Tiesiog nemylėtas ir muštas vaikas

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Ak­ty­vi vi­suo­me­ni­nin­kė Edi­ta Na­vic­kie­nė teis­mo ap­kal­tin­ta kar­tu su sa­vo su­tuok­ti­niu smur­ta­vu­si prieš glo­bo­ja­mą vai­ką, ta­čiau nuo bau­džia­mo­sios at­sa­ko­my­bės at­leis­ta pa­gal lai­da­vi­mą.
AKTYVI VISUOMENININKĖ APKALTINTA SMURTAVUSI PRIEŠ GLOBOTINĮ

Šiau­liuo­se ak­ty­viai vei­kian­čios vi­suo­me­ni­nin­kės Edi­tos Na­vic­kie­nės šei­mo­je bu­vo skriaus­tas glo­bo­ti­nis. Taip kons­ta­ta­vo Šiau­lių mies­to apy­lin­kės teis­mas. Mo­te­ris ir jos vy­ras iš­ven­gė bau­džia­mo­sios at­sa­ko­my­bės, nes kal­tę pri­pa­ži­no, gai­lė­jo­si. Teis­mas pu­sant­rų me­tų lai­ko­tar­piui per­da­vė su­tuok­ti­nius lai­duo­to­jai, ki­tai vi­suo­me­ni­nin­kei Ni­jo­lei Ma­la­kaus­kie­nei. Glo­bo­tas ber­niu­kas au­ga vie­no­je iš Šiau­lių ra­jo­no šei­my­nų ir, ti­ki­na da­bar­ti­nė glo­bė­ja, pri­si­min­ti bu­vu­sių įvy­kių ne­be­no­ri.

Akt­vy­vi vi­suo­me­ni­nin­kė teis­tu­mo iš­ven­gė

Edi­ta Na­vic­kie­nė – dau­gia­vai­kė ma­ma. Trys vai­kai jau suau­gę. Ji va­do­vau­ja Šiau­lių ap­skri­ties ce­reb­ri­nio pa­ra­ly­žiaus aso­cia­ci­jai, yra Na­cio­na­li­nės ne­for­ma­lios šei­mos ta­ry­bos na­rė. Prieš ke­le­tą me­tų bu­vo Šiau­lių ne­vy­riau­sy­bi­nių or­ga­ni­za­ci­jų kon­fe­de­ra­ci­jos vie­na iš va­do­vių. E. Na­vic­kie­nė pa­sa­ko­jo, kad, kaip so­cia­li­nių par­tne­rių at­sto­vė, yra at­rink­ta į Šiau­lių re­gio­no plėt­ros ta­ry­bą, ku­rios su­dė­tis dar tu­ri bū­ti tvir­ti­na­ma.

Prie E. Na­vic­kie­nės ak­ty­vios vi­suo­me­ni­nės veik­los, daž­niau­siai orien­tuo­tos į pa­gal­bą šei­moms, neį­ga­liems žmo­nėms, sun­kiai de­ra Šiau­lių mies­to apy­lin­kės teis­mo nuo­spren­dis.

Šių me­tų ba­lan­dį teis­mas nu­sta­tė, kad mo­te­ris ir jos su­tuok­ti­nis pikt­nau­džia­vo sa­vo, kaip glo­bė­jų, tei­sė­mis ir pa­rei­go­mis, fi­ziš­kai ir psi­chiš­kai gniuž­dy­da­mi glo­bo­ja­mą vai­ką.

Teis­mo spren­di­me kons­ta­tuo­ta, kad nuo 2017 me­tų rug­sė­jo pa­bai­gos iki 2018 me­tų ko­vo su­tuok­ti­niai daug kar­tų mu­šė glo­bo­ja­mą And­rių (var­das pa­keis­tas) dir­žu, ran­ka, kro­vik­lio lai­du, su­da­vė per vei­dą, me­tė į vai­ką kro­vik­lį, bu­te­lį, pe­le­nų sem­tu­vė­liu tren­kė per nu­ga­rą.

Taip pat kons­ta­tuo­ja­ma, kad glo­bė­jai ber­niu­kui sa­ky­da­vo, jog jis yra nie­kas, jį ne­pag­rįs­tai kal­tin­da­vo, lie­pė klū­pė­ti iš­kė­lus ran­kas kam­pe ant žir­nių, va­di­no jį gė­ju­mi, aiš­ki­no, kad jis at­sa­kin­gas, jog mi­rė ne­gi­męs jo pus­se­se­rės vai­kas.

