia. Kaip tai Jums pa­vyks­ta?

Aš dir­bu. Daug. Nuo­šir­džiai. Reiš­kiu sa­vo nuo­mo­nę, siū­lau spren­di­mus. Ki­taip ne­mo­ku.

Nuo­šir­džiai dė­ko­ju Šiau­lių kraš­to žmo­nėms, ku­rie ge­gu­žės pa­bai­go­je per Eu­ro­pos Par­la­men­to rin­ki­mus bal­sa­vo už mū­sų, so­cial­de­mok­ra­tų, są­ra­šą ir ma­ne. O tai, kad be­veik 105 tūks­tan­čiai Lie­tu­vos rin­kė­jų man ati­da­vė sa­vo pir­mu­mo bal­są, įpa­rei­go­ja dirb­ti dar ge­riau.

Užs. Nr. 425814

logotipas