Sugrįžo į Paragius

Vytauto RUŠKIO nuo­tr.
Su Pas­va­lio ra­jo­no kul­tū­ros cent­ro Sa­lo­čių sky­riaus mė­gė­jų teat­ro ak­to­rė­mis vai­di­no ir re­ži­sie­rė And­rė­ja Gri­čiū­tė (kai­rė­je).
Ak­me­nės ra­jo­ne Pa­ra­giuo­se esan­čia­me Laz­dy­nų Pe­lė­dos me­mo­ria­li­nia­me mu­zie­ju­je dvi die­nas tru­ko klo­ji­mo teat­rų šven­tė "Sug­rį­ži­mai į Pa­ra­gius".
Vytauto RUŠKIO nuo­tr.
Ak­me­nės kul­tū­ros na­mų mė­gė­jų teat­ro ak­to­riai ruo­šia­si kie­me ruo­šė­si išė­ji­mui į sce­ną.

Šven­tę pra­dė­jo Ma­žei­kių ra­jo­no Lai­žu­vos kul­tū­ros cent­ro mė­gė­jų teat­ras. Pa­ra­gių par­ko klo­ji­me įreng­to­je sce­no­je su­vai­din­tas L. Vir­ku­tie­nės re­ži­suo­tas spek­tak­lis "Va­lan­da prieš ves­tu­ves".

Rad­vi­liš­kio kraš­to bend­ruo­me­nės mė­gė­jų teat­ras pa­ro­dė spek­tak­lį "Pus­mer­gės pa­ro­dy­mai teis­me" (re­ži­sie­rė R. Pet­raus­kie­nė).

Žiū­ro­vai ova­ci­jo­mis įver­ti­no Kau­no vals­ty­bi­nio dra­mos teat­ro mė­gė­jų teat­ro spek­tak­lį "Pa­mi­šė­lio už­ra­šai" pa­gal N. Go­go­lio to­kio pat pa­va­di­ni­mo dra­mą (re­ži­sie­rius R. Šta­ras).

Po­pu­lia­ri hu­mo­ris­tė, ar­tis­tė H. Šu­mi­lai­tė pri­sta­tė sa­vo re­ži­suo­tą Igo­rio Ko­čat­ko­vo ko­me­di­ją "Pa­mo­ka naš­lėms". Vai­di­no Kau­no ra­jo­no Ra­mu­čių kul­tū­ros cent­ro Voš­ko­nių lais­va­lai­kio sa­lės teat­ras "Sie­na".

Šiau­lių kul­tū­ros cent­ro teat­ro stu­di­ja "Gūš­ta" pa­ro­dė vie­nos da­lies spek­tak­lį "Kny­ga" pa­gal Dun­ca­ną Batt­ma­ną (re­ži­sie­rė L. Jan­kaus­kai­tė).

Pir­mo­sios die­nos pro­gra­mą bai­gė Rad­vi­liš­kio ra­jo­no Alks­niu­pių kul­tū­ros na­mų mė­gė­jų teat­ras "Pil­na­tis". Re­ži­sie­rės L. Didž­ba­lie­nės va­do­vau­ja­mi ak­to­riai su­kū­rė fi­lo­so­fi­nę dra­mą pa­gal dvie­jų au­to­rių kū­ri­nius – Vy­dū­no "Pik­to­ji gud­ry­bė" ir Na­po­leo­no Hi­lo "Per­gud­rau­ti vel­nią".

Ki­tą die­ną į klo­ji­mą žiū­ro­vai grį­žo po Šv. Ro­ko at­lai­dų. Pris­ta­ty­ta praei­to šimt­me­čio pra­džio­je kū­ru­sių lie­tu­vių au­to­rių kū­ry­ba. Pa­gal Že­mai­tės ir G. Pet­ke­vi­čai­tės - Bi­tės pro­zą "Vaiz­de­lius iš gry­tel­nin­kų Tu­pių gy­ve­ni­mo" su­vai­di­no Ma­žei­kių J. Vaič­kaus skra­jo­ja­ma­sis teat­ras (re­ži­sie­rius M. Ja­nuš­ka).

Ak­me­nės kul­tū­ros na­mų mė­gė­jų teat­ras, kur re­ži­suo­ja R. But­no­rie­nė, pa­ro­dė spek­tak­lį pa­gal So­fi­jos Ky­man­tai­tės-Čiur­lio­nie­nės pje­sė "Pi­ni­gė­liai".

Ra­jo­nui dar at­sto­va­vo Nau­jo­sios Ak­me­nės mė­gė­jų teat­ras "Dzin". Re­ži­sie­rė D. Kvau­kie­nė pa­sta­tė spek­tak­lį pa­gal R. Kaš­kaus­ko pje­sę "Vai­duok­liai vien­kie­my­je".

Klai­pė­dos uni­ver­si­te­to teat­ro spek­tak­lį "Du že­mai­čiai. Pu­siau do­ku­men­ti­nė sak­mė apie di­de­lius vy­rus: Va­lan­čių ir Dau­kan­tą" re­ži­sa­vo Teat­ro pe­da­go­gi­kos ka­ted­ros pro­fe­so­rius Pet­ras Biels­kis. Jis pa­gerb­tas kaip šven­tės glo­bė­jas, nes dau­giau kaip prieš du de­šimt­me­čius ini­ci­ja­vo pa­čią pir­mą­ją klo­ji­mų teat­rų kri­vū­lę Pa­ra­giuo­se, čia at­vyks­ta be­veik kas­met.

Anks­čiau čia sa­vo kū­ry­bą yra pri­sta­čiu­si ir re­ži­sie­rė A. Gri­čiū­tė – kai te­be­va­do­va­vo Nau­jo­sios Ak­me­nės kul­tū­ros rū­mų teat­rui. Su juo yra pa­sta­čiu­si pa­čios su­kur­tą pje­sę "Ne­būk ba­bos rankš­luos­čiu". Šį­kart pa­ro­dy­tas nau­jas spek­tak­lio va­rian­tas su Pas­va­lio ra­jo­no kul­tū­ros cent­ro Sa­lo­čių sky­riaus mė­gė­jų teat­ro ak­to­riais. Pa­ti re­ži­sie­rė ėmė­si pa­grin­di­nio vaid­mens, nes jį kū­ru­siai pa­sva­lie­tei šven­tės iš­va­ka­rė­se at­si­ti­ko ne­lai­mė.

"Ne­bu­vo leng­va pa­reng­ti pro­gra­mą, su­kvies­ti teat­rus ato­sto­gų me­tu, – sa­kė prieš po­rą mė­ne­sių Laz­dy­nų Pe­lė­dos mu­zie­jui pra­dė­ju­si va­do­vau­ti Sand­ra Sa­ka­laus­kie­nė. – Pas­tan­gas įver­ti­no žiū­ro­vai – ne vi­si til­po į klo­ji­mą, da­lis žiū­rė­jo pro tarp­du­rį". Kiek­vie­ną die­ną su­si­rink­da­vo per pust­re­čio šim­to.

Vytauto RUŠKIO nuo­tr.
Klai­pė­dos uni­ver­si­te­to teat­ro pe­da­go­gi­kos ka­ted­ros pro­fe­so­rius, me­no­ty­ros moks­lų dak­ta­ras Pet­ras Biels­kis, tre­čią de­šimt­me­tį glo­bo­jan­tis "Sug­rį­ži­mus į Pa­ra­gius", vėl at­ve­žė sa­vo re­ži­suo­tą spek­tak­lį.