Tvenkinyje nuskendo du vyrai

Vy­tau­to RUŠ­KIO nuo­tr.
Skęs­tan­čius vy­rus pa­ma­tę paaug­liai bu­vo ki­ta­me tvenkinio kran­te

Ant­ra­die­nį Ak­me­nės ra­jo­no Kruo­pių mies­te­lio tven­ki­ny­je nu­sken­do du vie­ti­niai gy­ven­to­jai, gi­mę 1955 ir 1978 me­tais.

Karš­tą vi­dur­die­nį ne­to­li bu­vę paaug­liai ma­tė, kaip jau­nes­ny­sis nu­si­ren­gė ir ėmė plau­kio­ti. Po ku­rio lai­ko nu­si­me­tė dra­bu­žius ir kom­pa­nio­nas, ta­čiau ne­ti­kė­tai pa­sly­do ir pa­ni­ro po van­de­niu.

Atp­lau­kęs vy­riš­kis ban­dė gel­bė­ti drau­gą, ta­čiau ir­gi ne­be­pa­jė­gė iš­si­lai­ky­ti van­dens pa­vir­šiu­je.

Ber­niu­kai apie ne­lai­mę pra­ne­šė pa­gal­bos te­le­fo­nu 112.

At­vy­kę Ak­me­nės prieš­gais­ri­nės gel­bė­ji­mo tar­ny­bos dar­buo­to­jai vie­ną kū­ną įžiū­rė­jo plū­du­riuo­jan­tį ar­ti van­dens pa­vir­šiaus ir su­grie­bė ran­ko­mis. Ki­tas kū­nas su­ras­tas tven­ki­nio dug­ne maž­daug 2,5 met­ro gy­ly­je.

Sken­duo­liai ap­tik­ti maž­daug trys met­rai vie­nas nuo ki­to ir pen­kių met­rų at­stu­mu iki kran­to.

Kruo­pių mies­te­lio bend­ruo­me­nė tei­kia pa­gal­bą ve­lio­nių ar­ti­mie­siems lai­do­tu­vė­se.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.