Tik darbo valandomis veikiantys parkomatai sukelia nepatogumų

Vy­tau­to RUŠ­KIO nuo­tr.
Par­ko­ma­tai vei­kia tik dar­bo va­lan­do­mis, ki­tu lai­ku ga­li­ma su­si­mo­kė­ti tik nau­do­jant mo­bi­liuo­sius įren­gi­nius.
Šiau­liuo­se au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo aikš­te­lė­se ap­mo­kė­ji­mo au­to­ma­tai vei­kia tik dar­bo va­lan­do­mis. "Šiau­lių kraš­tui" vai­ruo­to­jai pa­sa­ko­jo, kad tai su­ke­lia pro­ble­mų: at­va­žiuo­ji į mies­tą iki 8 va­lan­dos ry­to ir ne­ga­li su­si­mo­kė­ti už bū­si­mą sto­vė­ji­mą. Tą pa­tį sa­kė ir iš už­sie­nio at­vy­kę tu­ris­tai, ku­rie ne­tu­ri spe­cia­lių pro­gra­mė­lių ap­mo­kė­ti už sto­vė­ji­mą Šiau­liuo­se, o au­to­mo­bi­lį no­ri pa­lik­ti iš va­ka­ro iki ki­tos die­nos po­pie­tės.

Šiau­liuo­se mo­ka­mas au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo lai­kas – nuo 8 iki 17 va­lan­dos. Su šiuo lai­ku su­tam­pa ir par­ko­ma­tų dar­bo lai­kas.

Už au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mą mo­ka­mo­se aikš­te­lė­se Šiau­liuo­se at­sa­kin­ga įmo­nė "uni­Park". Šios įmo­nės vyk­dan­čio­ji di­rek­to­rė Eg­lė Šim­ke­vi­čie­nė ti­ki­no, jog to­kia par­ko­ma­tų vei­ki­mo sis­te­ma pa­si­tei­si­no.

"Anks­čiau pa­si­tai­ky­da­vo, kad žmo­nės į par­ko­ma­tą mes­da­vo pi­ni­gus tuo me­tu, kai už sto­vė­ji­mą mo­kė­ti ne­rei­kia, ir nu­steb­da­vo iš­vy­dę ap­mo­kė­ji­mą, pa­vyz­džiui, ki­tos die­nos ry­tui," – ko­men­ta­vo vyk­dan­čio­ji di­rek­to­rė. To­dėl įmo­nė ir iš­jun­gė par­ka­vi­mo au­to­ma­tus po 17 va­lan­dos. Mo­kė­ji­mo al­ter­na­ty­vos įma­no­mos tik pa­si­tel­kiant iš­ma­niuo­sius įren­gi­nius.

"Dau­giau kaip prieš tre­jus me­tus su­kū­rė­me mo­bi­lią­ją pro­gra­mė­lę "uni­Park". Nau­do­da­mie­si ja, klien­tai ga­li par­ko­ma­to ne­dar­bo me­tu už­sa­ky­ti sto­vė­ji­mą, o mo­kes­tis bus skai­čiuo­ja­mas tik pra­si­dė­jus mo­kė­ji­mo lai­kui. Nau­do­da­mie­si pro­gra­mė­le klien­tai taip pat ga­li mo­kė­ti už tiek lai­ko, kiek sto­vė­jo – te­rei­kia iš­va­žiuo­jant ją su­stab­dy­ti," – tei­gia E. Šim­ke­vi­čie­nė.

Ji paaiš­ki­no, kad to­kiu pa­čiu prin­ci­pu pa­slau­gą ga­li­ma už­si­sa­ky­ti ir SMS ži­nu­te. Į klau­si­mą, kaip vis dėl­to už­sie­nie­čiams, ku­rie ne­tu­ri ga­li­my­bės įsi­dieg­ti pro­gra­mė­lės ar iš­siųs­ti SMS ži­nu­tės, su­si­mo­kė­ti už au­to­mo­bi­lio sto­vė­ji­mą, įmo­nės at­sto­vė neat­sa­kė.

Komentarai

įdomu    Ket, 2019-08-22 / 13:13
Ar direktorė- Medelyno seniūnė, ar tik vardo ir pavardės sutapimas? Jei ta pati, kaip visur spėja ( arba ne) ?

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.