Seifuko vagims grobį teko sugrąžinti

Aso­cia­ty­vi nuo­tr.
Odon­to­lo­gi­jos kli­ni­kai pri­klau­san­čiais pi­ni­gais va­gi­šiai džiau­gė­si neil­gai.
Prie grin­dų ar sie­nos ne­prit­vir­tin­tas ne­di­du­kas Jo­niš­kio odon­to­lo­gi­jos kli­ni­kos sei­fas su dau­giau nei 5 000 eu­rų ta­po gro­biu dviems vy­rams – 31-erių jo­niš­kie­čiui ir me­tais jau­nes­niam jo drau­gui iš Šiau­lių. Ta­čiau gro­biu jie­du mė­ga­vo­si neil­gai.

Nu­žiū­rė­jo sig­na­li­za­ci­jos ko­dą

Su­lai­ky­ti abu įta­ria­mie­ji odon­to­lo­gi­jos kli­ni­kai pa­da­ry­tą ža­lą jau at­ly­gi­no. Ar­ti­miau­siu me­tu bus priim­tas ga­lu­ti­nis pro­ce­si­nis spren­di­mas ir bau­džia­mo­ji by­la bus per­duo­ta teis­mui.

Vie­nas iš įta­ria­mų­jų – 31 me­tų jo­niš­kie­tis, ku­rio su­tuok­ti­nė odon­to­lo­gi­jos kli­ni­ko­je dir­bo re­gist­ra­to­re.

Vy­ras, atei­da­vęs pa­si­tik­ti po dar­bo žmo­nos, nu­žiū­rė­jo pa­tal­po­se po sta­lu sto­vin­tį ne­di­de­lį sei­fu­ką, ku­rį be pro­ble­mų ga­li­ma pa­siim­ti ir po pa­žas­ti­mi iš­si­neš­ti. Ne vie­ną kar­tą vy­ras ste­bė­jo ir ko­kį sig­na­li­za­ci­jos ko­dą žmo­na su­spau­do pul­te­ly­je, pri­duo­da­ma kli­ni­kos pa­tal­pas ap­sau­gai.

Kai žmo­na išė­jo nėš­tu­mo ir gim­dy­mo ato­sto­gų, jo­niš­kie­čio gal­vo­je gi­mė pla­nas pa­si­sa­vin­ti sei­fą, ku­ria­me sau­go­mi už su­teik­tas pa­slau­gas gau­ti pi­ni­gai, ir taip pa­ge­rin­ti šei­mos fi­nan­si­nę būk­lę. Nors žmo­na ato­sto­ga­vo, kli­ni­kos du­rų rak­tą ji te­be­tu­rė­jo, o vy­ras ži­no­jo, kur na­muo­se jis sau­go­mas.

Praė­ju­sių me­tų rug­sė­jo 27-osios ry­tą į dar­bą atė­ju­si odon­to­lo­gė ra­do at­ra­kin­tas lau­ku­jes du­ris. La­bai nu­ste­bo vi­du­je ne­ra­du­si nė vie­no dar­buo­to­jo. Ne­be­bu­vo ir po vie­nu sta­lu lai­ko­mo sei­fo su 5 245 eu­rais.

Iš sep­ty­nių įta­ria­mų­jų li­ko du

Dėl va­gys­tės Jo­niš­kio ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to pa­rei­gū­nai pra­dė­jo iki­teis­mi­nį ty­ri­mą. Vė­liau ty­ri­mą pe­rė­mė Šiau­lių ap­skri­ties po­li­ci­jos Nu­si­kal­ti­mų nuo­sa­vy­bei ty­ri­mo val­dy­ba.

Pa­rei­gū­nų aki­ra­ty­je at­si­dū­rė sep­ty­ni su šia va­gys­te są­sa­jų ga­lė­ję tu­rė­ti as­me­nys. Žings­nis po žings­nio, ap­klau­sa po ap­klau­sos ėmė ryš­kė­ti nu­si­kal­ti­mo vaiz­de­lis ir li­ko tik trys įta­ria­mie­ji: 28 me­tų bu­vu­si kli­ni­kos re­gist­ra­to­rė, 31-erių jos vy­ras ir 30-me­tis jo drau­gas iš Šiau­lių ra­jo­no.

Ne­su­rin­kus pa­kan­ka­mai duo­me­nų, pa­grin­džian­čių įta­ria­mo­sios kal­tę dėl nu­si­kals­ta­mos vei­kos pa­da­ry­mo, iki­teis­mi­nis ty­ri­mas re­gist­ra­to­rei bu­vo nu­trauk­tas.

Už va­gys­tę at­sa­kin­gi li­ko abu vy­rai. Nus­ta­ty­ta, kad nak­tį į rug­sė­jo 27-ąją jie­du at­slin­ko prie odon­to­lo­gi­jos kli­ni­kos. Jo­niš­kie­tis li­ko krū­muo­se ste­bė­ti ap­lin­kos, o šiau­lie­tis, ku­riam bu­vo per­duo­tas kli­ni­kos du­rų rak­tas ir sig­na­li­za­ci­jos iš­jun­gi­mo ko­das, nuė­jo į vi­dų. Net­ru­kus jis grį­žo ne­ši­nas sei­fu­ku, ir abu vy­rai nu­pė­di­no prie Me­lio­ra­to­rių gat­vės, ša­lia ga­ra­žų, esan­čio van­dens tel­ki­nio.

Tu­rė­tu plak­tu­ku va­gi­šiai iš­lau­žė sei­fo du­re­les, pi­ni­gus pa­si­da­li­jo, o me­ta­li­nę dė­žę su ja­me bu­vu­sia įmo­nės ban­ko kor­te­le ir rak­tais švys­te­lė­jo į tven­ki­nį.

Šių me­tų sau­sio vi­du­ry­je pa­rei­gū­nams tal­ki­nę ug­nia­ge­siai sei­fą su­ra­do ir iš­trau­kė iš van­dens.

Gro­bį įta­ria­mie­ji grei­tai iš­lei­do – jo­niš­kie­tis nu­si­pir­ko au­to­mo­bi­lį "Opel Ast­ra", o jo bend­ri­nin­kas in­ves­ta­vo į au­to­mo­bi­lių gar­so apa­ra­tū­rą.

Va­gys­tės me­tu odon­to­lo­gi­jos kli­ni­ka iš vi­so pa­ty­rė apie 6 000 eu­rų ža­lą.