Už to­kius veiks­mus glo­bė­jams bu­vo iš­kel­ta bau­džia­mo­ji by­la. Teis­mas juos nuo bau­džia­mo­sios at­sa­ko­my­bės at­lei­do, pa­ves­da­mas me­tams ir še­šiems mė­ne­siams lai­duo­to­jai N. Ma­la­kaus­kie­nei. Abu su­tuok­ti­niai tu­rė­jo at­lik­ti 30 va­lan­dų vi­suo­me­nei nau­din­gų dar­bų ir smur­tą pa­ty­ru­siam ber­niu­kui at­ly­gin­ti mo­ra­li­nę ža­lą – 1350 eu­rų. 150 jau bu­vo su­mo­kė­ję iki teis­mo.

Smur­tas išaiš­kė­jo mo­kyk­lo­je

2018 me­tų ko­vo 12 die­ną And­rius apie pa­ti­ria­mą smur­tą glo­bė­jų na­muo­se pra­si­ta­rė bend­rak­la­siui, vė­liau – kla­sės auk­lė­to­jai mo­kyk­lo­je. Ber­niu­kas skun­dė­si, kad bi­jo glo­bė­jų, ku­rie jį mu­ša, ir ne­be­no­ri grįž­ti į jų na­mus, ge­riau jau vyk­tų į glo­bos na­mus.

Mo­kyk­la iš­kvie­tė Šiau­lių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės vai­ko tei­sių spe­cia­lis­tus. Šie vai­ko į Na­vic­kų šei­mą ne­beg­rą­ži­no ir per­da­vė glo­bo­ti Ing­ri­dai Vo­lo­so­vai, tu­rin­čiai glo­bo­ti­nių šei­my­ną.

Glo­bė­jai teis­me sa­vo kal­tę pri­pa­ži­no vi­siš­kai ir ga­lė­jo­si dėl sa­vo el­ge­sio. Glo­bė­ja teis­me aiš­ki­no, kad ji ne­su­si­val­dy­da­vo ir pa­nau­do­da­vo fi­zi­nį smur­tą, nes ne­va And­rius smur­ta­vo prieš jų vai­kus, ne­klau­sė. Mo­te­ris taip draus­mi­no ber­niu­ką, ku­rio el­ge­sys bu­vo pro­ble­mi­nis. Nors teis­me ber­niu­kas aiš­ki­no prie­šin­gai, kad tai glo­bė­jų vai­kai jį skriau­dė.

At­lik­ta And­riaus teis­mo psi­chiat­ri­nė eks­per­ti­zė nu­sta­tė, kad ber­niu­kas su­pra­to fi­zi­nio smur­to es­mę, ta­čiau dėl sa­vo am­žiaus, pri­klau­so­mo san­ty­kio nuo glo­bė­jų, no­ro gy­ven­ti šei­mo­je, o ne vai­kų glo­bos na­muo­se, bai­mės bei iš­mok­to be­jė­giš­ku­mo iš pra­džių ne­ga­lė­jo pa­si­prie­šin­ti jį glo­bo­ju­sių su­tuok­ti­nių veiks­mams. Tik vė­liau, su­lau­kęs pa­lai­ky­mo iš sa­vo drau­go bei iš­si­gan­dęs, kad glo­bė­jai jį iš sa­vo šei­mos iš­veš į Švėkš­no­je esan­tį spe­cia­lio­jo ug­dy­mo cent­rą el­ge­sio ir emo­ci­jų su­tri­ki­mų tu­rin­tiems mo­ki­niams, pa­si­prie­ši­no jų fi­zi­niam smur­tui. Tuo tar­pu psi­cho­lo­gi­nio smur­to vai­kas ne­sup­ra­to, to­dėl jam net ne­si­prie­ši­no.

Kal­tas dėl vis­ko?

Teis­me liu­di­ju­si ir And­riaus in­te­re­sus at­sto­va­vu­si jo nau­ja glo­bė­ja Ing­ri­da Vo­lo­so­va aiš­ki­no, kad ber­niu­kas – tie­siog ne­my­lė­tas vai­kas, jam rei­kia ši­lu­mos, dė­me­sio.

Ji pa­sa­ko­jo at­ve­jį, kai nau­ją nu­pirk­tą ar­ba­ti­nu­ką su­lau­žė šei­my­nos mer­gai­tė, o tai pa­ma­tęs And­rius su­siė­mė už gal­vos, su­si­gū­žė, iš­si­gan­do, kas da­bar bus.

