Sveikinimas

Svei­ki­nu vi­są Šiau­lių mies­to švie­ti­mo bend­ruo­me­nę su nau­jais moks­lo me­tais!

Te­bū­nie tai nau­jas bend­rys­tės, kar­tų tar­pu­sa­vio ry­šio stip­ri­ni­mo eta­pas, nau­ja ga­li­my­bė da­lin­tis su­kaup­ta pa­tir­ti­mi, kaup­ti ži­nių ir įgū­džių krai­tį. Dė­ko­ju švie­ti­mo įstai­gų mo­ky­to­jams ir mo­ky­to­jams šei­mo­se – tė­ve­liams. Pa­čias svar­biau­sias ver­ty­bes – žmo­giš­ku­mą, pa­trio­tiš­ku­mą, kul­tū­rą, jau­ni­mui ga­li­te per­teik­ti sa­vo as­me­ni­niu pa­vyz­džiu.

Rug­sė­jį pa­si­tik­ti kar­tu kvie­čiu pui­kio­je Moks­lo ir ži­nių die­nos šven­tė­je, ku­ri vyks rug­sė­jo 2 d. 13 val. Chai­mo Fren­ke­lio vi­los par­ke.

Šiau­lių mies­to me­ras Ar­tū­ras Vi­soc­kas