Apie alkoholio prekybą pranešė gyventojai

Po­li­ci­jos nuo­tr.
307 lit­rai al­ko­ho­lio – toks kie­kis išim­tas iš "juo­do­sios" rin­kos Pak­ruo­jo ra­jo­ne.

Gau­tą in­for­ma­ci­ją tik­rin­da­mi Pak­ruo­jo ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to Veik­los sky­riaus pa­rei­gū­nai ba­lan­džio 18 die­ną Pak­ruo­jo ra­jo­no Klo­vai­nių kai­me, su­ra­do so­dy­bą, ku­rio­je bu­vo san­dė­liuo­ja­mi 307 lit­rai al­ko­ho­li­nių gė­ri­mų.

Dėl nu­sta­ty­to pa­žei­di­mo Pak­ruo­jo ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­te pra­dė­ta ad­mi­nist­ra­ci­nio nu­si­žen­gi­mo by­los tei­se­na.

Ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tas dė­ko­ja nea­be­jin­giems Pak­ruo­jo ra­jo­no gy­ven­to­jams, su­tei­ku­siems ver­tin­gos in­for­ma­ci­jos.