Aferistų byloje paskelbtas nuosprendis

Re­dak­ci­jos ar­chy­vo nuo­tr.
Tūks­tan­čiai eu­rų – to­kio­mis su­mo­mis nu­si­kal­tė­liai su­ge­bė­da­vo ap­mul­kin­ti au­to­mo­bi­lius par­duo­dan­čius žmo­nes.
Šiau­lių apy­gar­dos teis­mas nu­tei­sė tris vy­rus, ku­rie su­ge­bė­jo taip ap­mul­kin­ti žmo­nes, kad pa­sta­rie­ji sa­vo va­lia su­ti­ko par­duo­ti au­to­mo­bi­lius tūks­tan­čiu ar net ke­liais tūks­tan­čiais eu­rų pi­giau.

Nu­si­kals­ta­mos gru­pės or­ga­ni­za­to­rius, pen­kis kar­tus anks­čiau teis­tas rad­vi­liš­kie­tis 31 me­tų Min­dau­gas Gu­mu­liaus­kas nu­teis­tas dve­jų me­tų ir ke­tu­rių mė­ne­sių lais­vės atė­mi­mo baus­me, lais­vės atė­mi­mo vyk­dy­mą ati­de­dant tre­jiems me­tams.

M. Gu­mu­liaus­ko bend­ri­nin­kai anks­čiau ne­teis­ti 23 me­tų Gy­tis Put­riū­nas ir 22 me­tų Ar­nas Ru­dzi­tis nu­teis­ti ka­lė­ti vie­ne­rius me­tus ir ke­tu­ris mė­ne­sius, lais­vės atė­mi­mo vyk­dy­mą ati­de­dant dve­jiems me­tams. G. Put­riū­nas baus­mę iš­gir­do už įvyk­dy­tą su­kčia­vi­mą, o A. Ru­dzi­tis – už su­kčia­vi­mą ir do­ku­men­tų klas­to­ji­mą.

Į šių vy­rų su­kčia­vi­mo afe­ras pa­kliu­vu­siems nu­ken­tė­ju­siems bus at­ly­gin­ta pa­da­ry­ta ža­la, ku­ri at­ski­rai kiek­vie­nam nu­ken­tė­ju­siam sie­kia nuo 50 ir 2 450 eu­rų.

Teis­mas nu­spren­dė iš pa­grin­di­nio nu­si­kal­ti­mų or­ga­ni­za­to­riaus M. Gu­mu­liaus­ko kon­fis­kuo­ti 48 300 eu­rų kaip nu­si­kals­ta­mos vei­kos re­zul­ta­tą. Taip pat iš jo Vals­ty­bi­nio so­cia­li­nio drau­di­mo fon­do val­dy­bai pri­teis­ta be­veik 18 tūks­tan­čių eu­rų.

Šias tri­ju­lės su­kčia­vi­mo afe­ras Šiau­lių ap­skri­ties po­li­ci­jos Eko­no­mi­nių nu­si­kal­ti­mų ty­ri­mo val­dy­bos pa­rei­gū­nai at­sklei­dė 2017 me­tų va­sa­rą. Ga­vę in­for­ma­ci­jos apie ga­li­mą ne­są­ži­nin­gą au­to­mo­bi­lio pir­ki­mo-par­da­vi­mo pro­ce­są Klai­pė­do­je, pa­rei­gū­nai lie­pos 17-osios va­ka­rą uos­ta­mies­ty­je kar­tu su ko­le­go­mis iš Klai­pė­dos ap­skri­ties po­li­ci­jos su­lai­kė tris su­kčia­vi­mu įta­ria­mus au­to­mo­bi­lį pirk­ti ke­ti­nu­sius as­me­nis.

Į jų su­reng­tą afe­rą pa­te­ko 26 me­tų Klai­pė­dos gy­ven­to­jas, su­ma­nęs par­duo­ti sa­vo au­to­mo­bi­lį. Po de­ta­lios ma­ši­nos ap­žiū­ros au­to­mo­bi­lio sa­vi­nin­kas kar­tu su pir­kė­jais sė­do jo iš­ban­dy­ti. Tik prieš mė­ne­sį tech­ni­nės ap­žiū­ros me­tu pa­tik­rin­to au­to­mo­bi­lio va­rik­lis vi­sai "ne­bet­rau­kė" ir iš jo skli­do pa­ša­li­niai gar­sai.

Ati­da­rius va­rik­lio dang­tį, au­to­mo­bi­lio pir­kė­jas de­monst­ra­ty­viai pa­ro­dė au­ši­ni­mo skys­čio ba­ke­lio vi­du­je esan­tį juo­dos spal­vos skys­tį, pa­na­šų į te­pa­lą. Nus­te­bęs vai­ki­nas ne­sup­ra­to, kaip taip stai­ga au­to­mo­bi­lis ga­lė­jo su­ges­ti, kad į va­rik­lio au­ši­ni­mo sis­te­mą iš va­rik­lio sky­riaus bū­tų pum­puo­ja­mas te­pa­las. Su pir­kė­jais pra­dė­jus aiš­kin­tis, kiek ga­lė­tų kai­nuo­tų to­kio ge­di­mo pa­ša­li­ni­mas, su­mos pa­si­ro­dė di­džiu­lės. Klai­pė­die­čiui sku­biai bu­vo rei­ka­lin­gi pi­ni­gai, to­dėl jis su­ti­ko pa­da­ry­ti net 1 600 eu­rų nuo­lai­dą ir par­duo­ti au­to­mo­bi­lį.

