Akušerių savarankiškas darbas pasiteisino

Zi­tos KAT­KIE­NĖS nuo­tr.
Res­pub­li­ki­nės Šiau­lių li­go­ni­nės Mo­ters ir vai­ko kli­ni­kos Aku­še­ri­jos sky­riaus aku­še­rė Jur­gi­ta Gra­žu­lie­nė sa­ko, jog per me­tus apie 12 pro­cen­tų gim­dy­mų pri­ski­ria­mi ma­žos ri­zi­kos gru­pei, tad šiuos gim­dy­mus ga­li priim­ti aku­še­rės be gy­dy­to­jo prie­žiū­ros.
Res­pub­li­ki­nės Šiau­lių li­go­ni­nės Mo­ters ir vai­ko kli­ni­kos Aku­še­ri­jos sky­riaus aku­še­rės prieš me­tus pra­dė­jo sa­va­ran­kiš­kai prii­mi­nė­ti ma­žos ri­zi­kos gim­dy­mus. Jos ta­po ne tik sa­va­ran­kiš­kes­nės, bet ir pro­fe­sio­na­les­nės, la­biau pa­si­ti­kin­čios sa­vi­mi.

12 pro­cen­tų gim­dy­mų – ma­žos ri­zi­kos

Aku­še­ri­jos sky­riaus gim­dyk­lo­je dir­ba 20 aku­še­rių. Pa­sak Mo­ters ir vai­ko kli­ni­kos va­do­vo pa­rei­gas lai­ki­nai ei­nan­čios aku­še­rės gi­ne­ko­lo­gės Emi­li­jos Bo­gu­žie­nės, vi­sos jos pa­ty­ru­sios, su­pra­tin­gos, pui­kiai mo­kan­čios dirb­ti ko­man­do­je, su­kau­pu­sios so­li­dų pro­fe­si­nį ba­ga­žą, ži­nio­mis ir pa­tir­ti­mi da­li­ja­si su stu­den­tais, re­zi­den­tais.

Aku­še­rė Jur­gi­ta Gra­žu­lie­nė sa­ko, jog per me­tus apie 12 pro­cen­tų gim­dy­mų pri­ski­ria­mi ma­žos ri­zi­kos gru­pei, tad šiuos gim­dy­mus ir prii­ma aku­še­rės be gy­dy­to­jo prie­žiū­ros.

Ma­žos ri­zi­kos gim­dy­mas – ku­ris pra­si­de­da sa­vai­me, kū­di­kis iš­ne­šio­tas dau­giau nei 37 sa­vai­tes, nau­ja­gi­mis gims­ta gal­vi­ne pir­mei­ga. Tam, kad gim­dy­mas bū­tų ma­žos ri­zi­kos, ir vi­sas nėš­tu­mo lai­ko­tar­pis tu­ri bū­ti be prie­kaiš­tų. To­kius nėš­tu­mus taip pat ga­li pri­žiū­rė­ti aku­še­rės be gi­ne­ko­lo­go pa­gal­bos.

Pa­sak J. Gra­žu­lie­nės, daž­niau­siai pro­ble­mos nėš­tu­mo me­tu ky­la dėl aukš­to krau­jo spau­di­mo, cuk­ri­nio ges­ta­ci­nio dia­be­to, ant­svo­rio, pla­cen­tos funk­ci­jos su­tri­ki­mo, vai­siaus būk­lės pa­to­lo­gi­jų. To­kiais at­ve­jais gim­dy­mas tam­pa vi­du­ti­nės ar net aukš­tos ri­zi­kos ir čia bū­ti­na kva­li­fi­kuo­ta gy­dy­to­jo aku­še­rio gi­ne­ko­lo­go, neo­na­to­lo­go, anes­te­zio­lo­go pa­gal­ba. To­kiais su­dė­tin­gais at­ve­jais aku­še­rė dir­ba ko­man­do­je ir at­lie­ka vi­sus gy­dy­to­jo nu­ro­dy­mus.

Ma­žos ri­zi­kos nėš­čio­ji, at­vy­ku­si į kli­ni­kos Priė­mi­mo sky­rių, kon­sul­tuo­ja­ma gi­ne­ko­lo­go, ku­ris ir spren­džia gim­dy­mo ri­zi­kos laips­nį. Nusp­ren­dęs, jog gim­dy­mas ne­kels jo­kios ri­zi­kos nei gim­dy­vei, nei į pa­sau­lį atei­nan­čiam nau­ja­gi­miui, gi­ne­ko­lo­gas in­for­muo­ja gim­dy­vę, kad jos gim­dy­mą ir vai­ke­lio gi­mi­mą pri­žiū­rės aku­še­rė.

Per me­tus bu­vo po­ra at­ve­jų, kai nėš­čio­ji at­si­sa­kė gim­dy­ti vien aku­še­rės prie­žiū­ro­je ir pa­si­rin­ko, kad gim­dy­me da­ly­vau­tų ir aku­še­ris gi­ne­ko­lo­gas.

Gy­dy­to­jo pa­gal­ba vi­sa­da ša­lia

Kai gim­dy­vė su­tin­ka gim­dy­ti pri­žiū­ri­ma vien aku­še­rės, ji pa­si­tin­ka sa­vo pa­cien­tę ir kar­tu pra­lei­džia vi­sus tris gim­dy­mo lai­ko­tar­pius ir pir­mas dvi va­lan­das po gim­dy­mo. Aku­še­rė pil­do vi­sus rei­kia­mus do­ku­men­tus, pa­ti ver­ti­na są­rė­mių in­ten­sy­vu­mą, gim­dos kak­le­lio vė­ri­mą­si, nau­ja­gi­mio šir­dies veik­lą, ma­mos gy­vy­bi­nes funk­ci­jas.

