Teismas neskyrė griežtos bausmės

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Nuo­šir­džiai dėl to, kas nu­ti­ko iš­gy­ve­nan­tį šiau­lie­tį teis­mas at­lei­do nuo bau­džia­mo­sios at­sa­ko­my­bės pa­gal lai­da­vi­mą.
Per neat­sar­gu­mą sa­vo bend­ra­dar­bį pra­žu­dęs šiau­lie­tis 46 me­tų Rai­mon­das Sa­mu­šis už gro­tų ne­sės. Šiau­lių apy­lin­kės teis­mas vy­rą at­lei­do nuo bau­džia­mo­sios at­sa­ko­my­bės pa­gal lai­da­vi­mą ir bau­džia­mą­ją by­lą jo at­žvil­giu nu­trau­kė.

Pri­pa­ži­no kal­tę ir gai­lė­jo­si

R. Sa­mu­šis per­duo­tas sa­vo bro­lio at­sa­ko­my­bei pa­gal lai­da­vi­mą be už­sta­to pu­sant­rų me­tų. Šiau­lie­tis au­tok­rau­tu­vu mir­ti­nai su­ža­lo­jo bend­ra­dar­bį.

Teis­mas R. Sa­mu­šiui pa­sky­rė bau­džia­mo­jo po­vei­kio prie­mo­nę – 20 MGL dy­džio (1 000 eu­rų) įmo­ką į Nu­ken­tė­ju­sių nuo nu­si­kal­ti­mų as­me­nų fon­dą. Pi­ni­gus vy­ras pri­va­lo su­mo­kė­ti per pen­kis mė­ne­sius nuo nuo­spren­džio įsi­tei­sė­ji­mo die­nos.

Trims nu­ken­tė­ju­sie­siems – mi­ru­sio­jo žmo­nai ir dviem sū­nums – ne­tur­ti­nę ža­lą at­ly­gi­no ci­vi­li­niai at­sa­ko­vai – kal­ti­na­mo­jo darb­da­vys ir drau­di­mo kom­pa­ni­ja, to­dėl jie nuo pa­reikš­to ci­vi­li­nio ieš­ki­nio bend­rai 80 000 eu­rų su­mai at­si­sa­kė.

R. Sa­mu­šis iki­teis­mi­nio ty­ri­mo me­tu sa­vo kal­tę pri­pa­ži­no iš da­lies, ta­čiau jau nuo pir­mo­jo teis­mo po­sė­džio fak­ti­nes by­los ap­lin­ky­bes vi­siš­kai pri­pa­ži­no, ne­gin­či­jo, kad bū­tent jo ati­tin­ka­mi veiks­mai nu­lė­mė ki­to as­mens mir­tį. Kal­ti­na­ma­sis teis­me da­vė nuo­sek­lius pa­ro­dy­mus.

Teis­mas kons­ta­ta­vo, kad pir­mą kar­tą gy­ve­ni­me prieš teis­mą sto­jęs R. Sa­mu­šis pa­da­rė vie­ną neat­sar­gų nu­si­kal­ti­mą. At­sa­ko­my­bę leng­vi­nan­ti ap­lin­ky­bė – pri­pa­ži­no pa­da­ręs nu­si­kals­ta­mą vei­ką ir dėl jos pa­da­ry­mo nuo­šir­džiai gai­lė­jo­si.

At­sa­ko­my­bę sun­ki­nan­čių ap­lin­ky­bių ne­nus­ta­ty­ta.

Už­my­nė pe­da­lą

Ne­lai­mė vie­nos Šiau­liuo­se, Pak­ruo­jo gat­vė­je, esan­čios už­da­ro­sios ak­ci­nės bend­ro­vės mez­gi­mo ce­cho pa­tal­po­je įvy­ko per­nai, ba­lan­džio 25-osios ry­tą.

Au­tok­rau­tu­vo vai­ruo­to­jas R. Sa­mu­šis at­bu­li­ne ei­ga pri­va­žia­vo prie sie­nos, su­sto­jo ir no­rė­jo iš­lip­ti iš au­tok­rau­tu­vo. Ta­čiau vy­ras ne­per­jun­gė ju­dė­ji­mo kryp­ties svir­ties iš at­bu­li­nės ei­gos į neut­ra­lią pa­dė­tį, neį­jun­gė sto­vė­ji­mo stab­džio ir neišt­rau­kė rak­te­lio. To­dėl li­pant iš au­tok­rau­tu­vo per de­ši­nę pu­sę, jam ne­ty­čia už­my­nus ak­ce­le­ra­to­riaus pe­da­lą, au­tok­rau­tu­vas stai­giai pa­ju­dė­jo at­bu­li­ne kryp­ti­mi ir trau­ma­vo tarp au­tok­rau­tu­vo ir ri­čių nu­vy­nio­ji­mo sie­nos bu­vu­sį ki­tą dar­buo­to­ją.

55 me­tų nu­ken­tė­ju­sia­jam bu­vo pa­da­ry­ti dau­gi­niai kau­ko­lės kau­lų ir stu­bu­ro kak­li­nės da­lies slanks­te­lių lū­žiai bei ki­ti su­ža­lo­ji­mai.Ats­ku­bė­ję me­di­kai sun­kiai su­ža­lo­tą vy­rą iš­ga­be­no į Res­pub­li­ki­nę Šiau­lių li­go­ni­nę. Ta­čiau nu­vež­ti nu­ken­tė­ju­sio­jo ne­spė­ta: pa­ke­liui į gy­dy­mo įstai­gą jis mi­rė.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.