Prokurorai tobulins kaltinamąjį aktą

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Dar vie­ną Šiau­lių "Ra­sos" pro­gim­na­zi­jos bu­vu­sios di­rek­to­rės Aud­ro­nės Is­pi­ryan at­žvil­giu iš­kel­tą bau­džia­mą­ją šiuo me­tu nag­ri­nė­ja ir Šiau­lių apy­lin­kės teis­mas.
Šiau­lių apy­gar­dos teis­mas pro­ku­ra­tū­rai grą­ži­no bau­džia­mą­ją by­lą kal­ti­na­mo­jo ak­to trū­ku­mams pa­ša­lin­ti.

By­lo­je Šiau­lių "Ra­sos" pro­gim­na­zi­jos da­bar jau bu­vu­si di­rek­to­rė 42 me­tų Aud­ro­nė Is­pi­ryan kal­ti­na­ma ap­gau­lin­gu ap­skai­tos tvar­ky­mu, pikt­nau­džia­vi­mu ir po­vei­kiu liu­dy­to­jams. Jos bend­ri­nin­kai – da­bar jau taip pat bu­vu­si šios mo­ky­mo įstai­gos bu­hal­te­rė Ri­ma And­ri­jaus­kie­nė ir sta­ty­ba už­sii­man­čios vie­nos ma­žo­sios bend­ri­jos va­do­vas Mo­des­tas Žal­pys kal­ti­na­mi ap­gau­lin­gai tvar­kę ap­skai­tą bei pa­dė­ję pa­si­sa­vin­ti ir iš­švais­ty­ti tur­tą. Ket­vir­tas kal­ti­na­ma­sis – vie­nas ren­gi­nių or­ga­ni­za­to­rius Si­gi­tui Ki­vi­lis – kal­ti­na­mas pa­dė­jęs iš­švais­ty­ti tur­tą.

Spren­di­mą grą­žin­ti bau­džia­mą­ją by­lą kal­ti­na­mo­jo ak­to trū­ku­mams pa­ša­lin­ti teis­mas priė­mė po to, kai tei­sė­ja šios by­los pa­ren­gi­mo nag­ri­nė­ti teis­me pro­ce­so sta­di­jo­je, su­si­pa­ži­nu­si su by­la, pa­da­rė iš­va­dą, jog per­duo­ti by­lą tei­sia­ma­jam po­sė­džiui ir ją nag­ri­nė­ti teis­me truk­do iki­teis­mi­nio ty­ri­mo me­tu pa­da­ry­ti es­mi­niai bau­džia­mo­jo pro­ce­so pa­žei­di­mai.

Šio­je by­lo­je ty­ri­mą at­li­ko Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos (STT) Šiau­lių val­dy­bos ir apy­gar­dos pro­ku­ra­tū­ros pa­rei­gū­nai.

Per iki­teis­mi­nį ty­ri­mą nu­sta­ty­ta, kad 2015–2017 me­tais bu­vu­si mo­kyk­los va­do­vė A. Is­pi­ryan už pro­gim­na­zi­jos tur­tą pir­ko sau as­me­ni­nių daik­tų, kom­piu­te­ri­nės tech­ni­kos, elekt­ros pre­kių, gi­ta­rą, švies­tu­vų, par­ket­len­čių, la­mi­nuo­tas grin­dis ir t. t.

Ty­ri­mo duo­me­ni­mis, bu­vu­si gim­na­zi­jos di­rek­to­rė ga­lė­jo pa­si­sa­vin­ti dau­giau nei 13 tūks­tan­čių eu­rų ir iš­švais­ty­ti dau­giau nei 8 tūks­tan­čius eu­rų mo­kyk­los lė­šų.

Bu­vu­si mo­ky­mo įstai­gos va­do­vė kal­tę nei­gia, bu­vu­si bu­hal­te­rė ir ren­gi­nių or­ga­ni­za­to­rius iki­teis­mi­nio ty­ri­mo me­tu pri­pa­ži­no pa­dė­ję įgy­ven­din­ti nu­si­kals­ta­mas vei­kas, ma­žo­sios bend­ri­jos va­do­vas sa­vo kal­tę pri­pa­ži­no iš da­lies.

Komentarai

Naaa,    Pir, 2020-02-10 / 11:37
tokioms poniutėms, už tokius darbelius turėtų būti skiriamos realios laisvės atėmimo bausmės (ne mažiau 5 metai) su turto konfiskavimu !

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.