Jaudiniesi? Imk tabletę

RVUL nuo­tr.
Vy­res­ny­sis gy­dy­to­jas re­zi­den­tas Ar­tū­ras Bar­kus sa­ko: "Kaip ir dau­gu­ma vais­tų, taip ir ben­zo­dia­ze­pi­nai, ar­ba ra­mi­na­mie­ji, nė­ra nie­ko ne­kal­to. Vie­nu at­ve­ju to­kio vais­to pa­var­to­ji­mas ga­li bū­ti vie­nin­te­lė efek­ty­vi pa­gal­ba, bet blo­giau­sia, kai for­muo­ja­si to­kių vais­tų var­to­ji­mo įpro­čiai."
Su pa­na­šia si­tua­ci­ja su­si­dū­rė vie­na šiau­lie­tė, at­ve­du­si duk­rą pas sto­ma­to­lo­gę. Paaug­lei rei­kė­jo trauk­ti dan­tį, mer­gai­tė la­bai bi­jo­jo lau­kian­čios ope­ra­ci­jos, tad sto­ma­to­lo­gė pa­siū­lė tab­le­tę ra­mi­na­mų­jų. Mo­ti­na nu­ste­bu­si, kaip leng­vai gy­dy­to­jai siū­lo vais­tų, nuo ku­rių ga­li iš­si­vys­ty­ti pri­klau­so­my­bė.

Vais­tų "iš­ra­šo" ir tė­vai

Ką apie tai ma­no gy­dy­to­jai, kal­bė­jo­mės su vy­res­niuo­ju gy­dy­to­ju re­zi­den­tu Ar­tū­ru Bar­ku­mi, dir­ban­čiu Res­pub­li­ki­nės Vil­niaus uni­ver­si­te­ti­nės li­go­ni­nės Ūmi­nių ap­si­nuo­di­ji­mų sky­riu­je bei Vals­ty­bi­nės vais­tų kont­ro­lės tar­ny­bos Ap­si­nuo­di­ji­mų in­for­ma­ci­jos biu­re.

"Kaip ir dau­gu­ma vais­tų, taip ir ben­zo­dia­ze­pi­nai, ar­ba ra­mi­na­mie­ji, nė­ra nie­ko ne­kal­to. Vie­nu at­ve­ju to­kio vais­to pa­var­to­ji­mas ga­li bū­ti vie­nin­te­lė efek­ty­vi pa­gal­ba, bet blo­giau­sia, kai for­muo­ja­si to­kių vais­tų var­to­ji­mo įpro­čiai, tai ve­da prie pikt­nau­džia­vi­mo", – sa­ko A. Bar­kus.

Pa­sak gy­dy­to­jo, nei vai­kai, nei suau­gu­sie­ji ne­tu­rė­tų pa­pras­tai gau­ti be­nzo­dia­ze­pi­nų. Tai – re­cep­ti­niai vais­tai, ku­riuos ga­li iš­ra­šy­ti tik gy­dy­to­jas, esant tam tik­roms in­di­ka­ci­joms trum­pa­lai­kiam gy­dy­mui.

Bė­da ta, kad tur­guo­se "iš bo­bu­čių" vis dar pa­kan­ka­mai leng­vai ga­li­ma įsi­gy­ti ra­mi­na­mų­jų ir mig­do­mų­jų vais­tų. Jau­ni­mas ra­mi­na­mų­jų ir ki­tų psi­choak­ty­vių me­džia­gų su­ge­ba at­si­siųs­ti ir in­ter­ne­tu.

"So­cia­li­nių tink­lų pus­la­piuo­se taip pat ga­li­ma ras­ti įvai­rių vais­tų pa­siū­ly­mų. Pa­ma­čius to­kius pra­ne­ši­mus, rei­kė­tų pra­neš­ti ad­mi­nist­ra­to­riams apie ne­leis­ti­ną tu­ri­nį", – at­krei­pia dė­me­sį A. Bar­kus.

Ap­si­nuo­di­ji­mų ma­žė­ja

Sta­tis­ti­ka by­lo­ja, kad ra­mi­na­mų­jų vais­tų var­to­ja vie­nas iš 10 mū­sų ša­lies suau­gu­sių gy­ven­to­jų.

"Jei­gu vy­res­nio am­žiaus žmo­nių pikt­nau­džia­vi­mas ben­zo­dia­ze­pi­nais yra la­biau su­si­jęs su re­cep­ti­niais vais­tais, tai jau­ni­mas daž­niau šių vais­tų ir psi­choak­ty­vių me­džia­gų gau­na ki­tais bū­dais", – įsi­ti­ki­nęs A. Bar­kus.

Vis­gi Lie­tu­vo­je si­tua­ci­ja kol kas nė­ra to­kia grės­min­ga, kaip ki­to­se Va­ka­rų Eu­ro­pos ša­ly­se, pa­vyz­džiui, Di­džio­jo­je Bri­ta­ni­jo­je, kur ne­le­ga­lus ben­zo­dia­ze­pi­nų įsi­gi­ji­mas yra ypač opi pro­ble­ma.

"Per­kant vais­tus tur­guo­se, gat­vė­je yra pa­vo­jus įsi­gy­ti ne­ži­no­mos su­dė­ties pre­pa­ra­tų, ky­la di­de­lė ap­si­nuo­di­ji­mų ri­zi­ka", – įspė­ja gy­dy­to­jas.

