Šiauliuose lankėsi Latvijos teisėjai

Šiau­lių apy­l. teis­mo nuo­tr.
Tai bu­vo pir­ma­sis dvie­jų pir­mos ins­tan­ci­jos – Šiau­lių apy­lin­kės teis­mo ir Žiem­ga­los ra­jo­no (apy­lin­kės) teis­mo – tei­sė­jų su­si­ti­ki­mas.
Šiau­lių apy­lin­kės teis­mo Šiau­lių rū­muo­se sve­čia­vo­si Žiem­ga­los ra­jo­no (apy­lin­kės) teis­mo tei­sė­jų de­le­ga­ci­ja. Pir­mos ins­tan­ci­jos teis­mui at­sto­vau­jan­tys Žiem­ga­los re­gio­no tei­sė­jai do­mė­jo­si Lie­tu­vos teis­mų re­for­ma ir teis­mi­ne me­dia­ci­ja.

26-ių Žiem­ga­los ra­jo­no teis­mo tei­sė­jų de­le­ga­ci­jai Šiau­lių apy­lin­kės teis­mo pir­mi­nin­kė Ra­sa Mil­vy­dai­tė lat­vių kal­ba pa­pa­sa­ko­jo apie teis­mų re­for­mą Lie­tu­vo­je.

Šiau­lių apy­lin­kės teis­me, ku­ria­me yra še­ši rū­mai ir yra tre­čias pa­gal dy­dį ša­ly­je, dir­ba 47 tei­sė­jai, o di­džiau­sias at­stu­mas tarp teis­mo rū­mų – 120 ki­lo­met­rų. Pir­mi­nin­kės žo­džiais, po 2018 me­tų sau­sio 1 die­nos, kai bu­vo su­jung­ti teis­mai, te­ko įveik­ti daug ki­lu­sių iš­šū­kių – vie­nas jų dėl tei­sė­jų dar­bo krū­vio.

Žiem­ga­los ra­jo­no (apy­lin­kės) teis­mo pir­mi­nin­kė Li­ga Aš­ma­ne tvir­ti­no, kad Lat­vi­jo­je taip pat bu­vo su­jung­ti sep­ty­ni teis­mai ir įkur­tas Žiem­ga­los ra­jo­no (apy­lin­kės) teis­mas, ku­rio cent­ri­niai rū­mai – Jel­ga­vo­je. Ini­cia­ty­va pra­dė­ti re­for­mą ki­lo Ry­go­je 2015 me­tais, sie­kiant taip pat kaip ir Lie­tu­vo­je su­ma­žin­ti tei­sė­jų krū­vius.

Tei­sė­jai kal­bė­jo ir apie nuo­to­li­nius po­sė­džius.

Skir­tin­gai nei Lie­tu­vo­je, Lat­vi­jo­je nė­ra teis­mi­nės me­dia­ci­jos, teis­muo­se ne­dir­ba ir psi­cho­lo­gai.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.