Tyrimas kompensuojamas, o vienkartinės priemonės – ne?

Ire­nos BUD­RIE­NĖS nuo­tr.
Šiau­lių te­ri­to­ri­nės li­go­nių ka­sos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­ja Da­lia Mi­niaus­kie­nė sa­ko, kad spe­cia­lūs vien­kar­ti­niai me­di­ci­ni­niai dra­bu­žiai at­lie­kant MRT ty­ri­mą nė­ra bū­ti­ni, to­dėl pa­cien­tas jų ga­li ir ne­pirk­ti.
Šiau­lie­tei Li­nai ne­se­niai bu­vo at­lik­tas mag­ne­ti­nio re­zo­nan­so to­mog­ra­fi­jos ty­ri­mas. At­vy­ku­si į me­di­ci­ni­nės diag­nos­ti­kos cent­rą, mo­te­ris ga­vo pa­si­ra­šy­ti do­ku­men­tą, ku­ria­me, be ki­ta ko, bu­vo ir su­ti­ki­mas mo­kė­ti 4 eu­rus už vien­kar­ti­nius spe­cia­lius dra­bu­žius. Li­na su­si­mo­kė­jo, ta­čiau vė­liau sua­be­jo­jo: jei­gu šie dra­bu­žiai bū­ti­ni, ar ne­tu­rė­tų bū­ti taip pat kom­pen­suo­ja­mi kaip ir ty­ri­mas, jei­gu esi apdraus­tas?

Įs­tai­gos aiš­ki­na skir­tin­gai

Pra­dė­ju­si aiš­kin­tis, mo­te­ris su­ži­no­jo, kad spe­cia­lūs vien­kar­ti­niai dra­bu­žiai nė­ra bū­ti­ni, ga­li­ma ei­ti ir su sa­vais, svar­bu, kad juo­se ne­bū­tų me­ta­li­nių de­ta­lių: sa­gu­čių, už­trauk­tu­kų, knie­džių ir pa­na­šiai. Taip pat rei­kia nu­siim­ti me­ta­li­nius pa­puo­ša­lus.

"Tik­tai ta­da, kai pra­dė­jau klau­si­nė­ti, kas ir kaip, su­ži­no­jau, kad ga­li­ma atei­ti su sa­vo dra­bu­žiais, bet diag­nos­ti­kos cent­ro dar­buo­to­jos aiš­ki­no, kad tuo­met ty­ri­mas ga­li bū­ti ne­tiks­lus. Ki­taip ta­riant, ne­no­ri pirk­ti jų dra­bu­žių – eik į ty­ri­mą nuo­gas, vie­toj to, kad paaiš­kin­tų, su ko­kiais dra­bu­žiais ga­li­ma atei­ti, kad tai ne­pa­ken­tų ty­ri­mo re­zul­ta­tui", – sa­ko Li­na.

Mo­te­ris taip pat nu­siun­tė laiš­ką li­go­nių ka­sai klaus­da­ma, ar ne­tu­rė­tų vien­kar­ti­niai dra­bu­žiai bū­ti kom­pen­suo­ja­mi. Gau­ta­me at­sa­ky­me bu­vo ra­šo­ma, kad pa­cien­tams, apdraus­tiems pri­va­lo­muo­ju svei­ka­tos drau­di­mu, ne­rei­kia mo­kė­ti nei už ty­ri­mą, nei jo me­tu nau­do­ja­mas vien­kar­ti­nes prie­mo­nes. Tie­sa, vien­kar­ti­niai dra­bu­žiai laiš­ke ne­bu­vo iš­skir­ti.

Diag­nos­ti­kos cent­ras, ku­ria­me bu­vo at­lik­tas ty­ri­mas, mo­te­riai raš­tu at­sa­kė, kad vien­kar­ti­niai me­di­ci­ni­niai dra­bu­žiai nė­ra kom­pen­suo­ja­mi iš li­go­nių ka­sų, to­dėl pa­cien­tas tu­ri už juos su­si­mo­kė­ti.

"Ta­čiau įdo­miau­sia, kad pa­cien­tams net ne­paaiš­ki­na­ma, kad tie dra­bu­žiai ne­bū­ti­ni, pa­si­ra­šy­da­mas do­ku­men­tą prieš ty­ri­mą tu au­to­ma­tiš­kai pa­si­ra­šai ir su­ti­ki­mą su­si­mo­kė­ti už vien­kar­ti­nius dra­bu­žius. O jei­gu pa­si­ra­šei, va­di­na­si, su­ti­kai, ir nė­ra čia ko skųs­tis", – sa­ko šiau­lie­tė.