Mer­gai­tė ra­miai pa­sa­kė, kad su­lau­žė ne­ty­čia. Jai bu­vo at­sa­ky­ta, kad nie­ko to­kio, bū­na, gal blo­gai pa­ga­min­tas. And­rius pa­sa­kė: „Oi bū­čiau ga­vęs“. Glo­bė­ja su­pra­to, kad bu­vu­sio­je šei­mo­je vai­kui ne­bu­vo ge­rai, kad jam bu­vo įteig­ta, kad jis blo­gas, kad kal­tas dėl vis­ko, kas at­si­tin­ka ne­ge­ro.

Na­vic­kai ne­va bu­vo įtei­gę glo­bo­ti­niui, kad dėl jo kal­tės kū­di­kį pra­ra­do jo vy­res­nės se­sers glo­bė­ja, ku­rios šei­mo­je Ai­ri­jo­je se­suo gy­ve­na. I. Vo­lo­so­va iš­siaiš­ki­no si­tua­ci­ją, ku­ri bu­vo vi­siš­kai ki­to­kia, ir pa­dė­jo ber­niu­kui at­kur­ti ry­šį su se­se­ri­mi.

Glo­bė­ja teis­me pa­sa­ko­jo, kad at­vy­kus pas ją And­riui, ji su­ži­no­jo, kad ber­niu­kas tu­ri ne­šio­ti aki­nius, ta­čiau ven­gia tai da­ry­ti. I. Vo­lo­so­va sa­kė pa­ma­čiu­si jo aki­nius, iš­si­gan­do, nes jie bu­vo ne jam pri­tai­ky­ti, vai­kas at­ro­dė juo­kin­gai, o jam tik 14 me­tų.

Nu­pir­kus nor­ma­lius aki­nius, jis juos ne­šio­ja ir nė­ra jo­kių bė­dų. Ji pri­si­mi­nė, kad ber­niu­kas at­vy­ko bai­siais nu­dė­vė­tais ba­tais, ku­rie jam ne­ti­ko. Jai bu­vo gė­da iš­leis­ti vai­ką į mo­kyk­lą to­kiais ba­tais, to­dėl nu­pir­ko nau­jus, vai­kas ta­da vi­sai ki­taip jau­tė­si.

Glo­bė­jai tu­ri ži­no­ti, kad kils rū­pes­čių

Pas­kam­bi­nus I. Vo­lo­so­vai, ji paaiš­ki­no, kad šiuo me­tu kar­tu su glo­bo­ti­niais ato­sto­gau­ja. Tarp jų – ir And­rius, gy­ve­nan­tis šei­my­no­je jau ant­rus me­tus. Mo­te­ris ne­slė­pė, kad ber­niu­ko el­ge­sys ke­lia pro­ble­mų, ta­čiau pa­ste­bi, kad rū­pes­čių su­ke­lia kiek­vie­nas vai­kas.

"Tai ga­li­ma iš­spręs­ti ir tai­kiu bū­du. Da­bar ber­niu­kas jau jau­čia­si sau­giai. Vi­sur esa­me kar­tu. Mo­ko­si sun­kiai, rei­kia daug pa­stan­gų, ne­si­tvar­ko. Man tai ge­ras vai­kas, ge­ros šir­dies, ta­čiau įgū­džių trūks­ta. Tik tur­būt tai dau­ge­lio vai­kų iš glo­bos na­mų bė­da. O jis il­gai au­gęs vai­kų na­muo­se", – sa­kė glo­bė­ja.

Ji ma­nan­ti, kad bai­gę spe­cia­lius kur­sus ir pa­si­ren­gę glo­bo­ti vai­kus žmo­nės tu­ri ži­no­ti, ko­kį vai­ką pa­sii­ma, kad kils rū­pes­čių, ir bū­ti tam pa­si­ren­gę.

"Mes ran­da­me bend­rą kal­bą su And­riu­mi. Yra te­kę ei­ti ir į mo­kyk­lą, sė­dė­ti pa­mo­ko­se, vis­ko bu­vo. Kal­ba­mės su mo­ky­to­jais. Jei­gu aš bū­čiau jį bau­du­si ar že­mi­nu­si, ne­ma­nau, kad bū­tų ge­riau. Rei­kia at­kak­lu­mo, o ne rim­bu va­ry­ti. Da­bar jis iš­lais­vė­jo", – aiš­ki­no I. Vo­lo­so­va.

