Policijos žvilgsnis – prie geležinkelio pervažų

Po­li­ci­jos nuo­tr.
Vi­są spa­lio mė­ne­sį prie ša­lies ge­le­žin­ke­lio per­va­žų su­stip­rin­to­mis pa­jė­go­mis dir­ba po­li­ci­ja.
Šiau­lių ap­skri­ties po­li­ci­jos Ke­lių po­li­ci­jos tar­ny­bos pa­rei­gū­nai kar­tu su AB „Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­liai“ vi­so­je ap­skri­ty­je ren­gė pre­ven­ci­nius rei­dus sie­kiant už­tik­rin­ti vai­ruo­to­jų sau­gu­mą bei iš­veng­ti eis­mo įvy­kių ge­le­žin­ke­lio per­va­žo­se, ku­rios la­bai daž­nai pa­si­bai­gia žū­ti­mis.

Pa­rei­gū­nai nuo­lat vyk­do pa­na­šias ak­ci­ja ir pri­me­na gy­ven­to­jams apie sau­gų el­ge­sį per­va­žo­se. Vi­są spa­lio mė­ne­sį pa­na­šios pre­ven­ci­nės prie­mo­nės vyks vi­so­je ša­ly­je.

De­rė­tų ži­no­ti, kad, pra­lei­džiant trau­ki­nį, taip pat kai per per­va­žą va­žiuo­ti drau­džia­ma, pri­va­lu su­sto­ti prieš Stop li­ni­ją, Stop ženk­lą, už­tva­rą ar­ba ne ar­čiau kaip 10 met­rų at­stu­mu nuo pir­mo­jo bė­gio.

Va­žiuo­ti per per­va­žą ga­li­ma tik įsi­ti­ki­nus, kad prie per­va­žos near­tė­ja trau­ki­nys.

Drau­džia­ma ap­va­žiuo­ti ki­tas trans­por­to prie­mo­nes, ku­rios su­sto­jo prieš ge­le­žin­ke­lio per­va­žą pra­leis­ti bė­gi­nės trans­por­to prie­mo­nės. Taip pat drau­džia­ma įva­žiuo­ti į per­va­žą, kai už­tva­ras nu­leis­tas, sa­va­va­liš­kai už­tva­rą pa­kel­ti, įva­žiuo­ti į per­va­žą, jei už jos yra kliū­tis, pri­ver­sian­ti su­sto­ti per­va­žo­je.

Ne­leis­ti­na lenk­ti per­va­žo­je, taip pat li­kus 100 met­rų at­stu­mu iki jos. Sus­to­ti ir sto­vė­ti per­va­žo­je, taip pat li­kus 50 met­rų at­stu­mu iki ir už jos.

Komentarai

kike    Pen, 2019-10-11 / 14:58
O ką daryti, jei šviesoforas dega dega dega, o traukinio kaip nėra taip nėra?
???????????????????    Pen, 2019-10-11 / 15:31
,,Vi­są spa­lio mė­ne­sį prie ša­lies ge­le­žin­ke­lio per­va­žų su­stip­rin­to­mis pa­jė­go­mis dir­ba po­li­ci­ja". Ot, gerai, tada miestuose galima bus pasidralinti ;)))))

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.