Daž­niau­siai siū­lo­mi ne­va spe­cia­lūs vien­kar­ti­niai me­di­ci­ni­niai dra­bu­žiai, ta­čiau jie nė­ra bū­ti­ni, o su­si­mo­kė­ti už juos pa­pil­do­mai pra­šo­ma.

Li­nos spė­ji­mu, diag­nos­ti­kos cent­ras to­kius vien­kar­ti­nius dra­bu­žius per­ka už cen­tus, o pa­cien­tams jie kai­nuo­ja net 4 eu­rus.

"Ty­ri­mai to pa­ties tink­lo sep­ty­niuo­se diag­nos­ti­kos cent­ruo­se at­lie­ka­mi kiek­vie­ną die­ną, net sa­vait­ga­liais, ne­sun­ku įsi­vaiz­duo­ti, kiek pi­ni­gų per vie­ną die­ną vi­so­je Lie­tu­vo­je tink­las iš pa­cien­tų su­si­ren­ka vien už vien­kar­ti­nius dra­bu­žius", – svars­to šiau­lie­tė.

Dra­bu­žiai ne­bū­ti­ni, to­dėl ne­kom­pen­suo­ja­mi

Šiau­lių te­ri­to­ri­nės li­go­nių ka­sos (TLK) spe­cia­lis­tai sa­ko su­lau­kian­tys gy­ven­to­jų klau­si­mų, ar rei­kia mo­kė­ti už MRT ty­ri­mų me­tu nau­do­ja­mus vien­kar­ti­nius spe­cia­lius dra­bu­žius ar ki­tas vien­kar­ti­nes me­džia­gas.

"Į MRT pa­slau­gos ba­zi­nę kai­ną yra įskai­čiuo­tos vi­sos prie­mo­nės, ku­rių rei­kia šiems ty­ri­mams at­lik­ti. Jei­gu ty­ri­mui at­lik­ti rei­kia spe­cia­lių dra­bu­žių, gy­dy­mo įstai­ga tu­ri ne­mo­ka­mai ap­rū­pin­ti pa­cien­tą šiais dra­bu­žiais", – paaiš­ki­na Šiau­lių te­ri­to­ri­nės li­go­nių ka­sos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­ja Da­lia Mi­niaus­kie­nė.

Spe­cia­lis­tė taip pat sa­ko, kad daž­niau­siai siū­lo­mi ne­va spe­cia­lūs vien­kar­ti­niai me­di­ci­ni­niai dra­bu­žiai, ta­čiau jie nė­ra bū­ti­ni, o su­si­mo­kė­ti už juos pa­pil­do­mai, ži­no­ma, pra­šo­ma.

Apd­raus­tie­siems pri­va­lo­muo­ju svei­ka­tos drau­di­mu (PSD) su gy­dy­to­jo siun­ti­mu nei už MRT, nei už vien­kar­ti­nius dra­bu­žius ar ki­tas me­džia­gas (jei jos bū­ti­nos ty­ri­mui) pa­pil­do­mai mo­kė­ti ne­rei­kia, jei pa­cien­tas krei­pia­si į gy­dy­mo įstai­gą, su ku­ria li­go­nių ka­sos yra su­da­riu­sios su­tar­tį dėl šių pa­slau­gų tei­ki­mo ir ap­mo­kė­ji­mo Pri­va­lo­mo­jo svei­ka­tos drau­di­mo fon­do (PSDF) biu­dže­to lė­šo­mis.

Svar­bu ži­no­ti, kad mo­kė­ti rei­kia, jei­gu pa­cien­tas pa­ts pa­si­ren­ka ty­ri­mą ar pro­ce­dū­rą, ne­tu­rė­da­mas gy­dy­to­jo siun­ti­mo. To­kiu at­ve­ju ty­ri­mo kai­ną rei­kia su­mo­kė­ti gy­dy­mo įstai­gos ka­so­je. Mo­kė­ti už MRT rei­kia pa­cien­tams, neapd­raus­tiems PSD, ar tuo at­ve­ju, jei­gu ty­ri­mo pa­gei­dau­ja­ma be ei­lės.

Gy­dy­to­jui siun­ti­me nu­ro­džius siun­čian­čiai įstai­gai pa­teik­ti ty­ri­mo vaiz­do ko­pi­ją, už ją pa­cien­tui taip pat mo­kė­ti ne­rei­kia. Jei pa­cien­tas pa­ts pa­gei­dau­ja tu­rė­ti vaiz­do ko­pi­ją – už ją rei­kės su­mo­kė­ti.

Komentarai

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.