Dujų nuotėkis sugriovė namą

VPGT nuo­tr.
Spro­gi­mas neat­pa­žįs­ta­mai su­nio­ko­jo kul­tū­ros pa­vel­do pa­sta­tą Ža­ga­rė­je.
Ket­vir­ta­die­nio ry­tą apie 8 va­lan­dą 30 mi­nu­čių Ža­ga­rė­je (Jo­niš­kio ra­jo­nas) nu­griau­dė­jęs spro­gi­mas su­grio­vė pu­sę na­mo. Su­ža­lo­ta jo gy­ven­to­ja iš­vež­ta į li­go­ni­nę. Rau­do­nų ply­tų pa­sta­tas yra pa­vel­do sau­go­mas ob­jek­tas, tad jo nu­griau­ti ne­ga­li­ma, o at­sta­ty­mui reik­tų la­bai daug lė­šų.

Pa­gal­bą iš­kvie­tė ne­to­lie­se esan­čios Al­gi­man­to Rau­do­ni­kio me­no mo­kyk­los dar­bi­nin­kai. 59-erių me­tų vie­nos na­mo da­lies, ku­rio­je ir įvy­ko spro­gi­mas, šei­mi­nin­kė bu­vo ras­ta kie­me esan­čia­me ūkio pa­sta­te, kur grei­čiau­siai nu­šliau­žė po įvy­ku­sios ne­lai­mės. Jai su­ža­lo­tos ran­kos, ko­jos, gal­va. Grei­to­sios pa­gal­bos au­to­mo­bi­liu ji iš­veš­ta į Jo­niš­kio li­go­ni­nę.

Į ne­lai­mės vie­tą at­sku­bė­ję ug­nia­ge­siai už­ge­si­no pra­dė­ju­sias­deg­ti su­griu­vu­sio na­mo me­di­nes da­lis. Spė­ja­ma, kad spro­gi­mas įvy­ko dėl du­jų nuo­tė­kio, ku­rį ga­lė­jo su­kel­ti ir pa­ti šei­mi­nin­kė.

Na­mas pri­klau­sė dviems sa­vi­nin­kėms, ku­rios įsi­kū­ru­sios skir­tin­go­se pu­sė­se. Ant­ra na­mo sa­vi­nin­kė šiuo me­tu šia­me pa­sta­te ne­gy­ve­no. Tai gal­būt jai iš­gel­bė­jo gy­vy­bę. Mo­te­ris „Šiau­lių kraš­tui“ pa­sa­ko­jo po spro­gi­mo at­sku­bė­ju­si ir dar spė­ju­si įei­ti vi­dun, tik jau ne­ban­džiu­si lip­ti į ant­rą aukš­tą, nes ma­tė­si, kaip vis­kas ne­sta­bi­lu ir dar po tru­pu­tį yra. Ta­čiau vaiz­das bu­vo bai­sus: to­je vie­to­je, kur sto­vė­jo jos lo­va, bu­vo už­griu­vu­si lai­kan­čio­ji sie­na. Mo­te­ris sa­kė neį­si­vaiz­duo­jan­ti, kaip rei­kės pa­sta­to sa­vą­ja da­li­mi pa­si­rū­pin­ti, bet per žie­mą jį pa­lik­ti su iš­du­žu­siais lan­gais, ne­žkon­ser­vuo­tą, kad ne­pa­tek­tų van­duo ir snie­gas, reiš­kia, pa­lik­ti vi­sai su­nyk­ti.

Na­mą nu­nio­ko­ju­si spro­gi­mo ban­ga ne­ma­žai bai­mės su­kė­lė ir gre­ta esan­čios Ža­ga­rės gim­na­zi­jos mo­ky­to­jams bei mo­ki­niams.

„Stre­są pa­ty­rė vi­si – ir pe­da­go­gai, ir mo­ki­niai. Spro­gi­mo trenks­mas la­bai aiš­kiai gir­dė­jo­si ne tik nuo to na­mo pu­sės, bet ir prie­šin­go­je pu­sė­je esan­čio­se kla­sė­se. At­ro­do, kaž­ko­kių rim­tes­nių pa­sek­mių gim­na­zi­jai nė­ra, tik suei­žė­jo vie­no ka­bi­ne­to stik­lo pa­ke­tas. Bet jis jau bu­vo anks­čiau įtrū­kęs“, – „Šiau­lių kraš­tui“ sa­kė gim­na­zi­jos di­rek­to­rius Vir­gi­li­jus Kan­čels­kis.