Talkšos ežere lenktyniavo "drakonai"

Al­vy­do KU­ČO nuo­tr.
"Dra­ko­nų" val­čių var­žy­bo­se grei­čiau­sios bu­vo du mė­ne­sius tre­ni­ruo­tė­se pra­lei­du­sios "Irk­lo se­sės".

Sa­vait­ga­lį Šiau­liuo­se, Talk­šos eže­re vy­ko "Dra­ko­nų" val­čių var­žy­bos, su­kvie­tu­sios sma­giai pa­si­var­žy­ti įmo­nių, įstai­gų ar tie­siog bend­ra­min­čių ko­lek­ty­vus.

Var­žy­bo­se ga­lė­jo da­ly­vau­ti vy­rų ir mo­te­rų ko­man­dos po 22 da­ly­vius: 20 irk­luo­to­jų, būg­ni­nin­kas ir vai­ri­nin­kas. Da­ly­vių am­žius ne­bu­vo ri­bo­ja­mas.

Var­žy­bo­se run­gė­si 6 mo­te­rų ir trys vy­rų ko­man­dos. Jos tu­rė­jo kuo grei­čiau įveik­ti 500 met­rų nuo­to­lį.

Vy­rų var­žy­bo­se iš kar­to su­reng­tas fi­na­las, ka­dan­gi run­gė­si tik trys ko­man­dos. Stip­riau­si bu­vo "Irk­lo bro­liai", ku­rių gre­to­se irk­la­vo ir pa­ty­rę bai­da­ri­nin­kai, olim­pie­čiai Au­ri­mas Lan­kas bei Ed­vi­nas Ra­ma­naus­kas. Jie nuo­to­lį įvei­kė per 1 mi­nu­tę 51,05 se­kun­dės. Ant­ri fi­ni­šo li­ni­ją kir­to "Vi­sa­gi­no-Di­na­burg" ko­man­da (1 min. 59,12 sek.), tre­ti bu­vo KASP Pri­si­kė­li­mo apy­gar­dos 6-osios rink­ti­nės vy­rai, nuo­to­lį įvei­kę per 2 mi­nu­tes 22,6 se­kun­dės.

Mo­te­rys iš pra­džių var­žė­si pus­fi­na­liuo­se. Į fi­na­lą pa­te­ko dvi ge­riau­sią lai­ką pa­ro­džiu­sios ko­man­dos. Dėl ga­li­my­bės pra­si­brau­ti į fi­na­lą 3–5 vie­tas užė­mu­sios ko­man­dos var­žė­si pa­guo­dos plau­ki­me. Čia lai­mė­jo "Tur­bo srai­gės", pra­no­ku­sios "Gir­te­kos" ir "Žo­lės rie­du­lio da­mų" ko­man­das.

Fi­na­le at­kak­liau­sia ko­va vy­ko tarp "Irk­lo se­sių" ir "Vi­sa­gi­no-Di­na­burg". Nuo­to­lį įvei­ku­sios per 2 mi­nu­tes 20,14 se­kun­dės per­ga­lę iš­plė­šė "Irk­lo se­sės". Var­žo­vės at­si­li­ko vos 0,21 se­kun­dės. Tre­čią­ją vie­tą iš­ko­vo­jo "Tur­bo srai­gės" (2 min. 25,1 sek.).

Pas­ku­ti­nė­je vie­to­je šį­kart li­ko spor­to klu­bo "Šiau­rės tai­fū­nas" ko­man­da.

"Dra­ko­nų" val­čių var­žy­bų da­ly­vius ir žiū­ro­vus prieš star­tą pa­ju­dė­ti kvie­tė "Kan­goo Jumps" ir "Zum­ba" pa­si­ro­dy­mai. Ren­gi­nio me­tu vy­ko in­te­rak­ty­vios pra­mo­gos, ren­gi­nio sve­čiai ga­lė­jo iš­ban­dy­ti "Fu­ga" at­rak­cio­nus, pa­ra­gau­ti ka­rei­viš­kos ko­šės.

"Dra­ko­nų" val­čių var­žy­bų nu­ga­lė­to­jai ir pri­zi­nin­kai ap­do­va­no­ti me­da­liais, nu­ga­lė­to­jams – vy­rų ir mo­te­rų ko­man­doms – įteik­tos Šiau­lių spor­to cent­ro "At­ža­ly­nas" tau­rės.

Var­žy­boms vie­nos ko­man­dos ruo­šė­si du mė­ne­sius, ki­tos – po­ra sa­vai­čių.

"Di­džiu­lis emo­ci­jų ir ad­re­na­li­no ant­plū­dis, ku­rį pri­si­min­sim dar il­gai. Is­to­ri­jos pra­džia bu­vo šau­nuo­liai "Irk­lo bro­liai", ku­rie paskatino su­si­bur­ti "Irk­lo se­sių" ko­man­dai. Du mė­ne­siai links­mų tre­ni­ruo­čių, ko­man­di­nio dar­bo jaus­mas, at­sa­ko­my­bė, ge­ra kom­pa­ni­ja ir ge­riau­sias re­zul­ta­tas", – po var­žy­bų sa­vo "Fa­ce­book" pa­sky­ro­je įspū­džiais da­li­jo­si vie­na iš "Irk­lo se­sių" na­rių fo­tog­ra­fė Da­lia Pa­dai­gie­nė.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.