Žmogžudžiams – po 13 metų kalėjimo

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Ka­zys Pa­ša­kar­nis už itin žiau­riai įvyk­dy­tą nu­žu­dy­mą kar­tu su bend­ri­nin­ku ka­lės po try­li­ka me­tų.
Šiau­lių apy­gar­dos teis­mas dėl itin žiau­raus nu­žu­dy­mo kal­tais pri­pa­ži­no Ka­zį Pa­ša­kar­nį ir Si­dą Kaz­laus­ką. Abu vy­rai anks­čiau teis­ti.
Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Trylika me­tų ka­lė­ji­mo baus­mės su­lau­kęs Si­das Kaz­laus­kas suim­tas teis­mo sa­lė­je.

S. Kaz­laus­kas ir K. Pa­ša­kar­nis pri­pa­žin­ti kal­tais ir kiek­vie­nam pa­skir­ta ka­lė­ji­mo baus­mė po 13 me­tų. Teis­mo spren­di­mu, nu­teis­tie­ji so­li­da­riai nu­žu­dy­to­jo ar­ti­mie­siems tu­rės at­ly­gin­ti 1 877 eu­rų tur­ti­nę ir 7 000 eu­rų ne­tur­ti­nę ža­lą bei 500 eu­rų pro­ce­so iš­lai­dų.

Teis­mi­nio pro­ce­so me­tu lais­vė­je bu­vęs S. Kaz­laus­kas suim­tas teis­mo sa­lė­je tuo­jau po nuo­spren­džio.

Nu­si­kal­ti­mas įvyk­dy­tas 2018 me­tų ko­vo 8-osios nak­tį Tel­šių ra­jo­ne, Luo­kės mies­te­ly­je. Trys vy­rai, tarp ku­rių bu­vo ir nu­ken­tė­ju­sy­sis, K. Pa­ša­kar­nio na­muo­se gir­ta­vo. Be­ge­riant ki­lo konf­lik­tas.

Įsip­lies­ku­sio gin­čo au­ka ta­po A. L. Vy­ras bu­vo mu­ša­mas ran­ko­mis, įvai­riais kie­tais daik­tais, spar­do­mas. Kaip vė­liau kons­ta­ta­vo me­di­ci­nos eks­per­tai, nu­ken­tė­ju­sia­jam bu­vo su­duo­ti 68 smū­giai į įvai­rias kū­no vie­tas, tarp jų ir į gy­vy­biš­kai itin svar­bias. Po kru­vi­no su­si­do­ro­ji­mo au­ka bu­vo iš­temp­ta į lau­ką ir pa­lik­ta ša­li­ke­lė­je, to­je pa­čio­je gat­vė­je, kur gy­ve­na K. Pa­ša­kar­nis.

S. Kaz­laus­kas teis­me sa­vo kal­tę pri­pa­ži­no tik iš da­lies, jis ne­nei­gė, jog su­da­vė A. L. Tuo tar­pu K. Pa­ša­kar­nis sa­vo kal­tę ka­te­go­riš­kai nei­gė.

By­lą iš­nag­ri­nė­ju­si tei­sė­jų ko­le­gi­ja kons­ta­ta­vo, jog šis nu­si­kal­ti­mas įro­dy­tas ne tik kal­ti­na­mų­jų, liu­dy­to­jų pa­ro­dy­mais, bet ir ki­ta by­lo­je esan­čia me­džia­ga, įkal­čiais.

Kons­ta­tuo­ta, jog po nu­žu­dy­mo kal­ti­na­mie­ji kryp­tin­gai nai­ki­no nu­si­kal­ti­mo pėd­sa­kus, plo­vė krau­ją, de­gi­no sku­du­rus.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.