Savivaldybė už "Akropolio" reklamą siekia surinkti daugiau pinigų

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Sa­vi­val­dy­bė sie­kia, kad už­ra­šas "Ak­ro­po­lis" kas­met į mies­to biu­dže­tą at­neš­tų po maž­daug 6,5 tūks­tan­čius eu­rų.
Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bė by­li­nė­ja­si dėl pre­ky­bos ir pra­mo­gų cent­ro "Ak­ro­po­lis" rek­la­mi­nio už­ra­šo. Dar 2009 me­tais iš­da­vu­si lei­di­mą rek­la­mi­nei iš­ka­bai, prieš po­rą me­tų Sa­vi­val­dy­bė su­si­zgri­bo su­kly­du­si. To­kios klai­dos kai­na – per 60 tūks­tan­čių eu­rų ne­gau­tos rink­lia­vos. Šian­dien keis­ti si­tua­ci­jos pa­sta­to sa­vi­nin­kai ne­su­tin­ka – esą vis­ką da­rė pa­gal ga­lio­jan­čius tei­sės ak­tus. Gin­čas per­si­kė­lė į teis­mus, pro­ku­ro­rai gi­na vie­šą­jį in­te­re­są.

Iš­ka­ba ar rek­la­ma?

Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius An­ta­nas Bar­tu­lis šiuo klau­si­mu tre­čia­die­nį or­ga­ni­za­vo spau­dos kon­fe­ren­ci­ją. Jo­je in­for­ma­vo, kad dar 2017 me­tų lapk­ri­čio mė­ne­sį me­ro Ar­tū­ro Vi­soc­ko pa­ve­di­mu, ėmė aiš­kin­tis, ko­dėl prie pre­ky­bos ir pra­mo­gų cent­ro "Ak­ro­po­lis" ka­ban­tis rek­la­mi­nis jo už­ra­šas trak­tuo­ja­mas kaip iš­ka­ba.

Ėmė aiš­kė­ti, kad 2009 me­tais Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja iš­da­vė pa­sta­to sa­vi­nin­kei UAB "Ai­do tur­tas" ne­ter­mi­nuo­tą lei­di­mą iš­ka­bai, už ku­rį bu­vo su­mo­kė­ta 6 255 eu­rai vien­kar­ti­nės rink­lia­vos mo­kes­čio. A. Bar­tu­lis ma­no, kad to­kio lei­di­mo iš­da­vi­mas bu­vo tuo­me­ti­nės Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos klai­da. Šian­dien to­kį lei­di­mą pa­si­ra­šę tar­nau­to­jai Ad­mi­nist­ra­ci­jo­je ne­be­dir­ba.

Jei 432 kvad­ra­ti­nių met­rų už­ra­šas "Ak­ro­po­lis" bū­tų trak­tuo­ja­mas kaip rek­la­ma, už lei­di­mą jį eks­po­nuo­ti įmo­nė kiek­vie­nais me­tais tu­rė­tų mo­kė­ti be­veik po 6,5 tūks­tan­čio eu­rų – pa­gal 2018 me­tais priim­tą Ta­ry­bos spren­di­mą po 15 eu­rų už kvad­ra­ti­nį met­rą.

Ieš­ko­da­ma išei­ties Sa­vi­val­dy­bė pa­si­sam­dė tei­si­nin­kų kon­to­rą "Jan­kaus­kas ir par­tne­riai". Tei­si­nin­kai išaiš­ki­no, kad vie­na­ša­liš­kas lei­di­mo pa­nai­ki­ni­mas for­ma­liai įma­no­mas, ta­čiau jo tei­sė­tu­mas kel­tų abe­jo­nių ir ga­lė­tų bū­ti nu­gin­čy­tas teis­me. Sa­vi­val­dy­bei bu­vo pa­siū­ly­tas vie­šo­jo in­te­re­so gy­ni­mas. Ad­mi­nist­ra­ci­ja krei­pė­si į vie­šo­jo in­te­re­so gy­ni­mo pro­ku­ro­rą, o šis – į Re­gio­nų apy­gar­dos ad­mi­nist­ra­ci­nio teis­mo Šiau­lių rū­mus.

Ne­gau­tos lė­šos žei­džia vie­šą­jį in­te­re­są?

2017 me­tais išė­ju­si nau­ja Rek­la­mos įsta­ty­mo re­dak­ci­ja nu­ma­tė 10 me­tų ter­mi­ną, po ku­rio vi­si ne­ter­mi­nuo­ti lei­di­mai ga­lė­tų bū­ti per­žiū­rė­ti. Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius pa­sa­ko­jo, kad vie­šo­jo gy­ni­mo pro­ku­ro­ras su­skai­čia­vo, jog po 2017 me­tų įsta­ty­mo pa­kei­ti­mo 10 me­tų dar ga­lio­jan­tis lei­di­mas ne­leis­tų į mies­to biu­dže­tą gau­ti 64,8 tūks­tan­čio eu­rų. Ver­ti­na­ma, kad to­kia ne­gau­na­ma su­ma pa­žei­džia vie­šą­jį in­te­re­są.

Pir­mo­sios ins­tan­ci­jos teis­mo tei­sė­jų ko­le­gi­ja šių me­tų bir­že­lio 19 die­ną priė­mė spren­di­mą, kad lei­di­mo pa­nai­ki­ni­mas nė­ra bū­ti­na ir pro­por­cin­ga prie­mo­nė vie­ša­jam in­te­re­sui ap­gin­ti, to­dėl at­me­tė pro­ku­ro­ro pa­reiš­ki­mą.

