Vairuotojo gyvybė užgeso

Po­li­ci­jos nuo­tr.
Ne­su­val­dy­ta ma­ši­na nu­va­žia­vo nuo ke­lio ir ver­tė­si. Vai­ruo­to­jas neiš­gy­ve­no.

Ge­gu­žės 16-osios po­pie­tę per ava­ri­ją Rad­vi­liš­kio ra­jo­no ke­ly­je Valatkoniai–Pašakiai--Po­ciū­nė­liai 7-ajame ki­lo­met­re žu­vo žmo­gus.

Pir­mi­niais duo­me­ni­mis, 54 me­tų au­to­mo­bi­lio "Re­nault Es­pa­ce" vai­ruo­to­jas ne­pa­si­rin­ko sau­gaus va­žia­vi­mo grei­čio, ne­su­val­dė ma­ši­nos, nu­va­žia­vo nuo ke­lio ir ver­tė­si.

Eis­mo įvy­kio me­tu nu­ken­tė­jo au­to­mo­bi­lio vai­ruo­to­jas. Vy­ras dėl gal­vos sme­ge­nų su­krė­ti­mo ir ko­mos bu­vo nuvežtas ir pa­gul­dy­tas į Rad­vi­liš­kio li­go­ni­nę.

Me­di­kams nu­ken­tė­ju­sio­jo gy­vy­bės iš­sau­go­ti ne­pa­vy­ko – praė­jus ke­lioms va­lan­doms po eis­mo įvy­kio, 17 va­lan­dą 40 mi­nu­čių – jo gy­vy­bė už­ge­so.