J. Gra­žu­lie­nė sa­ko, jog ne kiek­vie­nas gim­dy­mas, pra­si­dė­jęs sklan­džiai, taip ir pa­si­bai­gia. Iš­ki­lus pro­ble­mų, kvie­čia­mas gy­dy­to­jas. Gy­dy­to­jo prie­žiū­ra bū­ti­na ir ta­da, kai gim­dy­vė nu­spren­džia ne­be­ken­tė­ti skaus­mo ir pra­šo epi­du­ri­nio nu­skaus­mi­ni­mo.

"Ypač pa­vo­jin­ga, kai pa­ste­bi­me, jog blo­gė­ja vai­ku­čio to­nai ar pra­si­de­da krau­ja­vi­mas. To­kiu at­ve­ju ma­žos ri­zi­kos gim­dy­mas ga­li bū­ti per­kva­li­fi­kuo­ja­mas į vi­du­ti­nės ar net sun­kios ri­zi­kos gim­dy­mą", – sa­ko J. Gra­žu­lie­nė.

Gy­dy­to­jai aku­še­riai gi­ne­ko­lo­gai gelbs­ti vi­sais komp­li­kuo­tais at­ve­jais, pri­rei­kus at­lie­ka Ce­za­rio pjū­vio ope­ra­ci­ją.

Nors nau­ja­gi­mis atei­na į aku­še­rės ran­kas, gi­mi­mo lau­kia ir gy­dy­to­ja neo­na­to­lo­gė, ku­rios pa­gal­bos ga­li pri­reik­ti nau­ja­gi­miui.

Pa­ki­to at­mos­fe­ra gim­dyk­lo­je

Kai ma­žos ri­zi­kos gim­dy­mas bai­gia­si sklan­džiai, aku­še­rės dė­me­sys ski­ria­mas nau­ja­gi­miui. Įp­ras­tai ji nu­ker­pa virkš­te­lę, ap­šluos­to nau­ja­gi­mį ir jį pa­de­da ma­mai ant krū­ti­nės. Taip pat pa­mo­ko gim­dy­vę žin­dy­mo su­bti­ly­bių.

Už tai, kad Mo­ters ir vai­ko kli­ni­ko­je ska­ti­na­mas na­tū­ra­lus mai­ti­ni­mas, kli­ni­kai su­teik­tas Nau­ja­gi­miui pa­lan­kios li­go­ni­nės var­das. Aku­še­rės pažymi, kad su nau­ją­ja pra­kti­ka pa­si­kei­tė ir gim­dyk­los at­mos­fe­ra.

J. Gra­žu­lie­nė sa­ko, kad aku­še­rės ta­po la­biau pa­si­ti­kin­čios sa­vi­mi, gim­dy­mas bū­na ra­mus, bu­din­tys gy­dy­to­jai vi­sa­da pa­klau­sia, ar ne­rei­kia pa­gal­bos ir už tai aku­še­rės jiems dė­kin­gos. Me­tų pra­kti­ka pa­ro­dė, kad aku­še­rės sa­vo dar­bą at­lie­ka pui­kiai.

"Da­bar aku­še­rės ne­be­lau­kia gy­dy­to­jo nu­ro­dy­mo – jos pa­čios vis­ką mo­ka, vis­ką ži­no ir vis­ką gim­dyk­lo­je pa­da­ro pa­čios, – sa­ko E. Bo­gu­žie­nė ir pa­žymi, kad gim­dy­vės jau­čia­si sau­gios, bend­rau­da­mos su vie­na aku­še­re, ja la­biau pa­si­ti­ki. – O gim­dyk­lo­je tai ir yra svar­biau­sia: pa­si­ti­kė­ji­mas, abi­pu­sis su­pra­ti­mas, ra­my­bė ir su­si­klau­sy­mas."

To­bu­lė­ti ga­li ir to­liau

Lie­tu­vos Res­pub­li­kos ir Švei­ca­ri­jos Kon­fe­de­ra­ci­jos fon­do bei Res­pub­li­ki­nės Šiau­lių li­go­ni­nės lė­šo­mis įgy­ven­din­ta pro­gra­ma, ku­rios dė­ka nėš­čių­jų, gim­dy­vių ir nau­ja­gi­mių prie­žiū­rai su­kur­tos dar ge­res­nės są­ly­gos, o me­di­kams su­teik­ta dar dau­giau ga­li­my­bių to­bu­lė­ti bei dirb­ti pa­gal vie­nin­gas Eu­ro­pos Są­jun­gos me­to­di­kas.

Mo­ters ir vai­ko kli­ni­ko­je yra įreng­ta si­mu­lia­ci­jos kla­sė – gim­dy­mo pa­la­tos erd­vė su bū­ti­niau­sia me­di­ci­nos įran­ga, nau­ja­gi­mių mu­lia­žais.

Mo­ky­mų me­tu bu­vo pa­reng­ti trys inst­ruk­to­riai, ga­lin­tys reng­ti ko­man­di­nius mo­ky­mus šio­je si­mu­lia­ci­jos kla­sė­je. Pa­sak E. Bo­gu­žie­nės, aku­še­rės šio­je kla­sė­je ga­li at­nau­jin­ti, kar­to­tis ir to­bu­lin­ti mo­ky­mų me­tu įgy­tas ži­nias, pa­si­mo­ky­ti re­tų si­tua­ci­jų. Daug dė­me­sio ski­ria­ma nau­ja­gi­miui gai­vi­nti, sku­biai aku­še­ri­jos pa­gal­bai bei dar­bui ko­man­do­je.