Nelegalius aludarius prislėgė atsakomybės našta

Po­li­ci­jos nuo­tr.
Na­mi­nio alaus fab­ri­kas Pak­ruo­jo ra­jo­no, Pak­ruo­jo kai­me. 570 lit­rų, anot na­mo šei­mi­nin­kės, iš­vir­ta as­me­ni­nėms reik­mėms.
Jei dau­gu­mo­je Lie­tu­vos ra­jo­nų po­li­ci­jos pa­rei­gū­nų gal­vos skaus­mas yra ne­tei­sė­ta na­mi­nės deg­ti­nės ga­my­ba, tai Pak­ruo­jo kraš­tas lie­ka iš­ti­ki­mas na­mi­nio alaus ga­mi­ni­mo tra­di­ci­joms. Po­li­ci­jos pa­rei­gū­nams vis ten­ka tram­dy­ti ne­tei­sė­tu vers­lu be­si­ver­čian­čius alu­da­rius.

Sau­sio 15-osios va­ka­rą pa­rei­gū­nai Pak­ruo­jo ra­jo­ne esan­čia­me Pak­ruo­jo kai­me su­ti­ko vy­rą, ku­rio švar­ko ki­še­nė­je pūp­so­jo bu­te­lis.

Pa­si­tei­ra­vę, kas bu­te­ly­je, iš­gir­do at­sa­ky­mą, kad tai na­mi­nis alus. Vy­ras nu­ro­dė 1,5 lit­ro na­mi­nio alaus nu­si­pir­kęs iš ne­to­lie­se gy­ve­nan­čios 77 me­tų mo­ters.

Tik­ri­nant in­for­ma­ci­ją, už­suk­ta į nu­ro­dy­tus na­mus. Du­ris ati­da­riu­si šei­mi­nin­kė ti­ki­no alaus ne­par­da­vi­nė­jan­ti. Tik pri­rem­ta įro­dy­mų, kad iš jos kie­mo ką tik išė­jo žmo­gus su alaus bu­te­liu, mo­te­ris pa­reiš­kė alaus tam vy­rui da­vu­si už dy­ką, o ko­dėl jis jai pa­li­ko du eu­rus ne­sup­ran­ta.

Gy­ven­to­ja pa­rei­gū­nams tvir­ti­no, kad na­muo­se alaus dau­giau nė­ra, iš­sky­rus dar vie­ną 1,5 lit­ro bu­te­lį, ku­ris skir­tas ar­tė­jan­čiam vy­ro gim­ta­die­niui.

Pap­ra­šę at­ra­kin­ti lau­ko vir­tu­vę, pa­rei­gū­nai čia iš­vy­do vi­są san­dė­lį įvai­rios tal­pos sta­ti­nių su ru­du skys­čiu tu­rin­čiu spe­ci­fi­nį na­mų ga­my­bos alaus kva­pą. Iš vi­so apie 570 lit­rų gė­ra­lo.

Ta­da mo­te­ris pra­bi­lo, jog alų pa­ga­mi­no kar­tu gy­ve­nan­tis jos 44 me­tų sū­nus, esą iš­vi­rė šei­mos šven­tėms.

Pa­si­ro­do, šį­kart "šven­tė" – iš­va­ka­rė­se bu­vęs mo­ters su­tuok­ti­nio gim­ta­die­nis, ku­rį švęs­ti bu­vo pla­nuo­ja­ma kaž­ko­dėl tik ki­tą sa­vait­ga­lį.

Dėl ne­tei­sė­tos veik­los po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai pra­dė­jo ad­mi­nist­ra­ci­nę by­lą. Už na­mi­nių al­ko­ho­li­nių gė­ri­mų, iš­sky­rus pa­gal nor­mi­nius do­ku­men­tus pa­ga­min­tą alų, ku­riam ga­min­ti tu­ri­mas nu­sta­ty­ta tvar­ka iš­duo­tas lei­di­mas, par­da­vi­mą ar ki­to­kį rea­li­za­vi­mą Ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­sas nu­ma­to bau­dą nuo 150 iki 300 eu­rų, o vi­sas gė­ri­mas kon­fis­kuo­ja­mas.

Ki­tą die­ną po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai, tik­rin­da­mi in­for­ma­ci­ją dėl pre­ky­bos ak­ci­zais ap­mo­kes­ti­na­mo­mis, ap­ti­ko dar vie­ną alu­da­rę.Pas Pak­ruo­jy­je, Liu­do Gi­ros gat­vė­je, gy­ve­nan­čią 51 me­tų mo­te­rį ras­ta 110 lit­rų alaus. Jai ir­gi pra­dė­ta ad­mi­nist­ra­ci­nio nu­si­žen­gi­mo tei­se­na, ku­rios pa­sek­mės ana­lo­giš­kos jau mi­nė­toms.

Komentarai

chi    Tre, 2020-01-22 / 15:49
nu dabar tas pijokas tai niekur kaime nebegaus šnekučio. Stukčius. O policininkai dirba savo darbą.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.