Įmonės vadovas rūpinosi ne įmonės, o asmenine nauda

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Ga­li­mai neat­sa­kin­gai įmo­nei va­do­va­vu­siam šiau­lie­čiui už įvyk­dy­tas vei­kas ir lais­vės atė­mi­mo iki 10 me­tų baus­mė.
Prieš teis­mą ne­tru­kus stos vie­nos Šiau­lių įmo­nės va­do­vas. 29-erių vy­ras, jau du kar­tus teis­tas už ap­lai­dų ap­skai­tos tvar­ky­mą, šį­kart bus tei­sia­mas dėl ap­lai­daus, ap­gau­lin­go ap­skai­tos tvar­ky­mo, tur­to pa­si­sa­vi­ni­mo bei tur­ti­nės ža­los pa­da­ry­mo ap­gau­le.

Iki­teis­mi­nio ty­ri­mo, ku­rį at­li­ko Šiau­lių ap­skri­ties Kri­mi­na­li­nės po­li­ci­jos eko­no­mi­nių nu­si­kal­ti­mų ty­ri­mo val­dy­bos pa­rei­gū­nai, me­tu nu­sta­ty­ta, kad ma­žo­sios bend­ri­jos, už­sii­man­čios eks­pe­di­ci­ja ir kro­vi­nių per­ve­ži­mu, di­rek­to­riu­mi 2017 me­tais ta­pęs šiau­lie­tis ga­li­mai ėmė­si ne­tei­sė­tų veiks­mų.

Kal­ti­na­ma­sis, bū­da­mas at­sa­kin­gas už įmo­nės veik­los ir bu­hal­te­ri­nės veik­los or­ga­ni­za­vi­mą, ap­skai­tos do­ku­men­tų iš­sau­go­ji­mą 2017 me­tų liepos–spalio mė­ne­siais ap­lai­džiai tvar­kė ma­žo­sios bend­ri­jos bu­hal­te­ri­nę ap­skai­tą – neiš­sau­go­jo įvai­rių ap­skai­tos do­ku­men­tų ir ap­skai­tos re­gist­rų, są­skai­tų fak­tū­rų. Be to, jis neį­for­mi­no pusp­rie­ka­bės par­da­vi­mo ar­ba nu­ra­šy­mo, neį­for­mi­no dau­giau nei 75 tūks­tan­čių lit­rų ku­ro ir be­veik 50 tūks­tan­čių eu­rų gry­nų­jų pi­ni­gų pa­nau­do­ji­mo, ne­su­da­rė ūki­nių ope­ra­ci­jų ir ki­tų ap­skai­tos re­gist­rų.

Jau­na­sis va­do­vas bu­vo su­gal­vo­jęs ir kaip ne­le­ga­liai už­si­dirb­ti pi­ni­gų veik­da­mas sa­vo, o ne įmo­nės nau­dai.

Pa­si­nau­do­da­mas įmo­nei iš­duo­to­mis ku­ro kre­di­to kor­te­lė­mis dau­gy­bę kar­tų į įvai­rias trans­por­to prie­mo­nes ar tal­pas pil­da­vo dy­ze­li­ną.

Pa­žįs­ta­miems bu­vo siū­lo­ma pi­giau įsi­gy­ti dy­ze­li­nio ku­ro. Jiems su­ti­kus ir at­vy­kus į vie­ną iš de­ga­li­nių Šiau­liuo­se, už už­si­pil­tą ku­rą bū­da­vo su­mo­ka­ma kor­te­le įmo­nės var­du, o vė­liau iš žmo­nių pa­pra­šo­ma pi­ni­gų gry­nai­siais. Taip įmo­nės va­do­vas pa­si­sa­vi­no dau­giau nei 72 tūks­tan­čius lit­rų dy­ze­li­no ir pa­da­rė dau­giau nei 94 tūks­tan­čių eu­rų ža­lą.

Kal­ti­na­ma­sis, iš anks­to tu­rė­da­mas tiks­lą neat­sis­kai­ty­ti, su­da­ri­nė­jo ma­ža­jai bend­ri­jai eko­no­miš­kai nuo­sto­lin­gus kro­vi­nių per­ve­ži­mo san­do­rius. Ty­ri­mo duo­me­ni­mis, jis su­da­rė ke­lias­de­šimt kro­vi­nio per­ve­ži­mo su­tar­čių su dau­giau nei 20 bend­ro­vių už įmo­nei eko­no­miš­kai ne­nau­din­gą kai­ną. Pris­ta­čius kro­vi­nį už at­lik­tas pa­slau­gas įmo­nėms su­mo­kė­ta ne­bu­vo.

Vers­li­nin­kas ap­gau­le ven­gė at­si­skai­ty­ti už bend­ro­vių su­teik­tas kro­vi­nių ve­ži­mo pa­slau­gas, to­dėl šioms bend­ro­vėms bend­rai pa­da­rė dau­giau nei 61 tūks­tan­tį eu­rų tur­ti­nės ža­los.

Komentarai

Šiaulietė    Šeš, 2019-10-19 / 10:55
Parodykit bent vienos įmonės savininką, kuris nesirūpina asmenine nauda.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.