Geriausiu pripažintas Šiaulių ir Klaipėdos kriminalistų tyrimas

Po­li­ci­jos nuo­tr.
Šiau­lių ir Klai­pė­dos kri­mi­na­lis­tai "Me­tų sek­lio" ap­do­va­no­ji­mą ga­vo už pui­kiai at­lik­tą ty­ri­mą dėl nu­si­kals­ta­mų gru­puo­čių veik­los.
Nuo 1993 me­tų skel­bia­ma­me kon­kur­se "Me­tų sek­lys", ku­rio tiks­las – iš­rink­ti ir pa­ska­tin­ti Lie­tu­vos kri­mi­na­li­nės po­li­ci­jos pa­rei­gū­nus, pro­fe­sio­na­liau­siai ir ope­ra­ty­viau­siai išaiš­ki­nu­sius sun­kius ir pai­nius nu­si­kal­ti­mus, šie­met pir­mą­ja vie­ta įver­tin­tos bend­ros Šiau­lių ir Klai­pė­dos kri­mi­na­lis­tų pa­jė­gos.

Pa­rei­gū­nai pui­kiai at­li­ko dau­giae­pi­zo­di­nį ty­ri­mą dėl Šiau­lių ir Klai­pė­dos ap­skri­čių tri­jų or­ga­ni­zuo­tų nu­si­kals­ta­mų gru­puo­čių (ONG) veik­los.

Nus­ta­ty­ta, kad or­ga­ni­zuo­tos gru­pės na­riai per Vo­kie­ti­jos, Len­ki­jos bei Lie­tu­vos vals­ty­bių sie­nas la­bai di­de­liais kie­kiais į Lie­tu­vą ga­be­no ka­na­pes ir jas pla­ti­no. Be to, pa­rei­gū­nai ga­vo duo­me­nų, kad Plun­gės ONG na­riai ke­ti­no su­šau­dy­ti Šiau­liuo­se gy­ve­nan­tį, taip pat su or­ga­ni­zuo­tu nu­si­kals­ta­mu­mu ir pre­ky­ba nar­ko­ti­kais sie­ja­mą as­me­nį. Gau­jos ar­se­na­le bu­vo šau­na­mie­ji gink­lai, šaud­me­nys bei sprog­me­nys (gra­na­tos).

Ty­ri­mo me­tu pa­vy­ko už­kirs­ti ke­lią to­li­mes­niam kru­vi­nam gau­jų ka­rui. Gru­puo­tėms su­duo­ti stip­rūs smū­giai, o vie­na iš jų vi­siš­kai lik­vi­duo­ta.

Ant­rą­ją vie­tą kon­kur­se užė­mė Vil­niaus ap­skri­ties po­li­ci­jos Eko­no­mi­nių nu­si­kal­ti­mų ty­ri­mo val­dy­bos at­lik­tas ty­ri­mas, o tre­čią – Tau­ra­gės ap­skri­ties Kri­mi­na­li­nės po­li­ci­jos eko­no­mi­nių nu­si­kal­ti­mų ty­ri­mo sky­riaus ty­ri­mas.

Ko­mi­si­jos spren­di­mu, 2019 me­tų sek­liu pri­pa­žin­tas Al­tau­tas Jo­ku­baus­kas – Klai­pė­dos ap­skri­ties Kri­mi­na­li­nės po­li­ci­jos Or­ga­ni­zuo­to nu­si­kals­ta­mu­mo ty­ri­mo val­dy­bos 2-ojo sky­riaus vy­riau­sia­sis ty­rė­jas.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.