Ant kelio išbyrėjo vilkiko krovinys

Po­li­ci­jos nuo­tr.
Me­džius ve­žęs vil­ki­kas vir­to ant šo­no, rąs­tai blo­ka­vo ke­lią.
Va­kar, prieš 16 va­lan­dą, Šiau­lių ap­link­ke­ly­je, ties To­lio­čių kai­mu, ant ke­lio nu­vir­to miš­ka­ve­žis. Iš­by­rė­ję ras­tai blo­ka­vo va­žiuo­ja­mą­ją ke­lio da­lį.

Pir­mi­niais duo­me­ni­mis, ne­lai­mė įvy­ko, kuo­met prieš miš­ka­ve­žį va­žia­vu­sio leng­vo­jo au­to­mo­bi­lio vai­ruo­to­ja ėmė stai­giai stab­dy­ti.

Veng­da­mas su­si­dū­ri­mo, ėmė stab­dy­ti ir miš­ka­ve­žio vai­ruo­to­jas – su­mė­ty­ta trans­por­to prie­mo­nė vir­to ant šo­no.

Į ne­lai­mės vie­tą Sku­bių­jų tar­ny­bų te­le­fo­nų iš­kvies­ti me­di­kai, po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai, gel­bė­to­jai. Me­di­kų pa­gal­bos pri­rei­kė su­ža­lo­tam vil­ki­ko vai­ruo­to­jui.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.