Dyzelino gabentojas nuvažiavo nuo kelio

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Dy­ze­li­nį ku­rą ga­be­nęs vil­ki­kas nu­va­žia­vo nuo ke­lio ir ver­tė­si.
Ant­ra­die­nį, apie 19 va­lan­dą, Šiau­lių ra­jo­ne, ties Kir­bai­čių kai­mu, nuo ke­lio nu­va­žia­vo ir ant šo­no nu­vir­to dau­giau nei 17 to­nų dy­ze­li­nio ku­ro ga­be­nęs vil­ki­kas "Sca­nia".

At­vy­kus po­li­ci­jos pa­rei­gū­nams, iš cis­ter­nos la­šė­jo ku­ras.

Vil­ki­ko vai­ruo­to­jui me­di­kų pa­gal­bos ne­pri­rei­kė.

60 me­tų vai­ruo­to­jas paaiš­ki­no, kad ne­lai­mė įvy­ko, kuo­met jis, veng­da­mas su­si­dū­ri­mo su prieš­prie­ša at­va­žiuo­jan­čiu au­to­mo­bi­liu, su­ko vai­rą de­ši­nėn. Au­to­mo­bi­lis nu­va­žia­vo nuo ke­lio ir ver­tė­si.

Anot vai­ruo­to­jo, ava­ri­nę si­tua­ci­ją su­kė­lęs au­to­mo­bi­lis iš in­ci­den­to vie­tos pa­si­ša­li­no.

Ava­ri­jos vie­to­je ne­lai­mę pa­ty­ru­sios įmo­nės dar­bi­nin­kai dir­bo ir va­kar. Iš ap­vir­tu­sio vil­ki­ko bu­vo per­pum­puo­ja­mas dy­ze­li­nas.

Komentarai

bate    Pen, 2020-02-14 / 14:26
"At­vy­kus po­li­ci­jos pa­rei­gū­nams, iš cis­ter­nos la­šė­jo ku­ras" o tai kol nebuvo policininkų, kuras nelašėjo? :D

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.