Galimo nužudymo tyrimas sustabdytas

Po­li­ci­jos nuo­tr.
Šiau­lie­tė Sand­ra Gra­fi­ni­na kol kas ne­ras­ta nei gy­va, nei mi­ru­si.
Šiau­lių apy­gar­dos pro­ku­ra­tū­ros Pir­mo­jo bau­džia­mo­jo per­se­kio­ji­mo sky­riaus pro­ku­ro­rė Jū­ra­tė Ta­ma­šaus­kie­nė priė­mė nu­ta­ri­mą su­stab­dy­ti iki­teis­mi­nį ty­ri­mą dėl ga­li­mo šiau­lie­tės Sand­ros Gra­fi­ni­nos nu­žu­dy­mo.

Šiau­lių ap­skri­ties vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to pa­rei­gū­nai iki­teis­mi­nį ty­ri­mą pra­dė­jo 2018 me­tų lie­pos 17 die­ną, ga­vę pra­ne­ši­mą apie din­gu­sią S. Gra­fi­ni­ną. Tų pa­čių me­tų lie­pos 30 die­ną iki­teis­mi­nis ty­ri­mas bu­vo per­kva­li­fi­kuo­tas ir to­liau tę­sia­mas dėl ga­li­mo nu­žu­dy­mo pa­gal Bau­džia­mo­jo ko­dek­so 129 straips­nio 1 da­lį.

Iki­teis­mi­nio ty­ri­mo me­tu įta­ri­mai ga­li­mai nu­žu­džius sa­vo vai­ko mo­ti­ną S. Gra­fi­ni­ną pa­reikš­ti jos su­gy­ven­ti­niui – Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos pi­lie­čiui Ni­ge­lui Je­re­my Ma­cau­lay. Įta­ria­ma­sis sa­vo kal­tės ne­pri­pa­ži­no ir tei­gė, kad ne­ži­no, kur yra jo vai­ko mo­ti­na. Mo­te­ris iki šiol ne­ras­ta.

Įta­ria­mo­jo at­žvil­giu iki­teis­mi­nis ty­ri­mas yra nu­trau­kia­mas pa­gal Bau­džia­mo­jo pro­ce­so ko­dek­so 212 straips­nio 2 da­lį. Pa­gal šį straips­nį – nu­trauk­ti iki­teis­mi­nį ty­ri­mą ne­su­rin­kus pa­kan­ka­mai duo­me­nų, pa­grin­džian­čių įta­ria­mo­jo kal­tę, ga­li­ma tik tuo­met, kai yra iš­nau­do­tos vi­sos ga­li­my­bės su­rink­ti įta­ria­mo­jo kal­tę pa­grin­džian­čius įro­dy­mus.

Įver­ti­nus iki­teis­mi­nio ty­ri­mo me­tu su­rink­tus duo­me­nis bei nu­sta­ty­tas ap­lin­ky­bes ir, kad šiuo me­tu yra at­lik­ti vi­si ga­li­mi pro­ce­si­niai veiks­mai ir iš­nau­do­tos vi­sos ga­li­my­bės nu­sta­ty­ti nu­si­kals­ta­mą vei­ką pa­da­riu­sį as­me­nį (ar as­me­nis), ta­čiau to pa­da­ry­ti ne­pa­vy­ko, iki­teis­mi­nis ty­ri­mas su­stab­do­mas.

Kar­do­mo­sios prie­mo­nės, anks­čiau pa­skir­tos įta­ria­ma­jam N. J. Ma­cau­lay – ra­šy­ti­nis pa­si­ža­dė­ji­mas neiš­vyk­ti, do­ku­men­to paė­mi­mas ir įpa­rei­go­ji­mas pe­rio­diš­kai re­gist­ruo­tis po­li­ci­jos įstai­go­je – įsi­tei­sė­jus spren­di­mui (per 20 die­nų) bus pa­nai­kin­tos.

Ga­vus nau­jų duo­me­nų iki­teis­mi­nis ty­ri­mas ga­li bū­ti bet ka­da at­nau­jin­tas ir tę­sia­mas.