Policijos akiratyje atsidūrė pėstieji

Po­li­ci­jos nuo­tr.
Nuo­la­tos vyk­do­mi rei­dai, ku­rių me­tu tik­ri­na­mas vai­ruo­to­jų blai­vu­mas, fik­suo­ja­mas va­žia­vi­mo grei­tis ir ki­ti pa­žei­di­mai, tę­sia­si. Ne ma­žiau dė­me­sio po­li­ci­ja ski­ria ir pės­tie­siems.
Ket­vir­ta­die­nį po pie­tų po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai ste­bė­jo eis­mo da­ly­vių el­ge­sį Šiau­lių mies­to gat­vė­se. Dau­giau­siai dė­me­sio skir­ta Vy­tau­to, Til­žės, Vil­niaus, Ai­do ir Gar­di­no gat­vėms. Už­fik­suo­ta net 20 ne­draus­min­gų pės­čių­jų.

17 žmo­nių gat­ves kir­to ne­leis­ti­no­se vie­to­se. Vi­si šį­kart at­si­pir­ko žo­di­niais įspė­ji­mais, nors už to­kį pa­žei­di­mą gre­sia bau­dos nuo 10 iki 12 eu­rų.

Dar trim pės­tie­siems, ėju­siems per ke­lią de­gant rau­do­nam švie­so­fo­ro sig­na­lui, su­ra­šy­ti ad­mi­nist­ra­ci­nio nu­si­žen­gi­mo pro­to­ko­lai ir pa­skir­tos bau­dos. Dviem pa­žei­dė­jams švie­so­fo­ro sig­na­lo ne­pai­sy­mas šį­kart kai­nuos po pu­sę mi­ni­ma­lios bau­dos – 10 eu­rų, o vie­nam, tu­rin­čiam dar ga­lio­jan­čią nuo­bau­dą už pa­na­šų nu­si­žen­gi­mą – 20 eu­rų. Už to­kį el­ge­sį pa­žei­dė­jui gre­sia bau­da nuo 20 iki 40 eu­rų.

Vyk­dy­tos prie­mo­nės me­tu nu­baus­ti ir še­ši vai­ruo­to­jai, ku­riems bran­giai kai­nuos po­kal­biai mo­bi­liuo­ju te­le­fo­nu. Vai­ra­vi­mas kal­bant te­le­fo­nu ir lai­kant jį prie au­sies ga­li už­trauk­ti bau­dą nuo 60 iki 90 eu­rų ir tei­sės vai­ruo­ti atė­mi­mą nuo vie­no iki tri­jų mė­ne­sių. Šį­kart vi­siems mi­nė­tiems pa­žei­dė­jams su­ra­šy­ti ad­mi­nist­ra­ci­nio nu­si­žen­gi­mo pro­to­ko­lai ir skir­ta po pu­sę mi­ni­ma­lios bau­dos – 30 eu­rų.

Anot po­li­ci­jos, sau­gu­mą ke­liuo­se le­mia dau­ge­lis as­pek­tų. Vie­nas svar­biau­sių – eis­mo da­ly­vių są­mo­nin­gu­mas ir Ke­lių eis­mo tai­syk­lių pai­sy­mas. Po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai nuo­lat įgy­ven­di­na pre­ven­ci­nes prie­mo­nes, skir­tas ska­tin­ti eis­mo da­ly­vių, vai­ruo­jan­čių ir pės­čių, są­mo­nin­gu­mą ir for­muo­ti įpro­tį lai­ky­tis Ke­lių eis­mo tai­syk­lių.

Komentarai

šviesoforas    Pir, 2020-02-10 / 11:13
įrenkite šviesoforą ties Vytauto-P.Višinskio sankirta. Baisu tokią mirties kilpą praeiti ne tik vaikams, studentams, bet ir suaugusiam.
diedas    Pir, 2020-02-10 / 16:07
labai gerai. Pėsčiuosius reikia auklėt nuolat, o ne į metus vieną porą valandų!
Pestininkas ufonautas    Ket, 2020-02-13 / 00:52
Pestiesems- ispejimai kad per raudonus sviesoforus narde. Vairuotojams 50 euru iz tai, kad papuole i statistika. Su tokia policijos logika ir fiktyvia prieziura- pestieji zuvo ir zus
partrenkė antrąja eismo juosta važiavęs automobilis    Pir, 2020-02-17 / 16:30
Pėsčiųjų perėja ėjusią šiaulietę partrenkė antrąja eismo juosta važiavęs automobilis
tikrai "nekerta" - stengiasi prasmukti apsidairę.    Pir, 2020-02-17 / 16:38
"...17 žmo­nių gat­ves kir­to ne­leis­ti­no­se vie­to­se. " Neleistinose vietose pėstieji gatvių tikrai "nekerta" - stengiasi prasmukti apsidairę. O perėjose kitaip. Beje, vairuotojų elgesys prie perėjų, kai Skvernelio Vyriausybė pakeitė KET , yra pagerėjęs. Nors su antrajuostininkais visko pasitaiko - manau, dėl psichologinio momento.
Irmantas    Ant, 2020-02-18 / 11:34
Oho - policija pradeda dirbti gatvėse? Iki šiol atrodė, kad tik važinėjasi.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.