Nuotraukose – krūtų vėžiu sergančiųjų stiprybė

Zi­tos KAT­KIE­NĖS nuo­tr.
Pa­ro­dos or­ga­ni­za­to­rės gy­dy­to­ja re­zi­den­tė Mig­lė Ged­mi­nė ir On­ko­lo­gi­jos kli­ni­kos lai­ki­nai va­do­vo pa­rei­gas ei­nan­tis on­ko­lo­gas che­mo­te­ra­peu­tas Alek­sand­ras Pet­raus­kas kvie­tė pa­si­da­ly­ti sa­vo iš­gy­ve­ni­mais, pa­tir­ti­mi.
Res­pub­li­ki­nės Šiau­lių li­go­ni­nės On­ko­lo­gi­jos kli­ni­kos Kon­sul­ta­ci­jų po­lik­li­ni­ko­je ati­da­ry­ta fo­tog­ra­fės Re­na­tos Kirž­gal­vie­nės fo­tog­ra­fi­jos pa­ro­da "Šyp­se­na gy­ve­ni­mui".

Krū­tų vė­žiu ser­gan­čių­jų aso­cia­ci­jos "Sal­via" pir­mi­nin­kė Ni­jo­lė Proč­kie­nė pa­si­džiau­gė ga­li­my­be pa­ma­ty­ti li­ki­mo drau­gių nuo­trau­kas, ku­rio­se su­stab­dy­tas ne skaus­mas ir kan­čia, neiš­ven­gia­mai vei­duo­se įsi­rė­žian­tys li­gos akis­ta­to­je, bet šyp­se­nos, džiaugs­mas. Tai, pa­sak pir­mi­nin­kės, ir yra tik­ro­ji dva­sios stip­ry­bė, pa­de­dan­ti sveik­ti, iš­lik­ti stip­rioms ir gy­ven­ti to­liau.

Pa­ro­dos or­ga­ni­za­to­rė gy­dy­to­ja re­zi­den­tė Mig­lė Ged­mi­nė pa­pa­sa­ko­jo apie pa­ro­dos iš­ta­kas Kau­no kli­ni­ko­se lan­kant on­ko­lo­gi­nes li­go­nes. "Abu su vy­ru lan­kė­mės pa­la­to­se, drau­ge su pa­cien­tė­mis žiū­rė­da­vo­me fil­mus, žais­da­vo­me šach­ma­tais. Kai at­si­ra­do ta­len­tin­ga fo­tog­ra­fė, ki­lo idė­ja pa­cien­tes fo­tog­ra­fuo­ti ir su­reng­ti pa­ro­dą", – pa­sa­ko­jo bū­si­mo­ji gy­dy­to­ja.

Prieš pus­me­tį bu­vo su­reng­ta pir­mo­ji šių nuo­trau­kų pa­ro­da Kau­no kli­ni­ko­se.