Nesaugioje sankryžoje sužalotas vaikas

Šiau­lių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės nuo­tr.
Jud­rio­je Gin­kū­nų Auš­ros ir Žei­mių gat­vių san­kry­žo­je pla­nuo­ja­ma įreng­ti žie­di­nę san­kry­žą, ku­ri už­tik­rin­tų san­kry­žos pra­lai­du­mą bei pa­kel­tų sau­gu­mo ly­gį. Klau­si­mas – ka­da?
Va­kar ry­tą, li­kus pen­kio­li­kai mi­nu­čių iki pir­mos pa­mo­kos, Šiau­lių ra­jo­ne, Gin­kū­nuo­se, Auš­ros ir Žei­mių gat­vių san­kir­to­je, pės­čių­jų pe­rė­jo­je, kliu­dy­tas ir su­ža­lo­tas 13-me­tis Gin­kū­nų So­fi­jos ir Vla­di­mi­ro Zu­bo­vų pa­grin­di­nės mo­kyk­los mo­ki­nys.

Pir­mi­niais duo­me­ni­mis, per pe­rė­ją į mo­kyk­lą sku­ban­tį vai­ką par­tren­kė au­to­mo­bi­lis "Re­nault Mas­ter", ku­rį vai­ra­vo 65 me­tų vy­ras.

Su­ža­lo­ji­mus pa­ty­ręs ber­niu­kas sku­biai iš­ga­ben­tas į Mo­ters ir vai­ko kli­ni­ką.

Ke­lias, ku­ria­me įvy­ko ne­lai­mė, pri­klau­so Lie­tu­vos au­to­mo­bi­lių ke­lių di­rek­ci­jai. Eis­mo sau­gu­mo prie­mo­nių čia neį­reng­ta, nors kal­ba­ma apie tai bu­vo nuo­la­tos.

Va­kar, tuoj po ne­lai­mės, Šiau­lių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės me­ras An­ta­nas Be­za­ras nu­vy­ko į Gin­kū­nus. Apie sau­gu­mo pro­ble­mą kal­bė­ta­si su bend­ruo­me­nės at­sto­vais.

Va­kar kreip­ta­si ir į Šiau­lių mies­to ir ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to va­do­vus bei pa­pra­šy­ta pi­ko me­tu, kai vai­kai ei­na į mo­kyk­lą, o au­to­mo­bi­lių srau­tas di­džiu­lis, ties jud­riau­sio­mis Gin­kū­nų pe­rė­jo­mis ir pa­vo­jin­ga san­kry­ža su­stip­rin­ti po­li­ci­jos pa­rei­gū­nų pa­tru­lia­vi­mą.

Taip pat sku­biai su­šauk­tas Šiau­lių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Sau­gaus eis­mo ko­mi­si­jos po­sė­dis, ku­rio tiks­las dar kar­tą iša­na­li­zuo­ti ir kuo sku­biau in­for­muo­ti Lie­tu­vos au­to­mo­bi­lių ke­lių di­rek­ci­ją apie rea­lius pa­vo­jus jai pri­klau­san­čia­me ke­ly­je per Gin­kū­nus. Sa­vi­val­dy­bė jo­kių re­konst­ruk­ci­jų Lie­tu­vos au­to­mo­bi­lių ke­lių di­rek­ci­jai pri­klau­san­čia­me ke­ly­je ne­ga­li da­ry­ti.

Gin­kū­nų bend­ruo­me­nės na­riai, gy­ven­to­jai 2019 me­tais ne kar­tą su­si­ti­ko su Šiau­lių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės va­do­vais kal­bė­tis dėl sau­gu­mo vals­ty­bi­nės reikš­mės kraš­to ke­lio Gin­kū­nų gy­ven­vie­tė­je. Šiau­lių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės už­sa­ky­mu bu­vo at­lik­ti ty­ri­mai, su­si­rin­ki­muo­se su gy­ven­to­jais dis­ku­tuo­ta ir nu­spręs­ta įreng­ti žie­di­nę san­kry­žą, ku­ri už­tik­rin­tų san­kry­žos pra­lai­du­mą bei pa­kel­tų sau­gu­mo ly­gį.

Pa­gal Gin­kū­nų gy­ven­to­jų pra­šy­mą rug­sė­jo mė­ne­sio po­sė­dy­je Šiau­lių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba pri­ta­rė, kad Šiau­lių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė pa­si­ra­šy­tų bend­ra­dar­bia­vi­mo su­tar­tį su Lie­tu­vos au­to­mo­bi­lių ke­lių di­rek­ci­ja bei prie san­kry­žos re­konst­ra­vi­mo pro­jek­to įgy­ven­di­ni­mo pri­si­dė­tų ne ma­žiau kaip 20 pro­cen­tų pro­jek­to ver­tės.Sa­vi­val­dy­bės sie­kis – kad tik ši jud­ri san­kry­ža pa­kil­tų prio­ri­te­ti­nė­je san­kry­žų per­tvar­ky­mo ei­lė­je iš 743 vie­tos kuo aukš­čiau ir kuo grei­čiau bū­tų re­konst­ruo­ta. Mi­nė­ta su­tar­tis pa­si­ra­šy­ta.

Komentarai

visiems    Tre, 2020-01-29 / 18:20
jei nenorite praleisti automobiliu, nors perduokite linkejimu medikams ir visam gydanciam personalui. jei dar reiks

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.