Elektroniniu paštu plinta virusai su prisegtu kenksmingu kodu

Mui­ti­nės nuo­tr.
Pa­vyz­dys, ko­kio tu­ri­nio elekt­ro­ni­niais laiš­kais, pri­si­den­giant Mui­ti­nės var­du, pla­ti­na­mas vi­ru­sas.
Pas­ta­ro­sio­mis die­no­mis kai ku­riuos Mui­ti­nės vers­lo at­sto­vus elekt­ro­ni­niu pa­štu pa­sie­kia su­klas­to­ti laiš­kai su pri­seg­tu kenks­min­gu ko­du. To­kių laiš­kų siun­tė­ju yra imi­tuo­ja­mas LR mui­ti­nės dar­buo­to­jas.

In­for­muo­ja­ma, kad to­kių laiš­kų LR mui­ti­nės dar­buo­to­jai ne­siun­čia. Atk­rei­pia­mas dė­me­sys, kad to­kio ti­po laiš­kai ga­li su­kel­ti pro­ble­mų, jei kom­piu­te­rio nau­do­to­jas bus nea­ti­dus ir pa­sielgs neat­sar­giai.

Sie­kiant ap­sau­go­ti sa­vo elekt­ro­ni­nę in­for­ma­ci­ją bei sa­vo pri­va­čius as­mens duo­me­nis nuo šiuo me­tu in­ter­ne­te ak­ty­viai plin­tan­čių kom­piu­te­rių vi­ru­sų, ki­tų ža­lin­gų, ken­kė­jiš­kų pro­gra­mų pa­tei­kia­mas pa­ta­ri­mas kaip elg­tis ga­vus įtar­ti­ną elekt­ro­ni­nį laiš­ką:

* Ga­vęs neaiš­kaus tu­ri­nio elekt­ro­ni­nį laiš­ką ne­vei­ki­te im­pul­sy­viai, iš­kart ne­spaus­ki­te pa­teik­tų nuo­ro­dų, nea­ti­da­ri­nė­ki­te pri­seg­tų fai­lų, o ra­miai įver­tin­ki­te si­tua­ci­ją: "ar tik­rai laiš­kas mo­ty­vuo­tai ad­re­suo­tas man?", "ar ži­nu­tė neat­ro­do per daug dirb­ti­nė?". Neap­gal­vo­tai at­lik­tas veiks­mas ga­li už­krės­ti Jū­sų kom­piu­te­rį kenks­min­gu ko­du, ku­ris ga­li­mai vogs Jū­sų in­for­ma­ci­ją, slap­ta­žo­džius, pi­ni­gus ir su­trik­dys Jū­sų veik­lą;

* Nea­ti­da­ri­nė­ki­te su neaiš­kios kil­mės elekt­ro­ni­niais laiš­kais gau­tų prie­dų – ypač su vyk­do­mų­jų by­lų iš­plė­ti­mais (exe, scr, com, pif, vbs, bat, cmd, dll ir pan.). Jei įtar­ti­nas prie­das gau­tas iš pa­ti­ki­mo siun­tė­jo – su­si­sie­ki­te su siun­tė­ju (pa­gei­dau­ti­na – ne el. pa­štu) prieš ban­dy­da­mi šį prie­dą ati­da­ry­ti;

* Neat­sa­ki­nė­ki­te į ne­pra­šy­tus rek­la­mi­nio ar in­for­ma­ci­nio po­bū­džio laiš­kus, įskai­tant at­si­sa­ky­mo juos gau­ti tiks­lais;

* Ne­rea­guo­ki­te į bet ko­kio po­bū­džio (įspė­ja­mo­jo, gra­si­na­mo­jo, sen­sa­cin­go, skan­da­lin­go, pa­gal­bos pra­šy­mo ar pan.) el. laiš­kus, ku­riais pra­šo­ma iš­siun­ti­nė­ti juos kuo pla­tes­niam ga­vė­jų ra­tui.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.