Ji sa­kė, kad teis­mo pri­teis­tą su­mą bu­vę glo­bė­jai mo­ka da­li­mis į ber­niu­ko są­skai­tą ir ti­ki­si, kad iki jam su­tei­nant 18 me­tų vis­ką su­mo­kės. Su bu­vu­siais And­riaus glo­bė­jais I. Vo­lo­so­va bu­vo su­si­ti­ku­si tik teis­mo po­sė­džiuo­se, dau­giau vai­ku jie ne­si­do­mė­jo. Mo­te­ris pri­si­mi­nė, kad ne­se­niai kar­tu su And­riu­mi bu­vo su­si­dū­rę su Na­vic­kais vie­no­je šven­tė­je, ta­čiau, jie praė­jo pro ša­lį kaip ne­pa­žįs­ta­mi.

Pri­pa­ži­no kal­tę, kad iš­veng­tų teis­tu­mo

Edi­ta Na­vic­kie­nė mus ti­ki­no, kad vi­sa ši is­to­ri­ja – tai ga­li­mas su­si­do­ro­ji­mas su jos šei­ma.

"Suau­gu­sių­jų tei­sės ak­tai ne­gi­na. Neaiš­ku, kaip bū­tų pa­si­bai­gęs teis­mas. Ne­ži­nau, ko­kią atei­tį rink­sis ma­no vai­kai. Man ad­vo­ka­tas pa­ta­rė, kad kaip be­bū­tų sun­ku, tu­ri­te pri­pa­žin­ti kal­tę, ei­ti su lai­duo­to­ju, ta­da ne­liks jo­kių įra­šų apie teis­tu­mą. Mes taip ir pa­da­rė­me dėl sa­vo vai­kų", – ko­men­ta­vo E. Na­vic­kie­nė.

Ji tvir­ti­no, kad teis­me jiems pa­teik­ti kal­ti­ni­mai bu­vo ab­sur­diš­ki, ir ėmė pa­sa­ko­ti, kad tai pas nau­ją glo­bė­ją vai­kas aki­nių ne­ne­šio­ja, pa­skir­tų vais­tų ne­ge­ria, ant ko­jų – tvars­čiai, nors pas ją ir slo­ga ne­si­rgo. Vai­kas tu­rė­jo erd­vų sa­vo kam­ba­rį, vi­sur bu­vo ve­ža­mas kar­tu, bet jo el­ge­sys bu­vo pro­ble­miš­kas. Mo­te­ris ti­ki­no, kad pa­sii­mant vai­ką glo­bo­ti, jiems ne­bu­vo at­skleis­ti jo ag­re­sy­vaus el­ge­sio fak­tai bei diag­no­zės.

"Kai ei­ni mo­ky­mus, sa­ko, gau­si­te psi­cho­lo­gi­nę pa­gal­bą, bet jos nei kar­to mes ne­su­lau­kė­me", – skun­dė­si E. Na­vic­kie­nė.

Ne­vy­riau­sy­bi­nių or­ga­ni­za­ci­jų ak­ty­vi ly­de­rė sa­kė, kad at­si­šau­kė į so­cia­li­nę rek­la­mą, kvie­čian­čią glo­bo­ti vai­kus. Ka­dan­gi par­da­vę bu­tą Šiau­liuo­se įsi­kė­lė į erd­vų na­mą mies­te­ly­je, nu­spren­dė, kad tu­ri vie­tos ir glo­bo­ti­niams.

Pir­miau­siai mo­te­ris su­si­do­mė­jo ce­reb­ri­niu pa­ra­ly­žiu­mi ser­gan­čiu ber­niu­ku, glo­bo­ja­mu vai­kų glo­bos na­muo­se "Šal­ti­nis". Ji aiš­ki­no, kad jos pa­si­rin­ki­mą lė­mė tai, kad pa­na­šios būk­lės bu­vo ir vie­na iš dvy­nių duk­te­rų, ku­ri jau yra suau­gu­si. Tu­rė­da­ma pa­tir­ties sie­kė ją pa­nau­do­ti glo­bo­ti­nio prie­žiū­rai. "Šal­ti­nis" tam prie­ši­no­si, nes mo­te­ris ga­li­mai ne­tu­ri nei įgū­džių, nei rei­ka­lin­gų prie­mo­nių sun­kų neį­ga­lu­mą tu­rin­čiam vai­kui pri­žiū­rė­ti.

