Ieškodama darbo, susirado sukčių

Re­dak­ci­jos ar­chy­vo nuo­tr.
Suk­čių ran­kos il­gos: "dir­ba" te­le­fo­nu, in­ter­ne­tu, jei rei­kia, ap­si­lan­ko ir na­muo­se.
Į Šiau­lių ap­skri­ties po­li­ci­ją krei­pė­si mer­gi­na, ku­ri su­ti­ko su pa­siū­ly­mu in­ter­ne­te dirb­ti nuo­to­li­niu bū­du pa­ty­rė ža­lą. To­kį su­kčia­vi­mo bū­dą pa­rei­gū­nai fik­suo­ja ne pir­mą kar­tą.

In­ter­ne­te pa­ma­čiu­si skel­bi­mą ir su­si­sie­ku­si dėl ga­li­mo dar­bo šiau­lie­tė su­ži­no­jo, kad tam rei­ka­lui rei­ka­lin­gas tik elekt­ro­ni­nis pa­ra­šas, tai­gi tuo pa­si­rū­pi­no.

Ta­ria­mas darb­da­vys in­for­ma­vo, kad ne­tru­kus elekt­ro­ni­niu bū­du bus pra­dė­tas dar­bi­ni­mas ir mer­gi­nai rei­kės tai pa­tvir­tin­ti elekt­ro­ni­niu pa­ra­šu.

Ga­vu­si du pra­ne­ši­mus šiau­lie­tė juos pa­tvir­ti­no dau­giau į nie­ką ne­si­gi­lin­da­ma.

Iš "darb­da­vio" taip jo­kių ži­nių dau­giau ne­su­lau­kė.

Po po­ros mė­ne­sių mer­gi­na ga­vo laiš­ką, kad li­zin­gu yra pa­siė­mu­si ne­šio­ja­mą­jį kom­piu­te­rį ir var­to­ji­mo kre­di­tą. Bend­ras įsi­sko­li­ni­mas sie­kia 2 200 eu­rų.

Po­li­ci­ja ti­ria si­tua­ci­ją ir pri­me­na, kad ne­ga­li­ma tvir­tin­ti neaiš­kių san­do­rių nuo­to­li­niu bū­du, tre­tie­siems as­me­nims at­skleis­ti sa­vo as­mens duo­me­nų, pri­si­jun­gi­mų prie elekt­ro­ni­nės ban­ki­nin­kys­tės ir kt.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.