Šiaulių gydytoja-mokslininkė – metų kardiologė

Zi­tos KAT­KIE­NĖS nuo­tr.
Dr. No­ra Kups­ty­tė-Kriš­ta­po­nė, Res­pub­li­ki­nės Šiau­lių li­go­ni­nės Šir­dies ir krau­ja­gys­lių cent­ro va­do­vė, 2019 me­tų kar­dio­lo­gės var­dą pel­nė už pro­fe­si­nę veik­lą ir in­dė­lį į kar­dio­lo­gi­jos moks­lą.
Res­pub­li­ki­nės Šiau­lių li­go­ni­nės Šir­dies ir krau­ja­gys­lių cent­ro va­do­vė dr. No­ra Kups­ty­tė-Kriš­ta­po­nė pel­nė 2019 me­tų kar­dio­lo­gės var­dą.

Šį var­dą gy­dy­to­jai su­tei­kė Lie­tu­vos kar­dio­lo­gų drau­gi­ja ir Lie­tu­vos šir­dies aso­cia­ci­ja už in­dė­lį į kar­dio­lo­gi­jos moks­lo vys­ty­mą Lie­tu­vos žmo­nių svei­ka­tos la­bui.

Res­pub­li­ki­nės Šiau­lių li­go­ni­nės di­rek­to­rius Re­mi­gi­jus Ma­žei­ka ir ko­le­gos pa­svei­ki­no dr. N. Kups­ty­tę-Kriš­ta­po­nę su gar­bin­gu ap­do­va­no­ji­mu.

R. Ma­žei­ka ak­cen­ta­vo gy­dy­to­jos-kar­dio­lo­gės ir moks­li­nin­kės in­dė­lį į li­go­ni­nės rai­dą ir pro­fe­si­nį ly­gį. Šir­dies ir krau­ja­gys­lių cent­ro va­do­vė or­ga­ni­zuo­ja jung­ti­nes Kau­no ir Šiau­lių kar­dio­lo­gų kon­fe­ren­ci­jas. Sa­vo pro­fe­si­ne veik­la ir kom­pe­ten­ci­ja pri­trau­kia į li­go­ni­nę jau­nų gy­dy­to­jų bei gy­dy­to­jų re­zi­den­tų. Vyk­do­mi dok­to­ran­tū­ros dar­bai, gar­si­nan­tys li­go­ni­nę, cent­re at­lie­ka­mi ir kli­ni­ki­niai ty­ri­mai, da­ly­vau­ja­ma Eu­ro­pos kar­dio­lo­gų drau­gi­jos re­gist­ruo­se.

Ne­se­niai su Tel­šių grei­to­sios me­di­ci­nos pa­gal­bos sto­ti­mi su­da­ry­ta su­tar­tis dėl kar­dio­lo­gi­jos pa­slau­gų tei­ki­mo bei pa­cien­tų per­ve­ži­mo į Res­pub­li­ki­nę Šiau­lių li­go­ni­nę.

Dr. N. Kups­ty­tė-Kriš­ta­po­nė da­ly­vau­ja ir Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos dar­bo gru­pė­se, ku­rios spren­džia mio­kar­do in­fark­to klas­te­rio to­li­mes­nės plėt­ros Lie­tu­vo­je ir Šiau­lių re­gio­ne klau­si­mus.

Pa­sak di­rek­to­riaus, gy­dy­to­ja daug pa­sie­kė, kad Šiau­lių re­gio­no pa­cien­tams bū­tų su­da­ry­ta ga­li­my­bė gau­ti kuo ge­res­nį gy­dy­mą.

Nuo ge­gu­žės 1 die­nos ir ar­ti­miau­sių Že­mai­ti­jos re­gio­nų gy­ven­to­jai iš­ti­kus mio­kar­do in­fark­tui tu­rės ga­li­my­bę gy­dy­tis Šiau­liuo­se, kaip ar­ti­miau­sio­je ir ko­ky­biš­kai bei sau­giai pa­slau­gas tei­kian­čio­je gy­dy­mo įstai­go­je. Li­go­ni­nė­je bus plė­to­ja­ma ne tik di­de­lės iše­mi­nės šir­dies li­gos ri­zi­kos pa­cien­tų pa­tik­ra, bet ir pa­ge­rės šir­dies ne­pa­kan­ka­mu­mu ser­gan­čių­jų prie­žiū­ra.

Dr. N.Kups­ty­tė-Kriš­ta­po­nė tei­gė, jog ap­do­va­no­ji­mas pa­čiai bu­vo ne­ti­kė­tas.

"Aš net klau­si­nė­jau, ko­dėl ir už ką. Kai ku­rie ko­le­gos juo­kau­da­mi sa­kė, jog kar­tais su­si­da­ry­da­vo įspū­dis, kad Lie­tu­vos kar­dio­lo­gi­ja vien Šiau­liuo­se: čia kar­dio­lo­gai ak­ty­vūs, daug pub­li­ka­ci­jų ži­niask­lai­do­je, daug pa­skai­tų kon­fe­ren­ci­jo­se ir veik­los vi­suo­me­nė­je", – sa­kė gy­dy­to­ja ir pa­brė­žė, jog tai ne vien as­me­ni­nis įver­ti­ni­mas, tai dė­me­sys ir pa­dė­ka vi­siems Šir­dies ir krau­ja­gys­lių cent­ro dar­buo­to­jams.

Pa­si­džiau­gė ir dar vie­nu svar­biu pa­sie­ki­mu: tą pa­čią ap­do­va­no­ji­mų die­ną gau­tu pa­tvir­ti­ni­mu, kad jos ir ko­le­gų pa­reng­ta pub­li­ka­ci­ja po ke­lių me­tų in­ten­sy­vaus dar­bo pa­tvir­tin­ta pub­li­kuo­ti moks­li­nia­me "Na­tu­re" gru­pės žur­na­le.

Pir­mą­jį pro­fe­si­nį ap­do­va­no­ji­mą N. Kups­ty­tė-Kriš­ta­po­nė ga­vo ap­si­gy­nu­si moks­li­nę di­ser­ta­ci­ją. Su ge­ne­ti­ka su­si­jęs tarp­dis­cip­li­ni­nis dar­bas bu­vo pa­ste­bė­tas ir įver­tin­tas Lie­tu­vos moks­lų aka­de­mi­jo­je, tuo­met jai bu­vo skir­ta jau­no­jo moks­li­nin­ko pre­mi­ja.

Pa­gal Res­pub­li­ki­nės Šiau­lių li­go­ni­nės inf.