Autodrome vyko specialiųjų tarnybų varžybos

Šiau­lių DRMC nuo­tr.
Kiek­vie­na tar­ny­ba var­žy­boms de­le­ga­vo po du eki­pa­žus ir po du ko­man­dos na­rius.
Šiau­lių dar­bo rin­kos mo­ky­mo cent­ro au­tod­ro­me ne­to­li Kur­šė­nų (Šiau­lių ra­jo­nas) lapk­ri­čio 28 die­ną vai­ra­vi­mo ge­bė­ji­mus iš­ban­dė še­šių Šiau­lių ope­ra­ty­vių­jų tar­ny­bų at­sto­vai.

Da­ly­va­vo Šiau­lių ap­skri­ties prieš­gais­ri­nė gel­bė­ji­mo tar­ny­bos, Grei­to­sios me­di­ci­nos pa­gal­bos sto­ties, Kraš­to ap­sau­gos sa­va­no­rių pa­jė­gų Pri­si­kė­li­mo apy­gar­dos 6-oji rink­ti­nės, VSAT Šiau­lių pa­sie­nio už­kar­dos, ap­skri­ties po­li­ci­jos, Lie­tu­vos ka­ri­nių oro pa­jė­gų Oro gy­ny­bos ba­ta­lio­no eki­pa­žai.

Pra­si­de­dant var­žy­boms tar­ny­bos pa­si­da­li­no sa­vo dar­bo pa­tir­ti­mi, nau­jo­vė­mis pro­fe­si­nė­je sri­ty­je. Prieš iš­rie­dant į tra­sas Lie­tu­vos Rau­do­no­jo kry­žiaus inst­ruk­to­rius Egi­di­jus Ka­li­nai­tis ko­man­dos at­sto­vų pa­pra­šė at­gai­vin­ti iš­ma­nų­jį ma­ne­ke­ną. Pa­vy­ko ne vi­siems. Rung­tys ir kliū­tys tra­so­se ap­gal­vo­tos ir pa­ruoš­tos to­kios, su ku­rio­mis su­si­du­ria pa­rei­gū­nai dar­be, sku­bė­da­mi į eis­mo įvy­kius, pas li­go­nį ar gau­dant nu­si­kal­tė­lius.

Prak­ti­nė­se vai­ra­vi­mo var­žy­bo­se pir­mą vie­tą lai­mė­jo Šiau­lių ap­skri­ties po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai. Ant­ro­sios vie­tos lai­mė­to­jai – Oro gy­ny­bos ba­ta­lio­no at­sto­vai, tre­ti – Šiau­lių pa­sie­nio už­kar­dos vy­rai.

Šiau­lių DRMC nuo­tr.
Var­žy­bų aki­mir­kos. Da­ly­viams te­ko įveik­ti įvai­rias kliū­tis.
Šiau­lių DRMC nuo­tr.
Var­žy­bų aki­mir­kos. Da­ly­viams te­ko įveik­ti įvai­rias kliū­tis.

Komentarai

taip    Pir, 2019-12-02 / 16:07
o tai prie ko čia tie kareiviai? nei jie kur ką padeda nei ką. Nesenas įvykis Alytuje, jų nė kvapo. laksto sau po miškus ir tegul ten laksto...

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.