"Kaip aš są­ly­gų ne­tu­rė­jau, jei­gu pas ma­ne gy­ve­na­ma­sis plo­tas 327 kvad­ra­tai", – pik­ti­no­si dau­gia­vai­kė ma­ma.

Lan­ky­da­ma ber­niu­ką glo­bos na­muo­se, E. Na­vic­kie­nė su­ži­no­jo, kad šis neį­ga­lus ber­niu­kas tu­ri bro­lį And­rių, au­gan­tį vie­nuo­se ra­jo­no glo­bos na­muo­se. Ėmę su juo bend­rau­ti, ku­rį lai­ką Na­vic­kai vai­ką pa­siim­da­vo sa­vait­ga­liais.

Rug­sė­jo pra­džio­je E. Na­vic­kie­nė su­stab­dė neį­ga­laus ber­niu­ko glo­bos su­tei­ki­mo pro­ce­są. Ji aiš­ki­no, kad taip pa­siel­gu­si, kad ne­nu­ken­tė­tų And­rius. Ka­dan­gi dėl neį­ga­laus bro­lio glo­bos prie­ši­no­si glo­bos įstai­ga, pro­ce­sas ga­lė­jo už­truk­ti, to­dėl ir And­rius dar il­gai ne­bū­tų ga­lė­jęs įsi­kur­ti pas glo­bė­jus, nes bro­lių glo­bos rei­ka­lai bu­vo spren­džia­mi kar­tu.

Pak­laus­ta, kiek pa­grįs­ti prie­kaiš­tai, kad priim­da­ma glo­bo­ti­nius no­rė­jo pa­tai­sy­ti sa­vo šei­mos fi­nan­si­nę pa­dė­tį, nes tu­rė­jo mo­kė­ti kre­di­to na­mui įsi­gy­ti įmo­kas, E. Na­vic­kie­nė tai pa­nei­gė.

"Ne­są­mo­nė. Aš pen­kis mė­ne­sius ne­ga­vau už jį nė cen­to. Tik rug­sė­jo pa­bai­go­je, kai įfor­mi­no glo­bą, sky­rė 152 eu­rus vai­ko po­rei­kiams ir 152 eu­rus glo­bė­jui, ir dar vai­ko pi­ni­gai", – aiš­ki­no bu­vu­si glo­bė­ja.

Ji tvir­ti­no, jog glo­bo­ja­mu vai­ku rū­pi­no­si, vis­ką jam pir­ko, ne­pai­sy­da­mi sa­vo vai­kų po­rei­kių, ir dėl to su­lauk­da­vo jų prie­kaiš­tų.

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Jau me­tus smur­tą pa­ty­ru­sį ber­niu­ką vai­kų šei­my­no­je glo­bo­jan­ti Ing­ri­da Vo­lo­so­va tvir­ti­no, kad jam tie­siog rei­kia mei­lės, ši­lu­mos ir at­kak­lu­mo, for­muo­jant jo įgū­džius.

