Vaikus vežusį autobusiuką sustabdė medis

Po­li­ci­jos nuo­tr
Tik lai­min­go at­si­tik­ti­nu­mo dė­ka nie­kas ir va­žia­vu­sių­jų mo­kyk­li­niu au­to­bu­siu­ku rim­čiau ne­su­ža­lo­tas.
Ant­ra­die­nį, ke­lios mi­nu­tės po 11 va­lan­dos, Šiau­lių ra­jo­ne, ke­ly­je Šiauliai–Gruzdžiai–Naujoji Ak­me­nė, nuo ke­lio nu­va­žia­vo moks­lei­vius į eks­kur­si­ją ve­žęs mo­kyk­li­nis au­to­bu­sas "Ive­co Dai­ly".

Pir­mi­niais duo­me­ni­mis, ne­lai­mė įvy­ko blo­gai pa­si­ju­tus au­to­bu­siu­ko 72 me­tų vai­ruo­to­jui. Vy­ras pra­ra­do są­mo­nę.

Ne­val­do­ma ta­pu­si trans­por­to prie­mo­nė su 16 žmo­nių, iš ku­rių dau­giau­siai – ne­pil­na­me­čiai, nu­va­žia­vo nuo ke­lio į lau­kus, įrie­dė­jo į krū­mus ir at­si­tren­kė į me­dį.

Per ava­ri­ją nu­ken­tė­jo 17-me­tė ke­lei­vė – mer­gi­na per­si­skė­lė lū­pą.

Ki­ti au­to­bu­siu­ku į eks­kur­si­ją va­žia­vę paaug­liai su­ža­lo­ji­mų ne­pa­ty­rė.

Su­ne­ga­la­vęs vai­ruo­to­jas dėl svei­ka­tos su­tri­ki­mo pa­gul­dy­tas į li­go­ni­nę.

Po­li­ci­jos nuo­tr
Ke­lias­de­šimt met­rų pa­va­žia­vęs lau­ku, au­to­bu­siu­kas (kai­rė­je) įva­žia­vo į krū­mus ir tren­kė­si į me­dį.