Iš kar­to po su­tar­ties pa­si­ra­šy­mo ir at­si­skai­ty­mo, vy­rai bu­vo ap­sup­ti po­li­ci­jos pa­rei­gū­nų. Iš at­vy­kė­lių au­to­mo­bi­lio pa­rei­gū­nai iš­trau­kė ke­lis pa­slėp­tus bu­te­liu­kus su juo­dą te­pa­lą pri­me­nan­čiu skys­čiu. Pir­kė­jai aiš­ki­no, kad tai – kre­mas ran­koms.

Nus­ta­ty­ta, kad nu­teis­tie­ji šio "kre­mo" įpy­lė į va­rik­lio au­ši­ni­mo ba­ke­lį ir nu­trau­kė žar­ne­lę, kad bū­tų su­ku­ria­mas de­fek­tuo­to va­rik­lio įspū­dis. Vi­sa tai jie pa­da­rė au­to­mo­bi­lio sa­vi­nin­ką nu­vi­lio­ję prie ba­ga­ži­nės. Ty­ri­mo me­tu nu­sta­ty­ta, kad mi­nė­tas "ran­kų kre­mas" yra dy­ze­li­nia­me vi­daus de­gi­mo va­rik­ly­je eksp­loa­tuo­ta aly­va.

Iki­teis­mi­nio me­tu nu­sta­ty­ta, kad Rad­vi­liš­kio gy­ven­to­jas M. Gu­mu­liaus­kas nu­si­kals­ta­mą tri­jų as­me­nų gru­pę or­ga­ni­za­vo ir jai va­do­va­vo nuo 2016 me­tų pa­bai­gos iki 2017 me­tų vi­du­rio.

Kar­tu su abiem jau­nes­niais bend­ri­nin­kais jie, ap­gau­da­mi trans­por­to prie­mo­nes par­duo­dan­čius žmo­nes, įsi­gi­jo 19 au­to­mo­bi­lių. Vi­si au­to­mo­bi­liai bu­vo įgy­ti pa­gal tą pa­čią sis­te­mą – į au­ši­ni­mo sis­te­mą įpi­lant aly­vos ir su­da­rant de­fek­tuo­to au­to­mo­bi­lio įspū­dį bei taip su­ma­ži­nant pre­kės kai­ną.

M. Gu­mu­liaus­kas nu­teis­tas dar ir už ap­gau­lin­gą ap­skai­tos tvar­ky­mą. Vyk­dy­da­mas in­di­vi­dua­lią veik­lą, jis sa­vo ir ki­tų as­me­nų var­du pir­ko bei par­da­vė nau­do­tas trans­por­to prie­mo­nes ir šių ope­ra­ci­jų neį­ra­šė į bu­hal­te­ri­nę ap­skai­tą. Per pu­sant­rų me­tų jis nu­slė­pė be­veik 500 tūks­tan­čių eu­rų pa­ja­mų.

Vy­rui taip pat nu­teis­tas dėl nu­si­kals­ta­mu bū­du gau­to tur­to le­ga­li­za­vi­mo. Siek­da­mas nu­slėp­ti sa­vo tur­to po­bū­dį, šal­ti­nį bei su tur­tu su­si­ju­sias nuo­sa­vy­bės tei­ses, jis nu­slė­pė tur­to dau­giau nei už 48 tūks­tan­čius eu­rų.

Be vi­sų šių nu­si­kal­ti­mų, M. Gu­mu­liaus­kas nu­teis­tas ir už ne­tik­rų do­ku­men­tų pa­ga­mi­ni­mą ir pa­si­kė­si­ni­mą pa­da­ry­ti 111 tūks­tan­čių eu­rų tur­ti­nę ža­lą 78-me­čiui vy­rui.

Nu­teis­ta­sis pa­ga­mi­no sep­ty­nis ne­tik­rus vek­se­lius, pa­gal ku­riuos, ne­va, pa­sko­li­no se­no­liui mi­nė­tą su­mą. Suk­čius ap­gau­le ga­vo jo pa­ra­šus su­klas­to­tuo­se do­ku­men­tuo­se dėl se­no­liui pri­klau­san­čių tri­jų že­mės skly­pų ir gy­ve­na­mo­jo na­mo par­da­vi­mo bei 62 tūks­tan­čių eu­rų avan­so ga­vi­mo.

Sen­jo­ras pa­dė­jo pa­ra­šus su­klas­to­tuo­se do­ku­men­tuo­se, net ne­ži­no­da­mas pa­si­ra­šo­mų do­ku­men­tų tu­ri­nio ir pa­sek­mių. Iš tik­rų­jų sen­jo­ras avan­so ne­ga­vo ir ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to par­duo­ti ne­ke­ti­no.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.