Komentarai

miestietis    Šeš, 2019-07-27 / 15:36
Išties, kartais iš šalies net sunku nuspręsti- kodėl imamas svetimas vaikas globai. Žinau net tokią šeimyną, kur atrodo iš to ir gyvenama, kaip verslas jau koks gaunasi, ir pasakykite man naivuoliui- kokie čia namai, jei tų globojamųjų kartais būna net koks 20. Kokia gali būti kokybiška priežiūra ir auklėjimas ir duodama šiluma tiems vaikams, kai tokia govada susirenka vienoje vietoje. Atsakingos struktūros turėtu griežtai kontroliuoti tokį verslą ir neleisti kurtis klonuotoms privačioms ala individualioms įmonėms. Navickienės šeima be reikalo užsiėmė ta veikla, už kurią niekas nepagirs, o tik būsi visada kaltas, tuo labiau, jog beaugindama savo vaikučius, neabejotinai išeikvojo daug savo nervų ir sveikatos.
Teismas    Šeš, 2019-07-27 / 17:49
http://liteko.teismai.lt/viesasprendimupaieska/tekstas.aspx?id=6316823e-3dc6-4fdd-9bbd-60a5f627a1e0&fbclid=IwAR3epvk15_ZMNMvh_jzZtJWPazHZleCFkfrnHecnQ6eXo-YA8E0HPmTaojE
Nieko sau    Šeš, 2019-07-27 / 18:49
Muša ir žaloja vaiką, o kai paaiškėja, sako kad susidorojimas. Įžūlumo viršūnė.
Nesakysiu    Šeš, 2019-07-27 / 20:42
Kiek aš žinau tą moterį,tai ji išvis negali globoti vaikų,nes yra nestabilios psichikos.Ar ji praėjo psichiatrinę ekspertizę?
jo    Šeš, 2019-07-27 / 21:39
Ši moteris net savo vaikų neprižiūrėdavo, palikdavo, kaip teigė kaimynai, kelioms paroms vienus, nors jie buvo neįgalūs. Visi suprato, kad globotinius ji ima tik dėl pinigų.Nuteist reikėjo, o ne perduot laiduotojai.
Tai    Sek, 2019-07-28 / 10:29
akivaizdus susidorojimas su aktyvia visuomenininke. Šiauliečiai puikiausiai prisimena kaip sunkiai ji kūrė visuomenininkų konfederaciją, o kas iš jos liko kai pradėjo valdyti ,,verslininkė"? Norint laimėti tokią bylą privalai būti teisininku, geru teisininku. Edita, stiprybės tau ir tavo šeimai, eik iškelta galva, o pavyduoliai lai draskosi ir krenta iš pavydo, kad nepalūžai, dirbi toliau. Sėkmės.
to tai    Sek, 2019-07-28 / 12:56
Labai blogai, kai rašo ir komentuoja žmonės, nežinodami tikros situacijos. Ši moteris niekada nekūrė ir nevadovavo konfederacijai. Konfederacijai visada vadovavo verslininkai, o ši ponia du kartus bandė lysti prie administravimo, bet abu kartus buvo atsisakyta jos paslaugų, nes vis iškildavo problemų...
Faktai    Sek, 2019-07-28 / 14:48
Nereikia jokių fantazijų, viskas labai aiškiai parašyta teismo nutartyje - kas smurtavo, kiek smurtavo. O žmonės kalba, kad ponia prisipažino ir gailėjosi advokatų patarta, kad išvengtų realios laisvės atėmimo bausmės.
Svečias    Sek, 2019-07-28 / 20:53
Kur ši moteriškė įkelia koja ir dar jei nepaisoma jos taisyklių, norų ir pasiūlymų - o tada jau lauk įvairiausio pobūdžio pasekmių. Ten ne tik tėvai, bet jau ir vaikai smurtautojai auga, tiek visko prisižiūrėję iš tėvų. O kad sveika kailį išneštu tuoj kitus pradrda kaltinti.
Svečias    Sek, 2019-07-28 / 20:54
Kur ši moteriškė įkelia koja ir dar jei nepaisoma jos taisyklių, norų ir pasiūlymų - o tada jau lauk įvairiausio pobūdžio pasekmių. Ten ne tik tėvai, bet jau ir vaikai smurtautojai auga, tiek visko prisižiūrėję iš tėvų. O kad sveika kailį išneštu tuoj kitus pradrda kaltinti.
nu    Sek, 2019-07-28 / 22:22
Kaip ši moteriškė gali pasirūpinti vaikais, jei net savimi nesugeba pasirūpinti- pastoviai vaikšto kleckuotais rūbais, nutrintomis kelnėmis, nukleištais batais. Svarbiausia- nagai pusmetrio ilgumo. vaikai gi mato, kad motušė net rūbų išsiskalbti nemoka.
opa    Pir, 2019-07-29 / 10:59
Žinoma artistė. Aš jai savo katino nepatikėčiau, o jau vaiko - niekada gyvenime.
nu taip    Pir, 2019-07-29 / 12:41
Pati yra neaiški, bet svarbiausia visada rėkia, kaip aplinkiniai visi ją skriaudžia ir kaip visi vyrai jos "nori" :DDD Baisuoklė
Miau    Pir, 2019-07-29 / 17:56
Ar tiesa,kad Volosovos pirmam vyrui buvo pateikti įtarimai dėl priekabiavimo prie globojamų vaikų?
Kuku    Ant, 2019-07-30 / 07:32
Nekelianti pasitikejimo persona. Pinigai akyse. Siulyciau savo vaikais daugiau pasidometi.
Svečiuose    Šeš, 2019-08-03 / 10:01
Yla visada išlenda iš maišo. Edita nusiimk kaukę ir nebevisuomenės nuomone rūpinkis o kol dar nevėlu auklojimu savo vaikų. Ir atsipeikėk, nes norėdama tapti svarbiu ir finansiškai stipriu asmeniu, tampi NIEKUO

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.