Kebabinės savininkui – kaltinimui seksualiniu priekabiavimu

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Sek­sua­li­niu prie­ka­bia­vi­mu kal­ti­na­mas vie­nos Jo­niš­kio ke­ba­bi­nės sa­vi­nin­kas apie sek­sua­li­nes fan­ta­zi­jas tu­rės kal­bė­ti teis­me.
Šiau­lių apy­lin­kės teis­mo Jo­niš­kio rū­mams per­duo­ta bau­džia­mo­ji by­la dėl ga­li­mo sek­sua­li­nio prie­ka­bia­vi­mo vie­no­je Jo­niš­kio už­kan­di­nė­je.

Iki­teis­mi­nio ty­ri­mo, ku­rį at­li­ko Šiau­lių ap­skri­ties po­li­ci­jos Smur­ti­nių nu­si­kal­ti­mų ty­ri­mo val­dy­bos pa­rei­gū­nai kar­tu su Šiau­lių apy­lin­kės pro­ku­ra­tū­ra, me­tu nu­sta­ty­ta, kad nuo 2015 me­tų lapk­ri­čio iki 2018 me­tų spa­lio 46 me­tų ke­ba­bi­nės savininkas–direktorius, pa­si­nau­do­da­mas tri­jų mo­te­rų – jo ke­ba­bi­nės dar­buo­to­jų – tar­ny­bi­niu pri­klau­so­mu­mu, sek­sua­liai vul­ga­riais veiks­mais prie­ka­bia­vo prie jų.

Dar­bo me­tu vy­ras lies­da­vo sa­vo dar­buo­to­jas, tem­pė rū­bus, lie­tė kū­nus ir ki­tais bū­dais ga­li­mai sie­kė sek­sua­li­nio bend­ra­vi­mo su nu­ken­tė­ju­sio­mis.

Pa­sak nu­ken­tė­ju­sių­jų, jų va­do­vas prie­ka­bia­vo ne kar­tą ir tai da­rė įvai­riais veiks­mais.

Įta­ria­muo­ju ta­pęs ke­ba­bi­nės sa­vi­nin­kas sa­vo kal­tės ne­pri­pa­žįs­ta.

Bau­džia­ma­sis ko­dek­sas už pa­da­ry­tą nu­si­kal­ti­mą nu­ma­to bau­dą ar­ba lais­vės ap­ri­bo­ji­mą, ar­ba areš­tą.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.