Pasveikinti ankstukai, jų tėveliai ir medikai

Zi­tos KAT­KIE­NĖS nuo­tr.
Duk­ry­tė – penk­tas Gi­ta­nos Ab­ro­mo­vie­nės vai­kas ir jau ant­ro­ji anks­tu­kė.
Res­pub­li­ki­nės Šiau­lių li­go­ni­nės Mo­ters ir vai­ko kli­ni­ka jau tre­čią kar­tą pa­mi­nė­jo Pa­sau­li­nę neiš­ne­šio­tų nau­ja­gi­mių die­ną. Me­di­kai drau­ge su anks­tu­kų aso­cia­ci­jos at­sto­ve svei­ki­no kli­ni­ko­je šven­tės die­ną bu­vu­sius tris anks­tu­kus ir jų ma­my­tes.

Trys anks­tu­kų ma­mos Pa­sau­li­nę neiš­ne­šio­tų vai­kų die­ną pa­si­ti­ko li­go­ni­nė­je. Ma­mas pa­svei­ki­no Mo­ters ir vai­ko kli­ni­kos lai­ki­no­ji va­do­vė gy­dy­to­ja aku­še­rė gi­ne­ko­lo­gė Emi­li­ja Bo­gu­žie­nė, Nau­ja­gi­mių sky­riaus gy­dy­to­ja neo­na­to­lo­gė, aso­cia­ci­jos "Neiš­ne­šio­tu­kas" gar­bės na­rė Vai­da Alek­sand­ra­vi­čie­nė bei Šiau­lių anks­tu­kų aso­cia­ci­jos įkū­rė­ja Do­vi­lė Lie­pi­nė.

Duk­ry­tė – penk­tas Gi­ta­nos Ab­ro­mo­vie­nės vai­kas. Mer­gy­tė gi­mė 35 sa­vai­čių, sver­da­ma vos 2 015 gra­mų. Nau­ja­gi­mei svo­ris bu­vo nu­kri­tęs, ir šiuo me­tu sve­ria vos 1 985 gra­mų. Sa­vai­tę pra­lei­du­si kiu­ve­ze bei šil­do­mo­je lo­vy­tė­je, da­bar ma­žo­ji Au­re­li­ja jau už­mie­ga ir drau­ge su ma­ma. Ta­čiau li­go­ni­nė­je dar pa­bus, kol paaugs iki dvie­jų ki­log­ra­mų.

Ki­ta anks­tu­kė gi­mė 36 sa­vai­čių ir svė­rė 2 235 gra­mus. Di­džiau­sia anks­tu­kė, svė­ru­si 2 410 gra­mus su ma­ma So­na­ta pa­svei­kin­ta Nau­ja­gi­mių sky­riu­je, kur dar lai­ko­ma in­ku­ba­to­riu­ke.

Mo­ters ir vai­ko kli­ni­kos lai­ki­nai va­do­vės pa­rei­gas ei­nan­ti aku­še­rė gi­ne­ko­lo­gė E. Bo­gu­žie­nė sa­kė, kad šian­dien ne­bė­ra tra­ge­di­jos, kai į pa­sau­lį per anks­ti pa­si­bel­džia nau­ja­gi­mis.

"Jei iš 350 gra­mų svo­rio nau­ja­gi­mis iš­gy­ve­na, mes su­pran­ta­me, kad me­di­ci­na žen­gia la­bai spar­čiai į prie­kį ir ga­li­my­bės di­dė­ja", – sa­kė gy­dy­to­ja ir pri­si­mi­nė pra­smin­gus žo­džius, jog neiš­ne­šio­tu­kas – di­džiau­sias Die­vo kū­ri­nys, nes pa­čiam žmo­gui duo­tas pa­ma­ty­ti vi­sas ėji­mas į gy­ve­ni­mą.

Kas­met 5 pro­cen­tai nau­ja­gi­mių gims­ta prieš lai­ką.

Pa­sak me­di­kės, anks­tu­kų iš­gy­ve­na­mu­mas Lie­tu­vo­je – la­bai di­de­lis. Už tai tu­ri­me bū­ti dė­kin­gi me­di­ci­nos spe­cia­lis­tams, gy­dy­to­jams ir slau­gėms, ku­rie rū­pi­na­si prieš­lai­ki­nė­mis gim­dy­vė­mis ir jų ma­žy­liais. Bū­tent šiems ma­žiau­sių­jų gel­bė­to­jams ir pa­dė­ko­ta šven­tės me­tu: slau­gy­to­joms Bi­ru­tei Gel­ži­nai­tei, Vi­dai Sta­nai­tie­nei, Vi­tai Ta­mo­šaus­kie­nei, gy­dy­to­jai Ban­gai Vait­ke­vi­čie­nei.