Ir Sa­vi­val­dy­bė, ir pro­ku­ra­tū­ra pa­tei­kė ape­lia­ci­ją Vy­riau­sia­jam ad­mi­nist­ra­ci­niam teis­mui.

Išei­tis – tai­kos su­tar­tis

Tei­si­nė si­tua­ci­ja su­si­klos­tė sa­vo­tiš­kai: Sa­vi­val­dy­bė krei­pė­si į pro­ku­ra­tū­rą, pro­ku­ra­tū­ra krei­pė­si į teis­mą ir at­sa­ko­vu jau ta­po pa­ti Sa­vi­val­dy­bė, ku­rios spren­di­mas žei­džia vie­šą­jį in­te­re­są.

"Si­tua­ci­ja yra keis­to­ka, ta­čiau ji yra to­kia", – ver­ti­no A. Bar­tu­lis.

Sa­vi­val­dy­bė pa­siū­lė pro­ku­ra­tū­rai su Sa­vi­val­dy­be pa­si­ra­šy­ti tai­kos su­tar­tį, ku­rią tvir­tin­tų Vy­riau­sia­sis ad­mi­nist­ra­ci­nis teis­mas. Sa­vo spren­di­mą pro­ku­ra­tū­ra pra­neš per 20 die­nų.

Ad­mi­nist­ra­ci­jos va­do­vas ko­men­ta­vo, kad siū­lo­mo­je tai­kos su­tar­ty­je Sa­vi­val­dy­bė pri­pa­žįs­ta sa­vo klai­dą, tu­rės grą­žin­ti "Ai­do tur­to" su­mo­kė­tus vie­ti­nės rink­lia­vos 6 225 eu­rus ir ne­ga­lės rei­ka­lau­ti su­mo­kė­ti rink­lia­vą už praė­ju­sį lai­ko­tar­pį.

Pa­si­ra­šius tai­kos su­tar­tį Sa­vi­val­dy­bė įgy­tų pa­rei­gą pa­nai­kin­ti ne­ter­mi­nuo­tą lei­di­mą iš­ka­bai, ku­ris prieš­ta­rau­ja vie­ša­jam in­te­re­sui.

"Ai­do tur­tas" šio­je by­lo­je yra tre­ty­sis suin­te­re­suo­tas as­muo. A. Bar­tu­lis pri­pa­žįs­ta, kad ir tai­kos su­tar­tis ga­li ne­pa­dė­ti taš­ko šia­me gin­če, nes įmo­nė tu­ri tei­sę gin­ti in­te­re­sus, jei ma­nys, kad jie pa­žeis­ti.

"Ai­do tur­tas" tu­ri tei­sė­tą ne­gin­čy­tą lei­di­mą, iš­duo­tą vie­šo­jo ad­mi­nist­ra­vi­mo su­bjek­to – Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos. Iš­ka­bos api­brė­ži­mas 2009 me­tais ga­lio­ju­sia­me Rek­la­mos įsta­ty­me ne­bu­vo api­brėž­tas. Anot A. Bar­tu­lio, įmo­nė ne­ma­no tu­rin­ti at­si­sa­ky­ti tei­sė­tai gau­to lei­di­mo.

Ad­mi­nist­ra­ci­jos va­do­vas įsi­ti­ki­nęs, kad toks lei­di­mas "Ak­ro­po­liui" su­ke­lia disk­ri­mi­na­ci­ją tarp rin­kos da­ly­vių. Tam pri­ta­rė ir Kon­ku­ren­ci­jos Ta­ry­ba, įpa­rei­go­ju­si Sa­vi­val­dy­bę ieš­ko­ti spren­di­mų ir apie juos in­for­muo­ti.

Sa­vi­val­dy­bės klai­dų yra ir dau­giau

A. Bar­tu­lis in­for­ma­vo, kad Ad­mi­nist­ra­ci­ja pa­sta­ruo­ju me­tu itin su­griež­ti­no išo­ri­nės rek­la­mos kont­ro­lę. Šį­met iš­siųs­ti 186 rei­ka­la­vi­mai ūkio su­bjek­tams nuim­ti neį­tei­sin­tą rek­la­mos įren­gi­nį ar­ba jį le­ga­li­zuo­ti.

Praė­ju­siais me­tais rink­lia­vos už išo­ri­nę rek­la­mą Sa­vi­val­dy­bė su­rin­ko 141 tūks­tan­tį eu­rų, vos po­rą tūks­tan­čių eu­rų ma­žes­nė su­ma į mies­to biu­dže­tą su­kap­sė­jo vos per pir­mą šių me­tų pus­me­tį.

A. Bar­tu­lis ak­cen­ta­vo, kad pa­tik­ri­nus mies­to de­ga­li­nes, paaiš­kė­jo, kad vos dvie­jų tink­lų de­ga­li­nės tu­ri tei­sin­gai ap­mo­kes­tin­tas išo­ri­nes rek­la­mas su de­ga­lų kai­no­mis.

"Tu­ri­me kons­ta­tuo­ti, kad tai – mū­sų spe­cia­lis­tų klai­dos ir mes jas tu­rė­si­me tai­sy­ti. Kreip­si­mės į įmo­nes, kad atei­tų gau­ti pa­tiks­lin­tus lei­di­mus ir bū­tų su­da­ry­tos vie­no­dos są­ly­gos vi­siems rin­kos da­ly­viams", – sa­kė A. Bar­tu­lis.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.