Steigvilių malūnui suteikta "greitoji pagalba"

Min­dau­go VE­LIU­LIO nuo­tr.
Šią va­sa­rą pra­dė­ti ir jau baig­ti Steig­vi­lių ma­lū­no išo­rės tvar­ky­mo dar­bai.
Ne vie­ne­rius me­tus pa­gal­bos be­si­šau­kęs ke­pu­ri­nis Steig­vi­lių vė­jo ma­lū­nas (Pak­ruo­jo r.) pa­ga­liau su­lau­kė "grei­to­sios pa­gal­bos". Pa­si­rū­pin­ta, kad su­pū­ti bai­gian­čios ma­lū­no sie­nos bū­tų at­nau­jin­tos, o su­ny­ku­sios pa­grin­di­nes sta­ti­nio konst­ruk­ci­jas lai­kan­čios si­jos pa­keis­tos. Ru­de­nį vals­ty­bės sau­go­mas ob­jek­tas pa­si­tin­ka nau­ju vei­du.

Apie se­ną­jį ato­kiau nuo Steig­vi­lių kai­mo, ša­lia ke­lio Steig­vi­liai-Dir­žiai, esan­tį vė­jo ma­lū­ną ne kar­tą ra­šy­ta "Šiau­lių kraš­te". Vals­ty­bės sau­go­mam kul­tū­ros pa­vel­do sta­ti­niui ne sy­kį te­ko iš­kęs­ti sto­gą plė­šian­čius vė­jo gū­sius, va­gių iš­puo­lius. La­biau­siai ma­lū­nui rei­kė­jo pa­gal­bos sta­bi­li­zuo­jant pa­sta­to išo­rę, ant­raip šiam is­to­ri­niam sta­ti­niui grė­sė griū­tis.

Pak­ruo­jo ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė šie­met ap­si­spren­dė ne­be­lauk­ti ge­res­nių lai­kų ir sky­rė be­veik 10 tūks­tan­čių eu­rų ma­lū­no būk­lei sta­bi­li­zuo­ti.

Vi­są va­sa­rą plu­šė­ję UAB "Pak­ruo­jo ši­lu­ma" spe­cia­lis­tai pa­kei­tė su­pu­vu­sias išo­ri­nių sie­nų len­tas, at­nau­ji­no si­jas, pa­kei­tė smar­kiai su­si­dėvė­ju­sį, o vie­to­mis smar­kaus vė­jo ir iš­vis nu­plėš­tą sto­gą.

Anot Pak­ruo­jo ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Kul­tū­ros, pa­vel­do­sau­gos ir vie­šų­jų ry­šių sky­riaus vyr. spe­cia­lis­to Min­dau­go Ve­liu­lio, se­na­sis Steig­vi­lių ma­lū­nas da­bar už­kon­ser­vuo­tas ir ga­li sto­vė­ti dar ma­žiau­siai du de­šimt­me­čius.

Kol kas pla­nų vyk­dy­ti ma­lū­ne ko­kią nors veik­lą Sa­vi­val­dy­bė ne­tu­ri, ta­čiau neat­me­ta, kad, at­si­ra­dus in­te­re­san­tui, apie tai pa­gal­vo­tų. Tie­sa, tuo­met pri­reik­tų dar krū­vos pi­ni­gų ma­lū­no vi­dui at­nau­jin­ti ir pri­tai­ky­ti jį vi­suo­me­nės po­rei­kiams.

Bu­vo min­čių ma­lū­no re­mon­tą vyk­dy­ti ir iš pro­jek­ti­nių lė­šų, ta­čiau to­kį pla­ną ap­sun­ki­no ke­li fak­to­riai: se­na­sis ma­lū­nas pri­klau­so Pak­ruo­jo ra­jo­no sa­vi­val­dy­bei, bet sto­vi jis ne vals­ty­bi­nė­je, o pri­va­čio­je že­mė­je.

Pak­ruo­jo ra­jo­nas nuo se­no gar­sė­ja vė­ji­niais ma­lū­nais. Jie, anot pa­vel­do­sau­gi­nin­ko M. Ve­liu­lio, tar­si ta­pę šio kraš­to sim­bo­liu. Di­de­lė da­lis se­no­lių su­griu­vo taip ir ne­su­lau­kę pa­gal­bos.

Is­to­ri­ja

Steig­vi­lių kai­mo ma­lū­nas pa­sta­ty­tas 1891 me­tais. Pag­rin­di­niai sta­ty­to­jai – Jo­nas Bei­no­ra­vi­čius ir Lat­vi­jos meist­ras Bre­di­kis.

Ma­lū­ne dir­bo ma­lū­ni­nin­kai: Jo­nas Bei­no­ra­vi­čius, Juo­zas Bei­no­ra­vi­čius-Bei­no­ras – iki 1941 me­tų, An­ta­nas Bei­no­ras kar­tu su bro­liu Pra­nu – nuo 1941-ųjų iki 1978 me­tų, Juo­zas Pa­šiš­ke­vi­čius – nuo 1978 me­tų iki 1988-ųjų, jį pa­kei­tė Bro­nis­la­vas Nau­sė­da, ir dir­bo jis iki 1993 me­tų.