Gaisrą "Gairelitoje" sukėlė techninis gedimas

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
2016 me­tų spa­lis. Mil­ži­niš­kos ža­los pa­da­riu­sį gais­rą ug­nia­ge­siai ge­si­no be­veik dvi sa­vai­tes.
Nak­tį į penk­ta­die­nį už­si­de­gė Rad­vi­liš­kio me­džio gra­nu­lių ga­my­bos įmo­nės "Gai­re­li­ta" ga­my­bi­nis įren­gi­nys – kon­ve­je­ris, esan­tis 12 met­rų aukš­ty­je virš me­ta­li­nio bun­ke­rio, ku­ria­me su­pil­tos me­džio pju­ve­nų gra­nu­lės.

Su­by­rė­jo guo­lis

Kiek dau­giau ne­gu va­lan­da po vi­dur­nak­čio ki­lu­sį gais­rą pa­vy­ko ope­ra­ty­viai už­ge­sin­ti, kartu ap­sau­gant ša­lia su­pil­tą pju­ve­nų kū­gį.

Gais­rų ty­rė­jų iš­va­do­mis, in­ci­den­to prie­žas­tis – tech­ni­nis ge­di­mas. Tei­gia­ma, kad lieps­na įsi­žie­bė už­si­kir­tus guo­liui.

Lai­ku pa­ste­bė­ta ir už­ge­sin­ta ug­nis nie­kur neišp­li­to, ap­ga­din­tos tik su­ge­du­sio įren­gi­nio – trans­por­te­rio – de­gio­sios de­ta­lės.

In­ci­den­tai – vie­nas po ki­to

In­ci­den­tai "Gai­re­li­tos" neap­len­kia.

2017 me­tų va­sa­rio pa­bai­go­je bend­ro­vę su­dre­bi­no spro­gi­mas 70 kvad­ra­ti­nių met­rų plo­to me­ta­li­nė­je pa­tal­po­je, ku­rio­je yra pju­ve­nų tiekimo įren­gi­nys.

Per spro­gi­mą nu­griu­vo da­lis šios pa­tal­pos sie­nos, ir ug­nis per pju­ve­nų paė­mi­mo an­gą per­si­me­tė į san­dė­lia­vi­mo ce­chą. Už­si­de­gė ten bu­vu­sios pju­ve­nos – apie 40 ku­bi­nių met­rų kau­gė ir ga­my­bai nau­do­ja­mos pa­lai­dos pju­ve­nos.

Gais­ras bu­vo lo­ka­li­zuo­tas maž­daug per va­lan­dą.

Ma­no­ma, kad spro­gi­mas an­ga­re įvy­ko su­si­da­rius spro­giai dul­kių kon­cent­ra­ci­jai ir tech­no­lo­gi­nio pro­ce­so me­tu įsi­žie­bus ki­birkš­čiai.

2016 me­tų, sau­sio pa­bai­go­je, be­veik to­je pa­čio­je vie­to­je, spro­gi­mas drioks­te­lė­jo gra­nu­lia­vi­mo ce­cho pju­ve­nų ma­lū­no pa­tal­po­se. Ug­nis pa­si­py­lė dar­bi­nin­kui ge­sin­tu­vu ge­si­nant ven­ti­lia­ci­jos an­go­je už­si­de­gu­sias dul­kes. Tą­kart spro­gi­mo me­tu bu­vo su­ža­lo­tas 39 me­tų dar­buo­to­jas.

La­biau­siai bend­ro­vė "Gai­re­li­ta" nu­skam­bė­jo 2016 me­tų spa­lio mė­ne­sį, kai įmo­nės te­ri­to­ri­jo­je už­si­lieps­no­jo di­džiu­lis pju­ve­nų kal­nas. Tą­kart dėl itin su­dė­tin­gos si­tua­ci­jos te­ko skelb­ti ekst­re­ma­lią si­tua­ci­ją.

Su ug­ni­mi ug­nia­ge­siai, ka­riai ir sa­va­no­riai ko­vo­jo be­veik 2 sa­vai­tes.

Dėl šio gais­ro bu­vo pra­dė­tas iki­teis­mi­nis ty­ri­mas. Jo me­tu nu­sta­ty­ta, kad įmo­nė pa­žei­dė Gais­ri­nės sau­gos tai­syk­les.

Ne­nus­ta­čius, kad bū­tų pa­žeis­tos Bau­džia­ma­ja­me ko­dek­se nu­ro­dy­tos ap­lin­kos ap­sau­gos tai­syk­lės, ty­ri­mas bu­vo nu­trauk­tas.