Susidūrė automobiliai

Vai­do SI­MA­NAUS­KO nuo­tr.
Re­mon­to pri­reiks abiem au­to­mo­bi­liams.

Va­kar, apie vi­dur­die­nį, Šiau­lių ra­jo­ne, Pai­lių kai­me su­si­dū­rė au­to­mo­bi­liai "Ford Tran­sit" ir "Man" su bal­ta­ru­siš­kais vals­ty­bi­niais nu­me­riais.

Per ava­ri­ją smar­kiai ap­lam­dy­tos trans­por­to prie­mo­nės, nu­nio­ko­ti ke­lio ati­tva­rai.

Ko­kia ava­ri­jos prie­žas­tis ir kas dėl jos kal­tas, aiš­ki­na­si po­li­ci­ja.