Virtualią prekybą pasivijo privalomi mokesčiai

Redakcijos ar­chy­vo nuo­tr.
Vir­tua­lių va­liu­tų pla­ti­ni­mu be­si­ver­čian­tį šiau­lie­tį ste­bė­ję Vals­ty­bi­nės mo­kes­čių ins­pek­ci­jos spe­cia­lis­tai pa­rei­ka­la­vo jį tin­ka­mai įtei­sin­ti sa­vo veik­lą, pa­tiks­lin­ti sa­vo pa­ja­mų dek­la­ra­ci­jas bei su­mo­kė­ti vals­ty­bei pri­klau­san­čius mo­kes­čius.

Šiau­lie­tis bu­vo įre­gist­ra­vęs ki­no fil­mų, vaiz­do fil­mų ir te­le­vi­zi­jos pro­gra­mų ren­gė­jų veik­lą, nors in­di­vi­dua­li vir­tua­lių­jų va­liu­tų pirkimo–pardavimo bei ga­my­bos (ka­si­mo) veik­la pri­ski­ria­ma ki­tai, nie­kur ki­tur ne­pris­kir­tai, vers­lui bū­din­gų pa­slau­gų veik­lai. Vy­ras ne­dek­la­ra­vo in­di­vi­dua­lios veik­los pa­ja­mų, vir­tua­lios va­liu­tos bei ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to par­da­vi­mų.

Gy­ven­to­jas ge­ra­no­riš­kai bend­ra­vo ir bend­ra­dar­bia­vo, pa­tei­kė vi­sus pra­šo­mus do­ku­men­tus už pen­ke­rius praė­ju­sius me­tus. Paaiš­kė­jo, kad iš vyk­dy­tos eko­no­mi­nės veik­los per pa­sku­ti­nius 12 mė­ne­sių jo gau­tos pa­ja­mos vir­ši­jo 45 tūks­tan­čius eu­rų.

Gy­ven­to­jas ti­ki­no apie šias tei­sės ak­tų nuo­sta­tas ne­ži­no­jęs. Jis pa­tiks­li­no už 2017 me­tus ir pa­tei­kė už 2018 me­tus pa­ja­mų dek­la­ra­ci­jas. Už 2016--2018 me­tų lai­ko­tar­pį už­pil­dė PVM mo­kė­to­ju neį­re­gist­ruo­to as­mens mo­kė­ti­no PVM apy­skai­tą ir į biu­dže­tą su­mo­kė­jo 75 tūks­tan­čius eu­rų: apie 60 tūks­tan­čių PVM, apie 7 tūks­tan­čius GPM ir dels­pi­ni­gių.

Per de­šimt šių me­tų mė­ne­sių už­baig­ti 234 ste­bė­se­nos at­ve­jai, po ku­rių 53 as­me­nys, už­sii­man­tys vir­tua­lių va­liu­tų pla­ti­ni­mu bei prii­ma at­si­skai­ty­mus už pre­kes, pa­slau­gas vir­tua­lio­mis va­liu­to­mis, pa­pil­do­mai dek­la­ra­vo 175 tūks­tan­čius eu­rų, įskai­tant ir šiau­lie­čio su­mo­kė­tus mo­kes­čius.

Be ste­bė­se­nos VMI at­lie­ka mo­kes­čių mo­kė­to­jų, ku­rie už­sii­ma vir­tua­lių va­liu­tų pla­ti­ni­mu (par­da­vi­mu, pir­ki­mu) bei prii­ma at­si­skai­ty­mus už pre­kes, pa­slau­gas vir­tua­lio­mis va­liu­to­mis, ana­li­zę ir vyk­do kont­ro­lės veiks­mus. Šie­met ver­ti­na­mas 350 as­me­nų, už­sii­man­čių vir­tua­lių va­liu­tų pla­ti­ni­mu, ri­zi­kin­gu­mas. Nus­ta­ty­tas gy­ven­to­jas, ne­dek­la­ra­vęs 180 tūks­tan­čių eu­rų vir­tua­lios va­liu­tos par­da­vi­mo pa­ja­mų. Jis pa­pil­do­mai dek­la­ra­vo 10 tūks­tan­čių eu­rų GPM.

At­lie­kant mo­kes­čių mo­kė­to­jų, ku­rie pla­ti­na vir­tua­lias va­liu­tas bei prii­ma at­si­skai­ty­mus už pre­kes, pa­slau­gas vir­tua­lio­mis va­liu­to­mis, ste­bė­se­ną daž­nai nu­sta­to­mi ir ki­to­kie pa­žei­di­mai.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.