Kontrabandininkui paskirta kalėjimo bausmė

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Kont­ra­ban­di­nius rū­ka­lus ga­be­nu­siam ir juos lai­kiu­siam Šiau­lių ra­jo­no gy­ven­to­jui teis­mas sky­rė pu­sės me­tų ne­lais­vės baus­mę.
Šiau­lių ra­jo­no gy­ven­to­jas 46-erių Ro­lan­das Kuo­dys Šiau­lių apy­gar­dos teis­me nu­teis­tas dėl ne­tei­sė­to dis­po­na­vi­mo ak­ci­zais ap­mo­kes­ti­na­mo­mis pre­kė­mis. Tai jau ant­ras teis­tu­mas šio vy­ro gy­ve­ni­me.

Už pa­da­ry­tą nu­si­kal­ti­mą teis­mas R. Kuo­džiui skir­ta pu­sės me­tų lais­vės atė­mi­mo baus­mė, ku­rią vy­ras tu­rės at­lik­ti pa­tai­sos na­muo­se.

Teis­mo spren­di­mu, iš nu­teis­to­jo bus išieš­ko­ti kon­fis­kuo­ti­no au­to­mo­bi­lio "VW Pas­sat", ku­riuo bu­vo ga­be­na­mos ci­ga­re­tės, ver­tę ati­tin­kan­ti pi­ni­gų su­ma – 3 860 eu­rai.

Teis­mas R. Kuo­džio at­sa­ko­my­bę leng­vi­nan­čia ap­lin­ky­be pri­pa­ži­no tai, kad kal­ti­na­ma­sis teis­mo po­sė­dy­je pri­si­pa­ži­no pa­da­ręs nu­si­kals­ta­mą vei­ką ir nuo­šir­džiai gai­lė­jo­si. At­sa­ko­my­bę sun­ki­nan­čių ap­lin­ky­bių ne­nus­ta­ty­ta.

By­los nag­ri­nė­ji­mo me­tu R. Kuo­dys aiš­ki­no, praė­ju­sių­jų me­tų rugp­jū­čio mė­ne­sį Vil­niu­je, tur­gu­je, su­si­pa­ži­nęs su Bal­ta­ru­si­jos pi­lie­čiu, ku­ris jam pa­siū­lė pirk­ti bal­ta­ru­siš­kų ci­ga­re­čių po vie­ną eu­rą už pa­ke­lį.

Tą­kart jis nu­si­pir­kęs 6 820 pa­ke­lių "Minsk Su­pers­lims", "Fest" ir ki­tų. Bend­ra ver­tė – be­veik 23 tūks­tan­čiai eu­rų.

Kont­ra­ban­dą vy­ras par­si­ve­žė į na­mus ir, nie­kam ne­sa­ky­da­mas, ją pa­slė­pė. Maž­daug po mė­ne­sio R. Kuo­dys nu­si­pir­ko dar 5 517 pa­ke­lių kont­ra­ban­di­nių ci­ga­re­čių, ku­rių ver­tė dau­giau kaip 18 tūks­tan­čių eu­rų.

Ta­čiau par­vež­ti kont­ra­ban­dos na­mo ne­be­pa­vy­ko – rug­sė­jo 19-ąją, pus­va­lan­dis po šeš­tos ry­to, Pa­ne­vė­žio ra­jo­ne, ke­ly­je Panevėžys–Šiauliai, 25-ame ki­lo­met­re, jį su­lai­kė Vals­ty­bės sie­nos ap­sau­gos tar­ny­bos Pak­ran­čių ap­sau­gos pa­sie­nio rink­ti­nės pa­rei­gū­nai. Kon­fis­kuo­tos ne tik ma­ši­no­je bu­vu­sios, bet ir per kra­tą R. Kuo­džio na­muo­se ras­tos ci­ga­re­tės.