"Gyvenimo knygos" pildytoja sulaukė atpildo

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Be­veik tūks­tan­tis eu­rų – tiek šiau­lie­tė ati­da­vė afe­ris­tei už "Gy­ve­ni­mo kny­gos" pil­dy­mą.
Suk­čia­vi­mu už­sii­mi­nė­ju­sią ro­mę Rū­tą Bag­da­na­vi­čiū­tę Šiau­lių apy­lin­kės teis­mas pri­pa­ži­no kal­ta ir pa­sky­rė pu­sės me­tų lais­vės ap­ri­bo­ji­mo baus­mę.

Teis­mas 56-erių nu­teis­tą­ją įpa­rei­go­jo ne­pa­lai­ky­ti ry­šio su nuo jos nu­ken­tė­ju­sia kir­pė­ja, ne­si­lan­ky­ti jos dar­bo­vie­tė­je.

Nu­ken­tė­ju­sia­jai anks­čiau ne­teis­ta R. Bag­da­na­vi­čiū­tė tu­rės at­ly­gin­ti 780 eu­rų tur­ti­nę ža­lą, dar pu­sę tūks­tan­čio teks pa­klo­ti ne­tur­ti­nės.

Šiau­lių ra­jo­ne, Kai­riuo­se, gy­ve­nan­ti R. Bag­da­na­vi­čiū­tė per­nai ap­si­lan­kė Šiau­liuo­se vei­kian­čia­me gro­žio sa­lo­ne ir pa­si­sa­kė no­rin­ti nu­si­da­žy­ti plau­kus.

Kir­pė­jai ir klien­tei iš­si­kal­bė­jus, at­vy­kė­lė be­ma­tant su­rez­gė pla­ną. Apie sa­vo pro­ble­mas pra­bi­lu­siai spe­cia­lis­tei ji pa­sa­kė ga­lin­ti pa­dė­ti, esą jai te­rei­kia pil­dy­ti "Gy­ve­ni­mo kny­gą" au­ko­jant ver­tin­gus daik­tus ir pi­ni­gus. Esą kai kny­ga bus pri­ra­šy­ta, ne­be­liks ir pro­ble­mų.

Pa­ti­kė­ju­si bū­si­ma sėk­me, kir­pė­ja R. Bag­da­na­vi­čiū­tei da­vė pi­ni­gų, o ši sa­vo ruož­tu pa­ža­dė­jo pa­ti už­pil­dy­ti "Gy­ve­ni­mo kny­gą".

Ta­čiau po ke­lių die­nų iš į kir­pyk­lą vėl už­su­ku­sios ro­mės dar­buo­to­ja su­ži­no­jo, kad duo­tų pi­ni­gų pa­ka­ko tik pir­miems įra­šams, ku­rie sėk­mės ne­ga­ran­tuo­ja, tad kny­gą bū­ti­na pil­dy­ti ir to­liau.

Ga­vu­si pi­ni­gų, "ste­buk­la­da­rė" išė­jo, o po ke­lių die­nų ir vėl pa­si­ro­dė – per du mė­ne­sius į kir­pyk­lą ji už­su­ko try­li­ka kar­tų, kas­kart gau­da­ma pi­ni­gų ar pa­puo­ša­lų ir tęs­da­ma "Gy­ve­ni­mo kny­gos" pil­dy­mą.

Kai sa­vų san­tau­pų kir­pė­ja pri­trū­ko, pa­si­sko­li­no iš duk­ters.

Ta­čiau mo­ters pro­ble­mos vis tiek neiš­ny­ko. Pa­rei­ka­la­vu­si grą­žin­ti, ką paau­ko­jo, spe­cia­lis­tė iš ro­mės su­ži­no­jo, kad tai kas paau­ko­ta, su­si­grą­žin­ti jau ne­beį­ma­no­ma.

Sup­ra­tu­si, kad bur­tai – pa­pras­čiau­sia afe­ra, šiau­lie­tė krei­pė­si į po­li­ci­ją. Pa­rei­gū­nai pra­dė­jo iki­teis­mi­nį ty­ri­mą.

Su­ži­no­ju­si, kad pa­te­ko į po­li­ci­jos aki­ra­tį, R. Bag­da­na­vi­čiū­tė su­si­sie­kė su nu­ken­tė­ju­sią­ja ir pa­ža­dė­jo "au­kas", skir­tas "Gy­ve­ni­mo kny­gai", su­grą­žin­ti. Pu­sėms su­si­tai­kius, ty­ri­mas bu­vo nu­trauk­tas.

Ta­čiau ap­gau­tai šiau­lie­tei ne­tru­kus ir dar kar­tą te­ko nu­si­vil­ti – ro­mė grą­ži­no ne vis­ką, kas jai bu­vo duo­ta.

Nu­ken­tė­ju­sia­jai ne­li­ko nie­ko ki­ta kaip tik dar­syk kreip­tis į po­li­ci­ją, ty­ri­mas bu­vo at­nau­jin­tas.