Taranavo stulpą

Po­li­ci­jos nuo­tr.
Lie­ka tik pa­si­džiaug­ti, kad vi­siš­kai gir­tas vai­ruo­to­jas rė­žė­si į stul­pą, o ne į žmo­gų.

Kur­šė­nuo­se, Ven­tos gat­vė­je, gir­tas 48-erių vy­ras ne­su­val­dė au­to­mo­bi­lio "VW Golf" ir at­si­tren­kė į ap­švie­ti­mo stul­pą.

Eis­mo įvy­kio me­tu žmo­nės ne­nu­ken­tė­jo.

Au­to­mo­bi­lis nu­vež­tas į sau­go­ji­mo aikš­te­lę, o įta­ria­ma­sis, ku­riam nu­sta­ty­tas di­des­nis nei tri­jų pro­mi­lių gir­tu­mas, už­da­ry­tas į po­li­ci­jos areš­ti­nę.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.