Jei­gu vy­res­nio am­žiaus žmo­nių pikt­nau­džia­vi­mas ben­zo­dia­ze­pi­nais yra la­biau su­si­jęs su re­cep­ti­niais vais­tais, tai jau­ni­mas daž­niau šių vais­tų ir psi­choak­ty­vių me­džia­gų gau­na ki­tais bū­dais.

Lie­tu­vo­je pa­sta­rai­siais me­tais stip­rių ap­si­nuo­di­ji­mų ben­zo­dia­ze­pi­nais, kai žmo­gus pa­ten­ka į li­go­ni­nę ar net mirš­ta, ma­žė­ja.

2018 me­tais hos­pi­ta­li­zuo­ti 97 vai­kai, ap­si­nuo­di­ję ra­mi­na­mai­siais. Dar 47 vai­kai kon­sul­tuo­ti ir ste­bė­ti ne­gul­dant į sta­cio­na­rą.

Vai­kai iki 10 me­tų am­žiaus (to­kių per­nai bu­vo 50) daž­niau­siai ap­si­nuo­di­jo ne­ty­čia. Vy­res­ni nei 10 me­tų vai­kai (to­kių bu­vo 47) ap­si­nuo­di­jo pikt­nau­džiau­da­mi vais­tais, bu­vo ban­dy­mų nu­si­žu­dy­ti ir sa­vi­ža­los at­ve­jų.

2014 me­tais ra­mi­na­mai­siais ap­si­nuo­di­ju­sių vai­kų pa­cien­tų, ku­rie gy­dy­ti li­go­ni­nė­je, bu­vo 174, 2015 me­tais – 176, 2016 me­tais – 131, 2017 me­tais – 86.

"Ap­si­nuo­di­ji­mai ben­zo­dia­ze­pi­nais yra są­ly­gi­nai leng­vi. Vai­kų mir­čių per pen­ke­rius me­tus nuo šios gru­pės vais­tų ne­bu­vo, suau­gu­sių­jų mir­čių pa­si­tai­kė. 2015 me­tais mi­rė 4 žmo­nės, 2016-ai­sias – trys, 2014 ir 2018 me­tais bu­vo po vie­ną, 2017 me­tais mir­ti­mi pa­si­bai­gu­sių ap­si­nuo­di­ji­mų ne­bu­vo", – sta­tis­ti­ką pa­tei­kia A. Bar­kus.

At­si­ran­da vis nau­jų vais­tų

Pa­sak gy­dy­to­jo, taip pat daž­nai pikt­nau­džiau­ja­ma vais­tais, va­di­na­mai­siais "z-hip­no­ti­kais", ku­rie gar­sė­ja kaip ne­su­ke­lian­tys pri­klau­so­my­bės, tik pa­leng­vi­nan­tys už­mi­gi­mą. Ta­čiau ir jais pikt­nau­džia­vi­mas au­ga, ir ky­la ne ką ma­žes­nė pri­klau­so­my­bės ri­zi­ka ne­gu nuo ben­zo­dia­ze­pi­nų.

Kas­met Eu­ro­po­je ir pa­sau­ly­je fik­suo­ja­mi nau­ji ben­zo­dia­ze­pi­nai bei ki­tos me­džia­gos, ku­rių nė­ra įre­gist­ruo­ta vais­tų re­gist­ruo­se. Per­nai Eu­ro­po­je už­fik­suo­ti 23 nau­ji ben­zo­dia­ze­pi­nai. Jie ne­ski­ria­mi kaip vais­tai, o įsi­gy­ja­mi ne­le­ga­liai.

"Dau­gė­ja pra­ne­ši­mų apie ne­le­ga­liai siun­čia­mas ir su­lai­ko­mas ben­zo­dia­ze­pi­nų siun­tas. 4 pro­cen­tus vi­sų su­lai­ko­mų nar­ko­ti­nių me­džia­gų su­da­ro bū­tent ben­zo­dia­ze­pi­nai", – sa­ko A. Bar­kus.

Pa­sak gy­dy­to­jo, ben­zo­dia­ze­pi­nai ir­gi yra psi­choak­ty­vi me­džia­ga kaip ir nar­ko­ti­kai. Eu­ro­po­je iš vi­sų ap­si­nuo­di­ji­mų psi­choak­ty­vio­mis me­džia­go­mis, kai reikalinga skubi pagalba, penk­ta­da­lį at­ve­jų su­da­ro ap­si­nuo­di­ji­mai ben­zo­dia­ze­pi­nais. Vie­na to prie­žas­čių – leng­ves­nis šių vais­tų priei­na­mu­mas.

2017 me­tų duo­me­ni­mis, Lie­tu­vo­je ben­zo­dia­ze­pi­nų su­var­to­ta 2–3 kar­tus dau­giau ne­gu ki­to­se Šiau­rės re­gio­no ša­ly­se.

Komentarai

Rūta    Tre, 2019-05-29 / 11:17
Geriau tegul palygina Lietuvą su vakarų šalimis kai kalbame apie raminamųjų vartojimą. Skandinavijos šalyse yra net įstaigų, kurios praktikuoja psichinių ligų gydymą be vaistų, visai kitoks požiūris į ligonius turinčius nerimo sutrikimų.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.