Ištepliotas Chaimo Frenkelio paminklas

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Gar­siam fab­ri­kan­tui Chai­mui Fren­ke­liui pa­gerb­ti skir­tas pa­mink­las už­kliu­vo niek­da­riams. Va­kar bal­tos tep­lio­nės nuo pa­mink­lo jau bu­vo nu­va­ly­tos.
Ne­nus­ta­ty­ti chu­li­ga­nai ne­pa­do­riai api­pai­šė Šiau­liuo­se sto­vin­tį Chai­mo Fren­ke­lio pa­mink­lą. Po­li­ci­ja pa­gal žo­di­nę in­for­ma­ci­ją pra­dė­jo ty­ri­mą siek­da­ma išaiš­kin­ti van­da­liš­ko poel­gio au­to­rius. Ieš­ko­ma liu­dy­to­jų, per­žiū­ri­mos mies­te įreng­tos vaiz­do ste­bė­ji­mo ka­me­ros.

Apipaišytas paminklas – svarstoma dėl bausmės

Ne­pa­do­rus pie­ši­nys ant gar­siam žy­dų kil­mės fab­ri­kan­tui, Šiau­lių odų ir ava­ly­nės fab­ri­ko įkū­rė­jui Chai­mui Fren­ke­liui pa­gerb­ti skir­to pa­mink­lo pa­ste­bė­tas šeš­ta­die­nį. Bal­tais da­žais iš­ve­džio­tą tep­lio­nę pa­ste­bė­jo ki­ta­pus nuo pa­mink­lo esan­čio Ch. Fren­ke­lio vi­los lan­ky­to­jai. Žmo­nės apie tai iš kar­to pra­ne­šė Šiau­lių "Auš­ros" mu­zie­jaus dar­buo­to­jams. In­for­muo­tas bu­vo ir Šiau­lių žy­dų bend­ruo­me­nės va­do­vas Sa­nia Ker­be­lis.

"Auš­ros" mu­zie­jaus dar­buo­to­jai pa­si­rū­pi­no, kad "pie­ši­nys" kuo stro­piau bū­tų nu­va­ly­tas – pir­ma­die­nio ry­tą pa­sek­mės jau bu­vo pa­nai­kin­tos.

Ar po­li­ci­jo­je bus pra­dė­tas iki­teis­mi­nis ty­ri­mas dėl ga­li­mo van­da­liz­mo, kol kas nė­ra aiš­ku – pa­rei­gū­nai iki va­kar pa­va­ka­rių dar ne­bu­vo su­lau­kę pa­mink­lo sa­vi­nin­ko ofi­cia­laus pa­reiš­ki­mo, ku­ria­me taip pat bū­tų nu­ro­dy­tas pa­da­ry­tos ža­los dy­dis.

"Nuo ža­los dy­džio pri­klau­so, ko­kią tei­se­ną pra­dė­ti: pa­gal Bau­džia­mą­jį ar pa­gal Ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­są", – "Šiau­lių kraš­tui" va­kar sa­kė Šiau­lių ap­skri­ties po­li­ci­jos at­sto­vė Gai­lu­tė Smag­riū­nie­nė.

Užk­liū­va pa­mink­lai

Ar niek­da­riai nu­si­tai­kė į pa­mink­lą dėl to, kad juo iš­reiš­kia­ma pa­gar­ba vers­li­nin­kui, ku­ris yra žy­dų kil­mės, ga­li­ma sua­be­jo­ti. Van­da­liš­kų poel­gių, kuo­met Šiau­liuo­se ken­čia nie­kuo dė­tos skulp­tū­ros pa­si­tai­ko.

Šių me­tų pa­va­sa­rį bu­vo ata­kuo­ta Šiau­lių ge­le­žin­ke­lio sto­ty­je sto­vin­ti skulp­to­riaus Gin­tau­to Lu­ko­šai­čio skulp­tū­ra "Stip­ruo­lis No­sys". Au­to­riaus tei­gi­mu, ji bu­vo nu­dauž­ta.

Komentarai

miestietis    Ant, 2019-10-08 / 08:33
Šiauliuose žydai niekam nekliūna, o nuo savęs galiu pridurti, jaučiu jiems pagarbą už jų vienybę ir atkaklumą siekiant savo tikslų. Dėl skulptūros, tai kviesčiau neaktyvuoti to reikalo dirbtinai, nes kuo intensyviau eskaluosime, tuo skaitlingiau turėsime reikalų.
Svečias    Ant, 2019-10-08 / 08:48
Pritariu jums, tie žiopliai gal net nežinojo ant kieno paminklo teplioja, eiliniai chuliganai
Ramus    Tre, 2019-10-09 / 09:18
Yra ir toks medodas ,,pats muša pats rėkia". Toks nefainas metodas, bet sakyčiau sisteminis. Būna kad patrijotų eisenose Vilniuje ties užsienio žurnalistu koks nors nefainas dalyvis užrėkia ,,Lietuva lietuviams" arba net ką nors vokiškai. Arba KAŽKAS supila svastiką ,,ten kur reikia ir kada reikia". Keista kad mes nežinom žydų kultūros ansamblių, sporto klubų ir panašių dalykų. Kai tik tiek, tai ir nuobodoka pasidaro?

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.