Už­te­pas su špi­na­tais

As­me­ni­nė nuo­tr.
"Va­le­ri­jo­no" ar­ba­ti­nės vi­rė­ja Ode­ta SE­BES­TI­NAI­TĖ kvie­čia pa­si­ga­min­ti spal­vin­gų avin­žir­nių už­te­pų ir svei­kais va­sa­riš­kais už­kan­džiais nu­ste­bin­ti di­de­lę šei­my­ną ar­ba drau­gų kom­pa­ni­ją.

Už­te­pas su špi­na­tais

Rei­kės: 100 g švie­žių špi­na­tų, 300 g vir­tų avin­žir­nių, 200 g aly­vuo­gių alie­jaus, 100 g pa­skru­din­tų se­za­mo sėk­lų, pa­gal sko­nį drus­kos, pi­pi­rų, čes­na­kų.

Vi­sus ing­re­dien­tus su­trin­ti trin­tu­vu.

Už­te­pas su bu­ro­kė­liais ir ka­na­pių sėk­lo­mis

Rei­kės: 300 g vir­tų avin­žir­nių, 3 vi­du­ti­nio dy­džio vir­tų bu­ro­kė­lių, pjaus­ty­tų ma­žais ku­be­liais, 20 g ke­pin­tų ka­na­pių sėk­lų, švie­žių ar­ba džio­vin­tų pet­ra­žo­lių, cit­ri­nos sul­čių, 100 g aly­vuo­gių alie­jaus, pa­gal sko­nį drus­kos, pi­pi­rų.

Avin­žir­nius su prie­sko­niais, ka­na­pių sėk­lo­mis, alie­ju­mi su­trin­ti, įmai­šy­ti su­pjaus­ty­tus bu­ro­kė­lius.

Už­te­pas su pa­pri­ko­mis ir ka­lend­ro­mis

Rei­kės: 300 g vir­tų avin­žir­nių, 200 g ke­pin­tų smul­kin­tų rau­do­nų­jų pa­pri­kų, žiups­nio mal­tų ka­lend­rų sėk­lų, 100 g aly­vuo­gių alie­jaus, 5 g ci­ber­žo­lės, pa­gal sko­nį drus­kos, pi­pi­rų.

Avin­žir­nius su­trin­ti kar­tu su prie­sko­niais ir alie­ju­mi, įmai­šy­ti smul­kin­tą pa­pri­ką.

Už­te­pus ga­li­ma val­gy­ti kar­tu su švie­žio­mis sa­lo­to­mis, tep­ti ant cu­ki­ni­jos ar švie­žio agur­ko, mor­kos, pa­pri­kos, tra­pu­čių ar duo­nos rie­kės, pa­ska­nin­ti mėgs­ta­mą ko­šę, ma­ka­ro­nus.

Ska­naus!