Pareigūnai rungėsi Protų kovose

Po­li­ci­jos nuo­tr.
Šiau­lių ap­skri­ties po­li­ci­jos ko­man­da šie­met pri­pa­žin­ta ge­riau­sia.
Šiau­lių apy­gar­dos teis­me spa­lio 25 die­ną įvy­ko tra­di­ci­niu ta­pęs Šiau­lių apy­gar­dos teis­mo ir Re­gio­nų apy­gar­dos ad­mi­nist­ra­ci­nio teis­mo Šiau­lių rū­mų ir Šiau­lių apy­lin­kės teis­mo or­ga­ni­zuo­tas in­te­lek­tua­lų žai­di­mas "Pro­tų ko­vos".

Ren­gi­ny­je da­ly­va­vo sep­ty­nios ko­man­dos. Kon­kur­so da­ly­vių gre­tas šie­met pa­pil­dė Pak­ran­čių ap­sau­gos pa­sie­nio rink­ti­nės Šiau­lių pa­sie­nio už­kar­dos ko­man­da.

Vi­sų lauk­ta­me kon­kur­se taip pat da­ly­va­vo Šiau­lių apy­gar­dos pro­ku­ra­tū­ros Šiau­lių apy­lin­kės pro­ku­ra­tū­ros links­mų ke­tu­rių vy­rų ir vie­nos mo­ters ko­man­da, Šiau­lių apy­lin­kės ir Tel­šių apy­lin­kės teis­mų ži­no­vai, Šiau­lių ap­skri­ties vals­ty­bi­nės mo­kes­čių ins­pek­ci­jos ža­vių ir at­kak­lių mo­te­rų pen­ke­tu­kas ir ren­gi­nio šei­mi­nin­kai – Šiau­lių apy­gar­dos teis­mas.

Įnir­tin­ga ko­va dėl pri­zi­nių vie­tų vy­ko iki pat žai­di­mo pa­bai­gos. Sus­kai­čia­vus re­zul­ta­tus paaiš­kė­jo, kad po ly­giai taš­kų su­rin­ko pro­ku­ra­tū­ros ir po­li­ci­jos ko­man­dos.

Nu­ga­lė­to­ją išaiš­ki­no pa­pil­do­mas klau­si­mas – tiks­les­nis bu­vo Šiau­lių ap­skri­ties vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to pen­ke­tu­kas. Per­nai po­li­ci­nin­kai bu­vo ant­ri.

Tre­čią­ją vie­tą ant­rus me­tus iš ei­lės iš­ko­vo­jo mo­kes­čių ins­pek­ci­jos at­sto­vės. Ren­gi­nio šei­mi­nin­kai šį kar­tą bu­vo itin sve­tin­gi – pra­ra­do nu­ga­lė­to­jų ti­tu­lą ir li­ko iš vi­so be ap­do­va­no­ji­mų.

Nu­ga­lė­to­jams įteik­ti pa­dė­kos raš­tai ir pri­zai.